07.09.2013 Views

IP Sigill Frukt & Grönt 2013:1 - Svenskt Sigill

IP Sigill Frukt & Grönt 2013:1 - Svenskt Sigill

IP Sigill Frukt & Grönt 2013:1 - Svenskt Sigill

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Sigill</strong> Kvalitetssystem AB<br />

<strong>IP</strong> SIGILL standard | Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

<strong>IP</strong> sIgIll frukt & grönt<br />

standard för kvalItetssäkrad ProduktIon av bär,<br />

frukt, PotatIs, frIlands- och växthusgrönsaker<br />

Med tIllval för klIMatcertIfIerIng<br />

livsmedelssäkerhet | Miljö


© copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör <strong>Sigill</strong> Kvalitetssystem AB, Stockholm, Sverige.<br />

att mångfaldiga innehållet i denna skrift, helt eller delvis, utan medgivande från sigill kvalitetssystem ab, är förbjudet enligt lagen (1960:729)<br />

om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. förbudet gäller varje form av mångfaldigande: genom tryckning, kopiering etc.<br />

GrAfISK form och ProdUKtIon<br />

sigill kvalitetssystem ab 2012<br />

trycK<br />

lrf Media/elanders ab falköping<br />

PAPPer<br />

Maxioffset, 120 g<br />

KontAKt<br />

sigill kvalitetssystem ab<br />

105 33 stockholm<br />

telefon: 08-7875950<br />

fax: 08-7875321<br />

www.sigill.se<br />

info@svensktsigill.se<br />

foto<br />

Mikael lindberg


InnehåLL frukt & grönt<br />

1 MIljöhusesyn, energIbesParande åtgärder och<br />

koMPetenskrav ______________________________________ 6<br />

2 nöd- och olycksfallsberedskaP _____________________ 7<br />

3 sPårbarhet/särhållnIng och lIvsMedelssäkerhet ___ 8<br />

4 ordnIng och reda saMt skadedjursbekäMPnIng ____10<br />

5 avfall ___________________________________________ 10<br />

6 etIska grundvärderIngar – gMo, bIologIsk<br />

Mångfald, avloPPsslaM och avel __________________ 11<br />

7 karta över gården och Platsens betydelse ________ 13<br />

8 växtnärIng och journalförIng __________________ 14<br />

9 vattenskydd och vattenanvändnIng _____________ 18<br />

10 förvarIng och hanterIng av keMIska Produkter ___ 20<br />

11 Integrerat växtskydd ____________________________ 22<br />

12 val av växtskyddsMedel och förbud av<br />

glyfosatanvändnIng På gårdsPlan _________________24<br />

13 tIllståndsbevIs, funktIonstest och<br />

rengörIng av växtskyddssPruta __________________ 25<br />

14 journalförIng av växtskyddsbehandlIngar ________26<br />

15 föröknIngsMaterIal _____________________________ 27<br />

16 skörd, PacknIng och hanterIng __________________ 28<br />

17 Personal och besökare __________________________ 30<br />

tILLvAL för KLImAtcertIfIerInG<br />

1 energIanvändnIng I företaget ___________________ 33<br />

2 transPorter och MaskInanvändnIng InoM<br />

företaget och vId försäljnIng av Produkter _______35<br />

3 kväveflöden vId växtodlIng ______________________ 35<br />

4 användnIng av stallgödsel och sPecIalgödselMedel________________________________________37<br />

5 växtföljd _______________________________________ 37<br />

6 skötsel av vall/gröngödslIng ____________________ 38<br />

7 växthusProduktIon _____________________________ 38<br />

allMänna vIllkor ________________________________ 41


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

4 (44)<br />

ProdUKtIonSregler<br />

<strong>IP</strong> sIgIll är en standard för kvalitetssäkring<br />

<strong>IP</strong> SIGILL är en standard för kvalitetssäkring av produktion av<br />

livsmedel och prydnadsväxter, i hela kedjan från primärproduktion<br />

till förädling. <strong>IP</strong> SIGILL ägs och förvaltas av <strong>Sigill</strong> Kvalitetssystem<br />

AB, ett dotterbolag till LRF. Svenskproducerade råvaror<br />

som är certifierade enligt <strong>IP</strong> SIGILL får märkas med <strong>Svenskt</strong><br />

<strong>Sigill</strong>, efter avtal om licens.<br />

<strong>IP</strong> SIGILL-certifieringen syftar till:<br />

1. Säkra livsmedel<br />

2. God djuromsorg<br />

3. Miljöansvar med utgångspunkt i resurshushållning och klimat.<br />

Ett certifierat företag granskas återkommande av en tredjepartsrevisor<br />

från ett oberoende certifieringsorgan. Mer att läsa om <strong>IP</strong><br />

SIGILL-certifieringen och <strong>Svenskt</strong> <strong>Sigill</strong> finns på www.svensktsigill.se.<br />

Allmänna villkor – ramverket för certifieringen<br />

Allmänna villkor är den del i standarden där generella krav redovisas<br />

för företag som ska certifieras. I Allmänna villkor regleras<br />

t.ex. kompetenskrav för revisorer, krav på certifieringsorgan,<br />

villkor för certifiering samt hur en revision ska genomföras etc.<br />

Mer information finns längst bak i denna handbok.<br />

<strong>IP</strong> sIgIll-regler<br />

En handbok med produktionsregler innehåller gemensamma<br />

basregler för alla inriktningar samt specifika regler för respektive<br />

produktionsinriktning.<br />

Det finns tre typer av regler: kritiska regler som är markerade<br />

med en röd oval, omarkerade ”vanliga”regler samt rekommendationer.<br />

Varje år ska du själv kontrollera att du uppfyller reglerna<br />

genom att göra en egenrevision.<br />

När du ska göra din egenrevision, dvs. svara på frågorna i din<br />

checklista, kan du göra det antingen digitalt eller på papper.<br />

egenrevision<br />

De år du inte har revision på plats ska du skicka en kopia av<br />

åtgärdsplanen från <strong>IP</strong> SIGILL till det certifieringsorgan som du<br />

är ansluten till. En signerad och daterad åtgärdsplan ska skickas<br />

även om det inte finns några avvikelser eller behov av åtgärder<br />

noterade från egenrevisionen. Alternativt kan egenrevisionen<br />

göras digitalt med verktyget <strong>IP</strong>E; <strong>IP</strong> Egenrevision.<br />

<strong>IP</strong> egenrevision - digitalt<br />

Vill du göra egenrevisionen digitalt, gå in på www.ipegenrevision.se.<br />

Uppe i högra hörnet på skärmen finns en rund prick som<br />

används när man loggar in. Klicka på den, välj alternativet ”Ny<br />

användare” och fyll där i din e-postadress och valfritt lösenord.<br />

Lösenordet måste vara minst 6 tecken långt men du kan fritt<br />

blanda bokstäver och/eller siffror.


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

Fyll i dina kontakt- och företagsuppgifter, välj den produktionsinriktning<br />

som du vill ha <strong>IP</strong> SIGILL-certifierad. Fyll därefter i alla<br />

uppgifter som är specifika för din verksamhet, avsluta med ”slutför”.<br />

När allt är klart visas den/de checklista/or som gäller för din<br />

verksamhet.<br />

Gå igenom alla regler och kryssa i om du uppfyllt en regel eller<br />

inte. De regler som inte uppfylls förs automatiskt över till en åtgärdsplan.<br />

Under knappen ”sammanställning” syns om alla frågor<br />

besvarats och om allt är klart kan du då gå över till ”Skicka till<br />

CO”, (vilket står för CertifieringsOrgan).<br />

När du skickar till CO får det certifieringsbolag som du angav<br />

under mina uppgifter din åtgärdsplan och checklista via e-post och<br />

därmed är egenrevision klar!<br />

<strong>IP</strong> egenrevision med handböcker<br />

1) Miljöhusesyn<br />

• Gå igenom de checklistor i Miljöhusesyn som berör din<br />

verksamhet. Varje krav som är uppfyllt ska kunna besvaras<br />

med ett ja. Svar nej innebär att punkten inte är uppfylld.<br />

För punkter som inte berör företaget ska alternativet ej<br />

aktuellt användas.<br />

• Krav som eventuellt inte uppfylls i Miljöhusesynen ska<br />

noteras i tillhörande åtgärdsplan tillsammans med planerade<br />

åtgärder.<br />

• Datera och signera därefter åtgärdsplanen.<br />

2) <strong>IP</strong> SIGILL-handboken<br />

• Gå igenom alla regler. Varje krav som är uppfyllt ska kunna<br />

besvaras med ett ja. Svar nej innebär att punkten inte är<br />

uppfylld. För punkter som inte berör företaget ska alterna-<br />

tivet ej aktuellt användas.<br />

• Krav som eventuellt inte uppfylls i <strong>IP</strong> SIGILL handboken<br />

ska noteras i en åtgärdsplan, tillsammans med planerade<br />

korrigerande åtgärder.<br />

• Datera och signera därefter åtgärdsplanen.<br />

extern revision av produktionen på företaget<br />

Vartannat år kommer en ordinarie, föranmäld extern revision att<br />

genomföras på företaget. Revisionen omfattar granskning av<br />

dokumentation; skriftliga rutiner, och instruktioner, intyg, analysprotokoll,<br />

journaler etc, samt inspektion av pågående produktion<br />

anmäld för certifiering.<br />

ny!<br />

KrItISKA reGLer är markerade med en röd oval. det är regler som<br />

är särskilt viktiga för livsmedelssäkerhet, djuromsorg eller miljö och därmed<br />

<strong>IP</strong> sIgIlls värdegrund. avvikelser på vissa av de kritiska punkterna ses<br />

som särskilt allvarliga för trovärdigheten och kan leda till avstängning<br />

eller uteslutning. exempel på sådana avvikelser är vanvård av djur och<br />

användning av otillåtna växtskyddsmedel.<br />

nya regler och regler som väsentligen förändrats är markerade med ny!<br />

i handboken.<br />

Certifieringsorganet har också en skyldighet att utföra ett visst antal<br />

revisioner baserade på stickprov, samt därutöver om det finns<br />

särskilda skäl för att göra speciella uppföljande kontroller. I dessa<br />

fall behöver inte revisionen vara föranmäld.<br />

Läs mer om det längst bak i handboken.<br />

godkänd revision och sanktioner<br />

För godkänd revision krävs att alla eventuella avvikelser har åtgärdats.<br />

I undantagsfall kan revisionen godkännas trots att det finns<br />

kvarstående avvikelser, men då ska företaget kunna presentera en<br />

trovärdig åtgärdsplan.<br />

Om revisionen inte blir godkänd kan företaget bli avstängt och i<br />

sämsta fall uteslutet.<br />

Mer information om sanktioner och hur de hanteras, finns längst<br />

bak i handboken samt i Allmänna Villkor.<br />

Producentens åtaganden:<br />

Den som söker anslutning för <strong>IP</strong> SIGILL-certifiering<br />

måste göra följande åtaganden:<br />

• Verksamheten ska följa lagen och reglerna i <strong>IP</strong> SIGILL.<br />

• Om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktigt ska<br />

kopia på tillstånd/anmälan kunna uppvisas vid revision.<br />

• Skyldighet att ta del av förändringar i reglerna som <strong>Sigill</strong><br />

Kvalitetssystem meddelar.<br />

• Ansvara för att underleverantörer (t.ex. sprutförare och av<br />

bytare), får information om kraven och åtar sig att uppfylla<br />

reglerna.<br />

• Ansvara för att mark, byggnader, maskiner etc. som an<br />

vänds i verksamheten uppfyller reglerna även om ägaren<br />

inte är det certifierade företaget.<br />

• Medverka vid och underlätta för att revisioner kan<br />

genomföras på företaget, vilket också gäller<br />

oanmälda revisioner.<br />

• Skyldighet att till Certifieringsorganet anmäla alla<br />

planerade förändringar i produktionen, som kan ha<br />

betydelse för certifieringen (t.ex. ägarbyte och utvidgning<br />

av verksamheten).<br />

tvÄr!<br />

X-t<br />

reKommendAtIoner är markerade med grönt. det är frivilligt<br />

att följa dessa.<br />

tvärvillkor är markerade med tvÄr! och t. de visar att hela eller<br />

delar av regeln i stort sett motsvarar ett tvärvillkor. kontakta jordbruksverket<br />

för exakta uppgifter.<br />

betyder att det är ett eXtrA tvÄrvILLKor. det är ytterligare<br />

tvärvillkor som du måste följa för att få full utbetalning om du<br />

sökt miljöersättning.<br />

5 (44)


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

6 (44)<br />

1 Miljöhusesyn, energibesparande åtgärder och kompetenskrav<br />

De producenter som är anslutna till <strong>IP</strong> SIGILL ska känna till och uppfylla de lagkrav som ställs på produktionen. Därför ska alla relevanta<br />

delar av Miljöhusesyn gås igenom varje år. Dessutom ska de delar i Miljöhusesyn som syftar till att skydda naturmiljön, såsom<br />

skydd av vilda fåglar och fridlysta växter etc. gås igenom. Vissa av dessa regler är tvärvillkor.<br />

I en energikartläggning identifieras de punkter där energi kan sparas. Detta är bra för miljön och kan också ge en ekonomisk<br />

besparing. Användning av energiväv eller plastfolie i växthus verkar isolerande och sänker därför energibehovet för uppvärmning.<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

1.1B Miljöhusesyn ska årligen genomföras. Företaget ska:<br />

a) årligen gå igenom de avsnitt i Miljöhusesyn som<br />

berör företagets certifierade verksamhet, inklusive<br />

avsnittet om arbetsmiljö,<br />

b) kunna uppvisa en daterad och signerad åtgärdsplan.<br />

1.3B<br />

gäller<br />

endast:<br />

• bär<br />

• frukt<br />

• friland<br />

• Potatis<br />

1.4fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

• växthus<br />

en energikartläggning ska göras. Företaget ska:<br />

a) kunna uppvisa en daterad kartläggning av<br />

anläggningens årliga energianvändning.<br />

Energianvändningen ska vara uppdelad på<br />

elenergi, dieselolja, eldningsolja, samt ev.<br />

andra drivmedel och bränslen för företagets<br />

verksamhet,<br />

b) identifiera områden där energibesparingar kan<br />

göras,<br />

c) revidera kartläggningen vartannat år.<br />

företagets energianvändning ska<br />

dokumenteras fortlöpande och<br />

en energianalys med tillhörande<br />

åtgärdsplan ska upprättas.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna uppvisa dokument med regelbundna<br />

noteringar av energiförbrukning fördelat på de<br />

i företaget förekommande energislagen. Längsta<br />

intervall mellan noteringar får vara högst fyra<br />

veckor alternativt en kalendermånad. Underlag<br />

från leverantör godkänns som dokumentation,<br />

b) kunna beskriva hur energisituationen analyserats,<br />

c) kunna uppvisa en åtgärdsplan där möjligheten<br />

att minska mängden fossil energi och möjliga<br />

åtgärder för energieffektivisering ska ingå.<br />

Se stödmaterial i producentpärm.


