Auktion 8 MYNTAUKTION - Myntauktioner i Sverige AB

myntauktioner.se

Auktion 8 MYNTAUKTION - Myntauktioner i Sverige AB

MYNTAUKTIONER

I SVERIGE AB

MYNTAUKTION

Auktion 8

FREDAGEN 8 MARS 2013

LÖRDAGEN 9 MARS 2013

Banérgatan 17 • 115 22 STOCKHOLM

e-mail: info@myntauktioner.se

Tel: 08 – 410 465 65


MYNTAUKTIONER

i Sverige AB

Auktion 8

FREDAG 8 MARS 2013 UTROP 1-342

LÖRDAG 9 MARS 2013 UTROP 343-1233

MYNTAUKTION

Tid och plaTs

Auktionen äger rum på Restaurang Garnisonen, Karlavägen 100 (T-bana Karlaplan, GPS-koordinaterna är latitud

56,2629480 och longitud 14,5299078), och börjar kl. 15:30 på fredagen och kl. 09:30 på lördagen. Uppehåll för lördagens

lunch görs mellan kl. 12:30-13:30.

MaT

Till lördagens lunch erbjuder Restaurang Garnisonen:

Biff Rydberg med senapsgrädde. Pris inklusive en starköl eller ett glas vin 120 kr, med Loka 95 kr. Sallad och kaffe

ingår i lunchen.

VisNiNG

Visning av auktionsobjekten sker i Svenska Numismatiska Föreningens lokaler på Banérgatan 17 i Stockholm.

De ordinarie visningstiderna är:

Onsdag 6 mars kl. 16-19

Torsdag 7 mars kl. 16-19

Fredag 8 mars kl. 10-14:30 (objekten 1-342) respektive kl. 10-19 (objekten 343-1234)

Efter individuell överenskommelse - träffad i god tid - kan visning arrangeras även på andra än de ordinarie tiderna.

KaTaloGEN förfaTTad aV

Dan Carlberg

foTo & layouT

Magnus Wijk

aVBildNiNG aV oBJEKT

De flesta auktionsobjekt är avbildade i katalogen. Förstoringar samt bilder på de flesta poster kan ses på

www.myntauktioner.se. Där finns även auktionskatalogen tillgänglig för nedladdning.

1


2

FOTO: M. C.

FÖRORD

När vi nu presenterar vår åttonde auktionskatalog, tycker vi att vi

inom dess pärmar har samlat ett trevligt och för samlare attraktivt

material. Lång branscherfarenhet ger en känsla för vad marknaden

uppskattar som mest. Det är därför en glädje att bland annat kunna

erbjuda så många kastmynt, dessa historiskt så intressanta mynt som

attraherar allt flera samlare. De stigande priserna på guldmynt visar

att även dessa mynt röner större intresse och katalogen innehåller ett

antal både rara och vackra objekt.

Vi har fått förmånen att sälja många objekt med fina provenienser.

Provenienser har kommit att få en allt större betydelse och värderas

också allt högre. Därför är det roligt att i katalogen presentera objekt

som bland annat har tillhört - Claes Olof Algård, Tore Gustaf

Appelgren, Israel Berghman, Bonde på Ericsberg, Lars Emil Bruun,

Carl Wilhelm Burmester, Gunnar Ekström, kung Farouk, Anders Frösell,

Julius Hagander, Olof Hallborg, Peter Hauberg, Holger Hede, Per

Hellström, Bror Emil Hildebrand, Manne Jacobsen, Georg de Laval,

Carl-Axel Lindblom, Henrik Pripp, Karl-Erik Schmitz, Rolf Sjöberg,

Sven Svensson, Sten Törngren, Hermann Vogel, Johan Otto Wedberg,

Hjalmar Wennerth – alla mycket betydande samlare. Härutöver finns

ytterligare samlare och referenser till anonyma auktionsförsäljningar.

Bakom en sådan diger lista ligger omfattande efterforskning, ett arbete

som bereder både säljarna och köparna mervärde samt oss arbetsglädje.

En välgjord katalog med korrekta och välkända bedömningar är förstås

en trygghet för kunden. För att erbjuda ytterligare mervärde, har

vi beslutat att införa en garanti i form av utvidgad returrätt. Som tidigare

gäller att köparen har undersökningsplikt. Vi utökar dock – för att underlätta denna – tiden under vilken vi accepterar

reklamationer till tre veckor efter avhållen auktion (för villkor, se sidan 4). Vi är måna om att ge köparen ordentligt med tid

att i lugn och ro göra eventuella ytterligare undersökningar av inköpta objekt. Med denna förändring har vi infört ett för

auktionsvärlden ovanligt starkt konsumentskydd. Vi ser det som ett naturligt steg att med detta ge uttryck för vår strävan,

att vara det seriösa auktionsföretag som erbjuder kunderna flest och bäst mervärden.

Här återstår att säga tack till värderade medarbetare – Per-Erik Andersson, Jan-Olof Björk, Frédéric Elfver, Bo Gunnarsson,

Berndt Göhle, Kurt Hallström, Kjell Holmberg, Johan Melin, Sonny Serrestam, Bernt Thelin och Ola Zaunders, för att

nämna de som gjort större insatser med t. ex. kompletterande beskrivningar och viktiga redigeringar. För utmärkt arbete

med fotografering och layout förtjänar Magnus Wijk ett omnämnande. Även Anders Nordin – vars arbete med auktionsprogram

och mycket annat som inte syns lika tydligt, men väl på andra sätt märks och är så betydelsefullt - ska ha ett stort

tack!

Stockholm i januari 2013

Dan Carlberg


INNEHÅLL

uTlÄNdsKa MyNT

- Armenien ..........................................................................1

- Danmark .................................................................... 2-66

- Gotland under Danmark .........................................67-70

- England...................................................................... 71-81

- Estland ........................................................................... 82

- Finland ........................................................................... 83

- Frankrike ................................................................. 84-90

- Grönland ........................................................................91

- Indien ............................................................................92

- Iran ............................................................................93-95

- Kina .......................................................................... 96-98

- Malta ..............................................................................99

- Mexico ..........................................................................100

- Nederländerna .......................................................101-102

- Norge ...................................................................... 103-117

- Partien .......................................................................... 118

- Polen .......................................................................119-128

- Ryssland ................................................................. 129-152

- Sardinen ....................................................................... 153

- Tyska stater .............................................................154-157

- Tyskland ................................................................ 158-159

- Tysk-Romerska riket ....................................................160

- Ungern .......................................................................... 161

- USA ........................................................................162-166

- Vatikanstaten ...............................................................167

- Venedig .........................................................................168

- Österrike ................................................................169-170

- Poster ...................................................................... 171-172

pollETTEr .............................................................. 173-181

MEdalJEr ............................................................... 182-201

spElpENNiNGar .................................................202-209

ordNar ..........................................................................210

sVENsKa sEdlar ..................................................211-273

öVriGa NuMisMaTisKa oBJEKT ................ 274-277

liTTEraTur .......................................................... 278-342

uTlÄNdsKa MyNT soM cirKulEraT

i sVEriGE ................................................................343-346

sVEriGE

- MEDELTID ........................................................... 347-379

- GUSTAV VASA (1521-1560) .................................. 380-408

- ERIK XIV (1560-1568) .......................................... 409-430

- JOHAN III (1568-1592) ......................................... 431-466

- SIGISMUND (1592-1598) .....................................467-475

- KARL, HERTIG (1560-1604) ................................476-477

- KARL, RIKSFÖRESTÅNDARE (1598-1604) .......... 478-481

- KARL IX (1604-1611) .............................................482-503

- JOHAN, HERTIG AV ÖSTERGÖTLAND ............504-505

- GUSTAV II ADOLF (1611-1632) ............................506-578

- KRISTINA (1632-1654) .........................................579-625

- KARL X GUSTAV (1654-1660) ..............................626-639

- KARL XI (1660-1697) ........................................... 640-764

- KARL XII (1697-1718) ............................................765-813

- ULRIKA ELEONORA (1718-1720) ........................ 814-826

- FREDRIK I (1720-1751) .......................................... 827-881

- ADOLF FREDRIK (1751-1771) .............................. 882-929

- GUSTAV III (1771-1792) ........................................930-972

- GUSTAV IV ADOLF (1792-1809) ....................... 973-1004

- KARL XIII (1809-1818) ........................................1005-1021

- KARL XIV JOHAN (1818-1844) .........................1022-1068

- OSKAR I (1844-1859) ......................................... 1069-1101

- KARL XV (1859-1872) ..........................................1102-1129

- KASTMYNT (specialavsnitt) ........................1130-1153

- OSKAR II (1872-1907) ......................................... 1155-1193

- GUSTAV V (1907-1950).......................................1194-1203

- GUSTAV VI ADOLF (1950-1973).......................1204-1209

- POSTER/LOTS ....................................................1210-1233

ATT TÄNKA På / TO CONSIDER

uTlaNdsförsÄNdElsEr

För försändelser till utlandet svarar inte Myntauktioner i

Sverige AB för högre försäkringsbelopp än vad som i varje fall

kan avtalas med Posten. Alla andra försäkringslösningar/

transporter måste tecknas/ordnas av kunden själv. I det fall

värdet av det försända överstiger det maximala ersättningsbeloppet,

påtar sig kunden själv hela risken om denne ändå

begär försändelse. Myntauktioner i Sverige AB ansvarar inte

heller för att försålda objekt verkligen är tillåtna för export.

oM EMBallaGET

Myntauktioner i Sverige AB garanterar inte, att det emballage

vari auktionsobjekten är emballerade vid försäljningstillfället

är fritt från mjukgörare eller på andra sätt lämpligt

för långtidsförvaring.

iNTErNaTioNal dEliVEriEs

For dispatches shipped to addresses outside Sweden, Myntauktioner

i Sverige AB do not take responsibility for higher

insurance values than what can be agreed with Posten,

[www.posten.se]. Other logistic/insurance setups may be arranged

by the customer. In case that the value of the shipped

goods exceeds the maximum insurance cover, the customer

is solely responsible if he requires such shipment. Myntauktioner

i Sverige AB do not response that sold coins are

allowed for export.

pacKaGiNG

Myntauktioner i Sverige AB does not guarantee that the material

in which the auction lots are packed in at the point of

sale is free from softening chemicals or that it in any way is

suitable for longtime storage.

3


4

AUKTIONSVILLKOR

Genom sitt deltagande i auktionen, förbinder sig budgivare

och köpare att följa nedanstående auktionsvillkor.

BudGiVNiNG

Budgivare skall registrera sig före auktionen och erhåller

då en budspade. Det finns även möjlighet till förhandsregistrering

via vår hemsida. Lagda bud är bindande.

Myntauktioner i Sverige AB har rätt att bortse från bud

som av någon anledning anses oseriösa eller osäkra. För

Myntauktioner i Sverige AB okända budgivare ombeds

uppge referenser före auktionen. Auktionsförrättaren

har ensidig rätt i samtliga frågor rörande auktionens

genomförande. Detta innefattar bl. a. rätt att slå samman,

utesluta och ändra ordningsföljden mellan objekten

i förhållande till auktionskatalogen samt att avgöra

tvister som kan uppstå under budgivningen, exempelvis

vem som vinner objektet vid lika bud. Telefonbud kan

tas emot efter överenskommelse.

uTropsprisEr

Utropspriserna, som är angivna i svenska kronor (SEK),

är minimipriser, under vilken nivå objektet inte kommer

att säljas.

sKrifTliGa aNBud

De köpare som inte har möjlighet att personligen närvara

vid auktionen, kan lägga skriftligt anbud per brev.

Myntauktioner i Sverige AB kommer att bevaka dessa

bud för budgivarens räkning. Brevbud skall skickas till

nedanstående adress:

Myntauktioner i Sverige AB

Banérgatan 17, nb

115 22 STOCKHOLM

Det är också möjligt att lämna anbud via hemsidan och

per e-post:

www.myntauktioner.se

anbud@myntauktioner.se

Inkomna bud bevakas med minsta möjliga höjningar

intill att objektet är vunnet eller att budgivarens maxbud

är uppnått. Vid lika bud får det först inkomna förtur.

Olimiterade bud godtas ej.

Anbud skAll vArA inkomnA senAst 2013-03-05.

OBS! Vi har ingen möjlighet att hantera alternativa anbud

eller att bevaka maximala köpesummor. Anbud

som ej anpassats till de i katalogen angivna budstegen,

kommer att justeras ner till närmast lägre budsteg.

iNropsaVGifT

Köparprovision tillkommer med 18,75% (15% + moms).

BETalNiNG

Inköpta objekt skall betalas kontant eller med bankkort

på Karlavägen 100 i omedelbar anslutning till auktionen.

Vid inköp till följd av lämnat skriftligt bud, skall betalning

erläggas inom tio dagar från det att köparen mottagit betalningsanvisningar

med uppgifter om totalsumma och

fraktkostnader. Äganderätten till vunna objekt övergår till

köparen först efter att denne erlagt full betalning. I händelse

av dröjsmål med betalning, äger Myntauktioner i Sverige

AB rätt att endera häva köpet eller överlämna ärendet till

inkasso. Intill hävning eller betalning har skett, utgår dröjsmålsränta

med en månatlig räntesats om en (1) procent på

det vid var tid aktuella beloppet.

lEVEraNs

Inköpta objekt skall, efter betalning, utkvitteras i omedelbar

anslutning till auktionen, vilket sker på Karlavägen 100.

Objekt som inropats genom skriftligt anbud, skickas av

Myntauktioner i Sverige AB till köparen, sedan full betalning

erhållits. Kostnad för frakt och försäkring betalas av

köparen. Kostnader som uppstår i samband med försändelse

av objekt utrikes, vilka de än må vara, skall i sin helhet

belasta köparen. Myntauktioner i Sverige frånsäger sig allt

ansvar i detta avseende.

fElaNsVar

Objekten säljs i befintligt skick. Köparen har undersökningsplikt.

Det åligger därför köparen att före auktionen,

under angiven visningstid, undersöka objekten för bedömning

av dess skick, äkthet och egenskaper. Utrop med fler

än ett objekt kan ha defekter som inte är anmärkta. De uppgifter

som lämnas i denna katalog tjänar endast som vägledning

för köparen vid dennes undersökning av objekten.

Myntauktioner i Sverige AB ansvarar inte för felaktiga uppgifter

i katalogen eller på Internet som inte kan sägas bero

på grov oaktsamhet. Eventuella fel skall reklameras omedelbart,

dock senast inom tre veckor från auktionsdagen.

TVisTEr

Eventuella tvister i anslutning till auktionen skall avgöras

enligt svensk lag och vid Stockholms tingsrätt.

höJNiNG aV Bud

Under auktionen kommer buden att höjas enligt nedan.

Skriftliga bud skall också anpassas till dessa intervall.

BUDSTEG

-> 1000 SEK 50 SEK

1000-3000 SEK 100 SEK

3000-10000 SEK 200 SEK

10000-20000 SEK 500 SEK

20000-50000 SEK 1000 SEK

50000 SEK -> 2000 SEK


CONDITIONS OF SALES

This is an English translation of the Swedish version of Condition of Sales. In case of dispute only the Swedish

version of the present Conditions of Sales of Myntauktioner i Sverige AB is valid.

By participating in the auction, bidders and buyers are

obliged to follow terms of sales as specified below.

BiddiNG

All bidders must register before the auction starts. A

bidder who has not already got a number paddle when

receiving the auction catalogue will receive a number

paddle in connection with the registration on the

auction day. Placed bids are binding. Myntauktioner i

Sverige AB is entitled to disregard bids for any reason

considered to be unreliable. Bidders unknown to the

auctioneer are kindly asked to give references prior to

the commencement of the auction. The auctioneer has

the sole right in all decisions regarding performance of

the auction. In case of identical bids or any conflicts the

auctioneer has the sole right to decide if the bids shall

be taken up or not. Bids by telephone can only be accepted

after separate agreement.

EsTiMaTEd pricEs

The estimates indicated in the catalogue are given in

Swedish crowns (SEK) and are to be regarded as minimum

prices. Thus no lots can be sold below the prices

indicated.

WriTTEN Bids

Absent bidders can place written bids by letter. Myntauktioner

i Sverige AB will monitor these bids for the

bidder. Written bids should be sent to the address below:

Myntauktioner i Sverige AB

Banérgatan 17, nb

115 22 STOCKHOLM

SWEDEN

It is also possible to send written bids by e-mail to:

anbud@myntauktioner.se

Bids by letter or e-mail will be monitored and bid steps

specified below will be followed. In the event of several

bids for the same amount preferences will be given to

the first bid received. Unlimited bids are not accepted.

Written bids must be received by 2013-03-05.

prEMiuM

A buyers premium of 18,75% (15%+VAT) on the hammer

price will be added to each object.

payMENT

Objects purchased shall be paid in cash or bank card at

Karlavägen 100 immediately in connection to the auction.

