country update - International Aid Services

ias.intl.org

country update - International Aid Services

IAS update

>

>

>

Sudan, Somalia, Somaliland and Uganda >> page 3, 4, 5

Operation Nuba Mountains >> page 6

Interview with Julius Bitamazire >> page 7

nummer 1 - 2003


from the directors

from the directors

>> Off-loading in the Sudan

2

IAS Sweden

Vi är glada att återigen kunna publicera vårt nyhetsbrev, IAS

Update. Nyhetsbrevet kommer att ges ut 3 - 4 gånger/år och vi

tror att det ska ge er en god inblick i IAS olika aktiviteter.

Under de sista månaderna har världens media talat om en intressant

positiv utveckling på Afrikas Horn. Många har ställt sig frågor

som: Är tiden inne för ett fredsavtal efter 20 år av inbördeskrig i

Sudan? Ska det äntligen bli fred? Ska stridigheterna i Somalia

upphöra och kan de olika klanerna komma överens? Vi som arbetar

i detta land ber att det oerhörda lidandet, som påverkar så många

människor, ska komma till ett slut. Vi ber också att rättvisa och

långsiktiga lösningar ska kunna uppnås vid de pågående

fredssamtalen för Somalia och Sudan.

Trots kaoset har tusentals människor fått hjälp genom IAS olika

projekt. Kontoren i Danmark, Tyskland och Sverige utgör en

viktig roll genom att skaffa pengar för utbildning, vatten och

sanitet, hälsovård och jordbruksaktiviteter. IAS strävar efter att

minska de akuta hjälpinsatserna och satsa mera på uthålliga

projekt.

Projektet för förståndshandikappade i Hargeisa, Somaliland, har

spelat en viktig roll i detta land. Värderingar har förändrats i

positiv riktning och engagerade lärare har fått utbildning och ger

nu en ovärderlig hjälp i detta utbildningsprogram.

För närvarande är IAS verksam i Djibouti, Kenya, Somalia,

Somaliland, Sudan och Uganda. Nyligen gick IAS in i ett samarbete

med EU-CORD, ett europeiskt nätverk för organisationer inom

EU, som driver akuta hjälp- och utvecklingsprojekt.

Vi vill gärna att ni som läser denna tidskrift tar kontakt med oss

om du har frågor och om du vill stödja något av IAS projekt på ett

eller annat sätt.

Leif Zetterlund

IAS Sweden Director

IAS Denmark

International Aid Services Denmark bildades som en paraplyorganisation

i Danmark för humanitär hjälp och utveckling.

Organisationen har sitt huvudkontor i Blåhøj/Brande på Jylland.

I egenskap av en paraplyorganisation har IAS Denmark fått

möjligheten att arbeta i stora delar av världen. Detta sker genom

att organisationens medlemmar driver småskaliga projekt i Asien,

Sydamerika, Östeuropa och Afrika. I början har tonvikten lagts

på att samla in information om de olika medlemmarna och hur

IAS kan hjälpa till att samla in pengar och starta upp projekten.

IAS Denmark har också byggt upp goda relationer med olika

givare, t.ex. Danida. Genom dessa kontakter, både med givare

och medlemsorganisationer, har IAS Denmark kunnat få en bra

start trots stora utmaningar.

Ett mycket gott samarbetet har upprättats med IAS Sweden,

som är etablerad i Afrika. Dess erfarenhet och kunnande har

kommit oss till godo och det känns bra att ha en sådan vän

”ombord”. Jag vill därför framföra mitt varma tack till IAS Sweden.

Jag tror på nätverksarbete och ser fram emot ett framtida samarbete

även på ett djupare plan. I själva verket har det redan skett.

Ett gemensamt vattenprojekt har startats upp i Nuba Mountains,

Sudan. Ett reportage om det finns att läsa längre fram i nyhetsbrevet.

Här arbetar IAS Sweden och IAS Denmark sida vid sida

och skaffar medel och organiserar uppstarten av projektet. Ett

annat samarbetsprojekt är programmet för förståndshandikappade

barn i Somaliland.

