Ladda ner som PDF - BASF

agro.basf.se

Ladda ner som PDF - BASF

2

Växtskydd för rapsodling

VÄXTODLINGS-

GÅRDENS

GULA MOTOR

av Albin Gunnarson,

Svensk Raps

FOTO: JENS BLOMQUIST

Flera olika insatser är alla viktiga för

att etablera den perfekta rapsgrödan.

Tyngdpunkten ligger under grödans

första veckor, oavsett om det gäller

höst- eller våroljeväxter.

Höstrapsetablering

Etablering är inte bara hur man sår ut sitt frö.

Höstrapsetablering omfattar allt från jordbearbetning,

sådd, gödsling och ogräsbekämpning.

Såtidpunkt

Grunden till en god höstrapsgröda läggs till största

delen redan på hösten. Detta visar flera års försök

med såtidpunkter vid odling av höstraps i både

Sverige och Danmark. En gammal regel har varit att

hybrider skulle vara mer lämpliga att så vid en

senare såtid, men försöken har visat att detta är ett

falskt påstående. Det går inte att säga att vare sig

linjesorter eller hybrider skulle vara mer lämpliga vid

en sen såtid. I stället har det visat sig att det är den

enskilda sorten som avgör om den är lämplig för

sen sådd, oavsett om sorten är en hybrid eller linjesort.

I svenska försök har alla sorter som medeltal visat

lägre avkastning vid sen sådd, i genomsnitt 29 kg

lägre fröskörd per dygn senare såtid. I Danmark är

den siffran något högre vilket visar att ju längre sö


der ut vi odlar raps desto viktigare är det att så tidigt.

Försöken i OS-190 har tydligt bevisat att man

får de bästa rapsskördarna vid tidig sådd.

Jordbearbetning

För att kunna så, och för den delen också få upp,

sin höstraps snabbt ur jorden gäller det att välja en

etableringsmetod som sparar både tid och fukt.

Tidigare har en stor del av höstrapsen såtts efter

träda, men i takt med att all mark behövs i produktion

måste man också så raps efter andra grödor,

t.ex. spannmål. Tiden mellan skörd av spannmålsgrödan

och optimal såtid blir ofta mycket kort.

Jorden är också ofta uttorkad och får ett grovt bruk

om den plöjs. Olika former av plöjningsfria bearbetningsmetoder

kan därför innebära stora fördelar –

minskad tidsåtgång, finare såbädd och minskad

avdunstning. Plöjningen är dock effektiv för att bruka

in halm och luckra hela matjordslagret. Sedan

hösten 2007 har ett stort antal försök i serien R2 /

L2 4141 och 4143 runt om i Sverige visat att det är

fullt möjligt att etablera höstraps utan föregående

plöjning med bibehållen skörd.

Växtskydd för rapsodling

Utsädesmängd och ogräsbekämpning

Vid en tidig sådd av höstraps är det viktigt att hålla

nere utsädesmängden då plantorna kommer att ha

gott om tid att växa sig stora inför vintern. En

höstrapssådd under augustis första 10 dagar kan

med fördel sås med ned till 40 plantor per kvadratmeter

mot normala 50-60 plantor. Även om plantorna

är stora vid invintring så är små späda groddplantor

under augusti hårt utsatta för konkurrens

från ogräs och spillsäd. Här gäller det att vara med

redan från start. Ett mycket stort antal försök med

Nimbus och Butisan Top visar att bäst effekt på

ogräsen fås vid tidiga behandlingar före uppkomst.

Nimbus är den något mer bredverkande av produkterna

och är förstahandsvalet vid plöjning. Vid en

plöjningsfri etablering med mycket halmrester eller

andra mullämnen i ytan är det bättre att välja en behandling

med Butisan Top i grödans hjärtbladstadie.

...Fortsättning se nästa sida

3


4

Växtskydd för rapsodling

Kväve till höstraps

Kvävetillförseln på hösten till höstraps är viktigt.