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

1.5fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

• växthus<br />

1.6fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

• växthus<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

energianvändningen bör utgöras av<br />

minst 80 % förnybar energi* på årsbasis<br />

eller av högst 2,5 kWh/m 2 fossil energi<br />

per odlingsvecka.<br />

uppvärmda växthus bör vara utrustade<br />

med energiväv eller plastfolie när<br />

odling sker under perioden 15/10-1/4.<br />

Företaget bör visa att ett av följande alternativ<br />

uppfylls:<br />

– Energianvändningen sammantaget (uppvärmning,<br />

belysning, kylning, tillverkning av CO2 samt drift) utgörs till minst 80 % av förnybar<br />

energi på årsbasis.<br />

– Fossil energi uppgår till högst 2,5 kWh per m2 och odlingsvecka i genomsnitt under kulturtiden<br />

(t.ex. kallväxthus).<br />

Företaget bör:<br />

a) kunna beskriva att väv eller plastfolie<br />

används.<br />

Undantag gäller för dubbelmaterialhus.<br />

2 nöd- och olycksfallsberedskap<br />

En nöd- och olycksfallsberedskap är viktig för ett snabbt och effektivt agerande om sådana händelser uppstår. Denna regel är viktig både ur<br />

arbetsmiljösynpunkt och för att säkerställa ett gott djurskydd även i nödlägen.<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

2.1B I alla företag ska det finnas skriftliga<br />

rutiner för åtgärder vid nöd- eller<br />

olycksfall** (en beredskapsplan).<br />

Det ska också finnas en situationsplan<br />

som beskriver var viktiga<br />

objekt är belägna.<br />

På alla företag ska finnas:<br />

a) en larmlista***<br />

b) en situationsplan med beskrivningar som visar<br />

var följande objekt finns:<br />

-tankar och oljecisterner<br />

-kemikalieförråd<br />

-påfyllningsplats för växtskyddsspruta<br />

(t.ex. biobädd)<br />

-kyllager<br />

-lagringsplats för explosiva ämnen<br />

-gastuber<br />

-huvudströmbrytare<br />

-anslutningsdon till reservelverk<br />

-brandsläckare/brandpost eller släckvatten<br />

-samlingsplats vid fara<br />

-första hjälpen-utrustning<br />

-utrymningsvägar för djur och människor i<br />

händelse av brand<br />

c) säkerhetsdatablad för kemiska produkter ska vara<br />

samlade på ett ordnat sätt. (Se också specifika<br />

regler för växtskyddsmedel 10.14FG)<br />

d) larmlista och situationsplan ska vara kända av alla<br />

på företaget och finnas lätt tillgängliga och/eller<br />

vara anslagna på väl synlig plats.<br />

e) alla rutiner/- instruktioner ska vara skrivna på ett<br />

språk som förstås av de anställda.<br />

* Med förnybar energi menas vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränsle men spillvärme och nordisk elmix där kärnkraftsproducerad el ingår är här också godtagbart.<br />

** exempelvis personskador, hastig sjukdom, brand, utsläpp av kemikalier, elavbrott, sabotage.<br />

*** se exempel i producentpärmen.<br />

7 (44)


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

8 (44)<br />

3 spårbarhet/särhållning och livsmedelssäkerhet<br />

Livsmedelsförordningen kräver att råvaror eller tillsatser som ingår i ett livsmedel samt foder, ska kunna spåras ett steg bakåt och ett steg<br />

framåt i livsmedelskedjan. Syftet med spårbarhetskravet är att trygga livsmedelssäkerheten och underlätta eventuell spårning av förorenad<br />

produkt som kan innebära en hälsorisk. Vid parallellproduktion av varor är det mycket viktigt att produkter inte sammanblandas och väl<br />

genomtänkta särhållningsrutiner behövs för att förhindra detta.<br />

3.1B<br />

tvÄr!<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

livsmedel och foder som säljs från företaget<br />

ska kunna spåras till mottagaren. T<br />

3.2B <strong>IP</strong> sIgIll-råvaror och -produkter ska<br />

kunna identifieras som <strong>IP</strong> SIGILL när<br />

de lämnar gården/företaget.<br />

3.3B rutiner för att särhålla <strong>IP</strong> sIgIll-råvara/<br />

produkter ska finnas om parallellproduktion<br />

förekommer.<br />

3.4fG registrerade <strong>IP</strong> sIgIll-produkter ska<br />

vara spårbara tillbaka till produktionsplatsen<br />

där de har odlats.<br />

Företaget ska för den certifierade produktionen:<br />

a) kunna uppvisa dokumentation med vars hjälp<br />

produkterna kan spåras till mottagaren.<br />

Ska innehålla information om produktslag, mängd,<br />

leveransdatum och till vilken juridisk person<br />

leveransen skett<br />

b) spara dokumentationen i minst 5 år.<br />

Företaget ska:<br />

a) försäkra sig om att råvaror samt livsmedelsproducerande<br />

djur till slakt, som säljs som<br />

<strong>IP</strong> SIGILL-certifierade ska vara identifierade<br />

med <strong>IP</strong>-nummer i medföljande dokumentation<br />

eller genom permanenta arrangemang med<br />

mottagare/kund.<br />

<strong>Frukt</strong>, bär, grönsaker, rotfrukter, potatis som säljs<br />

som <strong>IP</strong> SIGILL-certifierade och oförädlade till<br />

konsument bör vara märkta med <strong>Svenskt</strong> <strong>Sigill</strong>märket<br />

med <strong>IP</strong>-nummer på förpackningsemballaget.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna uppvisa skriftliga rutiner<br />

b) kunna redogöra för hur särhållningsrutinerna<br />

efterföljs<br />

c) kunna uppvisa dokumentation om mängderna<br />

producerad respektive såld certifierad vara<br />

d) använda särskiljbara sorter; färg, form, storlek vid<br />

parallellodling om det finns risk för samman-<br />

blandning.<br />

Med parallellproduktion avses samtidig produktion<br />

av lika råvaror i primärproduktionen, där endast en<br />

del av den producerade volymen är certifierad enligt<br />

<strong>IP</strong> SIGILL.<br />

Exempel på lämpliga särhållningsrutiner vid växtodling<br />

är att skiften skördas vid olika tidpunkter och att<br />

grödorna lagras i separata utrymmen.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna uppvisa ett dokumenterat system för spårbarhet<br />

som möjliggör att produkten kan spåras<br />

tillbaka till produktionsplatsen; företag, gård,<br />

packeri etc.


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

3.5fG dokumenterade rutiner som visar hur<br />

produkter kan återkallas ska finnas.<br />

3.6fG<br />

ny!<br />

företaget ska årligen bedöma livsmedelsrisker<br />

för alla produkter som<br />

ingår i certifieringen. Riskbedömningen<br />

ska omfatta hela produktionskedjan<br />

fram till och med leveransfärdig produkt<br />

eller till den punkt då mottagaren<br />

övertar produktansvaret.<br />

Risker som identifieras ska åtgärdas<br />

och/eller förebyggas med lämpliga<br />

åtgärder.<br />

a) Företaget ska ha en återkallelseplan som visar<br />

hur en produkt kan återkallas på eget initiativ<br />

eller till följd av myndigheternas krav.<br />

b) Om produkterna säljs genom försäljningsorganisation<br />

ska organisationens plan även omfatta<br />

spårbarhet till den enskilde leverantören.<br />

Riskbedömningen skall vara dokumenterad och<br />

kan utgå från generell mall för riskanalys, t.ex .<br />

enligt det stödmaterial som <strong>Sigill</strong> Kvalitetssystem<br />

tillhandahåller (riskanalysen i stödmaterialet täcker<br />

in alla kontrollpunkter om livsmedelsäkerhet som<br />

finns i <strong>Frukt</strong>&<strong>Grönt</strong>-handboken).<br />

Riskbedömningen skall anpassas till företagets<br />

förutsättningar och om man använder en generell<br />

mall för riskanalys ska nödvändiga kompletteringar<br />

göras skriftligt.<br />

Riskbedömningen ska täcka alla arbetsmoment och<br />

-situationer, insatsvaror, t.ex. gödsel- och växtskyddsmedel,<br />

material samt redskap, hjälpmedel<br />

och lokaler, som används i produktionen.<br />

Åtgärdar som vidtagits för att åtgärda eller förebygga<br />

identifierade risker ska dokumenteras.<br />

Den årlig genomgången och uppdateringen av<br />

riskanalysen ska bekräftas skriftligt med datum och<br />

signatur av ansvarig person.<br />

9 (44)


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

10 (44)<br />

4 ordning och reda samt skadedjursbekämpning<br />

Livsmedel och foder ska skyddas mot kontamination. Vegetation runt byggnader bör hållas borta så att skadedjur inte kan söka skydd eller<br />

vistas i anslutning till byggnader där livsmedel hanteras/lagras.<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

4.1B ordning och reda ska råda. Företaget ska:<br />

a) ge ett ordnat och strukturerat intryck.<br />

b) förvara utrustning/material som används i<br />

verksamheten på deras avsedda platser.<br />

c) upprätta särskilda platser för hantering och<br />

förvaring av avfall.<br />

4.2B<br />

tvÄr!<br />

ett aktivt förebyggande arbete mot<br />

förekomst av skadedjur ska finnas.<br />

Företaget ska:<br />

a) förse öppningar med skydd för att förhindra att<br />

fåglar/gnagare tar sig in till utrymmen där foder/<br />

livsmedel förvaras eller hanteras<br />

b) städa undan spill av produkter som kan bli föda åt<br />

skadedjur.<br />

c) ta bort eller klippa vegetation runt byggnader som<br />

kan ge skydd för skadedjur<br />

d) dokumentera skadedjursbekämpning som utförs;<br />

preparat, tid, plats, utförare, och ange förekomst av<br />

skadedjur. T<br />

5 avfall<br />

Enligt Miljöbalken ska försiktighetsprincipen tillämpas. Det innebär bland annat krav på att man ska hantera farligt avfall på ett säkert sätt<br />

så minskar risken för spridning av gifter i naturen. En välordnad avfallshantering minskar risken för att foder och livsmedel förorenas. Återanvändning<br />

bidrar till att tillvarata ändliga resurser.<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

5.1B<br />

tvÄr!<br />

allt avfall ska hanteras och lagras<br />

så att förorening och smittspridning<br />

förhindras. T<br />

Företaget ska:<br />

a) tillse att allt avfall omhändertas av kommunen<br />

eller av annan godkänd mottagare.<br />

b) föra journal över typ och mängd av farligt avfall*<br />

som uppstår på företaget.<br />

c) kunna uppvisa kvitton/fakturor eller avfallsjournal<br />

som visar att farligt avfall har avyttrats<br />

på ett godkänt sätt.<br />

d) nyttja tillgängliga retur- och återvinningssystem<br />

enligt kommunens riktlinjer.<br />

e) tillse att överblivna läkemedelsrester, sprutor och<br />

kanyler destrueras på ett säkert sätt.<br />

* Med farligt avfall avses spillolja och uttjänta oljefilter, torkdukar eller annat upptorkningsmaterial förorenat med olja, batterier, lösningsmedel, lack och färgrester, alla emballage<br />

med rester av miljöfarliga ämnen, lysrör, glödlampor, lågenergilampor och termometrar, impregnerat virke, rivningsavfall innehållande asbest, Pcb eller kvicksilver, uttjänta fordon,<br />

kasserade kylar/frysar och annan utrustning som innehåller cfc, hcfc eller hcf, elskrot samt smittförande avfall.


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

5.2fG<br />

ny!<br />

6 etiska grundvärderingar – gMo, biologisk mångfald, avloppsslam och avel<br />

Riskerna för miljö och hälsa, framförallt vid långtidsanvändning av GMO är fortfarande ofullständigt kartlagda. Ensidig odling av GMO-soja<br />

och bristande rutiner vid hantering av glyfosat har i Sydamerika lett till ett ökat problem med restsubstanser av glyfosat i många brunnar och<br />

vattendrag.<br />

GMO-förbudets syfte är att skapa trygghet för konsumenterna och främja odling av andra grödor. <strong>IP</strong> SIGILL är positiv till forskning och<br />

teknikutveckling inom området och baserar nuvarande förbud på försiktighetsprincipen.<br />

Den biologiska mångfalden ska värnas och för detta behövs en viss andel av permanent bevuxna områden/biotoper som fungerar som<br />

skydd, övervintrings-, födosöks-, och boplats för det vilda, s.k. vårdbiotoper. Dessa förbättrar också förutsättningarna att hålla stabila populationer<br />

av nyttoinsekter som t.ex. humlor och rovinsekter, vilket stärker viktiga funktioner i agroekosystemet såsom pollination av grödor och biologisk<br />

kontroll av skadeinsekter. Att ta tillvara och optimera dessa naturens tjänster ger ökad odlingssäkerhet och är en viktig del i integrerad<br />

produktion (<strong>IP</strong>).<br />

Genom att tills vidare avstå från användning av avloppsslam som gödselmedel förhindras spridning av smittämnen, tungmetaller, restsubstanser<br />

av kemikalier och läkemedel m.m. En annan orsak bakom den restriktiva hållningen till spridning av slam från avloppsreningsverk är<br />

risken för kontaminering från okontrollerade inflöden med tungmetaller eller andra oönskade ämnen som kan komma via industriella processer,<br />

dagvatten etc. Mejerinäringen har i en gemensam policy tagit beslut om att avloppsslam inte får spridas på mjölkgårdar. Anledningen är<br />

att kor får i sig jord vid betning och flera sjukdomsframkallande bakterier och virus kan överleva i jorden under flera år.<br />

Avelsarbetet är grunden för god djuromsorg. Inriktningen ska vara friska och sunda djur. Genen för muskelhypertrofi hos djur av rasen Belgisk<br />

blå ger svåra kalvningar och andra problem. Därför får inte djur av Belgisk blå-boskap eller dess korsningar födas upp inom verksamheten.<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

6.1B Genmodifierat utsäde, plantmaterial och<br />

foder får ej användas i företagets verksamhet.*<br />

Företaget ska:<br />

a) inte hantera/odla GMO-gröda inom företaget<br />

(förbudet avser hela företagets verksamhet)<br />

b) inte köpa in foder innehållande GMO (förbudet<br />

avser hela företagets verksamhet)<br />

c) kunna uppvisa fakturor eller leveranssedlar på<br />

inköpt utsäde, plantmaterial och foder.**<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

Det ska finnas goda rutiner för hygienisk<br />

hantering av det avfall som uppstår i den<br />

dagliga hanteringen av färska produkter.<br />

Kasserade produkter och annat avfall som kan<br />

medföra hygienrisk ska hållas avskilt från färska<br />

produkter.<br />

Kärl för förvaring av avfall ska vara täckta om<br />

innehåll och hantering utgör en risk för kontaminering<br />

av färdiga produkter.<br />

Utrymmen där avfall hanteras ska regelbundet<br />

rengöras efter ett fastställt städschema och vid<br />

behov desinficeras.<br />

* undantaget är produkter som tillverkas i slutna system, t.ex. vitaminer eller oavsiktlig inblandning under 0,9 %. enligt eg-förordningen nr 1829/2003 accepteras oavsiktlig<br />

eller tekniskt oundviklig inblandning under 0,9 %, under förutsättning att företaget har vidtagit åtgärder för att förhindra sammanblandning.<br />

** leveranssedlar, eller annan foderdokumentation ska kunna uppvisas som visar att gMo inte blandats in i fodret. se producentpärm eller www.svensktsigill.se.<br />

11 (44)


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

12 (44)<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

6.2B en beskrivning över hur man tar tillvara<br />

och utvecklar företagets natur- och<br />

kulturvärden bör finnas.<br />

6.3B avloppsslam från reningsverk ska inte<br />

användas.<br />

6.4B belgisk blå-boskap eller dess korsningar<br />

får inte hållas på företaget. (gäller endast<br />

om nötboskap hålls på företaget).<br />

Företaget bör:<br />

a) beskriva hur man tar till vara och utvecklar<br />

förutsättningarna för artrikedom och ekologisk<br />

infrastruktur, s.k. vårdbiotoper. Hänsyn ska tas<br />

till företagets (gårdens) lokala förutsättningar.<br />

Finns en skötselplan så uppfylls kravet<br />

b) ge exempel på åtgärder som kan öka den biologiska<br />

mångfalden på gården som t.ex. restaurering<br />

och skötsel av ängs- och betesmarker,<br />

anläggande av våtmarker eller viltåkrar, sprutfria<br />

zoner samt busk- och trädplanteringar i<br />

slättbygd. Det finns också en mängd mindre<br />

åtgärder som att sätta upp fågelholkar, spara rishögar<br />

på lämpliga platser, så in blommande örter<br />

i åkerkanter eller lägga ut halmbalar som boplatser<br />

åt humlor och vilda bin.<br />

För mer tips och instruktioner om olika åtgärder<br />

för främjande av den biologiska mångfalden se<br />

producentpärm.<br />

Företaget ska:<br />

a) avstå från spridning av avloppsslam i växtföljd<br />

med certifierade grödor<br />

b) avstå att gödsla skiften med avloppsslam på<br />

mjölkgårdar där foder odlas till certifierade djur<br />

(Svensk Mjölks policy).<br />

OBS! Lagkraven för slamspridning går inte lika<br />

långt som <strong>Sigill</strong>-reglerna. I <strong>IP</strong> SIGILL gäller vid<br />

inträde, nyarrende eller köp av mark en karenstid på<br />

tre år före skörd efter spridning av avloppsslam.


