Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Internationella arbetsorganisationen ILO

• Grundad år 1919, fackorganisation under FN sedan 1946

• Finland medlem sedan år 1920

• främjar social rättvisa och internationellt erkända mänskliga

rättigheter i arbetslivet

• rekommendationerna utgör en internationell uppsättning arbetsnormer

Den sociala dialogen i EG/EU

Europeiska unionen är inte enbart ett frihandelsområde eller en tullunion utan också

ett område där arbetskraften får röra sig fritt från ett land till ett annat. En hög nivå på

bl.a. socialskydd och sysselsättning hör därför till EU:s mål. Sedan 1970-talet har EU

utfärdat direktiv om arbetslivet särskilt för att främja jämställdheten mellan kvinnor

och män, för att genomföra arbetskraftens fria rörlighet och nå fram till en minimistandard

för arbetarskyddet på europeisk nivå.

Huvudprincipen i fråga om arbetskraftens rörlighet är att en löntagare som har flyttat

in från ett annat EU-land skall omfattas av arbets- och sociallagstiftningen i det land

där han eller hon arbetar. För nordbor är den här principen känd av gammalt från den

gemensamma nordiska arbetsmarknaden.

Genom Maastrichtavtalet av år 1991 fick arbetsmarknadsorganisationerna på

Europanivå en officiell roll i arbetslivsfrågor. Amsterdamavtalet av år 1995 stärkte

arbetsmarknadsorganisationernas ställning. Kommissionen skall alltid höra arbetsmarknadsparterna

i frågor som hör till socialpolitikens område. På toppmötet i Köln

1999 initierades en process som syftar till en samordning av ekonomisk sysselsättningspolitik

och där rådet, kommissionen, Europeiska Centralbanken och de europeiska

arbetsmarknadsorganisationerna är parter.

Arbetsmarknadsorganisationerna har möjlighet att ingå avtal på Europanivå som

rådet fastställer som direktiv. Det första avtalet ingicks år 1995 och det gäller föräldraledighet.

År 1997 slöts ett avtal om deltidsarbete och år 1999 om visstidsarbete.

Förhandlings- och avtalsverksamheten är en del av den sociala dialogen. Till denna

hör också arbetsmarknadsorganisationernas deltagande i olika kommittéer och

arbetsgrupper och medverkan på möten och seminarier. Inom den sociala dialogen

behandlas i EG bl.a. sysselsättning, anställningsförhållanden och arbetstid.

De europeiska företagsråden är en obligatorisk samarbetsform för de multinationella

koncerner som verkar i Europa. Ett direktiv om företagsråd antogs år 1994.

Företagsråden verkar i multinationella företag som har minst 1 000 anställda i någon

medlemsstat och 150 anställda i minst 2 medlemsstater.

Arbetsmarknadsorganisationer som täcker olika branscher är på Europanivå

Europeiska fackliga samorganisationen EFS samt arbetsgivarorganisationerna UNICE

och CEEP. I sektor- och branschvisa frågor verkar branschvisa yrkessekretariat och

arbetsgivarorganisationer.

50

More magazines by this user
Similar magazines