Nya försök i serien OS-188 har visat ett intressant

samband mellan att öka kvävegivan på hösten och

i stället minska den på våren. Detta är ett fenomen

som återigen belyser hur viktigt det är att få till en

bra gröda redan på hösten. Nya rekommendationer

säger nu att höstraps efter stråsäd skall gödslas

med omkring 60 kg kväve på hösten. Tidigare rekommendation

har varit 10-20 kg lägre. Försöken

har visat att genom att öka höstkvävegivan med 20

kg kväve har man kunnat spara hela 40 kg kväve på

våren, en nettobesparing på 20 kg rent kväve. I försöksserien

har bäst gödslingsnetto uppnåtts vid

gödsling med 60 kg kväve på hösten följt av 140 kg

kväve på våren. Om just 140 är det rätta eller möjligen

ännu lägre ger inte försöken svar på. Det kan

vara befogat att ytterligare våga minska kvävegivan

på våren om rapsgrödan varit kraftig på hösten. Ett

mycket bra hjälpmedel till att fastställa denna vårgödsling

är Yara N-sensor. All gödsling i oljeväxter

skall göras med svavelhaltiga gödselmedel.

Bekämpning av spillsäd

Stråsäd är idag den vanligaste förfrukten till höstraps

varför spillsäd är ett vanligt problem. Spillsäd

behandlas också med störst framgång redan på

hösten med Focus Ultra. Spillsäd av höstspannmål

går mer eller mindre inte att ta bort på våren utan

där är höstbehandling ett måste.

Svampen Phoma

I Sydsverige förekommer även den på kontinenten

så vanliga svampen Phoma Lingam. Som sista

höståtgärd finns numera även i Sverige möjligheten

att behandla Phoma med Cantus i grödans 4 - 6

bladstadie. Behandlingen kan kombineras med

exempelvis Focus Ultra mot spillsäd eller mikronäring

på hösten. Försök i Sverige har visat på

betydande skördeökningar i angripna fält.

Vårrapsetablering

Även vårrapsskördarna blir störst vid tidig sådd på

våren. Bekymret är dock att ogräs växer bättre än

vårraps vid låga temperaturer. Därför är det viktigt

att även tidig ta kontroll med Butisan Top eller

Nimbus i ogräsbemängda fält. Odlingstekniska försök

gjorda av BASF, Lantmännen SW Seed och

Växtrådgruppen visade mycket bra effekter av

Butisan Top både vad gäller skördad mängd, men

också skördens renvaruhalt samt vattenhalt. Focus

Ultra har bra effekt mot gräsogräs, särskilt kvickrot

och flyghavre vilka har lätt att växa till i den ljusinsläppliga

rapsgrödan.

Våroljeväxter kombisås med NPKS.

Lämplig kvävegiva ligger mellan 90-120 kg, dels

beroende på förväntad skörd men också beroende

på kvävepris vilket varierat stort under de sista åren.

Senare års försök har visat att vårraps svarar bra på

fosforgödsling. Fosfor och kalium gödslas efter

markkarta.


Jordloppor är en annan skadegörare som förekommer

främst i östra Sverige. Förekomsten av

jordloppor måste kontrolleras noggrant och

behandlas vid behov med Fastac 50.

Vår och försommaråtgärder

i oljeväxterna

Den övervintrade höstrapsen vill ha sitt kväve tidigt.

Kvävet skall vara tillgängligt när rapsen börjar växa.

Sista åren har en speciell modul utvecklats för raps

i Yara N-sensor. Gödslingar med N-sensor i oljeväxter

har visat att det faktiskt finns mycket stora

möjligheter att låta sensorn spara på kvävet.

Rapsbaggar

Vårt största insektsproblem i oljeväxtodlingen är

rapsbaggar vilka på många platser är resistenta mot

pyretroider. I områden där pyretroidresistens inte

förekommer är det viktigt att ändå växla mellan

pyretroiden Fastac 50 och andra produkter med

annorlunda verkningsmekanismer vid upprepad

behandling mot skadeinsekter. Det är av största vikt

att ha tillgång till flera olika verkningsmekanismer

varför preparatväxling inte nog kan understrykas.

Svampangrepp

Regniga år kan slutligen bomullsmögel förstöra en

annars perfekt oljeväxtgröda. Angreppen löper

störst risk att bli stora i täta, frodiga och fuktiga fält.

Cantus är en ny fungicid på den svenska oljeväxt-

Växtskydd för rapsodling

marknaden. Det unika med Cantus är att den erbjuder

ett något bredare behandlingsfönster vilket

innebär att en behandling före full blom medför en

lägre grad av körskador. Andra effekter är exempelvis

att grödan skidor hålls gröna längre. På skidorna

sker en stor del av fotosyntesen. Om skidorna hålls

gröna under frömatningen kan detta leda till skördeökningar.

