09.09.2013 Views

här - Cisv

här - Cisv

här - Cisv

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

seminarcamp.participants@se.cisv.org/ www.cisv.se<br />

CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, 117 30 Stockholm<br />

Deltagaransvarig: Sandra Johansson, tel 0730-36 70 51<br />

Information<br />

För dig som vill söka som deltagare till Seminar Camp<br />

_________________________________________________<br />

Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt,<br />

lokala som globala, av och för unga. Vi är CISV.<br />

CISV är en global, demokratisk, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Sedan starten 1951 har vi genomfört<br />

mer än 5 100 internationella läger och projekt. CISV är en operativ samarbetspartner till UNESCO. CISV Sweden har ca 5 500<br />

medlemmar.<br />

Vårt mål är att de barn och ungdomar som deltar i våra läger och projekt ska få ökat självförtroende, ökad självkänsla och många nya<br />

vänner, samtidigt som de utvecklar en interkulturell kompetens av attityder, kunskap och färdigheter för ett aktivt medborgarskap i ett<br />

mångkulturellt samhälle, globalt som lokalt.<br />

• Vad är ett Seminar Camp?<br />

Ett Seminar Camp är ett 21 dagar långt läger för 18 till 28 deltagare från olika delar av världen.<br />

Deltagarna är alla 17-18 år och på plats finns också en internationellt hopsatt stab på 4 till 6<br />

stabsmedlemmar som är 21 år eller äldre. Det första lägret hölls 1959 och 1971 blev det ett av CISV:s<br />

officiella program med unika mål och metoder. Runt om i världen hålls ungefär 15 läger per år och<br />

dessa kan äga rum under sommaren (juli/augusti) eller under vintern (december/januari) beroende på<br />

vilket land lägret arrangeras i.<br />

• Vad händer på ett Seminar Camp?<br />

På lägret delar alla ansvaret att planera, genomföra och utvärdera programmet. Beroende på<br />

deltagarnas intressen planerar de sitt eget program i enlighet med de programmål som beskrivs<br />

nedan. Staben, som består av utbildade personer har en handledarroll, de är personer med erfarenhet<br />

som deltagarna kan vända sig till och som kan stötta om det behövs.<br />

Aktiviteterna på lägret planeras av deltagarna själva och kan vara t.ex. seminarium, rollspel och<br />

diskussioner om olika ämnen, varvat med mer lättsamma aktiviteter som lek, sport och musik. Men<br />

basen för Seminar Camp är diskussion. Deltagarna uppmanas att förbereda sig med tankar, material<br />

och idéer innan lägret. Lägret hjälper ofta deltagaren att hitta nya vägar att nå sina mål, eller kanske<br />

stärka de som de tidigare trott på. Man får tid att utbyta åsikter i lugn och ro och att bli tagen på<br />

allvar. Utflykter och eventuell shoppingtur ordnas vanligtvis av den lokala staben men utgör endast en<br />

liten del av programmet. För att ett Seminar Camp skal bli lyckat krävs ett stort engagemang från<br />

deltagarnas sida.<br />

• Det finns 4 formella mål för Seminar Camp-programmet, dessa har stöd av 4<br />

indikatorer vardera för att lättare förstå och implementera dem i praktiken:<br />

1. Developing self and intercultural awareness:<br />

• Gain awareness of alternative cultural and personal perspectives.<br />

1


seminarcamp.participants@se.cisv.org/ www.cisv.se<br />

CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, 117 30 Stockholm<br />

Deltagaransvarig: Sandra Johansson, tel 0730-36 70 51<br />

• Compare their own perspectives with others.<br />

• Reflect on the challenges to their own views throughout the camp.<br />

• Put into practice the cultural awareness they acquire through the camp.<br />

2. Developing leadership skills:<br />

• Take the initiative to shape/develop the camp.<br />

• Live up to/evaluate the decisions of the group.<br />

• Plan and facilitate activities throughout the camp.<br />

• Take responsibility for the practical aspects of the camp.<br />

3. Developing positive attitudes towards others:<br />

• Make an active contribution to the work and social life of the camp.<br />

• Respect each other by participating in all activities.<br />

• Listen to and respect the opinions of others.<br />

• Learn how to recognize and resolve conflict.<br />

4. Empowering people for active citizenship:<br />

• Share their perspective on the different educational themes and topics.<br />

• Contribute to discussions on how to become active citizens.<br />

• Join in an LMO activity. (Like-minded organization)<br />

• Consider how they can/will use new knowledge and skills after the camp.<br />

• Vad skall man förvänta sig av ett Seminar Camp?<br />

Ett Seminar Camp är en utvecklande och lärorik erfarenhet som skiljer sig avsevärt från en vanlig<br />

