EMB årsredovisning 2006 - Einar Mattsson

einarmattsson.se

EMB årsredovisning 2006 - Einar Mattsson

det moderna

byggmästarföretaget

Einar Mattsson byggnads Ab

Årsredovisning 2006


Vision

Einar Mattssons vision är att vara det ledande byggmästarföretaget.

Vi ska vara det önskade valet för kundorienterade fastighetsägare.

Affärsidé

Einar Mattssons affärsidé är att vara ett byggmästarföretag som med

god lönsamhet utvecklar, bygger, underhåller och förvaltar fastigheter

med inriktning i huvudsak på bostadsfastigheter i Storstockholmsområdet.


2006 i korthet

Vi ökade vår omsättning och förbättrade resultatet.

Våra bostadsrättsprojekt utvecklades mycket väl med inflyttning i bostadsrättsföreningen

Västerblick och ett bra försäljningsresultat för brf Sjöstadsesplanaden.

Vi fick nya förvaltningsuppdrag som omfattar cirka 2000 lägenheter.

Vi vann första pris i klasserna Produkt och Profil i Aktivbos undersökning av kundnöjdhet

bland hyresgäster.

Vi har pågående och planerade entreprenader för nyproduktion om cirka 500 bostadslägenheter.

Vi har renoverings­ och ombyggnadsentreprenader som omfattar cirka 500 lägenheter.

Utveckling under de fem senaste åren

Tkr 2006 2005 2004 2003 2002

omsättning 520 402 377 391 281

rörelseresultat 36,5 11,8 8,3 10,1 2,8

rörelsemarginal 7,0 2,9 2,2 2,8 1,0

Antal anställda 314 284 276 256 250

ovanstående sammanställning avser operativa produktionsresultat enligt företagets interna redovisningssystem.

det externt redovisade resultatet framgår av resultaträkningen sid 31 med förklarande noter.

Einar Mattssons olika beställare

Stat, kommun och Privata fastighetsägare, Einar Mattsson Uppdrag för och utveckling av

allmännyttiga företag, 41% föreningar och stiftelser, 31% – sfären, 13% bostadsrättsföreningar, 15%


yggmästarföretaget Einar Mattssons verksamhet

bedrivs i sex affärsområden

Affärsområde Projektutveckling

idéarbete, markförvärv, projektering och planering.

Affärsområde Bygg

byggverksamhet i form av entreprenad. nyproduktion och större ombyggnader av bostäder.

Affärsområde ROT

reparationer, mindre ombyggnader och tillbyggnader som stamrenoveringar och

lokalombyggnader.

Affärsområde Service

Löpande servicearbeten som lägenhetsrenoveringar, åtgärdande av vattenskador och mindre

reparationer.

Affärsområde Fastighetsdrift

Löpande skötsel, underhåll och drift i fastigheter.

Affärsområde Förvaltning

Förvaltningsentreprenad med teknisk, ekonomisk och administrativ förvaltning.


INNEHÅLL

VD har ordet 2

Verksamheten 4

Stockholmsföretaget 6

Medarbetare 8

Affärsområden 10

Marknad 13

Affärsområdesbeskrivning 17

Fastigheter vi förvaltar 24

Speciella projekt 27

Utvecklingsprojekt 28

Ekonomisk årsredovisning 29

Adresser 44


VD HAR ORDET

Byggmästaridén skapar

ett bättre boende

Jag vill börja med att tacka alla våra medarbetare för

det gångna året. Utan er kompetens, initiativrikedom,

laganda och engagemang hade årets resultat varit en

omöjlighet. Tillsammans skapar vi ett av de bästa byggmästarföretagen

som finns i landet, men vi kan alltid bli

bättre och därför fortsätter vi kontinuerligt att satsa på

utbildning och trivsel. Jag är glad över att vår personalomsättning

är klart under genomsnittet i branschen. Vi

fortsätter med vår rekryteringsfilosofi att attrahera de

bästa talangerna och jag ser gärna fler kvinnliga medarbetare

hos oss under de kommande åren.

Envishet är lönsamt

Jag är glad över att våra ansträngningar under året burit

frukt. Att vi står fast vid en affärside som varit framgångsrik

i över 70 år. Året medförde ett bra resultat.

Främst berodde det på konsekvens och envishet parat

med ett modernt synsätt och innovationsförmåga. Du

hittar detaljerna längre fram i årsredovisningen.

Trygghet och långsiktighet i en

föränderlig omvärld

Under förra året inträffade ett par externa händelser

som påverkar vår verksamhet. Det första var valresultatet.

Med en ny politisk inriktning både på riksplanet

och här i Stockholm förändras våra förutsättningar.

Nu avskaffas subventionerna vilket på kort sikt väntas

minska antalet nya hyresrätter. Vi ser dock att

hyresrätter är och förblir en efterfrågad boendeform

i Stockholm. På längre sikt kan avskaffandet av subventionerna

därför bidra till en reformering av bruksvärdesystemet

och ett mer effektivt byggande. Jag ser

ytterligare en konsekvens av valresultatet. En ökad utförsäljning

av kommunal mark och allmännytta borde

kunna leda till större möjligheter när det gäller markanvisningar.

Det är positivt för vår verksamhet.

En annan händelse som påverkar oss långsiktigt är

samhällets ökade fokus på miljön. Klimatförändringens

hastighet har fått oss att se på vår närmiljö på ett annat

sätt än tidigare. Utifrån ett längre perspektiv måste vi

nu börja utveckla andra sätt när det gäller placeringen

av byggnader, isolering, materialval och byggteknik.

Här ska vi ligga i framkant och vara väl förberedda inför

kommande förändringar.

Den största interna förändringen 2006 var genomförandet

av en ny verksamhetsplan. För att kunna tillgodose

alla nya önskemål och krav från en föränderlig

omvärld är vi nu organiserade i sex affärsområden. Som

byggmästarföretag ska vi kunna ta hand om våra kunder

i hela kedjan från projektering till förvaltning. Det ska

leda till ett bättre boende för hyresgästerna. Utifrån vår

egen process ska vi ständigt bli bättre. En specialisering

med bra utvecklade team i fler affärsområden ger oss nu

den möjligheten. Vi ska fortsätta att koncentrera oss på

bostadssektorn i Stockholmsregionen. Du kan läsa mer

om våra affärsområden längre fram i årsredovisningen.

Ytterligare en stor intern förändring var införandet

av ett nytt affärssystem. Med det nya systemet kan våra

olika områden samverka och dela med sig information

på ett enklare och snabbare sätt än tidigare. Rapportering

och uppföljning kommer att ske omgående utan eftersläpning.

Direkt uppföljning till samtliga inblandade

i projekten underlättar kommunikationen och ger en

större effektivitet och ett bättre resultat.