Commissioned purchases have to be paid within

10 days from the purchaser have received a payment

specification. Cost for freight will be added and paid by

the purchaser. Ownership to won objects will be changed

over from Myntauktioner i Sverige AB to the purchaser after

full payment. In case of due payment the auctioneer is entitled

to rescind the purchase or demand payment through

a debt collecting agency. Until such time as the purchase is

rescind or paid, a charge of penalty interest of 1 percent per

month on the amount overdue is applied.

dEliVEry

Purchased objects shall after payment be collected immediately

in connection to the auction at Karlavägen 100.

Objects purchased by written bids will be sent by Myntauktioner

i Sverige AB to the buyer after full payment is received.

Cost for freight and insurance will be charged to the

buyer. Any other cost like customs charge will also be paid

by the buyer. Myntauktioner i Sverige AB disclaims all such

responsibilities in these matters.

liaBiliTy for dEfEcTs

All objects are sold in present condition just as they are. It is

incumbent on the buyer prior to the auction and by means

of the buyers own examination of condition and authenticity.

Lots including more than one object could have defects

not remarked in the auction catalogue.

Information given in this catalogue serves only as a guide

for the buyer in connection with examination of the objects.

The Auctioneer is not liable for incorrect information

was provided as a result of gross negligence. Notification of

defects must be given immediately, latest three weeks after

the purchase.

dispuTEs

Disputes in connection to the auction shall be settled in accordance

with Swedish law and the District Court of Stockholm

shall be the court of first instance.

risiNG of Bids

During the auction the bids will rise regarding the table

specified below. Written bids will also be adjusted to these

intervals.

BIDSTEPS

-> 1000 SEK 50 SEK

1000-3000 SEK 100 SEK

3000-10000 SEK 200 SEK

10000-20000 SEK 500 SEK

20000-50000 SEK 1000 SEK

50000 SEK -> 2000 SEK

5


6

LITTERATURFÖRTECKNING

abel Abel, U: Carl Milles - Form, idé, medaljkonst. (1980)

Bit Bitkin, V. V: Comprehenisve Catalog of Imperial Russian Coinage. (2000)

Bo Holmberg, B: Beskrivning över Isidor Adolf Bonniers samling Carl XI:s mynt. (1931)

Bramsen Bramsen, L: Médaillier Napoléon le grand: ou description des médailles, clichés,repoussés et médailles-décorations

relatives aux affaires de la France pendant le consulat et l’empire. (1904)

cJB Becker, C. J: The Coinages of Harthacnut and Magnus the Good at Lund c. 1040 - c. 1046. I: Studies of Northern Coinages

of the Eleventh Century. (1981)

comm Ns Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in Suecia repertis. Nova series.

- Malmer, B: The Sigtuna Coinage c. 995-1005. Nova series 4. (1989)

- Malmer, B: The Anglo-Scandinavian Coinage c. 995-1020. Nova Series 9. (1997)

- Malmer, B: Serpents and Crosses. Scandinavian Coinages from the time of Louis the Pious, Cnut the Great,

Harthacnut and Anund Jacob. Nova Series 14. (Manuscript).

diakov Diakov, M. Medals of the Russian Empire. Part 1-8. (2004-2008)

fr Friedberg, R. Gold Coins of the World. Clinton, NJ 1992 m. fl. upplagor.

frösell Myntauktioner i Sverige: Katalog Auktion 1. (2009)

G Galster, G: Danske og Norske Medailler og Jetons ca 1553-ca 1788. (1936)

G Galster, G: Møntfundet fra Grenaa og de jyske Penninge fra Tiden 1146-1234. I: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og

Historie 1931. (1931)

Galster Galster, G: Unionstidens udmøntninger. (1972)

Gh Haljak, G (samt I. Leimus, H. Sarkkinen och I. Zilbers): Livonian Coins. XII-XVIII Century. Part 1: Federal states.

(2010), Part 2: Kingdoms. (2011)

ha Hildebrand, B. E: Anglosachsiska mynt i Svenska Kongl. Myntkabinettet, funna i Sveriges jord. (1881)

hauberg Hauberg, P: Danmarks Myntvæsen i Tidsrummet 1146-1241. (1906)

hbg Hauberg, P: Myntforhold og Udmyntninger i Danmark indtil 1146. (1900)

he Hesse, B. O: Svensk Numismatisk Bibliografi intill år 1903. Numismatiska meddelanden XLII. (2004)

hede Hede, H: Danmarks og Norges Mønter 1541-1814-1970. (1971)

hemmings- Hemmingsson, B: Två grupper av Götalandsmynt från Knut Eriksson och Erik Knutsson. NNÅ 1973/74, s. 16-30.

son

hh Hallborg, O. och Hartmann, R: Utkast till beskrifning öfver Gustaf II Adolf och Christinas kopparmynt jemte några

strödda upplysningar rörande några kopparmynt från senare tider. NM VIII. (1883)

hK Hildebrand, B. E: Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar praktmynt och belöningsmedaljer. I-II. (1874-

1875)

holst Holst, G: Spelpenningar avsedda för kortspel. (1977)

hy i-ii Hyckert, B. E. och Lilienberg, V. E: Minnespenningar öfver enskilda svenska män och kvinnor. I-II. NM XVII. (1905-1915)

J&h Jansson, L och Hemmingsson, B: Svenska kast- och minnesmynt 1607-1818. Värderingspriser 1975. (U. o. o. å.)

KM / c / y Krause publications:

- Standard Catalog of World Coins 1601-1700.

- Standard Catalog of World Coins 1701-1800.

- Standard Catalog of World Coins 1801-1900.

- Standard Catalog of World Coins 1901-2000.

- Standard Catalog of World Paper Money 1368-1960.

lev Levin, A: Beskrifning öfver Johan III:s mynt. NM XI. (1887)

ll Lagerqvist, L. O: Sveriges mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt. (1970)

Malmer Malmer, B: Den senmedeltida penningen i Sverige. Late medieval pennies in Sweden. (1980)

Malmer Malmer, B: Nordiska mynt före år 1000. (1966)

Maué Maué, H: Sebastian Dadler 1586-1687. Medaillen im Dreissigjährigen krieg. (2008)

MB Mansfeld-Büllner, H. V: Afbildninger af Danske Mönter fra Tidsrummet 1241-1377. (1877;

reviderad utgåva 1954 av J. C. Holm)

NM Ahlström, B, Brekke, B. F. och Hemmingsson, B: Norges mynter. (1976)

NM Numismatiska Meddelanden, utges av Svenska Numismatiska Föreningen. (sedan 1873)

o Ottosson, U: Gustav II Adolfs koppar-klippingar. Artikel i Antikören auktionskatalog 16.


olsén Olsén, B: Lea Ahlborn. En svensk medaljkonstnär under 1800-talet. (1962)

p Pick m. fl., A: Standard catalog of world paper money.

plat Platbarzdis, A: Sveriges sedlar. Del III. (1965)

rbg Rundberg, J: Den svenska örtugsmyntningen...

... under Albrekt av Mecklenburg (1364-1389). (2011)

... under Kristoffer av Bayern till Sten Sture den äldre ca 1440 till 1470-talets slut. (2005)

roberts Roberts, J. N: The Silver Coins of Medieval France (476-1610 AD) (1996)

sB Ahlström, B, Almer, Y. och Jonsson, K: Sveriges besittningsmynt 1561-1878. (1980)

schive Schive, C. I: Norges Mynter i Middelalderen. (1974, nytryck).

schou Schou, H. H: Beskrivelse af danske og norske mønter 1448-1814 og danske mønter 1815-1923. (1926)

sf Rosenqvist, M: Sveriges färgsedlar utgivna av Riksbanken 1835-2008. (2009)

sM Ahlström, B, Almer, Y. och Hemmingsson, B: Sveriges mynt 1521-1977. (1976)

sMh Den Svenska Mynthistorien

- Vikingatiden ca 995-1030. (2010)

- Frihetstiden och den gustavianska perioden 1719-1818. (2007)

sNf Svenska Numismatiska Föreningen. Smärre skrifter 8. Medaljer utgivna 1873-1998. (1998)

Tingström Tingström, B; Plate Money. (1986)

ss Wallén, L: Sveriges sedlar. I-II. (1984)

stenström Stenström, S. Arvid Karlsteen - hans liv och verk. NNÅ 1945. (Även separat utgiven.)

sti Stiernstedt, A. W: Beskrifning öfver svenska kopparmynt och polletter. Del II. (1872)

Tö Törngren, S: Kristinas ettöringar av koppar. ( 1995)

KVALITETSGRADER / GRADING

Spegelglans Proof Polierte platte

0 Unc (Uncirculated) Stempelglanz

01 EF (Extremely fine) Vorzüglich

1+ VF (Very fine) Sehr schön

1 F (Fine) Schön

1? VG (Very good) Sehr gut erhalten

2 Poor Gering erhalten

Vänligen notera att svensk kvalitetsbedömning i ett internationellt perspektiv är att betrakta som mycket strikt.

Please note that Swedish grading is considered as very strict.

RARITETSBETECKNINGAR

Vi har valt att gå ifrån det ganska stela och osäkra systemet med ett eller flera ”R”. Skälet till detta är, att det för många objekt är

förenat med mycket stora svårigheter att bedöma detta med rimlig säkerhet. Vi har istället valt att använda uttrycken:

sällsynt [s] - Ett S-klassat mynt finns typiskt till salu vart eller vartannat år.

rar [r] - Ett R-klassat mynt bjuds normalt inte ut oftare än en till två gånger per decennium.

Extremt rar [Xr] - Ett XR-klassat mynt ännu mera sällan.

Dessa uttryck skall tolkas som en indikation på hur ofta likartade objekt bjuds ut till försäljning på den öppna marknaden. Betydelsen

är inte absolut utan i högsta grad subjektiv och kopplas till en bedömning av hur ofta ett sådant objekt finns att förvärva i

mynthandeln eller på offentlig auktion. Som kompletterande information till denna klassning anger vi, för vissa objekt, av oss kända

privatägda exemplar eller kända offentliga försäljningar. Dessa uppgifter skall inte betraktas som någon komplett och uttömmande

förteckning, utan i båda fallen som en lägsta siffra, och därmed en undre gräns för antalet mynt i privatsamlingar eller försäljningar.

7


8

UTLÄNDSKA MYNT

arMENiEN

1 Levon I (1198-1219). Tram u. å. 2,57 g. Något ojämnt ämne. Somewhat uneven planchet. 1+ 300

EFTER DEN FöRSTA, ganska kortvariga, svenska utmyntningen årtiondena kring år

1000, dröjde det ungefär halvtannat sekel innan myntningen återupptogs under Knut

Eriksson. I vårt södra grannland Danmark, ser utmyntningen klart

annorlunda ut. Dels börjar den tidigare än den svenska, dels

uppvisar den en helt annan kontinuitet. Många av de äldre

danska mynten är slagna i nuvarande Sverige, främst i

Lund. Den svenska anknytningen och avsaknaden av

svenska mynt under motsvarande period, gör de äldre

danska mynten intressanta även ur ett svenskt/

skandinaviskt perspektiv. Vi har här fått möjligheten

att från tre olika inlämnare göra en specialavdelning

med dessa mynt, vilket vi glädjer oss åt.

daNMarK

2 Perioden ca 720-755. RIBE? Sceatta. S. 843. 1,11 g.

Ex I Numis 18:382.

Typ X. S. k. Wodan (Oden) Monster-typ. Av flera forskare (bl. a. M. Metcalf) betraktas

denna typ för präglad i Ribe och skulle därmed vara Danmarks äldsta mynt (NNUM 1993,

nr 5, s 74).

3

200%

3 Harald Blåtand (ca 940-985). HEDEBY. Halvbrakteat, ca 940-960. Carolus-Dorestad-typ.

Hbg 1. Malmer KG 8. 0,22 g. Obetydligt randfel. Minor edge defect.

Ex Numismatik Lanz auktion 75, nr 1551.

4 Harald Blåtand (ca 940-985). HEDEBY. Halvbrakteat, ca 975. Carolus-Dorestad-typ.

Hbg 1. Malmer KG 9b. 0,42 g. Testmärken. Peck marks.

Ex Ahlström auktion 55, nr 22.

1

2

4

1+ 3 000

01 2 000

1+/01 2 000


5 Harald Blåtand (ca 940-985). HEDEBY eller JELLINGE. Halvbrakteat, ca 975-980. Hbg 2.

Malmer KG 10c. 0,22 g.

Ex Numismatik Lanz auktion 75, nr 1558.

6 Harald Blåtand (ca 940-985). HEDEBY eller JELLINGE. Halvbrakteat, ca 975-980. Hbg 2.

Malmer KG 10c. 0,23 g.

Ex Numismatik Lanz auktion 75, nr 1559.

7

7 Skandinavisk imitation. Penning (Sven Tveskägg 985-1014). ”Helmet/Long cross”-hybrid;

slagen i Æthelred II:s namn. Comm NS9 506.1420. 1,65 g. Något bucklig. Somewhat

creased.

8 Skandinavisk imitation. Penning (Sven Tveskägg 985-1014). ODA. Kedja 105. Comm NS9

163.1170. 1,53 g.

Ex WAG auktion 62, nr 1512.

9 Skandinavisk imitation. Penning (Knut den store 1018-1035). BRIHTNOD. Kedja 105.

Comm NS9 628.1706. 1,45 g. Obetydlig kantspricka. Testmärken. Minor planchet defect.

Peck marks.

Ex Bruun-Rasmussen auktion 824 (Poul Henning Knudsen VIII), nr 1.

10

5

10 Skandinavisk imitation. Penning (Knut den store 1018-1035). ”Quatre foil”-typ med förvirrad

inskrift; Malmer kedja 133. Comm NS9 748.1915. 2,04 g. Präglad med rostig stamp.

Struck with rusty dies.

Ex Spink auktion 2001-03-14, nr 1211.

11 Knut den store (1018-1035). VIBORG. Penning. VLORIC; 4 peck marks. Hbg 49. Hbg A 74.

0,74 g. Testmärken. Peck marks.

Ex Mynthuset auktion 4, nr 52.

12 Hardeknut (1035-1042). LUND. Penning. Hbg 1. Hbg A 486. Comm NS 14 616.1623. 0,83 g.

Ex Baldwin 11-13:1433; Ex Garrett 935; Ex Schulman 5 juli 1922 (Lagerman) 37.

13 Hardeknut (1035-1042). LUND. Penning. ODDENCR. Hbg 23. Hbg A 514. CJB H22/162.

0,96 g. Något bucklig.Vacker patina. Testmärken. Somewhat creased. Beautiful patina.

Peck marks.

Ex Ahlström lilla höstauktionen, nr 588.

8

12 13

6

11

9

1+/01 2 000

1+/01 2 000

1+ 5 000

1+/01 5 000

1/1+ 5 000

1 1 000

1/1+ 2 000

01 5 000

1+/01 3 000

9


10

14 15

16

14 Hardeknut (1035-1042). LUND. Penning. SVMERLED. Hbg 28. Hbg A 536. CJB H2/184.

1,07 g.

1+ 2 000

15 Hardeknut (1035-1042). LUND. Penning. TOCI. Hbg 28. Hbg A 544. CJB H28/227. 1,00 g. 1+ 2 000

16 Hardeknut (1035-1042). LUND. Penning. TOOCI; Bröstbild med uppsträckt hand. Hbg 28.

Hbg A 546. CJB H35/226. 0,92 g.

17

17 Hardeknut (1035-1042). ROSKILDE. Penning. Hbg 32. Hbg A 554. 1,10 g. Något bucklig.

Somewhat creased.

Ex Baldwin auktion 14, nr 690.

18 Magnus den gode (1042-1047). LUND. Penning. GRIM. Hbg 1. Hbg A 635. CJB M10/98. 1,02 g.

Ex Lerche; Ex Hede I:38.

1+/01 2 000

1/1+ 2 000

01 3 000

19 Magnus den gode (1042-1047). LUND. Penning. GRIM. Hbg 1. Hbg A 635. CJB M10/98. 0,94 g. 1+ 2 000

20

20 Magnus den gode (1042-1047). LUND. Penning. ILVH. Hbg 1. Hbg A 637. CJB M4/114. 1,08 g.

Ex Lerche.

01 3 000

21 Magnus den gode (1042-1047). LUND. Penning. M.VNE. Hbg 1. Hbg A 640. CJB M3/116. 0,95 g. 1+ 2 000

22 Magnus den gode (1042-1047). LUND. Penning. ILONTAT. Duva åt vänster. Hbg 16. Hbg

A 692. CJB -/110 (d.v.s. frånsidan finns med i Becker). 1,03 g. Obetydlig ärg. Vackert exemplar.

Insignificant verdigris. Beautiful specimen.

Ex Baldwin 11-13:1440; Ex Hede III:43.

