09.09.2013 Views

Bilden av Katitzi: om Björn Hedlund och hans ... - Tensta konsthall

Bilden av Katitzi: om Björn Hedlund och hans ... - Tensta konsthall

Bilden av Katitzi: om Björn Hedlund och hans ... - Tensta konsthall

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BILDEN AV KATITZI: OM BJÖRN HEDLUND OCH HANS ILLUSTRATIONER<br />

Av Jan Ekman<br />

Utan <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong>s illustrationer i de fjorton <strong>Katitzi</strong>böckerna (1969-1982) hade bilden <strong>av</strong><br />

Katarina Taikons självbiografiska alter ego varit mindre karaktäristisk. De svartvita bilderna<br />

skildrar serien igen<strong>om</strong> detaljer <strong>och</strong> miljöer i de olika delar <strong>av</strong> Sverige där <strong>Katitzi</strong> befinner sig.<br />

Tillsammans med texten berättar de <strong>om</strong> orättvisor <strong>och</strong> förd<strong>om</strong>ar s<strong>om</strong> i mångt <strong>och</strong> mycket<br />

dikterade r<strong>om</strong>ernas livsvillkor i en nyligen förfluten tid <strong>och</strong> s<strong>om</strong> fortsätter att påverka deras<br />

situation än idag. <strong>Katitzi</strong>böckerna kan beskrivas s<strong>om</strong> ett slags litterära, sociala reportage s<strong>om</strong><br />

under seriens gång utvecklas från barnbok till ungd<strong>om</strong>sr<strong>om</strong>an där de sista delarna berör allt<br />

mer k<strong>om</strong>plexa frågor. Redan i seriens andra del, <strong>Katitzi</strong> <strong>och</strong> Swing, möts läsaren <strong>av</strong> en<br />

verklighet där r<strong>om</strong>er förnekas rättigheter s<strong>om</strong> är <strong>och</strong> var självklara för andra medborgare.<br />

Begreppet illustration antyder att bilden är mindre viktig än texten. I fallet Katarina Taikon<br />

<strong>och</strong> <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> stämmer det inte riktigt. Den mångåriga <strong>och</strong> nära vänskapen <strong>av</strong>speglade<br />

sig i deras förtrolighet i arbetet med böckerna. Den förberedande arbetsprocessen byggde på<br />

att Katarina Taikon berättade <strong>om</strong> sin uppväxt <strong>och</strong> sitt liv <strong>och</strong> <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> skildrade<br />

historierna med skisser <strong>och</strong> teckningar. 1 Den självbiografiska men litterära, karaktären<br />

<strong>Katitzi</strong>s tillk<strong>om</strong>st kan därför beskrivas s<strong>om</strong> en parallell språklig <strong>och</strong> grafisk process – även<br />

<strong>om</strong> den egentliga historien föregår teckningen. I någon mening är det, utan att förringa<br />

Katarina Taikons o<strong>om</strong>stridda betydelse, ett på många sätt gemensamt projekt. Det syns också<br />

i det gemensamma förlaget Tai-Lang s<strong>om</strong> g<strong>av</strong> ut flera <strong>av</strong> böckerna, <strong>och</strong> där också Katarina<br />

Taikons man <strong>Björn</strong> Langhammer var involverad. 2<br />

I <strong>Katitzi</strong>böckerna möts text <strong>och</strong> bild på ett sätt s<strong>om</strong> gör att teckningarna rör sig bort<strong>om</strong> det<br />

rent illustrativa <strong>och</strong> blir en vital del <strong>av</strong> berättelsen. <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong>s teckningar lägger till nya<br />

lager till historierna där huvudpersonen <strong>Katitzi</strong> ges ytterligare dimensioner, <strong>och</strong> där hennes<br />

drag <strong>och</strong> personlighet tycks bli skarpare. Hans skildringar <strong>av</strong> <strong>Katitzi</strong> signalerar<br />

huvudpersonens inneboende kraft <strong>och</strong> den obändiga styrka s<strong>om</strong> syns i hennes anletsdrag utgör<br />

