Bruksanvisning - Porkka

porkka.se

Bruksanvisning - Porkka

Bruksanvisning

Low Temperature Freezers Model UNI/LT


BRUKSANVISNING

Gratulerar till din nya lågtemperaturfrys. Vi

är förvissade om att du kommer att ha

nytta av den i många år framåt. För att

kunna nyttja frysen optimalt, läs de följande

anvisning-arna noggrant och följ instruktionerna.

Lågtemperaturfrysar används till

infrysning och långtidsförvaring av matvaror,

medicinska preparat (vacciner, blodplasma

etc.) och andra biologiska produkter.

1. Miljöhänsyn och bortskaffande.

Förpackningen är utformad för att skydda

produkten och dess komponenter vid

transport, och är gjort av återvinningsbart

material.

• Var vänlig och lämna förpackningen

vid närmaste återvinningsställe för

återvinning.

• Gamla vitvaror innehåller återanvänd

bara material och skall inte kastas till

sammans med vanligt hushållsavfall.

• Avlägsna de fjäderbelastade gångjärnen

från utrustningen för att

förhindra lekande barn att bli inne-

stängda däri.

• Se till att ingen del av rördragningen

skadas eftersom maskinens kylmedium

då riskerar att läcka ut i omgivningen.

• Information om typ och mängd av

kylmedium finns på typplattan på

baksidan (Fig. 1)av utrustningen.

2. Säkerhetsinstruktioner.

• För att förebygga olycksfall och/

eller skador på utrustningen, bör den

packas upp och installeras av minst

två personer.

• Om skador på utrustningen upptäcks

vid uppackningen, anslut då inte

strömmen utan kontakta säljaren.

• För att undvika olyckor bör ändringar

och reparationer endast utföras av

auktoriserad personal. (För mera

information, kontakta säljaren.)

• Placera aldrig öppen eld eller andra

antändningskällor inuti utrustningen.

• Ta aldrig på frysens insida, inredning

eller produkter som förvaras där när

frysen är igång. Använd handskar för

att undvika skador (förfrysning).

Bruksanvisning Lågtemperatur frysar Modell UNI/LT 2

• Förvara nyckeln till utrustningen skild

från denna och utom räckhåll för barn.

3. Anslutning till elnätet.

• Av säkerhetsskäl måste utrustningen

jordas. Om du är tveksam om så är

fallet, kontakta en auktoriserad

elektriker.

• Låt utrustningen stå i 5 timmar innan

den ansluts till elnätet. Om den elen

ansluts tidigare riskerar kompressorn att

skadas.

• Om den elektriska anslutningen till

utrustningen av någon anledning kop

plas från, vänligen vänta 10 minuter

innan den åter ansluts till elnätet. Den

elektroniska startapparaturen kräver

tiden för att kylas ned, innan det är

säkert att starta om utrustningen.

4. Innan användning.

• Innan utrustningen tas i bruk bör den

rengöras med en mild tvållösning och

torkas med en torr ren trasa. Använd

aldrig några slags lösningsmedel eller

andra kemikalier.

5. Installation av frysen.

SWE

Frysen bör inte placeras så att den utsätts för

vattenstänk, extremt hög luftfuktighet eller

direkt solljus. Alla dessa faktorer kan leda till

försämrade prestanda och förkortad livstid

för de ingående komponenterna. Frysen bör

placeras horisontellt och inte i närheten av

någon värmekälla eller värmeledningar.

Lämna ett utrymme om minst 50 mm

bakom och vid sidan om frysen. Sidan med

ventilationsgallret bör ha minst 100 mm till

närmsta hinder för den cirkulerande luften,

så att värmen från kompressorn kan ledas

bort. Under utrustningen bör avståndet till

underlaget vara minst 15 mm. I händelse av

ett mjukt underlag d v s en matta e.d., kan

det krävas att korrekt avstånd ordnas med

hjälp av distansmaterial.


6. Strömförsörjning.

Strömförsörjningen skall alltid följa märknin

gen på plåten på frysens baksida. Försörjningen

måste alltid följa lagar och regler

gällande elsäkerhet. Vid minsta osäkerhet

kontakta säljaren.

7. Starta frysen.

Om kompressorn inte startar när frysen anslutits

kan det vara fel på strömförsörjningen.

Kontrollera att det finns ström till uttaget

samt om säkringen löst ut. Om så inte är

fallet gå till felsökningssidan 6.18.

8. Använda frysen.

Den tomma frysen bör vara påslagen i minst

5-6 timmar innan den fylls med produkter. Fyll

inte frysen över innerväggarna vilka också

representerar maximal fyllnadsgrad.

Observera: Efter att locket öppnats bildas

det ett vakuum i frysen på grund av den

låga innertemperaturen. Vänta några

minuter innan nästa försök att öppna locket

annars kan handtaget skadas.

9. Avfrostning. Fig. 1

För att frysen skall kunna arbeta som mest

effektivt måste skåpet avfrostas så snart ett

ca 2 mm tjockt islager bildats på dess insida.

Islagret avlägsnas lätt med en plast- eller

träskrapa. Använd aldrig några vassa

metallföremål då dessa kan skada frysens

insida.