Växtskyddscentralen och lantbruksrådgivningen

tillhandahåller lokala prognoser för bomullsmögel.

En odlingssäsong av oljeväxter är lång oavsett om

det gäller höst- eller vårraps. Odlingskalkylen är

framtung vilket innebär att stora kostnader uppstår

tidigt långt före skörd. Bra är då att marknaden

erbjuder stora möjligheter till att låsa priset när helst

på året man vill. När prisnivån nu ligger stadigt över

två gånger spannmålspriset är oljeväxtgrödan en

riktig högavkastare att ta vara på. Efterfrågan på

raps är god och odlingsutrymme finns men det är

en bit kvar från dagens 100000 ha till 80-talets

glansdagar med 160000 ha. Men den potentiella

arealen i Sverige är långt högre, runt 250000 ha. Det

är många som slåss om det svenska rapsfröet, biodieselindustri,

svenskt proteinfoder och svensk

rapsolja i livsmedelsproduktionen.

Det ser lovande ut för rapsodlingen

– växtodlingsgårdens gula motor.

5


6

Växtskydd för rapsodling

Ogräs

För att få bra och breda ogräseffekter i sin

oljeväxtodling finns två alternativa produkter,

Butisan Top eller Nimbus.

Butisan® Top

...har både jord- och bladherbicid verkan. Produkten

innehåller de aktiva substanserna, metazaklor

och kvinmerak.

Behandlingstidpunkt

Butisan Top har bäst effekt i ogräsens tidiga utvecklingsstadier,

behandling ska därför ske så tidigt som

möjligt efter sådd och defenitivt inte efter att grödan

har fått 1-2 örtblad. Behandling mot ogräsarterna

lomme, näva och viol ska helst göras strax efter

sådd eller senast i grödans hjärtbladsstadium.

Jordbearbetning och etablering

Butisan Top har jordverkan och precis som andra

herbicider med jordverkan så fastläggs den aktiva

substansen till växtrester i ytan såsom t.ex. halm.

Vid mycket växtrester i ytan eller en hög mullhalt

kan ogräseffekten därför försämras. I system med

reducerad jordbearbetning och mycket växtrester i

ytan rekommenderas därför en behandling efter

uppkomst. Vid behandling efter uppkomst utnyttjar

vi även bladverkan från Butisan Top och får säkrare

effekter. Likaledes vid reducerad bearbetning där

fröna ligger ojämnt och grunt myllade rekommenderas

också behandling efter uppkomst, för att inte

preparatet ska träffa fröna direkt.

Vältning eller annan jordbearbetning ska inte utföras

efter sprutning med Butisan Top.

Jordart

Effekten påverkas av jordens ler- och mullhalt. Hög

dos vid hög ler- eller mullhalt.

Väderlek

Vid normal fuktighet är det bäst att spruta 1 dygn

efter sådd. Vid torka, avvakta med behandling.

En viss tillväxthämning kan uppträda om det kommer

stora mängder nederbörd strax efter sprutning.

Vanligtvis hämtar sig grödan snabbt.

OBS! Butisan Top bör inte användas på mycket

lätta jordar med låg mullhalt. På rena mulljordar

sprutas Butisan Top endast efter grödans uppkomst.

Efterföljande gröda

Om höstoljeväxterna har utvintrat, kan om Butisan

Top använts under augusti månad, valfri gröda,

dock inte sockerbetor odlas på våren efter normal

jordbearbetning. På lätta jordar bör stråsäd undvikas.

Vid senare sprutning ska inte stråsäd väljas,

odla då istället våroljeväxter, ärter, bönor, kålväxter,

majs eller potatis.

Vid omsådd av våroljeväxter på våren kan endast

ärter, bönor, kålväxter, majs eller potatis odlas.

Dosering

Normaldosen för Butisan Top är 2,0 l/ha. Under

mycket gynnsamma förhållanden, små eller ogrodda

ogräs, lättbekämpade ogräs, lagom med markfukt,

lätt och mullfattig jord kan dosen sänkas till

1,75 l/ha.

