Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

netti.sak.fi

Arbetsmarknadsnyckeln - SAK

Arbetsmarknadens ABC

Avtalsrörelse

• kampanj för kollektivavtal

Blandad uppgörelse

* en kombination av mark- eller

pennilinjen (se d.o.) och procentlinjen

(se d.o.)

Löneuppgörelse av formen ”a mark,

dock minst b procent”

Bruttolön

• grundlön med tillägg före skatt, se

lön

Central uppgörelse

* avtal mellan de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

om löner

och andra anställningsvillkor.

Utgående från den centrala uppgörelsen

förhandlar medlemsorganisationerna

fram sina egna kollektivavtal

Centralorganisationsavtal

• avtal mellan två eller flera löntagarorganisationer

och arbetsgivarorganisationer

om ett delområde av arbetsmarknaden,

t.ex. arbetarskyddet

ECOSOC/ESC

• Europeiska Gemenskapens

Ekonomiska Sociala Kommitté där

arbetsmarknadsorganisationerna är

representerade

Förbundsrond

• löneförhandlingar mellan löntagarförbund

och motsvarande arbetsgivarförbund.

Se avtalsrörelse, jämför central

uppgörelse

Förtjänst

• numera hellre inkomst, ibland bara

lön. Men se förtjänstutvecklingsgaranti

Förtjänstutvecklingsgaranti

• klausul i en löneuppgörelse, går ut

på att trygga en proportionerlig

inkomstutveckling i branscher som

saknar glidning (se d.o.). Kan förkortas

fug.

Förtroendeman

(kontaktperson, förbindelseman)

• huvudsakligen representant för de

anställda på arbetsplatsen, vald av

de anställda enligt bestämmelser i

kollektivavtalet

Generell förhöjning

• avtalsenlig löneförhöjning uttryckt i

markbelopp eller som procentsats,

betalas till alla som omfattas av

avtalet

Glidning

• se löneglidning

54

Index

• tal som visar hur en storhet,

t.ex. lönerna, har förändrats från

en tidpunkt till en annan

Inkomst

• lön jämte olika tillägg som en

anställd har förtjänat under en viss

period; jämför lön

Inkomstpolitik

• samarbete mellan olika intressegrupper

och regeringen i syfte att

anpassa ökningen och fördelningen

av de totala inkomsterna inom samhällsekonomin

till andra ekonomiskpolitiska

realiteter (t.ex. realinkomstökningen

till produktivitetsutvecklingen)

och uppnå en låg inflation

Inkomstpolitisk helhetsuppgörelse

• avtal mellan regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna

om ekonomiska

samt inkomst- och socialpolitiska

åtgärder; även totaluppgörelse

Inkomstrelaterad dagpenning

• dagpenning i proportion till lönen

t.ex. vid arbetslöshet

Justeringsförhandlingar

• förhandlingar under avtalsperioden

för att klarlägga om förändrade

förhållanden föranleder ändringar

i avtalet

Justeringsmån

* del av en centralt avtalad löneförhöjning

som används enligt förbundseller

företagsvisa överenskommelser

Kvinnopott

• en del av löneförhöjningen som vid

centrala uppgörelser anvisas branscher

på basis av den relativa andelen

kvinnor i syfte att utjämna löneskillnaden

mellan kvinnor och män

Låglönepott

• en del av löneförhöjningen, avtalas

vid en central uppgörelse med tanke

på låglönebranscher, syftar till att

inkomsterna i dessa branscher höjs

förhållandevis mer än i andra

branscher

Lön

• vederlag (ersättning) för utfört arbete

och den tid som har använts för

arbetet

Löneglidning

• den skillnad som under avtalsperioden

inträder mellan inkomstökningen

och avtalsförhöjningarna

Löneledare

• i en avtalsrörelse det första förbund

som ingår ett kollektivavtal

Löneöverhäng

• beräknad storhet, inverkar på hur

mycket lönestegringen under årets

lopp höjer lönerna nästa år

Lönesystem

• principer och bestämmelser för

lönerna i en bransch eller på ett

företag

Lönetabeller

• meddelar minimilönerna i var

bransch

Marklinje (pennilinje)

• marktalsmässiga förhöjningar för

alla löntagare i stället för procentuella

förhöjningar

Nettolön

• lön efter skatt, arbetspensionspremie

och löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie

Pekkanenledighet

• allmänt program, inlett år 1984, för

en förkortning av arbetstiden med

100 timmar under loppet av flera år.

Om modellerna för arbetstidsförkortningen

har överenskommelse träffats

branschvis genom kollektivavtalen

Procentlinje

• proportionsvis lika stor löneförhöjning

avtalas för alla löntagare. Jämför

marklinje (pennilinje), blanduppgörelse

Reallön

• lönens köpkraft

Resultatlön

• lön bunden vid personens, personalgruppens

eller företagets resultat

Socialpaket

• reformer i social- eller arbetslagstiftning

avtalade i samband med

en inkomstpolitisk uppgörelse eller

centraluppgörelse

Solidarisk lönepolitik

• går ut på att höja de lägsta lönerna

mest

Tillägg

• lönepåslag på grund av erfarenhet,

arbetets svårighetsgrad, anställningsförhållanden

eller något annat, överenskomna

genom kollektivavtal eller

personligt.

More magazines by this user
Similar magazines