Riktlinjer gällande rutiner för narkotikahantering i Jämtlands läns ...

jll.se

Riktlinjer gällande rutiner för narkotikahantering i Jämtlands läns ...

Vårdavdelning/mottagning

Ersätter nr

----

Gäller fr.o.m.

2008-04-25

Godkänd av, Anna-Kerstin Lejonklou, Vårdstrateg

2008-04-25

Utarbetad av,Carina Träskvik, läkem.samordn.

2008-04-18

Revideras av,

Carina Träskvik

Fastställd av, Karin Strandberg Nöjd, Landstingsdirektör

2008-04-25

Revideras senast,

2010-04-18

LÄKEMEDELSHANTERING

Riktlinjer Narkotika hantering

Nr utgåva:CATRÖS 310-01

Sida 1 (2)

Sidan 2 är en bilaga,

Förteckning narkotika

Riktlinjer gällande rutiner för narkotikahantering i Jämtlands läns landsting

(Komplement till Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal)

I enlighet med författning SOSFS 2000:1 med ändringar i SOSFS 2001:17 ska stor vikt läggas vid utformande av

lokala rutiner för narkotikahantering. Föreliggande riktlinjer är landstingsövergripande och ska ligga till grund för

utformandet av rutiner på respektive vårdavdelning och mottagning.

Kontrollvaror: Förvaras åtskiljt från övriga läkemedel. Narkotikaförteckning grupp II-V bifogas. Överväg att även

inkludera andra beroendeframkallande läkemedel.

Narkotikaansvarig sjuksköterska: Ansvarar för kontroll av narkotikapreparat, får ej ansvara för rekvisition av

läkemedel. Om antalet anställda är få kan behörig person från t ex annan enhet tilldelas sådant ansvar. I den lokala

rutinen anges vad som ska kontrolleras samt hur ofta. Kontroll ska göras minst en gång per månad. På vissa

avdelningar/mottagningar kan tätare kontroller vara lämpligt. Vid brist/misstanke om tillgrepp beslutas om

extraordinära kontroller, t ex dagligen. Läkemedel som används sällan bör kontrolleras oftare, alternativt kan dessa

läkemedel föras över till avdelning som omsätter dem eller kasseras.

Webabest kan användas för att jämföra rekvirerade läkemedel med införda leveranser i narkotikajournalen.

Narkotikajournal (rekvireras via apoteket): Införsel/uttag samt kontrollräkning av läkemedlet dokumenteras i

anslutning till respektive tillfälle. Om endast en del av en ampull/tablett ges eller kross, förs kasserad mängd in.

- Rekvirera tabl/kaps i endos-/tryckförpackning. (Svårt att räkna i burk, ohygieniskt och minskad hållbarhet.)

- Fulltecknad journal sparas 1 år från senaste anteckning. Kan därefter slängas i sekretesstunnan av ansv. sjsk.

- Vid lån mellan avdelningar ska uttag och införsel kontrasigneras i båda journalerna. Säkerställ att det är en

känd/behörig person som lånar. Sjukhusets ID-kort och telefon-motringning kan vara ett sätt.

Enstaka tabletter återlämnas ej, endast hela originalförpackningar.

Läkemedelsvagn: Vid stående ordination läggs narkotikapreparat i respektive patients låda. Ange i den lokala

instruktionen vad som är lämplig mängd för att kunna spåra uttag/användning.

Ex. Narkotika grupp IV o V för tre dygns bruk, narkotika grupp II o III för ett dygns bruk.

När narkotikapreparat förvaras i läkemedelsvagn, t.ex sömnmedel som ges enligt generella direktiv, ska även

narkotikajournal föras för uttag ur respektive vagn.

Riktlinjer för hur åtgärder vidtas vid avvikelser ska anges i den lokala rutinen.

Kassation:

- Tabletter/vätskor i bruten förpackning trycks/hälls ut i behållaren för lösa tabletter/flytande läkemedel av narkotika-

/läkemedelsansvarig sjsk, kontrasigneras i narkotikajournalen. Se till att innehållet blandas med andra läkemedel.

Lägg därefter burken/flaskan i returboxen för sändning till apotek snarast.

- Läkemedel i hel förpackning lämnas över disk på apoteket, narkotikajournal tas med för kontrasignering.

Remonthagen och andra avdelningar utanför sjukhusområdet lägger förpackningen i returboxen med följesedel

och sjukhusapoteket bekräftar mottagen leverans via fax. (Gäller även returer för kreditering)

Stängd avdelning: Narkotika och nycklar lämnas till annan avdelning för förvaring. Överväg spärra passerkort.

Returer: Hel förpackning för kreditering sker över disk på apoteket, narkotikajournal tas med för kontrasignering.

Pat:s egna läkemedel: Omhändertas enligt avdelningens rutin. Räkna och dokumentera. Kassation kan ske via

apotekets returbox enl ovan, Apodos-påsarna behöver ej tömmas.

Vid dödsfall informeras anhöriga om att kassation sker. Kontrasignering i journalhandling.

Blankett för delegering av narkotika-ansvar finns utformad, avd cheferna får den av läkemedelssamordnaren.


Jämtlands läns landsting 2 (2)

2008-04-25

Bilaga till CATRÖS 310-01

FÖRTECKNING ÖVER NARKOTIKA GRUPP II - V

Grupp II – III Grupp IV – V

Actiq Alprazolam

Bupivakain-fentanyl-Adrenalin Apodorm

Concerta Apozepam

Depolan Diazepam Desitin

Dolcontin Dormicum

Dolcontin Unotard Fenemal

Durogesic Fenobarbital

Fentanyl Halcion

Flunitrazepam Heminevrin

Fluscand Iktorivil

Ketobemidon Imovane

Ketodur Ketalar

Ketogan Midazolam

Ketogan Novum Modiodal

Leptanal Mogadon

Matrifen Nitrazepam

Metadon Norspan

Morfin Oxascand

Morfin Epidural Sobril

Morfin Special Somadril

Morfin-skopolamin Somadril comp

Opidol Stesolid

Oramorph Stesolid novum

OxyContin Stesolid prefill

Oxikodon Stilnoct

OxyNorm Suboxone

Palladon comp Subutex

Petidin Temesta

Rapifen Temgesic

Ritalin Triazolam

Rohypnol Xanor

Ropivakain-sufentanil Xanor Depot

Spasmofen Zolpidem

Sufenta Zopiklon

Ultiva

Övriga läkemedel som kontrolleras:

More magazines by this user
Similar magazines