18

22

21

19

01 10 000


23 Magnus den gode (1042-1047). ROSKILDE. Penning. Bröstbild till höger med scepter.

Hbg 24. 1,03 g. Rengjord. Cleaned.

Ex Baldwin auktion 14, nr 694.

24 Magnus den gode (1042-1047). HEDEBY. Penning. Hbg 36. Hgb A 726. 0,69 g.

Plantssprickor. Planchet cracks.

Ex Ahlström auktion 57, nr 40.

25 Stridsperioden (1044-1047). LUND. Penning. DORC:CTL; med ansikte framför bröstbilden.

Hbg 2. Hbg A 730. CJB E1a/202. 0,95 g.

Ex Baldwin 11-13:1442; Ex Hede III:46.

26

26 Sven Estridsen (1047-1075). LUND. Penning. Hbg 4. 1,06 g. Något bucklig. Somewhat

creased.

Ex Baldwin auktion 14, nr 696.

27 Sven Estridsen (1047-1075). LUND. Penning. Hbg 4. 1,01 g. Något bucklig. Testmärken.

Somewhat creased. Peck marks.

Ex Baldwin auktion 14, nr 695.

01 5 000

1/1+ 3 000

01 5 000

1/1+ 2 000

1/1+ 2 000

28 Sven Estridsen (1047-1075). LUND. Penning. Hbg 6. Hbg A 756. 1,02 g. 1/1+ 1 000

29

24

29 Sven Estridsen (1047-1075). LUND. Penning. Hbg 6. Hbg A 784. 0,92 g. Testmärken. Peck

marks.

Ex Ahlström lilla höstauktionen, nr 589.

30 Sven Estridsen (1047-1075). LUND. Penning. Kors och ansikte i två motstående kors-

vinklar. Hbg 9. 0,91 g.

Ex Baldwin auktion 14, nr 735.

23

27

25

30

28

1/1+ 1 000

1+ 2 000

11


12

DANSKA MyNT MED LAMMET OCH DUVAN går tillbaka på en mynttyp från den engelske kungen Æthelred (978-

1016) som omkring 1009 frångick traditionen med mynt som på åtsidan hade ett idealiserat kungaporträtt. Han avbildade

då för första och enda gången kristna symboler på mynten - lammet och duvan. Lammet genomborrat med ett kors syftar

på Jesus offerdöd medan frånsidans duva syftar på den helige ande. Orsaken till denna utmyntning i England är inte känd

och utmyntningen blev relativt liten. Motiven blev däremot populära i Danmark och förekommer antingen tillsammans

eller var för sig på ett flertal mynttyper. Första gången de dyker upp är under Knut den store och då på ett mynt med både

lammet och duvan. Sedan fortsätter motiven, tillsammans eller var för sig, på mynt under Hardeknut, Magnus den gode

och Sven Estridsen. På denna auktion finns två mynt av denna typ representerade. Det första myntet är slaget i Lund under

Magnus den gode och har endast det ena av motiven - en duva på åtsidan (nr 22). Det andra myntet (nr 31, nedan) har båda

motiven - lammet och duvan - och är slaget i Lund under Sven Estridsen.

31 Sven Estridsen (1047-1075). LUND. Penning. Hbg 17. Hbg A 914. 0,98 g. Vackert patina.

Beautiful patina.

Ex S. Svensson (Hirsch auktion 1, nr 713), nr 22786.

Föreliggande stampkombination av Hbg 17 är känd i tio exemplar, varav fyra i privata

samlingar.

32 33

32 Sven Estridsen (1047-1075). LUND. Penning. ATSOR. Hbg 28. Hbg A 942. 0,95 g.

Ex Künker auktion 182.

33 Sven Estridsen (1047-1075). LUND. Penning. Hbg 28. Hbg A 958. 1,25 g. Litet plantsfel.

Något böjd. Testmärken. Minor planchet defect. Somewhat creased. Peck marks.

Ex Baldwin auktion 14, nr 744.

34 Sven Estridsen (1047-1075). ROSKILDE. Penning. Hbg 36. 1,06 g.

Ex Baldwin 11-13:1452; Ex Hede III:56.

35 Sven Estridsen (1047-1075). ROSKILDE. Penning. Hbg 38. Hbg A 1101. 0,86 g.

Ex Baldwin 11-13:1453; Ex Hede III:57.

36 Sven Estridsen (1047-1075). SLAGELSE. Penning. Hbg 45. 1,06 g.

Ex Baldwin 11-13:1455.

37 Sven Estridsen (1047-1075). RIBE. Penning. Hbg 68. Hbg A 1169. 0,77 g. Delvis svagpräglad.

Rispor. Vacker patina. Partly weakly struck. Scratches. Beautiful patina.

Ex Baldwin 11-13:1457.

31

35 36

37 38

1+/01 15 000

1+/01 2 000

01 2 000

01 2 000

01 2 000

1+/01 2 000

1+/01 2 000

38 Harald Hen (1075-1080). LUND. Penning. DORGOT. Hbg 1. Hbg A 1206. 0,96 g. 1+/01 5 000

34


39 Nils (1103-1134). ROSKILDE. Penning. Hbg 9. 0,69 g.

Ex Baldwin 11-13:1461; Ex Hede III:69.

40 Erik Emune (1134-1137). LUND. Penning. Hbg 1. 0,75 g. Genombruten plants. Pierced

planchet.

Ex Lerche 1992:76.

41 Obestämd nordjylländsk brakteat (1146-1154). Hbg 1. 0,15 g. Liten kanskada. Minor edge

damage.

42 Valdemar I (1154-1182). LUND. Penning. Hbg 4. 0,94 g. Vacker patina. Beautiful patina.

Ex Baldwin 11-13:1465.

43 Valdemar I (1154-1182). ROSKILDE. Penning. Hbg 16. 0,80 g. Delvis svagpräglad. Partly

weakly struck.

Ex Baldwin 11-13:1466; Ex Hede III:80.

44

39

45

42

44 Knut VI (1182-1202). RIBE. Penning. Hbg 19. Jfr Grenåfyndet G 27. 0,56 g.

Ex Künker auktion 121, nr 647.

45 Knut VI (1182-1202). RIBE. Penning. Hbg 22. Jfr Grenåfyndet G 19. 0,38 g. Korroderad. Corroded.

Ex Künker auktion 121, nr 649.

46 Valdemar II (1202-1241). LUND. Penning. Ärkebiskop Peder Saxesen 1223-28. Hbg 8. 0,63 g.

Delvis svagpräglad. Partly weakly struck.

47 Valdemar II (1202-1241). LUND (Schlesvig). Penning. Hbg 45. 0,67 g.

46

Senare forskning och fyndomständigheter har gjort att detta mynt omattribuerats från

Schlesvig till Lund.

1+/01 2 000

1+/01 1 000

1+/01 3 000

1+/01 5 000

1+ 2 000

1 500

1+ 500

1/1+ 1 000

1+ 5 000

48 Grenåfyndet. Penning. G 18. Hbg 16. 0,47 g. 1/1+ 500

49 Grenåfyndet. Penning. G 32. Hbg 34. 0,48 g. Delvis svagpräglad. Partly weakly struck. 1+/01 500

40

47

43

48

41

49

13


14

50 Erik Plogpenning (1241-1250). LUND. Penning. MB 3. 0,63 g. Lackerad. Varnished. 1 1 000

51 Abel (1250-52)/Christoffer I (1252-59). LUND. Penning. RIBE. Penning. MB 43, 95.

Totalt 2 ex.

52 Erik Klipping (1259-86)/Erik Menved (1286-1319). Penningar. MB 198, 240, 386, 396.

Totalt 4 ex.

1?/1 1 000

1?-1/1+ 500

53 Christoffer II (1319-1332). ROSKILDE och RIBE. Penningar. Totalt 14 ex. 1?-1 800

54

54 Valdemar Atterdag (1340-1375). LUND. Penning. MB 678. 0,84 g. Korroderad. Corroded.

Ex Ahlström auktion 61, nr 117.

Senare forskning har visat att denna typ präglats på Själland och inte i Lund.

55

1? 800

55 Hans (1483-1513). KÖPENHAMN. Skilling u. å. Galster 55. 2,36 g. Plantsfel. Planchet defect. 1/1+ 500

56 Christian II (1513-1523). MALMÖ. Skilling 1517. Galster 41. Schou 2. 2,33 g. Delvis svagpräglad.

Mycket vackert exemplar. Partly weakly struck. Very beautiful specimen.

Ex Hede auktion II, nr 168; Ex Haubergs samling, nr 3040.

57 Christian II (1513-1523). MALMÖ. Klipping u. å. Hans (1481-1513). MALMÖ. Hvid.

Galster 42, Galster 31. Totalt 2 ex.

58

58 Frederik I (1523-1533). RONNEBY. Søsling 1525 (Søren Norby). Galster 67. 1,63 g.

Korroderad. Varit böjd. Corroded. Has been bent.

Ex Myntgalleriet auktion 3, nr 128.

Länsherren Søren Norbys søslingar från Ronneby är generellt sett av tydligt sämre kvalitet

än søslingar från andra myntorter vid denna tid. Man har haft sämre metall till mynten och

troligtvis även sämre stampar.

59 Frederik I (1523-1533). RONNEBY. Søsling [15]”65” (Søren Norby). J&S RO65-994. 1,71 g.

Korroderad. Corroded.

Jensen och Skjoldager föreslår i “Frederik 1’s søslinge 1524-1528”, (Köpenhamn 2010) att det

udda årtalet beror på att stampgravören vid övergången från 1525 till 1526 ombads att ändra

till siffran 6 och då ändrat fel siffra.

50

56

59

1+/01 5 000

1-1/1+ 500

1 800

1 2 000


60

60 Frederik I (1523-1533). Hulpenning (blaffert) u. å. Galster 79. Schou 40. 0,35 g. 1 800

61 Christian IV (1588-1648). Mark 1612. Hede 99A. 8,02 g. 1?/1 300

62 Frederik III (1648-1670). 1/12 speciedaler 1648. Kastmynt till kungens kröning. Hede 49.

2,26 g. Plantsfel. Rengjord. Planchet defect. Cleaned.

63

63 Christian V (1670-1699). KRISTIANSTAD. 2 skilling u. å. Hede 135A. 6,78 g. Delvis svagt

utpräglad. Partly weakly struck.

Se: Björk, J-O och Carlberg, D: Belägringsklippingarna från Kristianstad, SNT 2001:7.

1/1+ 800

1/1+ 3 000

64 Christian VII (1766-1808). Speciedaler 1788 för Schleswig-Holstein. Hede 39B. 28,44 g. 1 300

65

65 Christian IX (1863-1906). 2 rigsdaler 1863 (s. k. tronskiftesspecie). Hede 3. 28,88 g. Litet

kanslag. Minor edge nick.

1+ 500

66 Sedlar: 5 kroner 1915. A 3996316. 5 kroner 1917. A 8937434. P 20. Fläckar. Stains. Totalt 2 ex. 1-1/1+ 500

GoTlaNd uNdEr daNMarK

61

67

67 Søren Norby (1517-1525). Skilling u. å. Galster 144. 1,82 g. Korroderad. Corroded. 1? 1 000

64

62

15


16

68 Christian III (1535-1559). VISBY. Skilling 1536. Galster 147. Hauberg 150. 1,16 g. 1/1+ 500

69 Christian III (1535-1559). KÖPENHAMN (för cirkulation på Gotland). Skilling 1554. 1,08 g. 1 300

70 Christian III (1535-1559). KÖPENHAMN (för cirkulation på Gotland). Søsling 1554. 1,17 g. 1/1+ 300

ENGlaNd

68 69

70

71 Anglo-sachsisk period. [Friesland]. Sceatta ca 695-740. Piggsvinsliknande figur)(TOTII. D.

M. Metcalf 1993, series E, later porcupines. 0,89 g.

Ex fynd från Suffolk (Ipswich).

Denna mynttyp har ibland påträffats i arkeologiska fynd tillsammans med den till Danmark

förda s. k. monster-sceattan (se nr 2 ovan).

72 73

72 Æthelred II (978-1016). Last Small Cross type (1009-1017). LONDON. Penny. Myntmästare

Sweting. HA 2937 var.; “M-O”. 0,92 g.

73 Knut den store (1016-1037). Quatrefoil type (1017-1023). LONDON. Penny. Myntmästare

Godman. HA 2422. 1,00 g.

74

75

74 Knut den store (1016-1037). Quatrefoil type (1017-1023). CAMBRIDGE. Penny. Myntmästare

Cniht. HA -; ”+CNVT RE+. ANGLI )( +CYI/HTO:/NGR/NTB:”. 0,88 g. Mycket vackert

exemplar. Very beautiful specimen.

Ex Lloyd Bennett, Monmouth, England.

75 Knut den store (1016-1037). Quatrefoil type (1017-1023). SUDBURY. Penny. Myntmästare

Sperling. HA -; ”+ZP/RLI/NCO/ZVD”. 0,82 g.

Ex Lloyd Bennett, Monmouth, England.

76

77

76 Knut den store (1016-1037). Pointed Helmet type (1023-1029). YORK. Penny. Myntmästare

Grimulfr. HA 620. 0,97 g. Tilltalande exemplar. Nice specimen.

77 Knut den store (1016-1037). Pointed Helmet type (1023-1029). LONDON. Penny. Myntmästare

Ælfweard. HA 1919. 0,98 g.

71

1+ 500

1+ 1 000

1+/01 1 500

01 2 000

1+ 3 000

1+/01 1 500

1+ 1 000


78 Knut den store (1016-1037). Pointed Helmet type (1023-1029). LONDON. Penny. Myntmästare

Ælfwine. HA 2328. 0,90 g.

79 Knut den store (1016-1037). Short Cross type (1029-1035). LINCOLN. Penny. Myntmästare

Swartbrandr. HA 1758 var.; ”O LII”. 0,84 g. Perforerad. Pierced.

80 Knut den store (1016-1037). Short Cross type (1029-1035). LONDON. Penny. Myntmästare

Goding. HA 2408. 1,06 g.

Ex Heritage CICF Signature Sale 3019, nr 27193.

81 Edvard Bekännaren (1042-1066). Radiate/Small Cross type (1044-1046). Myntort? Penny.

Myntmästare? HA -; Seaby 1173. 1,03 g. Frånsidan dubbelpräglad. Vacker patina. Reverse

double struck. Beautiful patina.

Ex Filip Härenstam.

EsTlaNd

1+ 1 000

1 500

1+/01 1 500

1+ 1 500

82 Ensidig provsedel för 500 marka 1923. Jfr P 52. Ovikt. 01 1 500

fiNlaNd

83 500 mark-5 penniä 1865-1983. Totalt 13 ex. 1?-01 300

fraNKriKE

78

80

84

82

84 Karolingerna. Ludvig den fromme (814-840). Denier. Roberts 1204. 1,65 g. 1+ 1 500

85 Karolingerna. Ludvig II-III (877-882). Denier. Roberts 1608. 1,74 g. 1+)(1/1+ 1 500

79

81

85

50 %

17


18

86 Karolingerna. Denier. 900-talet. Med stavning IVOOVICUS. Litteraur: Bulletin de la

Societe Francaise de Numismatique 55 p. 13. 1,26 g.

Detta mynt är ytterst sällsynt. This coin is extremely rare.

87

1/1+ 3 000

87 Ludvig XIII (1610-1643). PARIS. Ecu d´or 1642. KM 41.1. 3,32 g. Perforerad. Pierced. 1+ 1 000

88 Ludvig XIV (1643-1715). STRASSBOURG. ½ ecu 1709. KM 409.2. 11,98 g. 1)(1/1+ 500

89 Napoleon Bonaparte, förste konsul (1799-1804). PARIS. 40 francs an XI (1802-1803).

KM 652. 12,87 g.

90 Napoleon I (1804-1815). Napoleons grav på S:t Helena. Av A. Bovy. Brons. Bramsen 1990.

40,20 g.

86

89

90

88

1+ 2 000

1+/01 500


GröNlaNd

91 Anvisning om en krone 1883 gällande vid ”handelsstederne i Grönland”. Nr 21029. P A40. 1? 800

iNdiEN

92 Kushan Empire. Vasu Deva I (191-225). Dinar. Fr 23. 8,01 g. 1+/01 3 000

iraN

93 Fath Ali (1797-1834). Toman. Fr 34. 4,58 g. 1+ 800

94 Nasir al-Din Shah (1848-1896). 2 toman AH 1299. KM 942. 5,68 g. 1/1+ 1 000

95 Ahmed (1909-1925). Toman, ½ toman, 1/5 toman (3 ex). Fr 84, 85, 86 (3 ex). Totalt 5 ex. 1+-01 1 000

KiNa

91

92

93 94

96

96 Chihli-provinsen. Dollar (1898). KM Y 65.2. 26,63 g. 1 500

50 %

19


20

97 Mingdynastin. Hung wu (1368-1399). 1 kuan = 1000 cash. Ca 34 x 22 cm. P AA10. Ett

ovanligt bra exemplar av denna historiskt mycket intressanta sedel. An unusually well

preserved specimen of this rare and historically interesting banknote.