IAS Denmark har också andra aktiviteter, t.ex. frakt av akut

nödhjälp till Tanzania, Somaliland, Sudan och Vitryssland. IAS

Denmark har också slussat pengar från Danida och Danska

Missionsrådet till lidande vid en naturkatastrof i Garissa i Kenya

där mer än 3000 människor blev hemlösa på grund av att floden

svämmade över efter häftiga regn.

En av de saker som gör mig upprymd är möjligheten att förändra

vår värld! IAS Denmark vill vara med i det arbetet! Detta kan bli

möjligt tack vare samarbete och vänskap. Låt oss tillsammans

vara med och förändra världen!

Torben Madsen

IAS Denmark Director

more information about IAS can be found on

>> www.ias.nu


country update

country update

Sudan

Equatoria programmet

Södra Sudan är uppdelad i många regioner, som t.ex. Equatoria,

Bahr-el Ghazal, Nuba Mountains, Southern Blue Nile and Upper

Nile. Equatoriaregionen är dessutom uppdelad i västra och östra

Equatoria. I västra Equatoria har IAS verksamhet i kommunerna

Yei, Maridi, Juba och Kajo-Keji. I vart och ett av dessa kommuner,

med undantag av Juba, finns det ett kontor, som administreras

och leds av en fält koordinator.

>> IAS borrteam i Sudan

IAS projekt i Sudan

1. Utbildning

• 97 lågstadie skolor

• 17 förskolor

• 5 gymnasieskolor

• 1 kurscenter för lärare

Skolorna förses med material och IAS ordnar vidareutbildning

för lärare vilket blir en drivfjäder att skapa

något nytt.

2. Vatten

Djupborrning av brunnar och skydd av källor är exempel

på IAS arbete i Sudan. Detta görs med god hjälp av

lokalbefolkningen i byarna. Andra aktiviteter som utförs

är underhåll av pumpar, utbildning av vattentekniker

och seminarier i byarna kring vatten- och sanitetsfrågor.

3. Jordbruk

Den bördigaste jorden och mest lämpliga marken för

spannmålsproduktion i Sudan finns i Equatoria. IAS

bistår med fröer och redskap och anordnar kurser för

jordbruksförmän. De i sin tur inspirerar och undervisar

de lokala bönderna i byarna.

>> IAS camp in the Nuba Mountains

4. Hälsovård

I Kajo-Keji kommunen i Equatoria har IAS ett samarbete

med den inhemska sudanesiska organisationen (SUHA),

som distribuerar mediciner och läkemedel till Primary

Health Care Centers och Units inom kommunen. De

anordnar också kurser för medicinsk personal. IAS

driver också ett ögonprogram i Equatoria där operationer

kan utföras vid vissa kliniker och mobila enheter som

patienter kan nå ute i bushen. Dessa enheter anordnar

även seminarier i hälsovård. Helt nyligen har en IAS

klinik blivit färdigställd, avsedd att kunna ta emot

patienter som ska opereras. Begagnade glasögonbågar

används efter att ha fått nya glas inmonterade. Rullstolar

som samlats in i Sverige får många användare.

3


country update

country update

4

Bahr el Ghazal

Projekten i Bahr el Ghazal handhas av IAS kontor i Lokichoggio.

Förra året kunde IAS starta upp vidareutbildning för lågstadielärare

med ett deltagande av 115 lärare. Undervisningen äger rum

i Marial Baai i kommunerna Aweil West och Aweil North.

Undervisningen sker i samarbete med byborna, som ansvarar för

det praktiska, såsom mat och logi. Det finns dock ett stort behov

att utveckla undervisningen och under detta år planeras ett helt

nytt undervisningscenter.

IAS har startat upp en tvådelad plöjningskurs med oxar i Aweil

East. Deltagarna kommer från de närliggande byarna Wunlang,

Yargot och Mangok.

En annan viktig aktivitet är jordbruksträning för ungdomar, som

vill förkovra sig i praktiskt jordbruk. Kursen pågår under tre

månader och studerade ämnen är: trädgårdsskötsel, agronomi,

lantbruksutveckling, beskogning och djurhållning. Rådgivare och

lärare kommer från Uganda och de lokala byarna i Sudan.

