Handlingskraftig upphandling – så går det till Snart ... - Göteborg

www2.trafikkontoret.goteborg.se

Handlingskraftig upphandling – så går det till Snart ... - Göteborg

Information från Trafikkontoret i Göteborgs Stad Nr 1/06

Vem får

tillstånd

och

dispens?

Sid 35

Handlingskraftig

upphandling

går det till

Sid 811

Snart

lägger

hon till i

Fiskebäck

Sid 67


Förståelse för

varandras långsiktiga

mål vid upphandling

det vinner alla på

Trafiknämnden

Trafiknämnden är organiserad som

den första sektorsnämnden och har

ansvaret för transportförsörjningen i

Göteborg.

Nämnden skall verka för att tillgodose

göteborgarnas och näringslivets

transportbehov. Nämnden ska ock

förbättra trafiksäkerheten och minska

miljöstörningar från trafiken till en

nivå som både människor och miljö tål.

Nämnden ska arbeta med en helhetssyn

och i nära samarbete med

2

När detta skrivs är det sportlov i Göteborg och vi är mitt inne i en period av rejäl

vinter. Mycket snö att skotta undan och röja bort, samtidigt som det varit omväxlande

varmt och kallt väder, vilket gör halkbekämpningen svår.

Med tanke på omständigheterna tycker jag att vi i Göteborg är duktiga på snöröjning och

halkbekämpning, men av brev, mail och insändare har jag förstått att alla kommuninvånare

inte håller med.

Problemet är att vi inte kan dimensionera våra insatser efter ett värsta-scenario, det skulle bli

alldeles för dyrt och de pengarna använder vi hellre till underhåll av gator.

Därför måste vi hjälpas åt. Alla vi som rör oss ute måste acceptera att på vintern kommer

man inte fram lika enkelt som på sommaren och faller det mycket snö tar det viss tid innan

den är undanplogad och bortfraktad.

Men nu är det mitten av mars och snart dags att tänka på att få bort allt grus från gatorna

och hälsa våren välkommen.

Trafikutvecklingen fortsätter att utvecklas som tidigare

år, allt färre bilar innanför Vallgraven och fler på de stora lederna.

Att trafikökningen (+1,5 procent) ökade mer än kollektivtrafiken

(+1,1 procent) innebär att vi inte levde upp till kommunfullmäktiges

mål att kollektivtrafiken ska öka mer än bilismen.

För att nå dit krävs mer insatser, framförallt för att stärka kollektivtrafiken

och göra den mer attraktiv. Vi måste ock fortsätta

med att förändra attityder och få fler att reflexmässigt ta bussen,

tåget eller vagnen istället för bilen. Vårt projekt Nya vägvanor, som

arbetar med just de frågorna, är ett sätt och förändringar i utbudet

i form av fler stombusslinjer och ändrade dragningar av spårvagnslinjerna ett annat. Här arbetar

vi tillsammans med bland annat Västtrafik.

I detta nummer ägnar vi stor uppmärksamhet åt upphandlingsfrågan. Vi har de senaste

åren sett en tydlig trend till överprövning av upphandlingsbeslut. En del av dessa är gjorda på

rent okynne, ibland på grund av missnöje med att någon annan fick beställningen, detta är

ett stort problem för branschen.

Därför pågår just nu ett projekt inom namn FIA, Förnyelse i anläggningsbranschen. Här ingår

de stora beställarna, bland annat Vägverket och Banverket och Trafikkontoret, tillsammans med

de största aktörerna inom entreprenadområdet. Målet är att alla ska ha

förståelse för varandras långsiktiga mål, det vinner alla på. Det är en

förutsättning om man ska gå från generalentreprenader, där beställaren

styr in i minsta detalj, till totalentreprenader, där entreprenören

har en friare roll att hitta lösningar på hur arbetet ska utföras.

På Trafikkontoret har vi, som ett led i att öka vår kompetens,

utbildat alla på kontoret i upphandlingens grunder.

Låt mig avslutningsvis bara konstatera hur glädjande det var att

se statsminister Göran Perssons stora intresse för vår verksamhet.

Ett enklare, miljövänligare resande var en av punkterna på

programmet och hans besök var ett kvitto på att vi är på rätt

väg här i Göteborg. Det ger styrka inför det fortsatta arbetet.

Lars-Bertil Ekman

Trafikdirektör

statliga, regionala och kommunala

aktörer, samt övriga intressenter.

Nämnden är en myndighet när det

gäller lokala trafikföreskrifter enligt

lagen om trafiknämnd. Nämnden är

väghållarmyndighet samt ansvarar

för banhållning. Nämnden har ock

beställaransvar för den kommunala

trafiken i Göteborg.

Trafiknämnden består av nio ledamöter

och sex ersättare. Dessa väljs av

kommunfullmäktige för fyra år.

Trafiknämnden är Trafikkontorets

styrelse.

VÄGSKÄL

Vägskäl ges ut av: Trafikkontoret,

Göteborgs Stad

Adress: Box 2403, 403 16 Göteborg

Besöksadress: Köpmansgatan 20

Telefon: 031-61 37 00

Telefax: 031-711 98 33

E-post:

trafikkontoret@trafikkontoret.

goteborg.se

Ansvarig utgivare: Lars-Bertil

Ekman

www.trafikkontoret.goteborg.se

Redaktionen: Lena Johansson, Irene

Hedström, Michael Steen

Form: Peter Birgerstam

Produktion: GCI Göteborg AB

Tryck och Repro: MediaGraphic/

Litorapid

■ Omslagsbilden: Styrsöbolagets

fraktfärja Ärlan kommer nästa år att

lägga till vid en ny terminal i Fiskebäck.