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

7 karta över gården och platsens betydelse<br />

En karta där man kan markera skiften, diken, skyddsobjekt etc. är god hjälp vid planering och uppföljning av verksamheten. En aktuell<br />

karta är också värdefull som vägledning för inhyrda entreprenörer/maskinstationer. En riskbedömning av nya produktionsplatser kan<br />

avgöra om odling kan ske riskfritt eller ej. Goda avstånd till och skydd mot vägar minskar risken för kontaminering av bl.a. tungmetaller<br />

från avgaser.<br />

7.1B<br />

gäller<br />

endast:<br />

• bär<br />

• frukt<br />

• friland<br />

• Potatis<br />

* Vattendrag som är vattenförande hela året är blåmarkerade på den topografiska kartan/terrängkartan, t.ex. Lantmäteriets terrängkarta 1:50 000.<br />

** exempel på åtgärder för biologisk mångfald kan vara anlagda viltåkrar eller våtmarker, naturbetesmarker, sprutfria kantzoner etc.<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

Det ska finnas en karta som visar var<br />

företagets certifierade verksamhet<br />

bedrivs.<br />

7.2fG det ska göras en riskbedömning för<br />

varje ny, tillkommande produktionsplats<br />

samt för befintliga platser om förutsättningar<br />

och omständigheter för produktion<br />

där har förändrats.<br />

7.3fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

• bär<br />

• frukt<br />

• friland<br />

Säkerhetsavstånd ska finnas till vägar<br />

vid odling av grödor som har ätliga<br />

delar ovan mark.<br />

Företaget ska ha en aktuell karta (t.ex. blockkarta)<br />

med information/markering om:<br />

a) produktionsplatser:<br />

- bruknings-/gårdscentrum, växthus,<br />

packlokal<br />

- växtodlingsskifte/odlingskvarter<br />

- beten, betesmark<br />

b) miljökänsliga objekt(skyddsobjekt)<br />

- öppet vatten (vattendrag som är vattenförande<br />

hela året)*<br />

- skyddszon vid vattendrag<br />

- platser som omfattas av åtgärder för biologisk<br />

mångfald**<br />

- vattentäkter (även inom 12 m på grannens<br />

areal)<br />

- dammar och märgelhål.<br />

De beteckningar/ namn som anges på kartan ska<br />

överensstämma med uppgifter i odlingsplan,<br />

odlingsjournaler och journaler för utförd växtskyddsbehandling.<br />

Företaget ska kunna visa en dokumenterad riskbedömning<br />

där man tagit hänsyn till risker för<br />

- livsmedelssäkerhet,<br />

- miljö<br />

Det ska framgå av bedömningen att den omfattar<br />

- tidigare verksamhet på platsen och<br />

- den nya verksamhetens påverkan på angränsande<br />

produktion och omgivande miljö.<br />

Finns det tvivel om platsens lämplighet måste man<br />

förvissa sig om den är lämplig eller inte, t.ex genom<br />

kompletterande analys av jord. Observera risker för<br />

höga halter av kadmium i rotfrukter och brödspannmål;<br />

vete, havre. Om en produktionsplats bedöms som<br />

olämplig för verksamheten, ska företaget avstå från att<br />

ta den i bruk.<br />

Se stödmaterial.<br />

Företaget ska:<br />

a) hålla avstånd på 50 meter till Europaväg<br />

b) hålla avstånd på minst 20 meter till riksväg (väg med<br />

1- eller 2-siffrigt nummer).<br />

c) Vid nyplantering av frukt kan mindre avstånd tillåtas<br />

om tillräckligt tät och hög skyddshäck eller liknande<br />

finns.<br />

Undantag vid odling av konservärt, men inte andra<br />

ärtväxter som odlas för direktkonsumtion t.ex. sockerärt,<br />

bönor, etc. Se riktlinjer i producentpärm.<br />

13 (44)


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

14 (44)<br />

8 växtnäring och journalföring<br />

Stallgödsel ska användas så att näringsinnehållet tas tillvara i största möjliga utsträckning och kväveförluster till luft och vatten minimeras.<br />

Lagringskapaciteten ska vara tillräcklig så att spridningstidpunkten kan anpassas till grödans behov. Flera tvärvillkor handlar<br />

om lagring av både mineral- och stallgödsel.<br />

Regler om spridning av gödsel och regler om grön mark syftar till att nå miljökvalitetsmålen; ingen övergödning, grundvatten av god<br />

kvalitet och hav i balans samt levande kust och skärgård.<br />

Planeringsverktyg som t.ex. markkartering och registrering av utförda åtgärder är viktiga delar i en aktiv produktionsstyrning och<br />

ger ett underlag för ständig förbättring. Utifrån markkarteringskartan, kännedom om växtnäringsinnehållet i organisk gödsel, samt<br />

information om markens bördighet kan gödselgivan anpassas bättre till grödans behov.<br />

Tillverkning av mineralgödsel orsakar stora utsläpp av framförallt lustgas vilken har en stor negativ klimatpåverkan. Genom att<br />

använda sig av mineralgödsel som har tillverkats enligt bästa möjliga teknik kan växthusgasutsläppen minskas.<br />

Kadmium är en tungmetall som har en negativ påverkan på miljön och människors hälsa och tillförs det biologiska kretsloppet via<br />

nedfall, foder och gödselmedel. För de flesta produkter finns det gränsvärden för hur mycket kadmium de får innehålla.<br />

<strong>IP</strong> SIGILL vill verka för rena och säkra kretslopp med återföring av restprodukter från livsmedelskedjan. Utveckling av kvalitetssäkring<br />

av hanteringen pågår och produkter som uppfyller högt ställda krav får användas efter särskild prövning.<br />

8.1B<br />

gäller<br />

endast:<br />

• bär<br />

• frukt<br />

• friland<br />

• Potatis<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

all mark som ingår i växtföljden där<br />

certifierad produktion sker ska grundkarteras.<br />

(undantag om enbart naturbeteskött<br />

produceras på gården.)<br />

Företaget ska för mark som ingår i den certifierade<br />

verksamheten:<br />

a) genomföra en grundkartering, minst vart 10:e år<br />

b) uppvisa värden för pH, P-AL, K-AL och Mg-AL.<br />

Alternativt kan för fält över 3 ha 1 prov/ha tas ut<br />

med punktkarteringsmetoden. För fält under 3 ha<br />

kan ytkartering eller linjekartering med minst<br />

1 prov/3 ha väljas.<br />

För specialgrödor är det tillåtet att använda andra<br />

provtagnings- och analysmetoder.*<br />

Undantag från regeln gäller i högst 2 år för ny<br />

mark som ingår i certifieringen. Det är tillåtet att<br />

dela upp karteringen över 5 år, dvs. hela arealen<br />

ska vara karterad inom en femårsperiod.<br />

Vissa arealer undantas kravet på markkartering;<br />

vid extensiv produktion på exempelvis utmarker,<br />

ogödslad mark och på tillfälliga arrenden.<br />

Läs gärna rapporten ”Riktlinjer för gödsling och<br />

kalkning” (www.sjv.se) för mer information.<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

7.4fG skyddshäckar eller annan skyddande barriär<br />

bör finnas mot angränsande vägar.<br />

Vid anläggning av skyddande barriär/skyddshäck<br />

ska hänsyn tas till avstånd till produkt, skördemetod,<br />

avstånd till väg, vägens beskaffenhet, trafiktäthet<br />

etc.<br />

* Notera att om det finns ett kalkbehov är jordart och mullhalt två faktorer som påverkar hur mycket kalk som måste tillsättas. En jordarts- och mullhaltsanalys är då att<br />

rekommendera. detta är också ett krav för att erhålla stöd för Miljöskyddsåtgärder enligt landsbygdsprogrammet. se jordbruksverkets anvisningar sjvfs 2007:42.


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

8.2B kväveinnehållet (ammoniumkväve) i<br />

urin och flytgödsel ska fastställas minst<br />

en gång vart femte år *.<br />

8.3B<br />

gäller<br />

endast:<br />

• bär<br />

• frukt<br />

• friland<br />

• Potatis<br />

8.4B<br />

gäller<br />

endast:<br />

• bär<br />

• frukt<br />

• friland<br />

• Potatis<br />

8.5B<br />

tvÄr!<br />

en växtodlings- och gödslingsplan för<br />

kommande säsong ska vara upprättad<br />

före växtodlingssäsongens början. T<br />

växtodlings- och gödslingsplanen ska<br />

vara tillräckligt detaljerad så att det<br />

framgår att tillförd mängd gödselmedel<br />

anpassats till grödans behov och platsens<br />

förutsättningar.<br />

jordbruksverkets riktlinjer*** för<br />

kvävegödsling ska utgöra maximal giva<br />

för de grödor; bl.a. spannmål, potatis,<br />

där riktlinjer finns.<br />

eventuella avsteg ska kunna motiveras<br />

och styrkas av analys eller annan<br />

dokumenterad behovsbedömning.<br />

Företaget ska för flytgödsel och urin som sprids på<br />

mark som ingår i den certifierade verksamheten:<br />

a) kunna uppvisa dokumentation med information<br />

om innehåll av ammoniumkväve.<br />

b) spara resultatet från analysen i minst 5 år.<br />

Kväveanalys kan göras på laboratorium eller med<br />

en enklare metod i fält genom att använda en<br />

”kväveburk”. Kontakta din växtodlingsrådgivare för<br />

mer information alternativt lån av en ”Kväveburk”.<br />

Företaget ska upprätta en växtodlings- och<br />

gödslingsplan för all odlingsmark som ingår i den<br />

certifierade verksamheten.<br />

Växtodlings-/gödselplanen ska innehålla följande<br />

uppgifter per skifte/odlingsplats:<br />

- förfrukt<br />

- årets gröda samt sort<br />

- förväntad skörd**<br />

- behov av växtnäring och kalk grundat på<br />

förväntad skörd,<br />

- markkartering och markens skattade<br />

växtnäringsleverans under säsongen<br />

(förfruktseffekt, stallgödselns långsiktiga<br />

leverans, kvävefixering)<br />

- planerad giva av N, P och K i mineral<br />

gödsel, stallgödsel eller andra organiska<br />

gödselmedel.<br />

Växtodlingsplanen ska sparas minst fem år eller för<br />

den tidsperiod som motsvarar en hel växtföljd om<br />

denna är längre än fem år.<br />

Företaget ska:<br />

a) beräkna kvävegödselgiva utifrån följande parametrar:<br />

- förfrukt<br />

- mullhalt<br />

- mineralisering<br />

- årsmån<br />

- grödans utveckling<br />

- förväntad skörd och eventuella<br />

kvalitetskrav t.ex. proteinhalt.<br />

I känsliga områden**** är det även ett tvärvillkor<br />

att grödan ska tillföras endast så mycket kväve som<br />

den antas behöva under odlingssäsongen. T<br />

* Kväveanalys av flytgödsel ingår som ett krav om man erhåller stöd för Miljöskyddsåtgärder inom Landsbygdsprogrammet. Se Jordbruksverkets anvisningar SJVFS 2007:42.<br />

** förväntad skörd beräknas/skattas som ett genomsnitt av de fem senaste årens skörd undantaget det av åren med minst avkastning.<br />

*** se producentpärm.<br />

**** till känsliga områden hör blekinge, skåne, hallands, gotlands, stockholms län samt öland, kustområdena i södermanlands, östergötlands, kalmar och västra götalands län<br />

samt delar av uppsala, södermanlands, östergötlands, västra götalands, örebro och västmanlands län. se Miljöhusesyn, bilaga 4.<br />

15 (44)


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

16 (44)<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

8.7B Mineralgödsel som har tillverkats enligt<br />

en metod med låg klimatpåverkan bör<br />

väljas.*<br />

8.8B gödselmedel med lågt kadmiuminnehåll<br />

ska användas.<br />

8.9B<br />

gäller<br />

endast:<br />

friland<br />

Potatis<br />

8.10B<br />

tvÄr!<br />

8.11B<br />

tvÄr!<br />

endast hygieniserade, kvalitetssäkrade<br />

avloppsfraktioner och restprodukter<br />

godkända av <strong>IP</strong> sIgIll, med känt<br />

näringsinnehåll och garantier vad det<br />

gäller dess innehåll av metaller och<br />

andra föroreningar, får användas.<br />

lagring av gödsel ska ske så att foder<br />

och livsmedel inte förorenas. T<br />

lagring av stallgödsel ska ske på ett<br />

säkert sätt för att skydda människor,<br />

djur och miljö.<br />

Företaget bör för den certifierade produktionen:<br />

a) köpa in mineralgödsel som inte har orsakat mer<br />

utsläpp än 4 kg CO2-ekvivalenter per kg N<br />

b) från 1 juli 2012 köpa in mineralgödsel som inte<br />

ska ha orsakat mer än 3,6 kg CO2-ekvivalenter<br />

per kg N<br />

c) från leverantören kunna uppvisa intyg eller<br />

annan dokumentation som visar att dessa<br />

kriterier uppfylls.<br />

Undantag gäller vid odling av specialgrödor där<br />

det inte finns gödselmedel som uppfyller tillverkningskriterierna<br />

för låg klimatpåverkan.<br />

Företaget ska:<br />

a) använda NP- och NPK-produkter med<br />

max 12 mg Cd per kg P<br />

b) använda P- och PK-produkter med<br />

max 30 mg Cd per kg P.<br />

På företaget är tillåtet att använda:<br />

a) rötrester godkända enligt SPCR120, anläggningskategori<br />

A, med tilläggskrav på kadmiumbalans<br />

för att säkerställa att inte nivån ökar i<br />

marken. Användningen av certifierade rötrester<br />

är begränsad till spannmål, rotfrukter, potatis<br />

och konservärt<br />

b) kvalitetssäkrade restprodukter från industriprocesser<br />

godkända av <strong>IP</strong> SIGILL.<br />

c) källsorterade avloppsfraktioner från enskilda<br />

hushåll under förutsättning att dessa är kvalitetssäkrade<br />

enligt ett etablerat system.<br />

Användningen är begränsad till spannmål.<br />

Anläggningar som är certifierade enligt SPCR 120;<br />

http://www.sp.se/sv/index/services/certprod/<br />

certprodprofil/jord/biogodsel/Sidor/default.aspx.<br />

Se också Restproduktpolicy och restproduktsregler<br />

inom <strong>IP</strong> SIGILL den 26 januari 2012<br />

All användning av organiska gödselmedel ska ingå i<br />

riskbedömning enligt 8.13FG.<br />

Företaget ska:<br />

a) lagra mineral- och stallgödsel väl åtskilt från<br />

foder, plantor och livsmedel.<br />

På företaget ska finnas:<br />

a) täta lagringsutrymmen för stallgödsel. T<br />

b) tillräckligt stor lagringskapacitet** T<br />

c) skydd mot nedstörtning runt gödselbehållare.<br />

Det ska finnas ett tätt stängsel eller ett stabilt<br />

lock om kanten ligger mindre än 1,20 m ovanför<br />

marken*** och i vissa områden**** även:<br />

d) stabilt svämtäcke eller täckning på urin- och<br />

flytgödselbehållare T, X-T<br />

e) påfyllning av gödselbehållare ska ske under<br />

täckning. T, X-T<br />

* Undantag vid odling av specialgrödor där det inte finns gödselmedel som uppfyller tillverkningskriterierna för låg klimatpåverkan.<br />

