IT-säkerhet i system för elektronisk upphandling - Upphandlingsstöd ...

upphandlingsstod.se

IT-säkerhet i system för elektronisk upphandling - Upphandlingsstöd ...

4

IT-S ÄKE RHET I SY ST EM FÖ R ELEK TRONISK U PPH AN DLIN G

1. Behov av säkerhet i

upphandlingssystem

Denna vägledning handlar om behoven av IT-säkerhet i upphandlingssystemen

och vilka lösningar och funktioner som finns

tillgängliga. Vad är det då som krävs i säkerhetsväg – och varför?

Frågan om varför har flera svar. Ibland måste det finnas skydd

därför att det finns krav i lagar och förordningar. I andra fall är

det myndighetens egna behov som ger upphov till krav. I det

senare fallet kan och bör myndigheten göra en bedömning av

vilka risker som finns och som myndigheten behöver – eller

kanske inte behöver – skydda sig emot.

De starka säkerhetskraven när det gäller upphandling har sin

grund i att det är stora ekonomiska värden som står på spel. Att

få eller inte få ett avtal med någon offentlig aktör kan innebära

att vinna eller försvinna för ett företag på en marknad. Den

kommersiella sekretessen är viktig och är särskilt reglerad i både

upphandlingslagstiftningen och sekretesslagstiftningen.

Upphandlingssystem levereras vanligtvis som en s.k. molntjänst

där informationen lagras och systemet driftas hos leverantören av

tjänsten, ibland med hjälp av en driftleverantör. En sådan tjänst

kallas ofta för en upphandlingsplattform. Varje myndighet som

genom en upphandling valt en viss leverantör tilldelas en skyddad

plats på leverantörens plattform. Det är mot denna som såväl

upphandlare som anbudsgivare arbetar via ett webbgränssnitt

under upphandlingsprocessen. Vissa upphandlingssystemleverantörer

tillhandahåller också fristående annonsdatabaser.

Annonserna innehåller en länk till aktuell upphandlingsplattform

som ger den intresserade anbudsgivaren tillgång till

förfrågningsunderlaget.

More magazines by this user
Similar magazines