Fler affärer föder varandra

Idag står vi väl rustade med en stabil organisation. Einar

Mattsson är ett tryggt företag. Vi arbetar långsiktigt och

växer i en kontrollerad takt. Vi strävar medvetet efter en

låg riskexponering samtidigt som vi skapar trygghet för

våra medarbetare. Det här gör att vi är väl rustade för

både upp- och nedgångar på marknaden. Med de nya

affärsområdena blir nu byggmästarkonceptet tydligare.

De olika delarna sammantaget säkerställer helheten både

för medarbetare och kund. Vi arbetar närmare kunderna

än någonsin tidigare för att åstadkomma en ännu större

transparens, öppenhet och tillgänglighet. Jag är övertygad

om att våra nya satsningar leder till att vi får se ännu

fler affärer som föder varandra.

Stockholm växer och det är viktigt att öka bostadsbyggandet.

Vi engagerar oss aktivt i branschföreningar.

I nära samröre med kollegor och beslutsfattare arbetar

vi för att skapa långsiktiga och rimliga ramar för våra

branschområden.

Förbättringsarbetet fortsätter

Kvalitet ska borga för lönsamhet som ska leda till tillväxt.

Under det kommande året sätter vi fokus på att öka vår

effektivitet och kostnadsmedvetenhet. Detta gör vi genom

att fortsätta på den inslagna vägen, långsiktig stabilitet.

Vi kommer att öka vårt fokus på förbättrade inköp

och en effektivare logistik. Vi kommer också att satsa

ännu mer på vårt miljöarbete. Målet är att kunna bygga

kostnadseffektivare med bibehållen kvalitet. För att nå

våra mål satsar vi mer på utveckling och utbildning.

Jag vill avsluta med att säga att mitt jobb är otroligt

stimulerande, roligt och spännande. Jag vet att vi har

många tuffa utmaningar och många roliga stunder framför

oss. Men framförallt får vi vara med om att bidra till

skapandet av morgondagens Stockholm.

Stockholm i maj 2007

Torsten Josephson

Verkställande direktör


VERKSAMHETEN

Vi gör det enklare och

mer bekvämt att bo


Nu gör vi det både enklare och bekvämare för våra beställare

med en ökad specialisering i våra affärsområden.

Det skapar en större flexibilitet och ett tätare samarbete.

Syftet är att det ska leda till en ännu större kostnadseffektivitet

för våra kunder. Vi gör det enklare och bekvämare

för våra hyresgäster när de endast behöver ha kontakt

med ett företag. Relationerna blir längre, starkare och

mer personliga och vi hoppas att vi på så vis har en möjlighet

att också skapa en bättre trivsel.

Samtidigt stärker det oss på Einar Mattsson, när vi

får möjligheten att arbeta både med de olika affärsområdena

och helheten. För att kunna hålla hög kvalitet är

det viktigt att vara noggrann med detaljerna. Varje del i

processen tas om hand noggrannt och systematiskt. De

olika områdena kompletterar varandra och uppdragen

ges möjlighet att växa. Med byggmästaridén utvecklas vi

som företag och våra kunder drar nytta av ökade möjligheter.

Tillräckliga resurser

Under året lade vi grunden för att ytterligare anpassa

våra resurser till omvärldens önskemål och krav. Vi

gjorde en översyn och omorganisation. Vi implementerade

ett nytt affärs-system och rekryterade ytterligare

specialister. Med dessa anpassningar är vi rustade för att

kunna ta oss an fler, såväl stora som små uppdrag.

Att kunna sin sak

Våra uppdragsgivare ska kunna ställa höga krav på oss. Vi

ska svara upp med att leverera på samma höga nivå. Det

gör vi med hjälp av ett högt kvalitetsmedvetande som

finns grundmurat i vår organisation. Det har funnits där

sedan företaget startades av Einar Mattsson för över 70 år

sedan och finns forfarande idag. Den kompetensen och

inställningen går i arv från de rutinerade erfarna medarbetarna

till de yngre i vår organisation.

Vi tummar aldrig på kvaliten

Kvalitetsmedvetandet sitter i våra väggar. Det är ett av

de viktigaste fundament vår verksamhet bygger på. Hög

kvalitet är viktigt eftersom det direkt påverkar fastighetens

hållbarhet och skötsel. Varje gång vi träffar boende

som berättar att de känner sig nöjda med och trygga i

sina Einar Mattsson-bostäder blir vi glada och stolta. Vi

vill att det ska fortsätta att vara på det sättet och därför

arbetar vi aktivt med att hitta metoder som utan att fördyra

något led kan bibehålla eller höja kvaliteten.

Ett område som vi arbetat länge med och nu satsar

mer på är miljön. Vi analyserar hela vår process för att

kunna arbeta för en ännu bättre miljöanpassning när det

gäller delar som materialval, avfall, transporter, återvinning

etc.

Helheten eller delarna

Oavsett om våra beställare behöver hela vårt erbjudande

eller endast en del av det är det viktigt att de känner att de

gör rätt val när de anlitar oss. Vår organisation ska ständigt

kunna anpassa sig till beställarnas behov. I en fastighets

totala livscykel krävs olika typer av insatser i olika

mängd vid olika tidpunkter. Våra beställare ska känna till

styrkan och mervärdet i att använda sig av Einar Mattssons

byggmästarkoncept. De ska kunna utnyttja flexibiliteten

i konceptet för att alltid få rätt lösning vid rätt

tillfälle för sin fastighet, från projektering till förvaltning.


tensta

skärholmen

sundbyberg

alvik

hägersten

huddinge

norrmalm

kungsholmen

enskede

östermalm

södermalm

Bandhagen

hammarby sjöstad

Bagarmossen

sköndal

einar mattsson

stockholmsföretaget

einar mattsson har verkat i stockholmsområdet

i över sjuttio år. sedan starten har vi byggt och

förvaltat ett hundratal fastigheter från villor till höghus.

störst verksamhet har vi haft på södermalm

där vi även har vårt huvudkontor. Vi har även

byggt nytt och byggt om i övriga innerstan och

i närförorter och ytterområden som exempelvis

huddinge, sollentuna, råcksta, tensta, sköndal

och skärholmen. stockholm förändras och tar ny

form och där är vi ständigt med i utvecklingen, nu

senast i hammarby sjöstad.


MEDARbETARE OcH ARbETSpROcESSER

Det är vi som är

einar mattsson

Medarbetarna är ryggraden i vår verksamhet. Vår kompetens i

kombination med högt engagemang är avgörande för att hålla

den kvalitet vi eftersträvar. Vi vill alla känna stolthet för det vi

gör och strävar alltid efter att vara bättre än våra konkurrenter.

I våra försök att alltid ligga ett steg före blir kontinuerlig

utveckling och utbildning ett viktigt inslag i arbetslivet. Vi ser

till att våra medarbetare blir duktigare på sina specialområden

och även får utbildning inom andra områden som data och

administration.

En annan viktig förutsättning för ett gott resultat är trivseln.

”EM-andan” har funnits länge i företaget och den karaktäriseras

av kvalitet, prestigelöshet, rak och öppen kommunikation samt

omtänksamhet om varandra.

