PROPOSITIONER HÄFTE 2 - Svenska Kyrkans Unga

material.svkunga.se

PROPOSITIONER HÄFTE 2 - Svenska Kyrkans Unga

PROPOSITIONER

HÄFTE 2

1


2

INNEHÅLL

PROPOSITION 2009:4

ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3

PROPOSITION 2009:5

ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4

BILAGA 1,

NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR, STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA 5

BILAGA 2,

FÖRSLAG TILL SPRÅKLIGT REVIDERADE FÖRBUNDSSTADGAR. STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA 8

BILAGA 3,

FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSMÄSSIGT OCH SPRÅKLIGT REVIDERADE STADGAR

(under förutsättning att det språkligt reviderade stadgarna går igenom).

STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA 11

Hitta revideringarna

§ 4 REPRESENTATION 11

§ 6 STORA ÅRSMÖTET 12

§ 11 STADGEÄNDRING 13

§ 12 UTTRÄDE 13


PROPOSITION 2009:4

ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA

Bilaga 1, Nuvarande förbundsstadgar.

Bilaga 2, Språkligt reviderade förbundsstadgar.

BAKGRUND

På Stora Årsmötet 2007 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en språklig revidering av förbundsstadgarna.

Förbundsstyrelsen har arbetat fram ett förslag till språklig revidering av stadgarna.

GENOMFÖRANDE

g Förbundsstyrelsen har valt att lägga fram alla språkliga förändringar i ett samlat dokument som ett förslag

till nya förbundsstadgar. I arbetet med de nya stadgarna har vi försökt få språket mer konsekvent, flyttat enstaka

stycken samt uppdaterat språket.

Detta förslag innebär inte några innehållsmässiga förändringar, utan syftar endast till att ”snygga till” stadgarna.

De tidigare stadgarna bifogas som bilaga 1 och förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar som bilaga 2.

Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet besluta

ATT anta förbundsstyrelsens förslag till språklig revidering av förbundsstadgar.

3


4

PROPOSITION 2009:5

ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA

Bilaga 2, Språkligt reviderade förbundsstadgar.

Bilaga 3, Innehållsmässigt och språkligt reviderade förbundsstadgar.

BAKGRUND

På Stora Årsmötet 2007 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en innehållsmässig revidering av förbundsstadgarna.

Sedan förra Stora Årsmötet har förbundsstyrelsen arbetat fram ett förslag till språklig revidering av stadgarna

KOMMENTARER TILL ÄNDRINGSFÖRSLAG

I alla ändringsförslag har förbundsstyrelsen försökt att ta med det som tidigare har varit praxis i Svenska Kyrkans

Unga. En del ändringar genomförs för att stadgarna ska bli mer konsekventa, till exempel datumändringar. Förslaget

bygger på de språkligt reviderade stadgarna (Bilaga 2).

ÄNDRINGAR I PARAGRAFORDNING

§ 4 Representation

Praxis i Svenska Kyrkans Unga har i flera år varit att prata om aktiva lokalavdelningar. Med aktiv lokalavdelning menas

en lokalavdelning som har minst 5 medlemmar, genomför verksamhet och har valt registeransvarig och två kontaktpersoner

som är under 30 år. Detta har tidigare fungerat som kriterier för att en lokalavdelning ska få skicka ombud

till Stora årsmötet. Utifrån detta vill vi förändra paragraf 4 så att den stämmer med rådande praxis. Lokalavdelning bör

därför ändras till aktiv lokalavdelning och antalet medlemmar, 1-100, till 5-100.

§ 6 Stora årsmötet

Ett led i att göra stadgarna mer konsekventa är att på de ställen där det är möjligt använda sig av samma datum.

