2. MKB, låupplöst.pdf - Bevara Forshälla

info.bevaraforshalla.se

2. MKB, låupplöst.pdf - Bevara Forshälla

att projekteras av Uddevalla Energi under våren 2010. Vilken typ av ledning som

kommer att ansluta parkerna till befintlig kraftledning är ännu ej klarlagt. Om

möjligt används befintliga ledningar eller ledningsgator, i annat fall markkabel.

Inom parkerna används markkabel vilken förläggs i vägar där det är möjligt.

Mellan verk 12 och 13 kommer eventuellt luftkabel att användas. En plan för det

interna produktionsnätet finns i bilaga 7.

Gällande planer och mål

Planer

Uddevalla kommun föreslår lämpliga och olämpliga områden för vindkraft i sitt

förslag till fördjupad översiktsplan (ÖP). Samtliga fyra delområden vid Forshälla

ligger enligt utställningshandlingen för vindplanen i lämpliga områden för grupper

av vindkraftverk, Uddevalla kommun 2007.

Alla delområden, förutom den nordvästra vid Nordbergen, är av riksintresse

för vindbruk, illustration 2. Ett område väster om Uddevalla, norr om Nordbergen,

är utpekat som riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap 6 § MB. Det finns

två riksintressen för naturvård nära det föreslagna vindområdet: Store Mosse

respektive Blåduven. Store Mosse naturreservat ligger i sydväst. Riksintresset inbegriper

reservatet och ett ungefär lika stort område omedelbart norr om det.

Reservatet är även Natura 2000-område. Cirka 2 kilometer öster om delområde

Nybygget finns ytterligare ett riksintresse för naturvård, mossen Blåduven med

omgivningar.

Inget av de planerade områdena omfattas av detaljplan. I gällande ÖP anges

som ett av de kommunalt prioriterade miljömålen att ge plats för sol, vind och

fjärrvärme. Kommunen är uttalat positiv till vindkraftsutbyggnad under förutsättning

att väsentliga andra allmänna intressen inte skadas nämnvärt, Uddevalla

kommun 2002b.

Genom att vindkraften inte bidrar till utsläpp av miljöskadliga ämnen och därtill

negativ miljöpåverkan bidrar den direkt eller indirekt positivt till att uppnå

flera av de 16 nationella miljömålen. De miljömål som kan komma att påverkas

av etableringen på ett positivt eller negativt sätt, och där en bedömning av

påverkan bedöms relevant är: 1. Begränsad klimatpåverkan, 2. Frisk luft, 3. Bara

naturlig försurning, 7. Ingen övergödning, 11. Myllrande våtmarker, 12. Levande

skogar, 13. Ett rikt odlingslandskap, 15. God bebyggd miljö. En bedömning av

övriga miljömål anses inte relevant för projektet.

Övriga vindkraftsprojekt i området

Nordost om området Nybygget finns planer för två vindkraftverk. Projektet är

just nu i projekteringsfas. Det är inte klart vilken typ av verk det rör sig om. I

Uddevalla kommuns förslag till vindplan finns områden som är utpekade som

lämpliga för vindkraft från delområde Sörskogen och söderut mot Ljungskile

samt cirka 1 – 1,5 kilometer öster om delområdena Nybygget och Jättesås.

17

Similar magazines