Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

SAMV:s internationella verksamhet i övrigt präglas närmast av samarbetet med

medlemsstaterna i EU och med de statliga arbetsgivarna i de nordiska länderna och

samarbetet inom OECD.

Centrala organ för statens interna arbetsgivarsamarbete är delegationen för statens

arbetsgivar- och personalpolitik, som representerar den högsta tjänstemannaledningen,

samt de arbetsgivargrupper som representerar personalledningen på ämbetsverken.

Kyrkans avtalsdelegation KyAD

Kyrkans avtalsdelegation ingår som representant för arbetsgivaren kollektivavtal för

tjänstemän och arbetstagare på de evangelisk-lutherska församlingarnas och kyrkliga

samfälligheternas vägnar och representerar kyrkan som arbetsmarknadspart. Det

finns ca 586 församlingar och de sysselsätter över 19 000 personer.

Kyrkans avtalsdelegation har i uppgift att se till att uppgörelserna om löner och

andra tjänstevillkor är förenliga med de krav som ställs dels av samhällsekonomin,

dels av kyrkans ekonomi och verksamhet.

Till avtalsdelegationen hör 11 ledamöter valda av kyrkomötet på 4 år i sänder.

Kyrkostyrelsens personalavdelning fungerar vid sidan av sina egna uppgifter som

kansli för kyrkans avtalsdelegation. Den bereder ärendena för avtalsdelegationen och

dess sektioner, för behövliga kollektivavtalsförhandlingar och ansvarar för att besluten

verkställs. Kansliet stöder och utbildar församlingarnas personaladministration och

underbygger avtalsverksamheten med statistiskt material.

Avtalsdelegationens kansli övervakas och leds av delegationens presidium.

48

More magazines by this user
Similar magazines