3

Hur ofta frysen behöver avfrostas bestäms

i första hand av två faktorer: användarmönstret

(hur ofta luckan öppnas) och den

relativa luftfuktigheten. Överskottsvatten kan

tömmas genom dräneringen på framsidan

av frysen.

10. Rengöring.

Rengöring görs vid behov. Om frysen

används i en smutsig miljö kan det vara

nödvändigt att avlägsna gallret framför

kompressorutrymmet och dammsuga

utrymmet. Om rengöringen missköts riskerar

frysens prestanda att försämras och kompressorn

kan skadas på grund överhettning.

11. Förvaring.

Om frysen förvaras oanvänd en tid bör locket

lämnas öppet för att låta luften cirkulera

fritt inuti skåpet för att undvika korrosion av

insidans ytskikt.

12. Temperaturstyrning hos UNI/LT – frysar.

Temperaturen på frysens insida styrs via den

elektroniska styrenheten i frysens front. Styrenheten

visar temperaturen i skåpet digitalt,

med möjlighet att ändra inställd temperatur.

13. Externt spännings- och temperaturlarm.

Som tillval kan frysen utrustas med en batteridriven

larmdosa med kopplingar för externt

larm för spänningsfall och temperatur.

Batteriet bör bytas vartannat år.

Bruksanvisning Lågtemperatur frysar Modell UNI/LT


Observera! När frysen tas i drift måste

bateteriet vridas till sitt rätta läge.

Mer information på sidan 17.

14. Dixell-styrenhet.

15. Funktioner.

Visa set point:

1. Tryck och släpp omedelbart SET-knappen,

på displayen visas nu set point.

2. Tryck och släpp omedelbart SET-knappen,

eller vänta 5 sekunder så visas temperaturgivarens

mätvärde igen.

Låsa upp och låsa knappsatsen:

1. Tryck in upp- och ner-knapparna samtidigt

i mer än 3 sekunder.

Ändra temperaturinställning, set point:

1. Tryck in SET-knappen i mer än 3 sekunder.

2. Den inställda temperaturen visas nu och

siffrorna börjar blinka.

3.Tryck på UP- eller DOWN-knappen för att

ändra inställning.

4. För att spara den nya inställningen, tryck

in SET-knappen eller vänta i 15 sekunder så

att styrenheten återgår till att visa aktuell

givartemperatur igen.

16. Ställa in styrenhetens offset-värde.

UNI/LT-frysen är designad för långtidsförvaring

och säker förvaring av känsliga produkter.

I vissa situationer används UNI/LT-frysen

också till andra applikationer exempelvis

olika lågtemperaturtester i laboratorier.

Beroende på rådande förhållanden kan

det vara nödvändigt att ändra styrenhetens

offset-värde för att visad temperatur på

displayen ska överensstämma med den

verkliga temperaturen inne i skåpet.

Fabriksinställningen av offset-värdet är 0

grader C.

Bruksanvisning Lågtemperatur frysar Modell UNI/LT

Offset-värdet kan justeras enligt följande:

Lås upp knappsatsen.

Starta programmeringsläget genom att

samtidigt trycka på SET- och DOWNknappen

i 3 sekunder.

Välj parametern ”Ot” genom att trycka på

pil upp eller ner-knappen.

Tryck på SET-knappen för att visa inställt

värde.

För att ändra på värdet, använd UP- eller

DOWN-knapparna. Offset-värdet kan

justeras +/- 12 grader °C.

Tryck på SET-knappen för att spara den nya

inställningen.

Tryck på SET- + UP eller vänta 15 sekunder

utan att röra knapparna. Det nya offsetvärdet

har nu sparats.

För mera detaljerad information om hur man

programmerar Dixell-styrenheten, hänvisas

till de bifogade manualerna.

17. Felsökning.

Frysen fungerar inte. Vänligen kontrollera:

Är den elektriska kontakten ansluten till

vägguttaget?

Har säkringen gått?

Temperaturen i skåpet är för hög.Vänligen

kontrollera:

Har rätt temperatur ställts in på Dixell-

styrenheten?

Har det bildats för mycket is på frysens

insida?

Frysen går hela tiden. Vänligen kontrollera:

Är omgivande temperatur mycket hög?

Har en stor mängd varma produkter

nyligen lagts i frysen?

Om du kontrollerat alla punkterna ovan

och frysen fortfarande inte fungerar som

den skall, var vänlig att kontakta din lokala

säljare för rådgivning.

4


INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

Digital styrenhet med avstängningscykel

och avfrostning

XR30C

ALLMÄN VARNINGSTEXT

Läs denna innan användning av

manualen.

• Denna manual är en del av produkten

och för att komma åt den snabbt

och lätt bör den förvaras i närheten

av instrumentet.

• Instrumentet skall inte användas till

andra ändamål än de beskrivna

nedan. Det skall inte användas som

en säkerhetsanordning.

• Kontrollera applikationens begränsnin

gar innan fortsatt bruk.

Säkerhetsåtgärder

• Kontrollera att anslutande spänning är

korrekt innan instrumentet kopplas in.