Blandbarhet

Butisan Top är blandbar med Focus Ultra,

Fastac 50, och Cantus.


OGRÄSEFFEKT

I VÅR- OCH HÖSTOLJEVÄXTER

Art Våroljeväxter Höstoljeväxter

Butisan TOP 2,0 l/ha Butisan TOP 2,0 l/ha

Baldersbrå • • • • • •

Blåklint • •

Dån • • • •

Fliknäva • •

Harkål • • • • •

Jordrök • • • • •

Kamomill • • • • • •

Lomme • • • •

Penningört • •

Plister • • • • •

Snärjmåra • • • • • •

Svinmålla • –

Trampört • •

Vallmo • • • • • •

Veronika • • • • • •

Våtarv • • • • •

Åkerbinda • •

Åkerförgätmigej • • •

Åkermolke • • • • • •

Åkerspergel • • • –

Åkerviol • •

Höstkorn – •

Höstråg – •

Höstvete – •

Vårkorn – •

Renkavle – • • •

Losta – • •

Vitgröe • • • • • •

Åkerven • • • • • •

Källa: BASF

• • • = mycket god effekt • • = god effekt • = måttlig effekt

Växtskydd för rapsodling

Höstoljeväxter

Nimbus CS 3,0 l/ha

• • •

• • •• •

• • •

• • •

• • •


• • •

• • •• • •

• • •

• • •


• •

• •• •

• •

• •

• •

• • •

• •

• • •

• • •

7


8

Växtskydd för rapsodling

Nimbus® CS

...är ett ogräsmedel som skall användas före rapsens

uppkomst, 0 till 3 dagar efter sådd. Nimbus

CS består av två verksamma substanser metazaklor

och clomazon, båda substanserna tas upp av

de groende ogräsens rötter och groddar. Efter upptag

transporteras de ut i ogräsplantan som vissnar

och dör före uppkomst eller strax efter.

Nimbus CS ger liksom andra jordverkande ogräsmedel

bäst effekt vid god fuktighet.

Jordens lerhalt och mullhalt påverkar effekten.

Ogräseffekter

Nimbus har totalt sett bättre ogräseffekter än Butisan

Top, speciellt på lomme, blåklint och viol.

Jordbearbetning och etablering

Vid en etableringsmetod där fröna är grunt och

ojämnt myllade eller det finns mycket växtrester i

ytan rekommenderas behandling med Butisan Top

efter uppkomst. Detta för att inte få sprutvätska

direkt på omyllat frö eller tappa effekt p.g.a fastläggning

i växtmaterial i ytan.

Dosering

Lägsta dosen på lätta och mullfattiga jordar eller

under goda sprutbetingelser såsom hög fuktighet

och temperatur. Högsta dosen på styva och eller

mullrika jordar.

Höstoljeväxter

Nimbus CS 2,0 - 3,0 l/ha senast 3 - 5 dagar efter

sådd.

Våroljeväxter

Nimbus CS 2,0 - 2,5 l/ha senast 3 dagar efter sådd.

För god effekt har markfukten vid spruttillfället stor

betydelse.

OBS Oljeväxterna får inte stå i markytan eller synas.

På lätta jordar med låg mullhalt avråds från användning

av Nimbus CS. På rena mulljordar, över 5-6%

mullhalt, används Butisan Top efter uppkomst.

Efterföljande gröda

Om höstoljeväxter har utvintrat och om Nimbus CS

använts under augusti - kan valfri gröda, dock inte

sockerbetor och lin odlas på våren efter normal

jordbearbetning eller plöjning. På lätta jordar bör

dock stråsäd undvikas särskilt havre. Bästa alternativ

är våroljeväxter.

Efter våroljeväxter som förstörts kan endast våroljeväxter,

potatis och ärtor odlas.

Efter normal skörd av höstoljeväxter kan valfri gröda

odlas. Efter skörd av våroljeväxter avråds från

direktsådd av höstsäd.

Missfärgning

Nimbus kan i vissa tillfälle ge gula/vita bladkanter

på rapsplantorna. Detta uppstår särskilt när tillväxten

är låg i rapsplantan under kyliga väderleksförhållande

samt om mycket regn faller kort tid efter

behandling. Den gula / vita färgen försvinner inom

ca. 1-4 veckor beroende på jordart och väderlek.