** tvärvillkor inom nitratkänsligt område, extra tvärvillkor utanför.<br />

*** höjden på stängslet ska anpassas till snöförekomst och eventuell ramp i anslutning till gödselbrunnen.<br />

**** se Miljöhusesyn.


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

8.12B<br />

tvÄr!<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

gällande lagstiftning för spridning och<br />

hantering av gödselmedel ska följas. T<br />

8.13fG före användning ska organisk gödsel<br />

bedömas med avseende på risker för<br />

livsmedelssäkerhet samt risker för<br />

spridning av växtsjukdomar och ogräs.<br />

8.14fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

• friland<br />

• växthus<br />

gödsling ska ske så att höga halter<br />

av nitrat undviks i sallatsgrödor;<br />

huvudsallat, spenat, babyleaf etc.<br />

8.15fG spridningen av mineralgödsel bör begränsas<br />

till ett smalt band över grödan<br />

då radodling tillämpas och grödans<br />

rotsystem täcker mindre än 50 % av<br />

odlingsytan under de närmaste 2 månaderna<br />

från gödseltillfället.<br />

8.16fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

• växthus<br />

odlingsjournalerna för växthus ska<br />

omfatta följande uppgifter:<br />

- växthus, avdelning eller motsvarande<br />

- odlingsyta (m 2 )<br />

- kultur<br />

- frö, sticklingar och plantor<br />

- sort<br />

- tidpunkt för sådd alt. plantering<br />

- växtnäringstillförsel.<br />

8.17fG all tillförsel av växtnäring inklusive<br />

bevattning med växtnäring och/eller<br />

bladgödsling till jord och växter ska<br />

journalföras.<br />

Gällande regler finns beskrivna i Miljöhusesyn.<br />

Observera att de flesta gödselspridningsreglerna är<br />

tvärvillkor. Detta gäller särskilt i känsliga områden.<br />

Företaget ska kunna visa att man gjort en riskbedömning<br />

samt vidtagit lämpliga åtgärder för att<br />

förhindra olägenheterna med användning av organiska<br />

gödselmedel avseende livsmedelssäkerhet samt<br />

risker för spridning av växtsjukdomar och ogräs.<br />

Riskbedömningen ska dokumenteras och omfatta<br />

alla certifierade produkter där organiska gödselmedel<br />

har använts.<br />

Se stödmaterial för riskbedömning av organiska<br />

gödselmedel.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna redogöra för hur höga nitratvärden undviks<br />

b) kunna visa i gödslingsplan och odlingsdokumentation<br />

att kravet beaktas.<br />

Företaget bör:<br />

a) kunna redogöra för rutiner och utrustning<br />

b) kunna visa i fält att radgödsling eller liknande<br />

tillämpas om grödan är av sådan typ att rotsystemet<br />

täcker mindre än 50 % av odlingsytan<br />

under de närmaste 2 månaderna från gödslingstillfället.<br />

Företaget ska:<br />

a) se till att beteckning för växthus, avdelning<br />

eller motsvarande överensstämmer med karta<br />

över anläggningen<br />

b) ange kultur som växtslag med svenskt namn,<br />

krukor/plantor per ytenhet och ange sort som<br />

gängse inregistrerat sortnamn/handelsnamn<br />

c) för sådd/plantering i omgångar under säsong<br />

journalföra varje omgång för sig alt. ha sådd-/<br />

planteringsschema med angivande av eventuella<br />

avvikelser.<br />

Areal kan anges som bruttoareal för växthus eller<br />

som nettoodlingsyta.<br />

Företaget ska:<br />

a) journalföra tillförsel av växtnäring för alla kulturer/<br />

avdelningar eller motsvarande<br />

b) för växtnäring som tillförs genom bredspridning<br />

vid odling i markbädd anteckna datum, typ och<br />

mängd av gödselmedel<br />

c) för växtnäring som tillförs via bevattningssystemet<br />

anteckna datum för tillredning av stamlösning och<br />

recept, eller referera till sådant.<br />

17 (44)


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

18 (44)<br />

9 vattenskydd och vattenanvändning<br />

EU:s nya vattendirektiv ställer stränga krav på skydd av vatten. Kraven kommer att beröra de flesta producenter. Syftet med skyddszoner<br />

är att minska läckage av växtnäring och bekämpningsmedel till vattendrag. Ett ökat utnyttjande av skyddszoner är exempel på<br />

åtgärder som man i Sverige bidrar med för att nå miljökvalitetsmålen: levande sjöar och vattendrag, hav i balans samt levande kust och<br />

skärgård, ingen övergödning och giftfri miljö.<br />

Växtskyddsmedel eller gödselmedel kan hamna i vattendragen via vindavdrift, vid oförsiktig hantering och spridning. Ett skyddsavstånd<br />

till vattendragen där man varken bekämpar kemiskt eller sprider gödsel minskar risken för förluster till vattendragen. Om bra teknik<br />

används vid spridning av gödsel kan skyddsavståndet vara kortare.<br />

En övervägande andel av den fosfor som når sjöar och hav kommer från ytavrinning. Det är främst vid snösmältning och vid stora regnmängder<br />

som mycket fosfor kan förloras via ytavrinning ned i vattendragen. När det inte finns någon växtlighet som täcker marken ökar<br />

risken ytterligare för läckage. Syftet med permanenta gräsbevuxna skyddszoner är att stoppa upp flödet så att risken för förluster minskar.<br />

En biologiskt aktiv yta har också förmåga att bryta ned växtskyddsmedel. Bevattning ska ske med rent vatten för att undvika smittspridning.<br />

9.1B<br />

tvÄr!<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

skyddsavstånd vid växtskyddsbehandlingar<br />

ska hållas.* T<br />

Företaget ska:<br />

a) hålla minst 12 m skyddsavstånd till vattentäkter<br />

b) hålla minst 6 m skyddsavstånd till sjöar och<br />

vattendrag som är vattenförande hela året<br />

(räknat från strandlinjen vid högvatten) samt småvatten<br />

c) hålla minst 1 m skyddsavstånd till dräneringsbrunnar/stenfickor<br />

och mindre diken.<br />

d) markera 12- och 6-meters skyddsavstånden på<br />

en fältkarta<br />

e) hålla dräneringsbrunnar täckta med hela lock<br />

f) hålla mark kring dräneringsbrunnar biologiskt<br />

aktiv (minst 1 m) genom täckning med halm<br />

eller bark eller genom växtlighet.<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

8.18fG utrustning för spridning av mineralgödselmedel<br />

ska underhållas och kalibreras<br />

regelbundet.<br />

8.19fG<br />

ny!<br />

utrustning för spridning och styrning<br />

av näringslösning ska underhållas, kontrolleras<br />

och kalibreras regelbundet.<br />

Företaget ska kunna visa noteringar/ dokumentation,<br />

t.ex i underhållsjournal, som visar att spridarutrustningen<br />

har kalibrerats under de senaste 12<br />

månaderna.<br />

Arbetet kan utföras av lantbrukaren själv eller av<br />

ett specialiserat företag, t.ex. leverantör av gödselspridare.<br />

Undantag gäller för gödselspridare med<br />

automatisk kalibrering.<br />

Företaget ska kunna redogöra för vilka rutiner<br />

som tillämpas för att kontrollera utrustningens<br />

tillförlitlighet avseende mätning och styrning mot<br />

Lt, pH och fasta blandningsförhållanden. Det ska<br />

framgå av dokumentation, t.ex. journal för underhåll<br />

och kalibrering, att instrument som används<br />

av företaget för egen kalibrering årligen kalibreras<br />

mot en referens. Om kalibreringsvätskor används<br />

ska dessa förnyas varje år.<br />

* I broschyrerna ”hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom” och ”hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd<br />

vid användning av fläktspruta i fruktodling” finns vägledning. Se producentpärm. Obs för vattentäkter avses både borrade och grävda brunnar och oavsett om de används eller inte<br />

eftersom det alltid finns en risk att de kan leda föroreningar till grundvatten. Vid förekomst av exempelvis jätteloka kan avstrykning med glyfosat tillämpas inom skyddsavstånden.


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

9.2B skyddsavstånd vid gödselspridning ska<br />

hållas.<br />

9.3B I s.k. känsliga områden* ska en permanent<br />

skyddszon anläggas utmed öppet<br />

vatten. den ska utgöras av en minst 6<br />

meter bred väletablerad gräsvall.<br />

9.4fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

• växthus<br />

då inte återanvändning av dräneringsvattnet<br />

sker ska den totala dräneringen<br />

på årsbasis vara under 25 %.<br />

9.5fG obehandlat avloppsvatten får inte<br />

användas till bevattning/växtnäringsbevattning.<br />

9.6fG en årlig riskbedömning, avseende<br />

livsmedelssäkerhet, ska göras för allt<br />

vatten som används till bevattning, med<br />

eller utan växtnäring, för spridning av<br />

växtskyddsmedel eller på annat sätt<br />

kommer i kontakt med gröda och<br />

färdig produkt.<br />

Företaget ska:<br />

a) hålla minst 6 m skyddsavstånd till sjöar och<br />

vattendrag som är vattenförande hela året<br />

(räknat från strandlinjen vid högvatten)<br />

b) markera skyddsavstånd på en fältkarta.<br />

Om precisionsgödsling tillämpas med t.ex. rampspridare,<br />

släpslangspridare, radgödsling eller droppbevattning,<br />

gäller 2 meter. Observera att det är ett<br />

tvärvillkor att avståndet till vattendrag vid gödselspridning<br />

är minst 2 meter.<br />

Företaget ska:<br />

a) etablera gräsvall på skyddszonen senast 15 juni**<br />

b) avstå från att sprida stall- eller handelsgödsel eller<br />

använda kemiska växtskyddsmedel inom skyddszonen<br />

c) markera skyddszonerna på en fältkarta.<br />

Gäller sjöar och vattendrag som är vattenförande<br />

hela året, undantag när skiftet under 3 av 5 år<br />

odlas med vall.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna redogöra för och visa underlag för hur<br />

andelen dräneringsvatten beräknats.<br />

Företaget ska kunna bekräfta att obehandlat<br />

avloppsvatten inte används genom att visa vilken/<br />

vilka vattenkällor som används, samt ledningssystem<br />

och eventuella uppsamlingsdammar från källa<br />

till användning.<br />

OBS! Allt vatten som kommer till användning i<br />

produktionen ska bedömas med avseende på risker<br />

för livsmedelssäkerheten.<br />

Risker för förorening/ kontaminering av produkten<br />

ska bedömas för alla vattenkällor och<br />

situationer där vatten används. Bedömningen ska<br />

också göras i relation till den färdiga produktens<br />

egenskaper och användningsområde(n).<br />

Riskbedömningen ska vara dokumenterad och visa<br />

vilka risker som beaktats, samt om det finns behov<br />

av åtgärder som kan eliminera identifierade risker.<br />

Den årliga genomgången och uppdateringen av<br />

riskanalysen ska bekräftas skriftligt, med datum<br />

och signatur av ansvarig person.<br />

Se stödmaterial för riskbedömning av vatten.<br />

* Känsliga områden finns definierade i 5§ SFS 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket. Se Miljöhusesyn.<br />

** I vissa områden kan stöd för skyddszon beviljas inom ramen för landsbygdsprogrammet. då gäller skördeförbud under våren/försommaren. kontakta länsstyrelsen om<br />

detaljregler för stödet. för den som anlägger eller bryter en skyddszon gäller samma regler som i sjv anvisningar för stöd för skyddszoner. se sjvfs 2007:42.<br />

19 (44)


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

20 (44)<br />

10 förvaring och hantering av kemiska produkter<br />

Kemikalier ska förvaras så att risker för hälsa och miljö minimeras. En säker förvaring av kemikalier och väl märkta produkter minskar<br />

risken för förväxling eller kontaminering av livsmedel eller foder och förhindrar läckage till miljön. Det finns en mängd krav på hur<br />

ett växtskyddsförråd ska vara utformat. Snabb tillgång till absorberande material kan hindra växtskyddsmedel från att läcka ut vid en<br />

eventuell olycka.<br />

10.1B<br />

tvÄr!<br />

Uppfylls regeln<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

förvaring av kemiska produkter ska ske<br />

på ett säkert sätt för människor, djur<br />

och miljö.<br />

Obs! Se specifika krav för växtskyddsmedel<br />

i 10.2b.<br />

a) Förvaring av kemiska produkter ska ordnas så<br />

att det sker avskilt från:<br />

- foder och livsmedel, inkl. skördade produkter<br />

- obehöriga och barn<br />

b) Kemiska produkter ska så långt det är praktiskt<br />

möjligt förvaras och hanteras i originalförpack<br />

ningar. Om en förpackning måste delas ska den<br />

nya förpackningen vara märkt på samma sätt<br />

som originalförpackningen med; namn, faro<br />

symbol, eventuell färgkod.<br />

c) Kemiska produkter som är brandfarliga eller<br />

klassificerade som explosiva, ska förvaras avskilt<br />

från övriga kemikalier, men i övrigt följa samma<br />

regler.<br />

d) Lagring, förvaring och hantering ska ordnas så<br />

att läckage till mark och vatten inte uppstår.<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

9.7fG bevattningsvattnet ska analyseras så ofta<br />

som riskbedömningen kräver och åtgärder<br />

ska vidtas vid oacceptabla resultat.<br />

9.8fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

• växthus<br />

9.9fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

• växthus<br />

recirkulering av bevattningsvattnet i<br />

odlingen ska ske så att risk för kontaminering<br />

av produkter undviks.<br />

dräneringsvatten/överskottsvatten från<br />

odlingsrännor, bord och odlingsbäddor<br />

får bara användas till annan gröda om<br />

det kan ske utan risk för kontaminering<br />

av produkter.<br />

Företaget ska:<br />

a) ta vattenanalyser så ofta som riskbedömningen<br />

kräver<br />

b) beakta mikrobiella föroreningar vid analysen<br />

c) åtgärda oacceptabla analysresultat.<br />

Företaget ska kunna visa att systemet för recirkulering<br />

har utformats så att förorening av bevattningsvattnet<br />

förhindras genom uppförökning av<br />

mikroorganismer och ackumulering av oönskade<br />

ämnen och substanser, t.ex restsubstanser av bekämpningsmedel<br />

och tungmetaller.<br />

Kvalitén på det cirkulerade bevattningsvattnet ska<br />

kunna styrkas med en analys.<br />

OBS! Allt vatten som kommer till användning i<br />

produktionen ska bedömas med avseende på risker<br />

för livsmedelssäkerheten.<br />

Företaget ska kunna visa att risker för kontaminering<br />

har beaktats.


