Klicka här så öppnas en pdf-fil - Scanlight

scanlight.se

Klicka här så öppnas en pdf-fil - Scanlight

© SCANLIGHT SYSTEM AB

KUSTGATAN 64C

SE-252 70 RÅÅ

TELEFON

042-26 85 50

FAX

042-26 08 56

E-POST

INFO@SCANLIGHT.SE

HEMSIDA I SERIEN INGÅR ävEN HANDEL, SKOLOR SAMT KONTOR, vILL dU vETA MER OM dESSA – KONTAKTA OSS.

WWW.SCANLIGHT.SE ALLA bILdER © SCANLIGHT däR INTE ANNAT ANGES.


’’

Gemensamt för olika typer av hallbyggnader

är vikten av ett kontrollerat dagsljusinsläpp. Oberoende av verksamhet är kvaliteten på dagsljuset

en avgörande faktor för att uppnå en säker och effektiv arbetsmiljö.

TRYGGA INGLASNINGAR

Scanlight förser den skandinaviska marknaden med innovativa

systemlösningar för tak- och fasadinglasningar.

vårt produktsortiment är brett och användningsområdena

många – därför inleder vi gärna vårt samarbete med kunden

redan på idéutvecklingsstadiet. vi kan då med vår tekniska

kunskap och långa erfarenhet identifiera möjligheterna och

realisera dem effektivt.

vårt kvalitetstänkande garanterar rätt produkt till rätt projekt,

baserat på de egenskaper och effekter som eftersträvas.

Med både translucenta (ljusgenomsläppliga) och transparanta

(genomsiktliga) material i varierande grad, kan dagsljusinsläppet

i byggnaden kontrolleras. detta medverkar bla till ett

minskat CO 2 -utsläpp och inte bara miljövinster uppnås utan

även ekonomiska besparingar och inte minst arbetsmiljöfördelar

för fastighetsägaren.

Scanlights olika systemkoncept för fasadbeklädnad ger stora

möjligheter till unik design och frihet att skapa kommersiella

uttryck. Tack vare materialets egenskaper kan tex stora och

sammanhängande ljusfasader skapas.

I samarbete med ledande fabrikanter arbetar vi kontinuerligt

med att utveckla både material och teknik för att bidra till en

modern, energieffektiv och framförallt unik arkitektur.

vi erbjuder naturligtvis även teknisk support, projektering samt

utförande av entreprenader.

Trygga inglasningar – helT enkelT!

vi erbjuder naturligtvis även teknisk support, projektering samt utförande av entreprenader


PROJEKT

SpORTHALL,

jAKObSbERG (SE)

ARKITEKT

A W ARKITEKTER

PRODUKT

SCANLIGHT SYSTEM 600


PROJEKT

SpORTCENTER,

HöGANäS (SE)

ARKITEKT

TENGbOM ARKITEKTER

PRODUKT

SCANLIGHT GLASpYRAMId


PROJEKT

MALMSTEN,

ÅHUS (SE)

ARKITEKT

UULAS ARKITEKTER

PRODUKT

SCANLIGHT SYSTEM 600


PROJEKT

ROSENGÅRd SpORTHALL,

MALMö (SE)

ARKITEKT

TENGbOM ARKITEKTER

PRODUKT

SCANLIGHT SYSTEM 1000

ETT STARKT OCH LäTTSKöTT

pOLYKARbONATSYSTEM SOM

KRävER MINIMAL bAKOM-

LIGGANdE KONSTRUKTION.

ATT MATERIALET äR ExTREMT

SLAGTÅLIGT GöR dET SäRSKILT

LäMpAT FöR MILjöER däR

bARN OCH UNGdOMAR LEKER

OCH SpARKAR bOLL.


PROJEKT

SpORTHALL,

väNERSbORG (SE)

ARKITEKT

NYLIN & MYHRbERG

PRODUKT

SCANLIGHT SYSTEM 600

bLäNdFRITT dAGSLjUS

KONTROLLERAS MEd

HjäLp Av KULöRvAL,

KULöRINTENSITET OCH

YTSKIKT.


PROJEKT

SL bUSSdEpÅ,

GUbbäNGEN (SE)

ARKITEKT

WHITE ARKITEKTER

PRODUKT

SCANLIGHT SYSTEM 600


Entrén och långsidorna är beklädda med Scanlight System 600 i färgen Clear

Softlite. Med hjälp av belysning i olika färger har maximal effekt uppnåtts.

PROJEKT

MALMö ARENA,

MALMö (SE)

ARKITEKT

WINGÅRdH ARKITEKTKONTOR

PRODUKT

SCANLIGHT SYSTEM 600


PROJEKT

HAGSäTRA T-STATION,

STOCKHOLM (SE)

ARKITEKT

ApERTO ARKITEKTER

PRODUKT

SCANLIGHT TAKLjUSKUpOL

SLAGTÅLIGA KUpOLER MEd pOLYKARbONAT I

KUpAN FöR TUFFA MILjöER. SLäppER IN

väLbEHövLIGT dAGSLjUS TILL STATIONEN.


PROJEKT

SOTENäS SpORTHALL,

KUNGSHAMN (SE)

ARKITEKT

THORbjöRNSSON + EdGREN

ARKITEKTKONTOR

PRODUKT

SCANLIGHT SYSTEM 600 + GLASpARTIER


PROJEKT

IdROTTENS HUS,

HELSINGbORG (SE)

ARKITEKT

MOGENS MOGENSEN (1957)

PRODUKT

SCANLIGHT LANTERNIN


PROJEKT

ÅbY TRAvbANA,

MöLNdAL (SE)

ARKITEKT

pALMEbY & ELFvING ARKITEKTER

PRODUKT

SCANLIGHT SYSTEM 324

behagligt dagsljus släpps in genom de opal vita panelerna.


PROJEKT

MEKONOMEN,

NORRKöpING (SE)

ARKITEKT

bAS bRANd IdENTITY

PRODUKT

SCANLIGHT SYSTEM 600


PROJEKT

pLANLjUS,

TYSKLANd (dE)

PRODUKT

SCANLIGHT FE pLANLjUS

PROJEKT

INdUSTRIKUpOL,

TYSKLANd (dE)

PRODUKT

SCANLIGHT TAKLjUSKUpOL

KUpOLER FINNS I FLERA STORLEKAR Upp TILL

5 KvM TAKöppNING.

SARG Av GLASFIbERARMERAd pOLYESTER,

GOdKäNd ENLIGT TäTSKIKTSGARANTIN.

OSLAGbAR ISOLERING OCH STAbILITET,

ävEN vId MYCKET HöGA LASTER.

passivhus klassificerade med totalt

u-värde ner till 0,8 W/m 2 K.

Finns som kvadratiska, rektangulära

och cirkulära.

valfritt 2 eller 3 glas.


Systemet har utvecklats med två mål

i sikte: energibesparing och stabilitet.

varje enskild komponent bidrar till en

säker och trygg inglasning med bästa

isoleringsvärden.

PROJEKT

bÅGLANTERNIN,

TYSKLANd (dE)

PRODUKT

SCANLIGHT CI bÅGLANTERNIN

UNIKT LANTERNINSYSTEM TOTALT FRITT

FRÅN KöLdbRYGGOR. LIGGER FRäMST pÅ

MARKNAdEN vAd GäLLER TEKNISKA

dETALjER SOM bIdRAR TILL EN LäGRE

ENERGIFöRbRUKNING.

Similar magazines