Nya gröna blad växer ut och täcker över de äldre

vit- / gulfärgade bladen.

Behandla inte med Nimbus på sent sådda fält vid

kall och regnig väderlek.

I försök har inte blekningen påverkat avkastningen

i jämförelse med andra ogräsbehandlingar.

Gräsogräs

Både Burtisan Top och Nimbus har effekt på gräsogräs

och spillsäd. Spillsäd

som gror senare från djupare

jordlager kräver en kompletterande

behandling med Focus Ultra. Ettårig

vitgröe har både Butisan Top och Nimbus

effekt mot. Vitgröe gror både höst, vår och

sommar, vilket gör att man trots bra behandlingseffekter

på hösten kan få in vitgröe igen.

Nimbus eller Butisan Top är bra

att använda mot renkavle även ur

resistenshänseende.

Se ogräseffekt i höstoljeväxter sida 7.


Focus® Ultra

Spillsäd ....en av rapsens

värsta fiender.

Raps är under hela gronings- och etableringsfasen

mycket känslig för konkurrans. Mängden spillsäd

varierar mycket beroende på hur mycket som är

spillt och hur såbädden är förberedd.

Konkurrens

Spillsäd konkurrerar precis som annat ogräs med

rapsen om ljus, vatten, plats och näring. Bekämpas

inte spillsäden resulterar det i en mycket ojämn

gröda. Där spillsäden står tät sträcker sig rapsen

med risk för bortfrysning över vintern. Ett normalt

spill från en skördetröska ligger på 1-2 %, vilket

motsvarar i storleksordningen 50-100 kg spill/ha.

50 kg spillsäd/ha eller 100 kärnor/ha är tillräckligt

för att få tätt med spillsäd som konkurrerar och sätter

tillbaka rapsen betydligt. I försök (OS 5-3228)

har 50 kg spillsäd av vårkorn i höstraps bekämpats

med Focus Ultra när vårkornet var i trebladsstadiet.

Merskörden för behandlingen blev 675 kg frö/ha.

Omräknat innebär detta att en spillsädesplanta av

vårkorn ger en skördeförlust på ca. 8 kg frö/ha.

Faktorer som påverkar effekten

Focus Ultra har bäst effekt mot spillsäd och gräsogräs

som är i god tillväxt, speciellt god markfukt

gynnar effekten.

Dosering

Våroljeväxter

Flyghavre, åkerven, renkavle

• Dos: 1,5-2,0 l/ha Focus Ultra när flyghavren

har 2-4 blad.

Behandling senast före rapsens begynnande

knoppstadium.

Kvickrot

• Dos: 2,0-3,0 l/ha - när kvickroten har 3-5 blad,

dock senast före rapsens begynnande

knoppstadium.

Växtskydd för rapsodling

Höstoljeväxter

Spillsäd av vårkorn, havre och/eller åkerven,

renkavle

• Dos: 1,0-2,0 l/ha Focus Ultra när säden/gräset

har ca 2-4 blad på hösten.

Spillsäd av höstkorn, höstvete eller höstråg

• Dos: 1,5-3,0 l/ha Focus Ultra när spillsäden

har ca 2-4 blad på hösten eller på våren då

tillväxten börjat. Behandling senast före

grödans begynnande knoppstadium.

Höstkorn bekämpas lättare än t.e.x. höstråg.

Kvickrot

• Dos: 2,0-3,0 l/ha när kvickroten har 3-5 blad

på våren, dock senast före rapsens begynnande

knoppstadium.

Vid plöjningsfri odling/reducerad bearbetning finns

ofta behov av två behandlingar mot spillsäd med

2-3 veckors intervall.

Detta för att spillsäden gror från varierande djup.

Blandning

Focus Ultra kan blandas med Fastac 50 för bekämpning

av rapsjordloppor, med Butisan Top och

med Cantus mot torröta.

Gräsogräs konkurrerar hårt med rapsen

och ska därför bekämpas innan det blir

för stort och tär på rapsen.

Det gagnar såväl rapsen som

efterföljande grödor.

Spillsäd i höstoljeväxter

9


10

Växtskydd för rapsodling

50

Fastac®

...är ett insektmedel med snabb och effektiv

verkan mot skadeinsekter.

Rapsjordloppa

Kan ställa till stor skada, speciellt i höstoljeväxter.