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

10.2B<br />

tvÄr!<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

växtskyddsmedel ska förvaras på ett<br />

säkert sätt för människor, djur och<br />

miljö.<br />

10.3B betat utsäde ska förvaras i tätt emballage<br />

som har tydlig märkning.<br />

10.4fG växtskyddsförrådet ska hållas i god<br />

ordning och lagret ska regelbundet<br />

inventeras och uppdateras så att<br />

risken för förväxling mellan preparat<br />

minimeras.<br />

10.5fG<br />

tvÄr!<br />

förvaring och hantering av växtskyddsmedel<br />

ska ske på ett säkert sätt så<br />

att foder- och livsmedelssäkerhet inte<br />

riskeras. T<br />

Förvaring/ lagring av växtskyddsmedel (klass 1L och<br />

2L) ska uppfylla följande krav: X-T<br />

- frostfritt utymme<br />

- väl ventilerat (särskilt förråd man kan gå in i)<br />

- kunna kvarhålla läckage och spill<br />

• täta golv, väggsocklar och tröskel<br />

• annan anordning; backar, brickor etc.<br />

- låst utrymme<br />

För hantering av spill ska det finnas omedelbar<br />

tillgång till absoberande medel; sågspån, absol eller<br />

liknande, samt redskap och behållare för hantering<br />

av spill.<br />

Tillträde till växtskyddsförrådet ska begränsas till<br />

personer som har giltigt kunskapsbevis för växtskyddsmedel.<br />

Företaget ska:<br />

a) förvara betat utsäde i tätt emballage<br />

b) märka emballage tydligt.<br />

Innehållet i växtskyddsförrådet ska redovisas i en<br />

inventarielista, som ska uppdateras minst två ggr<br />

per år. Listan ska dateras och signeras och innehålla<br />

uppgifter om produktnamn/ handelsnamn samt<br />

kvantitet.<br />

Inventarierlistan ska stämmas av mot aktuella uppgifter<br />

om godkända preparat från Jordbruksverket,<br />

Kemikalieinspektionen eller annan betrodd källa.<br />

Avstämning ska också göras så att det finns aktuella<br />

säkerhetsdatablad för alla preparat i förrådet.<br />

(Se också 2.1B)<br />

Eventuellt utgångna preparat ska förvaras avskilt<br />

med tydlig märkning där det framgår att de inte får<br />

användas och ska avyttras.<br />

Förvaring och hantering av växtskyddsmedel måste<br />

ske väl åtskilt från fodermedel, färska produkter och<br />

andra livsmedel.<br />

Stor försiktighet ska iakttas vid förflyttning av<br />

växtskyddsmedel från förråd till plats för påfyllning/<br />

tillredning av växtskyddsmedel.<br />

Även risker för kontaminering av emballage, arbetsredskap,<br />

skördelådor, arbetskläder etc måste beaktas<br />

vid all hantering av växtskyddsmedel.<br />

21 (44)


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

22 (44)<br />

11 Integrerat växtskydd<br />

Integrerat växtskydd syftar till att hålla användningen av växtskyddsmedel på nivåer som är biologiskt hållbara och ekonomiskt<br />

försvarbara. Integrerat växtskydd är en del i integrerad produktion där man ser hela brukningsenheten med alla dess grödor som en<br />

helhet. Man utnyttjar och stärker de platsgivna naturliga resurserna. Möjliga och tillgängliga biologiska, tekniska och kemiska metoder<br />

ska balanseras mot varandra medan man noga beaktar effekterna på agroekosystemen, lönsamheten och sociala behov liksom<br />

människors och husdjurs hälsa.<br />

En bra växtföljd är en grundbult i integrerad produktion och integrerat växtskydd. En dålig växtföljd måste, om det alls är helt<br />

möjligt, kompenseras med ökad kemisk bekämpning och mer jordbearbetning. Avkastning, motståndskraft mot svampsjukdomar och<br />

konkurrensförmåga mot ogräs är alla viktiga faktorer vid val av grödsorter. Idag kan vi bara konstatera att fältens kantzoner kan<br />

ha betydelse för förekomst av vissa naturliga fiender. Ett mångformigt landskap ger en större artrikedom och kanske också en ökad<br />

biologisk kontroll.<br />

Jordbruksverket med flera informerar under säsongen fortlöpande om behovet av olika bekämpningsinsatser. Genom att följa<br />

rådgivning som bygger på besiktningar i fält och väderförhållanden kan användning av växtskyddsmedel minimeras.<br />

11.1B Integrerat växtskydd ska tillämpas<br />

avseende växtföljder.<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

11.2B förebyggande åtgärder mot skadegörare<br />

bör tillämpas avseende sortval.<br />

11.3B Integrerat växtskydd ska tillämpas<br />

vilket innebär att eventuella bekämpningsinsatser<br />

ska kunna motiveras<br />

och utföras vid optimal tidpunkt.*<br />

11.4fG Minst en införd växtskyddande åtgärd<br />

i odlingen som har förebyggande syfte<br />

ska finnas.<br />

Företaget ska för mark som ingår i den certifierade<br />

verksamheten:<br />

a) beakta tillgängliga råd för goda växtföljder för<br />

aktuell gröda/kultur<br />

b) motivera avvikelser från allmänna rekommendationer.<br />

En god växtföljd (under normala förhållanden)<br />

innebär för stråsäd odling under högst 4 av 6 år<br />

alternativt 5 av 6 år om havre ingår i växtföljden.<br />

För råd om växtföljder se tillgängligt stödmaterial<br />

och växtodlingsrådgivares rekommendationer.<br />

Företaget bör:<br />

a) om möjligt välja sorter med god motståndskraft<br />

mot skadegörare.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna motivera insatserna som finns i växtskyddsjournalen,<br />

t.ex. med hjälp av växtskyddsbrev,<br />

professionell rådgivning eller egna gjorda observationer<br />

av förekomst av skadedjur, nyttoinsekter,<br />

sjukdomar och ogräs.<br />

Företaget ska:<br />

a) ge exempel på minst en åtgärd som har vidtagits<br />

för att minska förekomsten och konsekvensen av<br />

angrepp från skadegörare och därmed har minskat<br />

behovet av kemisk bekämpning, t.ex. en god växtföljd<br />

eller val av motståndskraftig sort.<br />

* OBS! För att få stöd för Miljöskyddsåtgärder enligt Landsbygdsprogrammet gäller Jordbruksverkets anvisningar (SJVFS 2007:42) där det bland annat anges att det ska finnas ett<br />

motiv till växtskyddsbehandling.


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

11.5fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

• Potatis<br />

11.6fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

• växthus<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

ett samlingsprov per skifte och säsong<br />

ska tas för analys av potatiscystnematod.<br />

växthus med inredning och installationer<br />

ska hållas rena, och marken i och<br />

runt växthus ska hållas fri från ogräs,<br />

för att förhindra uppförökning och<br />

spridning av skadedjur och sjukdomar.<br />

11.7fG Minst en åtgärd som kan betecknas<br />

som observation och övervakning av<br />

växtskadegörare ska ha vidtagits i<br />

odlingen.<br />

11.8fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

• växthus<br />

I första hand ska punktbehandling ske<br />

vid användning av kemiska växtskyddsmedel<br />

i växthusodling.<br />

11.9fG I första hand ska biologisk bekämpning<br />

ske och kemiska växtskyddsmedel ska<br />

endast användas som stöd till de biologiska<br />

metoderna.<br />

11.10fG Insättningar av nyttodjur/organismer<br />

ska journalföras.<br />

11.11fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

• frukt<br />

11.12fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

• bär<br />

• friland<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna uppvisa dokumentation på att kravet har<br />

uppfyllts<br />

b) styrka att valet av sort har gjorts med hänsyn<br />

till resistens/toleranskrav för potatiscystnematod<br />

om förekomsten överstiger 0,5 ägg per gram jord.<br />

Undantag tillåts för färskpotatis som skördas senast i<br />

juni månad. Metod för godkänd analys enligt Växtinspektionens<br />

anvisningar (ej krav på artbestämning).<br />

Företaget ska kunna redogöra för vilka rutiner som<br />

gäller för rengöring mellan kulturer, men även vad<br />

som gäller fortlöpande under kulturtiden.<br />

Det ska också finnas rutiner för att hålla ogräsfritt i<br />

och omedelbart utanför växthus.<br />

Företaget ska kunna ge belägg för att växtskyddande<br />

insatser baserats på fältprovtagning/inspektion eller<br />

prognos/ varning. Exempel på åtgärder kan vara:<br />

- mjöldaggsobservationer på plantor<br />

- skorvobservationer (skorvvarningssystemetkan<br />

användas)<br />

- bankprov jämte en visuell observation för bedöm<br />

ning av skadedjur<br />

- användning av prognos och varningssystem för<br />

jordfly, morotsfluga,lökbladmögel etc.<br />

- klisterskivor för övervakning av skadeinsekter<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna redogöra för vilka rutiner och vilken<br />

utrustning som används för växtskyddsbehandling<br />

i växthus.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna styrka att biologiska metoder i första hand<br />

har använts genom journaler.<br />

Företaget ska:<br />

a) dokumentera och följa upp insättningar.<br />

barkultur ska begränsas i fruktodlingar. Företaget ska:<br />

a) kunna förevisa i odlingarna att den ogräsfria<br />

ytan inte överstiger 50 % av totalytan eller 50 %<br />

av hela trädkronans bredd.<br />

Mekanisk ogräsrensning mellan<br />

raderna bör ske vid åtminstone ett<br />

tillfälle under odlingssäsongen.<br />

Företaget bör:<br />

a) kunna redogöra för rutiner och utrustning som<br />

används till mekanisk ogräsrensning.<br />

b) kunna förevisa i fält att mekanisk ogräsrensning i<br />

viss mån sker.<br />

23 (44)


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

11.14fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

jordgubbar<br />

24 (44)<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

kulturperioden för jordgubbar bör<br />

vara maximalt 3 fullskördeår.<br />

11.15fG Minst 3 år med annan gröda bör finnas<br />

mellan jordgubbskulturerna.<br />

Företaget bör:<br />

a) kunna visa genom odlingsdokumentation och<br />

inspektion på fält att angiven kulturperiod<br />

tillämpas.<br />

Företaget bör:<br />

a) kunna visa genom odlingsdokumentation och<br />

inspektion på fält att rekommenderad växtföljd<br />

tillämpas.<br />

12 val av växtskyddsmedel och förbud av glyfosatanvändning på gårdsplan<br />

Isoproturon är ett lättrörligt ämne som oftast överskrider det s.k. riktvärdet för ytvatten. Det är mycket giftigt för vattenlevande<br />

organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön samt misstänks ge cancer hos människor. Det finns med som<br />

prioriterat ämne i ramdirektivet för vatten (EU-direktiv), vilket innebär att länderna ska införa åtgärder för att begränsa och fasa ut<br />

användningen av dessa.<br />

Orsaken till förbudet att sprida växtskyddsmedel på gårdsplan och hårdgjorda ytor eller sent på hösten är att den biologiska aktiviteten<br />

i marken är mycket låg, vilket innebär att växtskyddsmedel inte bryts ner och därmed är risken stor för läckage till grundvattnet.<br />

12.1B<br />

tvÄr!<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

enbart växtskyddsmedel som är godkända<br />

i sverige får användas och endast<br />

enligt anvisningar på etikett. * T<br />

12.2B växtskyddsmedel får inte sprutas på<br />

gårdsplan eller andra hårdgjorda ytor.<br />

Användning av godkända växtskyddsmedel ska<br />

kunna bekräftas genom granskning av företagets<br />

- journal för växtskyddsbehandlingar<br />

- lista över godkända preparat<br />

- inventarieförteckning för växtskyddsförrådet<br />

- växtskyddsförråd med innehåll<br />

- inspektion av företagets verksamhet<br />

Företaget ska:<br />

a) inte sprida växtskyddsmedel på mark som inte<br />

är biologiskt aktiv** och som ingår i företagets<br />

verksamhet.<br />

Avstrykning med glyfosat och användning av ogräsättika<br />

är dock tillåten. Andra metoder som kan användas<br />

är till exempel flamning och ogräsharvning.<br />

* det är användaren av växtskyddsmedel som är ansvarig för att de preparat som används är godkända. varje år är det ett antal växtskyddsmedel vars godkännande upphör.<br />

Information om vilka preparat som är godkända finns på Kemikalieinspektionens hemsida. www.kemi.se.<br />

** Med mark som inte är biologiskt aktiv mark menas grus, makadam, singel, betong, cement, kullersten, stenplattor etc.


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

13 tillståndsbevis, funktionstest och rengöring av växtskyddsspruta<br />

Kursen som ger tillstånd för yrkesmässig användning av bekämpningsmedel ger grundläggande kunskap om säker användning,<br />

både ur användarens perspektiv och för miljön. I broschyren ”Säkert växtskydd” anges olika skyddsavstånd beroende på väder och<br />

vind. Inom <strong>IP</strong> SIGILL gäller ett antal ytterligare regler förutom vad lagen kräver.<br />

Regelbundna funktionstester av sprutan ger förutsättningar för optimal bekämpning och förhindrar onödigt läckage. Påfyllning,<br />

rengöring och förvaring av sprutan är kritiska moment som ska ske med omsorg. Mätningar har visat att om en ej rengjord spruta<br />

förvaras utomhus kan regnvatten ta med sig rester som kan rinna vidare ner i marken till vattendrag eller grundvatten.<br />

Intill dräneringsbrunnar på fälten är risken stor att växtskyddsmedel följer med vatten ner i brunnen vid snösmältning och häftigt<br />

regn. Därför ska brunnen omges med biologiskt aktivt material som kan ta upp och bryta ner rester av växtskyddsmedel.<br />