• Utsätt inte styrenheten för vatten

eller fukt: använd endast styrenheten

inom dess funktionsområde och

undvik plötsliga temperaturföränd-

ringar med hög luftfuktighet för att

förhindra kondensbildning.

• Varning: koppla ur alla elektriska

anslutningar innan varje typ av

underhåll.

• Montera givaren där den inte är

tillgänglig för den slutlige användaren.

Instrumentet får inte öppnas.

• Om instrumentet går sönder eller

inte fungerar eller skicka tillbaka det till

leverantören tillsammans med en

detaljerad beskrivning av felet.

• Ta hänsyn till den maximala strömstyr

kan varje relä kan belastas med. (Se

Teknisk Specifikation)

• Se till att kablarna till givarna, belastningarna

och strömförsörjningen är

tillräckligt separerade från varandra,

utan att korsar eller trasslar in sig i

varandra.

5

• Om instrumentet används i en industri

ell miljö, är det bra att använda

huvudfilter (vår FT1 mod.) tillsammans

med induktiv belastning.

ALLMÄN BESKRIVNING

Modell XR30C, mått 32 x 74 mm, är en

digital termostat med avfrostningscykel

konstruerad för kylapplikationer vid normala

temperaturförhållanden. Den tillhandahåller

två reläutgångar, en för kompressorn, den

andra kan användas för larmsignaler eller

som extrautgång. Det går att välja mellan

PTC eller NTC som insignal från givaren.

Instrumentet har en digital ingång till larmsignalering,

byte av extra utsignal eller för att

starta en avfrostningscykel. Instrumentet är

fullt inställbart genom särskilda parametrar

som enkelt kan programmeras via knappsatsen.

BELASTNING AV STYRENHETEN

KOMPRESSORN

Regleringen sker enligt temperaturen som

uppmäts av termostatens givare via en

positiv avvikelse från inställt set point: om

temperaturen ökar och når set point plus

avvikelsen startas kompressorn och stängs

av när temperaturen når set point igen.

Om termostatens givare slutar fungera

kontrolleras kompressorns start och stopp

genom parametrarna ”COn” och ”COff”.

AVFROSTNING

Avfrostning sker genom att helt enkelt

stoppa kompressorn. Parametern ”IdF”

styr intervallet mellan avfrostningscykler,

medan cykelns längd kontrolleras genom

parametern ”MdF”.

Bruksanvisning Lågtemperatur frysar Modell UNI/LT


FRONT PANEL COMMANDS

SET: För att visa det inställda set point;

väljer parameter eller bekräftar

ett steg vid programmering.

(DEF) To start a manual defrost

(UP) Visar senast inträffade

temperaturlarmet; bläddrar

mellan parametrar eller ökar visat

värde vid programmering.

(DOWN) Visar senast inträffade

temperaturlarmet; om den hålls

intryckt växlar den mellan extra

utsignaler; bläddrar mellan

parametrar eller minskar visat

värde vid programmering.

KNAPPKOMBINATIONER:

+ Låsa eller låsa upp knappsatsen.

SET + Föra in värde vid programmering.

SET + Återgå till rumstemperaturvisning.

TEMPERATURLARMET OCH REGISTRERING AV

TIDSRYMD (HACCP)

XR30C signalerar och registrerar temperaturlarm,

tidsrymd (Duration) samt uppnått

maxvärde.

Bruksanvisning Lågtemperatur frysar Modell UNI/LT 6

VISNING AV LARMTID OCH MAX- (MIN)

TEMPERATUR

Om larm-LEDn visas, har larmet utlösts.

För att se vilket vilken typ av larm som

utlösts, uppnådd max-(min)temperatur och

tidsrymd (Duration) gör följande:

1. Tryck på UP eller DOWN-knappen.

2. På displayen visas följande

meddelande:

“HAL” för högtemperaturlarm

(“LAL” för lågtemperaturlarm),

följt av högsta (lägsta)

temperatur.

Därefter visas meddelandet “tiM”

(tiMe) följt av tidsrymden (Dura

tion) i timmar och minuter

3. Sedan återgår instrumentet till att

visa temperaturen igen.

OBSERVERA1: om ett larm fortfarande pågår

visar ”TIM” hur lång tid larmet pågått hittills.

OBSERVERA 2: larmet registreras i minnet när

temperaturen åter nått normala värden.

ÅTERSTÄLLNING AV REGISTRERAT LARM ELLER

PÅGÅENDE LARM

1. Tryck in SET-knappen i mer 3

sekunder medan det

registrerade larmet visas (då visas

rSt-meddelandet).

2. För att bekräfta återställningen,

börjar ”rSt”-meddelandet blinka

och den ordinarie temperaturen

visas.

HUVUDFUNKTIONER

ATT VISA INSTÄLLT VÄRDE

1. Tryck och släpp omedelbart

SET

SET-knappen, på displayen

visas nu inställt värde.

2. Tryck och släpp omedelbart

SET-knappen, eller vänta 5

sekunder så visas temperaturgi

varens mätvärde igen.

ATT ÄNDRA SET POINT

1. Tryck in SET-knappen i mer än 2

sekunder.