Med tanke på att det inte sker någon allmän betning

av oljeväxtfröet längre, har behandlingen mot rapsjordloppan

blivit viktigare än någonsin. I augustiseptember

flyger lopporna in i fält med oljeväxter

där de äter på hjärtblad och späda örtblad samt

lägger ägg i marken, tätt intill plantorna. Larverna

kläcks ca 10 dagar efter äggläggningen, de kryper

in i plantan, äter i bladskaftet och gnager gångar

inne i stjälken.

Larvskader som kan leda till utvintring av plantorna

betraktas som allvarligare än gnagskader.

Bekämpningströskel, larvskader

Rapsjordloppornas inflygning till fältet följs med

fångstskålar. Riktvärde för bekämpning är 50-100

rapsjordloppor/10 dm 2 som ackumulerad

fångst under tre veckor. Alternativt

1-2 rapsjordloppor per radmeter.

Gå ut i skymningen och kolla med

hjälp av ficklampa.

Bekämpningströskel, gnagskader

Vid ca 10% uppäten bladyta.

Jordloppor

Jordloppor är ett problem i vårraps i främst östra

Svealand. Riktvärde för bekämpning är när gnagskador

utgör mer än 30 % av hjärtbladens yta, samtidigt

som tillväxten är hämmad p.g.a. torka.

Bekämpningstidpunkt är från uppkomst fram tills

3-4 örtblad är utvecklade.

REKOMMENDATION

mot rapsjordloppa och jordloppa

Endast i områden utan resistens!

• 0,2 - 0,3 l/ha Fastac 50

Oftas i september då grödan har 2-5 örtblad.

BEKÄMPNINGSTRÖSKEL

medeltal - rapsbaggar/planta

Knopp- Vårolje- Höstoljestadium

växter växter

Tidigt 0,5-1 2-3

Medel 1-2 3-4

Sent 2-3 5-6

Rapsbagge

Angrepp av rapsbaggar medför alltid

sänkt fröskörd och sämre kvalitet.

Det är viktigt att hålla grödan

under uppsikt och sätta in

behandling så fort som möjligt.

Det är alltid bättre att spruta en

dag för tidigt än en dag för sent.

Den första tidiga behandlingen

ger dessutom bäst netto.

REKOMMENDATION

mot rapsbaggar

Endast i områden utan resistens!

RAPSBAGGE

(MELIGETHES

AENEUS)

• 0,2 - 0,3 l/ha Fastac 50

Den lägre dosen används för att få en kort

tidseffekt vid tidig behandling. Behandlingen

måste ofta upprepas. Nyinflygning kan förekomma,

vilket innebär att ännu en behandling

kan bli nödvändig. I område med förväntad

resistens av pyretroider mot rapsbaggar

använd produkt med annat verkningssätt.

Medlet får inte användas i odlingar som beflygs av

bin och humlor. Bekämpning får göras i odlingar av

oljeväxter före blomning, även om det finns blommande

undervegetation, om bekämpningen utförs

mellan klockan 22.00 - 03.00 (svensk sommartid)

och humlor och bin lämnat området.

Sprutteknik

Fastac 50 har krav på användning av 90 % avdriftsreducerande

utrustning. Svenska och utländska försök

har visat att bekämpningseffekten på skadeinsekterna

är likvärdig oberoende om avdriftsreducerande

utrustning används eller inte.

VÅGRANDIG JORDLOPPA / FOTO AV PEDER WAERN, VÄXTSKYDDSCENTRALEN.


Cantus®

...är ett systemiskt

svampmedel som

innehåller den aktiva

substansen Boscalid.

Cantus kan användas

mot svampangrepp

i raps under blomning,

men också mot

angrepp av torröta

och ljus bladfläcksjuka

på hösten.

Effekttabell för Cantus i oljeväxter

Bomullsmögel Svartprickssjuka Torröta Gråmögel

Sclerotinia sclerotiorum Alternaria bras. Phoma lingam Botrytis cinerea

• • • • • • • • • • • • •

Källa: Landscenteret i Danmark, 2013.

Skalan är 1-4 prickar

• • • • = mycket god effekt

Växtskydd för rapsodling

Användning under blomning

Cantus har god effekt på både bomullsmögel, alternaria

och gråmögel.

