Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Ökad internationalism

Internationella arbetsorganisationen ILO

ILO är en av FN:s fackorganisationer. Finland har hört till ILO sedan 1920. ILO har i

uppgift att främja social rättvisa i världen. De viktigaste verksamhetsformerna är att

utarbeta internationella konventioner om arbetslivet, övervaka verkställigheten av

konventionerna och bedriva samarbete för att utveckla arbetsmarknadsstrukturerna.

ILO har antagit 182 konventioner och 190 rekommendationer. 8 konventioner om

mänskliga rättigheter utgör grundnormerna för arbetslivet.

Anslutnings- och kollektivavtalsrättigheter

1. Konvention om föreningsfrihet och anslutningsrätt (1948)

2. Konvention om rätt till kollektiv förhandlingsverksamhet (1949)

Tvångsarbetsförbud

3. Konvention om tvångsarbete (1930)

4. Konvention om tvångsarbete (1957)

Barnarbetsförbud

5. Konvention om minimiålder (1973)

6. Konvention om avlägsnande av de värsta formerna av barnarbete (1999)

Diskrimineringsförbud och jämställdhet

7. Konvention om lika lön för likvärdigt arbete (1951)

8. Konvention om förbud av diskriminering i arbetslivet

En deklaration om grundrättigheterna i arbetslivet antogs år 1998.

ILO:s generalförsamling sammanträder en gång om året. Generalförsamlingen och

ILO:s viktigaste operativa organ är trilaterala. De är sammansatta av representanter för

regeringarna, arbetsgivarorganisationerna och löntagarorganisationerna. ILO-frågor

bereds i Finland av ILO-delegationen, som består av representanter för arbetsmarknadsorganisationerna

och arbetsministeriet.

ILO:s generalförsamling har ingen övernationell beslutanderätt. De grundläggande

dokumenten är direkt förpliktande för medlemsstaterna, men övriga beslut och

rekommendationer förvandlas till nationell lagstiftning då ett medlemsland ratificerar,

d.v.s. undertecknar, en konvention och bringar den i kraft genom att stifta lagar som

överensstämmer med rekommendationen. Finland har aktivt ratificerat ILO-konventioner.

Dessa har haft en betydande inverkan på den finländska arbetslagstiftningen.

49

More magazines by this user
Similar magazines