en kontrast till textens ofta grymma historier. Teckningarna präglas <strong>av</strong> en realism s<strong>om</strong> rör sig<br />

bort<strong>om</strong> barnboksillustrationens förenklande schabloner. Återk<strong>om</strong>mande i bilderna är även ett<br />

djärvt grepp med dekorativa inslag i miljöer <strong>och</strong> bakgrunder. Det är ett grepp s<strong>om</strong> bär spår <strong>av</strong><br />

det sena 1960-talets <strong>och</strong> det tidiga 1970-talets psykedeliska affischkonst. De accentuerade<br />

kontrasterna mellan ljusa <strong>och</strong> mörka partier tillåter intressant nog en myllrande gråskala,<br />

schatteringar s<strong>om</strong> ger bilderna en viss mjukhet samtidigt s<strong>om</strong> de framhäver kontrasterna.<br />

Med de teman s<strong>om</strong> <strong>Katitzi</strong>böckerna kretsar kring blir serien ett utmärkt exempel för den typ<br />

<strong>av</strong> barnbok s<strong>om</strong> växer fram under 1960-talet, där tidigare tabubelagda ämnen nu får utrymme<br />

i barnlitteraturen. I vardagsberättelsen ifrågasätts, eller kritiseras, den idyllisering s<strong>om</strong> tidigare<br />

varit förhärskande i barnboken. En större realism i fråga <strong>om</strong> skildringen <strong>av</strong> samhället ger plats<br />

för nya sociala relationer <strong>och</strong> problematiseringar <strong>av</strong> tillvaron. 3 Här understryker <strong>Björn</strong><br />

<strong>Hedlund</strong>s realism <strong>Katitzi</strong>böckernas delaktighet i den traditionen i svensk barnbokshistoria.<br />

Max Lundgrens Omin Hambbe i Slättköping (1966), eller Runa Olofssons Jag heter Gojko<br />

(1972) är andra exempel på barnbokslitteratur där nya förutsättningar <strong>och</strong> nya typer <strong>av</strong><br />

relationer ligger till grund för berättelserna. Även Mahmut Baksis Zozan – en kurdisk ficka<br />

(1978), utgör ett exempel på vardagsberättelsen s<strong>om</strong> skildras ur barnets perspektiv <strong>och</strong> där<br />

1 Samtal med Mona Andersson, <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong>s syster, 2012-07-10.<br />

2 Intervju med <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong>s barn, Maria <strong>Hedlund</strong>, Peter <strong>Hedlund</strong> <strong>och</strong> Magnus <strong>Hedlund</strong>, 2012-06-26.<br />

3 Lars Furuland <strong>och</strong> Mary Ørvig, Ord <strong>och</strong> bilder för barn <strong>och</strong> ungd<strong>om</strong> I: Barnlitteraturen, Rabén <strong>och</strong> Sjögren, Stockholm<br />

1990, s. 16.


familjens möte med nya förutsättningar återges. Det senare exemplet framhäver, i likhet med<br />

<strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong>s teckningar, realismen gen<strong>om</strong> att boken illustreras med fotografier <strong>av</strong> Elin<br />

Clason. 4<br />

Det allra första tillfället då <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> <strong>och</strong> Katarina Taikon träffades var i mitten <strong>av</strong> 1950talet.<br />

<strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> var tillsammans med vännen <strong>och</strong> kollegan Lasse Hallberg ute på en <strong>av</strong><br />

deras talrika strapatser <strong>och</strong> på Väddö i norra Roslagen fick de syn på ett tivoli. Stora vagnar<br />

stod uppställda på en höjd <strong>och</strong> de två unga männen frågade dem s<strong>om</strong> drev tivolit <strong>om</strong> de fick<br />

dekorera vagnarna. Det fick de <strong>och</strong> tillsammans målade de stora bl<strong>om</strong>sterdekorationer på<br />

vagnarnas sidor. Tivolit drevs <strong>av</strong> bland andra familjen Taikon. 5<br />

<strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> föddes i Stockholm år 1932 <strong>och</strong> var årsbarn med Katarina Taikon. Under<br />

1950-talets första år studerade <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> på Otte Skölds målarskola i Stockholm <strong>och</strong> på<br />

Académie Lhote i Paris. Men han var huvudsakligen självlärd <strong>och</strong> menade att: ”…lära sig<br />

själv är det enda riktiga”. Tiden på Otte Skölds målarskola inskränkte sig därför till att bara<br />

<strong>om</strong>fatta ett par månader. Dessförinnan, under det sena 1940-talet, hade han även studerat vid<br />

Berghs reklamskola. 6 1952 äger <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong>s debututställning rum i Eskilstuna. Ett par år<br />

senare ställer han ut på Studio Pegasus i Stockholm tillsammans med Lasse Hallberg. Samma<br />

år s<strong>om</strong> debuten deltog han även i ”Expressens Parisersalong” <strong>och</strong> Sörmländska konstnärers<br />

vandringsutställning. 7 Under den här tiden bestod <strong>hans</strong> konst i ett tidstypiskt måleri upptaget<br />

med former <strong>och</strong> volymer. Under 1950-talet gjorde <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> även en del experiment<br />

med textilkonst. Han ställde bland annat ut några ryor på Galerie Modern år 1955 i en<br />

hantverkstradition s<strong>om</strong> i mycket påminner <strong>om</strong> till exempel Märta Måås-Fjetterström. 8<br />

Det är oklart när <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> <strong>och</strong> Katarina Taikon återupptog kontakten efter det första<br />

mötet på Väddö. Under 1950-talet bodde <strong>Björn</strong> i konstnärskollektivet Lilla Kuckelbo i<br />

Djursholm. Även <strong>om</strong> Katarina Taikon aldrig besökte konstnärskollektivet så umgicks de i<br />

liknande, <strong>och</strong> ibland överlappande, kretsar. De gick på samma ställen <strong>och</strong> umgicks med<br />

konstnärer, poeter <strong>och</strong> andra kulturarbetare. 9 S<strong>om</strong> ett förspel till <strong>Katitzi</strong>serien k<strong>om</strong> år 1963<br />

Katarina Taikon ut med boken Zigenerska. Den blev ett startskott för 1960-talets<br />

”zigenardebatt” s<strong>om</strong> engagerade både deras kretsar <strong>och</strong> en rad kulturpersonligheter. År 1967<br />

utk<strong>om</strong> Zigenare är vi med bilder <strong>av</strong> Katarinas make, fotografen <strong>Björn</strong> Langhammer. Även<br />

denna titel k<strong>om</strong> att bli viktig för arbetet med <strong>Katitzi</strong>böckerna.<br />

I en intervju i Försäkringsanställd beskrev <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> sitt arbete <strong>och</strong> metod: ”Vad jag vill<br />

är att betraktaren snabbt ska kunna få en uppfattning <strong>om</strong> vad det handlar <strong>om</strong>… Det ska vara<br />

4 Furuland <strong>och</strong> Ørvig, s. 279.<br />

5 Samtal med Rosa Taikon, 2012-08-09<br />

6 <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong>s ingång <strong>och</strong> bakgrund till yrkeslivet s<strong>om</strong> illustratör fanns i en mer renodlat konstnärlig bildproduktion <strong>och</strong><br />

kanske även längre tillbaka i tiden gen<strong>om</strong> släkt <strong>och</strong> familj. Både i den närmaste familjen <strong>och</strong> från delar <strong>av</strong> släkten fanns<br />

impulser till att välja en konstnärlig bana. <strong>Björn</strong>s <strong>Hedlund</strong>s far, Folke <strong>Hedlund</strong>, arbetade s<strong>om</strong> fotograf <strong>och</strong> <strong>hans</strong> mor, Britt<br />