Förebyggande insatser för att minska skador och sjukfrånvaro

är viktiga för oss. Sammantaget har detta resulterat i en för

branschen extremt låg personalomsättning. Antalet medarbetare

i Einar Mattsson har under 2006 varit 314, en ökning med

11% jämfört med 2005.

Åldersfördelning

antalst

< 0 år

st

1- 0 år

9 st

1- 0 år

0 st

1- 0 år9 st

1- 0 år

st

> 1 år

Anställningstid

antal

1 st


< år

st

-10 år

1st

11- 0 år

st

> 0 år


10

AFFÄRSOMRÅDEN

större valfrihet med fler

affärsområden

Einar Mattsson består av sex olika affärsområden som

kompletterar varandra och bildar en affärsmässig helhet.

De skapar möjlighet till specialisering samtidigt som ett

samarbete mellan affärsområdena ger synergieffekter.

Affärsområde Projektutveckling

Här arbetar vi med markförvärv och bevakar stadsbyggnadsplaner.

Vi tar fram idéer för bostäder och byggnader

och gör förstudier för att få en förståelse för hur morgondagens

konsumenter vill bo. Som projektledare driver

vi ett bostadsprojekt genom dess olika skeden till det att

byggnaden tas i bruk av hyresgäst eller bostadsrättshavare.

Affärsområde Bygg

Bygg är den äldsta delen i vår verksamhet. Einar Mattsson

startade företaget med bostadsbyggande. Idag består

affärsområdet av entrepenadverksamhet för nyproduktion

och större ombyggnader.

Affärsområde ROT

ROT – Reparation Ombyggnad och Tillbyggnad, ett

affärsområde som ger våra kunder en effektivare lösning.

Vi avsätter extra resurser för att kunna möta våra

kunders behov av reparationer, mindre ombyggnader

och tillbyggnader. Vi är inom ROT specialiserade

på stamrenoveringar, balkongrenoveringar och lokalombyggnader.


Affärsområde Service

Det är viktigt för våra kunder att fastigheten ständigt

hålls i gott skick. Inom affärsområde Service tar vi hand

om mindre reparationer, ommålning, byte av trasig utrustning

etc. Många återkommande uppgifter men

väl så viktiga.

Affärsområde Fastighetsdrift

Med affärsområdet Fastighetsdrift blir det nu enklare

och tydligare för våra kunder. Det löpande arbetet som

skötsel och underhåll av tekniska system, snöskottning

på vintern eller klippning av gräset på sommaren måste

utföras kontinuerligt. Fastigheten hålls på detta vis

välskött och i god kondition året runt vilket skapar en

bättre trivsel för de boende.

Affärsområde Förvaltning

Att förvalta en fastighet är ett stort ansvar. Planering

och genomförande av åtgärder måste göras riktigt för att

hålla fastigheten i ett gott skick. Det här området växer

kraftigt i vår verksamhet. Vi tar hand om den tekniska,

ekonomiska eller administrativa förvaltningen. Oftast

tar vi hand om alla tre delarna, alltså den totala förvaltningen.

Anställda per affärsområde, totalt 314 st.11


framtiden ser ljus ut

Året har präglats av ett fortsatt stort behov av bostäder

i Stockholmsområdet. Bristen kvarstår i och med den

fortsatta befolkningsökningen och den närmaste tiden

kommer vi förmodligen inte att se några tecken till en

avmattning. Bostäder i Stockholm kommer fortsättningsvis

att vara en prioriterad fråga som engagerar

många. Det är stimulerande för oss på Einar Mattsson

att få vara med och verka inom ett så betydelsefullt och

uppmärksammat område. Det är ett stort ansvar och

samtidigt en stor möjlighet.

Efterfrågan är fortfarande stark och det gäller både

nybyggen och renoveringar av äldre bostadshus. Rörligheten

på bostadsmarknaden kommer troligtvis att

fortsätta att vara låg en längre tid framöver. Den nya politiska

majoriteten i Stockholm har som mål att bibehålla

ett högt bostadsbyggande, sälja en stor del av fastighetsbeståndet

samt underlätta ombildandet av hyresrätter till

bostadsrätter.

Vi kanske också får se en början till nytänkande av

regelverket kring hur byggandet i Stockholm ska se ut.

Det mest uppmärksammade är att debatten om en liberalare

syn på byggande av höghus i innerstan har tagit ny

fart.

Långsiktigt ser vi framför oss en fortsatt stark efterfrågan

på bostäder i Stockholm. Det ger goda förutsättningar

för framtida projektering och långtidsplanering.

Däremot kommer vi att få se en situation med avvaktan

och försiktighet i och med att räntebidragen trappas

MARKNAD

ned och vissa investeringsbidrag helt upphör under året.

Motvikten till att bidragen avvecklas blir en politik som

ska ge mer i hushållens plånböcker i kombination med

skattelättnader för bostadsrättsföreningar och en gradvis

avveckling av fastighetsskatten.

Det som fortfarande sätter käppar i hjulet för planeringsarbetet

är ett stundtals ryckigt stadsplanearbete som

plötsligt kan ändra kurs och tappa tempo. Både utbyggnaden

av infrastrukturen och Stockholms bostadsinvesteringsprogram

blir lidande.

Samtidigt ökar kostnader för material, personal,

entrepenader och övriga inköp. Vi har redan påbörjat ett

projekt för att se över hur våra inköp och arbetsprocesser

kan bli effektivare. Dessutom skapar vårt nya affärssystem

goda förutsättningar för att åstadkomma bättre

uppföljning och kontroll.

1


1

MARKNAD

hur ser vår marknad ut?

När arbetslösheten minskar, konjunkturen stärks och

reallönerna ökar blir bostadsköparnas och hyresgästernas

betalningsförmåga högre. Med bra objekt i attraktiva

lägen ökar också betalningsviljan och prisnivån

ser ut att fortsätta långsamt uppåt. En konsekvent

riksbank har höjt räntan under året. Den är dock

fortfarande på en förhållandevis låg nivå och påverkar

inte lånebilden särskilt mycket. Förutsättningarna är

alltså goda.

1.

Inom projektutveckling ser det ut som möjligheterna

till markanvisningar och markförvärv kommer

att öka. Efterfrågan på riktigt stora projekt kan öka.

.

Inom bygg ser vi en fortsatt stark marknad under

det kommande året. Stockholm växer och samtliga

hittills planerade projekt kommer att byggas.
Totalt påbörjade byggnadsarbeten uppdelat på nybyggnad

och ROT för åren 2001 till 2006 i Stockholms Län. (Mdr kr)
källa: stockholms

Byggmästarförening. Marknaden för reparation, ombyggnad och tillbyggnad

är så stark att vi såg det som nödvändigt

att inordna verksamheten i ett eget affärsområde. Antalet

fastigheter som behöver översyn ökar för varje år och vi

kan redan nu se en stark efterfrågeökning på exempelvis

stamrenoveringar i 60-talsbeståndet.

. Servicearbetet är en ständigt pågående process.

Marknaden måste betecknas som fortsatt god.

