ÅRSREDOVISNING 2005 - beQuoted AB

bequoted.com

ÅRSREDOVISNING 2005 - beQuoted AB

C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING 2005

Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 5

C I S L G r u p p e n A B ( p u b l )


2 ÅRSREDOVISNING 2005 C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

Innehållsförteckning

3 Inledning

4 Verksamhetsöversikt

6 Verksamhetsbeskrivning

7 Året i korthet

9 Förvaltningsberättelse

3 Balansräkning

7 Kassaflödesanalys

9 Redovisningsprinciper

23 Noter

34 Revisionsberättelse


Inledning

Affärsidé

CISL’s affärsidé är att mot stora internationella kunder utveckla

och marknadsföra systemlösningar för spel, vadhållning och

telefoni.

Mål

CISL’s mål är, att inom sina verksamhetsområden, bli en

världsledande helhetsleverantör av avancerade systemlösningar.

Genom löpande utveckling skall CISL erbjuda sina

kunder lösningar som integrerar teknologier inom Betting,

Computer Gaming och Telecom.

Strategi

CISL´s verksamhet vilar på följande strategiska överväganden.

Fokus på att leverera

kompletta systemlösningar

Förvärvet av Gamers Paradise har inneburit att intressanta

teknologier samlats i en och samma koncern. Koncernen

erbjuder avancerade och kompletta systemlösningar för spel,

vadhållning och telefoni. I många fall är dessutom teknologierna

integrerade med varandra. CISL säljer mjukvaran, erbjuder

installation och support, samt erbjuder även en totallösning

där man driver allt på entreprenad.

Koncentrerad marknadsföring

och försäljning på stora kunder

CISL har ett konkurrenskraftigt kunderbjudande för den

internationella marknaden. Enligt bolagets analyser

och bedömningar finns det få aktörer som har likvärdiga

teknologier och troligtvis än färre som kan kombinera

teknologierna på samma sätt som CISL kan. CISL koncentrerar

sin marknadsföring och försäljning på stora kunder såsom

statligt kontrollerade aktörer, storföretag, datorspelförläggare

eller andra operatörer som föredrar en helhetslösning och

som kan betala för det.

Under de senaste åren har intresset för vadslagning och

datorspel om pengar ökat stark. Detta har ökat branschens

värde men även lockat till ökad lansering av nya tjänster och

produkter. Många företag som är verksamma inom dessa

områden har visat på mycket stark tillväxt. Det har dock skett

få initiativ att, integrera teknologierna inom dessa områden

med varandra, exempelvis genom att integrera vadslagningslösningar

i kommersiella dator- och konsolspel. CISL har med

teknologi, kunskap och kontaktyta inom såväl vadslagning

som dataspel redan kommit långt i denna utveckling

C.I.S.L Gruppen AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2005

3

Utveckla och

integrera telefonilösningar

Genom att utveckla redan befintliga systemlösningar både

tekniskt och genom att koppla ihop dem med kunskap från

bettingprodukterna kan man höja kunderbjudandet ytterligare

en nivå. Systemlösningarna innehåller allt från basteknologi

till mobila innehållstjänster, s.k. mobilt innehåll, t.ex. tjänster

för mobilt anpassade dataspel och bettinglösningar. På en

marknad där mobiloperatörerna snabbt minskar antalet

innehållsleverantörer till förmån för de som kan erbjuda

helhetslösningar är detta av stor betydelse.

Dra nytta av

koncernens globala närvaro

I och med förvärvet av Gamers Paradise skapades en ny

koncern som kommer att ha en stor internationell närvaro.

Koncernen är representerad i Sverige, Storbritannien,

Spanien, USA och Thailand.

Detta skapar en legitimitet gentemot befintliga och nya kunder.

Den globala närvaron kan även nyttjas för att marknadsföra

koncernens produkter genom flera försäljningskanaler likväl som

att ha en god omvärldsbevakning.


BETTING

COMPUTER GAMING

TELECOM

4 ÅRSREDOVISNING 2005 C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

Verksamhetsöversikt CISL Gruppen AB (publ.) bedriver verksamhet inom följande områden;

VERKSAMHET PRODUKTER

I vid bemärkelse innefattas en rad begrepp i termen

betting. Betting kan ske på traditionellt sätt via

fysiska vadslagningsställen (spelbutiker) men det

kan också ske via Internet (on-line), mobiltelefoner

eller handdatorer (mobile). Det som på senare år

revolutionerat branschen är den stora andel som

on-line betting tagit av den totala marknaden.

I takt med att prestanda har ökat i mobiltelefoner och

handdatorer har under senare år även marknaden

för s k mobile betting börjat att växa.

Computer gaming är ett vitt begrepp som innefattar

datorspelsmöjligheter hemma eller via s.k. datorspelshallar

(gaming centers) eller Internetcaféer. På dessa

platser kan man spela olika typer av dataspel själv

eller mot andra spelare i ett nätverk eller via Internet.

Med CISL’ befintliga produkter inom verksamhetsområdet

Betting kan man ta detta spelande till

en ny nivå; att erbjuda spel om pengavinster i

datorspel. Detta innefattar även spel som baseras

på skickligthet, sk skill games, som är ett ett väldigt

intressant framtidsområde.

CISL’s verksamhet inom Telecom innefattar

produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni.

I takt med att prestanda ökar både i telefonerna och

telekommunikationsnäten har tjänsterna samtidigt

utvecklats till att bli oberoende av vilka nät som

transporterar dem; om det är de mobila eller de

fasta näten spelar ingen roll. Verksamhetsområdet

innefattar även produkter och tjänster ifrån CISL’s

verksamhetsområden Betting och Computer

Gaming, integrerade till mobila innehållstjänster.

CISL erbjuder ett komplett mjukvarupaket för

landbaserade kasinon, onlinekasinon, spelbörser

(betting exchange) och systemlösningar för att

spela om pengar via mobiltelefon. CISL säljer

programvaran, erbjuder installation och support,

samt erbjuder även en totallösning där man driver

systemlösningarna på entreprenad.

Produktgruppen består av två delar, dels ett antal

egna datorspelhallar där man kan spela mot andra

direkt eller via Internet, dels programvara för

publicister och förläggare.

Egna datorspelhallar drivs i Stockholm och Malmö

under varumärket Gamers Paradise. Här kan man

spela för nöjes skull eller i turneringar mot andra

för priser eller om pengar.

CISL erbjuder även kopplingar mellan vanliga

dataspel som spelas över Internet och de motorer

som hanterar vinster, förluster och pengafördelning.

Detta är en vidareutveckling av produkterna i nom

verksamhetsområdet Betting. Produkterna säljs till

förläggare och publicister av dataspel som vill ta sina

förtjänstmöjligheter ytterligare ett steg. CISL säljer

mjukvaran, erbjuder installation och support, samt

erbjuder även en totallösning där man driver hela

Internetsajter på entreprenad.

CISL erbjuder mjukvaror för mobil och fast telefoni

som operatörerna behöver för att utveckla och

uppdatera sina tjänster. CISL erbjuder även

mjukvaror och tjänster för olika innehållstjänster till

operatörerna. Initialt erbjuds en totallösning med

mjukvaror, tjänster och underhåll. CISL kan sedan ta

över underhållet om operatörerna önskar.

Genom att kunna erbjuda detta oavsett vilken SIMkortstillverkare

som operatören har samarbete

med, har CISL en unik position där man kan bli

helhetsleverantör till operatörerna.