På detta vis behöver inte en medlem hålla reda på flera olika datum för att skicka in flera olika typer av handlingar i

olika sammanhang. Förbundsstyrelsen har valt att föreslå att den 30 april blir det datum som man måste hålla reda

på. Det nuvarande datumet, den 1 maj, är en röd dag och således en dag då ingen post levereras. I praktiken har detta

inneburit att motioner har behövts skickas den 29 april för att vara förbundsstyrelsen tillhanda den 1 maj. Utifrån

detta föreslår förbundsstyrelsen en förändring av datum till den 30 april, samt ett tillägg om att motionen ska vara

förbundsstyrelsen till handa senast 6 veckor innan Stora årsmötet.

§ 11 Stadgeändring

I de nuvarande stadgarna är det möjligt att tolka förslag till stadgeändring som någonting annat än en motion. För att

tydligöra hur ett förslag till stadgeändring ska hanteras föreslår förbundsstyrelsen att ordet motion används istället för

förslag till stadgeändring.

§ 12 Utträde

Sedan några år tillbaka står det lokalavdelningen fritt att välja om de vill ha medlemsmöten eller årsmöten. I nuvarande

stadgar nämns endast att medlemsmötet ska skicka ett protokollsutdrag. Vi vill därför förtydliga att både medlemsmöte

och ordinarie årsmöte ska skicka ett protokollsutdrag till förbundsstyrelsen.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förbundsstyrelsen föreslår Stora årsmötet besluta

ATT i § 4 Representation ändra från ”Varje lokalavdelning har två ombud för 1-100 medlemmar och

ytterligare ett ombud om man har fler än 100 medlemmar.” till ”Varje aktiv lokalavdelning har två ombud

för 5-100 medlemmar och ytterligare ett ombud om man har fler än 100 medlemmar.”.

ATT i § 6 Stora årsmötet ändra från ”Motion ska vara

förbundsstyrelsen till handa senast den 1 maj.” till ”Motion ska vara förbundsstyrelsen till handa senast den

30 april, dock senast 6 veckor innan Stora årsmötet”.

ATT i § 11 Stadgeändring ändra från ”Förslag till stadgeändring ska vara förbundsstyrelsen till handa senast

den 30 april, dock senast 6 veckor innan Stora årsmötet.” till ”Motion om stadgeändring ska vara

förbundsstyrelsen till handa senast den 30 april, dock senast 6 veckor innan Stora årsmötet.”.

ATT i § 12 Utträde ändra från ”Lokalavdelning som vill begära utträde ur Svenska Kyrkans Unga ska

sända protokollsutdrag från medlemsmöte till förbundsstyrelsen.” till ”Lokalavdelning som vill begära utträde

ur Svenska Kyrkans Unga ska sända protokollsutdrag från ordinarie årsmöte eller medlemsmöte till förbunds

styrelsen.”.


BILAGA 1,

NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR

STADGAR FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA

§ 1 SYFTE

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.

Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen

där vi får växa i tro och ansvar.

§ 2 ORGANISATION

Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga som beviljats inträde av

riksorganisationens styrelse. Lokalavdelningens högsta beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen

styrs fram till nästa årsmöte.

Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift.

Distriktsstyrelsen väljs vid distriktsårsmöte.

Riksorganisationens styrelse kallas förbundsstyrelse och väljs vid Stora årsmötet.

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlem i Svenska Kyrkans Unga kan den under 30 år bli som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé

och syfte.

Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom organisationens idé och syfte.

Medlemskap är knutet till riksförbundet, varje medlem tillhör en lokalavdelning och ett disrikt. Stödmedlem i Svenska

Kyrkans Unga är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och erlagt av Stora årsmötet fastställd stödmedlemsavgift.

Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ och möjlighet att av dessa väljas till förtroendeuppdrag,

revisorer och en kontaktperson undantagna.

Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen efter skriftlig ansökan som skall åtföljas av yttrande från

distriktsorganisationens styrelse. Detta yttrande kan dock ej hindra bildandet av en lokalavdelning.