13.1B<br />

X-t!<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

den som utför behandling med växtskyddsmedel<br />

på företaget ska ha giltigt<br />

tillstånds-/kunskapsbevis. *<br />

13.2B om någon utomstående anlitas för<br />

att utföra växtskyddsbehandlingar<br />

ska det finnas dokument som visar<br />

att <strong>IP</strong> sIgIlls regler angående bekämpning<br />

efterföljs.<br />

13.3B<br />

X-t!<br />

den/de sprutor som används inom<br />

den certifierade verksamheten ska<br />

regelbundet funktionstestas.<br />

13.4B Påfyllning av växtskyddsmedel samt ut-<br />

och invändig rengöring av sprutan ska<br />

ske på ett säkert sätt.****<br />

Företaget ska kunna visa att den som utför behandling<br />

med växtskyddsmedel har ett giltigt behörighetsbevis<br />

för växtskyddsmedel i klass 1L och 2L.<br />

Särskilt behörighetskrav gäller för den som utför<br />

betning av utsäde. X-T<br />

Företaget ska ha:<br />

a) ett skriftligt avtal** med företaget/utföraren där<br />

utföraren av tjänsten åtar sig att följa gällande<br />

regler i <strong>IP</strong> SIGILL<br />

b) en kopia av tillstånds-/kunskapsbevis för sprutföraren.<br />

Observera att även kopia på godkänt funktionstest<br />

och kopia på aktuell sprutjournal ska finnas tillgängligt.<br />

Godkänt funktionstest för sprututrustning får vara<br />

max 2 år gammalt. X-T<br />

Om sprutan används mer än 25 ha per rampmeter<br />

och år, ska den funktionstestas inför varje säsong.***<br />

Utfärdade testprotokoll ska sparas och finnas tillgängligt.<br />

a) Påfyllning och/ eller rengöring av sprutan kan<br />

ske på<br />

- en fungerande och tillräckligt stor biobädd<br />

- en tät och tillräckligt stor platta med uppsamling.<br />

Uppsamling av spill- och spolvatten ska<br />

göras i en tät behållare, där det uppsamlade spillet<br />

kan spridas på biologiskt aktiv mark.<br />

b) Om påfyllning/rengöring sker på skiftet, ska en<br />

mobil påfyllningsutrustning med tank för vatten<br />

och låsbart förvaringsutrymme avsett för växt<br />

skyddsmedel användas. (SJVFS 2008:17)<br />

c) Vid påfyllning och rengöring ska det vara ett<br />

skyddsavstånd på 30 m till brunnar, diken,<br />

vattendrag och sjöar.<br />

d) För biobädd och platta gäller samma krav på<br />

storlek; en yta som är större än sprutans bredd<br />

och längd i transportläge.<br />

e) Påfyllning av vatten direkt från vattendrag, brunn<br />

el.likn. får endast göras med en separat pump, dvs<br />

inte pumpen på sprutan.<br />

* I broschyrerna ”Säkert växtskydd - en självklarhet” och ”Säkert växtskydd i frukt- och växthusodling” finns aktuell information som stöd för att bedriva säkert växtskydd.<br />

se producentpärm. extra tvärvillkor.<br />

** se exempel på avtal i producentpärmen.<br />

*** för att få stöd för Miljöskyddsåtgärder enligt landsbygdsprogrammet gäller att funktionstestet ska vara utfört enligt sjvfs 2006:18.<br />

**** för att få stöd för Miljöskyddsåtgärder enligt landsbygdsprogrammet gäller jordbruksverkets anvisningar enligt sjvfs 2007:42.<br />

25 (44)


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

26 (44)<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

13.5B Parkering av ej rengjord spruta ska ske<br />

på godkänd påfyllningsplats enligt 13.4<br />

eller, om sprutan är tom, under tak.<br />

För rengjord spruta som används inom företaget<br />

gäller att:<br />

a) parkering ska ske på godkänd påfyllningsplats<br />

b) tom spruta ska parkeras under tak.<br />

14 journalföring av växtskyddsbehandlingar<br />

Växtskyddsmedel ska användas så att människor inte skadas och miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Syftet med journalföring är<br />

att kunna följa upp effekterna av bekämpningen och att kunna spåra eventuella läckage.<br />

14.1B<br />

tvÄr!<br />

14.2B<br />

tvÄr!<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

utförda växtskyddsbehandlingar ska<br />

journalföras. T<br />

journal för utförd växtskyddsbehandling<br />

ska innehålla uppgifter som bekräftar<br />

att hänsyn tagits till miljö och livsmedelssäkerhet.<br />

T<br />

Den som utför en växtskyddsbehandlingen är skyldig<br />

att dokumentera nödvändiga uppgifter utan dröjsmål<br />

(se 14.2B).<br />

Om behandling utförts av utomstående(se 13.1B<br />

och 13.2B)ska företaget spara original eller kopia av<br />

växtskyddsjournal.<br />

Det certifierade företaget ska spara journalen i minst<br />

tre år.<br />

Den som utfört växtskyddsbehandlingen ska i journalen<br />

notera obligatoriska uppgifter om: T<br />

- preparat<br />

- dos<br />

- tidpunkt<br />

- plats<br />

- karenstid<br />

- skördedatum (se också 16.1FG för detaljer)<br />

OBS! Uppgifter om karenstid och skördedatum<br />

kan alternativt föras i skördejournal el.likn. under<br />

förutsättning att plats och tidpunkt för växtskyddsbehandling<br />

kan spåras till sprutjournalen.<br />

- vem som utfört bekämpningen<br />

Kompletteringar i journalen ska göras avseende<br />

- förekomst av blommande vegetation (gröda eller<br />

ogräs) om bigiftiga preparat används X-T<br />

- val av tidpunkt för behandling med hänsyn till pol<br />

linerande insekter X-T<br />

- motiv till behandlingen<br />

Har behandling med växtskyddsmedel gjorts utomhus<br />

tillkommer följande uppgifter: X-T<br />

- temperatur- och vindförhållanden<br />

- skyddsobjekt<br />

- skyddsavstånd till skyddsobjekt<br />

- försiktighetsmått som iakttagits till skydd mot<br />

miljöpåverkan vid påfyllning och rengöring*<br />

* OBS! Försiktighetsmått enl SNFS 1997:2, 9 §, avser skydd mot miljöpåverkan vid påfyllning och rengöring. Plats för påfyllnad och rengöring av spruta ska anges. Inom ett avstånd på<br />

minst 1 m omkring dräneringsbrunn/stenficka får kemisk bekämpning inte ske. Kemisk bekämpning får inte heller ske närmare än 12 m från dricksvattenbrunn. Spridning får inte ske<br />

vid vindhastigheter över 5 m/s (vid användning av konventionell spruta).


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

15 förökningsmaterial<br />

En certifiering av föröknings- och plantmaterial garanterar att det är friskt material som säljs. Användningen av egenförökat potatisutsäde<br />

och nya generationer av jordgubbsplantor från ett certifierat parti får bara ske i begränsad utsträckning eftersom friskheten<br />

inte längre kan garanteras då detta sker en längre tid.<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

15.1fG företaget ska försäkra sig om att inköpt<br />

förökningsmaterial; fröer, sticklingar, plantor,<br />

potatisutsäde, lökar, knölar etc.,<br />

följer krav på sundhet och äkthet samt<br />

att det är fritt från allvarliga skadegörare.<br />

15.2fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

• Potatis<br />

15.3fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

• Potatis<br />

15.4fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

• bär<br />

15.5fG<br />

gäller<br />

endast:<br />

• bär<br />

egenförökat potatisutsäde från samma<br />

certifierade parti får användas under<br />

högst tre säsonger.<br />

Rutiner för virustest bör finnas för<br />

egenförökat utsäde och viruskänsliga<br />

sorter bör markeras i växtodlingsplan<br />

och /-journaler.<br />

Certifierat plantmaterial, producerat<br />

enligt jordbruksverkets krav, ska användas<br />

för jordgubbar, hallon och vinbär.<br />

Maximalt två generationer jordgubbsplantor<br />

får användas efter inköp av<br />

certifierat plantmaterial.<br />

För inköpt förökningsmaterial ska krav på sundhet,<br />

äkthet och frihet från allvarliga skadegörare kunna<br />

verifieras med<br />

- växtpass för de växter som omfattas av sådana regler.<br />

- certifikat för potatisutsäde<br />

- certifikat/intyg/märkning som visar att fröutsäde är<br />

godkänt för saluföring.<br />

Växtpass ska sparas i 5 år, eller om kulturtiden är<br />

längre ska växtpasset sparas så länge som plantorna är<br />

kvar i odling.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna bekräfta omloppstiden i växtodlingsplan<br />

och/-journaler för det förökningsmaterial som<br />

används.<br />

Företaget bör:<br />

a) kunna redogöra för i vilken omfattning virustest<br />

av utsäde utförs och redogöra för vilka åtgärder<br />

som vidtas vid ej tillfredställande resultat<br />

b) markera viruskänsliga sorter i växtodlingsplan<br />

och/-journaler.<br />

Det ska finnas dokumentation, t.ex. E-certifikat, som<br />

visar att plantmaterialet uppfyller Jordbruksverket<br />

krav på produktionskontroll och frihet från allvarliga<br />

skadegörare.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna bekräfta omloppstiden för det förökningsmaterial<br />

som används genom växtodlingsplan och/journaler.<br />

27 (44)


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

28 (44)<br />

16 skörd, packning och hantering<br />

Produkter ska skyddas från kontaminering och kvarhålla sin goda kvalitet i alla steg i produktionskedjan. Rutiner för god hygien och<br />

lagringsförhållanden säkerställer detta.<br />

16.1fG<br />

tvÄr!<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

Det ska finnas rutiner som säkerställer<br />

att registrade karenstider följs. t<br />

16.3fG kemiska medel för efterskördsbehandling<br />

av <strong>IP</strong> sIgIll-produkter får<br />

inte användas.<br />

16.4fG redskap och utrustning som används<br />

vid skörd ska rengöras, underhållas och<br />

förvaras så att skördade produkter inte<br />

utsätts för kontaminering.<br />

16.5fG skördade/packade produkter och<br />

förpackningsmaterial, som används i<br />

samband med skörd, ska skyddas mot<br />

kontaminering.<br />

16.6fG fordon som används för transport av<br />

skördade produkter ska underhållas och<br />

rengöras i tillräcklig omfattning så att<br />

produkter inte kontamineras.<br />

Journaluppgifter om verkligt skördedatum ska<br />

bekräfta att karenstider har följts. Journaluppgifter<br />

måste vara precisa med avseende på plats, gröda/<br />

växtslag och tidpunkt för behandling, särskilt i situationer<br />

då kontinuerlig skörd kommer i fråga.<br />

Om endast en del av ett fält/odlingsyta har behandlats<br />

ska skyltar i fält tydligt markera vilken del som<br />

avses, samt när skörd tidigast kan påbörjas. Säkerhetsavstånd<br />

för risker av spridning ska beaktas.<br />

Se också 14.2B<br />

Företaget ska:<br />

a) intyga och förevisa i lager att behandling inte har<br />

utförts.<br />

Företaget ska:<br />

a) se till att lådor/backar/containrar endast används<br />

till skördade produkter.<br />

b) rengöra, underhålla och förvara backar, skörde<br />

redskap och skördeutrustning så att de skyddas från<br />

kontaminering.<br />

c) ha rutiner som säkerställer att all utrustning som<br />

används vid skörd är tillfredsställande rengjord.<br />

a) Skördade/packade produkters ska ställas i skydd<br />

under natten.<br />

b) Vid skörd och packning i fält ska skördade pro-<br />

dukter och förpackningsmaterial täckas och skyd<br />

das mot kontaminering.<br />

c) Uppsamlingsplats/ lager för skördade/packade<br />

produkter ska vara rengjord och i sådant skick att<br />

produkterna skyddas mot kontaminering.<br />

Företaget ska ha schemalagda rutiner för att rengöra<br />

och underhålla fordon som används för transport av<br />

skördade produkter. Om fordon/vagnar etc även används<br />

för andra ändamål ska en noggrann rengöring<br />

göras innan de används till skördade produkter.


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

16.7fG vatten som används för tvättning av den<br />

slutgiltiga produkten, och eventuell is,<br />

som används vid hantering i samband<br />

med skörd ska hålla dricksvattenkvalitet.<br />

16.8fG all personal ska ha skyddande arbets-/<br />

skyddskläder som är rena, lämpliga för<br />

ändamålet och skyddar produkterna<br />

från kontaminering.<br />

16.9fG bruk av tobak, intag av mat och dryck<br />

och andra aktiviteter, som innebär smittorisk<br />

för grödan och risk för<br />

kontaminering av produkter, ska<br />

begränsas till särskilda områden.<br />

16.10fG lokaler där färska produkter sorteras,<br />

putsas, packas etc., ska uppfylla krav för<br />

livsmedelslokal.<br />

16.11fG Fastställda rutiner ska finnas för renhållning,<br />

underhåll och avfallshantering för<br />

lager, kylar, packlokaler och utrustning<br />

för produkthantering.<br />

16.12fG<br />

ny!<br />

förpackningsmaterial (inklusive<br />

returbackar) ska förvaras i rena och<br />

hygieniska utrymmen.<br />

16.13fG företaget ska förebygga risker för att<br />

produkter kontamineras med splitter<br />

av glas och hårdplast, och ha dokumenterade<br />

säkerhetsrutiner för eventuella<br />

olyckor med glas- och plastkross.<br />

Företaget ska kunna visa att allt vatten som kommer<br />

i kontakt med slutprodukten håller dricksvattenkvalitet.<br />

Kravet gäller vid:<br />

a) framställning av is, där man ska kunna visa<br />

tillverkning och hantering av is sker under goda<br />

hygieniska förhållanden.<br />

b) vid tvättning av potatis och rotfrukter i den slut-<br />

liga sköljningen<br />

c) all sköljning/spritning av färska produkter<br />

Vattnets kvalitet ska kunna styrkas med en mikrobiologisk<br />

analys som genomförts under den senaste<br />

12 månadsperioden av ett ackrediterat laboratorium.<br />

Företaget ska se till att all personal har skyddande<br />

arbets-/skyddskläder som är lämpliga för ändamålet.<br />

Produkt och typ av arbetsuppgift avgör<br />

valet av kläder.<br />

Företaget ska kunna visa hur man hanterar riskerna<br />

samt att man har inrättat utrymmen för<br />

a) rökning och annat bruk av tobak<br />

b) intag av mat och dryck<br />

Undantag för dricksvatten i plastflaska kan göras för<br />

arbete i fält och i växthus.<br />

Företaget ska se till att material och utrustning som<br />

inte behövs för arbetsmoment i samband med hantering/<br />

packning hålls borta från lokalerna. I större<br />

utrymmen kan tydlig avskiljning/avgränsning göras<br />

så att kontaminering undviks.<br />

Företaget ska:<br />

a) ha schemalagda, dokumenterade rutiner för ren-<br />

göring och underhållning av lokaler och utrustning<br />

(t.ex. processlinjer, maskiner, väggar, golv, lag<br />

ringsytor, pallar) med en på förhand bestämd lägsta<br />

frekvens<br />

b) notera vidtagna åtgärder i journal.<br />

c) säkerställa att rutiner för rengöring följs.<br />

Förpackningsmaterial som inte förvaras i packlokal<br />

ska förvaras rent och säkert, eventuellt med täckning<br />

om så behövs, så det kan användas till färdiga<br />

produkter utan risk för kontaminering.<br />

Glödlampor och installationer som hänger ovanför<br />

produkter eller material som används vid hantering<br />

av produkter ska vara av säkerhetstyp eller täckta/<br />

skyddade.<br />

Det ska finnas skriftliga instruktioner som säkerställer<br />

att krossat glas och hårdplast kan avlägsnas och hanteras<br />

så att kontaminering av produkter inte riskeras.<br />

Instruktionerna ska avse alla platser och situationer<br />

där produkter skördas, hanteras och lagras.<br />

29 (44)


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

30 (44)<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

16.14fG Det skall finnas kontrollrutiner för temperatur<br />

och luftfuktighet (om tillämpligt)<br />

då produkter lagras på företaget.<br />

16.15fG Inträngande ljus får inte förekomma i<br />

långtidslager där ljuskänsliga produkter<br />

förvaras.<br />

16.16fG husdjur får inte komma i kontakt med<br />

färska produkter.<br />

16.17fG Det ska finnas rutiner för att övervaka<br />

och åtgärda förekomst av skadedjur i<br />

packeri-, lager och produktionslokal.<br />

Företaget ska införa dokumenterade rutiner för kontroll<br />

av temperatur och luftfuktighet för skördade och<br />

packade produkter som lagras på företaget.<br />

Företaget ska:<br />

a) se till att ljus inte tränger in i lokaler där ljuskänsliga<br />

produkter som t.ex. potatis långtidslagras.<br />

Företaget ska:<br />

a) ha vidtagit åtgärder så att husdjur inte kan komma<br />

i kontakt med färska produkter (oskördade och<br />

skördade).<br />

Företaget ska kunna redogöra för vilka rutiner som<br />

tillämpas. Eventuella betesplatser och fällor ska<br />

finnas angivna på karta/situationsplan.<br />

17 Personal och besökare<br />

Personal och besökare är möjliga spridare av smittoämnen och andra föroreningar och ska därför vara informerade om hur man minimerar<br />

riskerna för detta i produktionen.<br />

Uppfylls regeln<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

17.1fG Det ska finnas skriftliga hygienrutiner,<br />

som är kända av alla på företaget och<br />

som tillämpas av all personal, inkl<br />

företagsledning.<br />

Företaget ska:<br />

a) ha utbildat personal i att undvika fysisk, mikrobiell<br />

och kemisk kontaminering av produkter<br />

b) se till att det finns tillgång till utrustning för<br />

handtvätt som icke-parfymerad tvål, vatten och<br />

hjälpmedel för handtorkning nära arbetsplatsen<br />

c) se till att det finns tydliga anslag där anställda<br />

uppmanas att tvätta händerna innan de återgår<br />

till arbetet<br />

d) kunna uppvisa skriftliga belägg, t.ex. signerad mottagning<br />

av instruktioner, som visar att anställda har<br />

fått muntliga och skriftliga instruktioner gällande:<br />

- skyldighet att anmäla ohälsa och andra infektioner<br />

- personlig hygien och toalettbesök<br />

- sårvård och handrengöring<br />

- personligt beteende, t.ex. regler för bruk av tobak,<br />

spottning etc<br />

- anvisningar om arbetskläder/skyddskläder<br />

- anvisade platser för mat och dryck<br />

- hantering av färska produkter och skördeemballage.<br />

Alla hygienrutiner/-instruktioner ska vara skrivna på<br />

ett språk som förstås av de anställda.