DRIVKRAFTER OCH TRENDER

C.I.S.L Gruppen AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2005

5

■ Konsolidering av onlineoperatörer förväntas – mindre aktörer köps upp eller slås ut

■ Ökad teknisk prestanda och krav på produktutveckling bedöms medföra att betting via

mobil telefon eller handdatorer kommer att ha de bästa tillväxtmöjligheterna i förhållande till

onlinespelande

■ Operatörer föredrar leverantörer som kan erbjuda mjukvaror för Internet, handdatorer och mobiltelefoner

■ Spelbörser (betting exchange) bedöms öka i attraktionskraft

■ Krav på produktutveckling, t ex lokala nischprodukter i flera språk, bedöms få ökad betydelse

■ Telekomoperatörer kräver nya tjänster för att öka sin konkurrenskraft

■ På grund av stark konkurrens krävs integrerade systemlösningar för on-line och mobile betting

för att bli helhetsleverantör

■ Datorspel är idag en accepterad livsstil

■ Nya avancerade spel kräver datorer med hög kapacitet

■ Kvaliteten i spelupplevelsen kräver höghastighetsbredband

■ Breddad marknadsföring genom samarbete mellan spel och filmindustrin

■ Spel för flera användare tar en allt större del av totalmarknaden

■ Kapitalstarka spelförläggare är de drivande i utvecklingen

■ Konsolidering av datorspelshallar (gaming centers) är att vänta

■ Det utpräglade tävlingsinslaget i dagens spel skapar spelorganisationer

■ Internationella VM- och OS-tävlingar får ökad kommersiell betydelse

■ Marknadens tillväxt av tjänster inom mobil röst och data

■ Behovet hos mobiloperatörer att få tillgång till tjänster som genererar datatrafik

■ Beteendet hos mobilanvändarna och deras behov av fler tjänster

■ Mobiltelefonens roll som marknadsföringskanal

■ Krav ifrån kunder att kunna erbjuda helhetslösningar

■ Utveckling och investeringar i de fasta näten, behov av nya tjänster och nya applikationer

■ Marknadskonsolidering


6 ÅRSREDOVISNING 2005 C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

Verksamhetsbeskrivning CISL Gruppen AB

Dotterbolag

CISL Gruppen AB (publ.) har huvudkontoret i Stockholm.

CISL’s dotterbolag finns i Stockholm, Malmö, Uppsala,

London, Glasgow, Malaga och Bangkok. I gruppen ingår

också ett 30%igt ägande i La Jolla Gaming, ett San Diego-

baserat bolag. CISL startade sin nuvarande verksamhet 2003

och började på allvar marknadsföring och försäljning under

mitten på 2004. Dotterbolaget i Thailand startades hösten

2004 och andelen i La Jolla Gaming förvärvades under 2005.

Beskrivning av verksamheterna

i respektive bolag

CISL Thailand

Ansvarar för drift och utveckling av CISL Gruppen’s mobila

innehållsportal ArenaM, ansvarar för drift av kunders WAP-

lösningar, bedriver utveckling av både fast och mobil telefoni

åt bland annat Siemens och Hutchison.

CISL Spain

Utveckling av mjukvara till SIM-kort, utveckling och drift

av operatörstjänster inklusive bolagets egenutvecklade

OTA (over the air) plattform, ASP-lösningar och övriga

utvecklingsuppdrag.

CISL Systems

Systemförsäljning av bolagets e-sport skill gaming-plattform.

I det, under 2005, förvärvade Gamers Paradise Holding AB

(publ.) ingår följande dotterbolag:

Sports Betting Solutions (SBS)

Marknadsför systemlösningar inom on-line betting.

The Trading Exchange UK (TEUK)

Äger teknologi för P2P-lösningar och som bland annat

innefattar spelbörser (betting exchange).

Gamers Paradise i Malmö

Äger och driver Gamers Paradise’s datorspelshall I Malmö.

Gamers Paradise i Stockholm

Äger och driver Gamers Paradise’s datorspelshall på

Målaregatan och på Nexus i Stockholm.


Året i korthet

C.I.S.L Gruppen AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2005

7

■ Efter ett längre samarbete förvärvar CISL 20 % av La Jolla Gaming ( fd INET Software), med en option om ytterligare 10% till ett

fast pris. Denna options löstes i januari 2006.

■ Tecknar order med Siemens Communication Group och en kinesisk kund gällande systemordrar i Asien.

■ Asiensatsningen utvecklas över förväntan för vår innehållsportal ArenaM som i slutet av året når alla stora mobiloperatörer i

Thailand, dvs 26 miljoner abonnenter. Verksamhetsområdet Telecom breddas under året till att både erbjuda systemlösningar

till fast och mobil telekom.

■ La Jolla Gaming tog sin hittills största order, att leverera teknologi till 100 kasinon i Sydamerika. Bolaget tog även under Q1

2006 ytterligare en systemorder till mer än 20 kasinon, även de i Sydamerika.

■ CISL förvärvade Gamers Paradise och det skapades en ny koncern med kompletterande verksamheter, framförallt inom

verksamhetsområdet Betting, där CISL genom förvärvet stärkte sin position och tog en större andel av totalmarknaden.

■ Det gångna året har kännetecknats av en stark organisk tillväxt, främst inom verksamhetsområdet Telecom, där CISL Thailand

har stått för den största delen av tillväxten.

■ Resultatutfallet har varit i linje med förväntningarna och det är extra glädjande att bolaget nu för första gången visar ett positivt

resultat för helåret.


ÅRSREDOVISNING 2005 C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

BETTING


Förvaltningsberättelse

Verksamhetens art och inriktning

CISL utvecklar och säljer mjukvara för spel- och telekombolag

liksom tjänster förknippade med dessa mjukvaror.

Produkterna är helt universella och kan därmed erbjudas

kunder oavsett deras geografiska hemvist. Verksamheten är

indelad i följande verksamhetsområden;

Betting

La Jolla Gaming tog sin hittills största order, att leverera

teknologi till 100 kasinon i Sydamerika. Bolaget har även

under Q1 2006 tecknat ytterligare en systemorder till mer

än 20 kasinon, även de i Sydamerika. La Jolla befinner sig nu i

ett mycket expansivt skede och förväntas fortsätta att ta fler

order med systemförsäljning till fasta kasinon.

Anpassningen av Gamers bettingteknologi är slutförd

och vi står redo för att påbörja lanseringen av nya

produkter. Den är i dagsläget en av de få oberoende

spelbörserna som finns på marknaden och flera av de stora

spelbolagen saknar i dagsläget en produkt av detta slag.

Computer Gaming

Gamers Paradise tog, efter rapportperiodens utgång, en

order gällande 11 datorspelshallar (gaming centers) i

Spanien och Portugal.

Telecom

Samarbetet med operatörerna har kompletterats med AIS

vilket innebär att CISL nu når ca 26 miljoner abonnenter i

Thailand med våra tjänster. Att Hutchison väljer oss som

leverantör av deras WAP-lösning stärker och bekräftar vårt

strategival att fokusera på helhetslösningar. Tillväxten är

stark och vi ser väldigt positivt på kommande år.

Sammanfattningsvis har 2005 kännetecknats av en stark

organisk tillväxt, främst inom verksamhetsområdet Telecom,

där CISL Thailand har stått för den största delen av tillväxten.

Vår målsättning är att växa omsättningsmässigt med vinst.

