Examination 2: INLÄMNINGSUPPGIFT A (grupp)

fil.lu.se

Examination 2: INLÄMNINGSUPPGIFT A (grupp)

Examination 2

Inlämningsuppgift A

Arbetet med uppgiften skall helst utföras i grupper bestående av 2-4 personer, men den som

så önskar får jobba individuellt. Uppgiften är obligatorisk.

Inlämnat svar räknas som godkänt om det är komplett – samtliga moment i uppgiften har

genomförts, både vad gäller innehåll och formalia.

Inlämning: senast den 1 juli kl 12, per e-post till jeanette.emt@fil.lu.se (eller pappersutskrift

direkt till Jeanette i samband med föreläsningen samma dag, kl 13.15).

Ange namn och personnummer på samtliga personer som aktivt deltagit i arbetet med

uppgiften.

Informationskompetens och presentationsteknik

Uppgiften består av två separata delar med frågor som rör informationssökning och kritisk

hantering av (akademiska) referenser.

Gå igenom, diskutera och besvara samtliga frågor!

Redogör därefter för svaren på frågorna i en promemoria (ett pm). Redogörelsen skall vara

grammatiskt korrekt och tydligt strukturerad med en styckeindelning. Omfång: max 2000 tecken.

Vad är ett pm? Allmän karakteristik, exempel, råd och tips avseende utformningen av ett pm finns

i kurslitteraturen – Schütt, Melin, Strand & Moberg: Studentens skrivhandbok, sid. 11-17.

OBS! Även om ni är flera som arbetar med uppgiften, så skall den inlämnade slutprodukten ha en

enhetlig stil och vara sammanhängande. Den får alltså inte framstå som ett ”lapptäcke” gjort av

textbitar från olika skribenter.


Del 1

/Inlämningsuppgift A/

Den svenske filosofen Torbjörn Tännsjö publicerade 2006 en artikel med ordet ”sterilization” i

titeln.

Vad heter artikeln? I vilken tidskrift är den publicerad? Redogör för hur du/ni gick tillväga för

att hitta artikeln?

Vilket är det äldsta materialet Tännsjö refererar till enligt källförteckningen?

Skriv en referens till Tännsjös artikel enligt harvardsystemet.

Vad heter Tännsjös mest citerade artikel enligt Web of Science?

Del 2

Antag att du/ni skall skriva en uppsats på engelska om västerlandets syn på skillnaden mellan

djur och människor.

Välj ut fem relevanta tidskriftsartiklar och fem monografier eller antologier som belyser,

problematiserar eller ger en historisk översikt över frågeställningen.

Beskriv hur du/ni gick tillväga för att hitta källorna. Var det, till exempel, med hjälp av en

särskild databas eller katalog?

Motivera varför du/ni valt just dessa källor. En möjlig motivering kan vara att de återfinns i en

”high impact”-tidskrift eller att de är frekvent citerade i Google Scholar/Web of science.

More magazines by this user
Similar magazines