vardag. På ett Seminar Camp är det gruppen som tillsammans utformar och råder över<br />

programinnehållet; samarbete, förståelse, respekt och hänsyn står naturligt i centrum varje dag. Det<br />

spelar därför inte någon större roll i vilket land seminarielägret hålls, även om t.ex. mat och miljö<br />

påverkas av placeringen. Lägret för samman en grupp ungdomar som inte känner varandra sedan<br />

tidigare - alla med olika bakgrunder - och detta ger dem ett tillfälle att lämna hemmiljöns och det<br />

dagliga livets fasta roller.<br />

• Vad skall man inte förvänta sig av ett Seminar Camp?<br />

Ett Seminar Camp är ingen turisterfarenhet. Utflykter förekommer, men spelar en mindre roll. Det<br />

finns inte något större utrymme för individuella aktiviteter. Större delen tillbringas, i enlighet med mål<br />

och metoder, tillsammans med gruppen. Givetvis har deltagaren all rätt att disponera sin tid i landet<br />

som hon/han vill, före eller efter lägret. Man bör dock alltid komma ihåg att det påverkar gruppen<br />

mycket negativt om någon deltagare anländer för sent eller lämnar det i förtid, detta är inte tillåtet.<br />

Man måste alltså vara beredd att delta under hela lägertiden. Ett Seminar Camp följer nationella och<br />

lokala lagar. Alkohol och droger är förbjudet under ett Seminar Camp. Det brukar finnas tillgång till<br />

Internet eller betaltelefoner, men mobiltelefoner är inte tillåtna under lägret.<br />

2


seminarcamp.participants@se.cisv.org/ www.cisv.se<br />

CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, 117 30 Stockholm<br />

Deltagaransvarig: Sandra Johansson, tel 0730-36 70 51<br />

Så <strong>här</strong> ansöker du om plats på Seminar Camp<br />

___________________________________________________________<br />

Ansökningspaketet brukar finnas klart i början av oktober och består av: ” Info för Dig som vill<br />

söka till deltagare på Seminar Camp” samt en ansökningsblankett på svenska: ”<br />

Ansökningsformulär för deltagare Seminar Camp 2012?” (4 sidor).<br />

Steg 1: Läs och begrunda informationsbladet: ”Info för Dig som vill Söka som deltagare på Seminar<br />

Camp” – det du håller i din hand just nu.<br />

Steg 2: Ansökan: När du söker skall du börja med att fylla i den svenska blankettens alla sidor. Det<br />

är viktigt att du kontrollerar vilka läger/länder du eventuellt inte kan delta i, på grund av tiden eller för<br />

att resan blir för dyr. Detta så att du slipper bli erbjuden en plats du måste tacka nej till.<br />

Steg 3: När alla papper är ifyllda skaffar du fram ett personbevis eller en kopia av ditt pass/ID; vi<br />

behöver detta som bevis på att du har rätt ålder för Seminar Camp.<br />

Steg 4: Ansökan skall vara Seminarielägerkommittén tillhanda den 20 november och består av:<br />

1. Komplett ifyllt ansökningsformulär för Seminar Camp-Deltagare i original (behåll en kopia)<br />

2. Personbevis<br />

• Vad händer om jag blir antagen?<br />

Vid månadsskiftet januari/februari kommer besked om lägerplatserna. Får du besked om att du har<br />

blivit antagen skall du så fort som möjligt bekräfta att du accepterar din plats samt betala in hela<br />

lägeravgiften. Exakt avgift framgår av antagningsformuläret men ligger runt 3000 kr. Avgiften täcker<br />

utgifter för kost och logi under hela lägertiden samt kostnader för material och utflykter.<br />