Koncernen består av moderbolaget CISL Gruppen AB (publ.),

det helägda dotterbolaget CISL Spain S.L, dotterbolaget CISL

System Ltd samt 49% av CISL Thailand Co.,Ltd. I koncernen

ingår även det under 2005 förvärvade Gamers Paradise

Holding, dess dotterbolag Gamers Paradise i Malmö, Gamers

Paradise i Stockholm samt SBS (Sports betting solutions) och

dess dotterbolag TEUK (Trading Exchange UK). I CISL Gruppen

AB ingår också 20 % av intressebolaget La Jolla Gaming.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Förvärvar 20 % av La Jolla Gaming ( fd INET Software)

Tecknar order med Siemens

La Jolla Gaming tecknar genombrottsorder i Sydamerika

Förvärv av Gamers Paradise

Medarbetare

Koncernen hade per 31 december 2005 44 medarbetare.

C.I.S.L Gruppen AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2005

9

Styrelsen och verkställande direktören för C.I.S.L. Gruppen AB (publ.) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2005.

Styrelse

Bolagets styrelse utgjordes vid utgången av 2005 av Guy

Robert (ordförande), Olof Eriksson samt Daniel Benitez.

Kenth Söderström är VD i moderbolaget.

Ägarförhållanden

Vid utgången av 2005 ägdes 24.44 % procent av C.I.S.L

Gruppen AB (publ) av bolaget Tilford Investments, samt

14.66 % av Man Financial Ltd.

Bolagets aktie

CISL Gruppen AB (publ.) var under 2005 noterat på Aktietorget,

men är sedan 1 jan 2006 noterat på Nya Marknaden.

Totalt är 2 186 795 560 aktier utgivna per den 31 december

2005. Samtliga aktier har samma röststyrka och ger lika stor

tillgång till bolagets vinst och tillgångar. Aktiens kvotvärde

är 0.01 kr.

Likviditet

Koncernens likvida medel uppgår vid rapportperiodens slut

till tkr 5 865 (fg år 6 068 tkr).

Investeringar

Koncernens totala investeringar i anläggningstillgångar

uppgår till 21 486 tkr (5 853 tkr).

Moderbolagets resultat och ställning för

räkenskapsåret 2005

Årets resultat i moderbolaget uppgår till 3 138 tkr (-4 856

tkr). Totalt eget kapital i moderbolaget uppgår till 359 784

tkr per 2005-12-31 (23 183 tkr).

Koncernens resultat och ställning för räkenskapsåret 2005

Årets resultat i koncernen uppgår till 4 128 tkr (-5 749 tkr).

Totalt eget kapital i koncernen uppgår till 359 585 tkr per

2005-12-31 (21 983 tkr).

Händelser efter räkenskapsårets utgång

CISL Förvärvar ytterligare 10% i La Jolla Gaming.

Gamers Paradise tecknar genombrottsorder i Spanien och

Portugal.

CISL tar ställning gällande försäljning av La Jolla Gaming

Moderbolaget

Till bolagsstämmans förfogande står:

Ansamlad förlust från föregående år 0

Årets resultat 3 138

3 3

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att årets

vinst om 3 138 tkr balanseras i ny räkning.


0 ÅRSREDOVISNING 2005 C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

Ekonomiskt flerårssammandrag

I det följande avsnittet presenteras en finansiell flerårsöversikt för den konsoliderade C.I.S.L koncernen.

Koncernen har bara funnits i tre år varför endast tre år redovisas.

Resultaträkningar - koncernen

(Belopp i Tkr)

2005 2004 2003

Totala rörelseintäkter 19 099 4 526 1 152

Övriga rörelseintäkter av extraorinär karaktär 0 0 4 928

Totala kostnader -18 056 -10 320 -1 157

Resultat före avskrivningar 043 -5 794 4 923

Avskrivningar -450 -78 -321

Resultat efter avskrivingar 593 -5 72 4 602

Finansnetto 3 826 123 844

Resultat efter finansnetto 4 419 -5 749 5 446

Balansräkningar - koncernen

(Belopp i Tkr)

Tillgångar 2005- 2-3 2004- 2-3 2003- 2-3

Anläggningstillgångar 357 861 12 601 6 826

Omsättningstillgångar 30 870 12 249 917

Summa tillgångar 3 73 24 50 7 743

Eget kapital och skulder

2005 2004 2003

Eget kapital 359 5 5 2 9 3 5 95

Minoritetsintresse 0 4 4

Långfristiga skulder

Räntebärande långfristiga skulder 0 0 307

Summa långfristiga skulder 0 0 307

Kortfristiga skulder

Räntebärande kortfristiga skulder 0 0 81

Icke räntebärande kortfristiga skulder 29 146 2 863 1 400

Summa kortfristiga skulder 29 46 2 63 4

Summa eget kapital och skulder 3 73 24 50 7 743


Kassaflödesanalyser - koncernen

C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING 2005

(Belopp i Tkr) 2005 2004 2003

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansnetto 4 419 -5 743 5 474

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 462 12 -6 127

Skatt -295 0 0

Kassaföde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapital 4 5 6 -5 73 -653

Förändring av rörelsekapital -2 765 -4 059 660

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 821 -9 790 7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 486 -5 853 -130

Kassaflöde efter investeringar, före finansiering -19 665 -15 643 -123

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 462 21 534 300

Årets kassaflöde -203 5 891 177

Likvida medel vid årets början 6 06 77 0

Likvida medel vid årets slut 5 65 6 06 77

Nyckeltal - koncernen

2005 2004 2003

Rörelsemarginal (%) 3,5 neg 4,0

Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 2,3 neg 0,9

Räntabilitet på eget kapital (%) 2,3 neg 0,9

Eget kapital 359 585 21 983 5 951

Soliditet (%) 92,5 88,0 76,9

Skuldsättningsgrad (ggr) 0,0 0,0 0,0

Andel riskbärande kapital (%) 92,5 88,0 76,9

Kassaflöde före investeringar 1 821 -9 790 0

Kassaflöde efter investeringar -19 665 -15 643 -123

Investeringar -21 486 -5 853 -130

Medelantalet anställda 39 12 9

Omsättning per anställd 382 377 128

Antal aktier vid årets slut (tusen) 2 186 796 728 892 198 202

Eget kapital per aktie (SEK) 0,2 0,03 0,03

Resultat per aktie (SEK) 0,00 -0,02 0,03


2 ÅRSREDOVISNING 2005 C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

Definitioner

Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital

Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Eget kapital Eget kapital vid periodens slut

Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Andel riskbärande kapital Eget kapital plus minoritetsandelar plus latent skatt i procent av balansomslutningen

Kassaflöde före investeringar Rörelseresultat plus avskrivningar minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar Rörelseresultat plus avskrivningar minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Investeringar Immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar

Medelantalet anställda Medelantalet anställda under året

Omsättning per anställd Omsättningen dividerat med medelantalet anställda

Antal aktier vid årets slut Antal utestående aktier vid årets slut

Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier efter split, fond- och nyemission

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av året

Resultat per aktie Resultatet efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier

Resultaträkning

(Belopp i Tkr)

Rörelsens intäkter

Koncernen Moderbolaget

not 2005 2004 2005 2004

Nettoomsättning 1 16 819 3 733 8 799 1 463

Aktiverat arbete 2 280 787 2 280 0

Övriga rörelseintäkter 0 6 0 0

S:a rörelseintäkter 9 099 4 526 079 463

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2,4 -11 005 -6 616 -10 362 -4 292