Bild: Stig Hedström.


Samarbete på hög nivå

Vi vill jobba med lagen på vår sida,

vi är flitiga med att söka dispens

hos Trafikkontoret, säger Stefan

Svedberg på Kynningsrud Kran AB.

Det är viktigt som skydd för våra kranförare att

fordonen är rätt uppställda, transporteras säkert och

att polis, räddningstjänst och andra utryckningsfordon

känner till var vi står.

Kynningsrud Kran har har över 100 mobilkranar

med lyftkapacitet från 20 till 500 ton.

Jag söker dispenser för transport eller uppställning

av våra arbetskranar 2-3 gånger per vecka,

fortsätter Stefan Svedberg. För kranar som väger

under 48 ton söker han årliga dispenser för transporter

på kommunens och Vägverkets vägar.

Samarbetet med Trafikkontoret fungerar ypperligt.

Dom vet vad vi sysslar med och vi vet vad vi ska

göra för att sköta våra transporter och uppställningar

smidigt som möjligt. Vi gör förslag till trafikanordningsplaner

som handläggaren snabbt kan ta

ställning till. Dom vill helst ha ansökan 3-5 dagar

i förväg, men det kan fungera med snabbare puckar

ock. Ibland får vi jobb som gör att vi ska ut med en

kran snabbt som ett knäpp med fingrarna, beskriver

Stefan Svedberg.

En n här bamsekran väger 100 ton. Bilden togs i

samband med utbyggnaden av Glöstorpshemmet. För

att frakta kranen dit fordras dispens från Trafikförordningen.

BILD: STIG HEDSTRÖM

3


Det här är vår bibel, säger Antonia Fransson och lyfter den blå boken med paragraftecken på

omslaget: ”Trafikförfattningen”. Antonia är handläggare vid enheten för tillstånd och dispenser

på Trafikkontoret.

Det kan låta torrt och tråkigt, men vi har massor av kontakter med människor och kan ofta

hjälpa till att underlätta deras vardag, menar hon.

Vi underlättar folks vardag

Mycket av jobbet går ut på att hantera

undantag från Trafikförordningen.

En typ av undantag kan handla om

att ge tillstånd för fordon som inte får

lov att köras. Det kan vara otympliga

fordon t ex kranbilar som ska ställas upp

eller tunga laster som ska transporteras

till byggen, beskriver Antonia Fransson.

Vi hanterar ock tillstånd för att

köra och parkera på platser där man

normalt inte får köra eller stå, fortsätter

hon.

Under förra året hanterade enheten

13 400 beslut av olika slag. Då är inte

boendeparkeringstillstånd inräknade.

(De handläggs på entreprenad av Gatubolaget).

Det är en ökning med 22 procent

sedan förra året. Trafiknämnden

har delegerat beslutsrätten till enheten.

När det gäller parkeringstillstånd

finns fem olika typer: Nyttoparkering,

parkering för miljöfordon, parkering för

miljötaxi, parkering för personer med

rörelsehinder och boendeparkering.

1. Nyttoparkering

Nyttoparkering finns för företag och

viss vårdpersonal.

För företag:

För vem? Är till för dem som använ-

der bilen som arbetsredskap, t ex snickare

eller fastighetsskötare. En hållpunkt

är att ungefär halva arbetsdagen ska gå

åt till att transportera utrustning. Tillståndet

gäller inte för persontransport.

Gäller? På gator och vägar som är allmän

platsmark måndaglördag 07.00

19.00. (om särskilda skäl finns kan

tillståndet gälla alla dagar dygnet runt).

Man får parkera högst två timmar på

platser som är begränsade för kortare tid

och på avgiftsbelagda platser.

Kostar? 8 000 kr/år.

För viss vårdpersonal

För vem? Är till för hemsjukvård,

distriktssköterskor, trygghetsjourer etc

Gäller? Samma som ovan, men även 2

tim på avgiftsbelagd parkering på tomtmark

som förvaltas av P-bolaget och där

parkeringsförbud råder.

Kostnad? 8 000 kr/år.

Man kan ocktillstånd för tillfällig

nyttoparkering som debiteras per dag.

2. Boendeparkering

För vem? För dem som bor i områden

som byggdes innan man planerade för

att folk har bil. I mån av plats får man

stå på särskilt markerade parkeringsplatser

inom begränsat område.

Gäller? Boende på särskilt angivna

Mats Gillholm (bilden) och hans vårdteam

vid Linnéstadens sjuksköterskemottagning

arbetar med svårt sjuka

patienter i särskilda boenden. De måste

kunna inställa sig snabbt hos en patient

och ge vård eller bedöma om patienten

behöver sjukhusvård.

För sin Toyota har de ett ”tillstånd för

nyttoparkering för viss vårdpersonal”, en

dekal som sitter i bilens framruta.

Vi behöver snabbt kunna bli av med

bilen och komma in till patienten. Det är

inte lätt inom Linnéstaden. Tack vare

det särskilda tillståndet får vi stå på boen-

gatuadresser, som har körkort och äger

bil.

Kostar? Avgiften varierar mellan olika

områden.

Boendeparkeringen administreras av

Gatubolaget.