§ 4 REPRESENTATION

Till Stora Årsmötet och Extra Årsmötet får lokalavdelning utse ombud. Antalet ombud bestäms av antalet rapporterade

medlemmar 31 december föregående år. Varje lokalavdelning har två ombud för 1-100 medlemmar och ytterligare

ett ombud om man har fler än 100 medlemmar.

Till Lilla Årsmötet får distrikten utse ombud; varje distrikt har två basmandat varefter övriga

mandat upp till och med 51 mandat fördelas i proportion till antalet rapporterade medlemmar 31 december föregående

år enligt jämkad uddatalsmetod.

Deltagande i årsmöten bekostas av sändande organ. Ombud får bara representera en

uppdragsgivare. Förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt vid Stora Årsmötet, Lilla

Årsmötet och Extra Årsmötet. Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i årsmötena.

§ 5 BESLUT

Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat anges. Om någon begär det ska sluten omröstning ske vid personval.

Vid lika röstetal avgör lotten.

5


6

§ 6 STORA ÅRSMÖTET

Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ är Stora Årsmötet som skall hållas ojämna år före 20 augusti. Kallelse

till Stora Årsmötet utsänds av förbundsstyrelsen minst två månader före årsmötet.

Stora Årsmötet beslutar i ärenden som behandlats av förbundsstyrelsen och förrättar val.

Propositioner till Stora Årsmötet skall skickas till lokalavdelningar och distriktsorganisationer

senast den 15 april. Tilläggspropositioner kan skickas senare. Motionsrätt har enskild medlem, lokalavdelning och

distriktsorganisation. Motion skall vara hos förbundsstyrelsen senast den 1 maj. Motionssvaren skall vara lokalavdelningarna,

ombud och distriktsstyrelser tillsända senast 15 maj, dock senast fyra veckor före årsmötet

Förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöterna väljs på två år.

Vid Stora Årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1) Justering av röstlängd.

2) Fråga om mötets behöriga utlysande.

3) Fastställande av sammanträdesordning.

4) Fastställande av föredragningslista.

5) Val av presidium för Årsmötet.

6) Val för justering.

7) Verksamhetsberättelser för två år med granskning av det första året av Lilla Årsmötet.

8) Revisionsberättelser för två år med granskning av det första året av Lilla Årsmötet.

9) Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

10) Behandling av propositioner.

11) Behandling av motioner.

12) Fastställande av stödmedlemskapsavgift.

13) Fastställande av budget och verksamhetsplaner för kommande och nästkommande år.

14) Val av förbundsordförande.

15) Val av vice förbundsordförande.

16) Val av förbundsstyrelseledamöter.

17) Val av två räkenskapsrevisorer (varav en auktoriserad) och två suppleanter.

18) Val av två sakrevisorer och två suppleanter.

19) Val av valberedning.

§ 7 LILLA ÅRSMÖTET

Lilla Årsmötet beslutar när det gäller fyllnadsval och inkallande av Extra Årsmötet samt granskar verksamheten. Lilla

Årsmötet skall hållas före 20 juni jämna år. Kallelse till Lilla Årsmötet utsänds av förbundsstyrelsen minst två månader

före årsmötet.

Enskild medlem, lokalavdelning, distriktsorganisation och förbundsstyrelsen kan väcka fråga på Lilla Årsmötet. Frågan

skall gälla verksamhetsberättelse, verksamhetsplan eller förvaltning.

Frågan skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 30 april före årsmötet för beredning. Svaren skall vara lokalavdelningarna,

ombud och distriktsstyrelserna tillsända senast 15 maj.

Vid Lilla Årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1) Justering av röstlängd.

2) Fråga om mötets behöriga utlysande.

3) Fastställande av sammanträdesordning.

4) Fastställande av föredragningslista.

5) Val av presidium för årsmötet.

6) Val för justering.

7) Verksamhetsberättelse för föregående år.

8) Revisionsberättelse för föregående år.

9) Granskningsuttalande om föregående års verksamhet och förvaltning.