Personalkostnader 3 -7 051 -3 698 -1 249 -410

Avskrivningar och nedskrivning av materiella

och immateriella anläggningstillgångar -450 -78 -151 -10

Rörelsens resultat 593 -5 66 -6 3 -3 249

Finansiella investeringar

Resultat från aktier i koncernföretag 5 - - - -1 731

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 3 832 133 3 824 133

Räntekostnader -6 -10 -3 -9

Resultat efter finansiella poster 4 419 -5 743 3 138 -4 856

Skatt på årets resultat 20 -295 -6 0 0

Minoritetens andel i årets resultat 15 4 0 0 0

Resultat 4 2 -5 749 3 3 -4 56

Antal utestående aktier i genomsnitt 853 392 260 364 751 334

Resultat per aktie 0,00 -0,02

Föreslagen utdelning 0 0 0 0


Balansräkning

C.I.S.L Gruppen AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2005

3

Koncernen Moderbolaget

Tillgångar, (Belopp i Tkr) not 2005- 2-3 2004- 2-3 2005- 2-3 2004- 2-3

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 7 2 756 753 2 160 0

Immateriella rättigheter 8 312 087 2 546 - -

Koncerngoodwill 9 13 036 4 406 - -

327 79 7 705 2 60 0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 10 7 118 377 115 145

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 11 - - 323 483 5 060

Andelar i intresseföretag 12 20 420 4 420 20 420 4 420

Andra långfristiga fordringar 13 2 444 99 30 20

22 864 4 519 343 933 9 500

Summa anläggningstillgångar 357 6 2 60 346 20 9 645

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag - - 7 332 4 662

Kundfordringar 6 769 760 6 459 759

Övriga fordringar 1 858 1 695 427 318

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 9 805 99 347 91

Kortfristiga fordringar 432 2 554 4 565 5 30

Kortfristiga placeringar 6 573 3 627 4 4 0 3 627

Kassa och bank 5 65 6 06 005 5 66

Summa omsättningstillgångar 30 70 2 249 20 050 5

Summa tillgångar 3 73 24 50 366 25 24 763


4 ÅRSREDOVISNING 2005 C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

Eget kapital och skulder

(Belopp i Tkr)

Koncernen Moderbolaget

Tillgångar, (Belopp i Tkr) not 2005- 2-3 2004- 2-3 2005- 2-3 2004- 2-3

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Bundet Eget kapital

Aktiekapital - - 21 868 7 289

Reservfond - - 334 778 24 482

-

Ansamlad förlust

356 646 3 77

Ansamlad förlust - - 0 -3 732

Årets resultat - - 3 138 -4 856

- - 3 138 -8 588

Summa Eget kapital - - 359 7 4 23 3

Eget kapital hänförligt till

koncernens aktieägare

Bundet Eget kapital

Aktiekapital 21 868 7 289 - -

Bundna reserver 334 778 24 482 - -

Ansamlad förlust -1 189 -4 039 - -

Årets resultat 4 128 -5 749 - -

Summa Eget kapital 359 5 5 2 9 3 - -

Skulder

Minoritetsintresse 5 0 4 - -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 9 215 274 405 274

Skulder till koncernföretag - - 0 73

Skatteskulder 295 6 0 0

Övriga skulder 12 366 2 022 5 747 960

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 7 270 561 322 273

Kortfristiga skulder 29 46 2 63 6 474 5 0

Summa Eget kapital och Skulder 3 73 24 50 366 25 24 763

Poster inom linjen

Ställda panter 7 6 520 0 0 0

Ansvarsförbindelser 0 0 0 0


Förändringar av eget kapital

(Belopp i Tkr)

Koncernen

2005-0 -0 --2005- 2-3

C.I.S.L Gruppen AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2005

5

Aktie- Överkurs- Bundna Fria Årets Summa

kapital fond reserver reserver resultat

Belopp vid årets ingång 7 289 16 534 7 948 -3 112 -6 675 21 984

Resultatdisposition 2004 -8 588 1 913 6 675 0

Nyemission 1 800 17 663 19 463

Apportemission 12 779 301 221 314 000

Omföring av överkursfonden -326 830 326 830 0

Förändring omräkningsdifferens 10 10

Årets resultat 4 128 4 128

Koncernen

2004-0 -0 --2004- 2-3

2 6 0 334 77 - 9 4 2 359 5 5

Aktie- Överkurs- Bundna Fria Årets Summa

kapital fond reserver reserver resultat

Belopp vid årets ingång 9 910 0 109 -9 514 5 446 5 951

Resultatdisposition 2004 5 446 -5 446 0

Nedsättning av aktiekapital -7 928 7 928 0

Nyemissioner 5 307 16 534 21 841

Förskjutning bundet/fritt egett kapital -89 89 0

Förändring omräkningsdifferens -60 -60

Årets resultat -5 749 -5 749

Moderbolaget

2005-0 -0 --2005- 2-3

7 2 9 6 534 7 94 -4 039 -5 749 2 9 3

Aktie- Överkurs- Reserv- Fria Årets Summa

kapital fond fond reserver resultat

Belopp vid årets ingång 7 289 16 534 7 948 -3 732 -4 856 23 183

Resultatdisposition 2004 -8 588 3 732 4 856 0

Nyemission 1 800 17 663 19 463

Apportemission 12 779 301 221 314 000

Omföring av överkursfonden -326 830 326 830 0

Årets resultat 3 138 3 138

2 6 0 334 77 0 3 3 359 7 4


6 ÅRSREDOVISNING 2005 C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

Moderbolaget

2004-0 -0 --2004- 2-3

Aktie- Överkurs- Reserv- Fria Årets Summa

kapital fond fond reserver resultat

Belopp vid årets ingång 9 910 0 20 -9 354 5 622 6 198

Resultatdisposition 2003 5 622 -5 622 0

Nedsättning av aktiekapital -7 928 7 928 0

Nyemissioner 5 307 16 534 21 841

Årets resultat -4 856 -4 856

Aktieförändringar under året

7 2 9 6 534 7 94 -3 732 -4 56 23 3

Antal aktier

Antal aktier vid periodens ingång 728 892 260

Tillkommer genom nyemissioner

med kontant betalning 180 000 000

Tillkommer genom apportemission 1 277 903 300

Antal aktier vid periodens utgång 2 6 795 560

Kvotvärdet per aktie är 0,01 kr.


Kassaflödesanalys

(Belopp i Tkr)

Den löpande verksamheten

C.I.S.L Gruppen AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2005

7

Koncernen Moderbolaget

not 2005 2004 2005 2004

Resultat efter finansnetto 4 419 -5 743 3 138 -4 856

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 450 78 151 10

Övriga poster 12 -66 0 0

Betald skatt -295 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital mm 4 5 6 -5 73 3 2 9 -4 46

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar -10 827 -1 814 -8 735 -5 687

Förändring av kortfristiga placeringar -854 -3 627 -853 -3 627

Förändring av kortfristiga skulder 8 916 1 382 4 894 531

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 821 -9 790 -1 405 -13 629

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag 1 083 0 -4 423 0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -18 402 -2 049 -18 410 -2 400

Föräljning av finansiella anläggningstillgångar 2 400 0 2 400 0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -5 899 -3 499 -2 280 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -668 -305 0 -155

Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 486 -5 853 -22 713 -2 555

Finansieringsverksamheten

Nyemission 19 462 21 841 19 462 21 841

Amortering av skuld 0 -307 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 462 21 534 19 462 21 841

Årets kassaflöde -203 5 891 -4 656 5 657

Likvida medel från årets början 6 06 77 5 66 4

Likvida medel vid årets slut 5 65 6 06 005 5 66

Betald ränta ingår i resultat efter finansnetto med -6 -10 -3 -9


ÅRSREDOVISNING 2005 C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

COMPUTER GAMING


Redovisnings- och värderingsprinciper

Belopp i TSEK om inget annat anges.

