09.09.2013 Views

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

förord<br />

Förord<br />

Vi vill tacka alla <strong>kvinnor</strong> som har medverkat i denna studie<br />

genom att generöst dela med sig <strong>av</strong> sina erfarenheter<br />

<strong>av</strong> våld i nära relationer . Ni har gjort denna <strong>utvärdering</strong><br />

möjlig . Vår förhoppning är att era röster ska bidra till att<br />

arbetet med våldsutsatta <strong>kvinnor</strong> kan vidareutvecklas . Ert<br />

deltagande i <strong>utvärdering</strong>en kan göra skillnad! Vi vill också<br />

tacka personalen på polismyndighet i Malmö, Kriscentrum<br />

för <strong>kvinnor</strong> och kvinnojourer som har haft vänligheten<br />

att hjälpa oss med att distribuera enkäter . De flesta <strong>av</strong><br />

4 VåldSutSAttA KVinnoR bERättAR<br />

intervjuerna har genomförts i <strong>projekt</strong> <strong>Karin</strong>s lokaler . Vi<br />

har mötts <strong>av</strong> en vänlig receptionist, som har bokat rum,<br />

öppnat låsta dörrar och försett oss med gott kaffe . Tack<br />

för all omtanke! Sist men inte minst vill vi också tacka<br />

Anna Gustafsson, Margot Olsson och Ulf Malmqvist för<br />

ett gott och kreativt samarbete .<br />

Lund 2010-01-28<br />

Annika, Anna & Charlotte

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!