Kvalitetskontroll av kabelnät - Vattenfall

vattenfall.se

Kvalitetskontroll av kabelnät - Vattenfall

Kvalitetskontroll av kabelnät

Ett planerat underhåll i form av tidigare- eller

senarelagda utbyten av kablar är kostnadseffektivt.

Nya mätmetoder ger besparingar i form av att du

slipper kostnader för driftstörningar och kan skjuta

upp eventuella investeringar.

Med vår nya utrustning för test och tillståndskontroll kan vi erbjuda en komplett

tjänst för tillståndsbaserat underhåll och felsökning i kabelnät för mellanspänning.

De moderna mätinstrumenten kan göra en statusbedömning av kabelisolationen,

inklusive tillhörande skarvar och avslut. Om svagheter i kabeln upptäcks kan vi

lokalisera felen direkt på plats.


Öka leveranssäkerheten

kostnadseffektivt

Test och tillståndskontroll enligt vårt koncept innebär

att försvagade kabelförband identifieras och

åtgärdas innan fel inträffar. Det är ett kostnadseffektivt

sätt att öka leveranssäkerheten. Ett viktigt

steg i planeringen av drift och underhåll av elnätet

är att kartlägga kabelnätets status.

Våra tjänster

Tan Delta-mätning

Visar på kvaliteten på kabelisolationen i hela kabeln.

Vattenträd (water treeing) är på äldre PEX-kablar

en av de största felkällorna till haveri. Vattenträden

reducerar kabelns elektriska hållfasthet och leder

förr eller senare till haveri. Med hjälp av en statusbedömning

kan kablar som drabbats identifieras.

PD-mätning

Genom PD-mätning (Partial Discharge, glimning)

lokaliseras potentiella felkällor innan ett haveri inträffar.

Dåliga skarvar, avslut och lokala kabelskador

är vanliga felkällor.

VLF-test

Hållfasthetskontroll hittar eventuella svaga punkter

i kabeln. Förstörande vid dålig isolation, oförstörande

vid god isolation.

Mantelprov

Kontroll av yttermantelns täthet samt lokalisering

av eventuell skada.

VATTENFALL SERVICES

162 87 Stockholm, 08-739 50 00, vattenfallservices@vattenfall.com, www.vattenfall.se/underhall

Returströmsmätning

Kontinuitetskontroll av kabelskärm och längsgående

jordlina.

Kabelfelsökning

Modern och kraftfull utrustning för identifiering av

kabelfel.

Kabelidentifiering

Identifiering av enskild kabel i ett kabelstråk, till

exempel före kapning.

Tydlig resultatredovisning

Mätningarna analyseras direkt på plats. Resultaten

för varje kabel redovisas tillsammans med en statusbedömning

och en rekommendation på nödvändiga

åtgärder. Dessa resultat ger ditt företag vägledning

inför drift- och underhållsinsatser, inför investeringar

på befintligt elnät och inför andra beslut.

Med hjälp av test och tillståndskontroll får du:

• kostnadseffektiv eldistribution

• förbättrad leveranssäkerhet

• statusbedömning av anläggningen

• kvalitetskontroll av nya anläggningar

• beslutshjälp vid valsituationer

• hjälp i arbetet med en strukturerad drift och

underhållsplanering samt tillståndsbaserat

underhåll

1005KVTKRL2

More magazines by this user
Similar magazines