IT-säkerhet i system för elektronisk upphandling - Upphandlingsstöd ...

upphandlingsstod.se

IT-säkerhet i system för elektronisk upphandling - Upphandlingsstöd ...

IT-S ÄKE RHET I SY ST EM FÖR ELEK TRO NISK U PPH ANDLIN G

Flera av de leverantörer som erbjuder system som hanterar

upphandlings-processen och som riktar sig till offentlig sektor har

varit rådgivare för denna vägledning. Till dessa riktas ett varmt

tack!

Avgränsning

Säkerhetsfunktioner som normalt beaktas i IT-system och

webbtjänster behandlas inte i detalj, vägledningen fokuserar på

de krav som är specifika för upphandlingssystem.

Vägledningen behandlar inte situationer med säkerhetsskyddade

upphandlingar. Denna vägledning utgör ett komplement och en

fördjupning till vägledningen Att införa elektronisk upphandling

som Upphandlingsstödet publicerade hösten 2012.

3

More magazines by this user
Similar magazines