Om du däremot inte blir antagen så står du kvar som reserv. Bekräfta i så fall om du är intresserad av<br />

att stå kvar på vår väntelista och eventuellt få en plats senare (väntelistan har fungerat mycket bra i alla<br />

år).<br />

• Kostnad och försäkring<br />

Utöver lägeravgiften på ca 3000 kr står deltagaren själv för resan till och från lägerplatsen samt pass-<br />

och eventuella visumkostnader. Deltagaren ansvarar själv för planering och bokning av resan. CISV<br />

Sweden ansvarar inte för avbeställning av resan. Vi rekommenderar därför att deltagaren bekostar<br />

avbeställningsskydd. Varje deltagare måste vara sjuk- och olycksfallsförsäkrad under hela den tid som<br />

lägret varar. Försäkringen måste vara giltig även i det land där lägret äger rum. En sådan försäkring<br />

kan bland annat ordnas genom CISV International, men givetvis även genom svenskt<br />

försäkringsbolag. Ett tips är att kolla om din hemförsäkring täcker dig i det land du skall till.<br />

3


seminarcamp.participants@se.cisv.org/ www.cisv.se<br />

CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, 117 30 Stockholm<br />

Deltagaransvarig: Sandra Johansson, tel 0730-36 70 51<br />

• Impact – utbildningshelg i Sverige före lägret<br />

Om du blir antagen till ett Seminar Camp så ska du delta på 2 utbildningshelger. Ett innan och ett<br />

efter din lägervistelse. I april/maj finns hålls en förberedande utbildning där du kommer att få<br />

praktiska verktyg till Seminar Camp-programmet och djupgående genomgång av programmets mål<br />

och metoder men även konflikthantering, mötesteknik osv. Utvärderings- och uppföljningshelgen<br />

brukar vara i slutet av september. Inbjudan till Impact kommer tillsammans med ditt antagningspaket<br />

och du anmäler dig via www.cisv.se. Mat och logi är gratis och vi tillämpar rese-utjämning, vilket<br />

innebär att allas resekostnader delas lika mellan deltagarna för att de som bor långt borta också skall<br />

kunna komma. Utbildare på dessa helger är medlemmar i Seminarielägerkommittén och CISV<br />

Sweden.<br />

• Finansiering<br />

Att åka på Seminar Camp kan kosta en del, även om det är billigt i förhållande till den upplevelse det<br />

innebär. För att underlätta ekonomisk för deltagarna erbjuder CISV Sverige ett stipendium upp till 20<br />

% av resekostnaden till och från lägret. Dessutom rekommenderar Seminarielägerkommittén att<br />

Lokalföreningarna stödjer deltagarna med lika mycket. Villkoret för att få detta stipendium/bidrag är<br />

att du kan visa kopior på ansökningar från minst två externa stipendier/fonder du har sökt. Viktigt är<br />

att du tidigt sätter igång med att söka. Om du inte vet om du har blivit antagen innan en fonds sista<br />

ansökningsdag, kan du ange att du bekräftar lägerplats senare. CISV Sweden ansvarar inte för<br />

deltagares resekostnader vid eventuellt inställt läger.<br />

• Vill du ha mer info om Bestämmelser och Stipendiesökning finns 2 dokument. Vi kan<br />

skicka dessa till dig med e-post.<br />

1. Fondsökning för Seminar Camp-Deltagare www.cisv.se/files/ansokan_resestipendium.doc<br />

2. Policydokument<br />

• Om jag undrar över något mer…<br />

Vi i Seminarielägerkommittén hoppas att du fått en klarare bild av programmet och att du vill söka<br />

som deltagare för att få chansen att uppleva detta fantastiska program. För ytterligare information eller<br />

ansökningsblanketter tag kontakt med Seminar Camp-kontaktpersonen i din lokalförening eller hör<br />

av dig direkt till oss i kommittén. Vi finns att nås på seminarcamp@se.cisv.org<br />

Ta chansen, du kommer inte att ångra dig!<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!