Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Arbetsgivarcentralrepresentationer

TT är intresseorganisationen för industrin och byggnadsverksamheten och industrin

närstående servicebranscher. TT har ca 6 000 medlemsföretag med ca 540 000

anställda. Medlemsföretagen i TT är organiserade branschvis i 29 medlemsförbund.

Tack vare sitt stora medlemsantal och medlemsföretagens samhällsekonomiska nyckelposition

är TT Finlands viktigaste organisation för export- och hemmamarknadsindustrin

och landets största centralorganisation för arbetsgivare.

TT är med och bereder politiska och ekonomiska beslut som påverkar företagens

verksamhet. TT representerar sina medlemmar i näringspolitiken, den ekonomiska

politiken, arbetsmarknads- och handelspolitiken. Centralorganisationen är därmed

engagerad bl.a. i beredningen av arbets-, social-, skatte- och energilagarna. TT samordnar

medlemsorganisationernas avtalsrörelser och biträder dem i dessa. TT är part i

de inkomstpolitiska uppgörelserna mellan centralorganisationerna och ingår allmänna

avtal. Vidare ger centralorganisationen sina medlemmar sakkunnighjälp,

framställer medlemsinformation, statistik, forskning och utredningar och informerar

om innehållet i lagar och avtal.

TT:s medlemsförbund väljer årligen fullmäktige, som sammanträder 2 gånger om

året. Fullmäktige väljer i sin tur TT:s styrelse. Styrelsen har ett arbetsutskott och dessutom

finns det ett koordineringsutskott sammansatt av medlemsförbundens verkställande

direktörer för intern samordning inom förbundsgemenskapen.

TT grundades 1992, då Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund AFC och Industrins

Centralförbund sammanslogs. Av TT:s föregångare var AFC grundat redan år 1907.

TT har följande medlemsförbund:

• Allmänna Industriförbundet

• Arbetsgivareförbundet Allianssi

• Arbetsgivarföreningen för transport- och

specialbranscher

• Arbetsgivarnas Allmänna Grupp

• Branschförbundet för Servicebranscherna

• Branschföreningen för IT-handeln

• Byggnadsindustrins Centralförbund

• Byggproduktindustrin

• El- och telebranschens arbetsgivareförbund

• Energibranschens centralförbund Finergy

•Finlands Konsultbyråers Förbund

•Finlands Livsmedelsindustriförbund

•Finlands Plastindustriförbund

•Finlands Rederiförening

•Finlands Stuvareförbund

•Finlands Tobaksindustriförbund

• Gummiindustriföreningen

•Kemiindustrin

•Konsumtions- och specialvaruindustrin

•Kust- och Insjöfartens

Arbetsgivareförbund

• Läkemedelsindustrin

• Mediearbetsgivarna

• Metallindustrins Centralförbund

•Sko- och Läderindustrin

•Skogsindustrin

• Snickeriindustriförbundet

•Teknokemiska Föreningen

•Textil- och Konfektionsindustrin

• Ålands Arbetsgivareförening

43

More magazines by this user
Similar magazines