Redovisningsprinciper

Från och med år 2005 tillämpar CISL Gruppen de av EUkommisssionen

antagna International Financial Reporting

Standards, IFRS, med de undantag och tillägg som följer av

redovisningsrådets rekommendation 30, Kompletterande

redovisningsregler för koncerner, och 32, Redovisning för

juridiska personer. De förändringar som övergången till IFRS

har fått redovisas på sidan 20.

I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper som i 2004

års årsredovisning.

Nya standarder som ännu inte trätt i kraft

Nya standarder och rekommendationer har publicerats och

beräknas komma att publiceras. De standarder som har

publicerats och kommer att vara obligatoriska under 2006 och

2007 har inte CISL tillämpat i förtid. De IFRS-standarder och

tolkningar som publicerats men inte trätt ikraft per den 31

december 2005 bedöms inte få någon påverkan på koncernens

finansiella rapporter 2006.

Användningar av uppskattningar och bedömningar

Vid upprättande av finansiella rapporter enligt IFRS krävs det

att ledningen för bolaget gör uppskattningar och antaganden

gällande framtiden. Dessa uppskattningar och antaganden

påverkar de redovisade beloppen för tillgångar och skulder,

intäkter och kostnader samt tillhörande upplysningar om

eventualtillgångar och eventuallförpliktelser. De värderingar

som görs utvärderas löpande och baseras på historisk

erfarenhet samt förväntningar på framtiden med hänsyn

tagen till dess rimlighet under rådande förhållanden. Även

om uppskattningarna bygger på bolagets bästa kunskap

om aktuella händelser och åtgärder kan faktiska resultat

ändra riktning från uppskattningarna. Bedömningar gjorda

av bolaget som har en betydande inverkan på denna och

framtida finansiella rapport beskrivs närmare under avsnitten

anläggningstillgångar samt uppskjuten skatt nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de

bolag där moderbolaget direkt eller indirekt har mer än 50

procent av röstvärdet samt bolag i vilka koncernen har ett

bestämmande inflytande. I koncernens resultaträkning

ingår bolag som under året förvärvats med värden för tiden

från och med förvärvsdagen. För CISL Gruppen ingår fyra

dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar

mer än 50 % av rösterna.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS

3. Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens

förvärv av dotterföretag. Anskaffningskostnaden för ett

förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats

som ersättning, emitterande eget kapitalinstrument och

upptagna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen plus

kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Överstiger

det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna det i

C.I.S.L Gruppen AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2005

9

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

förvärvsanalysen upptagna marknadsvärdet av bolagets

nettotillgångar redovisas det som koncernmässig goodwill.

Fördelning av förvärvsköpeskillingen som anges i IFRS 3

har inte använts på förvärv före 2004-01-01 i enlighet med

övergångsreglerna. From 2004-01-01 tillämpas IFRS 3 för

att identifiera, utöver koncerngoodwill, andra immateriella

tillgångar som skall separerats från goodwill.

I enlighet med IAS 27, Koncernredovisning och separata

finansiella rapporter, elimineras koncerninterna

transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster

på transaktioner mellan koncernföretag. Det egna kapitalet

som vid förvärvstillfället fanns i dotterbolagen elimineras i

sin helhet. Eget kapital i koncernen innehåller därför endast

resultat uppkomna efter förvärvstidpunkten.

Effekterna av övergången till IAS/IFRS

Från och med redovisad räkenskapsår har redovisningsreglerna

anpassats till IFRS, som nämns ovan. Räkenskapsåret

2004 har tidigare redovisats i enlighet med svenska

redovisningsregler och har därför räknas om enligt de nya

redovisningsreglerna. Effekten av denna omräkning redogörs

i nedan tabeller.

Resultateffekt

Årets resultat 2004 enligt då gällande principer - 6 675

Återföring av goodwill avskrivningar enligt plan 926

Årets resultat enligt nya principer (IFRS) - 5 749

Effekt på eget kapital

Eget kapital 2004-12-31 enligt då gällande principer 21 057

Justeringar i och med övergången till IFRS 926

Eget kapital enligt nya principer (IFRS) 21 983

Intäktsredovisning

Redovisning av intäkter sker enligt IAS 18. Intäkter redovisas

till verkligt värde av vad som erhållits eller vad som kommer

att erhållas. Intäkterna har periodiserats till den tidpunkt

intäkterna avser. I koncernredovisningen elimineras

koncernintern försäljning.

Skatt

Moderbolaget och koncernen tillämpar IAS 12 om

inkomstskatter.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas

eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende

tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till

nominella belopp och görs enligt de skatteregler och

skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och

med stor säkerhet kommer att fastställas.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag

eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den

utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot

överskott vid framtida beskattning.


20 ÅRSREDOVISNING 2005 C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

Fordringar och skulder

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till

belopp varmed de beräknas inflyta. Skulderna har tagits upp

till nominella värden.

Omräkning av utländsk valuta

Enligt IAS 21, Effekterna av ändrade valutakurser, används

funktionell valuta. Poster som ingår i de finansiella

rapporterna är värderade i den valuta som används i den

ekonomiska miljö där respektive företag är verksamt. I

koncernredovisningen används SEK som är moderföretagets

funktionella valuta och rapportvaluta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats

till svenska kronor med balansdagens kurs. Skillnaden

mellan anskaffningsvärde och balansdagens värde har

resultatförts.

Koncernen har majoriteten av sina intäkter i SEK vilket

minskat risken för kursförluster. Mot bakgrund av detta finns

det ingen valutasäkringspolicy.

De utländska dotterbolagen genomför sina transaktioner

i inhemsk valuta. Omräkning till koncernens rapportvaluta

sker enligt följande: tillgångar och skulder omräknas till

balansdagens kurs, intäkter och kostnader omräknas

till genomsnittlig valutakurs för räkenskapsåret och alla

valutakurser som uppstår redovisas som en separat del av

eget kapital. Goodwill och justeringar till verkligt värde

behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet

och omräknas till balansdagens kurs.

Optioner

CISL Gruppen har inte ställt ut några optioner kopplade till

Cisl’s aktie.

Ersättning till anställda

I enlighet med IFRS, redovisas IAS 16 ersättning till anställda.

Inom koncernen finns enbart avgiftsbestämda pensionsplaner.

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda

avgifter till en separat juridisk enhet och har därutöver

inga förpliktelser att betala ytterligare avgifter. Avgifterna

redovisas som personalkostnader till den period den avser.

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar är värderade och

upprättade i enlighet med IAS 38, IAS 36 och IFRS 3. De

immateriella anläggningstillgångarna delas upp i:

Balanserade utvecklingskostnader

Utgifter för utveckling av nya produkter redovisas som

immateriella anläggningstillgångar om sådana utgifter med

hög säkerhet kommer att leda till ekonomiska fördelar för

företaget.

Immateriella rättigheter

(Licenser, varumärken, systemplattformar, rörelsegoodwill)

Under 2005 har vid tillkommit 308 mkr i systemplattformar,

varumärken och goodwill i koncernbalansräkningen. Dessa

medföljde i Gamers Paradise Holding AB som förvärvades i

slutet av året. För vissa av dessa tillgångar har det ej varit

möjligt att fastställa någon nyttjandeperiod, vilket innebär

att planmässiga avskrivningar ej sker. Posterna testas årligen

för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov.