. Eftersom vi ser en ökad möjlighet att få nya uppdrag

inom området fastighetsdrift har vi bildat ett

eget affärsområde även av denna verksamhet. Konkurrensen

är hård men möjligheterna är stora och marknaden

växande, inte minst med tanke på det stora antalet

ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter.

. Efterfrågan på våra förvaltningstjänster är också

god. Våra goda kunskaper om bostadshyresrätter

blir allt mer exklusiv i takt med att ombildningar av

hyresrätter till bostadsrätter fortsätter.Antal påbörjade

bostäder och befolkningsökning för

åren 2001

till 2006 i Stockholms Län.källa: stockholms

Byggmästarförening


1

MARKNAD

En bransch i utveckling

Varje år förändras vår bransch och konkurrenssituationen

ser annorlunda ut. Konkurrenter köps upp eller slås

samman. Inslaget av internationella aktörer på marknaden

växer. Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter

och utförsäljning av kommunal mark ökar. Allt detta är

exempel på förändringar vi får se mer av. För att alltid

kunna ge våra kunder de mest aktuella och relevanta

lösningarna är vi på Einar Mattsson mycket aktiva i

utvecklingen av bostadsbyggandet i Stockholm. I våra

branschorganisationer arbetar vi kontinuerligt med

frågeställningar som: Hur ska villkoren för boende se ut?

Hur ska framtidens Stockholm utvecklas? Hur påverkas

vi av externa faktorer som vi inte kan kontrollera, exempelvis

klimatförändringen?

En trygg leverantör

Oavsett hur den framtida konjunkturen ser ser ut ska

våra lösningar vara de bästa alternativen för våra kunder.

Det är viktigt för oss att de känner sig trygga med

vårt byggmästarkoncept. Både som helhet eller delar av

det. Därför arbetar vi mycket långsiktigt och planerar

för olika framtidsscenarier som alternativ beroende på

om ekonomin är på väg upp eller ned. Våra kunder drar

nytta av att vi på så vis sprider risker och minskar känsligheten

för konjunktursvängningar. Deras möjligheter

ökar med tillgång till våra sex olika affärsområden.

Hur vill vi bo?

Trender och omvärldsbevakning blir allt viktigare i vår

verksamhet. Nya önskemål dyker ständigt upp och morgondagens

kunder kommer säkert att ställa helt andra

krav än vad de har idag. Hos Einar Mattsson kombinerar

vi en tradition av historiskt byggmästarkunnande

med nyfikenhet på morgondagens idéer. Vi kommer

inte att göra avkall på vårt hantverkskunnande, däremot

kombinerar vi det med aktiv trendspaning och tester av

nya idéer. Det leder till att vi uppmuntrar nya kreativa

lösningar från våra medarbetare, samarbetspartners och

leverantörer. Allt för att försöka bygga morgondagens

bostäder redan idag.


när vi går från ord

till handling

en sak är att beskriva våra målsättningar, ambitioner och tillväga-

gångsätt i ord. Det är en helt annan sak att genomföra det. här följer

en beskrivning på våra olika affärsområden samt exempel på några

speciella projekt och utvecklingsprojekt.

1


1

affärsområDe

Projektutveckling

i kvarteret naturporten mellan kärrtorp och Bagarmossen planerar vi att bygga bostadsrättslägenheter

med vacker natur inpå knuten.

I affärsområdet Projektutveckling lägger vi grunden för

våra kommande utvecklingsprojekt. Det centrala för

framgång i vår verksamhet är bärkraftiga, nya idéer.

Vi lägger ner mycket energi och omsorg på förstudier

och idéarbete för att skapa intressanta och konkurrenskraftiga

framtida bostadsprojekt. Vi tittar på nya markanvisningar

och ser över möjligheter till förändringar i

befintlig byggnation. Vi gör ingående marknadsanalyser

för att få ett grepp om totalekonomi och en framtida

försäljningspotential. Idéer leder till skisser, ritningar,

modeller och till sist beslut om projektstart.

Inom affärsområdet projektleder vi även samarbetsprojekt

med partners samt med affärsområdena ROT

och Bygg.

Vi ser en relativt snabb utveckling inom affärsområdet

eftersom det finns en fortsatt stark efterfrågan på

bostäder. Vi kommer också att få se en större efterfrågan

på tjänster inom projektutveckling, en större konkurrens

om byggbar mark samt mer specialiserade konkurrenter.


affärsområDe

Bygg

Bygg är vårt största affärsområde. Den grundläggande

verksamheten är nyproduktion av bostäder i Storstockholm

samt större ombyggnadsprojekt. Vårt fokus ligger

på flerbostadshus i innerstadslägen, ofta med ett komplext

utförande.

Processer, metoder och logistik, i kombination med

våra medarbetares skicklighet, är helt avgörande framgångsfaktorer

inom det här affärsområdet. Verksamheten

är starkt uppdragsinriktad och kundorienterad. Vi

arbetar ständigt med metodförbättringar och ser över vår

organisation för att öka konkurrenskraften. Optimerade

inköp är också en kritisk del för ett bra resultat. Det gäller

främst inköp av underleverantörer och material.

Utvecklingen inom byggsektorn går i en allt snabbare

takt. Redan idag ser vi i högre grad industrialiserad

process och lösningar med färdiga moduler i större skala.

Detta kommer att öka och förmodligen får vi se mer traditionella

aktörer hänvisas till en mindre marknad med

mer begränsade projekt.

19


0

affärsområDe

rot

Med ROT möter vi ett växande behov av stam-, balkong-,

lägenhetsrenoveringar och lokalombyggnader.

Vi vet att fastighetsbeståndet som står på tur för upprustning

är enormt. Miljonprogrammet som började byggas

på sextiotalet måste underhållas. Vi avsätter speciella

resurser för detta och ökar kompetensen inom området.

Eftersom uppdragen är så pass specialiserade arbetar

vi alltid nära våra uppdragsgivare. En tät kommunikation

skapar effektivitet och raderar möjligheter till missförstånd.

Utmärkande för uppdragen är att processerna

är tydliga liksom arbetsmetodiken.

Specialisering och utbildning blir fortsatt prioriterad

då vi kommer att få uppleva en kraftig ökning av

konkurrensen. Det möter vi med specialiserade arbetslag

som arbetar med standardiserade och kvalitetssäkrade

metoder.


affärsområDe

service

Vi vill alla trivas där vi bor. En grundförutsättning är att

allt fungerar som det ska. Funktionellt, hållbart och tilltalande.

Det är vår målsättning inom det här affärsområdet

där huvuddelen av verksamheten är löpande fastighetsunderhåll.

Uppdragen genomförs nästan alltid av egen

personal som bland annat består av snickare, kakelsättare,

rörmontörer, smeder och ambulerande fastighetsskötare.

Vanligast är mindre uppdrag där vi får en beställning som

utförs på löpande räkning.