97

65%

1+ 20 000


98 Qingdynastin. 2000 cash 1857. Ca 24 x 14 cm. P A4e. Hål, dock ett i övrigt mycket fräscht

exemplar. Hole, still a nice specimen.

98

65%

01 2 000

21


22

MalTa

99 Låghaltiga tari-mynt med kontramarkeringar, 16/1700-tal. Totalt 2 ex.

Se: Brunk, G: World Countermarks om Medieval and Modern Coins, s 132-133.

MEXico

1 500

100 Filip V (1700-1746). 8 reales 1744. KM 103. 26,72 g. 1/1+ 500

NEdErlÄNdErNa

101 Hertigdömet Geldern. Karl von Egmond (1492-1538). Snaphaan u. å. 7,41 g. 1/1+ 800

102 UTRECHT. Dukat 1762. KM 7. Fr 285. 3,46 g. Varit böjd. Has been bent. 1+ 800

NorGE

101

103

103 Harald Hardråde (1047-1066). NIDARNES? ½ penning. Triquetra-typ ca 1050-1055.

Jfr NM 4:3. 0,38 g. Flack prägling. Flat strike.

104 Olav Kyrre (1066-1093). NIDARNES? Penning, ca 1066-1080. Jfr NM 5:1. Schive III:34.

0,91 g. Flack prägling. Flat strike.

Ex Ahlström auktion 48, nr 43; Ex Sagførernes auktion 1958-05-01, nr 150.

200 % 200 %

105

105 Sverre Sigurdsson (1177-1202). Penning. Brakteat med vänstervänt huvud. Schive VII:67.

0,07 g.

Ex Ahlström auktion 44, nr 1388.

106 Sverre Sigurdsson (1177-1202). Penning. Brakteat med kors. NM 14:7. Schive VIII:27. 0,14 g.

Ex Ahlström auktion 50, nr 34.

100

104

106

102

1 5 000

1)(1/1+ 5 000

1/1+ 3 000

1+/01 3 000


107

107 Christian VII (1766-1808). 2 skilling 1802. NM 88. 1,46 g. 01 300

108 Karl XIV Johan (1818-1844). ½ speciedaler 1834. NM 26B. 14,40 g. 1+ 3 000

109

109 Karl XIV Johan (1818-1844). 2 skilling species 1831. NM 54. 18,72 g. Litet plantsfel. Fin brun

patina. Minor planchet defect. Nice copper-colour.

110 Karl XIV Johan (1818-1844). Skilling species 1819. NM 58. 12,15 g. Små plantsfel. Minor

planchet defects.

111 Karl XIV Johan (1818-1844). Invigningen av ryttarstatyn av Karl Johan framför slottet i Oslo

1875. Av E. Weigand. Silver och brons, båda i originaletuier. Totalt 2 ex.

112 Oskar II (1872-1905). Industriutställningen i Drammen 1873. Tenn. Kvist 58. 38,31 g.

Ex S. Svensson (SNF auktion 156, nr 40).

111

112

108

110

01 500

01 300

01/0 1 000

01/0 300

23


24

113 Oskar II (1872-1905). Åttonde allmänna lantbruksmötet i Trondheim 1887. Utmärkt vackert

exemplar med rosaskimrande patina. Very beautiful specimen with nice lustre.

114 Haakon VII (1905-1957). 2 kroner 1906, 1907 (minnesmynt - Norges oavhängighet).

NM 3, 4. Totalt 2 ex.

113

01/0 500

1+/01 500

115 Sedlar: 1 krone 1917. Nr 0191456. 2 kroner 1918. Nr 0196519. P 13a, 14a. Totalt 2 ex. 01 500

50 %

116

116 10 kroner 1915. E 4281414. P 8a. 1 500

50 %

117

117 50 kroner 1944. D 0142254. P 9d. 1/1+ 500


parTiEN

118 Drachmer från Mithradates II, Orodes II, Phraates IV, Vologases I, Artabanus III, Mithradates

IV samt Vologases VI. Totalt 7 ex.

polEN

119 Sigismund III (1587-1632). Taler 1627. KM 48.1. 27,97 g.

Ex Ahlström auktion 57, nr 1446.

1/1+-1+/01 2 000

1 3 000

120 Sigismund III (1587-1632). Taler 1628. KM 48.1. 29,01 g. 1+/01)(1+ 5 000

121 Sigismund III (1587-1632). Taler 1630. KM 48.5. 28,68 g. Hål på randen. Hole on edge.

Ex Hjalmar Wennerth.

118

119

120

121

1+ 3 000

25


26

122 Sigismund III (1587-1632). Taler 1631. KM 48.5. 28,20 g. 1/1+ 5 000

123 Sigismund III (1587-1632). 6 groschen 1596. 4,72 g. 1+ 300

124 Sigismund III (1587-1632). 6 groschen 1596. 4,64 g. 1+ 300

125 Sigismund III (1587-1632). 6 groschen 1599. 4,55 g. 1+/01 300

126 Sigismund III (1587-1632). Smärre silvermynt 1596-1626. Totalt 7 ex. 1?-1+/01 1 000

127 Vladislav IV (1632-1648). Taler 1634. KM 54. 28,60 g. 1+)(1/1+ 5 000

128 Alexander Jagiellon (1501-1506). ½ groschen u. å. Sigismund III (1587-1632). Krongroschen

1608. August III (1733-1766). 18 groschen 1754. Totalt 3 ex.

122

123 124

125

127

1/1+-

1+/01

500


ysslaNd

129 Peter I (1682-1725). Rubel 1720. KM 157.4. Bit 383. 27,46 g. 1/1+ 3 000

130 Peter I (1682-1725). Rubel 1721. KM 157.5. 28,97 g. Liten repa. Minor scratch. 1/1+ 2 000

131 Peter I (1682-1725). Rubel 1723. Jfr KM 162.4. 27,66 g. Åtsidan med plantsfel. Obverse with

planchet defect.

132

132 Peter I (1682-1725). Rubel 1725. KM 162.5. 27,29 g. Repor. Plantsfel. Scratches. Planchet

defect.

129

130

131

1+ 2 000

1+ 1 500

133 Peter I (1682-1725). Denga 1707. Bit 2702 (R1). 4,15 g. 1+ 500

133

27


28

134

134 Peter II (1727-1730). Rubel 1728. KM 182.2. 28,24 g. Obetydliga repor. Insignificant scratches. 1+ 2 000

135 136 137

135 Anna (1730-1740). Rubel 1732. KM 192.1. 25,49 g. Obetydlig inristning. Minor scratches. 1+ 1 500

136 Elisabet (1741-1762). Rubel 1742. KM C 19.1. 25,69 g. Repor. Scratches. 1/1+ 1 500

137 Elisabet (1741-1762). Rubel 1744. KM C 19b.4. 25,50 g. 1+ 1 500

138

138 Katarina II (1762-1796). SIBIRIEN. 10 kopek 1775. KM C 6. 68,22 g. 1+ 500


139 Katarina II (1762-1796). SIBIRIEN. 5 kopek 1778, 2 kopek 1780, kopek 1773, denga 1775.

Totalt 4 ex.

140 Alexander I (1801-1825). Rubel 1824. KM C 130. 21,02 g.

Ex Bokauktionskammaren, Stockholm, 1953-12-01 (2:37).

141 Alexander I (1801-1825). EKATERINBURG. 5 kopek 1803. Early obverse, late reverse. C 115.1.

Br 110 (rare). Bit 285 (R1). 48,27 g. Obetydligt svagpräglad. Somewhat weakly struck.

142 Alexander I (1801-1825). EKATERINBURG. 5 kopek 1805. Eagle like 1802. C 115.1. Br 119

(very rare). Bit 291 (R3). 44,35 g. Lätt rengjord. Slightly cleaned.

143

143 Alexander I (1801-1825). 2 kopek 1802. KM C 114.1. 20,54 g. Frånsidan med små plantsfel.

Reverse with minor planchet defects.

140

141

142

1-1+ 800

1+ 300

1+/01 1 500

1+ 3 000

01)(1+/01 500

144 Nikolaus I (1825-1855). Rubel 1842. KM C 168.1. 21.01 g. 1+/01)(1+ 300

144

29


30

145 Alexander II (1855-1881). 700-årsfirandet av kristendomens införande i Finland 1857.

Av A. Ljalin. Brons. Diakov 665.1. 68,55 g.

1+)(1+/01 500

146 Alexander III (1881-1894). Rubel 1892. KM 46. 19,98 g. 1+/01)(01 1 500

147 Nikolaj II (1894-1917). Minnesrubel 1898. KM 61. 19,98 g. Fin patina. Nice patina. 1+/01 8 000

148 Nikolaj II (1894-1917). Kröningen 1896. Av A. Vasyutinsky. Silver. Diakov 1206.1 (R2).

131,35 g. Repor. Kanthack. Scratches. Edge nick.

145

146

147

148

1/1+ 1 000


149 Alexander III (1881-1894). Invigningen av Alexander II-monumentet i Helsingfors 1894.

Av A. Griliches. Brons. Diakov 1096.1. 141,14 g. Vacker lyster. Nice lustre.

01 500

150 5 kopek 1766, 1803. Totalt 2 ex. 1/1+-1+ 500

151 5 kopek 1761-1804 (17 ex) samt 10 kopek 1833 (1 ex). Totalt 18 ex. 1-1+ 800

152 Sovjetiska och ryska mynt, främst rubler, från 1970-90-talen. Totalt 61 ex. 1+-01/0 300

sardiNiEN

153 Carl Albert (1831-1849). 20 lire 1832. KM C 115.1. 6,41 g. Repor. Scratches. 1)(1/1+ 1 000

TysKa sTaTEr

154 PREUSSEN. Wilhelm II (1888-1918). 5 mark 1913, 1914. KM 536. Totalt 2 ex. 1+/01-01 300

155

155 SACHSEN. Albert (1873-1902). Begravningsmedalj 1902. Silver. 12,37 g. Varit hängd. Has

been mounted.

156 SACHSEN-GOTHA. Friedrich I (1680-1691). Bröllopsmedalj (1685) med hänganordning.

Av C. Wermuth. Slg Goppel 1039. 22,80 g.

149

153

156

1+ 300

1+ 500

31


32

157 SACHSEN-MEISSEN. Markgreve Dietrich der Bedrängte (1197-1221). Brakteat.

Schwinkowski 479. 0,74 g.

TysKlaNd

1/1+ 800

158 3 mark 1925F. KM 46. 15,03 g. 01 300

159 Tyska och österrikiska nödsedlar från omkring 1920. Uppskattningsvis ca 1200 stycken. 1+-01/0 1 000

TYSK-ROMERSKA RIKET

160 Leopold I (1658-1705). HALL. Taler 1701. KM 1303.4. 28,26 g. 1+ 500

uNGErN

157

158

160

161

161 Stefan IV (1162-1163). Trachy. Huszar 72. 2,64 g. 01 300


usa

162

162 Dollar 1842. 26,66 g. 1+/01 1 500

163 ½ dollar 1870 (guld). 0,47 g. 1+/01 300

164 Cent 1869. 3,24 g. 1+ 500

165 Världsutställningen 1893 - Columbian exposition. Av A. Saint Gaudens och C. Barber.

Brons. Till A. W. Löfgren. 206,07 g.

Möbelfabrikören Anders. W. Löfgren och hans hustru Christina (född Feldt) bodde i USA

ett antal år i slutet av 1800-talet. Löfgren fick medaljen för sin högkvalitativa möbel-

snickeriproduktion, som representerade Sverige vid utställningen.

165

166

01 500

166 2 dollars 1928. Series of 1928 C - Jefferson. B54176789A. P 378c. 1+ 500

- Sedeln på denna sida är avbildad i 50 % av naturlig storlek -

163

164

33


34

VaTiKaNsTaTEN

167 Gregorius XVI (1831-1846). Av G. Cerbara. Brons. 98,02 g. Små hack. Minor pecks. 1+/01 500

VENEdiG

168 Lodovico Manin (1789-1797). Zecchino u. å. 3,39 g.

Ex Andrées antikhandel, Västerlånggatan, Stockholm, 1964-12-02 (75:-).

ösTErriKE

169 Frans Josef I (1848-1916). Florin 1858. Gulden 1854 (bröllopet/wedding). KM 2219, M1.

Totalt 2 ex.

1/1+ 800

1+/01-01 500

170 10 gulden 1834 (blankett - ej undertecknad). P A69. Något beskuren. Somewhat cut. 1+ 800

posTEr

YTTERLIGARE POSTER FINNS PÅ SIDAN 212 I DENNA KATALOG. SEE ALSO PAGE 212 IN THIS CATALOGUE.

171 Utländska mynt 1704-1994, främst danska och isländska, men även ett par ryska rubler

samt norska och grönländska mynt. Totalt 70 ex.

167

168

170

1?-01 800

172 Utländska och svenska mynt från antiken - 1980. Totalt 42 ex. 2-1+ 500

50 %


POLLETTER

173 BRYGGERIET GAMBRINUS, ARBOGA. Koppar- och mässingspolletter i valörerna 100, 50

och 25 öre. Totalt ca 130 ex.

174 AVESTA KOPPAR- OCH JÄRNVERK. Bokstaven K under kunglig krona, båda instämplade.

Fri fart över älvbron i Avesta för koppartransporter från Falun, begagnad 1819-1856,

enligt Stiernstedt. Sti 31:52. 11,06 g. s. Obetydligt kantex.

175 BORRUMS MEJERI. Koppar-, mässings- och zinkpolletter med olika rymdmått. Totalt

ca 120 ex.

1-01 500

1+ 500

1-01 500

LINGONBACKA PAPPERSBRUK, beläget i Järlåsa socken i Uppland, anlades efter att Johan Schick år 1754 fått privilegier.

I början av 1760-talet blev den berömde numismatikern och akademiboktryckaren Evald Ziervogel delägare i bruket.

Ziervogel avled emellertid redan 1765, varefter bruket under slutet av 1700-talet drevs av akademikirurgen Hultgren och

dennes son, assessorn Hultman. Bruket övertogs 1810 av Johan Fredrik von Zeipel, under vars tid bruket blomstrade. 1818-

1837 - alltså när föreliggande polletter utgavs - drevs Lingonbacka av sonen, Carl von Zeipel. Under 1830-talet inleddes

en kräftgång och pappersbruket slog slutligen igen efter en brand 1879. Lingonbacka är den kanske vanligaste utgivaren

av lumppolletter - alla trots detta mycket sällsynta - och förekomsten av olika årtal allt från slutet av 1700-talet visar att

bruket på sin tid var betydande.

176

50 %

176 Lumppollett 1826 från Lingonbacka pappersbruk. Xr. Fläckar. 1+/01 1 500

177 Lumppollett 1827 från Lingonbacka pappersbruk. Xr. Fläckar. 1+/01 1 500

178 SALA SILVERVERK OCH BERGSLAG. Stig kol med kilhacka och hammare mellan liljor

på frånsidan. Troligen präglad före 1674. Sti 122:1. 5,88 g. r. Delvis svagt utpräglad. Repor.

174

178

177

50 %

1/1+ 1 500

35


36

179

179 SALA SILVERVERK OCH BERGSLAG. Stig kol med hammare och kilhacka under

halvmåne på frånsidan. Sannolikt präglad efter 1681 och kontramarkerad 1744. Sti 123:5.

8,69 g. s. Vackert exemplar.

När Stiernstedt daterade olika polletter tog han ofta utgångspunkt i deras motiv. Så

använde han t. ex. sina kunskaper om hur Sala stads och bergslags vapens komposition

ändrats över tid. På föreliggande Salapollett återfinns hammaren till vänster och kilhackan

till höger, medan placeringen är den omvända på polletten ovan. Denna observation låg

sedan till grund för dateringen.

1+/01 1 500

180 VISBY. Alb. Ågren. 50 öre. Ensidig, mässing. 5,31 g. Kantskador. 1/1+ 300

181 Matinrättningen för fattige i Örebro. Pollett gällande för nattläger och aftonvard för

skomakarlärlingen Lundström den 9 maj 1852. Nålstick. Obetydligt fläckig.

Flera kungliga medaljer återfinns under respektive regent.

181

KUNGLIGA MEDALJER

01 300

182 Hedlingers regentlängd i brons, nr 26, 31, 32, 34, 43. Totalt 5 ex. 1/1+-1+/01 500

50 %

180


ENSKILDA MEDALJER

183 Brahe d. y., Per (1602-1680). Riksdrots, generalguvernör i Finland. Av J. G. Breuer 1665/68.

Silver. Hy I:62:5. 64,09 g. r.