För de poster som avskrivs planmässigt gäller följande

avskrivningstider:

Licenser* 99 år

Goodwill 5 år

*Gällande licensen så är avtalet omförhandlad under 2005

och avtalets nyttjande period är 99 år. Förhandling för

gällande avtal skedde under hela 2005 och blev klart i slutet

2005, därmed har det inte skett någon avskrivning under

verksamhetsåret.

Koncerngoodwill

Avser det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger

det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade

dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid

förvärvstillfället.

Koncerngoodwill redovisas som immateriell tillgång

med obegränsad nyttjandeperiod. Värdet av koncerngoodwill

testas årligen för att identifiera eventuellt

nedskrivningsbehov.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas enligt IAS 16, till

anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivning

sker systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av

tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Datorer 5 år

Inventarier 5 år

Ombyggnad av lokal 5 år

Leasing

Samtliga leasingkontrakt i koncernen har hanterats som

operationella leasingkontrakt och redovisas över kontraktens

löptid. Leasingkontrakten avser i huvudsak datorer, kontorsmaskiner

o dyl.

Lånekostnad

All lånekostnad har belastat resultatet för den period de hänför

sig till. Införandet och tillämpningen av IAS 23, Lånekostnader,

har inte föranlett någon justering av tidigare perioder.


Upplysning om närstående

Enligt IAS 24, Upplysningar om närstående, skall det upplysas

om vilken relationer bolaget har till andra bolag och fysiska

personer. Det skall även framgå vilka transaktioner som skett

däremellan. Detta redovisas i not 18.

Ersättning till anställda

Dessa ersättningar redovisas i enlighet med IAS 19.

Gällande pensionsplanerna för de anställda så finns det

endast avgiftbestämda pensionsplaner vilket innebär

att koncernen betalar in till privat administrerande

pensionsförsäkringsplaner på avtalsenlig basis. Koncernen

har inga ytterligare betalningsförpliktelser efter avgiften är

inbetald utan det är sedan respektive anställd att förvalta

denna inbetalning utifrån sin egen riskbenägenhet.

Avgifterna redovisas som personalkostnad när de faller till

betalning. Gällande ersättning vid uppsägning så redovisas

en avsättning endast ifall koncernen är tvungen att avsluta

en anställning före den tidpunkt som avtalet har angivit eller

när ersättning lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra

frivillig avgång.

Kassaflödesanalays

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det

redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som

medför in- eller utbetalningar. Bolagets likvida medel består

av kassa- och banktillgodohavanden.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen

inkluderar likvida medel, fodringar och rörelseskulder. Dessa

finansiella instrument redovisas till verkligt värde.

De finansiella instrumenten som avser kortfristiga placeringar

har företagsledningen värderat till balansdagens

värde. Värdeförändring redovisas över resultaträkningen i

posten vinst kortfristiga placeringar. Avsikten är att dessa

kortfristiga placeringar skall säljas under 2006.

C.I.S.L Gruppen AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2005 2

Rapportering om segment

Enligt IAS 14, Segmentrapportering, skall företaget lämna

information om verksamhetens olika delar avseende

intäkter för segment, rörelsegrenar och geografiska

områden. Koncernens intäkter delas upp i tjänsteuppdrag,

vadslagningsverksamhet samt övriga intäkter som olika

rörelsegrenar. I och med att det är flera rörelsegrenar

redovisas även sekundär segment med uppdelning av

geografiskt område. Se vidare under Not 1. Gällande

vadslagningsverksamheten så ingår denna i Gamers Paradise

Holding AB som förvärvades i slutet av verksamhetsåret.

Resultaträkningen avseende denna rörelsegren blir således

0 för 2005.

Finanspolicy

C.I.S.L Gruppens finanspolicy skall säkerställa att koncernens

finansiella verksamhet överensstämmer med dess finansiella

mål. Den skall vidare reglera vilka finansiella risker bolaget

eventuellt skall ta, och hur dessa skall begränsas. Enligt

finananspolicyn skall CISL Gruppen ha en betryggande

likviditetsreserv. Denna skall bestå av likvida medel,

statsskuldväxlar, kortfristiga placeringar och andra likvärdigt

omsättningsbara instrument.


22 ÅRSREDOVISNING 2005 C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

TELECOM


Noter

Not 1 Intäkternas fördelning

(Belopp i Tkr)

C.I.S.L Gruppen AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2005 23

Fördelning på olika rörelsegrenar Tjänsteuppdrag Vadslagning* Övriga uppdrag Koncern

Intäkter 16 819 0 0 16 819

Aktiverat arbete 2 280 0 0 2 280

Rörelsens kostnader -13 739 0 -4 470 -18 209

Resultat per rörelsegren 5 360 0 -4 470 890

Avskrivningar -142 0 -151 -293

Resultat efter avskrivningar 5 218 0 -4 621 597

Res från fin investeringar 0 0 3 728 3 728

Ränteintäkter 8 0 96 104

Räntekostnader -3 0 -3 -6

Betald skatt per rörelsegren -295 0 0 -295

Årets resultat per rörelsegren 4 928 0 -800 4 128

* Förvärv av denna rörelsegren uppkom i och med köpet av Gamers Paradise Holding AB. Eftersom förvärvet skedde i slutet på 2005 så har

inte resultatet från detta förvärv lyfts in i årets resultat.

Därav har denna kolumn ett nollvärde.

Koncernen Moderbolaget

Fördelning på geografiska marknader 2005 2004 2005 2004

Europa 7 651 3 524 7 651 1 463

Asien 8 020 209 0 0

Syd- & Nordamerika 1 148 0 1 148 0

6 9 3 733 799 463

Internfakturering Moderbolaget

2005 2004

Till dotterbolag har fakturerats 0 0

Från Dotterbolag har fakturering skett 6 625 0

Not 2 Arvode och ersättningar till revisorer

6 625 0

(Belopp i Tkr) Koncernen Moderbolaget

Wennertorp revision

2005 2004 2005 2004

Revisionsuppdrag 138 130 138 130

3 30 3 30


24 ÅRSREDOVISNING 2005 C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

Not 3 Anställda och personalkostnader

Koncernen Moderbolaget

Medeltalet anställda 2005 2004 2005 2004

Kvinnor 8 0 0 0

Män 36 12 1 1

Totalt 44 2

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare:

2005 2004

Antal på Antal på

Koncern balansdag Varav män balansdag Varav män

Styrelseledamöter 5 5 5 5

VD samt ledande befattningshavare 2 2 1 1

Moderbolag

Styrelseledamöter 3 3 3 3

VD samt ledande befattningshavare 1 1 1 1

Löner, ersättningar mm

(Belopp i Tkr) 2005 2004

Löner & Sociala Löner & Sociala

andra ers. kostn. andra ers. kostn.