Några exempel på vad våra hantverkare åtgärdar är reparationer

vid vattenskador, åtgärder efter omflyttningar,

slipning och målning av dörrar, fönsterrenovering, tätning

av ytterdörrar och mindre ommålningar för att nämna

något. Eftersom fastigheten kräver ständig service är det

viktigt att vi kontinuerligt levererar rätt kvalitet vid rätt

tidpunkt.

Prissättningen blir viktig när uppdragen är snabba

och korta. Därför eftersträvar vi en större tydlighet i uppdragsbeskrivningar

och prissättning.

1


affärsområDe

fastighetsdrift

Verksamheten vi ägnar oss åt inom det här området är

även det avgörande för trivseln för de boende. Det kräver

löpande översyn året runt med växlande arbetsuppgifter.

Drifttekniska system som skötsel av värme och vatten,

gräsklippning, trädgårdsarbete, snöskottning är de vanligast

efterfrågade tjänsterna.

Uppdragsgivarna är fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Beroende på fastighetens storlek, utformning

och läge, blir uppdragen oftast mycket olika inom det

här affärsområdet. För att öka lönsamheten både för oss

och för våra uppdragsgivare arbetar vi för att skapa en

hög koncentration inom begränsade geografiska områden.

Branschen präglas av många olika typer av aktörer.

Här finns det mesta från stora internationella kedjor till

små lokala servicefirmor. I en så differentierad omvärld

blir tydligheten i vårt erbjudande samt relationen till

våra kunder avgörande för ett framgångsrikt resultat.

Ett ökat fokus på miljöfrågor och hur vi använder vår

energi kommer att leda till en succesiv förändring. Att

möta nya miljökrav och hålla energikostnaderna nere

leder till nya typer av skötsel och teknik.


affärsområDe

förvaltning

Affärsområdet Förvaltning expanderar och vi har för

avsikt att öka våra resurser inom området ytterligare.

Här inriktar vi oss huvudsakligen mot hyresfastigheter

för boende samt större bostadsrättsföreningar. Det vanligaste

är att vi tar hand om den totala förvaltningen. Vi

har även uppdrag där vi hanterar delar av förvaltningen

som den ekonomiska, den administrativa eller den tekniska.

Internetbaserade tjänster är något som växer inom

det här området och det kan komma att kräva expansion

och nya former av partnerskap.

Nöjda hyresgäster är det viktigaste för oss och vi är

glada för det fantastiskt goda resultatatet vi fick i vår

senaste kundundersökning, AktivBo. Inom området

förvaltning ligger vi i toppgruppen bland våra konkurrenter.

I framtiden ser vi en förändrad marknad men som

ändå kan ge ökade marknadsandelar, delvis beroende på

kommande miljö- och energikrav. Det kommer att bli en

hårdare konkurrens om uppdragen men med mer specialiserade

konkurrenter. Vi möter detta med en avvägning

av våra resurser, utveckling och utbildning.


FöRVALTNINg

fastigheter vi förvaltar

Våra förvaltningsuppdrag varierar när det gäller typ och

storlek från en del av förvaltningen av enstaka fastigheter

till total förvaltning av ett helt fastighetsbestånd. Ett

aktivt samarbete med fastighetsägarna är viktigt för ett

bra resultat. Det gäller också att ha en bra relation med

hyresgästerna så vi kan ge rätt service och möta deras

önskemål angående lägenheter och lokaler.

Vår erfarenhet och vårt engagemang visar sig ge

resultat. Intresset och förfrågningarna ökar och vi har

förvaltning

nyligen fått förtroendet att sköta förvaltningen av

Pressens Pensionskassas fastighetsbestånd i Stockholm,

Nacka och Solna. Ett uppdrag som omfattar 28 fastigheter

med cirka 1500 lägenheter och ca 20 000 kvm

lokaler.

Förvaltningsobjekten som ägs av Einar Mattsson bolag

utgör ca 35 procent av totala arean och ca 50 procent

av uppdragsvolymen.

Lägenhetsarea m 2 Lokalarea m 2 Total area m 2

totalförvaltning 9 0 1 0 1 9

ekonomisk förvaltning & fastighetsdrift 1 1 1

teknisk förvaltning & fastighetsdrift 9 9

fastighetsskötsel 1 9 11 11 0

teknisk förvaltning 0 0 10

560 882 251 601 812 483


STRATEgI


några speciella projekt

Kvarteret Proppen

När vi tittade närmare på kvarteret Proppen i Hammarby

sjöstad för ett par år sedan såg vi många intressanta

möjligheter. Vi bestämde oss för att förvärva fastigheten

tillsammans med Ljungberggruppen. Efter en uppdelning

där vi tog hand om en del som tidigare var parkeringsplats

satte schaktarbetena igång. Två våningar under

markplan projekterades och förbereddes för garage och

källarutrymmen. Konstruktionsarbetet påbörjades under

våren och bygget av ett sjuvånings bostadshus i vinkel

med 94 st lägenheter och 3 st lokaler är nu igång. Lägenheterna

varierade i storlek från 1 rok på 41 kvm till 5 rok

på 117 kvm. Moderna materialval och nya tekniska

lösningar är standard. Bostäderna visade sig vara mycket

attraktiva och såldes slut under hösten 2006. Bostadsrättsföreningen

Sjöstadsesplanaden bildades. Byggnationen

beräknas vara klar hösten 2008.

Kvarteret Vårdaren

I maj 2006 startade Einar Mattsson bygget av en förskola

i Råcksta med Arbetarbostadsfonden som beställare.

Redan i projekteringen planerade vi för framtida flexibilitet

då det fanns önskemål om eventuellt alternativt

nyttjande. I det här fallet såg man en möjlighet att kunna

använda fastigheten som ett äldreboende. Byggnaden är i

ett plan på 900 kvm. Den har formen av en kvadrat med

en ljusgård i mitten. Den har utrustats med fyra avdelningar

och stora samlingsytor. Utförandet är en träbyggnad

som har klätts med en tegelfasad. Inflyttning skedde

i mars 2007.

pROjEKT

Kvarteret Fallbrickan

Partneringprojektet Fallbrickan i Rågsved är ett exempel

på hur man med specifika målsättningar och krav kan

uppnå en ännu bättre process och ett effektivare samarbete.

Projektet består av nyproduktion av 3 st punkthus

i åtta våningar med 84 st lägenheter, varav 2 st med

gruppboende. Detta sker i en samverkansentreprenad

mellan Einar Mattsson och Stockholmshem. Redan i

anbudsförfarandet fanns önskemål som förbättrat resultat,

höjd kvalitet och ett tidigare integrerat samarbete

i projektet. För att skapa en optimal projektgrupp och

en stark organisation gjordes personliga intervjuer av

projektdeltagarna i ett tidigt skede av upphandlingen.

När detta genomförts gjordes en utvärdering av kalkylen.

Förberedelserna och kravspecifikationen ledde till

ett effektivare samarbete och bättre resursutnyttjande.