2. Den inställda temperaturen visas

nu och LEDn börjar blinka.


3. Tryck på o- respektive n-pilarna

inom 10 sek för att ändra inställning.

4. För att spara den nya inställnin

gen, tryck in SET-knappen eller

vänta i 10 sek.

ATT STARTA MANUELL AVFROSTNING

Tryck på DEF-knappen i mer än 2 sekunder

och den manuella avfrostning

startar.

ATT SÄTTA PÅ ELLER STÄNGA AV DET ANDRA

RELÄET (OAC=LHt)

AUX

Tryck in DOWN-knappen i några

sekunder till dess att AUX-LEDen

visar ON eller OFF

ATT ÄNDRA PARAMETERVÄRDE

Att ändra en parameters värde går till på

följande vis:

1. Starta programmeringsläget

genom att samtidigt hålla in SEToch

DOWN-knapparna i 3 sek

SET ( och börjar blinka).

2. Välj önskad parameter.

3. Tryck på SET-knappen för att visa parametervärdet.

(nu blinkar bara LED).

4. Använd “UP” eller “DOWN” för att ändra

värdet.

5. Tryck på “SET” för att lagra det nya värdet

och flytta till nästföljande parameter.

För att lämna: Tryck SET + UP eller vänta 15

sekunder utan att trycka på någon av knapparna.

OBSERVERA: inställt värde lagras även när

funktionen lämnas genom att vänta på att

time-outtiden passerat.

DEN DOLDA MENYN

Den dolda menyn innehåller alla instrumentets

parametrar.

ATT TA FRAM DEN DOLDA MENYN

1. Starta programmeringsläget

genom att samtidigt hålla in

SET+ n-knappen i 3 sek (LED 1

SET

och börjar blinka).

2. När en parameter visas håll

in SET+ n i mer än 7 sek. Pr2-tecknet visas

omedelbart efter HY parametern.

7

NU BEFINNER DU DIG I DEN DOLDA MENYN.

3. Välj önskad parameter.

4. Tryck på SET-knappen för att visa para-

metervärdet. (nu blinkar bara LEDn )

5. Tryck på o- respektive n-pilarna för att

ändra värdet.

6. Tryck “SET” för att lagra det nya värdet

och flytta till nästföljande parameter.

För att lämna: Tryck SET + o eller vänta 15

sekunder utan att trycka på någon av

knapparna.

OBSERVERA: inställt värde lagras även när

funktionen lämnas genom att vänta på att

time-outtiden passerat.

ATT FLYTTA EN PARAMETER FRÅN DEN DOLDA

MENYN TILL FÖRSTA NIVÅN OCH TVÄRTOM

Varje parameter som finns i den DOLDA

MENYN kan tas bort eller eller flyttas till den

”FÖRSTA NIVÅN” (användarnivån) genom

att hålla in ”SET+n” under den DOLDA

MENYN. När en parameter förekommer på

Första Nivån är decimalpunkten på.

ATT LÅSA KNAPPSATSEN

1. Håll in o- och n-knapparna i mer än 3 sek.

2. “POF”-meddelandet visas och knappsat

sen är låst. I detta läge är det endast

möjligt att se set point eller lagrade Max-

och Min-temperaturer.

3. Om någon tangent hålls in i mer än 3 sek

visas ”POF”-meddelandet.

ATT LÅSA UPP KNAPPSATSEN

Håll in o- och n-knapparna i mer än 3 sek

och ”PON”-meddelandet visas.

DEN KONTINUERLIGA CYKELN

Så länge avfrostningen inte

pågår kan den aktiveras genom

att hålla o-knappen intryckt i

ungefär 3 sek.

Kompressorn arbetar i det kontinuerliga

läget så lång tid som angetts genom ”CCt”parametern.

Cykeln kan avslutas innan den

nått den inställda tiden genom att hålla in

samma tangent, ”o” i 3 sekunder.

Bruksanvisning Lågtemperatur frysar Modell UNI/LT


PARAMETRAR

OBSERVERA: parametrarna som föregås av

en punkt finns under den Dolda Menyn

STYRNING

Hy Differens: (0,1÷25,5°C / 1÷255°F)

Åtgärdsdifferens för set point. Kompressorns

CutIN är set point plus differensen (Hy).

Kompressorns CutOUT är när temperaturen

når set point.

• LS Minsta set point: (- 50°C÷SET-58°F÷SET):

Anger det minsta accepterade värdet på

set point.

• US Högsta set point: (SET÷110°C/SET÷230°F).

Anger det högsta accepterade värdet på

set point.

Ot Kalibrering av termostatgivaren: (-12.0÷

12.0°C; -120÷120°F) medger justering av

möjligt offset för termostatens givare.

• OdS Stoppad aktivering av utsignal

vid start: (0÷255min). Denna funktion är

inkopplad under uppstarten av

instrumentet och förhindrar någon utsignal

under den tid som angivits för parametern.

AC Anti-short cycle delay: (0÷50 min) minsta

intervall mellan stopp och påföljande återstart

av kompressorn.