184 af Chapman, Fredric Henric (1721-1808). Skeppsbyggare. Av G. A. Enegren 1817. Silver.

Hy II:17:2. Svensén 64. 13,37 g. s. Hanteringsmärken.

185 De la Gardie, Jacob (1768-1842). Arméofficer, politiker. Av M. Frumerie för Tyska församlingen

i Stockholm 1842. Silver. Hy II:108. 47,35 g. s. Vacker patina.

183

184

185

1+ 3 000

01 500

01 800

37


38

186 Horn, Arvid Bernhard (1664-1742). Lantmarskalk, kanslipresident. Av J. C. Hedlinger 1720

och bekostad av adelsståndet. Brons. Hy I:167:2. Felder 34. 112,96 g. s. Vackert exemplar.

187 von Höpken, Anders Johan (1712-1789). Kanslipresident, riksråd. Av C. G. Fehrman 1790 på

uppdrag av Kungliga Vetenskapsakademien. Brons. Hy I:303:7. 74,67 g. s. Praktexemplar!

188 189

188 Keder, Nils (1659-1735). Numismatiker. Av A. Karlsteen 1697. Brons. Hy I:154:5a. Stenström

104. 18,56 g. s.

189 Keder, Nils (1659-1735). Numismatiker. Av J. C. Hedlinger. Brons. Hy I:156:10. Felder 69.

27,49 g. Plantsfel. åtsidan med stampsprickor. Delvis bevarad röd lyster.

186

187

01 1 500

01/0 1 500

01 800

01 800


190 Rosenblad, Mathias (1758-1847). Ämbetsman, justitiestatsminister. Av C. Enhörning för

Rosenblads vänner 1809. Brons. Hy II:124:1. 82,57 g. s. Små hack.

191 Scheffer, Carl Fredrik (1715-1786). Diplomat, riksråd. Av G. Ljungberger 1777 för Patriotiska

sällskapet. Brons. Hy I:297:2. 85,65 g.

192 af Segerström, Lars (1741-1807). Diskontdirektör. Av C. Enhörning 1806 för Rikets Ständers

Diskont. Brons. Hy II:13. 71,86 g. s. Obetydlig fläck.

Notera penningens gudinna - Pecunia - ströende mynt ur ett ymnighetshorn på frånsidan.

190

191

192

01 800

01 1 000

01/0 1 000

39


40

193 Tessin, Carl Gustav (1695-1770). Riksråd, överintendent, kanslipresident.

Av C. G. Fehrman 1770. Silver. Hy I:225:17. 13,60 g. s.

194 Wachtmeister, Hans (1641-1714). Amiralgeneral, generalguvernör. Av C. Enhörning 1804 på

uppdrag av Svenska Akademien. Silver. Hy I:108:3a. Vackra exemplar. Totalt 2 ex.

195 Wrangel, Carl Gustaf (1613-1676). Fältmarskalk, generalguvernör. Av J. G. Breuer (samt

Abraham Kock?) 1665. Silver. Hy I:53:5. 48,34 g. r. Smärre kantslag.

Ex Burmester 1922, nr 65.

196 Lagerqvist, Lars O. (f. 1929). Museidirektör, numismatiker. Av E. Nordin 1988. Gjuten i

brons hos Toivo Jaatinen, Finland. SNF 68. 344,63 g.

Denna vackra och eftertraktade medalj är framställd i blott 37 exemplar.

1+/01 500

01-01/0 500

1/1+ 3 000

SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENS MEDALJER

193

195

196

0 1 500


197 Holmgren, Leo (1904-1989). Medaljkonstnär, skulptör. Av E. Nordin 1992. Silver. SNF 71.

50,62 g.

Upplaga enbart 24 exemplar.

198 Liljegren, Johan Gustaf (1791-1837). Riksantikvarie, fornforskare. Av E. Ektrand-Nurmi

1993. Gjuten i brons hos Beani e Caccia, Pietrasanta, Italien. SNF 72. 108,73 g.

Denna sällsynta SNF-medalj har en av kategorins lägsta upplagor - blott 16 exemplar.

199 Carl XVI Gustaf (f. 1946) 50 år 1996. Av E. Nordin. Silver. 34,09 g.

Låg upplaga om 26 exemplar.

197

198

199

01/0 500

01/0 1 500

0 300

41


42

200 Grill, Anna Johanna (1720-1778). Numismatiker, samlare. Av J-B Troikowicz. Gjuten i

brons. SNF 76. 115,71 g.

Upplagan på denna medalj är enbart 21 exemplar.

201 Kungaparets guldbröllop 1907 (silver) samt bronsplaketter över Bernström, Burmester och

Svensson. SNF 20, 28, 32, 35. Totalt 4 ex.

SPELPENNINGAR

202 Kungliga spelpenningar: Karl XII (silver och brons - Holst 102, försilvrad brons, Holst -),

hertig Fredrik IV av Holstein-Gottorp (brons - Holst -), Lovisa Ulrika (silver - Holst 109).

Allmän, dansk eller tysk, spelpenning (koppar - Holst 95 eller 97). Totalt 6 ex.

Ex Börje Rådström (MISAB auktion 7, nr 415-417, 422, 429, 503).

203 Gyllenstierna (född Brahe), Ulrica Juliana (1704-1765). Överhovmästarinna.

Av D. Fehrman. Silver. Hy I:203. 12,99 g. s. Lätt stukning.

204

204 Podolijn, Johan Frans (1739-1784). Affärsman, numismatiker, mynt- och medaljsamlare.

Koppar. Holst 132. Hy I:286:2. 3,42 g. r.

Ex Börje Rådström.

205 Öhlander, Jeanette. Den föregåendes fästmö. Koppar. Holst 133. Hy I:285. 1,48 g. r.

Ex Börje Rådström; Ex Ahlström auktion 29, nr 2295.

200

203

205

0 1 500

1/1+-

1+/01

500

1/1+-01 5 000

1+/01 500

1+/01 2 000

1+ 1 500


206 Enskilda spelpenningar i silver: C. E. Barck (Hy I:279:3), F. Gyllenborg (Hy I:193:1), A. J.

von Höpken (Hy I:302:3), H. H. von Lieven (Hy I:280), C. F. Piper (Hy I:122:1a). Totalt 5 ex.

Ex Börje Rådström (MISAB auktion 7, nr 437, 446, 451, 459, 461).

207 Enskilda spelpenningar i silver: E. Sack (Hy I:273:2), C. F. Scheffer (Hy I:298:3), U. Scheffer

(Hy I:328:1), C. Snoilsky (Hy II:26:1), G. A. Sparre (Hy I:315). Totalt 5 ex.

Ex Börje Rådström (MISAB auktion 7, nr 465, 466, 467, 468, 472).

208 Enskilda spelpenningar: M. Lagerberg (Hy II:310:3), C. Snoilsky (Hy II:262:2), F. Sparre

(Hy II:3:1, II:3:2). Totalt 4 ex.

Ex Börje Rådström (MISAB auktion 7, nr 456, 469, 473, 474).

209 Allmän spelpenning i silver: Je vous le souhaite samt tre spelkort)(Spelpenning varunder

korslagda kvistar. Holst sidan 87, nr 155. NB 20a. 2,13 g. s.

ORDNAR

210

209

1/1+-01/0 5 000

1/1+-01 3 000

01-01/0 1 500

1/1+ 300

210 Vasaordens riddartecken (guldstämplad) samt d:o miniatyr för knapphål. Totalt 2 ex. 01 2 000

43


44

SVENSKA SEDLAR

211

sVEriGEs riKEs sTÄNdErs BaNK

211 Transportsedel om 9 daler KM 1768. SS 62. Xr. Reparerad/uppfordrad. 2 500

212 Transportsedel om 3 riksdaler specie 1809. Med bevarat bakblad där en transport antecknats.

Nr 1445. SS 170. r. Några fläckar, annars ett mycket bra exemplar.

213

1+/01 3 000

213 10 kopparskillingar 1803. Nr 35207. SS 1. Bristning vid sigillet. 1+/01 500

- Alla sedlar är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

212


214

214 14 kopparskillingar 1803. Nr 7504. SS 3. Riss. 1?/1 300

215 14 kopparskillingar 1804. Nr 19574. SS 4. Vackert exemplar. 01 1 500

216 217

216 8 skillingar specie 1832. Nr 34281. SS 35. Litet riss och hål. 1+ 500

217 8 skillingar banco 1847. Nr 99055. SS 15. Riss. 1/1+ 300

- Alla sedlar är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

215

45


46

218 219

218 8 skillingar banco 1848. Nr 14934. SS 16. Fläck. 1+ 300

219 12 skillingar banco 1846. Nr 42403. SS 31. 1+ 500

220 12 skillingar banco 1846 (nr 36894), 1849 (nr 30240). SS 31, 34. Totalt 2 ex. 1?-1 300

221 32 skilling banco 1848. K 13125. SF 3. Bläckskrift på baksidan. Litet riss. Ett hörn med lite

veck, i övrigt ovikt.

221

1+/01 800

222

222 2 riksdaler banco 1836. S 12037. SF 1. s. 1+/01 3 000

- Alla sedlar är avbildade i 50 % av naturlig storlek -


223 6 2/3 riksdaler banco 1850. B 56135. SF 4. r. Några mindre lagerfläckar, dock ett bra exemplar

av denna sällsynta årgång.

1+ 15 000

224 1o riksdaler banco 1855. B 30155. SF 6. s. 1 3 000

225

sVEriGEs riKsBaNK

Valörer i riksdaler riksmynt

223

224

225 Riksdaler riksmynt 1867. C 74277. SF 3. 1+ 300

226 Riksdaler riksmynt 1869. A 59855. Typ 2 - Sweriges Rikes Ständers Bank. SF 5. 1+/01 500

- Alla sedlar är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

226

47


48

227 Riksdaler riksmynt 1869. L 52781. Typ 3 - Sweriges Riksbank. SF 1. Ovikt. 01 1 000

228 Riksdaler riksmynt 1871. Q 87931. SF 3. Ovikt. 01 500

229 5 riksdaler riksmynt 1867. I 62721. SF 2. Riss upptill i vikningen. 1+ 1 500

230 10 riksdaler riksmynt 1873. B 29367. SF 4. s. Riss. Fläckar. 1/1+ 2 000

Valörer i kronor

227 228

229

231

231 Krona 1875. Pp 87766. SF 2. Ovikt. 01/0 1 000

232 5 kronor 1876. B 34049. SF 3. s. Delvis missfärgad. 1+ 3 000

- Alla sedlar är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

230

232


233 5 kronor 1890. Q,06966. SF 3. Ovikt. 01 800

234 5 kronor 1892. V,36397. SF 3. Hörnförlust. Delvis missfärgad. 1/1+ 500

235 5 kronor 1907. OO,76282. SF 2. Lite böjd på mitten, men ovikt. 01 1 500

236 5 kronor 1917. R,143001. SF 12. Pressad. Ovikt. 1+/01 500

237 5 kronor 1924. K,107723. SF 7. Ovikt. 01 500

238 5 kronor 1972. Z 100801. Stjärnmärkt. SF 11. Ovikt.

1972 års stjärnmärkta femkrona har en upplaga på 1.000 stycken att jämföra med de dryga

32 miljoner ordinarie sedlar som framställdes av valören samma år.

233

234 235

236

238

01/0 500

239 5 kronor 1979. X 891630, X 891631 (nummerföljd). Stjärnmärkta. SF 20. Ovikta. Totalt 2 ex. 01/0 500

- Alla sedlar är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

237

49


50

240

240 10 kronor 1878. B 42187. SF 5. s. 1 1 000

241

241 10 kronor 1888. C,41069. SF 9. s. Litet riss vänster sida. 1+/01 3 000

242 243

242 10 kronor 1901. Z,46873. SF 11. 1/1+ 800

243 10 kronor 1910. D,192116. SF 5. 1/1+ 500

244 245

244 10 kronor 1911. G,167066. SF 6. Litet riss. 1/1+ 500

245 10 kronor 1924. L,105285. SF 7. 01 300

- Alla sedlar är avbildade i 50 % av naturlig storlek -


246 10 kronor 1940. Nr 00000041. SF 1. Något blekt. Ett hörn med lite veck, i övrigt ovikt.

Notera det låga numret på denna eftersökta sedel.

247 10 kronor 1957. Nr 00000020. SF 6. Ovikt.

Observera det låga numret.

1+/01 1 000

01/0 300

248 10 kronor 1962. Nr 90082341. Stjärnmärkt. SF 15. Ovikt. 01/0 800

249 50 kronor 1908. V,70753q. SF 2. s. Pressad.

246 247

249

Femtiokronorssedeln 1908 är sällsynt, särskilt i denna kvalitet.

250 50 kronor 1961. E 454330. Stjärnmärkt. SF 6. Reva.

248

Femtiolappen 1961 har en stjärnmärkt upplaga om blott 2.000 exemplar.

- Alla sedlar är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

250

1/1+ 3 000

1 500

51


52

251 100 kronor 1917. M,54944r. SF 11. Pressad. 1/1+ 1 500

252 100 kronor 1939. Q,79554x. SF 22. Ovikt.

Detta är första årtalet som förekommer som ovikt.

251

252

253

01/0 1 500

253 100 kronor 1972. T Z 288900. Stjärnmärkt. SF 4. Litet riss. Ovikt. 01/0 800

- Alla sedlar är avbildade i 50 % av naturlig storlek -


254 1000 kronor 1950. N,49431h. SF 1. Bankvikt.

Detta exemplar är i nummerföljd med det efterföljande.

255 1000 kronor 1950. O,49432h. SF 1. Bankvikt.

Detta exemplar är i nummerföljd med det föregående.

254

255

256

01 2 000

01 2 000

256 1000 kronor 1986. Nr 2297817. SF 15. Ovikt. 01 1 000

- Alla sedlar är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

53


54

KoNTriBuTioNsVErKET

257 25 daler SM 1716. Blankett för 5 daler SM 1717. SS 1, 8. Totalt 2 ex. 1+ 800

riKsGÄldsKoNTorET

258 16 skilling 1791. Nr 2123. SS 19. Skadad och reparerad. 2 300

259 16 skilling 1826. Nr 69407. SS 52. Hörnförlust. 1/1+ 300

priVaTBaNKEr

258

260 BORÅS ENSKILDA BANK. 10 kronor 1894. C 25612. Plat 10. s. 1+ 800

GäVLEBORGS ENSKILDA BANK startade den 1 september 1865 med huvudkontor i Gävle. Sista årtalet på en sedel

utgiven av banken är 1875. Banken avsade sig rätten att utge sedlar 1903. Gävleborgs enskilda bank gick 1911 upp i Norra

Sveriges Bank AB, som 1914 övertogs av Stockholms Handelsbank, efter namnändringen 1919 Svenska Handelsbanken.

261 GÄVLEBORG. 100 kronor 1875. Plat 7. Xr. Ovikt.

Det här utbjudna sedelarket med sex exemplar på lumppapper är ett äldre, ensidigt provavdrag

av det svarta övertrycket till sedlarnas framsida. Tekniken är koppartryck, alltså en

kopparplåt med kopparsticksgravyr. De graverades och trycktes av Bradbury Wilkinson &

Co i London. Hela papperet mäter 600 x 435 mm, trycket 475 x 290 mm. Ett dekorativt och

ovanligt stycke svensk/engelsk sedelhistoria.

260

- Alla sedlar är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

259

01 3 000


FOTO: Jörgen Ludwigsson

261

55


56

262 GÖTEBORGS ENSKILDA BANK. 5 riksdaler riksmynt 1873. N 62174. Plat 22. s. Nålstick. 1?/1 800

263

263 GÖTEBORGS ENSKILDA BANK. 10 riksdaler riksmynt 1868. F 015289. Plat 17. s. 1 800

264 GÖTEBORGS ENSKILDA BANK. 10 riksdaler riksmynt 1868. F 025118. Plat 17. s. Riss.

Hörnförlust.

262

265

1/1+ 800

265 HELSINGLANDS ENSKILDA BANK. 10 kronor 1879. O 090101. Plat 7. s. Ovikt. 01/0 1 500

266

266 KRISTIANSTADS ENSKILDA BANK. 10 kronor 1894. K 22143. Plat 16. 1+/01 800

- Alla sedlar är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

264


267 MÄLAREPROVINSERNAS ENSKILDA BANK. 10 kronor 1894. F 011135. Plat 23. s. Smutsig. 1 500

268 MÄLAREPROVINSERNAS ENSKILDA BANK. Provtryck av 3 riksdaler 16 skilling banco

1847 (märkt Jacob Bagge Stockholm) på papper utan vattenmärke. Plat jfr 4. r. Två hörn

med veck, för övrigt ovikt.