Moderbolaget 962 285 297 110

(varav pensionskostnader) (72) (20)

Dotterbolag 4 000 1 122 2 560 676

(varav pensionskostnader) 0 (0)

Koncernen totalt 4 962 407 2 57 7 6

(varav pensionskostnader) (72) (20)

Löner och ersättningar fördelat mellan styrelseledamöter, vd och övriga anställda

(Belopp i Tkr)

2005 2004

Styrelse, vd Övriga Styrelse, vd Övriga

Moderbolaget 962 0 297 0

Dotterbolag 497 3 054 0 2 560

Koncernen totalt 459 3 054 297 2 560


Styrelsens ersättningar och förmåner

(Belopp i Tkr)

C.I.S.L Gruppen AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2005 25

2005 2004

Styrelsearvode 0 0

Övriga ersättningar och förmåner 0 0

Verkställande direktörens ersättningar och förmåner

(Belopp i Tkr) 2005 2004

Lön 937 297

Övriga ersättningar och förmåner 0 0

Pensionsförsäkringar 72 20

Andra ledande befattningshavare

(Belopp i Tkr) 2005 2004

Lön 727 459

Övriga ersättningar och förmåner 0 0

Pensionsförsäkringar 0 0

Med andra ledande befattningshavare avses VD i dotterbolagen.

Uppsägnigstider och avgångsvederlag

Uppsägningtider för VD är 6 mån om VD säger upp sig samt 12 mån om bolaget säger upp VD.

Inget avgångsvederlag utgår utöver lön och andra förmåner under uppsägningstiden.

Pensioner

Koncernen har endast avgiftbestämda pensionsplaner.

Bonus

Det finns inget stadigvarande bonusprogram inom koncernen.

Berednings- och beslutsprocess

Ingen kompensationskommitté har funnits under 2005. Styrelsen har beslutat om ersättning till VD efter att styrelseordföranden

har förberett frågan. Vidare har VD och styrelseordföranden beslutat om ersättningsnivåer till andra ledande

befattningshavare.


26 ÅRSREDOVISNING 2005 C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

Not 4 Leasingavgifter avseende operationell leasing

Nominellt värde av framtida minimileasingavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt nedan.

Leasingavgifterna avser i huvudsak lokalhyror, nätleverantörer och bevakningstjänster:

Koncernen Moderbolaget

2005 2004 2005 2004

Förfaller till betalning inom 1 år 6 150 0 0 0

Förfaller till betalning inom 2-5 år 13 620 0 0 0

Förfaller till betalning efter 5 år 0 0 0 0

9 770 0 0 0

Samtliga leasingkostnader avseende operationella leasingavtal avser Gamers Paradise Holding AB. Eftersom förvärvet skedde i slutet av

2005 så har inget resultat från Gamers har belastat resultatet.

Koncernen Moderbolaget

2005 2004 2005 2004

Leasingkostnader 0 0 0 0

Not 5 Resultat från aktier i koncernföretag

(Belopp i Tkr)

0 0 0 0

Moderbolaget

2005 2004

Nedskrivning aktier/aktieägartillskott 0 -1 731

Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter

(Belopp i Tkr)

0 - 73

Koncernen Moderbolaget

2005 2004 2005 2004

Räntor 79 33 71 33

Valutakursvinster 25 0 25 0

Vinst kortfristiga placeringar 3 728 100 3 728 100

3 32 33 3 24 33


Not 7 Balanserade utvecklingskostnader

(Belopp i Tkr)

C.I.S.L Gruppen AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2005 27

Koncernen Moderbolaget

2005 2004 2005 2004

Ingående anskaffningsvärden 787 0 0 0

Årets aktiveringar 2 280 787 2 280 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 067 7 7 2 2 0 0

Ingående avskrivningar -34 0 0 0

Årets avskrivningar -277 -34 -120 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 -34 - 20 0

Bokfört värde 2 756 753 2 60 0

Not 8 Immateriella rättigheter

(Belopp i Tkr)

Koncernen

2005 2004

Ingående anskaffningsvärden 2 546 0

Inköp via förvärv av dotterbolag 308 325 2 546

Årets Inköp 1 216 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 2 0 7 2 546

Ingående avskrivningar 0 0

Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

Bokfört värde 3 2 0 7 2 546

Utgående bokförda värden består av

Licenser 3 762 2 546

Varumärken och systemplattformar 156 662 0

Goodwill vid förvärv av rörelser 151 663 0

312 087 2 546


2 ÅRSREDOVISNING 2005 C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

Not 9 Koncerngoodwill

(Belopp i Tkr)

Koncernen

2005 2004

Ingående anskaffningsvärden 4 547 4 547

Årets Inköp 8 630 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 77 4 547

Ingående avskrivningar -141 -307

Justering 0 166

Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar - 4 - 4

Bokfört värde 3 036 4 406

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

(Belopp i Tkr)

Koncernen Moderbolaget

2005 2004 2005 2004

Ingående anskaffningsvärden 435 130 155 0

Anskaffningvärden i förvärvat dotterbolag 8 674 0 0 0

Årets inköp 668 305 0 155

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 777 435 55 55

Ingående avskrivningar -58 -14 -10 0

Ack avskrivningar i förvärvat dotterbolag -2 428 0 0 0

Årets avskrivningar -173 -44 -30 -10

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 659 -5 -40 - 0

Bokfört värde 7 377 5 45


Not 11 Andelar i koncernföretag

(Belopp i Tkr)

C.I.S.L Gruppen AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2005 29

Kapital Rösträtts- Org.nr. Säte Antal Bokfört

Företagets namn Antal andel andelar värde

Gamers Paradise Holding AB (publ) 100% 100% 556549-0363 Stockholm 646 909 737 314 923

C.I.S.L. Spain S.L. 100% 100% B92265339 Spanien 3 006 1 150

C.I.S.L. Systems Ltd. 100% 100% 4188903 England 18 000 7 050

C.I.S.L Thailand Co., Ltd. (fd Arenam Company) 100% 1) 108654715548 Thailand 9 800 360

Summa 323 4 3

1) C.I.S.L Gruppen AB samt företrädare för C.I.S.L Gruppen kontrollerar ca 70% av rösterna i C.I.S.L Thailand Co., Ltd.

Moderbolaget

2005 2004

Ingående anskaffningsvärde 5 060 4 700

Inköp 318 423 360

Utgående ack. anskaffningsvärde 323 4 3 5 060

Bokfört värde 323 4 3 5 060

Not 12 Andelar i intresseföretag

(Belopp i Tkr)

Org.nr. Säte Kapital- Rösträtts- Bokfört

Företagets namn andel andel värde

La Jolla Gaming Inc. USA 20% 20% 18400

Splashi Nordic AB* 556556-0207 Sverige 20% 20% 2 020

Summa 20 420

Koncernen Moderbolaget

2005 2004 2005 2004

Ingående anskaffningsvärde 4 420 2 400 4 420 2 400

Sålt (XponCard A/S) -2 400 0 -2 400 0

Inköp (La Jolla Gaming) 18 400 2 020 18 400 2 020

Utgående ack. anskaffningsvärde 20 420 4 420 20 420 4 420

*Splashi Nordic AB har avyttras i början på 2006 utan resultatpåverkan.


30 ÅRSREDOVISNING 2005 C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

Not 13 Andra långfristiga fordringar

(Belopp i Tkr)

Koncernen Moderbolaget

2005 2004 2005 2004

Ingående anskaffningsvärde 99 70 20 0

Tillkommande fordringar 2 345 29 10 20

Utgående anskaffningsvärde 2 444 99 30 20

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

(Belopp i Tkr)

Koncernen Moderbolaget

2005 2004 2005 2004

Upparbetade intäkter i projekt i Thailand 5 393 0 0 0

Förutbetalda leasingavgifter 2 926 0 0 0

Övrigt 1 486 99 347 91

Utgående värde 9 05 99 347 9

Not 15 Minoritetesintresse

Avser ingående 10% i C.I.S.L Systems Ltd. Dessa 10% är förvärvade under 2005 så inget utgående minoritetsintresse att redovisa.