• CCt Kompressorns ON tid under den

kontinuerliga cykeln: (0.0÷24.0h; res.10min)

Medger inställning av längden på den

kontinuerliga cykeln: kompressorn fortsätter

arbeta utan avbrott under tiden

given av Cct-värdet. Kan exempelvis an

vändas när frysen fyllts med nya produkter.

• COn Kompressorns ON tid felaktig givare:

(0÷255 min) anger tiden som kompressorn

arbetat (ON) med en felaktig termostatgivare.

Om COn = 0 är kompressor alltid

AVSTÄNGD.

• COF Kompressorns OFF-tid med felaktig

givare: (0÷255 min) anger tiden som kom

pressorn varit avstängd (OFF) med en

felaktig termostatgivare. Om COF=0 är

kompressorn alltid aktiv.

CH Arbetsfas: CL = kyler; Ht = värmer.

DISPLAY

• CF Enhet för temperaturmätning:

°C = Celsius; °F = Fahrenheit. VARNING:

När enheten ändras måste set point och

värdena för Hy, LS, US, Ot, ALU och ALL

kontrolleras och om nödvändigt korrigeras.

Bruksanvisning Lågtemperatur frysar Modell UNI/LT 8

rES Upplösning (för °C): (in = 1°C; dE = 0.1°C)

medger visning av temperatur med en

decimal.

AVFROSTNING

IdF Intervallet mellan avfrostningscykler:

(0÷120h) Bestämmer tidsintervallet mellan

början på två avfrostningscykler.

MdF (Maximala) avfrostningstiden: (0÷255min)

När P2P = n, (utan avdunstningsgivare:

tidsbestämd avfrostning) anges avfrostningstidens

längd, när P2P = y (avfrostningens avslut

baseras på temperatur) anges den maximala

avfrostningstiden.

• dFd Temperaturen som visas under avfrost-

ningen: (rt = riktig temperatur; it =

temperaturen vid avfrostningens start;

SEt = set point; dEF = “dEF” märkning).

• dAd MAX visar fördröjningen efter avfrost-

ning: (0÷255min). Bestämmer den maximala

tiden mellan slutet på avfrostningen och återstarten

av visning av aktuell rumstemperatur.

LARM

• ALC Inställningar för temperaturlarm:

absolut temperatur: larmtemperatur

bestäms av ALL- eller ALU-värdena. rE =

temperaturlarmen hänvisas till värdet på

set point. Temperaturlarmet aktiveras när

temperaturen överstiger ”SET+ALU”- eller

”SET+ALL”-värdena.

ALU Högstatemperaturlarm: (SET÷110°C;

SET÷230°F) vid denna temperatur aktiveras

larmet, efter inställd fördröjning, “Ald”.

ALL lägstatemperaturlarm: (-50.0÷SET°C;

-58÷230°F vid denna temperatur aktiveras

larmet, efter inställd fördröjning, “ALd”.

• ALd Larmfördröjning: (0÷255 min)

tidsintervall mellan registring av uppnådd

larmnivå och larmsignalen.

• dAO Avaktivering av larm vid start: (from

0.0 min to 23.5h) tidsintervall mellan regi

string av uppnådd larmnivå efteratt instru

ment satts på och larmsignalen.

ANDRA RELÄT OCH DIGITAL INSIGNAL

• tbA Larmrelädämpning (med Oac = ALR):

(n= dämpning frånkopplad: larmreläet

stannar i på-läge så länge larmförhållandena

varar, y = dämpning

aktiverad: larmreläet stängs av genom

knapptryckning under ett larm).


OA1 Inställning av andra reläet: ALR: larm;

LHT: Tilläggsinstrument; ONF: alltid på;

Def: Välj ej!; FAn Välj ej!;

AOP Larmreläets polaritet: bestämmer om

larmreläet är öppet eller stängt när ett larm

inträffar. CL = reläet är stängt, OP = reläet

är öppet.

i1P Digitalingångspolaritet: oP: den digitala

ingången aktiveras vid öppnande av

kontakt, CL: den digitala ingången är

aktiverad vid slutande kontakt.

i1F Digitala ingångens inställningar:

EAL = externt larm: ”EA” visas i displayen;

bAL = allvarliga larm “CA” - meddelandet

visas. PAL = tryckbrytarlarm, ”CA”- meddelandet

visas, dor = dörrkontaktfunktion,

def = aktivering av en avfrostningscykel;

LHT= slå på det andra reläet om oA1 = LHT;

HTR = invertering av typ av åtgärd (kyla –

värme). did: (0÷255 min)

med i1F = EAL eller i1F = bAL digital fördröjning

av insignalslarmet: fördröjning

mellan registreringen av ett externt larm och

dess signal.

med i1F = dor: fördröjning av öppen dörrsignal

med i1F = PAL: tiden för tryckvaktens

funktion: tidsintervall för att beräkna värdet

för tryckvaktens aktivering.

nPS Tryckvaktsnummer: (0÷15) Antalet

aktiveringar av tryckvakten, under ”did”intervallet,

innan larmhändelsen signaleras

(I2F= PAL). Om aktiveringen av nPS nås

under did-tiden, slå av och på instrumentet

för att åter gå till normal reglering.