267

268

269

01 500

269 NORRBOTTENS ENSKILDA BANK. 10 kronor 1893. A 085398. Plat 3. s. Ovikt. 01 2 000

270

270 SKARABORGS LÄNS ENSKILDA BANK. 10 kronor 1888. D 075210. Plat 11. s. Ovikt. 01 1 500

- Alla sedlar är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

57


58

271 SÖDERMANLANDS ENSKILDA BANK. 10 kronor 1898. K 056287. Plat 12. s. Smutsig. 1?/1 500

öVriGT

272 HUSEBY BRUK. Godkänt sedelpapper med vattenmärke för assignation om 20 riksdaler

banco. Typ II (ca 1850).

Ovanligt och vackert objekt.

01 1 000

273 Reklam- och skämtsedlar etc från slutet av 1800-talet till 1900-talet. Totalt ca 40 ex. 1?-01 500

ÖVRIGA NUMISMATISKA OBJEKT

274 Äldre plånböcker; fyra i skinn samt fragment av två i siden (den ena daterad 1801).

Totalt 6 ex.

275 Diverse objekt med numismatisk anknytning, bl. a. äldre sedel med samtida teckningar,

falsk sedel, aktiebrev etc.

271

272

- Alla sedlar är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

500

300


276 277

276 Myntvåg av Martinus de Backer, Amsterdam, före 1750. Ca 12 x 6,5 x 2,8 cm. Ej komplett. 800

277 Myntvåg, franskspråkig region, 17/1800-tal. Ca 18 x 5,5 x 1,5 cm. Ej komplett. 500

LITTERATUR

278 [ADLERBETH, G. J. (red.), GILLBERG, J. och HELAND, M. (gravyr)]. Skåde-Penningar öfver de

Förnämsta Händelser som tillhöra Konung Gustaf III:s Historia. 86 graverade helsidesplanscher.

He 0437. Två planscher med fläckar, annars ett rent och fint exemplar i ett modernt klotband.

Ex T. Hernqvist.

279 AHLSTRÖM, B, ALMER, Y. samt JONSSON, K. Sveriges besittningsmynt. Stockholm 1980. 205 s.

Förlagsklotband.

280 AHLSTRÖM, B, BREKKE, B. F. samt HEMMINGSSON, B. Norges mynter. Stockholm 1976. 165 s.

Förlagsklotband.

281 ASPELIN, E. Elias Brenner en forskare och konstnär från Karlarnes tid. Helsingfors 1896. 189 s.

He 0259. Förlagsklotband, ställvis hårt nött.

282 BAGGE, J. F. Beskrifning om upstaden Örebro. Stockholm 1785. 324 s + 7 pl. He 0495. Planscherna

något fläckiga och reparerade/förstärkta. Samtida nött, halvfranskt band.

283 BERCH, C. R. Kort utkast til konung Carl XII:tes lefvernes-beskrifning i anledning af de öfver honom

slagne skåde-penningar. Stockholm 1788. 249 s. + S:a över Fredrik I (1788, 136 s) och Adolf Fredrik

(1789, 244 s). He 0531, 0532, 1483. Samtida halvfranskt band.

284 BERCH, C. R. Levernes-beskrivningar över Gustav II Adolf (1788, 208 s), Kristina (1788, 181 s + ett ej

numismatiskt verk), Karl XI (1788, 184 s), Fredrik I (1788, 136 s), Adolf Fredrik (1789, 244 s). He 0526,

0527, 0529, 0530, 0532, 1483. Halvfranska band i varierande skick. Totalt 4 volymer.

285 BERCH, C. R. Namnkunniga svenska herrars och fruers skåde-penningar afritade och i koppar

stuckne. I-III. Stockholm 1777-1781. 218 + 320 s + 10 + 10 pl. He 0535-0537. Fin inlaga i ett nött, halvfranskt

band, 1800-tal.

286 BERG, P. G. Svenska ordnar, sällskaper och föreningar m. m. Stockholm 1873. 710 s. Titelsidan lösriven.

Sista sidan mycket smutsig. Något senare, halvfranskt band med fyra upphöjda bind.

287 BERGSØE, V. Danske medailler og jetons fra 1789-1891. Köpenhamn 1893. 219 s + 4 pl. Samtida, slitet

och något skadat, halvfranskt band.

Ex T. Hernqvist; Ex A. Frösell (MISAB auktion 3, nr 26).

288 BERGROTH, T. C. Kungliga Carl den XIII:s Orden. Stockholm 2002. 341 s. Förlagsband. 300

3 000

300

500

300

500

500

800

1 500

300

300

59


60

289 BETHÉN, G. Ordens- och riddare-historien. Första delen (a. u.). Stockholm 1770. 119 s + 8 pl.

Planscherna fläckiga och solkiga. Skadat halvfranskt band från tiden.

Utrop 289

290 BRENNER, E. Thesaurus nummorum sueo-gothicorum […]. Stockholm 1691 (latinsk version). Vignett

+ 27 planscher, text 24 sidor. Enligt gammal numrering har boken en gång haft 48 planscher.

Vignetten med bland annat en datering i bläck tyder på årtalet 1695. Karl XI-planschen med enbart

medaljen över hundraårsjubileet över Uppsala möte 1693, kan datera bokens tillkomst till tidigast

detta år. På bokens sista blad är alla Karl XII:s mynttecken genom skickligt ifyllda avgnidningar

inklistrade, därunder mynttecknens namn med bläck. Bortsett från vad som anges om bandets

beskaffenhet samt härunder, är boken i gott skick. Text och träsnittsdel som saknas: Allt från Gustav

I-Karl XI. Planschdelar som saknas: I första boken tab II, i andra allt från Karl IX-Kristina. Skador

och avvikelser: I andra boken är 1/4 daler 1534 utklippt ur den första Gustav I-planschen liksom två

medaljer ur Johan II-planschen. Den sista Karl X Gustav-planschens baksida med tunna, delvis

spruckna, lackavtryck av Karl XI-medaljer som delvis skadat planschen. Sista Karl XI-planschens

baksida med raderad namnteckning (daterad 1707). He 608. Samtida, något nött och fläckigt pergamentband.

Bakre insidan av pärmen något maskäten. Inlagan delvis något lös från bandet. Rött,

stänkmarmorerat snitt. Enkel kassett medföljer.

Ex C. Nordqvist.

Litteratur: Sundqvist, Torbjörn: Elias Brenners tidiga utgåvor av Thesaurus nummorum. Ur Samlad

glädje 2009 (Uppsala 2009).

291 BRENNER, E. Thesaurus nummorum sveo-gothicorum […]. Stockholm 1731. 270 s + 63 pl. He 0610a.

Inlagan delvis lös. Porträttsidan med Brenner skadad och reparerad. Skadat 1800-tals halvfranskt

band. Exlibris Otto Kugelberg.

292 CAVALLI, G. Kort öfversigt öfver Gustaf Cavallis samling af svenska plåtmynt. Stockholm 1890. 18 s.

He 0649. Titel- och baksidorna med några smärre förluster, annars ett ovanligt bra exemplar i ett

rejält, halvfranskt band.

293 CRAWFORD, M. H. Roman republican coinage. I-II. Storbritannien 1974. Förlagsklotband. Totalt 2

volymer.

294 FELDER, P. Medailleur Johann Carl Hedlinger. Schweiz 1978. 303 s. He 0061. Förlagsklotband med

skyddsomslag.

295 FORRER, L. Descriptive catalogue of the collection of Greek coins formed by Sir Hermann Weber

1823-1918. I-III. New York 1975. Förlagsklotband. Totalt 3 volymer.

296 [GREKISKA MYNT]. Diverse litteratur om grekiska mynt, t. ex. Ancient Greek Coins (Jenkins),

Historia nummorum - a manual of greek numismatics (Head), Die Münzen der Ptolemäer (Noeske).

Häftade och inbundna. Totalt 8 volymer.

297 [HAGANDER, J]. Sveriges och dess forna besittningars guldmynt och riksdaler från Gustav I till Carl

XVI Gustaf. Samling Hagander. Bern 1996. 574 s. Förlagsklotband med skyddsomslag (ännu förvarad

i originalplastomslaget).

298 [HAGANDER, J]. Sveriges och dess forna besittningars guldmynt och riksdaler från Gustav I till Carl

XVI Gustaf. Samling Hagander. Bern 1996. 574 s. Förlagsklotband med skyddsomslag.

300

5 000

1 500

2 000

300

300

300

500

300

300


299 HALLBERG, M. Några anteckningar om åbo mynten. Helsingfors 1919. 99 s + 2 pl. Med dedikation

från författaren till bankdirektör Emil Schybergson. Oskuret exemplar, något nött.

300 HALLENBERG, J. Berättelse om Svenska Kongliga Mynt-Cabinettet. Stockholm 1804. 264 s. He 0875.

Bra exemplar i samtida gråpappband.

Utrop 301

301 HALLENBERG, J. Quatuor monumenta aenea e terra in Suecia eruta. Stockholm 1802. 71 s + 4 pl. +

Tilläggning till en år 1802 utgifven Latinska Afhandling, kallad Ouatuor Monumenta Aenea. Stockholm

1816. 8 s. He 0883-0884. Mycket bra exemplar i samtida gråpappband.

302 HILDEBRAND, B. E. Anglosachsiska mynt i Kongl. Myntkabinettet, funna i Sveriges jord. Stockholm

1846. 125 + 332 s + 10 pl + 1 karta. He 0937 (med titelblad på franska). Originalpappband, missfärgat.

303 HILDEBRAND, B. E. Anglosachsiska mynt i svenska kongliga Myntkabinettet funna i Sveriges jord.

Stockholm 1881. 502 s + 14 pl. He 0939. Bra, oskuret exemplar.

304 HILDEBRAND, B. E. Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och

belöningsmedaljer. I-II. Stockholm 1874-1875. 626 + 626 s + 2 utvikbara skalor. He 0953. Klotband.

Totalt 2 volymer.

305 HOLMBERG, B. Beskrivning över Isidor Adolf Bonniers samling Carl XI:s mynt. Stockholm 1931.

322 s. Utmärkt exemplar i ett modernt klotband.

306 IMHOOF-BLUMER, F. Porträtköpfe auf Römischen Münzen der Republik und der Kaiserzeit. Leipzig

1879. 16 s + 4 pl. Inbunden. + Whelan: Roman empire coin chart (reproduced). Totalt 2 enheter.

307 JÖRANSSON, C. L. Tabeller som föreställa förhållandet emellan Sveriges och andra länders mynt,

vigt och mått. Stockholm 1777. 71 s. He 1051. Nött, samtida halvfranskt band. Sista smutstitelbladet

defekt. Inlagan fläckig.

308 LANDI, G. Numismatique de l´assurance - Försäkringsnumismatik. 1994. 91 s. + Las medallas del

seguro (Espana), As medalhas dos seguros (Portugal), Numismatica dell´assicurazione (Italia), Les

médailles de l´assurance De medailles van de verzekering (Belgique, Nederland, Luxembourg).

Totalt 5 volymer.

309 LÖFSTRÖM, K. Sveriges riddarordnar. Örebro 1948. 624 s. Förlagets präglade skinnband med förgylld

pärmdekor och övre guldsnitt. Förvaras i blå kassett.

310 MARCELLINUS, A. Rerum Gestarum Qui de XXXI supersunt, Libri XVIII. Ope MSS. codicum emandati

ab Fredrico Lindenbrogio & Henrici Hadrianoque Valesiis cum eorundem integris Observationibus

& Annotationibus, Item Exerpta vetera de Gestis Constantini & regum Italiae. Omnia nunc

recognita Jacobo Gronovio. Leyden 1693. 724 s + 16 pl (författarens porträtt samt möjligen en plansch

saknas). Skadat helskinnband med mjuka pärmar (de bärande/hårda delarna avlägsnade) och fem

upphöjda bind.

Ex T. Hernqvist.

311 MATTINGLY, H. Coins of the roman empire in the British museum. I-IV. London 1965-1968.

Förlagsklotband. Totalt 5 volymer.

312 MATTINGLY, H, SYDENHAM, E. A och KENT, J. P. C. The roman imperial coinage. I-X. Nytryck

1984-1998 av originalupplagan. Förlagsklotband, något slitna. Totalt 11 volymer.

313 de MECHEL, C. Oeuvre du chevalier Hedlinger ou Recueil des medailles de ce celebre artiste, gravées

en taille douce, accompagnées d’une explication historique et critique, et précédées de la vie de

l’auteur. Basel 1776. 34 + 64 s + 40 pl. He 0321 och 0322. Oskuren, delvis fläckig inlaga i ett modernt

halvklotband.

Ex T. Hernqvist.

300

1 000

800

300

300

1 000

1 000

300

300

300

300

1000

500

2000

2000

61


62

314 MENZINSKY, H. En studie av Karl IX:s mynthistoria. II-III. U. o. o. å. Förlagsklotband. Totalt 2 volymer. 300

315 MODÉER, A. Inledning til närmare Kunskap om Swenske och Skådepenningar. Lund 1796. 328 s.

He 1363. Oskuren i samtida gråpappersomslag, något skadat.

Utrop 316

316 MØNTBESKRIVELSEN AF 1791. Beskrivelse over Danske Mynter og Medailler i Den Kongelige Samling

(jämte tillägg). Köpenhamn 1791-1794. 2 band (textdel och planschdel). Folio. 816 + 36 s + pl. Ren

och mycket fräsch inlaga. Lätt nötta (obetydligt senare?) helskinnband med rikt förgyllda ryggar,

röda titelfält och röda snitt. Vackert marmorerade pärminsidor. Ett praktverk i praktskick!

Beskrivningen över mynten och medaljerna i den kungliga danska samlingen tillhör skandinavisk

numismatiks praktfullaste och mest eftersöka bokverk och kan därför passa in även i ett svenskt

numismatiskt bibliotek med ambitioner.

317 MØNTBESKRIVELSEN AF 1791.Beskrivelse over Danske Mynter og Medailler i Den Kongelige Samling

(jämte tillägg). Köpenhamn 1791. 3 hårt nötta och något skadade halvfranska band, enbart textdelarna.

Folio. 816 s. Tillägget (1794) komplett med planschdelar i häfte. Folio. 36 s + pl. Allt oskuret.

Generellt goda inlagor. OBS! Textdelarna är alltså kompletta, dock är det endast tilläggets planscher

som ingår.

318 NORDBERG, J. A. Konung Carl den XII:tes historia. I-II. Stockholm 1740. 923 + 708 + 151 s (porträttet

av Karl XII saknas liksom de två första sidorna i del II). He 1408. Två olika helskinnband; del I senare,

prydligt men skadat, del II samtida med smärre skador. Totalt 2 volymer.

319 NORDBERG, J. A. Konung Carl den XII:tes historia. Stockholm 1740. Ej komplett, bl. a. saknas

kunga- och författarporträtten samt ett flertal sidor. He 1408. Inbundna i sju äldre, halvfranska band,

numrerade 1-4, 6-7 samt register.

320 OSSBAHR, C. A. Mynt och medaljer slagna för främmande makter i anledning av krig mot Sverige.

Uppsala 1927. 266 s + 48 pl. Fräscht exemplar med omslagen medbundna i modernt halvklotband.

321 PLINIUS (den yngre) CECILIUS SECUNDUS, G. Panegyricvs Caesari Imp. Nervae Traiano Aug. Nürnberg

1746. 778 s + 4 pl + index . Samtida halvpergamentband.

322 [ROMERSKA MYNT]. Diverse litteratur om främst romerska mynt, såsom Dictionay of roman coins

(Stevenson) och Die Münzen der römischen Münzstätte Alexandria (Kampmann), samt annan

numismatisk litteratur, t. ex. English hammered coinage (North). Häftade och inbundna. Totalt 22

volymer.

323 SCHEFFERUS, J. De antiquis verisque regni Sveciæ insignibus, liber singularis. Stockholm 1678. 325 s

+ 14 pl. He 1524. Skadat band med nyare rygg. Inlagan något fläckig/smutsig och med någon lagning.

324 SEABY, H. A. Roman silver coins. I-V. 1978-1982. Förlagsklotband med skyddsomslag. Totalt 5 volymer.

325 SEAR. D. R. Greek coins and their values. I-II. Storbritannien 2008-2009. + Greek imperial coins and

their values. 1982. Förlagsklotband med skyddsomslag. Totalt 3 volymer.

326 SEAR. D. R. Roman coins and their values. I-IV. London 2000-2011. Förlagsklotband med skyddsomslag.

Totalt 4 volymer.

500

15 000

2 000

3 000

1 000

800

1 000

800

1 500

300

500

1 000


327 STØREN, R och HOLST, H. Myntgravør Ivar Throndsens medaljer, jetonger og merker. Oslo 1937.

200 s + 43 pl. Häftad, med omslaget delvis löst från ryggen.

328 SYLLOGE NUMMORUM GRAECORUM. Sweden I:2, II:3, II:6, I (Karia). Förlagsklotband. Totalt

4 volymer.

