ÅRsRedoVisninG 2009 - Sparbanken Göinge

sparbankengoinge.se

ÅRsRedoVisninG 2009 - Sparbanken Göinge

Ersättningar och övriga förmåner under året till ledande befattningshavare 24/11 - 31/12 2008

tkr

Grundlön /

styrelse-arvode

Rörlig

ersättning

Övriga

förmåner

23

23

Pensionskostnad

Vinstandels

stiftelse

Övriga

ersättningar Summa

Torsten Nilsson, ordförande 11 8 0 0 0 0 19

Sigurd Persson, vice ordförande 4 6 0 0 0 0 10

Kjell-Åke Axelsson 2 9 0 0 0 0 11

Yngve Nilsson 2 8 0 0 0 0 10

Bert Svensson 2 8 0 0 0 0 10

Margareta Theander 2 8 0 0 0 0 10

Mari Karlsson, personalrepr 29 0 0 3 2 0 34

Monica Persson, personalrepr 31 0 1 3 2 0 37

Jan Fritzson, VD 65 0 0 153 2 0 220

Evamarie Ekholm, vice VD 56 0 0 30 2 0 88

Andra ledande

befattningshavare (1 person) 51 0 0 10 2 0 63

Summa 255 47 1 199 10 0 512

År 2008 3 732 674 8 2 846 120 7 380

Rörlig ersättning

Avsättning till vinstandelsstiftelse (rörlig ersättning) sker på samma villkor för bankledning som för övriga medarbetare.

Övriga förmåner avser ränteförmån och kostförmån.

Pensioner till ledande befattningshavare

VD samt vice VD har rätt att avgå med pension vid 61 års ålder med pensionsbelopp i linje med Finansbundets

pensionsavtal. Pensionsutfästelserna har säkerställts genom löpande betalningar och avsättningar i balansräkningen.

Samtliga pensioner är oantastbara, dvs. ej villkorade av framtida anställning.

Avgångsvederlag

Vid uppsägning från sparbankens sida har verkställande direktören rätt till lön under uppsägningstiden, som är sex månader.

Den verkställande direktören har därutöver rätt till avgångsvederlag om 12 månadslöner. Vid egen uppsägning har den

verkställande direktören sex månaders uppsägningstid.

Vid uppsägning från sparbankens sida utgår avgångsvederlag till vice verkställande direktören med två årslöner.

Lån till ledande befattningshavare 2009 2008

Verkställande direktör och vice verkställande direktör

0 0

Övriga ledande befattningshavare

0 25

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 1 937 211

Summa 1 937 236

Samtliga lån avser lån med fullgod pantsäkerhet eller borgen.

Lånevillkoren överensstämmer med dem som normalt tillämpas vid kreditgivning till allmänheten eller till övrig personal.

2009 2008 2008

Medelantalet anställda 24/11 - 31/12

Sparbanken

- varav kvinnor 22,7 21,5 21,5

- varav män 6,2 6,3 6,3

Totalt 28,9 27,8 27,8

2009 2008

Könsfördelning i ledningen 24/11 - 31/12

Styrelsen

- antal kvinnor 3 3

- antal män 5 5

Övriga ledande befattningshavare inkl verkställande direktören

- antal kvinnor 1 1

- antal män 2 2

2009 2008

Sjukfrånvaro 24/11 - 31/12

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 0,00 0,00

Män 1,70 0,00

Kvinnor

Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori:

2,00 0,00

29 år eller yngre 0,00 0,00

30-49 år 2,70 0,00

50 år eller äldre 1,10 0,16

Similar magazines