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

17.2fG anställda ska ha tillgång till toalett i<br />

närheten av sitt arbete.<br />

17.3fG besökare ska informeras om grundläggande<br />

regler rörande hygien,<br />

ordning och säkerhet.<br />

Företaget ska:<br />

a) se till att anställda har tillgång till fast eller mobil<br />

toalettutrustning alternativt rimliga transportmöjligheter<br />

till toalett.<br />

Toalettutrustningen ska vara tillverkad av material som<br />

är lätt att rengöra, försedd med uppsamlingsanordning<br />

som konstruerats för att förhindra kontaminering i fält<br />

och som håller god hygienstandard. Toaletten får inte<br />

ha ingång direkt mot plats där produkthantering sker<br />

med mindre än att dörren är självstängande.<br />

Företaget ska kunna uppvisa synbara bevis på att<br />

hygien- och ordningsregler samt säkerhetsföreskrifter<br />

även är riktade till besökare och underleverantörer.<br />

Exempel på bevis är skriftliga instruktioner som är<br />

synligt anslagna på platser där de kan läsas av besökare.<br />

31 (44)


tIllval för klIMatcertIfIerIng<br />

frukt & grönt<br />

regelverkets oMfattnIng<br />

reglerna för klimatcertifiering av frukt och grönt omfattar odlingen på företaget. för att kunna bli godkänd<br />

enligt detta regelverk måste verksamheten ha en kvalitetscertifiering som bas, som ställer grundläggande<br />

hållbarhetskrav. en sådan kvalitetscertifiering är <strong>IP</strong> sIgIll frukt & grönt, alltså det regelverk som ni<br />

hittar tidigare i denna handbok. syftet med detta är att understryka att klimat- och energifrågor är en del<br />

av arbetet för hållbar utveckling inom livsmedelsproduktionen.


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

Tillvalsregler för klimatcertifiering<br />

Tillvalsreglerna gäller tillsammans med <strong>IP</strong> SIGILL <strong>Frukt</strong> & <strong>Grönt</strong>. Reglerna gäller för <strong>IP</strong> SIGILL-certifierade odlare som marknadsför sig<br />

som klimatcertifierade. Tillvalsreglerna möjliggör en minskning av den totala klimatpåverkan från produktionen. Kapitel 1-6 är regler<br />

för frilandsproduktion och kapitel 7 är regler för växthusproduktion.<br />

1 energianvändning i företaget<br />

Målet med reglerna är att effektivisera energianvändningen samt ersätta fossil energi med förnybar energi på företaget och därmed<br />

minska klimatpåverkan.<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

1.1K en energikartläggning och en plan ska<br />

upprättas för hur mängden direkt energi<br />

som används per producerad enhet kan<br />

minskas.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna uppvisa en daterad kartläggning av anläggningens<br />

årliga direkta energianvändning. Energianvändningen<br />

ska vara uppdelad på elenergi,<br />

dieselolja, eldningsolja, samt ev. andra drivmedel<br />

och bränslen för företagets verksamhet. Hushållsel<br />

eller privata transporter ska inte ingå i kartläggningen.<br />

Energianvändning i inlejda tjänster ska<br />

inkluderas medan legokörningar i annan verksamhet<br />

ska räknas bort. Kartläggningen ska kunna<br />

styrkas med fakturor eller liknande<br />

b) kunna uppvisa en treårig daterad plan* för hur<br />

energianvändningen per producerad enhet<br />

kan effektiviseras<br />

c) revidera kartläggningen vart femte år.<br />

d) kunna visa upp en förbättrad effektivitet i energianvändningen<br />

inom tre år efter inträde i certifieringen.<br />

Med förbättring avses en minskning<br />

av energianvändningen per producerad enhet, där<br />

10 % under treårsperioden efter inträdet är ett<br />

inriktningsvärde. Undantag från detta kan medges<br />

om omfattande energiåtgärder genomfördes<br />

strax innan energikartläggningen utfördes eller<br />

om yttre faktorer inträffat, som inte varit möjliga<br />

att påverka (till exempel ökat uppvärmnings- eller<br />

torkbehov på grund av väderleken etc.).<br />

Planen ska innehålla konkreta förslag till energieffektivisering<br />

för t.ex. fältarbeten, gödsling,<br />

dieselanvändning, torkning, transporter och uppvärmning.<br />

* Planen ska innehålla konkreta förslag till energieffektivisering för t.ex. fältarbeten, gödsling, dieselanvändning, torkning, transporter och uppvärmning.<br />

33 (44)


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

34 (44)<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

1.2K nyckeltal för använd mängd energi ska<br />

finnas.<br />

1.3K Mängden använd fossil energi inom<br />

företaget ska minskas.<br />

1.4K den el som används av företaget<br />

ska till 100 % komma från förnybara<br />

energikällor, exempelvis miljömärkt el<br />

eller motsvarande.<br />

1.5K hänsyn till energieffektivitet vid<br />

ny- och återinvesteringar, samt vid<br />

ny- och ombyggnationer ska tas.<br />

Företaget ska kunna uppvisa följande nyckeltal:<br />

a) använd mängd direkt energi i relation till<br />

gårdens areal för växtodlingen (kWh per hektar)<br />

b) använd mängd energi i relation till mängd<br />

borttorkat vatten för spannmål och ev. torkat<br />

foder (kWh per kg borttorkat vatten)<br />

c) använd mängd energi i relation till antalet djurenheter<br />

för djurhållningen (kWh per djurenhet)<br />

d) drivmedelsanvändning i växtodlingen (liter per<br />

hektar).<br />

Nyckeltalet ska innehålla den summerade användningen<br />

av elenergi, dieselolja, eldningsolja, ev.<br />

andra drivmedel och bränslen för olika verksamheter<br />

på gården.<br />

Företaget ska:<br />

a) göra en kartläggning av möjligheterna att ersätta<br />

fossila bränslen på företaget med förnybara bränslen.<br />

I kartläggningen ska visas att man har tagit hänsyn<br />

till möjliga lösningar för t. ex. fordon, uppvärmning,<br />

utgödsling, torkning, med mera<br />

b) kunna uppvisa dokumentation över detta.<br />

Företaget ska:<br />

a) åtgärda detta vid nytecknande av elavtal, dock<br />

senast 1 januari <strong>2013</strong><br />

b) kunna uppvisa avtal, datum för tecknande och<br />

varaktighet för avtalet.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna uppvisa dokumentation angående val av<br />

system som visar vilken hänsyn som har tagits till<br />

energiåtgången för produktens användning/livstid<br />

i företaget.<br />

Löpande underhåll av utrustning klassas inte som<br />

en investering och omfattas därför inte av den här<br />

regeln.


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

2 transporter och maskinanvändning inom företaget och vid försäljning av produkter<br />

Målet med reglerna är att minska klimatpåverkan från transporter och användning av maskiner inom företaget och vid transport av<br />

produkter från företaget.<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

2.1K en plan för att utbilda samtliga förare<br />

som regelbundet arbetar inom verksamheten<br />

i sparsamt körsätt ska finnas.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna uppvisa intyg från genomgången kurs senast<br />

31 dec 2012. Utbildningen ska omfatta minst en<br />

hel dags kurs, där individuell och handledarledd<br />

praktik varvas med teori.<br />

b) uppdatera utbildningen vart femte år.<br />

c) kunna uppvisa en daterad utbildningsplan<br />

d) kunna uppvisa kravspecifikation vid anlitande av<br />

transportföretag.<br />

Då företag anlitas, t.ex. maskinstationer, ska de ha en<br />

plan att utbilda samtliga förare i sparsamt körsätt.<br />

3 kväveflöden vid växtodling<br />

En av de viktigaste klimatåtgärderna inom växtodlingen är att minska mängden lättillgängligt kväve som blir kvar i marken efter<br />

skörd. Åtgärder för att minska mängden överskottskväve varierar stort mellan gårdar varför få konkreta krav ställs i regelverket<br />

som styr i denna riktning. Istället finns krav på att producenten optimerar sin gödsling och har ett planerat förbättringsarbete som<br />

är anpassat till den aktuella gården för att minska överskottskvävet i mark efter skörd. I kommande regelutgåvor och i takt med<br />

kunskapsutvecklingen inom detta område, kan krav införas på lägre tillförsel av kväve eller andra åtgärder.<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

3.1K en kvävebalans ska göras årligen. Företaget ska:<br />

a) årligen göra en kvävebalans på gårdsnivå och<br />

kunna uppvisa daterad dokumentation på detta.<br />

3.2K nyckeltal för hela gårdens kväveutnyttjande<br />

ska finnas. Nyckeltalen ska<br />

följas upp över en femårsperiod.<br />

Företaget ska:<br />

a) uppvisa dokumentation på förbättringsarbete<br />

som innebär att man har identifierat åtgärder för<br />

att minska mängden överskottskväve<br />

b) redovisa nyckeltalet som ett överskott av kg kväve<br />

per hektar (tillfört – bortfört) samt som procentuell<br />

utnyttjandegrad (bortfört/tillfört x100)<br />

c) sammanställa nyckeltal för den senaste femårsperioden,<br />

med start vid inträde i certifieringen.<br />

35 (44)


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

36 (44)<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

3.3K nyckeltal för företagets växtodling<br />

som reglerar tillförsel av nytt kväve (n)<br />

per ton skördad produkt ska årligen tas<br />

fram. Med nytt kväve avses kväve från<br />

mineralgödsel och/eller kväve fixerat av<br />

N-fixerande grödor.<br />

3.4K nyttjandegraden för kväve skiftesvis<br />

eller på grödnivå ska dokumenteras<br />

varje år, med förslag till åtgärder för<br />

att höja nyttjandegraden sett över<br />

ett treårsperspektiv.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna uppvisa daterad dokumentation på nyckeltal<br />

för nytt kväve för olika grödor uttryckt i kg<br />

nytt kväve per ton skördad produkt<br />

b) följa upp nyckeltalet för nytt kväve och ha ett<br />

planerat förbättringsarbete för effektivare<br />

användning av nytt N per ton skördeprodukt.<br />

Uppföljning ska göras minst vart femte år<br />

c) kunna uppvisa dokumentation av nyckeltalet för<br />

nytt kväve för varje år den senaste femårsperioden,<br />

med start vid inträde i certifieringen.<br />

Företaget ska:<br />

a) genomföra åtgärderna inom tre år<br />

b) kunna uppvisa dokumentation på nyttjandegraden<br />

för kväve skiftesvis eller på grödnivå.<br />

Nyttjandegraden ska beräknas som bortförseln av<br />

kväve med skördeprodukter i procent av total<br />

kvävetillförsel. I beräkningen av kvävetillförsel<br />

ska inkluderas mineralgödsel, stallgödsel och<br />

andra organiska gödselmedel, utsäde, kvävedeposition<br />

och kvävefixering<br />

c) kunna uppvisa ett daterat åtgärdsförslag.<br />

3.5K en skiftesvis gödslingsplan ska göras. Företaget ska:<br />

a) upprätta en årlig gödselplan som ska finnas<br />

dokumenterad<br />

b) beräkna gödselgivor utifrån förväntade skördar<br />

som ligger inom ramen för det som skördats på<br />

gården under en femårsperiod<br />

c) ta hänsyn till stallgödselns totala näringsinnehåll,<br />

förfruktseffekter och gröngödsling/vallar i<br />

växtföljden.