• odc Kompressorns status när dörren är

öppen: no, Fläkt = Normal drift, CPr,

F_C = Kompressorn i OFF-läge

ÖVRIGT

PbC Typ av givare: medger inställning av typ

av givare som används av instrumentet:

PbC = PBC givare, ntC = NTC givare.

• rEL Programvaruversion för internt bruk.

• Ptb Parametertabellkod: endast möjlig

att läsa.

DIGITAL INGÅNG

Den lediga kontakten för digital insignal är

programmerbar i fem olika konfigurationer

via ”i1F”-parametern.

DÖRRBRYTARSIGNAL (i1F = dor)

Signalerar dörrens status och motsvarande

9

reläs utsignal via ”odc” parametern:

no, Fan = Normal drift (ingen förändring);

CPr, F_C = Kompressorn i OFF-läge

Eftersom dörren öppnats, efter fördröjningen

som anges av parametern ”did”, aktiveras

dörrlarmet, displayen visar meddelandet

”da” och startar om regleringen. Larmet

stängs av så fort den externa digitala

ingången inaktiveras. Med dörren öppen,

inaktiveras både hög- och lågtemperaturlarmen.

ALLMÄNNA LARM (i1F = EAL)

Så snart som den digitala ingången aktiveras

kommer enheten att vänta under så länge

som ”did”-fördröjningen anger innan den

visar “EAL” larmmeddelandet. Utsignalens

status ändras inte. Larmet stängs av strax

efter att den digitala ingången avaktiverats.

ALLVARLIGT LARMLÄGE (i1F = bAL)

När den digitala ingången aktiverats, kommer

enheten att vänta under så länge som

”did”-fördröjningen anger innan den visar

“CA”-larmmeddelandet. Reläets utgång

stängs av. Larmet stängs av så snart som

den digitala ingången avaktiverats.

TRYCKBRYTARE (i1F = PAL)

Om tryckvakten når antalet aktiveringar av

”nPS”- parametern under det tidsintervall

som anges av ”did”-parametern, visas “CA”larmmeddelandet

i displayen. Kompressorn

och styrningen stoppas. När den digitala

ingången är PÅ, är alltid kompressorn

AVSTÄNGD. Om aktiveringen av nPS nås

under did-tiden, slå av och på instrumentet

för att återgå till normal reglering.

SÄTTA PÅ ANDRA RELÄET (i1F = LHt)

Om oA1= LHt växlar andrareläet mellan på

och av.

STARTA AVFROSTNING (i1F = dFr)

Startar avfrostning om förhållandena är de

rätta. När avfrostningen är avslutad, återgår

instrumenten till normal reglering endast om

den digitala ingången avaktiverats annars

väntar instrumentet till ”MdF”-säkerhetstiden

förlöpt.

INVERTERING AV FUNKTION: UPPVÄRMNING/

KYLNING (i1F = Htr)

Denna funktion medger invertering av

regleringen av styrdonet. Från kylning till

uppvärmning och viseversa.

Bruksanvisning Lågtemperatur frysar Modell UNI/LT


DEN DIGITAL INGÅNGENS POLARITET

Den digitala ingångens polaritet bestäms av

”i1P”-parametern.

i1P=CL: ingången aktiveras när kretsen sluts.

i1P=OP: ingången aktiveras när kretsen

öppnas.

INSTALLATION OCH PLACERING

Instrumentet XR30C skall monteras vertikalt,

i ett urtag på 29x71 mm, och fästas med de

särskilda fästen som medföljer.

För att uppnå IP65-skyddsklass, använd

gummipackningen till frontpanelen (mod.

RG-C) som visas i figuren nedan.

PANEL

SIDOPANEL FÄSTE

(TRYCK FÖR ATT LOSSA)

Tillåtet temperaturområdet för korrekt

funktion är 0 ÷ 60°C. Undvik platser utsatta

för starka vibrationer, frätande gaser, kraftig

nedsmutsning eller fuktighet. Samma

rekommendationer gäller för givarna. Tillåt

luftcirkulation via kylhålen.

ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR

Instrumentet är försett med en skruvplint för

att anslutning av kablar med en tvärsnittsarea

upp till 2,5 mm2. Se till att strömförsörjningen

överensstämmer med instrumentets

Bruksanvisning Lågtemperatur frysar Modell UNI/LT 10

krav innan några kablar ansluts. Separera

givarkablarna från strömförsörningskablarna,

från utgångarna och elanslutningarna.

Överskrid inte den maximalt tillåtna strömmen

till respektive relä. Använda ett lämpligt

externt relä vid större belastning.

GIVARANSLUTNING

Givarna skall monteras med bulben riktad

uppåt för att förhindra skador på grund på

grund av tillfällig vätskeinträngning. Det

rekommenderas att placera termostatgivaren

ur vägen för luftströmmar för att ge

korrekta värden på den genomsnittliga

temperaturen. Placera givaren för att

avsluta avfrostningen bland förångarens

fenor på dess kallaste plats, där den mesta

isbildningen sker, långt från värmeelement

eller den varmaste platsen vid avfrostning

för inte avfrostningen ska avlutas för tidigt

ATT ANVÄNDA HOT KEY

HUR MAN PROGRAMMERAR EN HOT KEY

FRÅN INSTRUMENTET (UPLOAD)

1. Programmera en styrenhet med hjälp av

knappsatsen på framsidan.