Seth, målade själv <strong>och</strong> under en period i Norrtälje undervisade hon i teckning <strong>och</strong> måleri. Hon var även en mycket skicklig<br />

dekorationsmålare <strong>och</strong> försåg många möbler med kurbitsmönster. I släkten fanns också konstnären Inga-Britt Nordwall s<strong>om</strong><br />

var <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong>s mormors systerdotter. Andersson 2012-07-10.<br />

7 Svenskt konstnärslexikon III, Alhems förlag, Malmö 1957.<br />

8 Parallellt med att <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> börjar ställa ut sin konst <strong>och</strong> lever i konstnärskollektivet i Djursholm så uppmärksammas<br />

<strong>hans</strong> arbeten för pressen <strong>av</strong> Linköpings k<strong>om</strong>mun. Omkring 1953-54 får han en beställning på ett fyrtiotal teckningar till en<br />

bok <strong>om</strong> staden. Hans senare uttalande: ”Jag är tecknare <strong>och</strong> har alltid varit det”, visar sig redan då, under 50-talet, under den<br />

mest intensiva förankringen i den tidstypiska konstnärsmiljön, att <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> huvudsakligen var illustratör <strong>och</strong> att<br />

måleriet var en bisyssla.<br />

9 Intervju med Maria <strong>Hedlund</strong> et al, 2012-06-26.


en gest <strong>och</strong> man ska fatta direkt”. 10 Denna enkelhet s<strong>om</strong> var <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong>s ledstjärna tillåter<br />

ändå ett stort utrymme för detaljerade karaktärsskildringar, miljöbilder <strong>och</strong> stämningar. Den<br />

grafiska enkelheten där stora, kontrasterande fält i svart <strong>och</strong> vitt ramar in bildens<br />

händelsecentrum ställs emot mer måleriska illustrationer. Här finns fler dagrar <strong>och</strong> skiftningar<br />

i gestaltningen <strong>av</strong> de olika karaktärerna <strong>och</strong> miljöerna. Möjligen är det <strong>av</strong>siktligt, en<br />

anpassning till den unga läsekretsen, eller en effekt <strong>av</strong> bokillustrationens uppgift. I<br />

<strong>Katitzi</strong>illustrationerna lyckas <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> förena den enkla gesten med en stor<br />

detaljriked<strong>om</strong>.<br />

Risken att <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> aldrig skulle k<strong>om</strong>ma att teckna <strong>Katitzi</strong>böckerna var under en period<br />

överhängande trots det gemensamma förberedande arbetet s<strong>om</strong> redan gjorts. Förlaget s<strong>om</strong><br />

först skulle ge ut böckerna hade en annan illustratör i åtanke. Katarina Taikon vägrade - ingen<br />

annan än <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> k<strong>om</strong> på fråga. För henne var det självklart att just han skulle göra<br />

illustrationerna. Viktiga förlagor för <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> i arbetet med illustrationerna var <strong>Björn</strong><br />

Langhammers fotografier från olika boplatser <strong>och</strong> tältläger med miljöer <strong>och</strong> människor,<br />

fotografier s<strong>om</strong> bland annat synts i Zigenare är vi. Kläddetaljer - en skärmmössa eller kanske<br />

en sjal - anletsdrag eller specifika miljöer s<strong>om</strong> syns i fotografierna kan senare identifieras i<br />

teckningarna. 11<br />

Under den fjorton böcker långa serien växte en ömsesidig arbetsprocess fram s<strong>om</strong> var lika<br />

spontan <strong>och</strong> öppen s<strong>om</strong> den var fokuserad <strong>och</strong> präglad <strong>av</strong> organisation. Många s<strong>om</strong>rar under<br />

den tid s<strong>om</strong> <strong>Katitzi</strong>böckerna utk<strong>om</strong>mer spenderade trion på Katarina Taikons <strong>och</strong> <strong>Björn</strong><br />

Langhammers s<strong>om</strong>marställe på Gotland där de tre arbetade koncentrerat med böckerna. 12<br />

<strong>Björn</strong> Langhammers bilder fanns alltid tillgängliga <strong>och</strong> <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> följer Katarina<br />

