Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

ens längd och personens ålder. Vidare tillämpas inom den offentliga sektorn lägre

arbetspensionsåldrar också under övergångstiden.

Förtida ålderspension kan sökas av en anställd i den privata sektorn som har fyllt 60

år. Inom den offentliga sektorn kan tidigareläggning fås redan vid 58 års ålder. Den

pension som då betalas är lägre än vad personen skulle ha fått om han eller hon hade

arbetet till 65 års ålder.

En person som har fyllt 56 år kan gå i deltidspension. Han eller hon har då deltidsarbete

och en del av inkomstbortfallet betalas i form av pension. Den nedre åldersgränsen

för deltidspension har sänkts från 58 år enligt en lag som är i kraft till

31.12.2002.

Individuell förtidspension kan sökas av den som fyllt 60 år och vars arbetsförmåga

är till den grad nedsatt att han eller hon inte rimligtvis kan förväntas fortsätta arbeta.

Rätt till arbetslöshetspension får en person som är 60 år gammal och långtidsarbetslös.

Invalidpension får en arbetstagare under 65 år som har en sjukdom, en skada eller

ett lyte som sänker arbetsförmågan och vars arbetsoförmåga antas pågå i en följd i

minst 1 år.

De som har anställning omfattas beroende på arbetets art av något pensionssystem.

I den privata sektorn gäller pensionslagen för arbetstagare (APL), men det finns särskilda

lagar för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (KoPL) och för korttidsanställda

(KAPL). I det offentliga finns den statliga pensionslagen (StAPL), den

kommunala pensionslagen (KTAPL) och kyrkans pensionslag (KyPL). Vidare finns en

särskild pensionslag för sjömän (SjPL). För företagare gäller företagarpensionslagen

(FöPL) respektive lantbruksföretagarlagen (LFöPL). Finlands Bank, riksdagen och

Folkpensionsanstalten har sina egna pensionsarrangemang.

Utom de obligatoriska pensionerna finns det privata pensionsförsäkringar.

Premierna är begränsat avdragsgilla. Den pension som slutligen betalas är beskattningsbar

inkomst. Inom den privata pensionsförsäkringen får man lyfta pension före

den lagfästa pensionsåldern. Premien beror på pension, ålder, kön och tiden under

vilken pensionen har sparats.

Pensionssystemet ligger under revision. Uppgifter om förändringar finner du på

arbetsmarknadsorganisationernas webbplatser.

31

More magazines by this user
Similar magazines