Sjöstadsskolan - SISAB

sisab.se

Sjöstadsskolan - SISAB

Sjöstadsskolan – en skola i tiden


Musik- och samlingssal Skötrum Förskola ▲

Sjöstadsskolan

– en pedagogisk helhet

Hammarby Sjöstad har fått en skola i tiden. Flexibla lokaler, egna hemvister

och ett kreativt centrum ska bidra till att alla från yngsta förskolebarn till

elever i nian trivs i Sjöstadsskolan.

MARIANNE NATÉUS, CHEF för förskola, skola och fritid

i Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning är mycket

nöjd med den nya skolan.

– Det bästa är att alla lokaler kan användas

för både små och stora barn, oberoende av hur

elevernas åldrar växlar. Eftersom Sjöstadsskolan

ligger i ett nybyggt område kommer vi i början

att ha många förskolebarn. Det har vi löst genom

en enkel ombyggnad av förrådsutrymmena till

skötrum.

Marianne gillar även den höga igenkänningsfaktorn

i skolan. Tio hemvister har utformats

på samma sätt, med två traditionella klassrum i

anslutning till allmän yta som används till undervisning

men också kan fungera som fritidslokal på

eftermiddagen.

–Lösningen gör det lättare att ha en pedagogisk

helhetssyn, att se barnets skoldag som en helhet

och att varva omsorg och undervisning i linje med

dagens syn på lärande.

Att hemvisterna har egna ingångar innebär att

korridorer i traditionell bemärkelse saknas och att

skolan i det närmaste kunnat göras skofri.

–Vi behöver inte använda så stor yta för att

transportera barn och unga och slipper även spring

utanför klassrummen, säger Marianne Natéus.

Lite extra stolt är hon över Sjöstadsskolans

vetenskapliga och kreativa centrum. Högst upp

på fjärde våningen har man samlat alla lokaler för

matematik och NO intill slöjd, musik, bild och

hemkunskap.

–Här möts kultur och vetenskap när lärarna för

de vetenskapliga och praktiska ämnena kan arbeta

tillsammans i problemlösande temaarbeten. Det

är också roligt att vi kan erbjuda även de yngsta

barnen tillgång till våra facksalar.


Hemvist Köksutrustning Sopsug ▲

Genomtänkta miljöer

både inne och ute

Sjöstadsskolan är speciell eftersom det i dag är ovanligt att bygga så stora

nya innerstadsskolor i Stockholm, säger Eva Söderlundh. Hon arbetar på

Sweco FFNS, arkitektkontoret som svarat för skolans yttre och inre form.

SKOLBYGGNADEN ÄR UPPFÖRD i fem våningar med

ett källarplan. Huskroppen följer gatans böjda form

och bildar en konkav skärm mot gaturummet.

– Den svängda fasaden var en utmanande konstruktion.

För att väggen inte skulle bli facetterad

har vi dolt en prefabricerad betongstomme genom

att bygga en tegelmur framför som delvis putsats,

säger Per Wigow, arkitekt på Sweco FFNS med

ansvar för skolans yttre gestaltning.

För att öka flexibiliteten i utformningen av verksamhetens

lokaler koncentrerades fasta installationer,

trapphus och våtrum till vissa strategiska lägen. Även

stomme och pelarplacering anpassades till detta.

TEGEL OCH GLAS UTVÄNDIGT

I fasaden har SISABs önskan på underhållsfritt

tegel förenats med stadsbyggnadskontorets krav på

pondus och puts i gatumiljön. Skolans fasad har

röda tegelpartier och oregelbundna fönsterrader

som ramas in av strikta vita putspartier.

Innergårdsfasaden är en vägg i rött tegel som är

uppbruten av glasbetongparti. Gymnastiksalens

träklädda parti skjuter ut och delar upp husets

volym. Fönsterradernas riktade lameller skärmar av

solen och skuggar gården.

En hög glasparti ramar in huvudentrén och

trapphuset på skolans framsida. Dagtid släpper den

in ljus och bidrar till öppenhet, på kvällarna lyser

den upp byggnaden.

FÄRGGLATT OCH LUFTIGT INVÄNDIGT

Skolan ska invändigt ge ett luftigt och ljust intryck

med miljövänliga material och stimulerande färger

som är vackra för ögat. Varje våningsplan är färgsatt

enligt olika teman med koppling till skolans läge mitt

i Sjöstaden. Våning ett är gul, våning två har jordfärger,

våning tre grönska och våning fyra himmelsblått.