10) Eventuellt fyllnadsval fram till nästa Stora eller Extra Årsmöte.

11) Svar om åtgärder med anledning av väckta frågor.


§ 8 STYRELSE

Svenska Kyrkans Ungas verkställande organ är förbundsstyrelsen som består av ordförande och tolv ledamöter,

däribland vice ordförande. Förbundsstyrelsens ledamöter får ej representera lokalavdelning eller distriktsorganisation

vid riksorganisationens årsmöte. Förbundsstyrelsen sammankallas av ordförande eller på dennes uppdrag.

Förbundsstyrelsen har delegationsrätt. Förbundsstyrelsen har att företräda Svenska Kyrkans Unga inom Svenska kyrkan

och gentemot externa organisationer och myndigheter. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst åtta ledamöter är

närvarande. Valbar till förbundsstyrelsen är den som är döpt och medlem i Svenska Kyrkans Unga.

§ 9 FÖRVALTNING

Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. Kassaböcker och protokoll ska överlämnas till revisorerna senast 1

april. Sak- och räkenskapsrevisionsberättelser överlämnas till

förbundsstyrelsen senast 30 april och skall vara hos de utsedda ombuden senast 15 maj före

riksårsmöte.

§ 10 EXTRA ÅRSMÖTET

Extra Årsmötet skall hållas när Lilla Årsmötet eller förbundsstyrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av lokalavdelningarna

så begär. För Extra Årsmötet gäller tillämpliga delar av vad som sagts om Stora Årsmötet.

§ 11 STADGEÄNDRING

Förslag till stadgeändring ska vara hos förbundsstyrelsen senast 30 april, dock senast 6 veckor

innan Stora årsmötet. Ändringar av stadgarna fordrar enkel majoritet vid två på varandra följande Stora årsmöten eller

3/4 majoritet av antalet avgivna röster på ett ordinarie Stora årsmöte.

§ 12 UTTRÄDE

Lokalavdelning som bedriver verksamhet som skadar riksorganisationens syfte kan av

förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet. Beslutet om uteslutning träder i kraft då Stora årsmötet hållits och uteslutningen

bekräftas av 2/3 majoritet av antalet avgivna röster.

Lokalavdelning som vill begära utträde ur Svenska Kyrkans Unga skall sända protokollsutdrag från medlemsmöte.

Lokalavdelning som trots påminnelse ej inkommit med medlemsrapport två år i rad kan uteslutas ur Svenska Kyrkans

Unga.

§ 13 UPPLÖSNING

Upplösning av Svenska Kyrkans Unga kan endast ske om beslut fattas med mer än 2/3 majoritet vid två på varandra

följande Stora årsmöten av vilka det ena skall vara ordinarie. Svenska Kyrkans Ungas tillgångar ska vid upplösning

överlämnas till barn- och ungdomsarbetet inom Svenska kyrkan. Stora årsmötet beslutar om

7


8

BILAGA 2,

FÖRSLAG TILL SPRÅKLIGT REVIDERADE FÖRBUNDSSTADGAR.

STADGAR FÖR

SVENSKA KYRKANS UNGA

§ 1 SYFTE

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.

Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen

där vi får växa i tro och ansvar.

§ 2 ORGANISATION

Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta

beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte.

Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift.

Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen väljs.

Riksförbundets högsta beslutande organ är Stora årsmötet, där förbundsstyrelsen väljs.

§ 3 MEDLEMSKAP

Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla ett yttrande

från distriktsstyrelsen. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning.

I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och

stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte.

Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar tillhör en

lokalavdelning och ett distrikt.

Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig

bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ.

Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna.

Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte.

Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Stora

årsmötet fastställd stödmedlemsavgift.

§ 4 REPRESENTATION

Till Stora årsmötet och Extra årsmötet får lokalavdelningarna utse ombud. Antalet ombud

bestäms av antalet rapporterade medlemmar den 31 december föregående år. Varje lokalavdelning har två ombud för

1-100 medlemmar och ytterligare ett ombud om man har fler än 100 medlemmar.

