ÅRsRedoVisninG 2009 - Sparbanken Göinge

sparbankengoinge.se

ÅRsRedoVisninG 2009 - Sparbanken Göinge

61

13

49

25

41

89

35

53

64

37

89

0

4 Räntenetto

tkr 2009 2008 2008

Ränteintäkter 24/11 - 31/12

Utlåning till kreditinstitut 4 268 1 625 19 757

Utlåning till allmänheten 56 110 10 221 87 742

Räntebärande värdepapper 4 541 1 116 5 743

Övriga 128 75 79

Summa 65 047 13 037 113 321

Varav: ränteintäkt från osäkra fordringar 386 862

Räntekostnader

Skulder till kreditinstitut -1 -109 -825

In- och upplåning från allmänheten -13 032 -5 509 -57 959

varav: kostnad för insättningsgaranti -1 116 -188 -922

Övriga -360 0 -39

Summa -13 393 -5 618 -58 823

Summa räntenetto 51 654 7 419 54 498

2009 2008

Räntemarginal (Totala ränteintäkter i % av medelomslutning (MO) 2,23 2,03

minus totala räntekostnader i % av MO exkl. genomsnittligt

eget kapital och obeskattade reserver)

Placeringsmarginal (Räntenetto i % av MO) 2,33 2,50

Medelränta utlåningen 2,59 4,74

Medelränta inlåningen (Inkl. kostnad för insättningsgarantin) 0,42 1,55

5 Erhållna utdelningar 2009 2008 2008

tkr 24/11 - 31/12

Aktier och andelar 6 427 0 2 808

Summa 6 427 0 2 808

6 Provisionsintäkter 2009 2008 2008

tkr 24/11 - 31/12

Betalningsförmedlingsprovisioner 2 229 447 2 126

Utlåningsprovisioner 6 399 839 5 526

Inlåningsprovisioner 700 358 573

Provisioner avseende utställda finansiella garantier 262 83 283

Värdepappersprovisioner 5 569 947 6 275

Avgifter från kredit- och betalkort 1 995 212 1 697

Övriga provisioner 1 175 87 1 204

Summa 18 329 2 973 17 684

7 Provisionskostnader 2009 2008 2008

tkr 24/11 - 31/12

Betalningsförmedlingsprovisioner -2 976 -611 -3 076

Värdepappersprovisioner -631 -256 -818

Övriga provisioner -353 -32 -213

Summa -3 960 -899 -4 107

8 Nettoresultat av finansiella transaktioner 2009 2008 2008

tkr 24/11 - 31/12

Aktier/andelar -1 525 -8 252 -8 402

Räntebärande värdepapper 11 839 -57 -10 205

Andra finansiella instrument 1 215 31 -288

Valutakursförändringar 388 82 324

Summa 11 917 -8 196 -18 571

2009 2008

24/11 - 31/12

2008

Via resultat- Via resultat- Via resultat-

Nettovinst/nettoförlust uppdelat per värderingskategori

räkningräkningräkning Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen 13 417 -26 -10 473

Finansiella tillgångar som kan säljas -1 934 -8 252 -8 402

Lånefordringar och kundfordringar 0 -21

Realisationsresultat från finansiella tillgångar som kan säljas 46 0

Valutakursförändringar 388 82 325

Summa 11 917 -8 196 -18 571

Nettovinst eller förlust på finansiella tillgångar som kan säljas som

redovisats direkt mot eget kapital (fond för verkligt värde)

21

21

14 836 -2 421 -36 768

Similar magazines