Det svängda, färglagda pelarstråket på varje plan är

fondvägg mot de ljusa, glasade klassrummen.

PIAZZA SOM MÖTESPLATS

Behovet av mötesplatser i området är stort. Den

glasade huvudentrén i två plan utgör i kombination

med matsalen och caféet en öppen plats med ljus


Idrottssal Kulle av konstgräs

Lekhus ▲

och rymd, en piazza. När glasdörrarna mot matsalen

ställs upp bildar den stora ytan en samlingsplats för

såväl barn som ungdomar och vuxna.

HELA SKOLTIDEN UNDER SAMMA TAK

Sjöstadsskolans elever har möjligheten att gå här hela

skoltiden, från förskola till grundskolans slut. Tanken

är att ju äldre barnen blir, desto högre upp i byggnaden

vistas de.

I bottenvåningen bredvid piazzan och matsalen

finns förskoleverksamheten för barn 0-5 år. Förskolan

fortsätter på andra våningen, där också grundskolan

tar vid. På tredje våningen finns ett kombinerat bibliotek

och mediatek.

På våning fyra bildar många facksalar ett praktiskt–

estetiskt centrum; musiksal och miniaula med vikdörr

samt specialsalar för hemkunskap, matematik och NO.

MILJÖANPASSAT OCH ENERGIEFFEKTIVT

I framtagandet av skolan har SISAB följt stadens

extra höga krav på miljöanpassning och energieffektivitet

som finns i detaljplanen för Hammarby

Sjöstad. SISAB har satt ett tak för hur stor åtgången

av uppvärmningsenergi får vara. Byggnaden beräknas

förbruka max 100 kilowattimmar per kvadratmeter

för uppvärmning. Höga krav ställs även på eleffektivitet

för byggnadens ventilationssystem (1,5kW/m 3 /s).

Detta kontrollmäts kontinuerligt via styr- och övervakningssystemet.

Skolbyggnaden är utrustad med sopsug och ansluten

till Sjöstadens system så att skolan kan källsortera

på samma sätt som övriga fastigheter i området.

Under projekteringen har SISAB ställt krav på torra

byggmetoder, gjort noggranna materialval och ställt

miljökrav på kemiska produkter. Under produktionen

har detta noggrant följts upp med bland annat fuktkontroller

och vid valet av kemiska produkter.

För att minska risken för skadegörelse och översvämning

är tvättställsblandare i WC-utrymmena

impulsstyrda. I RWC används beröringsfria blandare

med sensorstyrning.

LITEN UTOMHUSYTA MED MÅNGA FUNKTIONER

De nyplanterade träden markerar att skolgården är

en viktig parkyta som anknyter till Sjöstadens övriga

grönområden Lumaparken och Kölnanparken, där de

äldre barnen ska kunna uppehålla sig. Större träd av hög

kvalitet har planterats, vilket innebar en högre initialkostnad

men i gengäld redan från början gav karaktär

åt miljön.

Skolgården är inspirerad av skolans böjda form och

Sjöstadstemat. Den sluttar ner mot en oval, centralt

placerad asfaltsplan. Runda öar av träddungar och

lekytor skapar variation i området. Många funktioner

ryms på en begränsad yta. På förskolans område finns

till och med en liten odlingsyta.

Ett annat attraktivt inslag i utomhusmiljön är

multisportarenan. Tack vare konstgräset, sargen

och utrustningen kan arenan användas för olika

bollsporter som fotboll, bandy, basket, handboll och

andra aktiviter med rörelse.

Fakta Sjöstadsskolan

• Beställare: Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning

• Byggherre: SISAB

• Totalentreprenör: Skanska

• Arkitektur: Sweco FFNS Arkitekter AB

• Landskapsarkitektur: Topia Landskapsarkitekter AB

• Projektkostnad: ca 175 miljoner kronor

• Area: cirka 9000 kvm

• Planerad för cirka 630 elever från år F-9

och 80 förskolebarn

• Byggstart: februari 2005

• Inflyttning: november 2006

www.sisab.se

Layout: IdeóLuck AB #61014. Texter: Hans Hellberg. Källa: Aktuella byggen nr 4/06. Foto: SISAB och WSP. Tryck: EO Grafiska.

More magazines by this user
Similar magazines