Byggstarten skedde i september 2006 och inflyttning

beräknas kunna påbörjas under våren 2008.


pROjEKT

Våra utvecklingsprojekt

Vår tillväxt ska ske med hjälp av sunda affärer. Vi arbetar

kontinuerligt med nya projekt och möjliga markanvisningar.

Varje utvecklingsprojekt är unikt. Vissa är tids-

och resurskrävande, andra flyter på betydligt fortare.

Det här är ett prioriterat område av vår verksamhet och

den är viktig för att skapa en god framförhållning och

ett jämnt flöde av framtida lägenhetsprojekt. Under den

kommande femårsperioden har vi möjlighet att bygga

cirka 700 nya lägenheter.

Projekt Omfattning Färdigbyggt

kv Proppen 9 lgh brf okt 0

Vendelsö hage 9 radhus mars 09

kv kulturministern lgh brf okt 0

kv fägnaden 0 lgh hr maj 09

kv schönborg På- och ombyggnad

kv karantänen 0 lgh brf okt 09

kv saltkråkan 0 lgh brf aug 10

kv gamen 0 lgh hr sept 09

kv Persikan 0 lgh brf dec 10

kistahöjden 0– 0 radhus dec 10

kv länsrådet 1 radhus dec 0


årsreDoVisning

Förvaltningsberättelse 30

Resultaträkningar 31

balansräkningar 32

Kassaflödesanalys 34

Noter 35

Revisionsberättelse 40

Ägarstruktur 41

Styrelse 42

Ledning 43

Adresser 44

9


0

förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Einar Mattsson

Byggnads AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten

i bolaget för räkenskapsåret 2006.

Ägarförhållanden

företaget har följande ägarstruktur på balansdagen.

Procentandelarna avser såväl kapitalandel som röstandel.

einar mattsson aB ( -19 0) 100 %.

koncernredovisning upprättas av einar mattsson aB.

Resultatutveckling

Vi har haft en bra verksamhet under året. Den operativa

omsättningen för 00 ökade med 9 % till 0, mkr

( 0 , mkr). Det operativa resultatet före finansnetto blev

, mkr (11, mkr).

Det operativa resultatet för 00 visar att vi når en sammantagen

vinstmarginal om ,0 procent ( , procent) De

operativa beloppen är enligt företagets interna redovisningssystem.

i årsredovisningen redovisas en lägre omsättning ( 9,

mkr) med hänsyn taget till att vår nyproduktions entreprenad

i Vällingby, kv klisterburken bedrivits i ett handelsbolag

tillsammans med Besqab och därmed finns enbart halva

omsättningen för entreprenaden med i redovisningen. Vid

jämförelser av nyckeltal med mera är det dock rättvisare att

se till hela projektets produktionsrelaterade kostnader.

Affärsområde Projektutveckling visade ett resultat om

0, mkr (–0,9mkr) efter att alla kostnader tagits. resultatförbättringen

består i första hand på att brf Västerblick

(kv klisterburken) är färdigställd och inflyttad.

Affärsområde Bygg har med beaktande av produktionen

som bedrivits i Bostadsbyggarna Besqab & einar mattsson

hB inräknas i omsättningen haft en ökad omsättning,

, mkr (1 ,9 mkr). med ett resultat om , mkr

( , mkr) ges en vinstmarginal om ,0 procent (1, procent).

Affärsområde Service har ökat omsättningen med

1 procent, 00,1 mkr (1 1, mkr). Vinstmarginalen har

glädjande nog förbättrats till ,1 procent ( , procent) och

resultatet för året blev , mkr ( , mkr). resultatutvecklingen

är på rätt väg men ännu inte tillfredsställande.

Affärsområde Förvaltning visar på ett mycket bra

resultat om , mkr ( , mkr). Uppdragsvolymen har ökat

med bland annat förtroendet för att förvalta stiftelsen

anna Johansson Visborgs fastigheter med procent till

,0 mkr ( ,9 mkr).

Anställda och arbetsmiljö

antalet anställda har under året ökat från till 1 personer.

antalet anställda beräknat enligt totalt antal arbetade

timmar i förhållande till normalårsarbetstid ökade med

procent till 1 st ( 19 st).

arbetsmiljöarbetet under året har haft som målsättning

att öka arbetstillfredsställelsen. Detta har lett till minskat

antal arbetsskador och en bibehållen god hälsa hos medarbetarna.

tillvägagångssätt har varit kontinuerlig översyn

av arbetsmiljön, förebyggande företagshälsovård samt

stöd till kvalitativ fritidsaktivitet.

Övergripande händelser och framtida utveckling

nybyggnadsinvesteringarna i bostäder har ökat kraftigt i

stockholm de senaste åren om än från en låg nivå.

Bostadsfrågorna prioriteras högt i den politiska debatten

och vi verkar inom ett uppmärksammat område. strukturella

hinder med oklarheter i infrastrukturutbyggnaden och

omständlig planprocess medför dock att stockholms ambitiösa

investeringsprogram blir ryckigt och tappar tempo i

vissa delar.

förutsättningarna för våra tjänster både inom förvaltning

som byggande har varit goda under året och förväntas

bestå även för 00 .

ett villkorat aktieägartillskott har erhållits om mkr.

Under året har vi avyttrat vår andel ( % av aktierna) i

intresseföretaget Vadstena aluminium system aB.


esultat och ställning

Översikt över företagets utveckling 2006 2005 2004

nettoomsättning kkr 9 91 11 1

rörelseresultat 1 1 1

Balansomslutning kkr 91 0 1

avkastning på eget kapital efter skatt % 11 1

avkastning på totalt kapital %

soliditet %

förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Kronor

Balanserad vinst 01 1

årets resultat 1 9

styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 1

resultaträkningar

Belopp i kkr Not 2006 2005

nettoomsättning 9 91 11

kostnader för produktion och förvaltning – 10 9 – 00

Bruttoresultat , , 59 099 37 110

central administration och marknadsföring , , – 9 – 9

Rörelseresultat , , , , 1 34 177 13 165

resultat från andelar i intresseföretag 1 00 –

ränteintäkter 9

räntekostnader – 0 –

Resultat efter finansiella poster 34 154 12 406

skatt på årets resultat –9 1 –

Årets resultat 24 873 8 860

1


Balansräkningar

tillgångar

Belopp i kkr Not 2006-12-31 2005-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

