Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Arbetarskydd

Arbetarskyddet på arbetsplatsen

Arbetarskyddet går ut på att säkerställa ett på allt sätt tryggt och sunt arbete på arbetsplatserna.

Arbetarskyddsbestämmelser ingår i arbetarskyddslagen, lagen om tillsynen

över arbetarskyddet och lagen om företagshälsovård. Vidare har arbetsmarknadsorganisationerna

ingått avtal som reglerar arbetarskyddet.

För varje arbetsplats skall arbetsgivaren utse en arbetarskyddschef. Arbetsgivarna

och tjänstemännen representeras av den arbetarskyddsfullmäktige och två vicefullmäktige

som skall väljas på arbetsplatser med minst 10 arbetstagare. Om det arbetar

minst 20 personer på arbetsplatsen väljs en arbetarskyddskommitté.

Arbetarskyddsmyndigheterna

Social- och hälsovårdsministeriet är arbetarskyddsmyndigheten. För regional ledning

och inspektion av arbetarskyddet är Finland indelat i arbetarskyddsdistrikt. I varje

arbetarskyddsdistrikt arbetar arbetarskyddsinspektörer och en distriktschef. Deras

uppgift är att ansvara för övervakningen av anställningsförhållandena inom regionen.

Arbetarskyddsmyndigheterna kan företa inspektioner på arbetsplatsen.

Företagshälsovården

Om företagshälsovården stadgas det i lagen om företagshälsovård. Den nya lagen träder

i kraft i början av år 2002. Enligt den skall arbetsgivaren anlita professionell personal

för att organisera företagshälsovård i syfte att förebygga arbetsrelaterade hälsorisker.

Den förebyggande hälsovården gäller alla oberoende av anställningens art.

Företagshälsovården kan anordnas på en hälsostation inom företaget eller så att

tjänsten köps av en privat eller kommunal hälsostation. Företagshälsovården utreder

hälsoriskerna på arbetsplatsen, företar hälsokontroller och informerar personalen och

arbetsgivaren om arbetsrelaterade hälsorisker. I arbetsplatsundersökningarna utreds

bl.a. exponering genom arbete, belastning, olycksfallsrisker och hot om våld.

De anställda har rätt att tillsammans med arbetsgivaren be företagshälsovården

undersöka belastningarna i arbetet. Belastningen kan vara psykisk eller ergonomisk

och fysisk. Att rätta till problem är en plikt enligt lagen.

Kollektivavtalen kan innehålla specialbestämmelser om företagshälsovården.

Företagshälsovården kan på enskilda företag vara organiserad i en omfattning som

överskrider miniminivån i lagen och inkluderar då också behandling av sjukdom.

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att de lagenliga företagshälsovårdstjänsterna

fungerar.

35

More magazines by this user
Similar magazines