Minoritetsandel finns även i C.I.S.L Thailand Co. C.I.S.L. kontrollerar dock bolaget och anser sig så långt ha full rättighet till det

hittils intjänade kapitalet.

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

(Belopp i Tkr)

Koncernen Moderbolaget

2005 2004 2005 2004

Upplupna kostnader i projekt i Thailand 4 388 0 0 0

Övrigt 2 882 561 322 273

Utgående värde 7 270 56 322 273

Not 17 Ställda panter

(Belopp i Tkr)

Koncernen Moderbolaget

2005 2004 2005 2004

Systemplattform i Gamers Paradise Holding AB 6 520 0 0 0

Utgående värde 6 520 0 0 0


Not 18 Upplysningar om transaktioner med närstående

(Belopp i Tkr)

Inköp av varor eller tjänster från närstående

C.I.S.L Gruppen AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2005 3

Styrelseledamoten Olof Eriksson har till eget bolag erhållit totalt 727 tkr, för utförda uppdrag utanför det ordinarie

styrelseuppdraget.

Innehav av finansiella instrument

Inga styrelseledamöter eller VD innehar teckningsrätter eller konvertibla skuldebrev i bolaget.

Not 19 Skatt på årets resultat samt uppskjuten skattefordran

Moderbolaget och koncernen har underskottsavdrag som gör att skatt på årets resultat begränsas till att omfatta skatt på vinst

som dotterbolaget i Thailand redovisar.

Moderbolaget och koncernen har inte redovisat någon uppskjuten skattefordran hänförligt till underskottsavdragen,

m h t att bolaget tidigare år redovisat underskott och att årets överskott i huvudsak är hänförligt till resultat från kortfristiga

placeringar.

Det anses fortfarande svårbedömbart när i tiden och i vilken omfattning underskottsavdragen kan komma att nyttjas.

De ansamlade underskottsavdragen uppgår för moderbolaget till ca 25 Mkr, samt för koncernen till ca 57 Mkr.

Aktiekapitalets utveckling

Ökning av Öking. av Totalt antal Tecknings- Tecknat Kvot

År Transaktion antal aktier aktiekapitalet Aktiekapital aktier kurs belopp värde

Juni 1998 Nybildning 4 000 000 200 000,00 200 000,00 4 000 000 0,05 200 000,00 0,05

Maj 2000 Nyemission 12 400 000 620 000,00 820 000,00 16 400 000 0,05 620 000,00 0,05

Aug 2000 Nyemission 3 000 000 150 000,00 970 000,00 19 400 000 0,05 150 000,00 0,05

Sept 2000 Nyemission 1 330 000 66 500,00 1 036 500,00 20 730 000 3,00 3 990 000,00 0,05

Jan 2001 Nyemission 1 747 000 87 350,00 1 123 850,00 22 477 000 4,50 7 861 500,00 0,05

Juli 2001 Nyemission 500 000 25 000,00 1 148 850,00 22 977 000 4,00 2 000 000,00 0,05

Feb 2002 Nyemission 2 726 916 136 345,80 1 285 195,80 25 703 916 0,75 2 045 187,00 0,05

Juni 2003 Riktad nyemission 6 000 000 300 000,00 1 585 195,80 31 703 916 0,05 300 000,00 0,05

Okt 2003 Apportemission 42 000 000 2 100 000,00 3 685 195,80 73 703 916 0,05 2 100 000,00 0,05

Okt 2003 Apportemission 100 000 000 5 000 000,00 8 685 195,80 173 703 916 0,05 5 000 000,00 0,05

Dec 2003 Kvittningsemission 24 498 266 1 224 913,30 9 910 109,10 198 202 182 0,05 1 224 913,30 0,05

Maj 2004 Nedsättning -7 928 087,28 1 982 021,82 198 202 182 - 0,01

Maj 2004 Nyemission 396 404 364 3 964 043,64 5 946 065,46 594 606 546 0,05 19 820 218,20 0,01

Dec 2004 Nyemission 120 000 000 1 200 000,00 7 146 065,46 714 606 546 0,05 6 000 000,00 0,01

dec 2004 Nyemission 14 285 714 142 857,14 7 288 922,60 728 892 260 0,05 714 285,70 0,01

April 2005 Nyemission 180 000 000 1 800 000,00 9 088 922,60 908 892 260 0,12 21 600 000,00 0,01

29-dec-05 Apportemission 1 277 903 300 12 779 033,14 21 867 955,74 2 186 795 560 0,25 314 000 000,00 0,01


32 ÅRSREDOVISNING 2005 C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

Ägarstruktur

Det totala antalet aktieägare uppgick per 2005-12-31 till 6 492 st.

Aktieägare 2005- 2-30 Antal aktier Andel kapital/röster i %

TILFORD INVESTMENTS LTD 534 396 254 24,44%

MAN FINANCIAL LTD 320 637 754 14,66%

SEB PRIVATE BANK S.A., NQI 122 339 000 5,59%

SIS SEGAINTERSETTLE AG/ZüRICH, W8IMY 108 388 000 4,96%

BENITEZ, DANIEL 106 879 250 4,89%

GUSTAVUS CAPITAL ASSET MGMT F.RKN 55 733 702 2,55%

DEXIA BIL CUSTOMER ACCOUNT 42 265 000 1,93%

EFG INVESTMENT BANK AB (PUBL) 36 620 000 1,67%

NORDEA BANK S A 34 723 000 1,59%

DANIELSSON, LEIF 285 879 250 13,07%

Övriga 538 934 364 24,65%

Totalt 2 6 795 574 00,00%

Aktieägarstatistik

Innehav Antal aktier Antal aktieägare Andel kapital/röster i %

1-500 19 649 82 0,00%

501-1000 178 955 210 0,01%

1001-2000 2 933 589 912 0,13%

2001-5000 10 193 255 1 110 0,47%

5001-10000 3 205 505 236 0,15%

10001-20000 12 718 272 646 0,58%

20001-50000 2 157 546 349 3 296 98,66%

Total 2 6 795 574 6 492 00%


Stockholm 2006-05-22

Guy Robert Kenth Söderström

Styrelsen Ordförande VD

Daniel Benitez Olof Eriksson

Min revisionsberättelse har lämnats 2006-05-24

Bo Wennertorp

Auktoriserad revisor

C.I.S.L Gruppen AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2005 33


34 ÅRSREDOVISNING 2005 C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i C.I.S.L Gruppen AB (Publ.)

Org.nr 556556-0207

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

förvaltning i C.I.S.L gruppen AB (publ.) för räkenskapsåret 2005. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen

och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på

grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i

rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision

innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår

också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma

de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och

koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som

underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även

granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,

årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande

bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är

förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,

behandlar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 2006-05-24

Bo Wennertorp

Auktoriserad revisor


C.I.S.L Gruppen AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2005 35


36 ÅRSREDOVISNING 2005 C.I.S.L Gruppen AB (publ.)

ADRESS

Mindspace.se

CISL Gruppen AB (publ)

Box 70396 SE-107 24 STOCKHOLM Sweden Besöksadress: Vasagatan 46

Phone +46 (0)8-506 361 64 Fax +46 (0)8-506 362 01 admin@cislgroup.com www.cislgroup.com PRODUKTION

FOTO Dreamhack, Istock

More magazines by this user
Similar magazines