>> Träning i att plöja med oxar

Uganda

Uganda har 2 fältkontor och ett regionkontor. Fältkontoren finns

i Adjumani och Moyo, medan det regionala kontoret ligger i

Kampala. Följande verksamheter planeras nu i Uganda:

1. Projekt för vatten och sanitet.

2. Planering av ett ”Simsim” plantage i Moyo.

3. Program för byutveckling.

4. Utbyggnad av de mobila klinikerna i Moyo-området.

Somalia

IAS ansvarar och stöder lågstadieskolor och små hälsokliniker

genom de befintliga skolorna. Vid sidan av det generella skolstödet

har IAS också etablerat små kliniker vid varje skola. För

närvarande stöds 10 skolor i och omkring huvudstaden Mogadishu.

Några av skolorna finns i de närbelägna regionerna Banadir

och Shabelle. Tre av dessa skolor styrs av en lokal organisation,

Somali Community Based Organisation.

Skolor

Det somaliska folket har en stor längtan efter utbildning. I några

av skolorna är det inte ovanligt att man kan få se elever som är

upp till 20 år gamla. För närvarande är elevantalet 3072, fördelat

på 1719 pojkar och 1353 flickor. Det finns fler flickor än pojkar

inskrivna vid de lägre klasserna. Tyvärr får ett flertal flickor lämna

skolan i de högre klasserna på grund av att de måste ta ett större

ansvar i hemmen. Det har blivit en stor utmaning för eleverna att

trots de knappa resurserna skaffa sig utbildning. Många elever

undervisas under träden eftersom lokalerna inte räcker till. I andra

skolor råder ett tvåskift system med ett morgon- och ett

eftermiddagspass för att kunna ta emot alla elever. Oavsett

undervisningsmetod avskräcks inte föräldrar och byansvariga från

att ge sina barn kunskaper. Genom en positiv inställning från IAS

givare kan skolorna förses med utbildningsmaterial och vidareutbildning

för lärarna och hjälp till de lokala kommittéerna för att

förbättra kvalitén på undervisningen.

Skolkliniker

Skolklinikerna har de nödvändigaste medicinerna, vilket bidrar

till att öka hälsonivån och närvaron i skolorna. Personalen sörjer

för elevernas hälsa och kan avhjälpa infektioner som ofta drabbar

barnen. Det stora behovet av hälsovård innebar att en av skolklinikerna

i Elasha, strax utanför Mogadishu, startade upp en utåtriktad

verksamhet för folk i allmänhet. Detta har visat sig vara mycket

uppskattat och värdefullt för folket och många får nu hjälp med

sin hälsovård. På kliniken får också gravida kvinnor hjälp och råd

inför kommande förlossning. IAS anordnar seminarier och

workshops för att höja kvalitén inom hälsovården där IAS

hälsopersonal ansvarar för utbildningen. IAS - Somalia försöker

också vara den brygga mellan människor som hjälper till att hela

det som brutits sönder av många års krig. Utmaningarna är

verkligen många!

“Som en konstnär med en stor målning framför sig, kan vi redan

se vad vi kan skapa. Vi vet att det är möjligt för vi vågar tro på

det!”

co


Somaliland

School for Special Needs in Hargeisa

Lågstadieprojektet för förståndshandikappade och traumatiskt

krigspåverkade barn i Hargeisa, Somaliland, startades 1999.

Projektet riktar sig till barn och till de mest eftersatta och fattiga

familjerna i Somaliland. De här barnen i synnerhet har varit

försummade inte bara av samhället utan också av organisationer

och givare. Likväl är dessa barn en del av invånarna och de förtjänar

allt stöd vi kan ge dem. IAS är därför stolt över att genom speciell

undervisning kunna hjälpa de behövande barnen i Hargeisa.

Projektet är uppdelat i en skola för särskilda behov och ett resursoch

utvecklingscenter. Skolan har mer än 100 barn fördelade i

olika klasser. Vår strävan är att öva dem i att kunna klara sig

själva och kunna ta del av undervisning och talträning. Syftet

med resurs- och utvecklingscentrat är att ge utbildning åt lärarna

och att utveckla nytt och bättre material som kan användas vid

skolundervisningen. Projektet skapar en stor medvetenhet hos

allmänheten. Utbildningsministeriet har fått ta del av läroplanen

och är tätt knuten till projektet.