Till Lilla årsmötet får distrikten utse ombud. Lilla årsmötet har 51 fasta mandat. Varje distrikt

har två basmandat. Övriga mandat fördelas i proportion till antalet rapporterade medlemmar den 31 december föregående

år, enligt jämkad uddatalsmetod.

Deltagande i årsmöten bekostas av sändande organ. Ombud får bara representera en

uppdragsgivare. Förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande- och yrkanderätt men inte rösträtt vid Stora årsmötet, Lilla

årsmötet och Extra årsmötet. Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i årsmötena.

§ 5 BESLUT

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges. Om någon begär det ska sluten

omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgörs beslutet genom lottning.


§ 6 STORA ÅRSMÖTET

Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ är Stora årsmötet, som ska hållas ojämna år före den 20 augusti.

Stora årsmötet förrättar val och beslutar i ärenden som behandlats av

förbundsstyrelsen. Kallelse till Stora årsmötet ska vara lokalavdelningarna tillhanda minst två

månader före årsmötet.

Propositioner till Stora årsmötet ska vara lokalavdelningar och distrikt tillhanda senast den 15

april. Tilläggspropositioner kan skickas senare. Motionsrätt har enskild medlem, lokalavdelning och distrikt. Motion ska

vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 maj. Motionssvaren ska vara lokalavdelningar, distrikt och ombud tillhanda

senast den 15 maj, dock senast fyra veckor före årsmötet

Vid Stora årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1) Justering av röstlängd.

2) Fråga om mötets behöriga utlysande.

3) Fastställande av sammanträdesordning.

4) Fastställande av föredragningslista.

5) Val av presidium för årsmötet.

6) Val av justerare och rösträknare.

7) Verksamhetsberättelser för två år med granskning av det första året av Lilla årsmötet.

8) Revisionsberättelser för två år med granskning av det första året av Lilla årsmötet.

9) Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

10) Behandling av propositioner.

11) Behandling av motioner.

12) Fastställande av stödmedlemskapsavgift.

13) Fastställande av budget och verksamhetsinriktning för kommande och nästkommande år.

14) Val av förbundsordförande.

15) Val av vice förbundsordförande.

16) Val av förbundsstyrelseledamöter.

17) Val av två räkenskapsrevisorer (varav en auktoriserad) och två ersättare.

18) Val av två sakrevisorer och två ersättare.

19) Val av valberedning.

Förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöter och revisorer väljs på två år.

§ 7 LILLA ÅRSMÖTET

Lilla årsmötet granskar verksamheten och beslutar när det gäller fyllnadsval och inkallande av

Extra årsmötet. Lilla årsmötet ska hållas före den 20 juni jämna år. Kallelse till Lilla årsmötet ska vara distrikten tillhanda

minst två månader före årsmötet.

Enskild medlem, lokalavdelning, distrikt och förbundsstyrelsen kan ställa skriftlig fråga till

Lilla årsmötet. Frågan ska gälla verksamhetsberättelse, verksamhetsinriktning eller förvaltning.

Frågan ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 30 april före årsmötet för beredning.

Svaren ska vara lokalavdelningar, distrikt och ombud och tillhanda senast den 15 maj.

Vid Lilla årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1) Justering av röstlängd.

2) Fråga om mötets behöriga utlysande.

3) Fastställande av sammanträdesordning.

4) Fastställande av föredragningslista.

5) Val av presidium för årsmötet.

6) Val av justerare och rösträknare.

7) Verksamhetsberättelse för föregående år.

8) Revisionsberättelse för föregående år.

9) Granskningsuttalande om föregående års verksamhet och förvaltning.

10) Eventuellt fyllnadsval fram till nästa Stora eller Extra årsmöte.

11) Svar på skriftliga frågor.