329 THOMSEN, R. Early roman coinage. I-III. Köpenhamn och århus 1957-1961. Halvklotband. Omslagen

medbundna. Totalt 3 volymer.

330 WREDE, E. F. Finlands utmärkelsetecken. Helsingfors 1946. 602 s. Förlagsklotband. 500

331 ZIERVOGEL, E. Trettio Historiska Afhandlingar Öfwer Swenska Mynt Och Medailler. Stockholm

1755. 240 s. He 1812-1840. Samtida nött, halvfranskt band med fem upphöjda bind.

332 ZIERVOGEL M. FL, E. Trettio Historiska Afhandlingar Öfwer Swenska Mynt Och Medailler. Stockholm

1755. Omfattar sidorna 1-128, 137-144. Ej komplett. He 1812-1826, 1828. + Almänna Tidningar

årgång 1770 (nr 107-108 saknas). Halvfranska band. Totalt 2 ex.

pEriodisKa puBliKaTioNEr

333 Commentationes de nummis saeculorum IX-XI. In Suecia repertis. Nova series 1, 2, 4, 9. Corpus nummorum

saeculorum IX-XI qui in Suecia reperti sunt. 1:2, 3:1, 16:1. Häftade och förlagsbundna. Totalt 7

volymer.

334 Myntkontakt/Svensk Numismatisk Tidskrift 1972-2011 (1973 saknas). Register till samma 1972-2002

(tre delar, varav den sista i dubblett). Ej fullständigt genomgången.

AUKTIONS- OCH LAGERKATALOGER

335 T. G. Appelgrens auktionskataloger sammanbundna. Band I-II: Auktionskataloger nr (1)-40, 1908-

1918. Onumrerade: april och november 1920, oktober 1921, maj och november 1922. Medbundet:

Bokauktionskammaren, Förteckning över A. F. Östmans samling 1909. Band III: Auktionskataloger

nr 45-70, 1923-1939. Stencilerad katalog april 1938, lagerkataloger nr 71-82, 1940-1950. Stencilerad

katalog mars 1947. Moderna klotband. Totalt 3 volymer.

Katalogerna nr 57 och 63, 1935-1936, är försäljningskataloger med åsatta priser. Appelgrens 70:e auktionskatalog,

februari 1939, trycktes i Norge och publicerades även i Myntsamlarnytt från NNF, nr 1,

1939. Katalogerna är till en del pristecknade och i gott skick. En nära nog komplett svit av Appelgrens

välgjorda och eftertraktade auktionskataloger. Endast följande saknas: Nr 20, 1913, samt några mindre

avdelningar tryckta i Bokauktionskammarens kataloger 1922-1924, november 1936 och den stencilerade

auktionskatalogen från 1939.

336 T. G. Appelgrens lagerkataloger sammanbundna. Band I: Tryckta lagerkataloger nr 1-4, 1910-1919 (nr

5 saknas). Band II: Stencilerade lagerkataloger december 1938-mars 1947 (totalt 22 ex, den sista som

kopia, april 1938 saknas). Moderna klotband. Totalt 2 volymer.

337 [Reimarus und Texier, Hamburg]. Verzeichniss einer ansehnlichen

Sammlung merkwürdiger und seltener Thaler, Münzen und

Medaillen, welche nebst einigen mathematischen Instrumenten,

den 9ten Februar 1784 und folgende Tage auf dem Eimbeckischen

Hause öffentlich verkauft werden sollen, durch die Makler Reimarus

und Texier. Nära samtida, halvfranskt band. Ryggen spräckt och

helt lös. Med B. E. Hildebrands namnteckning och J. O. Wedbergs

exlibris.

Den av Reimarus och Texier utbjudna samlingen hade tillhört framlidne

köpmannen Cornelius Jacob Berenberg. Den enorma samlingen

innehöll även en betydande svensk avdelning, vilken inleddes

med ett exemplar av den s. k. Sturemarken 1512. Gustav Vasa fanns

representerad med bl. a. två dalrar 1534 samt en från 1535, Sigismund

med daler 1595, hertig Johan av Östergötland med två riksdalrar etc.

De enda svenska kopparmynten bestod av schwedische Nothmünzen

von Goerz. Utöver mynten utbjöds som ett särskilt avsnitt 46 kungliga,

svenska medaljer.

1 500

Utrop 337

500

300

300

2 000

800

500

300

5 000

800

63


64

338 Sammlung des Herrn L. E. Bruun in Kopenhagen. Schwedische Münzen. I-II (del I som det välgjorda

facsimilet). Frankfurt am Main 1914/1967. 168 s + 80 pl.

339 Myntauktioner i Sverige AB. Katalogerna 1-7 komplett inklusive specialkataloger (nr 1 i dubblett

inklusive Källå). Bruksskick. Totalt 12 volymer.

340 Ulf Nordlind mynthandel AB. Samling Bonde 1-6. Sammlung Hagander 1-4 (nr 3 i dubblett). Auktion

2011-11-26/27. Bruksskick. Totalt 12 volymer.

341 Förteckning öfver svenska kungliga och enskilda skådepenningar, hvilka, såsom utgörande dupletter

efter införlifvandet af en del af Herr J. F. H. Oldenburgs svenska medaljsamling med Göteborgs

musei myntkabinett, komma att försäljas å Bokauktionskammaren i Stockholm lördagen den 20

september 1884. Göteborg 1884. Med förord av M. Lagerberg. På holländskt papper (upplaga 100

exemplar). Detta exemplar numrerat 107 [sic!] och till juridikstuderanden Sven Pontusson Lagerberg.

He 2054b. Renoverat klotband.

Ex T. Hernqvist; Ex A. Frösell (MISAB auktion 3, nr 440).

öVriGT

342 Placat om myntväsendet 6 april 1664, förordning (folio) om myntväsendet 8 maj 1666, ”Kongl. Maj:ts

Öppne BREF” om mynttecknet Publica Fides införande 12 oktober 1716 (med avbildning), publikation

om 25-dalersobligationerna 26 september 1716 (med avbildning), Bokauktionskammaren auktion 20

september 1886 (Göteborgs musei dubbletter) samt del av numismatisk avhandling (Götlin/Ullgren)

1802. Totalt 6 ex.

UTLÄNDSKA MYNT SOM CIRKULERAT I SVERIGE

343 Arabiska sassanider. Tabasistan. Drachmer. Totalt 6 ex.

Ex Ahlström auktion 67, nr 5, 6 samt 7.

344 Umayyader. Wasit. Totalt 13 ex.

Ex Ahlström auktion 67, nr 10, 13, 14, 16.

345 Abbasider. Totalt 6 ex.

Ex Ahlström auktion 67, nr 24, 27.

346 Silvermynt, huvudsakligen sådana som har cirkulerat i Sverige innan landet

präglade egna mynt, såsom arabiska dirhemer och sassanidiska drachmer, samt ett par

romerska bronsmynt och ett korsfararmynt. Totalt 12 ex.

346

300

300

300

1 000

500

1+-1+/01 500

1+ 1 000

1/1+-1+ 300

1-1+/01 1 500


SVERIGE

OLOF SKÖTKONUNG (CA 995-1022)

347 SIGTUNA. Penning. SMH 245. Comm NS 9.335.1392. Kedja 141. 1,37 g. s. Dubbelpräglad.

Bucklig.

Ex MISAB auktion 7, nr 789.

348

348 SIGTUNA? Penning (Malmer kategori III, d. v. s. ej helt säker Sigtuna-prägling). SMH 377.

Comm NS 9.473.1404. Kedja 135. 1,41 g. s. Testmärken. Något bucklig.

Ex Künker auktion 217, nr 3018.

349 SIGTUNA. Penning. Barbarisk imitation av Æthelred II:s Last Small Cross-typ. SMH 545.

Comm NS 9.652.1851. Kedja 118. 1,19 g. s.

Denna mynttyp är känd från bl. a. Uddeby-fyndet, Värmland 1880.

KNUT ERIKSSON (1167-1196)

350 SIGTUNA. Penning. Brakteat med krönt, framåtvänd kungabild med svärd och nyckelliknande

figur. LL I:A:7b. Frösell 13. 0,31 g.

VALDEMAR (1250-1275)

351 ÖREBRO (m. fl. myntorter?). Penning. Brakteat med stort, krönt framåtvänt kungahuvud

inom slät ring. Väl utfört. LL XVII:A:1a. Frösell 39. 0,12 g. Obetydlig kantförlust.

347

350

- Alla mynt på denna sida är avbildade i 150 % av naturlig storlek -

351

349

1/1+ 3 000

1+/01 3 000

1/1+ 5 000

1+ 3 000

1+ 800

65


66

352 353

354

352 ÖREBRO (m. fl. myntorter?). Penning. Brakteat med stort, krönt framåtvänt kungahuvud

inom slät ring. Grovt utförande. LL XVII:A:2. Frösell 42-43. 0,19 g. Mycket bra exemplar av

denna ovanligare, grövre porträttyp.

353 LÖDÖSE (m. fl. myntorter?). Penning. Brakteat med krönt, vänstervänt lejonhuvud inom

slät ring. LL XVII:B:5a. Frösell 45. 0,19 g.

354 LÖDÖSE (m. fl. myntorter?). Penning. Brakteat med krönt, vänstervänt lejonhuvud inom

slät ring. Lejonet med utsträckt tunga. LL XVII:B:7. Frösell 48-49. 0,13 g.

355

MAGNUS LADULÅS (1275-1290)

355 NYKÖPING? Penning. Brakteat med uncialt M inom strålring. LL X:B:2a. Frösell 54.

0,28 g. Kantskador.

Ex Svenska Numismatiska Föreningen 1948-09-23 (1:25).

1+/01 1 500

1+ 800

1/1+ 800

1+ 800

356 SKARA? Penning. Brakteat med uncialt M inom slät ring. LL XVIII:C:1a. Frösell 58. 0,10 g. 1/1+ 500

357 SKÄNNINGE? Penning. Brakteat med latinskt M inom slät ring. Punkter över och under

bokstaven. LL XVIII:C:4d. Frösell 62-63. 0,09 g. Kantskador.

Ex Svenska Numismatiska Föreningen 1958 (5:33).

OKÄND MYNTHERRE (CA 1280)

358 KALMAR. Penning. Brakteat med uncialt E inom slät ring. Otydlig punkt till höger om

bokstaven. LL XVIII:B:1a var. Jfr Frösell 66. 0,14 g. s.

MAGNUS ERIKSSON (1319-1363)

359 OKÄND MYNTORT. Penning med vänstervänt folkungalejon)(krona i perspektiv, varöver

två stjärnor. LL XXVI:1a. Frösell 72 (ringar istället för stjärnor över kronan). 0,38 g. Delvis

svagt utpräglad, dock ett fint exemplar med silverlyster.

356

358

359

- Alla mynt på denna sida är avbildade i 150 % av naturlig storlek -

357

1/1+ 300

1?/1 500

1+)(1+/01 1 500


360 361 362

360 LÖDÖSE. Penning. Brakteat med uncialt L inom strålring. LL XXVIII:2a. Frösell -. 0,31 g. 1/1+ 500

361 SÖDERKÖPING. Penning. Brakteat med S inom strålring. LL XXVIII:3a. Frösell 111. 0,45 g.

Detta exemplar förefaller vara mycket kopparhaltigt.

362 STOCKHOLM. Penning. Brakteat med krona inom strålring. Två punkter under kronan.

LL XXVIII:4b. Frösell 114. 0,32 g. s.

363 SÖDERKÖPING. Obol (halvpenning) med S inom slät ring. LL XXX:7. Frösell 126 (dock

med punkter). 0,14 g. Xr. Kantspricka. Fin silveryta under någon lätt ärg.

Halvpenningarna, eller obolerna, är ytterst sällsynta och saknas i de flesta medeltidssamlingar.

På vår auktion 1 sålde vi Frösells exemplar (kantskador, 1/1+), som siljer sig från

föreliggande exemplar genom sina punkter på ömse sida om bokstaven.

364

300%

ALBREKT AV MECKLENBURG (1364-1389)

364 STOCKHOLM. Örtug med krönt, framvänt kungahuvud)(kors inom inre ring. Två små

kors mellan de horisontella korsarmarna och den övre. En krona lagd på den nedre korsarmen.

ALBERTVS REX)(MONETA SVECIE. LL 4b. Frösell 173. 1,24 g. s.

Ovanligt porträtt med kortare hårlockar. På vår auktion 1 sålde vi ett stampidentiskt exemplar

(MISAB auktion 1, nr 173), vars porträttbild dock var mindre tydlig.

365 ÅBO. Penning. Brakteat med krönt A mellan två stjärnor inom slät ring. Kronan med

utsvängd ytterkontur. LL XXXIII:1d. Malmer KrAYIIa. Jfr Malmer nr 214. Frösell 162.

Välpräglat exemplar.

Ex Möllers antikvariat 1955-03-19 (2:50).

363

- Alla mynt på denna sida är avbildade i 150 % av naturlig storlek -

365

1/1+ 500

1 500

1+ 20 000

1/1+ 1 500

1+/01 1 000

67


68

ERIK AV POMMERN (1396-1439)

366 STOCKHOLM. Örtug med trekronorssköld på litet kors)(uncialt E på litet kors. ERICVS

REX DSN)(MONETA STOCHOL. LL 2b. Frösell 183, 185. 1,10 g.

367 STOCKHOLM. Örtug med trekronorssköld)(uncialt E på litet kors. ERICVS REX DSN)

(MONETA STOCHOL. LL 3. Frösell 189-190. 1,18 g. Delvis svagt utpräglad.

KARL KNUTSSON BONDE (1448-1457, 1464-1465, 1467-1470)

368 STOCKHOLM. Örtug med trekronorssköld)(K. KAROLVS REX)(MONETA STOCHO[L?].

LL 1a. Rbg 1a. Frösell 208. 1,14 g. r.

Ex Svenska Numismatiska Föreningen 1956-06-20 (8:-).

369 ÅBO. Örtug med Bondevapnet på stort kors. Över båten krönt A)(trekronorssköld på

stort kors. KAROLVS REX SG)(MONETA ABOENS. LL 6. Rbg 5c. Frösell 216-218. 1,12 g.

Plantsen delvis genombruten.

Ex Svenska Numismatiska Föreningen 1956-06-20 (12:-).

KRISTIAN I (1457-1461)

366 367

368 369

370 371

370 STOCKHOLM. Örtug med uncialt C)(trekronorssköld. CRISSTER[NE] REX)(HONETA

STO[CHOL]. Inskiften på åtsidan börjar till höger. LL 2. Rbg 2. Frösell 219. 1,22 g. r.

Rengjord. Delvis svagt utpräglad.

371 STOCKHOLM. Örtug med uncialt C)(trekronorssköld på stort kors. CRISSTERNOS REX)

(HONETA STOCHOL. LL 3. Rbg 3b. Frösell 221-222. 1,18 g.

- Alla mynt på denna sida är avbildade i 150 % av naturlig storlek -

1)(1/1+ 500

1/1+ 500

1?/1 1 500

1+ 800

1+ 3 000

1+ 2 000


STEN STURE D. Ä. (1470-1497, 1501-1503)

372 VÄSTERåS. Örtug med trekronorssköld)(krönt uncialt A omgivet av rosor. SCS ERICVS

REX)(MONETA AROSIENS. LL 5b. Frösell 233-234 (men föreliggande exemplar med flera

smårosor i omskriften). 1,65 g. s. Tilltalande exemplar.

Ex Bonde (Nordlind auktion Bonde 3, nr 71), till Ericsberg före 1896.

373 VÄSTERåS. Halvörtug med krona)(A. SCS ERICUSIE)(MONETA AROSI. LL 16a. 0,80 g.

Spår av stämpelglans.

Notera åtsidans ovanliga stavning.

374 VÄSTERåS. Halvörtug med krona)(S. SCS ERICVS REX)(MONETA AROSI. LL 16c.

Jfr Frösell 258-263. Något ojämn patina.

375 STOCKHOLM. Penning. Brakteat med krönt, framåtvänt huvud inom slät ring.

LL XXXII:6c. Malmer KrHYIIIe (jfr. Malmer nr 167-170). 0,16 g. Kantsprickor.

STEN STURE D. Y. (1512-1520)

376 STOCKHOLM. Halvörtug med krona)(S. STEN STVRE RIT)(MONETA STOC HO. LL 9a.

Frösell 307. 0,84 g.

377 STOCKHOLM. Halvörtug med krona)(S med punkt/prick på mitten. STEEN STVRE RIT)

(MONETA STOC HO. LL 9a. Frösell 308-309. 1,04 g. Någon ärg.

Ex Auktionsverket 1964-03-16 (0:80 kronor).

GoTlaNd

378

1+ 3 000

01 1 000

1/1+)(1 500

1+/01 800

1/1+ 500

1/1+ 500

378 VISBY. Penning, ca 1220-1290, med stjärna)(kors. LL XXII:1b/c. Frösell -. 0,15 g. s. 1+ 500

379 VISBY. Penning ca 1290-1450. Brakteat med W under en punkt eller ett streck.

LL XXXIV:2b eller d. Frösell 345-347. 0,10 g.

