Ladda ner (4,8Mb) - ISU

isumalmo.se

Ladda ner (4,8Mb) - ISU

Ishallen och skolan har fått tre fokusområden var.

För ishallen berör områdena Utemiljö, Energi och

Vatten och för skolan Utemiljö, Energi och Miljöpedagogik.

Dessa fokusområden är i sin tur uppdelade

i tre faser; Fas 1 – nutid, Fas 2 – närtid och Fas 3 –

framtid. Faserna beskriver hur den ekologiska omställningen

kan genomföras stegvis, åtgärderna understödjer

varandra och är fördelade över tid.

Fas 1 – nutid

Fasen har en kort tidsaspekt på 0-2 år och åtgärderna

är välkända och ekonomiskt hanterbara. Åtgärderna

är realiserade inom projekttiden för ERUF EKO.

Fas 2 – närtid

Fasen innehåller åtgärder som kräver något längre tid

för planering och genomförande. Tidsaspekten är

mellan 2-5 år och investeringen kan ses som mer

långsiktig.

Fas 3 – framtid

Denna fas kan ses som en framtidsvision; ”Vart vill vi

nå?”. Visionen innefattar inte nödvändigtvis färdiga

lösningar i form av befintliga produkter eller tjänster

utan kan lika gärna identifiera ett behov. Fas 3 kan, i

planeringsprocessen, fungera som ett startläge där

komponenter identifieras och fördelas i de olika faserna

beroende på genomförande. Detaljeringsgraden

ökar ju närmre nutiden åtgärden planeras.

En viktig punkt vid fasindelning är att inte enbart enklare

åtgärder hamnar i nutidsfasen. Sannolikheten för

genomförande av de mer komplicerade åtgärderna

minskar då drastiskt. Nyckeln till en lyckad planering

är att finna kombinationer, där mindre krävande

åtgärder kan samverka med de mer avancerade, och

skapa smarta åtgärdspaket.

Observera att vid omställning av andra ishallar och

skolor från efterkrigstiden kan åtgärdspaketering och

fördelningen över tid komma att se annorlunda ut än

den för det aktuella projektet.

Avslutningsvis redovisas en sammanfattning av

projektet innehållande bland annat den egna arbetsmodellen

och checklistor på samtliga genomgångna

åtgärder.

Åtgärdskatalogen är tänkt att ge vägledning samt

underlätta i utvärdering och prioritering av omställningsbehov

och åtgärdsförslag för efterkrigstidens

bebyggelse. Behoven är stora och åtgärderna många.

Katalogen vänder sig framför allt till kommuner,

fastighetsägare och förvaltare. Den är även tänkt att

ge små och medelstora företag inom byggsektorn en

möjlighet att kunna anpassa och utveckla sina produkter

och tjänster alternativt skapa nya efter de

identifierade behoven vid förnyelse i efterkrigstidens

bebyggelse.

5

Similar magazines