9


10

§ 8 STYRELSE

Svenska Kyrkans Ungas verkställande organ är förbundsstyrelsen som består av ordförande och tolv ledamöter,

däribland vice ordförande. Valbar till förbundsstyrelsen är den som är döpt och medlem i Svenska Kyrkans Unga.

Förbundsstyrelsen sammankallas av ordförande eller på dennes uppdrag. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst

åtta ledamöter är närvarande.

Förbundsstyrelsen företräder Svenska Kyrkans Unga inom Svenska kyrkan och gentemot externa organisationer och

myndigheter. Förbundsstyrelsens ledamöter får inte representera

lokalavdelning eller distrikt vid riksförbundets årsmöte. Förbundsstyrelsen har delegationsrätt.

§ 9 FÖRVALTNING

Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. Kassaböcker och protokoll ska överlämnas till revisorerna senast den

1 april. Sak- och räkenskapsrevisionsberättelser överlämnas till

förbundsstyrelsen senast den 30 april och ska vara hos de utsedda ombuden senast den15 maj före riksförbundets

årsmöte.

§ 10 EXTRA ÅRSMÖTET

Extra årsmötet skall hållas när Lilla årsmötet eller förbundsstyrelsen så beslutar, eller när minst 1/3 av lokalavdelningarna

så begär. För Extra årsmötet gäller tillämpliga delar av vad som sagts om Stora årsmötet.

§ 11 STADGEÄNDRING

Förslag till stadgeändring ska vara hos förbundsstyrelsen senast den 30 april, dock senast 6 veckor innan Stora årsmötet.

Ändringar av stadgarna kräver enkel majoritet vid två på varandra följande Stora årsmöten eller 3/4 majoritet av

antalet avgivna röster på ett ordinarie Stora årsmötet.

§ 12 UTTRÄDE

Lokalavdelning som bedriver verksamhet som skadar rörelsens syfte kan uteslutas ur Svenska

Kyrkans Unga av förbundsstyrelsen. Beslutet om uteslutning träder i kraft då Stora årsmötet

hållits och uteslutningen bekräftas av 2/3 majoritet av antalet avgivna röster.

Lokalavdelning som vill begära utträde ur Svenska Kyrkans Unga ska sända protokollsutdrag från medlemsmöte till

förbundsstyrelsen.

Lokalavdelning som trots påminnelse inte har inkommit med medlemsrapport två år i rad kan

uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga.

§ 13 UPPLÖSNING

Upplösning av Svenska Kyrkans Unga kan endast ske om beslut fattas med mer än 2/3 majoritet vid två på varandra

följande årsmöten med lokalavdelningsrepresentation, varav det ena ska vara Stora årsmötet.

Svenska Kyrkans Ungas tillgångar ska vid upplösning överlämnas till barn- och ungdomsarbetet inom Svenska kyrkan.

Stora årsmötet beslutar om detta.


BILAGA 3,

FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSMÄSSIGT OCH SPRÅKLIGT REVIDERADE STADGAR

(under förutsättning att det språkligt reviderade stadgarna går igenom).

STADGAR FÖR

SVENSKA KYRKANS UNGA

§ 1 SYFTE

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.

Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen

där vi får växa i tro och ansvar.

§ 2 ORGANISATION

Lokalavdelning är en lokal förening i Svenska Kyrkans Unga. Lokalavdelningens högsta

beslutande organ är årsmötet. Där beslutas hur lokalavdelningen styrs fram till nästa årsmöte.

Svenska Kyrkans Ungas distriktsorganisation består av lokalavdelningarna i respektive stift.

Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet, där distriktsstyrelsen väljs.

Riksförbundets högsta beslutande organ är Stora årsmötet, där förbundsstyrelsen väljs.

§ 3 MEDLEMSKAP

Lokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla ett yttrande

från distriktsstyrelsen. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning.

I Svenska Kyrkans Unga finns tre former av medlemskap; medlem, vuxenmedlem och

stödmedlem. Medlemskap innebär att ställa sig bakom rörelsens idé och syfte.