Taikons arbete med texterna, kapitel för kapitel, <strong>och</strong> skissar samtidigt på utkast, med<br />

inspiration <strong>och</strong> detaljer hämtade från Langhammers fotografier. 13 Arbetet kan beskrivas s<strong>om</strong><br />

tredelat <strong>och</strong> insatserna består <strong>av</strong> lika delar självständigt <strong>och</strong> gemensamt arbete. Resultatet blir<br />

till ett myller <strong>av</strong> människor <strong>och</strong> miljöer s<strong>om</strong> uttrycks med en, åtminstone skenbar, enkelhet.<br />

Den s<strong>om</strong> hör <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong>s namn tänker kanske i första hand på hon<strong>om</strong> s<strong>om</strong> illustratör, s<strong>om</strong><br />

illustratören till just <strong>Katitzi</strong>böckerna. Men <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong>s repertoar var stor. 14 Han var en<br />

10<br />

Beyron Karlsson: ”Det ska bara vara en gest <strong>och</strong> betraktaren ska veta vad det handlar <strong>om</strong>”, Försäkringsanställd, Nr 12,<br />

red. Beyron Karlson, Stockholm 1985.<br />

11<br />

Samtal med Angelica Ström, Katarina Taikons dotter, 2012-08-10.<br />

12<br />

Katarina Taikon hade ett arbetsrum i huset <strong>och</strong> <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> hade inrett en ateljé på övervåningen i en intilliggande lada.<br />

13<br />

Ström, 2012-08-10.<br />

14<br />

Den person i släkten s<strong>om</strong> kanske var allra mest betydelsefull för <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong>s livsbana, vid sidan <strong>av</strong> mamman, var <strong>hans</strong><br />

mormor Constance Seth. Detta får dock inte förminska <strong>hans</strong> pappas betydelse då Folke <strong>Hedlund</strong> utöver sitt konstnärliga yrke<br />

även var starkt politiskt engagerad. Något s<strong>om</strong> också mycket tydligt präglade <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> s<strong>om</strong> person <strong>och</strong> s<strong>om</strong> var<br />

betydande för hon<strong>om</strong> i <strong>hans</strong> yrkesliv. Det var mormodern, Constance Seth, s<strong>om</strong> såg <strong>hans</strong> begåvning <strong>och</strong> s<strong>om</strong> även gjorde det<br />

möjligt för hon<strong>om</strong> att utveckla denna begåvning. Det var hon s<strong>om</strong> såg till att <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> fick åka på studieresor, först till<br />

Frankrike år 1950 <strong>och</strong> därefter till Spanien år 1951. Frankrike var sedan tidigare en bekant miljö för <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong>. Han blev<br />

rikskänd sedan han den tionde maj 1949 blev internationellt efterlyst <strong>av</strong> Utrikesdepartementet. Bakgrunden till detta var att<br />

han år 1947 hade mönstrat på det svenska fartyget Naboland där han snart <strong>av</strong>ancerade till stewardsbiträde. Fartyget gick<br />

mellan Sverige <strong>och</strong> Finland. Men så småning<strong>om</strong> blev det längre seglatser <strong>och</strong> ingen in<strong>om</strong> vare sig familj eller släkt visste var<br />

<strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> befann sig. Än mindre att han tjänstgjorde s<strong>om</strong> besättningsman på ett fartyg med kurs mot USA varifrån det<br />

första livstecknet k<strong>om</strong> i form <strong>av</strong> ett brev till <strong>hans</strong> syster. Fartyget blev senare akterseglat i Malta <strong>och</strong> <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> hamnade<br />

därefter i Frankrike. Väl i Frankrike tar sig <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> till Paris. Det är oklart <strong>om</strong> det är då han träffar Lisa Larsson eller<br />

<strong>om</strong> det är senare under <strong>hans</strong> studieperiod s<strong>om</strong> han bekantar sig med den namnkunniga keramikern. Vad s<strong>om</strong> dock är klarlagt<br />