maskiner och inventarier 9 9 9

Summa materiella anläggningstillgångar 9 521 9 531

Finansiella anläggningstillgångar

aktier i dotterföretag 9 91 91

fordringar hos koncernföretag 0 1 100

andelar i intresseföretag – 1 0

andra långfristiga fordringar

Uppskjuten skattefordran 10 09 1 9

Summa finansiella anläggningstillgångar 74 724 292 904

Summa anläggningstillgångar 84 245 302 435

Omsättningstillgångar

Lager

exploateringsfastigheter 9 911

material och förnödenheter 19 11

Kortfristiga fordringar

39 668 30 025

kundfordringar 1 9 19

skattefordran 1 99 1 9

Upparbetat, ej fakturerat 11 9

övriga fordringar 9 1

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 1

177 259 144 831

Kassa och bank 67 219 98 731

Summa omsättningstillgångar 284 146 273 587

Summa tillgångar 368 391 576 022


eget kapital och skulder

Belopp i kkr Not 2006-12-31 2005-12-31

Eget kapital 1

Bundet eget kapital

aktiekapital ( 000 aktier) 000 000

reservfond 1 000 1 000

Fritt eget kapital

6 000 6 000

Balanserad vinst 01 1 1 1

årets resultat 0

271 886 150 046

Summa eget kapital 277 886 156 046

Långfristiga skulder

övriga långfristiga skulder 1 1 9 0

Kortfristiga skulder

leverantörsskulder 10 9

skulder till koncernföretag 9 11

fakturerat, ej upparbetat 1 1 000

övriga skulder 1 9 1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 1 11 1

Summa kortfristiga skulder 88 525 419 638

Summa eget kapital och skulder 368 391 576 022

ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut inga inga

ansvarsförbindelser inga inga


kassaflödesanalys

Belopp i kkr 2006 2005

Den löpande verksamheten

rörelseresultat 1 1 1

avskrivningar 0

realisationsvinst vid försäljning av inventarier –1 –

37 078 15 926

erhållen ränta 9

erlagd ränta – 0 –

Kassaflöde löpande verksamhet före förändr. rörelsekapital 35 655 15 167

Förändring i rörelsekapital

minskning / ökning av varulager och pågående arbeten 9 –1 91

minskning / ökning av fordringar 11 19 –

minskning / ökning av leverantörsskulder –19 91 1

minskning / ökning av övriga kortfristiga rörelseskulder – 1 101 1 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten –142 830 –11 348

Investeringsverksamheten

förvärv av materiella anläggningstillgångar – 0 – 1

försäljning / förvärv av finansiella anläggningstillgångar 1 0 –19

försäljning av inventarier 1 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –1 345 –4 884

Finansieringsverksamheten

minskning av långfristiga fordringar –

ökning av skuld 1 1

aktieägartillskott –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 77 008 28 562

Årets kassaflöde –31 512 27 497

Likvida medel vid årets början 98 731 71 234

Likvida medel vid årets slut 67 219 98 731


noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen

samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolagets tillgångar

och skulder upptas till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om

ej annat framgår av not nedan. maskiner och inventarier har skrivits av

enligt plan baserad på en förväntad nyttjandeperiod. lagret av material

och förnödenheter har värderats till anskaffningskostnad. en individuell

inkuransbedömning tillämpas. exploateringsfastigheter värderas

individuellt till lägst av verkligt värde och anskaffningskostnad. anskaffningskostnad

definieras som direkta kostnader med tillägg för indirekta

kostnader hänförliga till produktionen. exploateringsfastigheter skrivs

ej av. fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas

inflyta. Uppskjuten skatt redovisas enligt Bfnar 001:1.

i bolaget tillämpas successiv vinstavräkning för entreprenadprojekt.

Vid beräkning av upparbetad vinst har färdigställandegrad per bokslutsdagen

beaktats.

Not 2 Fördelning av omsättning och rörelseresultat

Belopp i kkr 2006 2005

Entreprenadverksamhet

fakturering 19 1 0

Produktionskostnader –1 –1

avskrivningar maskiner och inventarier – 9 –

Bruttoresultat entreprenadverksamheten 8 344 5 161

Byggservice och mindre entreprenader

fakturering 199 1 1

Produktionskostnader –1 –1 0 0 9

avskrivningar maskiner och inventarier –1 0 –

Bruttoresultat byggservice och

mindre entreprenader

12 773 10 754

Projektutveckling

Upparbetad intäkt / årets fakturering 9 0 9

Produktionskostnader –1 110 – 9

avskrivningar maskiner och inventarier – 9 – 9

Bruttoresultat projektutveckling 22 110 7 039

Fastighetsförvaltning

fakturering 91 9

Produktionskostnader – 0 0 –19 99

avskrivningar maskiner och inventarier –199 –1 1

Bruttoresultat fastighetsförvaltning 14 645 13 505

Förvaltning av fastigheter / exploateringsfastigheter

hyresintäkter 1 1

Drift- och förvaltningskostnader –1 – 1

tomträttsavgälder – 1 – 0

Underhållskostnader –1 –1

fastighetsskatt – –

Driftnetto fastighetsförvaltning egna

fastigheter

138 –71

central administration och marknadsföring,

intäkter

1 0 9

central administration och marknadsföring – 9 – 9

Rörelseresultat 34 177 13 165


NOTER

Not 3 Medeltalet anställda

Medel arbetstid 2006 2005

män 1 1

kvinnor 0 1

271 219

medeltal anställda är beräknad enligt totalt antal arbetade timmar i

förhållande till normalårsarbetstid.

antal anställda personer 293 284

antal anställda personer är beräknad enligt genomsnittligt antal utbetalda

löner under året (på balansdagen).

2006 2005

Antal på

balansdagen

Varav

kvinnor

Antal på

balansdagen

Varav

kvinnor

styrelseledamöter 1 % 1 %

Verkställande direktör

och andra ledande

befattningshavare 1 % 1 %

Not 4 Löner, andra ersättningar och social kostnader

Belopp i kkr 2006 2005

löner & ersättningar styrelse och VD 1 1 1 0

löner & ersättningar övriga

Pensionskostnader styrelse och VD

90 1

Pensionskostnader övriga 9 0

sociala kostnader 0 0 900

sjukfrånvaro totalt, fördelad enl nedan , % , %

sjukfrånvaro – 9 år ,1% 0, %

sjukfrånvaro 0– 9 år ,9% ,0%

Varav långtidssjukfrånvaro 0– 9 år 0, % 1,0%

sjukfrånvaro 0–år ,0% ,0%

Varav långtidssjukfrånvaro 0– år 0, % ,1%

sjukfrånvaro kvinnor 0, % 1, %

sjukfrånvaro män 0, % , %

Not 5 Avskrivningar

Belopp i kkr

Kostnader för produktion och förvaltning

2006 2005

maskiner och inventarier 00 1 10

Central administration och marknadsföring

maskiner och inventarier 1 1 1

Totalt avskrivningar 3 473 2 797

Not 6 Resultat från andelar i intresseföretag

avser försäljningen av aktieinnehav i Vadstena aluminium system aB,

org nr 91- 91.

Not 7 Skatt på årets resultat

Belopp i kkr 2006 2005

skatteredovisning för koncernbidrag – 00 – 0 0

Uppskjuten skatt 1 1 9

Summa 9 281 3 546

Not 8 Maskiner och inventarier

Belopp i kkr 2006 2005

ingående anskaffningsvärde 911

inköp 9 1

försäljningar/utrangeringar – 1 –

Utgående anskaffningsvärde 45 617 42 552

ingående avskrivningar 0 0 9

försäljningar/utrangeringar – 99 –

årets avskrivningar 9

Utgående avskrivningar 36 132 33 058

Planenligt restvärde 9 485 9 495


Not 9 Aktier i dotterföretag

Kapitalandel

Antal

aktier

Bokfört

värde kkr

murverket förvaltnings aB

org nr - 1 stockholm 100% 1 000 100

einar mattsson förvaltnings aB

org nr 1- stockholm 100% 1 000 1

emB holding aB

org nr 9 -9 stockholm 100% 1 000 100

Not 10 Uppskjuten skattefordran

Den redovisade uppskjutna skattefordran avser uppskjuten skatt på

underskottsavdrag.

