Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Samarbete ger resultat

Samarbetslagen

Lagen om samarbete inom företag skall tjäna utvecklingen av företagens verksamhet

och anställningvillkoren. Lagen syftar till att främja relationerna mellan arbetsgivarna

och personalen och personalens möjligheter att påverka sitt arbete och företagets

angelägenheter. Lagen gäller företag med minst 30 anställda och delvis också företag

med 20 anställda. I företag som är mindre än så kan samarbete bedrivas antingen

enligt anvisningar i kollektivavtal eller enligt metoder som man kommer överens om

på arbetsplatsen.

Samarbetsparter är enligt lagen arbetsgivaren och en enligt kollektivavtal vald förtroendeman,

förbindelseman eller företrädare för en personalgrupp.

Till samarbetsförfarandet hör frågor som är viktiga för arbetsplatsen. Här beaktas

bl.a. sådana väsentliga förändringar i arbetsuppgifterna eller arbetsmetoderna som

påverkar personalens ställning, förflyttningar från en uppgift till en annan, väsentliga

utrustningsanskaffningar, nedläggning av företaget eller en del av det, principerna för

användningen av utomstående arbetskraft, utbildningsplanen, arbetarskyddsprogrammet

och främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män. Samarbetslagen,

som reviderades år 1997, innehåller en noggrann förteckning över de frågor som

berörs av samarbetsförfarandet.

I statens verk och inrättningar samt inom det kommunala iakttas i samarbetet

samma principer som inom företagen. I kommunsektorn finns det ett allmänt avtal om

samarbete, för samarbete inom statens verk finns det en särskild lag.

Personalrepresentation

För att utveckla företagets verksamhet, effektivisera samarbetet mellan företaget och

personalen och öka personalens medbestämmande har personalen rätt att i företagets

förvaltningsorgan delta i behandlingen av frågor som gäller företagets affärsverksamhet,

ekonomi och personalens ställning. Lagen tillämpas i företag med över 150

anställda.

Personalrepresentationen kan enligt överenskommelse genomföras t.ex. i företagets

förvaltningsråd, styrelse, direktion eller ledningsgrupp. Om personalen och

arbetsgivaren inte når samförstånd om vilket organ en representant för personalen

skall väljas in i väljer arbetsgivaren förvaltningsnivån. De ärenden som skall behandlas

kan parterna komma överens om i den ordning som anges i samarbetslagen.

Personalen skall ha minst 1 och högst 4 representanter jämte suppleanter för

dessa. Personalrepresentanter har rätt att på förhand sätta sig in i bakgrundsmaterialet

till det ärende som skall behandlas.

32

More magazines by this user
Similar magazines