2. När styrenheten är PÅ (ON), infoga

“Hot key” och tryck på o-knappen;

“uPL” -meddelandet visas följt av ett

blinkande “End”

3. Tryck på “SET”-knappen och ”End” slutar

blinka.

4. Stäng AV instrumentet, avlägsna

snabbknappen ”Hot Key”; sätt sedan PÅ

det igen.

OBSERVERA: the “Err”-meddelandet visas

om programmeringen misslyckats. Om så är

fallet tryck på knappen igen om du vill starta

om uppladdningen, eller avlägsna ”Hot Key”

för att avbryta processen.

HUR MAN PROGRAMMERAR ETT INSTRUMENT

FRÅN EN HOT KEY(DOWNLOAD)

1. Stäng AV instrumentet.

2. Infoga en programmerad ”Hot Key” i 5

PIN-kontaktdonet och sätt PÅ styrenheten.

3. Parameterlistan för “Hot Key” laddas ned

till styrenhetens minne automatiskt, varvid

”doL”-meddelandet blinkar följt av ett

blinkande “End”.

4. Efter 10 s startar instrumentet om med de

nya parametrarna.

5. Avlägsna “Hot Key”.


OBSERVERA: meddelandet “Err” visas om

programmeringen misslyckades. Om så är

fallet, stäng av och sätt på enheten igen om

du vill starta om nedladdningen igen eller ta

bort ”Hot Key” för att avbryta processen.

LARM SIGNALER

LARMÅTERSTÄLLNING

Givarlarmet ”P1” startar några sekunder

efter att ett fel registrerats i tillhörande

givare, det stängs av automatiskt några

sekunder efter det att sonden återgått till

normal funktion. Kontrollera anslutningarna

innan du byter ut givaren.

Temperaturlarmen ”HA” och ”LA” stängs av

automatiskt så snart termostattemperaturen

återgår till normala värden och när avfrostningen

startar.

Larmen ”EA” och ”CA” (med i1F = BAL)

återställs så snart som den digitala ingången

avaktiveras.

Larmet ”CA” (med i1F = PAL) återställs endast

genom att stänga av och sedan åter

sätta på instrumentet.

TEKNISKA DATA

Hölje: självslocknande ABS.

Fäste: XR30C frontal 32x74 mm; depth 60mm;

Mounting: panelmontage i en

71x29mm Håltagning

Skyddklass: IP20.

Frontens skyddsklass: IP65 med frontpack-

ning RG-C (tillval).

Anslutningar: skruvplint ≤ 2,5mm2 kablar.

Strömförsörjning: beroende på modell:

12VAC/DC, ± 10%, 24VAC/DC, ± 10%;

230VAC ± 10%, 50/60 Hz, 110VAC ± 10%,

50/60Hz

Strömförbrukning: max 3VA

11

Display: 3 siffror, röda LED, 14,2 mm hög.

Ingångar: 1 NTC eller PTC-givare.

Digital ingång: ledig kontakt.

Reläutgångar:

kompressor: SPST relä 8(3) A, 250VAC eller

SPST relay 20(8)A; 250VAC

andra omgången: växlande kontakt, 8(3) A,

250VAC eller

Datalagring: på icke-flyktigt minne (EEPROM).

Typ av åtgärd: 1B, föroreningsgrad: normal;

Mjukvara klass: A.

Arbetstemperatur: 0÷60°C.

Förvaringstemperatur: -30÷85°C.

Relativ fuktighet: 20÷85% (icke kondens-

bildande).

Mät- och reglerområde:

NTC givare: -40÷110°C (-40÷230°F).

PTC givare: -50÷150°C (-58÷302°F).

Upplösning: 0,1°C or 1°C or 1°F (valbart).

Noggrannhet (omgivningstemp 25°C.):

±0,7°C ±1 siffra.