Cantus får användas fram t.o.m. full blom.

Förutom bra sjukdomseffekter ger Cantus en fysiologisk

effekt. Den fysiologiska effekten yttrar sig

som en förgrönande och skördehöjande effekt, men

påverkar också grödan så att den får en jämnare

avmognad. En konkret effekt av en behandling med

Cantus är mindre spill från skidor som spricker upp.

En ytterligare stor fördel men Cantus är att den kan

användas redan vid begynnande blomning. Fördelen

med att använda Cantus så tidigt är att nedkörningen

av den högväxande rapsen minskar.

Rekommenderad dos Cantus är 0,5 kg/ha.

Användning på hösten mot torröta

Vid användning mot torröta på hösten behandlar

man när rapsen har 4-6 blad. Höstbehandlingen är

särskilt viktig för att undvika rothalsröta och liggbildning

påföljande sommar. Eventuellt kan det också

finnas behov att behandla på våren mot torröta.

Rekomenderad dos Cantus är 0,25 - 0,5 kg/ha.

Sprutteknik

För att få ut högsta effekt av Cantus bör sprutvätskan

fördelas jämnt och med god täckning. I raps

rekommenderar BASF en vattenmängd på 250-400

liter/ha.

Cantus är bl.a. blandbar med Focus Ultra, Biscaya,

Fastac 50, Sportak EW och Amistar.

11


12

Växtskydd för rapsodling

Svampsjukdomar i oljeväxter

Bomullsmögel (Sclerotinia sclerotium)

Bomullsmögel är den sjukdom på oljeväxter som anses ha den största ekonomiska

betydelsen. Svampen överlever i marken som vilkroppar (sklerotier).

Sklerotierna kan överleva i marken under lång tid, det är därför viktigt med en

god växtföljd. Vid hög luftfuktighet infekterar sporerna där det finns näring.

Angreppen startar ofta i bladfästena där det fallit ner kronblad som näringskälla.

Den enskilt största faktorn för uppkomst av bomullsmögel är om det

varit angrepp på det enskilda fältet när oljeväxter odlats tidigare. Ett litet tips

är att gå och titta i stubben efter skörd, syns brådmognade stjälkar med sklerotier

inuti, anteckna sedan det i ert växtodlingsprogram.

Den bästa tidpunkten för bekämpning är strax före och under fullblom.

Svartprickssjuka (Alternaria bras.)

Alternaria angriper raps och rybs, viktiga smittkällor är växtrester. Hög fuktighet

och värme gynnar svampen.

På stjälkarna uppkommer 1-5 mm svarta fläckar. Senare under säsongen kan

angreppet gå upp till skidorna. På skidorna bildas små svartvioletta runda

eller avlånga fläckar. Skidorna brådmognar och spricker lätt upp varvid fröna

dråsar.

Bästa tidpunkt för bekämpning är vid fullblom och strax därefter.

Torröta (Phoma lingam)

Torröta förekommer främst i höstoljeväxter. Kraftiga angrepp kan leda till

brådmogna, liggbildning och i värsta fall knäcks grödan nere vid rothalsen.

Svampen överlever främst på växtrester. Sporerna kan också spridas långt

med vinden. De första symptomen uppkommer redan på hösten i form av

ljusgrå bladfläckar med svarta prickar i de s.k. pykniderna. Fläckarna utvecklar

sig under säsongen och övergår till stjälken. I slutet av säsongen kan hela

nedre delen av stjälken vara täckt av svarta prickar (pykniderna), en rosa färgton

kan ibland uppkomma. Angreppet kan gå vidare och få hela rothalsen att

bli mörkfärgad och efter en tid förrutna.

Bästa tidpunkt för bekämpning är på hösten alternativt tidigt på våren.

Gråmögel (Botrytis cinerea)

Svaga oljeväxtplantor angrips lättast av gråmögel. Svampen finns på många

platser i naturen och många olika arter angrips. Gråmögelangrepp börjar

oftast vid bladfästet där det är fuktigt längre, därifrån utbreder sig gråmöglet

och ser det som en mörkgrå beläggning på stjälk och sidoskott. Under tiden

bildas svarta vilokroppar på och i stjälken.