3. Parkering för miljöfordon

För vem? Den som har en bil som uppfyller

kriterierna för miljöbil. Kommunfullmäktige

har fastställt Göteborgs

definition av miljöbil. Det kan

vara elbil, elhybridbil, bil som går på gas

eller etanol eller en särskilt bränslesnål

diesel eller bensinbil. Bilen prövas och

ägaren ska köra minst 50 procent av

tiden på miljöbränsle. (Särskild redovisning

krävs stickprovsvis).

Gäller både privat bil och firmabil.

Gäller? Nästan överallt. Det är en

kombination av boendeparkering och

nyttoparkering. Gäller på allmän plats,

d v s gator och offentliga parkeringsplatser

och dessutom på avgiftsbelagda parkeringar

som drivs av Göteborgs Stads

Parkerings AB.

Kostar? 50 kr för tre år.

4. Parkering för rörelsehindrade

Reglerna har bestämts av Vägverket och

är lika för hela landet. De har dock tidi-

Snabb utryckning till patient

deparkeringar, på avgiftsbelagd parkering

utan att betala och längre tid än vad som

anges på vissa parkeringsplatser. Vi har

fått utvidgat tillstånd vi får t o m stå där

det råder parkeringsförbud och när gatan

ska städas.

Mats tycker att det fungerar i stort sett

bra med parkeringen. Bilen går hela dagarna

med någon av de tio sköterskorna i teamet

som förare. Det har dock hänt att deras bil

blivit lappad trots dekalen i framrutan:

Då har det berott på att den trafikvakt

som är i tjänst inte har kollat ordentligt att

vi fått utvidgat tillstånd. Det har gått att

ordna upp i efterhand, avslutar han.


Antonia Fransson kan de olika typerna av parkeringstillstånd och dispensmöjligheter på sina fem fingrar. BILD: STIG HEDSTRÖM

gare kommit att tolkas lite olika i kommunerna.

För vem? Den som har grava och

stadigvarande gångsvårigheter och kör

bilen själv kan få tillstånd. I undantagsfall

kan även den som inte kör bilen själv

tillstånd. Trafikkontoret gör bedömningen

med hjälp av läkarintyg.

Gäller? Tillståndet gäller hela landet

särskilt markerade platser. Det gäller ock

för längre tid och i vissa kommuner utan

avgift på de vanliga parkeringsplatserna.

Man får ock stå där skylten förbud att

parkera finns, men med vissa undantag.

Kostar? Tillståndet är gratis. I Göteborg

står man fritt på kommunens

avgiftsbelagda parkeringar men det är

olika i olika kommuner.

Rörelsehindrade som blir av med sitt

parkeringstillstånd ska anmäla det till

polisen. Trafikkontoret spärrar tillståndet

och utfärdar ett nytt. Det finns ett nationellt

register över dana tillstånd, som

p-vakten kan kolla mot. Kostnaden för

Martin Karlsson (bilden) är född

med ryggmärgsbråck. Han kan

stödja på benen när han tar sig i och

ur rullstolen, men inte gå utan stöd.

För att ta sig till jobbet är han beroende

av sin bil. För honom är parkeringstillståndet

för rörelsehindrade

lika viktigt som körkortet.

Jag har haft p-tilllstånd sedan 1986.

Det är värt sin vikt i guld för mig. Jag

har blivit erbjuden 35 000 kronor för

det, men inte nappat, skrattar han.

Men det ligger allvar bakom skämtet.

Det finns en svart marknad för

den som missbrukar ett spärrat tillstånd

kan bli hög. Staden har rätt att lyfta bort

fordonet. Bara det kostar 1500 kronor.

Giltiga p-tillstånd

Typ av tillstånd Antal 2005 Antal 2004

Nytto, företag 743 673

Nytto, vård 75 77

Boende 10 172 9 467

Miljöfordon 7 946 5 070

Rörelsehindrade, giltiga 3 901 3 948

Förlorade RH-tillstånd 1 142

1 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Lika viktigt som körkortet

tillstånden, vet Martin.

Jag skulle kunna tänka mig ett

chip på kortet som gör att p-vakten

lättare med en liten handdator kan

kolla tillståndet mot bil och användare,

föreslår han.

Martin tycker det är bra att man

idag kan använda tillståndet i olika

bilar, men inser att det samtidigt

innebär kontrollproblem.

Förutom på de särskilda parkeringsplatserna

för rörelsehindrade får

Martin stå upp till tre timmar utan

att betala där parkering är förbjuden

eller tillåten under kortare tid.

5


Fritt fram för Fiskebäcksterm

Terminalen vid Saltholmen har

länge varit ansträngd. Därifrån

går idag all passagerartrafik

och godstrafik till Södra

Skärgården. Men efter sommaren

2007 ska godstrafiken

vara flyttad till en ny terminal

i Fiskebäck. 34,5 miljoner kronor

investeras i projektet.

Den nya terminalen kommer att ligga

söder om den befintliga fiskehamnen vid

en grund naturlig havsvik. Den ska ha

plats för tre fraktfärjor samtidigt. Det är

6

Historik och miljöprövning

1945 införlivas Västra Frölunda

med Göteborg och fiskehamnen

i Fiskebäck kommer att ligga

inom stadens område.

1959 anlägger Göteborgs stad

en ny hamn vid Krabbeskär.

1967 utvidgas hamnen.

1984 förlängs kajen ytterligare.

1987 fördjupas och breddas

inseglingsrännan.

1995 beslutar Kommunfullmäktige

att ge byggnadsnämnden i

uppdrag att föreslå en ny lokalisering

för godset till södra skärgården.