ANSLUTNINGAR

XR30C: 8A kompressor

Bruksanvisning Lågtemperatur frysar Modell UNI/LT


DEFAULT SETTING VALUES

Kod Namn Område °C/°F

Set Set point LS+US 3,0/37

HY Differens 0,1-25,5ºC/ 1-255ºF 2,0/4

LS Minsta set point -50ºC-SET/ -58ºF-SET -50,0/-58

US Maximal set point SET-110ºC/ SET-230ºF 110/230

Ot Termostatgivarkalibrering -12-12ºC/ -120-120ºF 0,0

Ods Utsignalfördröjning vid start 0-255 min 0

AC Anti-short cycle delay 0-50 min 1

CCt Kontinuerliga cykelns längd 0,0-24,0 h 0

COn Kompressorns ON tid med felaktig givare 0-255 min 15

COF Kompressorns OFF tid med felaktig givare 0-255 min 30

CH Typ av funktion CL=cooling Ht=heating CL

CF Temperaturmätning ºC - ºF ºC/ºF

rES Upplösning in=heltal dE=dec. Punkt dE/-

IdF Intervallet mellan avfrostningscykler 1-120 tim 8

MdF Maximala avfrostningstiden 0-255 min 20

dFd Temperaturen som visas under avfrostningen rt, it, SEt, DEF It

Dad MAX visar fördröjningen efter avfrostning 0-255 min 30

Alc Inställningar för temperaturlarm rE=related to set; Ab

Ab=absolute

ALU Högsta temperaturlarm Set-110,0ºC; Set-230ºF 110/230

ALL Lägsta temperaturlarm -50,0ºC-Set/ -58ºF-Set -50/-58

Ald Larmfördröjning 0-255 min 15

dAO Avaktivering av larm vid start 0-23 h e 50´ 1,3

tbA Larmrelädämpning n=nej y=ja Y

OA1 Inställning av andrareläet ALr=alarm; dEF=no select it; Lht

LHt=auxiliary; onF=always on:

Fan=no select it

AoP Andrareläets polaritet(oA1=ALr) oP; cL CL

i1P Digitalingångens polaritet oP=öppnar CL=stänger CL

i1F Digitalingångens inställningar EAL=extern alarm; bAL=lock Lht

Hidden parameters

Bruksanvisning Lågtemperatur frysar Modell UNI/LT

12

regulation; PAL=press switch;

dor=door switch; dEF=defrost

LHt=switch on 2nd relay;

Htr=cooling – heating

Did Digitalingångsfördröjning 0-255 min 5

NpS Antalet aktiveringar av tryckvakten 0-15 15

Odc Kompressorns status när dörren är öppen no, Fan=normal; No

CPr; F_C=Compr. OFF

PbC Givartyp Ptc; ntc ntc/Ptc

rEL Mjukvaruversion - 4

Ptb Parametertabellkod - -


Factory settings UNI/LT models.

Dixell XR30C 115 volt 230 volt

Beskrivning Beteckning Inställning Farenheit Inställning Celsius

Set point Set -45 -45

Differens HY 3 3

Minsta set point LS -58 -50

Maximal set point US 0 0

Termostatgivarkalibrering Ot 0 0

Utsignalfördröjning vid start Ods 1 1

Anti-short cycle delay AC 3 3

Kontinuerliga cykelns längd CCt 0 0

Kompressorns ON tid med felaktig givare COn 60 60

Kompressorns OFF tid med felaktig givare COF 5 5

Typ av funktion CH CL CL

Enhet för temperatur CF F C

Intervallet mellan avfrostningscykler IdF 120 120

Maximala avfrostningstiden MdF 0 0

Temperaturen som visas under avfrostningen dFd Set Set

MAX visar fördröjningen efter avfrostning dAd 0 1

Inställningar för temperaturlarm Alc Ab Ab

Högsta temperaturlarm ALU -33 -36

Lägsta temperaturlarm ALL -58 -50

Larmfördröjning Ald 120 120

Avaktivering av larm vid start dAO 24 24

Givartyp PbC Ptc Ptc

N/A rEL 3 3

N/A Ptb 84 84

Technical specifications:

UNI/LT 11 21 31 41 51

Omgivningstemperatur ˚C +10˚ till +30 +10˚ till +30 +10˚ till +30˚ +10˚ till +30˚ +10˚ till +30˚

Bruttovolym Liter 130 227 301 360 418

Bruttovolym cu. ft. 4,6 8,0 10,6 12,7 14,8

Höjd med fötter mm 860 860 860 860 860

Höjd med öppet lock Mm 1560 1560 1560 1560 1560

Isoleringstjocklek 100 100 100 100 100

Djup exklusive handtag 730 730 730 730 730

och gångjärn

Effektförbrukning UNI/LT Watt 210 360 360 400 420

vid +25˚ C (230V 50Hz)

Säkring A 10 10 10 10 10

Temperaturområde UNI/LT ˚C -30˚ till -45˚ -30˚ till -45˚ -30˚ till -45˚ -30˚ till -45˚ -30˚ till -45˚

Ljudnivå UNI/LT dBa >51 >51 >51 >51 >51

Vikt Kg 50 63 75 80 92

13

Bruksanvisning Lågtemperatur frysar Modell UNI/LT


Wiring diagrams

Bruksanvisning Lågtemperatur frysar Modell UNI/LT 14

Censor

Censor

Power supply

230V

50/60 HZ

Power supply

230V

50/60 HZ


Wiring diagrams

15

Censor

Censor

Power

supply

115V 60 HZ

Power

supply

115V

60 HZ

Bruksanvisning Lågtemperatur frysar Modell UNI/LT


Wiring diagrams

Bruksanvisning Lågtemperatur frysar Modell UNI/LT

Censor

16

Power

supply

115V

60 HZ


17

Bruksanvisning Lågtemperatur frysar Modell UNI/LT


Elcold Frysere Hobro ApS

Løgstørvej 81 Hørby 9500 Hobro Denmark

Phone +45 9657 2222 Fax +45 9852 4685

Email elcold@elcold.com www.elcold.com

i.c. graphics cph

More magazines by this user
Similar magazines