2. MKB, låupplöst.pdf - Bevara Forshälla

info.bevaraforshalla.se

2. MKB, låupplöst.pdf - Bevara Forshälla

INNEHÅLL:

Sammanfattning 5

Del 1: Inledning 11

Projektbeskrivning 13

Vindresurser och produktion 13

Placering 14

Tidsplan 14

Ekonomi 14

Teknisk beskrivning 14

Elanslutning 16

Gällande planer och mål 17

Övriga vindkraftsprojekt i området 17

Del 2: Utredningsalternativ 19

Huvudalternativ 20

Alternativ utformning 20

Alternativ lokalisering 21

Nollalternativ 23

Del 3: Miljökonsekvenser 27

Miljökonsekvenser – Människors hälsa och säkerhet 30

Ljud 30

Skuggor 33

Ljus 34

Kemikalieanvändning 35

Olyckor 36

Miljökonsekvenser – Landskapet 38

Visuell påverkan – Landskapsbild 38

Friluftsliv 44

Kulturmiljö 47

Naturmiljö 53

Fåglar, fladdermöss och övrig fauna 65

Miljökonsekvenser – Resurser 73

Riksintressen 73

Energi 73

Luft och klimat 74

Markanvändning 75

Transport och material 76

Avveckling 77

Miljökonsekvenser – Miljömål och sammanfattade konsekvenser 79

Del 4: Tillståndsprövning och samråd 81

Tillståndsprövning 82

Redovisning av samrådet 82

Det fortsatta prövningsförfarandet 83

Synpunkter 83

Källor 85

Similar magazines