Årsberättelse 2008 - Kraftnät Åland

kraftnat.ax

Årsberättelse 2008 - Kraftnät Åland

KRAFTNÄT ÅLAND AB

2008

Innehåll

VD:s översikt .............................................................3

Bokslut

Styrelsens verksamhetsberättelse ............................. 4-12

Elöverföring .......................................................... 4-10

Statistik..................................................................6-9

Ledningar och transformatorstationer ............................9

Elmarknaden ........................................................... 10

Personal .................................................................. 10

Anläggningsverksamhet och investeringar ................ 10-11

Ekonomi..............................................................11-14

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång .. 14

Framtidsutsikter .................................................. 14-15

Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel..............15

Resultaträkning ........................................................ 16

Balansräkning ......................................................17-18

Finansieringsanalys ...................................................19

Bokslutsprinciper ......................................................20

Noter ................................................................. 21-25

Datering och underskrifter ..........................................26

Revisionsberättelse ...................................................27

Förvaltning ..............................................................28

Personal ..................................................................28

Karta över stamledningsnät ........................................29

1

Similar magazines