Medlemskap är knutet till riksförbundet, alla medlemmar och vuxenmedlemmar tillhör en

lokalavdelning och ett distrikt.

Medlem i Svenska Kyrkans Unga är den under 30 år som genom en aktiv handling ställer sig

bakom rörelsens idé och syfte. Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ.

Endast medlem kan väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna.

Vuxenmedlem är den över 30 år som genom en aktiv handling ställer sig bakom rörelsens idé och syfte.

Stödmedlem är den som ställer sig bakom rörelsens idé och syfte och som betalat av Stora

årsmötet fastställd stödmedlemsavgift.

§ 4 REPRESENTATION

Till Stora årsmötet och Extra årsmötet får lokalavdelningarna utse ombud. Antalet ombud

bestäms av antalet rapporterade medlemmar den 31 december föregående år. Varje aktiv lokalavdelning har två

ombud för 5-100 medlemmar och ytterligare ett ombud om man har fler än 100 medlemmar.

Till Lilla årsmötet får distrikten utse ombud. Lilla årsmötet har 51 fasta mandat. Varje distrikt

har två basmandat. Övriga mandat fördelas i proportion till antalet rapporterade medlemmar den 31 december föregående

år, enligt jämkad uddatalsmetod.

Deltagande i årsmöten bekostas av sändande organ. Ombud får bara representera en

uppdragsgivare. Förbundsstyrelsens ledamöter har yttrande- och yrkanderätt men inte rösträtt vid Stora årsmötet, Lilla

årsmötet och Extra årsmötet. Sammanträdesordningen reglerar övrigas deltagande i årsmötena.

§ 5 BESLUT

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges. Om någon begär det ska sluten

omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgörs beslutet genom lottning.

11


12

§ 6 STORA ÅRSMÖTET

Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ är Stora årsmötet, som ska hållas ojämna år före den 20 augusti.

Stora årsmötet förrättar val och beslutar i ärenden som behandlats av

förbundsstyrelsen. Kallelse till Stora årsmötet ska vara lokalavdelningarna tillhanda minst två

månader före årsmötet.

Propositioner till Stora årsmötet ska vara lokalavdelningar och distrikt tillhanda senast den 15

april. Tilläggspropositioner kan skickas senare. Motionsrätt har enskild medlem, lokalavdelning och distrikt. Motion ska

vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 30 april, dock senast 6 veckor innan Stora årsmötet. Motionssvaren ska

vara lokalavdelningar, distrikt och ombud tillhanda senast den 15 maj, dock senast 4 veckor före årsmötet.

Vid Stora årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1) Justering av röstlängd.

2) Fråga om mötets behöriga utlysande.

3) Fastställande av sammanträdesordning.

4) Fastställande av föredragningslista.

5) Val av presidium för årsmötet.

6) Val av justerare och rösträknare.

7) Verksamhetsberättelser för två år med granskning av det första året av Lilla årsmötet.

8) Revisionsberättelser för två år med granskning av det första året av Lilla årsmötet.

9) Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

10) Behandling av propositioner.

11) Behandling av motioner.

12) Fastställande av stödmedlemskapsavgift.

13) Fastställande av budget och verksamhetsinriktning för kommande och nästkommande år.

14) Val av förbundsordförande.

15) Val av vice förbundsordförande.

16) Val av förbundsstyrelseledamöter.

17) Val av två räkenskapsrevisorer (varav en auktoriserad) och två ersättare.

18) Val av två sakrevisorer och två ersättare.

19) Val av valberedning.

Förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöter och revisorer väljs på två år.

§ 7 LILLA ÅRSMÖTET

Lilla årsmötet granskar verksamheten och beslutar när det gäller fyllnadsval och inkallande av

Extra årsmötet. Lilla årsmötet ska hållas före den 20 juni jämna år. Kallelse till Lilla årsmötet ska vara distrikten tillhanda

minst två månader före årsmötet.