IAS uppskattas mycket av de ansvariga i byarna och av

myndigheterna i Somaliland. Framtida planer innehåller bl. a. ett

talpedagogiskt center. IAS strävar också efter att utöka projekten

så att fler människor kan bli hjälpta som bor utanför Hargeisa.

>> Abdi Guracho vid skolbänken

För att uppnå bästa möjliga resultat, har följande aktiviteter hittills organiserats...

· En skola för särskilda behov med mer än 100 barn.

· Vidareutbildning för undervisande speciallärare.

· Bedömning av barn som kan misstänkas ha något förståndshandikapp.

· Hembesök och rådgivningsprogram för familjerna.

· Utveckling av läroplaner och material som kan användas i skolorna.

· Övning och talträning hos barnen med något handikapp så att de kan slussas över till den allmänna skolan.

· Förse skolan med undervisningsmaterial.

· Att skapa medvetenhet bland ansvariga i byar, på departementen och andra delar av samhället.

ntry update 5


special report

special report

6

Operation

Nuba Mountains

Ett av de vackraste områdena i Sudan är “Nuba Mountains”.

Bergstoppar i alla skepnader gör området så olikt andra delar av

landet. Ungefär 300 till 400 tusen människor bodde här i

dalgångarna tidigare, men när kriget trappades upp och dalarna

blev slagfält flydde människorna upp bland bergen. De tog också

sin tillflykt till grottor, som finns i stort antal. Varje stam har sitt

namn efter respektive berg. Det finns ett talesätt som säger att

det finns “99 berg, 99 stammar och 99 språk”. Många språkvetare

är en aning skeptiska till detta och anser att det finns cirka 60

stammar i denna region.

Under inbördeskriget har folket lärt sig att bo och leva uppe i

bergen. Vattenkällor och små lantbruk finns numera på toppen

av bergen. Det är dock svårt att ge den mest nödvändiga hjälpen

i form av hälsovård och utbildning till människor som bor så

otillgängligt.

Förra året undertecknade SPLA - gerillan och Regeringen i

Khartoum ett eld upphör avtal avseende Nuba Mountains.

Avtalet innebar fri tillgång för Nubas folk till både områden

kontrollerade av SPLA respektive Khartoumregering. En internationell

grupp av militärpersonal övervakar eld upphör avtalet

och för närvarande finns ungefär 80 militärer från USA och Europa.

Gruppen kallas för JMC - Joint Military Commission. Tillsammans

med militär personal från SPLA och Khartoumregeringen

görs stora ansträngningar att hålla eld upphör avtalet. Varje

flygplan som landar undersöks, och rapporter om överfall och

illegala aktiviteter följs upp noggrant. Utöver JMC finns en annan

viktig institution, nämligen NMPACT, som står för “Nuba

Mountains Peace and Conflict Transformation, och är uppbyggd

av NGO-organisationer och SRRA. Även FN-organisationerna

är medlemmar i NMPACT.

Nuba Mountains är uppdelad i två huvudregioner, Nuba West

och Nuba East. Nuba East är större och mer hjälp går till detta

område där Kauda är den viktigaste staden.

IAS har sitt huvudläger vid foten av berget Tima i Nuba West.

Personalen i lägret är 8 till antalet och bor i 5 tält. Bethsmith Aliga

från Yei är ansvarig för teamet. Tillsammans med 4 Kenyaner, 1

Ugandier och några lokalt anställda förser de tusentals människor

med vatten i detta torra land. Teamet berättar:

“När vi kom hit förra året fanns inga vägar. Vi var tvungna att

bygga nya vägar med yxor och spadar, och om det fanns stora

träd fick vi gå kring dem. Därför blev vägarna mycket smala och

krokiga. Eftersom att det bara är IAS och JMC som har bilar i

området, var vi tvungna att bygga egna vägar för att komma fram

med vår borrutrustning”.

Idag är 3 internationella organisationer verksamma i Nuba West.