Butisan Top

1,75-2,0 l/ha

Nimbus

CS

2,0-2,5 l/ha

Oljeväxter kräver olika näringsämnen, och det gäller att

hålla ordning på eventuella bristsymtom.

Våroljeväxter

Fastac 50 0,2-0,3 l/ha

Jordloppor, rapsbaggar - Endast i områden utan resistens!

Focus Ultra

2,0-3,0 l/ha

Flyghavre, kvickrot

Mikronäring, Mg, Mn, B, S

Växtskydd för rapsodling

Cantus 0,5 kg/ha

Bomullsmögel,

svartfläcksjuka,

gråmögel

0 13 -15 20 25 30 50 65

70

13


14

Växtskydd för rapsodling

Butisan Top 2,0 l/ha

Nimbus CS

2,0-3,0 l/ha

Oljeväxter är näringskrävande och det gäller

Höstoljeväxter HÖST

Manganbrist:

Mangan är viktig för fotosyntesen och

bildandet av tillväxthormonet auxin.

Höstbehandling

Fastac 50 0,2-0,3 l/ha

Rapsjordloppa - Endast i områden utan resistens!

Focus Ultra 1,0-3,0 l/ha

Spillsäd, åkerven, renkavle

Cantus 0,25-0,5 kg/ha

Torröta (Phoma)

Mikronäring, Mg, Mn, B, S

Borbrist:

Bor är ett mycket viktigt mikroämne

för oljeväxter. Bor ingår i cellväggarna

och är nödvändigt för en

fullgod blomning.

0 13-15 20 25


att hålla reda på eventuella bristsymtom.

Höstoljeväxter VÅR

Magnesiumbrist:

Magnesium är en central byggsten i klorofyll och

viktig för assimilationen. Magnesium bidrar till

skörd och oljehalt. Magnesiumbrist syns först på

äldre blad.

Svavelbrist:

Svavel är viktigt bl.a. för nitratreduktionen

och förbättrar kväveutnyttjandet.

Svavelbrist syns

först på de yngre bladen.

Focus Ultra 2,0-3,0 l/ha

Kvickrot

Knoppbildning

Vårbehandling

Fastac 50 0,2-0,3 l/ha

Rapsbaggar -Endast i områden utan resistens!

Mikronäring

Växtskydd för rapsodling

Cantus 0,5 kg/ha Bomullsmögel, svartfläcksjuka, gråmögel

Beg. blomning Fullblom Skidmatning

30 50 65 70

15


Produkt Information

BUTISAN TOP

Innehåll Metazaklor 375 g/l +

Kvinmerak 125 g/l

Formulering Suspensionskoncentrat (SC)

Förpackning 5 liter dunk

Blandbarhet Blandbart med Focus Ultra,

Fastac 50 och Matrigon.

NIMBUS CS

Innehåll Metazaklor 250 g/l +

Clomazone 33,3 g/l

Formulering Suspensionskoncentrat (SC)

Förpackning 5 liter dunk

Blandbarhet Inte aktuellt.

FOCUS ULTRA

Innehåll Cykloxidim 100 g/l

Formulering Emulsionskoncentrat (EC)

Förpackning 5 liter dunk

Blandbarhet Blandbart med Butisan Top,

Fastac 50, Mangankelat,

Matrigon, Bortrac 150, Solubor

och Cantus.

Sigvard Johansson

070 - 587 03 45

sigvard.johansson@basf.com

Ann-Kristin Nilsson

070 - 587 69 05

ann-kristin.nilsson@basf.com

FASTAC 50

Innehåll Alphacypermetrin 50 g/l

Formulering Emulsionskoncentrat (EC)

Förpackning 5 liter dunk

Blandbarhet Blandbart med de flesta

förekommande växtskyddsmedel.

CANTUS

Innehåll Boscalid 50%

Vattendispergerbart granulat

Formulering Vattenlösligt granulat (WG)

Förpackning 2,5 kg förpackning

Blandbarhet Blandbart med Sportak EW,

Focus Ultra och Fastac 50.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet.

Läs alltid etikett och produktinformation före användning.

Observera alla varningsfraser och symboler.

BASF är medlem i Svenskt Växtskydd.

Peter Löfgren

Tlf.: 070 - 583 98 97

peter.lofgren@basf.com

Läs mer på vår hemsida

www.agro.basf.se

06 -2013

More magazines by this user
Similar magazines