Enskild medlem, lokalavdelning, distrikt och förbundsstyrelsen kan ställa skriftlig fråga till

Lilla årsmötet. Frågan ska gälla verksamhetsberättelse, verksamhetsinriktning eller förvaltning.

Frågan ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 30 april före årsmötet för beredning.

Svaren ska vara lokalavdelningar, distrikt och ombud och tillhanda senast den 15 maj.

Vid Lilla årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1) Justering av röstlängd.

2) Fråga om mötets behöriga utlysande.

3) Fastställande av sammanträdesordning.

4) Fastställande av föredragningslista.

5) Val av presidium för årsmötet.

6) Val av justerare och rösträknare.

7) Verksamhetsberättelse för föregående år.

8) Revisionsberättelse för föregående år.

9) Granskningsuttalande om föregående års verksamhet och förvaltning.

10) Eventuellt fyllnadsval fram till nästa Stora eller Extra årsmöte.

11) Svar på skriftliga frågor.

§ 8 STYRELSE

Svenska Kyrkans Ungas verkställande organ är förbundsstyrelsen som består av ordförande och tolv ledamöter,

däribland vice ordförande. Valbar till förbundsstyrelsen är den som är döpt och medlem i Svenska Kyrkans Unga.

Förbundsstyrelsen sammankallas av ordförande eller på dennes uppdrag. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst

åtta ledamöter är närvarande.


Förbundsstyrelsen företräder Svenska Kyrkans Unga inom Svenska kyrkan och gentemot externa organisationer och

myndigheter. Förbundsstyrelsens ledamöter får inte representera

lokalavdelning eller distrikt vid riksförbundets årsmöte. Förbundsstyrelsen har delegationsrätt.

§ 9 FÖRVALTNING

Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår. Kassaböcker och protokoll ska överlämnas till revisorerna senast den

1 april. Sak- och räkenskapsrevisionsberättelser överlämnas till

förbundsstyrelsen senast den 30 april och ska vara hos de utsedda ombuden senast den15 maj före riksförbundets

årsmöte.

§ 10 EXTRA ÅRSMÖTET

Extra årsmötet skall hållas när Lilla årsmötet eller förbundsstyrelsen så beslutar, eller när minst 1/3 av lokalavdelningarna

så begär. För Extra årsmötet gäller tillämpliga delar av vad som sagts om Stora årsmötet.

§ 11 STADGEÄNDRING

Motion om stadgeändring ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 30 april, dock 6 veckor innan Stora

årsmötet. Ändringar av stadgarna kräver enkel majoritet vid två på varandra följande Stora årsmöten eller 3/4 majoritet

av antalet avgivna röster på ett ordinarie Stora årsmötet.

§ 12 UTTRÄDE

Lokalavdelning som bedriver verksamhet som skadar rörelsens syfte kan uteslutas ur Svenska

Kyrkans Unga av förbundsstyrelsen. Beslutet om uteslutning träder i kraft då Stora årsmötet

hållits och uteslutningen bekräftas av 2/3 majoritet av antalet avgivna röster.

Lokalavdelning som vill begära utträde ur Svenska Kyrkans Unga ska sända protokollsutdrag från ordinarie årsmöte

eller medlemsmöte till förbundsstyrelsen.

Lokalavdelning som trots påminnelse inte har inkommit med medlemsrapport två år i rad kan

uteslutas ur Svenska Kyrkans Unga.

§ 13 UPPLÖSNING

Upplösning av Svenska Kyrkans Unga kan endast ske om beslut fattas med mer än 2/3 majoritet vid två på varandra

följande årsmöten med lokalavdelningsrepresentation, varav det ena ska vara Stora årsmötet.

Svenska Kyrkans Ungas tillgångar ska vid upplösning överlämnas till barn- och ungdomsarbetet inom Svenska kyrkan.

Stora årsmötet beslutar om detta.

13

More magazines by this user
Similar magazines