MSF/Belgium ger folket medicinsk service. Samaritan Purse förser

sektorerna utbildning och jordbruk med nödvändig materiel och

IAS borrar brunnar. Utöver detta ges hjälp till Nuba West genom

en lokal organisation, NRRDO – Nuba Relief and Rehabilitation

and Development Organisation, som stöds av den norska

organisationen NCA och canadensiska FAR.

Fortsätter på sista sidan >>

>> Borrning i Nuba Mountains

>> Daniel Zetterlund vid borrmaskinen


interview

IAS update interviews

Julius Bitamazire

IAS Country Representative in Uganda

1. Hur länge har du arbetat för IAS?

Jag har jobbat för IAS sedan 1995. Det var då jag började arbeta

heltid. Innan dess hade jag ställt upp på min fritid och hoppat in

där det behövdes.

2. Vilken uppgift har du idag i IAS Uganda?

Just nu är IAS situation i Uganda lite osäker. UNHCR som har

varit vår främsta uppdragsgivare håller på att avveckla en stor del

av sin verksamhet i vissa områden i Uganda. Detta medför att vi

på grund av UNHCRs nedskärningar kanske blir tvungna att

stänga ett av våra fältkontor nästa år.

3. Tror du att IAS fortfarande behövs i Uganda?

IAS är en kristen organisation. Den mesta hjälpen som går genom

IAS når också fram till de behövande. Om du ställer frågan till

folket om vilken organisation de skulle föredra, skulle de välja

IAS. Vi har gjort ett bra jobb inom många områden. Vår personal

är välutbildad och mycket engagerad. Idag behöver Uganda

trovärdiga människor. IAS har kunnat fullfölja sin intension att

vara trovärdig i sin verksamhet och har ett gott anseende hos

myndighetsansvariga. Som svar på frågan svarar jag, javisst!

IAS behövs fortfarande i Uganda.

4. Vad ska IAS, enligt din uppfattning, göra i framtiden

i Uganda?

Jag anser att IAS styrka finns inom vatten och sanitet. På det sätt

IAS klarat av att ge rent vatten till behövande skiljer sig klart från

myndigheterna. Det finns så många distrikt där vattenhygienen

är mycket dålig. Det andra området som jag vill att IAS ska verka

för är att se till människors andliga behov. Mitt hjärta har alltid

längtat efter evangelium och att få evangelisera. Då känner jag mig

hemma. Om vi får en möjlighet vill jag att vi skapar ett

evangelisationsteam.

>> Cataract operationer

>> Konstruktion av en ny vattenpump

>> En vattenpump som repareras

7


continuations

>> Marknadsplats i Nuba Mountains

Fortsättning från sidan 6

IAS borrteam är glada över att få vara i Nuba Mountains just nu.

Människorna har lidit länge i området och det är hög tid att broar

börjar byggas mellan tidigare rivaliserande fraktioner. Nuba är det

första exemplet på hur detta kan göras rent praktiskt i ett land

som Sudan. Idag finns hopp om förändringar och att folk

återvänder från Khartoum och andra platser. Många känner sig

redo att återvända så snart som infrastrukturen har börjat

återuppbyggas.

Ett exempel på hur angeläget Nubafolket är för att se förändringar,

är längtan efter att skapa relationer mellan det dominerande

muslimska samhället och de mindre kristna grupperna. Man har

bestämt sig för att ha onsdagen som vilodag i stället för fredagen

och söndagen. Både kristna och muslimer har kommit överens

om detta på försök i vissa områden.

Undervisningen i skolorna genomgår också en stor förändring.

Tidigare var all undervisning på arabiska, men från och med i år är

undervisningen på engelska i de SPLM - kontrollerade områdena

i Nuba Mountains.

addresses

IAS Regional Office IAS/Sweden IAS/Denmark

P.O.Box 76573 Dalgatan 7 Stationsvej 27, Blåhøy

Nairobi, Kenya S-36070 Åseda, Sweden DK-7330 Brande, Denmark

tel +254-2-568539/41, 573618 tel +46-474-71623 tel +45-75345855

fax-+254-2-560864 fax +46-474-12283 fax +45-75345290

email-ias-nairobi@ias.nu email ias@ias.nu email iasdk@ias.nu

>> www.ias.nu