Olika alternativ utreds.

2000 beslutar fullmäktige att

Fiskebäck är bästa läget. Trafikkontoret

får i uppdrag att projektera

och bygga anläggningen.

Inför ansökan om vattendom

söker man samråd med berörda

intressenter. Det står snart klart

att fiskarnas organisationer inte

är överens med kommunen om

att detta är bästa läge.

2002 lämnar kommunen in ansökan

till Vattendomstolen.

Enighet kan inte uppnås med

Fiskebäcks fiskhamnsförening,

Fiskebäcks företagarförening

Styrsöbolagets färjor Ärlan, Göta, Älv-

Vira och Vrångö Transports Sylveia, som

ska trafikera terminalen.

Det är den största godsfärjan Ärlan

som dimensionerar färjeplatserna, berättar

Joe Koppel, som är Trafikkontorets ansvarige

för projektet. Den är drygt 36 m lång

och 9 m bred och sticker nästan 3 m.

Godsfärjan kommer att ligga längst in

och kajplatsen kommer att förberedas att

man kan lasta gods även från sidan. Platsen

i mitten kommer att vikas för bilfärjan och

längst ut kommer avfallsfärjan att lägga

till. Idag körs avfallet till Önnered.

2 500 lastbilar muddermassa

Innan anläggningsarbetena kan börja

och Svenska Västkustfiskarnas

Centralorganisation.

I augusti 2003 avslår Miljödomstolen

kommunens ansökan.

Kommunen överklagar till Miljööverdomstolen

I juni 2005 godkänner Miljööverdomstolen

kommunens

ansökan. Fiskeintressenterna

begär prövningsrätt hos Högsta

Domstolen.

I december 2005 meddelar

domstolen att prövningstillstånd

ej medges. Miljööverdomstolens

beslut står allt fast.

måste tre ledningar flyttas. Det är två

tryckavloppsrör och ett vattenledningsrör

som går mellan fastlandet och öarna.

Sedan är det dags för muddring.

Före muddringen tar Göteborgs

Hamn prover på bottensedimentet

att vi ser att det inte innehåller otillåtna

miljögifter. Meningen är att muddermassorna

sedan ska tippas på botten utanför

Vinga, förklarar Joe Koppel.

Hamnområdet kommer att muddras

till cirka 5 meters djup. Det innebär att

storleksordningen cirka 2 500 lastbilar

med muddermassor ska bort.

Parallellt med muddringsarbetena

kan spontning av kajen och vägarbetena

börja. Kajkanten förankras med hjälp

av stålspont, dragstag och stålkärnepålar

som vilar på berget. Den ska ju inte

kunna tryckas utåt när man gör fyllningsarbeten

med sprängsten och krossmaterial

på landbacken eller inåt av de stora

färjorna och sjön som ligger på.

Bättre väg och ny cirkulationsplats

För att färjorna ska komma in rätt och inte

gå mot varandra, kommer tre dykdalber

att inrama färjelägena. Dessa placeras 18

meter ut från kajen med 11 meters mellanrum.

De förses med avbärarverk och

fendrar högt och lågt att de fungerar

vid olika vattenstånd.


inalen

Varje färjeläge ska ock förses med vatten

och service och möjlighet att göra sig

av med spillvatten.

Terminalområdet ska jämnas ut och

asfalteras. I projektet ingår även att förbättra

den befintliga delen av Stora Fiskebäcksvägen

fram till Skalskärsgatan. Den

är idag ojämn, vilket delvis beror på att

den går över en gammal tipp. Entreprenören

har fått i uppdrag att se till att vägen

håller tillräcklig standard i sju år. Strax

innan vägen når hamnområdet kommer

en cirkulationsplats att byggas.

Inom området ska entreprenören ock

ställa i ordning ett inhägnat område som

”I bästa fall är en ny terminal i Fiskebäck

klar till nästa sommar”, säger Trafikkontorets

ansvarige Joe Koppel. Då kan godstrafiken

lämna Saltholmen. BILD: STIG HEDSTRÖM

En ny rondell planeras vid infarten till hamnområdet. Plast för tre färjor ska finnas. Längst in

lägger godsfärjan till, bilfärjan i mitten och färjan för avfallshantering längst ut.

i framtiden är till för terminalbyggnader.

Dessa kommer att byggas av företag som

har hand om godshanteringen. Till området

ska avlopp och vatten vara draget att

det bara återstår att sätta dit byggnaderna.

Det känns bra att vi äntligen kan

komma igång med arbetena. Entreprenören

har väntat på att få sätta igång sedan

projekteringen blev klar, men vi har fått

vänta på miljöprövningen.

Totalentreprenör för anläggningen är

PKAB, som i sin tur anlitar underentreprenörer

och konsulter. Trafikkontoret

kommer att sköta drift och underhåll av

terminalen när den är klar.

Sirio snart i trafik

Tre linjesköna italienska spårvagnar trafikerar

just nu Göteborg. Tyvärr står det

oftast ”Ej i trafik” på dem eftersom de

används till att utbilda förare. Innan året

är slut ska alla de cirka 500 spårvagnsförarna

kunna köra nytillskottet Sirio.

De två vagnar som levererades först är

prototyper, som kommer att byggas om

till serievagnar för att sedan kunna gå i

trafik. Utprovningen av den nya spårvagnen,

som i Göteborg får beteckningen

M32, är gott som klar.