Not 11 Upparbetad, ej fakturerad intäkt

Belopp i kkr 2006 2005

Upparbetad intäkt för ej avslutade

entreprenader 11 9 1 0

avgår: fakturering –111 11 –1 1

Summa 3 658 2 945

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Belopp i kkr 2006 2005

övriga upplupna intäkter 99

förutbetalda kostnader 0 900

Summa 6 546 8 123

Not 13 Eget Kapital

Belopp i kkr

Aktiekapital

Reservfond

NOTER

Fritt eget

kapital Summa

enligt balansräkning

00 -1 - 1 000 1 000 1 0 0 1 0

koncernbidrag

aktieägartillskott

skatteredovisning för

0 000 0 000

koncernbidrag

årets resultat

– 00 – 00

Enligt balansräkning

2005-12-31

5 000 1 000 271 886 277 886

Villkorat aktieägartillskott kkr.

Not 14 Långfristiga skulder

långfristig skuld avser till största del depositioner intagna för ett av våra

egen regi projekt

Not 15 Fakturerad, ej upparbetad intäkt

Belopp i kkr 2006 2005

fakturerad intäkt för ej avslutade entreprenader 1 9

avgår: upparbetning –10 1 0 – 9

Summa 17 653 4 000

Not 16 Övriga skulder

Balansposten övriga skulder består till stor del av skuld till agria/länsförsäkringar

1 kkr.


NOTER

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Belopp i kkr 2006 2005

semesterlöneskuld 9 9

sociala avgifter och löneskatt 1

övriga upplupna kostnader 0

Summa 18 411 16 767

Not 18 Upplysning om revisors arvoden

Belopp i kkr 2006 2005

ernst & Young aB

revisionsuppdrag

andra uppdrag 9

Summa 328 284

stockholm den 1 maj 00

ristjan ränk marianne ränk eric giertz

Ordförande

Peter engdahl lennart Bernhardtson torsten Josephson

VD

min revisionsberättelse har avgivits den 1 maj 00

ingemar rindstig

Auktoriserad revisor

Ernst & Young

Not 19 Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på totalt kapital

resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande

till genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning på eget kapital

årets resultat i förhållande till genomsnittligt justerat eget kapital.

Justerat eget kapital

redovisat eget kapital med tillägg för obeskattade reserver efter hänsyn

till beräknad uppskjuten skatt.

Soliditet

Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning.


0

revisionsberättelse

Till årsstämman i Einar Mattsson Byggnads AB

org.nr -0

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i einar

mattsson Byggnads aB för räkenskapsåret 00 . granskningen

av årsredovisningen omfattar sidorna 0– . Det

är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att

årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen.

mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen

och förvaltningen på grundval av min revision.

revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed

i sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen

för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra

mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga

felaktigheter. en revision innefattar att granska ett urval av

underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

i en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna

och styrelsens och verkställande direktörens

tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla

uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören

gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera

den samlade informationen i årsredovisningen. som underlag

för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för

att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande

direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.

Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller

verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid

med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund

för mina uttalanden nedan.

årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen

och ger en rättvisande bild av bolagets

resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed

i sverige. förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens

övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen

och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och

verställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

stockholm den 1 maj 00

ingemar rindstig

Auktoriserad revisor

Ernst & Young


ägarstruktur

einar mattsson Byggnads aB är ett helägt dotterbolag till

einar mattsson aB.

einar mattsson-gruppen kallas de av familjen ränk helägda

bolagen einar mattsson aB och fastighets aB stadshus.

Verksamhetsområdena leds av ett ägarbolag och har en

einar mattsson-grUPPens

VerksamhetsområDen

fastigheter

hyresintäkter 1 mkr

area: 0 000 m

Byggmästeri

omsättning 9 mkr

resultat: mkr

övriga

investeringar

förvaltade medel:

1 0 mkr

gemensam finansfunktion. VD i ägarbolaget är stefan ränk.

koncernredovisning upprättas av einar mattsson aB som

bedriver verksamhet enligt nedanstående sammanställning.

ägarBolagets stYrelse

magnus schmidt,ordförande

lennart Bernhardtson

henrik Didner

anders ränk

kristina ränk

marianne ränk

ristjan ränk

stefan ränk

1


styrelse

Bakre raden från vänster:

torsten Josephson

lennart Preutz

Peter engdahl

nedre raden från vänster:

lennart Bernhardtson

ristjan ränk

marianne ränk

eric giertz

Ristjan Ränk

ordförande

invald i styrelsen 19

Torsten josephson

VD

invald i styrelsen 001

Marianne Ränk

invald i styrelsen 19

Lennart bernhardtson

invald i styrelsen 00

Eric giertz

invald i styrelsen 001

peter Engdahl

Personalrepresentant Byggnads

invald i styrelsen 19

Lennart preutz

suppleant

invald i styrelsen 19


ledning

Bakre raden från vänster:

Bengt olsson

olof ramberg

kalle eriksson

mikael hallengren

nedre raden från vänster:

gunilla cederstrand

torsten Josephson

lars kajfjord

tom forsström

Torsten josephson

VD

anställd 001

Tom Forsström

chef service

anställd 19

bengt Olsson

chef förvaltning

anställd 19

gunilla cederstrand

chef ekonomi/administration

anställd 00

Mikael Hallengren

chef Bygg

anställd 00

Olof Ramberg

chef Projektutveckling

anställd 19

Kalle Eriksson

chef rot

anställd 19

Lars Kajfjord

chef fastighetsdrift

anställd 00


adresser

Huvudkontor

einar mattsson Byggnads aB

Box 1 1

10 stockholm

Besöksadress: torkel knutssonsgatan

telefon: 0 - 1 00

fax: 0 - 0 0

Servicekontor i Vinsta

einar mattsson Byggnads aB

förrådsgränd B

1 0 VällingBY

telefon: 0 - 0 0

fax: 0 - 1 0

Servicekontor i Eskilstuna

einar mattsson Byggnads aB

rosenhällsgatan

eskilstUna

telefon: 01 - 1

fax: 01 - 1

www.einarmattsson.se


Form och produktion: intellecta, 2007.

Foto: Micke Lundström, Åke gunnarsson samt Einar Mattsson.

Johnér bildbyrå: Jonas ingerstedt, Jeppe Wikström, Per Magnus Persson, Elliot Elliot.


www.einarmattsson.se

More magazines by this user
Similar magazines