Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen

upphandlingsstod.se

Modell över den elektroniska upphandlingsprocessen

4.2 Omfattning och användningsområden

M O D ELL ÖVER DEN ELEKT R O NISKA UPPHANDLINGS P R O C ESSEN

Processmodellen omfattar alla upphandlingsförfaranden

enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) både över och

under tröskelvärdet. Även elektronisk auktion, som inte är ett

fullständigt upphandlingsförfarande, förklaras i en separat

delmodell.

Processmodellen fokuserar på kärnprocesserna vid en

upphandling, från utformning av förfrågningsunderlag fram

till tecknande av kontrakt. Kommentarer ges i form av

separata noter där så är av vikt. I syfte att förenkla modellen

har en mängd saker utelämnats, som senare kan bli föremål

för egna modeller. Några av dessa är:

Arkivering och diarieföring

Juridisk hantering vid överprövning

Tidsfrister i olika situationer

Förhandsinsyn vid direktupphandling

Kontraktsuppföljning

För processmodell och beskrivning gällande

kontraktsuppföljning hänvisas till Upphandlingsstödets

vägledning om Kontraktsuppföljning som finns att hämta på

www.upphandlingsstöd.se

I processmodellen indelas varje upphandlingsförfarande i tre

faser.

1. Underlag och annons

2. Urval och inbjudan

3. Kvalificering, prövning och utvärdering

Den inledande bilden till processmodellen visar i vilken

utsträckning de tre faserna ingår i respektive

upphandlingsförfarande. I vissa förfaranden så ingår fas 2 i fas

1 eller förekommer inte alls beroende på att urval eller

inbjudan inte är aktuellt i det förfarandet.

Varje fas har sina egna delmodeller. För Konkurrenspräglad

dialog och Elektronisk auktion finns en separat delmodell. För

Konkurrenspräglad dialog betyder detta att man mer

detaljerat kan följa dialogprocessen i förfarandet och vilka val

man som upphandlande myndighet och anbudsgivare ställs

inför under dialogen.

5

More magazines by this user
Similar magazines