Det återstår lite jobb med systemet

för luftbehandling och lite småsaker

kring förarplatsen, berättar Bernt Nielsen,

kollektivtrafikchef på Trafikkontoret.

Den nya vagnen kommer successivt att

gå ut i trafik under våren/försommaren.

Fortsatt trafikökning

Trafiken på de stora lederna fortsätter att

öka under 2005 men nu i en lägre takt än

de närmast föregående åren.

I det 28 fasta punkterna som mätts sedan

1970-talet var ökningen 1,5 procent

under 2005. Det är 0,2 procentenheter

lägre än 2004.

Trafiken in och ut ur city och centrala

staden fortsätter att minska och i citysnittet

har Göteborg nu den lägsta trafikmängden

sedan mätningarna började

1970.

Trafikkontoret mäter varje år cykelhjälmsanvändningen

på arton platser tre

gånger varje höst. Sedan mätningarna

började 1991 har användningen av cykelhjälm

ökat från ca 8 procent till dagens

43. Förra året använde 39,6 procent

hjälm.

Under de 12 år som Trafikkontoret

mätt användningen av bilbälte har den

ökat från ca 83 procent till dagens 92.

Under 2005 dödades 12 personer i göteborgstrafiken,

varav 9 var oskyddade trafikanter.

2004 dog 13 personer i trafiken

i Göteborg.

Dyrare parkera fel

Avgifterna för felparkering höjdes 1

december 2005 för att vända trenden att

allt fler parkerar fel. Det är mer än tio år

sedan avgifterna höjdes senast.

Vår förhoppning är att vi ska få fler

att parkera rätt. Höjningen är en kompensation

för penningvärdets förändring.

Folk ska inte kalkylera med att det är billigare

att betala en felparkeringsavgift då

och då än att parkera rätt. Samtidigt vill vi

få avgifterna för felparkering att stämma

bättre med kommunens andra ”bötesbelopp”.

Det är t ex inte rimligt att det är

dyrare att ”fuskåka” i kollektivtrafiken än

att parkera fel, säger Hans Magnusson,

chef för enheten Parkering inom Trafikkontoret.

En ny avgiftsnivå har införts, vilket

innebär att Göteborg nu har fyra nivåer:

400, 600, 800 och 900 kronor. Tidigare

nivåer var 300, 500 och 700 kronor.

Högsta avgiften tas ut för de allvarligaste

förseelserna, d v s dana som bryter

mot de viktigaste trafikreglerna där

det inte är tillåtet att stanna eller parkera

och där säkerheten äventyras.

Den nya fjärde nivån har tillkommit

för att stävja fem grova överträdelser t ex

att parkera på handikapplats, i lastzon,

kollektivtrafikkörfält, övergångsställen

eller på busshållplats.

7


Handlingskraft för över 500

Trafikkontoret är en ren beställarorganisation utan egna utförarresurser. Det innebär att

kontoret ock i högsta grad är en upphandlande enhet. Göteborgs Upphandlingsbolag

används till de inköp som är gemensamma för kommunen, som möbler och liknande.

Men eftersom Trafikkontorets inköp ofta är helt specifika, görs de flesta upphandlingar

av kontoret självt.

I grova drag handlar det om 350-500 miljoner för väg- och funktionsentreprenader samt

övriga uppdrag, 80 miljoner i konsultarvode per år och 70 miljoner för köp av parkeringsverksamhet.

Kontoret handlar upp allt från nya spårvagnar

till godstrafik i södra skärgården.

Upphandlingarna initieras av respektive

projektledare som till sin hjälp har två

upphandlingsledare, Hans Ambrén och

Lisa Edler.

1994 kom LOU; lagen om offentlig

upphandling, som i detalj styr hur en

upphandling av en offentlig aktör ska

till.

Även om två upphandlingar inte är

exakt lika går det att identifiera ett

antal steg i processen.

• Kontoret konstaterar att något ska

göras; gator ska underhållas, en bro

ska repareras eller en hållplats ska

handikappanpassas.

8

• En konsult, ock upphandlad, projekterar

arbetet.

• Ett förfrågningsunderlag tas fram, det

gör projektledaren tillsammans med

konsulten. Det här underlaget är helt

avgörande för upphandlingen och här

finns en mall att följa. Det är viktigt

att i detalj precisera vad man vill ha.

• Underlaget granskas av upphandlingsledaren.

• Förfrågningsunderlaget godkänns.

• Upphandlingen annonseras ut. Enligt

lagen ska detta ske i ”allmänt tillgänglig

databas”. Är upphandlingen omfattande

kan man komplettera med

annonsering, för att säkerställa att man

når de leverantörer man vill nå.

• Anbuden skickas in.

• Öppningsförrättningen äger rum.

Alla anbud öppnas samtidigt och

minst två personer ska vara närvarande.

En leverantör kan kräva att en

representant från Handelskammaren

är närvarande under förrättningen,

något som dock är väldigt ovanligt.

• Upphandlingsledaren och projektledaren

går igenom anbuden. Är alla

krav uppfyllda? Är leverantörens ekonomi

i ordning? Hur ser prisbilden

ut? Dessa och en rad andra frågor

besvaras enligt ett poängsystem och

när allt sammanställts fattas beslutet

om vem som ska få uppdraget. Samtliga

som lämnade in anbud får besked


BILD: STIG HEDSTRÖM

miljoner om året

om upphandlingen och får ock ta del

av motiveringen. Därefter är alla anbud

en offentlig handling.

