Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Kommunala arbetsmarknadsverket bevakar kommunernas och samkommunernas

intressen i deras egenskap av arbetsgivare. Alla kommuner och samkommuner omfattas

av de kommunala avtalen. I Finland finns 448 kommuner och 230 samkommuner som

sysselsätter 416 000 löntagare, d.v.s. ungefär en fjärdedel av den sysselsatta arbetskraften.

De centrala bastjänsterna skall enligt lag skötas av kommunerna. Kommunerna producerar

för sina invånare dagvård, utbildning, sjuk- och hälsovård samt åldringsvårdstjänster

och ordnar vatten-, energi- och avfallshanteringstjänster samt miljövård på

kommunens område.

Kommunala arbetsmarknadsverket har hand om intressebevakningen för den kommunala

arbetsgivaren både på centralorganisations- och förbundsnivå. Som arbetsmarknadscentralorganisation

representerar KA den kommunala arbetsgivaren vid

inkomstpolitiska förhandlingar.

Kommunala arbetsmarknadsverket förhandlar och avtalar de kommunala tjänsteoch

arbetskollektivavtalen med de huvudavtalsorganisationer som representerar personalen.

KA ger kommunerna och samkommunerna rekommendationer om resultat,

anställningsförhållanden och arbetslivets kvalitet. Det stöder kommunernas och samkommunernas

verksamhet som arbetsgivare och förser dem med beredskap för en bra

personal- och arbetsgivarpolitik.

KA sköter samarbets- och arbetarskyddsfrågor i det kommunala, utvecklar lönesystemen,

stöder kommunernas projekt för utveckling av arbetslivet, informerar om avtal

och rekommendationer och ger kommunerna och samkommunerna sakkunnig hjälp.

Arbetsmarknadsfrågor kan avtalas smidigt i den kommunala branschen, eftersom

avtalsrätt har överförts också till lokal nivå. I kommuner och samkommuner kan arbetsgivaren

och personalorganisationerna bl.a. komma överens om löner som avviker från

de riksomfattande avtalen. Genom lokala avtal försöker man utveckla arbetstidssystem

och stimulerande löneformer.

Om arbetsmarknadsavtal beslutar KA:s delegation, vars medlemmar representerar

det kommunala arbetslivet. Inrikesministeriet utnämner medlemmarna av delegationen

för en fyraårsperiod (lagen om kommunala arbetsmarknadsverket 254/93). KA är en del

av Finlands Kommunförbund.

Kommunala arbetsmarknadsverket representerar de finländska kommunerna i samarbetet

mellan de kommunala arbetsgivarna inom Europeiska unionen. KA har också

hand om intressebevakningsuppgifter för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening

som omfattar dels kommunalt styrda, dels privata sammanslutningar och stiftelser.

KA ger ut arbetsmarknads- och yrkestidningen Kuntatyönantaja.

416 000 kommunalt anställda

46

Socialväsendet 27,0 %

Fastigheter 2,2 %

Planering och allmänna arbeten 5,0 %

Bildningsväsendet 26,9 %

Affärs- och serviceverksamhet 4,5 %

Allmän förvaltning 3,4 %

Hälsovård 29,0 %

Ordningsväsendet 2,0 %

More magazines by this user
Similar magazines