är att han i den franska huvudstadens nattliv träffar på en grupp Främlingslegionärer för vilka han uttrycker sin fascination<br />

för legionen. Papper skrivs på <strong>och</strong> på den vägen hamnar han hos Främlingslegionen i Marseille. Gen<strong>om</strong><br />

Utrikesdepartementets efterlysning uppstår ett intresse för den sjuttonårige <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> <strong>och</strong> gen<strong>om</strong> ett hugskott – någon<br />

hade ett minne <strong>av</strong> att <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> hade uttryckt ett intresse för Marseille – befann sig en svensk fotograf i hamnstaden på<br />

den franska sydostkusten, på jakt efter den försvunne svensken. Fotografen lär planlöst ha vandrat runt där i hamnstaden då<br />

han får syn på en legionär s<strong>om</strong> sitter på trappan till en kasern <strong>och</strong> röker. Han frågar <strong>om</strong> soldaten råkar känna till en pojke i<br />

trakten s<strong>om</strong> heter <strong>Björn</strong>. ”Det är jag”, svarar legionären. Den efterlyste sjuttonåringen är återfunnen! Senare samma s<strong>om</strong>mar


flitigt anlitad tecknare för olika fackliga <strong>och</strong> politiska publikationer. Hans ofta<br />

samhällskritiska teckningar syntes i bland andra Metallarbetaren, Aktuellt i Politiken, Folket<br />

<strong>och</strong> i Gatukontorets tidning Gatan där han tecknade satiriska illustrationer <strong>om</strong><br />

arbetsmiljöfrågor gen<strong>om</strong> den återk<strong>om</strong>mande figuren Redaktionsmusen. Men <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong><br />

gjorde även mer k<strong>om</strong>mersiellt präglade arbeten s<strong>om</strong> illustrationer till noveller i den mer<br />

lättillgängliga veckopressen. Han var verksam s<strong>om</strong> tecknare under rättegångar <strong>och</strong> gjorde<br />

affischer för den oberoende, socialistiska tidningen Flamman. Under en period gjorde han<br />

också illustrationerna till DNs söndagskryss. 15<br />

<strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong>s sociala <strong>och</strong> politiska engagemang blir särskilt tydligt i det arbete han utförde<br />

för Polisario, Västsaharas befrielserörelse baserad i Algeriet. För dem utförde han ideellt<br />

arbete gen<strong>om</strong> att illustrera affischer <strong>och</strong> andra trycksaker. 16 Uttrycken varierade dock<br />

beroende på uppdragsgivare: det kunde röra sig <strong>om</strong> en reportageteckning i<br />

Stockholmstidningen, illustrationer till en r<strong>om</strong>antisk novell i till exempel Damernas Värld,<br />

eller ett diagram. Men det kunde också, i likhet med <strong>Katitzi</strong>illustrationerna, vara arbeten<br />

riktade till en yngre publik gen<strong>om</strong> uppdrag för Lyckoslanten <strong>och</strong> Kamratposten. Arbetet med<br />

<strong>Katitzi</strong>illustrationerna var framförallt givande på ett personligt plan, men det var även<br />

betydande i ett ekon<strong>om</strong>iskt <strong>och</strong> professionellt <strong>av</strong>seende. De generade andra uppdrag <strong>och</strong><br />

bidrog på så sätt fram till <strong>hans</strong> död 19?? till levebrödet.<br />

Jan Ekman är konstvetare<br />

återvänder <strong>Björn</strong> <strong>Hedlund</strong> till Sverige då Främlingslegionen var tvungen att släppa sin rekryt efters<strong>om</strong> han ännu inte var<br />

myndig. Hade inte denna märkliga episod ägt rum hade <strong>Katitzi</strong>böckerna sannolikt illustrerats <strong>av</strong> någon annan. Eller kanske<br />

rent ut<strong>av</strong> saknat teckningar (Andersson 2012-07-10).<br />

15 Andersson 2012-07-10.<br />

16 Intervju med Maria <strong>Hedlund</strong> et al, 2012-06-26.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!