Det är viktigt att hela processen är

transparent att alla intressenter kan se

hur vi resonerat, säger Lisa Edler.

Antalet överprövningar av upphandlingsbeslut

har ökat lavinartat de senaste

åren och inte minst därför är det viktigt

att genomföra och dokumentera allting

korrekt.

En av grundtankarna i LOU är att alla

intresserade leverantörer ska behandlas

lika. Under anbudstiden får den som

vill ställa frågor till Trafikkontoret och

alla frågor och svar skickas sedan ut till

alla som fått förfrågningsunderlag, just

för att alla ska ha samma information.

Lagt pris ligger

Hela processen är väldigt strikt och

neutral men i värdering av angivna

kriterier går det inte att undvika viss

subjektivitet. Förutom pris värderar vi

bland annat kvalitet, miljö och kompetens,

säger Lisa Edler.

Beträffande priserna är det lagt kort

ligger som gäller. Trafikkontoret, och

andra offentliga upphandlare, går inte

tillbaka till anbudsgivarna och förhandlar

priser.

Men allt behöver inte köpas in via en

dan här kallad konkurrensupphandling.

Det finns två andra vägar att gå,

direktupphandling eller via ramavtal.

Direktupphandling kan göras om

inköpen är mindre än motsvarande fem

basbelopp, cirka 200 000 kronor per år.

Även här gäller affärsmässighet, allt

pris- och kvalitetsjämförelser.

Konkurrens

En annan variant är att handla via ramavtalet.

Det kan man göra om upphandlingen

inte är över tre miljoner konor

på ett år. I det fallet kan projektledaren

vända sig till någon av de redan upphandlade

leverantörerna som omfattas

av ramavtalet. Ett dant avtal är alltid

tidsbegränsat och förhandlas allt om

med jämna mellanrum.

Det viktigaste vid all offentlig

upphandling är att stimulera konkurrensen

och att vara öppna. Vi är skattefinansierade

och ska kunna visa att

vi hushållar med allmänhetens medel

på ett klokt och kostnadseffektivt sätt,

säger Lisa Edler.

”Upp med händerna, alla som har gjort

en upphandling”, sa kursledaren Per-Åke

Larsson och som synes var det få som inte

gjort det. Trafikkontoret har satt alla

anställda på skolbänken, för att bli ännu

diktigare att att handla upp.

Personalen

på kurs

Offentlig upphandling

anses av många vara en

oerhört komplex uppgift,

men är det egentligen

det?

Så inledde Per-Åke Larsson

sin lektion i upphandlingens

konst inför

en grupp anställda på

Trafikkontoret.

För att kontoret ska bli ännu duktigare

att upphandla beslöt Trafikkontorets

ledning att alla anställda

ska få en halvdags utbildning. Vissa

projektledare kommer att få en

ytterligare fördjupning.

Per-Åke Larsson har tretton års

erfarenhet av offentlig upphandling

och arbetade i över 20 år med ekonomi

och planering på Göteborgs

stadskansli. Hans tjänster anlitas

ofta vid särskilt komplicerade upphandlingar.

Tydlighet viktig

Han höll med om att offentlig upphandling

är komplex, men tycker

inte att LOU, Lagen om offentlig

upphandling, är problemet.

- Det svåraste i hela processen är

att sätta på pränt vad det egentligen

är man vill ha, på ett sätt som är

tydligt för leverantören. Gör man

ett bra arbete med sitt förfrågningsunderlag,

brukar resten ge sig, sa

han bland annat.

Han formulerade ock sex viktiga

förutsättningar för bra affärer:

En vilja att utnyttja marknaden

Mod att stimulera marknaden

Framförhållning

Tid att tänka och formulera

Sunt förnuft

Kunskap om LOU eller tillgång

till någon som har det.

9


I november 2004 var förfrågningsunderlaget

för ”reklamfinansierade

hyrcykelpooler på Norra

älvstranden” klart. Fem

månader senare skrevs

avtal med Clear Channel

AB, sedan bland annat

konkurrerande anbudsgivaren

JAB Shipping

ansökt hos länsrätten om

överprövning.

Förfrågningsunderlaget var en tiosidig

skrivelse med sex bilagor som

bland annat berättade att idén med ett

hyrcykelsystem var en del av Trafiknämndens

satsning på projekt Vision

Lundby. En del i det är att hitta smarta

lösningar för att öka cyklismen i området.

Trafikkontoret ville därför handla

upp en entreprenör som skulle driva

en hyrcykelanläggning för anställda på

företagen på Norra Älvstranden.

Därefter preciserades förutsättningarna

för anbudsgivningen, vilka kriterier

kontoret skulle bedöma anbudet

efter och underlaget avslutades med

att föreskrifterna för verksamheten

angavs. Avtalsperioden var satt till två

år från maj 2005, med möjlighet till

två års förlängning i två omgångar.

Två anbud

En annons sattes in i Anbudsjournalen

och tre intresserade entreprenörer

hörde av sig. Dessa var JC Decaux,

JAB Shipping och Clear Channel

Sverige.

10 januari var sista dagen för anbud,

och fram till dess kom det in en hel rad

frågor från några av intressenterna. De

allra flesta rörde reklam och villkoren

10

I slutet av

augusti förra

året kom cyklarna

på plats

på Norra älvstranden.

Så handlades cyklarna upp

för fristående anordningar samt placering

av cykelterminalerna.

