Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

TT:s medlemsföretag 2000

44

Företag % Personal %

1-49 arbetstagare 4 371 77 57 845 11

50–249 arbetstagare 955 17 104 362 19

Små och medelstora

industriföretag totalt

5 326 94 162 207 30

250-499 arbetstagare 189 3 65 415 30

Över 500 arbetstagare 178 3 309 676 58

Totalt 5 693 100 537 298 100

Servicearbetsgivarna

Servicearbetsgivarna rf är en centralorganisation som representerar de privata servicebranscherna.

Organisationen bevakar medlemsföretagens intressen på arbetsmarknaden,

i näringspolitiken och i beslutsfattandet i samhället.

De privata tjänsternas betydelse i samhällsekonomin ökar oavbrutet. De privata

tjänsterna är den största näringssektorn mätt med antalet sysselsatta och branschernas

andel av Finlands bruttonationalprodukt. En kraftig omvandling av näringsstrukturen

pågår: tjänsterna blir mångsidigare och privata serviceföretag deltar allt mer i produktionen

av offentliga tjänster. Centralorganisationen växer och verksamheten vidgas.

Servicearbetsgivarna har 12 medlemsförbund och vidare 14 arbetsgivarföreningar

för olika branscher. Till Servicearbetsgivarna hör ca 8 430 medlemsföretag. Dessa

sysselsätter över 350 000 personer.

På centralorganisationen, i förbunden och på distriktsbyråerna arbetar sammanlagt

ca 140 proffs. Organisationen är effektiv eftersom Servicearbetsgivarnas och förbundens

organisationer är i huvudsak sammanslagna. När ett företag ansluter sig till förbundet

i sin egen bransch får det också medlemskap i centralorganisationen.

Servicearbetsgivarna är representerade i sammanlagt 280 kommittéer, lagberedningar,

samarbetsorgan och organisationer. På detta sätt påverkar Servicearbetsgivarna

bl.a. företags- och arbetslagstiftningen, social-, arbetskrafts- och utbildningspolitiken

samt skatte- och konkurrenspolitiken. Servicearbetsgivarna betjänar medlemsföretagen

inom alla förbund på Helsingforsbyrån och de 7 regionala byråerna.

Servicearbetsgivarna har kontor också i Bryssel tillsammans med Industrins och

Arbetsgivarnas Centralförbund TT.

More magazines by this user
Similar magazines