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

4 användning av stallgödsel och specialgödselmedel<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

4.1K Urin och flytgödsel får inte höstspridas<br />

till höstsådd spannmål.<br />

4.2K Myllning av stallgödsel måste ske<br />

inom fyra timmar vid spridning på<br />

öppen mark.<br />

4.3K stallgödsel ska analyseras på innehåll<br />

av lättillgängligt kväve och totalkväve<br />

varje år under tre år.<br />

4.4K torkad stallgödsel får endast användas<br />

om torkningen görs med 100 procent<br />

förnybara energikällor, som miljömärkt<br />

el eller motsvarande.<br />

4.5K Mineralgödsel som har tillverkats enligt<br />

en metod med låg klimatpåverkan ska<br />

väljas.*<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna uppvisa växtodlingsjournal eller motsvarande<br />

som visar tidpunkt för gödselspridningen.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna uppvisa växtodlingsjournal eller motsvarande<br />

där spridningsteknik, tidpunkt och metod<br />

för myllning framgår.<br />

Undantag medges för djupströgödsel.<br />

Företaget ska:<br />

a) låta analysera stallgödsel med avseende på kväveinnehåll.<br />

Analyser görs varje år under tre år.<br />

Om analyserna visar stabila värden ska förnyade<br />

analyser endast göras vid förändringar i foderstat,<br />

hanteringssystem eller annan väsentlig förändring<br />

i produktionen<br />

b) ta proverna under omrörning i samband med<br />

spridning<br />

c) kunna uppvisa daterade analyser.<br />

Undantag från denna regel medges för fastgödsel<br />

och djupströbädd. Inget undantag medges för<br />

fjäderfägödsel.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna uppvisa intyg från leverantören av torkad<br />

stallgödsel som visar att gödseln torkats med<br />

förnybara bränslen eller motsvarande.<br />

Företaget ska för den certifierade produktionen:<br />

a) från och med 1 juli 2011 köpa in mineralgödsel<br />

som inte har orsakat mer utsläpp än 4 kg CO2ekvivalenter<br />

per kg N. Det mineralgödsel som<br />

köpts in innan denna tidpunkt omfattas inte av<br />

denna regel.<br />

b) från 1 juli 2012 köpa in mineralgödsel som har<br />

orsakat mer utsläpp än 3,6 kg CO2-ekvivalenter<br />

per kg N.<br />

c) kunna uppvisa intyg att dessa kriterier uppfylls och<br />

en hänvisning till en öppet redovisad beräkningsmodell<br />

av utsläppen från leverantören.<br />

5 växtföljd<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

5.1K vid en ensidig växtföljd ska avbrottsgrödor,<br />

som till exempel vall, oljeväxter<br />

eller baljväxter, ingå i växtföljden.<br />

* Undantag vid odling av specialgrödor där det inte finns gödselmedel med låga klimatgasutsläpp att tillgå.<br />

Företaget ska:<br />

a) se till att en avbrottsgröda odlas minst två år i en<br />

växtföljd som är sex år eller längre alternativt ett år<br />

om havre ingår i växtföljden<br />

b) se till att en avbrottsgröda odlas minst ett år i en<br />

växtföljd som är fem år eller kortare<br />

c) uppvisa en växtodlingsplan som visar växtföljden.<br />

Denna ska sparas i sju år.<br />

37 (44)


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

38 (44)<br />

6 skötsel av vall/gröngödsling<br />

Med kvävefixerande baljväxter i vallen kan gödselgivan minskas. Vid vallbrott frigörs stora mängder näring och denna bör man<br />

utnyttja i så stor grad som möjligt för att undvika näringsläckage till yt- och grundvatten och för att ytterligare kunna minska gödselgivorna<br />

på fälten.<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

6.1K I vallar ska baljväxter ingå med minst 10<br />

viktsprocent av fröblandningen i insådd.<br />

6.2K vid gödsling av blandvallar ska jordbruksverkets<br />

riktlinjer för reducerad gödsling<br />

av blandvallar i relation till klöverandel,<br />

inkluderat stallgödsel användas.<br />

6.3K företaget bör kunna visa att hänsyn<br />

tagits till att stora mängder näring<br />

frigörs i marken vid vallbrott, särskilt<br />

vid tidpunkter då grödan inte kan ta<br />

upp näringen.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna uppvisa dokumentation i form av leveranssedel<br />

eller motsvarande av vallfröblandningar som<br />

visar andelen baljväxter i fröblandningen alt.<br />

okulär besiktning i fält under odlingssäsong om<br />

vallen innehåller hög andel baljväxter<br />

b) kunna uppvisa recept för blandningsmängder vid<br />

användande av egen vallfröblandning.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna uppvisa notering i växtodlingsplan eller<br />

liknande vilken klöverandel som skiftet hade vid<br />

gödslingstillfället<br />

b) kunna uppvisa gödslingsplan som visar reducerad<br />

gödsling av blandvallar enligt Jordbruksverkets<br />

riktlinjer för gödsling.<br />

Inga krav på tidpunkt eller metod för brytning av<br />

vall/gröngödsling finns eftersom val av effektiva<br />

åtgärder varierar inom landet och mellan gårdar.<br />

7 växthusproduktion<br />

Följande regler gäller för klimatcertifiering av växthusproduktion. Målet med reglerna är att effektivisera energianvändningen samt<br />

ersätta fossil energi med förnybar energi på gårdsnivå och därmed minska klimatpåverkan.<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

7.1vK en energikartläggning över energianvändningen<br />

ska göras.<br />

kartläggningen ska göras vid inträde<br />

i certifieringen.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna visa upp en energikartläggning över energianvändningen<br />

för uppvärmning, belysning, kylrum<br />

och koldioxidproduktion samt ev. övrig användning<br />

av el<br />

b) dela upp energianvändningen i förnybar och icke<br />

förnybar energi<br />

c) revidera kartläggningen vart femte år.


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

7.2vK I energikartläggningen bör även den<br />

indirekta energianvändningen ingå.<br />

Företaget bör:<br />

a) inkludera den indirekta energianvändningen i form<br />

av insatsvaror som till exempel inköpta gödselmedel<br />

och odlingssubstrat. Indirekt energianvändning<br />

inkluderar bland annat energi som används<br />

vid produktion av gödselmedel och kan inom vissa<br />

verksamheter vara betydande.<br />

7.3vK Nyckeltal för använd energi ska finnas. Företaget ska:<br />

a) ta fram nyckeltal för mängd använd energi i relation<br />

till producerad mängd gröda och per kvadratmeter<br />

produktionsyta. För krukväxter används<br />

enbart nyckeltalet i relation till yta, inte till producerad<br />

mängd<br />

b) kunna uppvisa daterad dokumentation över<br />

nyckeltal.<br />

7.4vK en plan ska upprättas över hur energianvändningen<br />

kan effektiviseras.<br />

Täljare: kWh tillförd elenergi samt kWh bränslen,<br />

omräknade enligt tabell 5 i anvisning. Nämnare:<br />

Mängd gröda, t. ex. ton gurka eller antal krukor,<br />

samt m 2 växthusyta i produktion.<br />

Företaget ska:<br />

a) baserat på energikartläggningen upprätta en<br />

treårig plan över hur energianvändningen per<br />

producerad enhet kan effektiviseras<br />

b) kunna uppvisa en förbättrad effektivitet i energianvändningen<br />

inom tre år efter inträde i certifieringen.<br />

Med förbättring avses en minskning av energianvändningen<br />

per producerad enhet, där 10 %<br />

under treårsperioden efter inträdet är ett inriktningsvärde.<br />

Undantag från detta kan medges<br />

om omfattande energiåtgärder genomfördes<br />

strax innan energikartläggningen utfördes eller<br />

om yttre faktorer inträffat, som inte varit möjliga<br />

att påverka (till exempel ökat uppvärmningseller<br />

torkbehov på grund av väderleken etc.).<br />

Planen ska innehålla konkreta förslag till energieffektivisering<br />

för t.ex. fältarbeten, gödsling,<br />

dieselanvändning, torkning, transporter och<br />

uppvärmning.<br />

39 (44)


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

40 (44)<br />

Uppfylls regeln?<br />

Kontrollpunkt Verifieringskrav Ja nej ej rel.<br />

7.5vK användningen av icke förnybar energi<br />

ska minskas.<br />

7.6vK vid nyttjande av uppvärmda växthus<br />

ska energiväv eller plastfolie användas<br />

när odling sker under perioden<br />

15 oktober till 1 april.<br />

7.7vK en plan för att utbilda samtliga förare<br />

som regelbundet arbetar inom verksamheten<br />

i sparsamt körsätt ska finnas.<br />

Företaget ska:<br />

a) uppfylla en av följande regler:<br />

– energianvändning sammantaget för uppvärmning,<br />

belysning, kylrum samt tillverkning av<br />

koldioxid ska till minst 80 procent utgöras av<br />

förnybara energikällor på årsbasis, exempelvis<br />

miljömärkt el, biobränslen eller motsvarande<br />

– fossil energi får uppgå till högst 2,5 kilowatttimme<br />

per kvadratmeter och odlingsvecka i<br />

genomsnitt under kulturtiden<br />

b) kunna uppvisa:<br />

– omräkning av tillförd energi till kWh, samt uträkning<br />

av hur stor andel som är förnybar, t.ex.<br />

biobränslen, förnybar el, spillvärme<br />

– dokumentation som visar användningen av kWh<br />

energi för anläggningens processer uppdelat på<br />

odlingsveckor.<br />

Företaget ska:<br />

a) använda energiväv eller plastfolie för att uppfylla<br />

regeln. Detta gäller inte om du har dubbelmaterialhus.<br />

Företaget ska:<br />

a) kunna uppvisa intyg från genomgången kurs<br />

senast 31 dec 2012. Utbildningen ska omfatta<br />

minst en hel dags kurs, där individuell och<br />

handledarledd praktik varvas med teori.<br />

b) uppdatera utbildningen vart femte år.<br />

c) kunna uppvisa en daterad utbildningsplan<br />

d) kunna uppvisa kravspecifikation vid anlitande<br />

av transportföretag.<br />

Då företag anlitas, t.ex. maskinsstationer, ska de<br />

ha en plan att utbilda samtliga förare i sparsamt<br />

körsätt.


Utgåva <strong>2013</strong>:1 | Giltig från <strong>2013</strong>-01-01 <strong>IP</strong> SIGIll FRUKT & GRÖNT<br />

I Allmänna villkor finns regler om hela certifieringssystemet<br />

I <strong>IP</strong> Allmänna villkor 2011-1 beskrivs i detalj vilka krav som<br />

ställs på företag som ska certifieras, hur revision ska genomföras<br />

och vilken kompetens certifieringsorganen ska ha. Dokumentet<br />

kan laddas ner från www.svensktsigill.se eller beställas från <strong>Sigill</strong><br />

Kvalitetssystem. Här följer en sammanfattning.<br />

olika typer av revisioner<br />

För att kontrollera att produktionsreglerna uppfylls sker regelbundna<br />

revisioner:<br />

Egenrevision genomförs varje år. Det innebär att företaget går<br />

igenom checklistan med <strong>IP</strong> SIGILL-reglerna och Miljöhusesyn.<br />

Eventuella avvikelser ska noteras i en åtgärdsplan, och åtgärdas<br />

så fort som möjligt.<br />

Revision på plats sker minst vartannat år. Då kommer en revisor<br />

från certifieringsorganet ut till företaget och går igenom dokumentationen<br />

och inspekterar produktionen. Alla produktionsregler<br />

kontrolleras och eventuella avvikelser noteras.<br />

Stickprovsrevisioner genomförs varje år på 5 % slumpmässigt<br />

utvalda företag för att kontrollera att reglerna följs även under<br />

mellanåret.<br />

Extrarevisioner kan genomföras om certifieringsorganet har<br />

anledning att misstänka att kraven för certifiering inte uppfylls.<br />

resultat av revisionen<br />

Efter revisionen på plats skriver revisorn ett revisionsprotokoll<br />

med eventuella avvikelser tillsammans med uppgift om vad som<br />

ska åtgärdas. Både företaget och revisorn skriver under. Därefter<br />

ska avvikelserna åtgärdas inom 28 dagar (3 månader vid inträdesrevision).<br />

godkänd revision (nytt från 2011, gäller alla<br />

utom mjölkproducenter)<br />

För att revisionen ska bli godkänd ska alla avvikelser vara åtgärdade.<br />

I vissa specialfall kan certifieringsorganet godkänna en revision<br />

trots att det finns avvikelser kvar. Då krävs en godkänd åtgärdsplan<br />

som tydligt beskriver hur det ska gå till, och någon form av<br />

bevis på att det kommer att ske, till exempel en beställning från<br />

en hantverkare.<br />

OBS! För mjölkproducenter gäller de gamla reglerna för godkänd<br />

revision.<br />

• Att alla kritiska punkter är uppfyllda.<br />

• Att minst 90 % av övriga punkter är uppfyllda.<br />

ej godkänd revision<br />

Om avvikelserna inte åtgärdats i tid kan certifieringsorganet besluta<br />

om att stänga av företaget tills åtgärderna är genomförda.<br />

Avstängning kan gälla hela företaget eller en del av verksamheten.<br />

Om avvikelserna ändå inte åtgärdas riskerar företaget att bli uteslutet.<br />

Uteslutning kan också ske vid upprepad avvikelse på en<br />

kritisk punkt eller om avvikelsen är så allvarlig att det riskerar att<br />

allvarligt skada <strong>IP</strong> SIGILLs trovärdighet. Exempel på sådana av-<br />

vikelser är användning av otillåtna bekämpningsmedel, användning<br />

av GMO eller vanvård av djur.<br />

Vid avstängning och uteslutning får företaget inte uppge att råvaror<br />

och produkter är certifierade enligt <strong>IP</strong> SIGILL. Råvaror och<br />

produkter som producerats före, eller under tiden för avstängning<br />

eller uteslutning är inte godkända.<br />

Certifikat<br />

Som ett bevis på att reglerna i <strong>IP</strong> SIGILL uppfylls utfärdas ett<br />

certifikat (eller ett intyg om företaget ingår i en gruppcertifiering).<br />

Det är giltigt i 24 månader under förutsättning att alla åtaganden<br />

uppfylls och under förutsättning att verksamheten inte förändras i<br />

någon större omfattning. Om det finns några särskilda villkor för<br />

certifieringen anges de på certifikatet.<br />

reklamationer och överklagan av beslut<br />

Eventuella klagomål på revisionens genomförande: bokning,<br />

bemötande, bedömningar etc., ska lämnas direkt till certifieringsorganet.<br />

De är skyldiga att ha rutiner för att hantera klagomål,<br />

bland annat ska de hålla en opartisk certifieringskommitté.<br />

utträde<br />

Utträde ur systemet sker på egen begäran till certifieringsorganet<br />

(eller till huvudman för gruppcertifieringen). Råvaror eller produkter<br />

som produceras efter datum för utträde är inte godkända.<br />

kunniga revisorer<br />

Certifieringsorganen ska ha revisionsledare som leder revisionsarbetet<br />

och revisorer som genomför revisioner ute hos företagen.<br />

Detaljerade krav ställs på kompetens hos revisorerna. De<br />

ska ha både teoretisk och praktisk kunskap om de verksamheter<br />

de reviderar. För att bedömningarna ska bli så lika som möjligt<br />

mellan olika revisorer och olika certifieringsorgan genomförs<br />

regelbundet kalibreringar.<br />

sekretess<br />

Certifieringsorganen är skyldiga att lämna ut uppgifter om att<br />

ett företag är certifierat. Däremot måste information om verksamheten<br />

hos certifierade företag behandlas konfidentiellt. Om<br />

företaget vill byta certifieringsorgan övergår dock alla uppgifter<br />

om företaget till det nya certifieringsorganet. Swedac som är<br />

den myndighet som övervakar certifieringsorganens arbete får<br />

också tillgång till uppgifter om anslutna företag. Sekretess gäller<br />

även för Swedac.<br />

Överflyttning av ansvaret för certifiering<br />

Överflyttning och erkännande av befintliga certifikat innebär<br />

överflyttning av ansvaret för certifieringen från ett certifieringsorgan<br />

till ett annat. Det nya ”accepterande” certifieringsorganet<br />

ska utvärdera certifieringen och försäkra sig om att inga hinder<br />

för fortsatt certifiering finns. Utvärderingen ska ske genom att<br />

den sökande bekräftar att certifieringsvillkoren uppfylls genom<br />

dokumentation. Certifieringsorganet gör i de flesta fall också ett<br />

besök hos det sökande företaget.<br />

utgåva av nya regler<br />

<strong>Sigill</strong> Kvalitetssystem meddelar när nya regler har publicerats,<br />

antingen på hemsidan eller genom utskick. Samtidigt meddelas<br />

också datum då de nya reglerna börjar gälla.<br />

41 (44)


AntecKnInGAr<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________


AntecKnInGAr<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

______________________________________________________________________________________________________


<strong>IP</strong> sIgIll FRUKT & gRÖNT Utgåva <strong>2013</strong>:1 | giltig från <strong>2013</strong>-01-01<br />

44 (44)<br />

<strong>Sigill</strong> Kvalitetssystem AB | 105 33 stockholm | tel 08-787 59 50 | fax 08-787 53 21 | www.svensktsigill.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!