Både frågor och svar distribuerades ut

till samtliga tre intressenter. När tiden

gick ut hade Trafikkontoret fått in två

anbud, ett från JAB och ett från Clear

Channel. Anbuden öppnades den 13

januari och därefter hade kontoret var

sitt kallat förhandlingsmöte med

anbudsgivarna.

Under utvärderingen bedömde

upphandlingsledare Lisa Edler och

hennes kollegor att Clear Channel

lämnat in det bästa anbudet. De hade

en snyggare utformning av terminalerna,

de hade erfarenhet från att driva

liknande verksamhet och deras pris

var lägre.

Den 27 januari 2005 fattades

beslutet att tilldela Clear Channel

kontraktet.

Överprövning

Den fjärde februari ansökte JAB Shipping

om överprövning av beslutet hos

länsrätten i Göteborg. Så här sammanfattades

orsaken till deras åtgärd

i skrivelsen:

Göteborgs stad borde inte inlett

en upphandling som inkluderar en

bedömning av möjligheten att få ha

fristående reklamanläggningar på

offentlig plats.

Trafikkontoret hävdade i sitt svar

att det överklagade sakförhållandet

inte påverkat utgången av upphandlingen.

Länsrättens dom kom den tredje

mars och gick på Trafikkontorets

linje. Rätten skrev bland annat att de

”anser att upphandlingen har genomförst

med beaktande av lagens krav på

affärsmässighet”.

Den 25 april kunde äntligen Trafikkontoret

och Clear Channel skriva

avtal om hyrcykelpoolen på Norra

Älvstranden.

Djur


och båtar när Lisa är ledig

Båten ligger förstås

på land, men

havet och skärgården

kan Lisa

Edler ändå inte

hålla sig ifrån.

BILD: STIG HEDSTRÖM

Att Lisa Edler är seglare behöver ingen som hälsar på

henne på kontoret tvivla på. Det första besökaren ser är

två stora actionfyllda bilder på en segelbåt.

Vi seglar mycket och har just nu en

X-yacht 342, som ligger i Saltholmen,

berättar Lisa.

Djur är ett annat av Lisa stora

intresse. Hon rider regelbundet och

har ett godkänt vallhundsprov med

sin tioåriga Border collie Lukas.

Lisa Edler är uppvuxen i Torslanda

och gick vårdlinjen på gymnasiet.

Siktet var då inställt på jobbet som

sjuksköterska, ett långt steg från upphandling

kan man tycka.

Jo, och jag ändrade mål under

resans gång. Jag kompletterade mina

betyg på Komvux och började läsa

juridik här i Göteborg.

Efter jur kand-examen blev det jobb

på Trygg Hansa och sedan notariattjänst

i två år på länsrätten i Göteborg.

Skadestånd

Ny resa till Trygg Hansa där Lisa arbetade

med ansvarsförsäkring. Hennes

verksamhet köptes sedan upp av försäkringsbolaget

Zürich och det var

därifrån hon sedan gick över i kommunalägd

verksamhet. Hon blev juridisk

konsult på Gatubolaget 2000

och för två år sedan kom Lisa Edler

till Trafikkontoret.

Lisa hade redan tidigare haft Trafikkontoret

som kund. Hon arbetade då

med skadereglering och skadeståndskrav.

Det kunde gälla allt ifrån någon

som halkade till någon som fick vibrationsskador

på sitt hus på grund av

byggnadsarbeten.

Det sista året på Gatubolaget

kände jag mig redo att pröva något

nytt och det har jag verkligen inte

ångrat, säger Lisa Edler.

Lite mer affärer

Hon trivs bra med både arbetskamrater

och arbete och ser väldigt ärlig ut

när hon säger det.

Annars är det kanske svårt att säga

motsatsen i den här typen av intervju,

om man vill bli medbjuden när

arbetskamraterna ska på after work

nästa gång.

Visst trivs jag, men ibland kan jag

önska att det var mer affärer och mindre

pappersarbete i upphandlingarna.

Vad sysslar då privatpersonen Lisa

med?

Lisa och hennes man Anders bor i

ett äldre hus i Hovås. De har två barn,

en fjortonårig son vid namn Filip och

femåriga dottern Sofia.

I yngre dagar var ridning ett av Lisa

Edlers största intresse. Hon hade egna

hästar och det tog en hel del av hennes

tid att sköta och rida dem.

Jag har precis tagit upp det intresset

igen. Nu blir det inga egna hästar,

det tar för mycket tid, men en gång i

veckan rider jag på Askims ridhus.

Men Lukas tar idag mer tid än hästarna.

Ja, vi har tränat mycket. Han vallar

får hos en kompis till mig som har

gård. Han älskar att valla och är jätteduktig.

Men vi tränar både bruks och

lydnad, även om vallning är roligast.

Att han blev godkänd på vallhundsprovet

var kul, särskilt för mig som

inte har några egna får, säger Lisa

Edler.

Siktar Vinga fyr

I april brukar båten komma i. Segelturerna

i vattnen kring Göteborg slutar

gärna på Vinga.

Varje år blir det ock en långsegling.

I somras gick den via Läsö och

svenska västkusten över till norska

Sörlandet.

Ett par gånger varje år brukar de

kappsegla och bland annat missar de

ogärna Långedrag SS ”Höstknalten”.

Där seglar deltagarna enligt något

som kallas omvänd LYS, vilket enkelt

uttryckt innebär att de långsammare

båtarna får starta först enligt ett handikappsystem

och den om kommer först

i mål ock är slutlig segrare. Normalt

i en handikappsegling är annars att det

kan ta flera timmar innan segraren är

korad.

Det är å andra sidan rätt kort tid,

jämfört med den tid det kan ta innan

Lisa och hennes kollegor korar segraren

i en upphandling!

11


POSTTIDNING B. PORTO BETALT

Miljöchefen fick statsministern till stan

Det är klart att det känns

som en kick när statschefen

intresserar sig för vårt jobb,

säger en nöjd Anders Roth.

Det var hans föredragning inför Oljekommissionen

den 17 februari som fick

statsminister Göran Persson intresserad

av Göteborgs trafikmiljöarbete att han

bad om att få komma på studiebesök.

Göteborg har kommit längst i

landet och gör något. Jag hoppas att

andra följer efter, sa Göran Persson inför

den samlade pressen.

Stadsministern fick själv boka en bilpoolsbil

via via internet, låsa upp bilen

med sin mobil och provsitta bakom

ratten. Så långt som till att köra kom

han aldrig. Det satte Säpo stopp för.

Däremot var det OK att stadsministern

körde körde en sväng på Gustav Adolfs

Torg med en cykel från hyrcykelpoolen

som i vanliga fall återfinns på Älvstranden.

Han fick ock tillfälle att känna

hur det känns bakom ratten på den

lång-långa bussen som inte har skådats

i huvudstaden.

Vi ville visa sambandet mellan

kollektivtrafik, cykel och bilpool,

förklarar Anders Roth.

Stadsministern är imponerad av

Göteborgs satsning.

Han menade att det som utmärker

oss i Göteborg är att vi vågar pröva

okonventionella lösningar och ge oss

Färre broöppningar

Från och med 1 januari 2007 blir det lätttare

för kollektivtrafiken att komma fram

över Göta Älvbron i rusningstid. Då införs

nämligen längre tidsintervall när bron inte

öppnas för båttrafik. Trafikkontoret har

kommit överens med Sjöfartsverket om att

förlänga den tid då ingen broöppning sker

till 06.00 09.00 och 15.00 18.00. (Idag

07.30 08.30 och 15.30 17.00.)

I första hand blir det en försöksverksamhet

på ett år. Vi kommer att utvärdera

resultatet i halvtid, efter sommaren 2007,

säger Jan Mathisson på Trafikkontoret.

Antalet broöppningar har minskat

år från år. År 2002 öppnades bron 2 364

gånger, 2004 öppnades den 2 225 gånger

och 2005 var man nere i 1 674 gånger.

12

Statsminister Göran Persson och miljöchef Anders Roth i en miljövänlig bilpoolsbil, som statsministern

själv fick boka via internet. BILD: BOSSE HÅKANSSON

på att försöka ändra lagstiftningen. Vi

har bett regeringen hjälpa oss att hjälpa

göteborgarna, berättar Anders Roth.

Trafikkontoret och Västtrafik har vänt

sig till regeringen för att få lagstiftningen

ändrad att bilresandet inte premieras

framför resor med kollektivtrafiken när

det gäller reseavdraget för arbetsresor.

Trafikkontoret anser ock att arbetsgivare

ska kunna få ge kollektivtrafik-

Miljöprogram på väg

Trafikkontorets förslag till nytt miljöprogram har

nu varit på bred remiss. Andra större städer som

Stockholm, Malmö och Lund har fått komma in

med synpunkter. Även intresseorganisationer

och samarbetspartners i regionen, bland andra

Göteborgsregionens kommunalförbund, har fått

tillfälle att yttra sig.

De flesta har varit väldigt positiva. Det känns

som programmet ligger rätt i tiden i och med att

det konkret. Nu har ju t o m EU kommit med

förslag om att alla städer med mer än 100 000

invånare bör ta fram hållbara transportplaner,

säger miljöchef Anders Roth vid Trafikkontoret.

Nu ska synpunkter och idéer arbetas in även

om huvudinriktningen i programmet står fast.

Målet är att det färdiga förslaget till trafikmiljöplan

ska ligga på Trafiknämndens bord i vår.

kort och cykelförmån till sina anställda

utan att betala sociala avgifter för det.

Vi är mycket nöjda med att få upp

våra frågor på dagordningen och väntar

med spänning på resultat av besöket

som är ett led i flera års arbete. Vi fick

inga uttalade löften, men statsministern

aviserade att fyra propositioner inom

området är på väg, säger Anders Roth.

(se vidare www.nyalagar.nu )

Snabbare över älven

Efter sommaren kommer färjeöverfarten med Älvsnabben

att bli snabbare för resenärerna. I stället för

att som idag köra turen som en ringlinje, kommer

vissa turer att gå direkt Eriksberg-Rosenlund och

Lindholmen-Klippan. Det förkortar restiden med cirka

fem minuter på vardera sträckan. Styrsöbolaget, som

trafikerar linjen för Västtrafik, ska ta i bruk en tredje

färja för att klara turlistan.

Resenärerna ska komma snabbare över älven,

säger trafikplanerare John Hill på Västtrafik.

Västtrafik har undersökt hur resenärerna reser med

färjan och försöker anpassa turerna till det. Dessutom

är målet att Älvsnabben ska bli ett slagkraftigt alternativ

till stombuss 16 till Norra Älvstranden.

Det är få resenärer som vill åka t ex från Eriksberg

till Lindholmen. I augusti kommer båten att gå direkt

till Rosenlund i stället, berättar John Hill.

More magazines by this user
Similar magazines