- Alla mynt på denna sida är avbildade i 150 % av naturlig storlek -

372

373 374

375

376

377

379

1+ 300

69


70

GUSTAV VASA (1521-1560)

380 VÄSTERåS. Örtug 1530. SM 23. 1,58 g. Kanten ojämn. Delvis svagt utpräglad. 1/1+ 500

381 VÄSTERåS. Örtug 1531. SM 25. 1,64 g. Delvis något svagpräglad. 1)(1/1+ 800

382 STOCKHOLM. Öre 1523. SM 39. 2,56 g. Kantskador. Korroderad. 1?)(1?/1 500

383 STOCKHOLM. Öre 1528. SM 41. 3,65 g. 1?/2 500

384

382

380 381

384 STOCKHOLM. Örtug 1534. SM 72a. 1,52 g. Stort plantsfel. Delvis svagt utpräglad. 1 300

385 STOCKHOLM. Fyrk 1522. SM 74. 0,79 g. Delvis svagt utpräglad.

Ex MISAB auktion 2, nr 564.

386 STOCKHOLM. Fyrk 1528. SM 81. 0,86 g. s. Centralmotivet bra, men svagt utpräglad mot

kanterna.

387 STOCKHOLM. Daler 1559. SM 105. 29,01 g. s. Praktexemplar med enastående patina.

Ex G. Ekström (Ahlström auktion 35, nr 35); Ex H. Vogel 1926, nr 29; Ex L. E. Bruun 1914,

nr 379.

387

388

385

1/1+ 500

1+ 2 000

01/0 75 000

388 STOCKHOLM. Mark 1558. SM 118. 10,85 g. Rengjord. Repa. 1 1 500

383

386


389 STOCKHOLM. Mark 1560. SM 121. 11,79 g. 01 10 000

390 STOCKHOLM. Mark 1560. SM 121. 11,07 g. Små korrosionsfläckar. 1+ 3 000

I SAMBAND MED ATT DEN TIDIGA DALERMyNTNINGEN mer eller mindre avstannade vid mitten av 1530-talet,

uppstod behov av mynt med lägre valörer. Man löste efterfrågan genom att införa den präglade marken eller myntmarken,

jämför SM 114-15, 122-26 och 134-35. Som bekant var en mark tidigare synonymt med den medeltida silvervikten, viktmarken

eller den lödiga marken, vilken motsvarade cirka 210,6 gram. Den lödiga marken indelades i 8 uns, 16 lod eller 64 kvintin.

Enligt direktiven skulle varje markmynt väga 1 lod, d. v. s. att ur varje viktmark skulle myntas 16 stycken markmynt. Av

detta följer att de enskilda mynten väger 210,6 g/16 = 13,16 gram. Myntmetallen som användes var 10-lödigt silver. Fram till

år 1830 var lod också ett mått på silverhalt, vilken uttrycktes i sextondelar. Halten eller kornet i våra första markmynt var

alltså 10/16 = 0,625 = 62,6 % silver. Dessa storheter är lika för och proportionellt överförbara till de lägre valörerna ½ och

¼ mark. Den sistnämnda brukar som bekant vanligen kallas 2 öre.

Det är allmänt känt att Gustav Vasa ägde ett väl utvecklat ekonomiskt sinne. Det kan säkert ha varit en bidragande orsak

till varför halten i markmynten efter en kort tid, år 1540 i Västerås, sänktes till 8 lod, motsvarande 50 % silver. Samtidigt

sänktes myntvikten till 11/12 lod viktmark eller cirka 12,05 gram. Manövern innebar att varje markmynt nu teoretiskt hade

finvikten 6,02 gram – en nätt besparing för statskassan på i runda slängar 25 %.

Myntmästare i Stockholm år 1536 var Anders Hansson. Han blev dock gripen i påskveckan och häktad för förberedelser

till mord på kungen och fick samma års sommar sona brottet genom halshuggning. Efterträdare under en kort period

synes ha varit Olof Bröms vilken i sin tur, i början av juni samma år, ersattes av Kasper Beckman. De tidiga markmynten

graverades enligt T. G. Appelgren av ”Gorius målare”. Denne Gorius var troligtvis guldsmed och förmodligen inledde han

gravörsyrket i Stockholm med de i dag ytterst sällsynta mark- och skillingmynten med dansk prägel år 1535, (jämför SM

244-49). Han följde med myntverket då det år 1538 flyttade till Västerås. Enligt Appelgren avgick han därstädes i slutet av

1539 medan hans graverade myntstampar och/eller verktyg (?) fick göra tjänst ytterligare en tid.

Från och med år 1536 - då marken och dess delar introducerades - och till det att dalermyntningen i Svartsjö påbörjades år

1542 var valören, med undantag för en ytterst sparsam dalermyntning i Stockholm 1537 och Västerås 1540, den högsta som

präglades i riket. Trots att upplagorna för dessa våra första svenska markmynt ingalunda var låga, är de i dag sällsynta på

samlarmarknaden. Mest sällsynta är markmynten och då intar det fåtal med årtalet 1536 en särställning framför de från

1537. Samma förhållande är giltigt för halvmarkerna medan det omvända gäller för kvartsmarkerna (2 ören). Av vår halvmark

med årtalet 1536 känner vi till högst ett 10-tal exemplar i privat ägo.

391 STOCKHOLM. ½ mark 1536. SM 124. 6,64 g. r. Något svagpräglad. Fina repor, dock ett

bra exemplar.

389

390

391

1/1+ 5 000

71


72

392 STOCKHOLM. ½ mark 1557. SM 128. 4,90 g. s. Repa. Spår på randen/kanten. Fin patina. 1+/01)(1+ 3 000

393

393 STOCKHOLM. 2 öre 1557. SM 136. 2,85 g. s. Obetydligt svagpräglad på mitten. Böjveck. 1/1+ 2 000

394 STOCKHOLM. 2 öre 1560. SM 139 (Detta ex!). 2,79 g. Vackert exemplar med ett fint

kungaporträtt.

Ex The Carl Gustaf Collection (Spink 2000, nr 89); Ex K-E. Schmitz (Coins of Sweden I,

nr 103); Ex C. O. Algård (Ahlström auktion 5, nr 100); Ex Y. Almer mynthandel 1966.

395

395 VÄSTERåS. Mark 1540. SM 146. 9,97 g. Delvis svagt utpräglad. Märke på randen

klockan 12.

01 5 000

1/1+ 3 000

396 VÄSTERåS. ½ mark 1539. SM 150. 6,00 g. s. Litet kanthack. Rengjord. 1?/1 1 000

397

397 SVARTSJÖ. Daler 1545. SM 158. 28,82 g. 1/1+ 5 000

398 SVARTSJÖ. Mark 1542. Med trianglar/kilar i frånsidans omskrift. SM 178. 9,73 g. Många

repor. Plantsfel.

392

394

396

398

1)(1/1+ 1 500


399 SVARTSJÖ. Mark 1543. SM 179. 11,85 g. Ovanlig välpräglat exemplar.

Ex Ahlström auktion 52, nr 241; Ex Ahlström auktion 41, nr 128.

400 SVARTSJÖ. Mark 1549. SM 187. 11,25 g. r. Trots plantsspricka ett mycket tilltalande exemplar

med fin patina.

Ex The Carl Gustaf Collection (Spink 2000, nr 69); Ex Ahlström auktion 31, nr 178;

Ex G. Ekström (Ahlström auktion 14, nr 25); Ex I. Berghman 1948; Ex C. W. Burmester.

01/0 10 000

1+/01 8 000

401 SVARTSJÖ. ½ mark 1543. SM 190. 5,65 g. Korroderad. 1/1+ 2 000

402 SVARTSJÖ. ½ mark 1544. SM 192. 5,63 g. Lätt korrosion. Plantsspricka. Svaga rispor. 1+ 3 000

403 SVARTSJÖ. 2 öre 1541. SM 197. 2,96 g. Hårfin rispa. Vackert exemplar med lätt, fin patina.

Ex Ahlström auktion 55, nr 107.

01 5 000

404 SVARTSJÖ. 2 öre 1541. SM 197. 2,50 g. Kantskada. 1 1 000

405 SVARTSJÖ. ½ öre (örtug) 1543. SM 72b (under Stockholm). 1,65 g. r. Rengjord.

Ex L. Källå (Ex MISAB auktion 1, avdelning 2, nr 5).

399

400

401 402

403

405

404

01 10 000

73


74

406 SVARTSJÖ. 4 penningar 1546. SM 207. 0,86 g. Välpräglat och tydligt exemplar med högst

obetydlig korrosion (som annars brukar vara utmärkande för denna mynttyp).

407 ÅBO. Mark 1558. SM 224 (Detta ex!). 11,17 g. r. Några små hack på kanten. Mycket vackert

exemplar med härlig patina och lyster.

Ex G. Ekström (Ahlström auktion 11, nr 10); Ex M. C. Hirsch 1947.

200%

408 åBO. Fyrk u. å. LL 18. 0,82 g. Xr. Delvis med bevarad stämpelglans.

Föreliggande fyrk fördes tidigare till Sten Sture d. ä. och antogs ha slagits i samband

med kriget mot Ryssland 1495-97. Senare forskning och analys av bl. a. stilen, menar att

präglingen istället bör ha skett i samband med Gustav Vasas befrielsekrig. Initiativtagare

till utmyntningen har varit biskopen i Åbo, Arvid Kurck och den bör ha skett så tidigt

som 1521/22, då danskarna var på stark reträtt undan Gustav Vasas trupper. Bengt Hemmingsson

har behandlat denna tidiga finska myntning i Arvid Kurck, Jacob Richerdes och

myntningen i Åbo på 1520-talet (SNT 1999:3)

ERIK XIV (1560-1568)

409 STOCKHOLM. Daler 1561. Större myntämne. Bakvända blad i nedre delen av frånsidans

omskrift (r). SM 5. 28,67 g. Lätt korrosion, som ofta för årtalet.

406

407

408

409

1+ 1 500

01/0 30 000

01 15 000

1+/01 20 000


410 STOCKHOLM. Daler 1561. Mindre myntämne. SM 5. 28,98 g. Små repor. Ett genuint och

välpräglat exemplar utan den för årtalet vanliga fyndkaraktären.

Ex Ahlström auktion 15, nr 67.

1+ 15 000

411 STOCKHOLM. Daler 1568. SM 11. 28,97 g. s. Vackert tonat exemplar. 1+ 25 000

412 STOCKHOLM. 2 mark 1562. SM 16. 23,67 g. Vackert exemplar - sällsynt i denna kvalitet.

Ex G. Ekström (Ahlström auktion 8, nr 44); Ex O. Helbing auktion 1929-12-05, nr 890.

410

411

412

413

01 8 000

413 STOCKHOLM. 2 mark 1563. SM 17. 21,70 g. Korroderad. Rengjord. 1/1+ 2 000

75


76

414 STOCKHOLM. 1½ mark 1562. SM 20. 15,48 g. s. Obetydligt hack på randen. Mycket vackert

exemplar med bra skärpa i detaljerna och god patina.

Ex S. Svensson (Hirsch auktion 1, nr 179, klassad 0 utan anmärkning).

01/0 25 000

415 STOCKHOLM. Mark 1564. SM 24. 11,47 g. Små ärgfläckar. Något ljus patina. 1+ 3 000

416 STOCKHOLM. Mark 1567. Större porträttbild. SM 26. 11,16 g. Korroderad. Litet skrapmärke.

Plantsspricka.

Ex SNF auktion 133, nr 2.

417 STOCKHOLM. Mark 1567. Mindre porträttbild. Rutor i omskrifterna. SM 27. 11,83 g. s.

Obetydlig plantsspricka. Vacker patina.

Ex Ahlström auktion 15, nr 77.

418 STOCKHOLM. Mark 1567. Mindre porträttbild. Stjärnor i omskrifterna. SM 27. 11,21 g. s.

Litet plantsfel.

419 STOCKHOLM. Öre 1564. SM 35. 3,04 g. s. Obetydliga plantsfel. Tonad, fin patina. Ett av

de bästa kända exemplaren av detta eftertraktade typmynt.

Ex Ahlström auktion 56, nr 356; Ex SVEA auktion 5, nr 48; Ex Ahlström auktion 15, nr 78.

414

415 416

417

419

1/1+ 2 000

1+/01 8 000

1?/1)(1 1 500

1+/01 8 000

420 STOCKHOLM. ½ öre 1566. SM 40. 1,60 g. Plantsfel/sprickor. 1+ 500

420

418


421 STOCKHOLM. 16 öre 1563. Punkter mellan bokstäverna. SM 44a. 24,10 g. Plantsspricka.

Trevligt exemplar med fin patina.

422

1+ 2 000

422 STOCKHOLM. 16 öre 1563. Punkter mellan bokstäverna. SM 44a. 21,44 g. Hårt rengjord. 1+ 1 000

423 STOCKHOLM. 16 öre 1564. SM 45. 21,79 g. Silverstöld på randen. Repor. 1/1+)(1 800

424 STOCKHOLM. 16 öre 1564, 1565. årtalen något svårtydda. SM 45, 46. Repor. Korrosion.

Totalt 2 ex.

1?/1-1/1+ 1 000

425 STOCKHOLM. 2 mark 1562, 16 öre 1563, 1564, 1565. SM 16, 44a, 45, 46. Skador. Totalt 4 ex. 1-1/1+ 2 000

426 STOCKHOLM. 8 öre 1563. SM 51. 11,49 g. Repor. 1/1+)(1+ 2 000

427 REVAL. Ferding 1561. SB 7a. GH 1146a. 2,73 g. Rengjord. 1+/01 800

428 REVAL. Ferding 1568. SB 20. GH 1161. 2,62 g. Rengjord. Korroderad. Delvis svagt utpräglad.

Ex Ahlström auktion 56, nr 367.

429 REVAL. Solidus 1562. SB 25. GH 1173a. 0,71 g.

Ex S. Svensson.

421

426

427 428

429

423

1+/01)(1+ 500

1/1+ 300

77


78

430 Kungen blir skild från regeringen 1568. Av A. Karlsteen för dennes första regentlängd.

Silver. HK 7. 74,72 g.

JOHAN III (1568-1592)

431 STOCKHOLM. 2 daler u. å. SM 20. 56,64 g. Misshandlat mynt, bl. a. försilvrat, infattat,

korroderat, lödspår m. m.

430

431

432

01/0 2 000

1?/1 2 000

432 STOCKHOLM. Daler 1575. SM 25. 28,88 g. Varit hängd. Uppgraverad. Rengjord. 1/1+ 3 000


433 STOCKHOLM. Daler 1576. SM 26. 28,84 g. Lätt rengjord.

Redan på medeltiden avbildades våra regenter med militära attribut. Under den moderna

tiden, när mynten blir större och möjligheten till avbildningar blir bättre, fortsätter denna

tradition - och den kommer att leva länge. Martialiska detaljer i klädedräkten, såsom

rustningar och harnesk, genomgår förändringar mellan de olika regenterna, men attributen

ändras även över tid för vissa av dem. Under Johan III:s tid är den vanligaste porträttframställningen

med någon typ av rustning, hos vilken de olika detaljerna framträder i

olika grad. På föreliggande exemplar ses kungen iförd tidsenlig rustning, hållande svärd

och riksäpplet. Mitt på kungens högra överarm finns en utbuktande detalj. Denna skulle

kunna tolkas som en fältbildel, alltså ett militärt igenkänningstecken. Militära dignitärer

och kungligheter avbildades ofta med fältbindel, som kunde vara i olika färger. Fältbindelns

storhetstid infaller egentligen längre fram, men tolkningen av föreliggande detalj som en

fältbindel eller motsvarande behöver inte vara helt osannolik. Förstås kan det inte heller

uteslutas att det skulle röra sig om en stampdefekt med en ovanligt lyckad placering.

1/1+ 5 000

434 STOCKHOLM. Daler 1576. SM 26. 28,30 g. Obetydliga hack och rispor. Vacker patina. 1/1+)(1 5 000

435 STOCKHOLM. Daler 1578. SM 27. 28,97 g. Obetydlig rispa och litet kanthack. Randen

möjligen något bearbetad. Vackert exemplar.

433

434

435

01)(1+/01 10 000

79


80

436 STOCKHOLM. ½ daler 1574. SM 34 (Detta ex!). 14,44 g. r. Ett för typen ovanligt tilltalande

och felfritt exemplar med fin proveniens.

Ex G. Ekström (Ahlström auktion 35, nr 26); Ex H. Vogel 1926, nr 66; Ex L. E. Bruun 1914,

nr 520.

437 STOCKHOLM. Mark 1590. SM 52a. 7,30 g. Delvis rejält svagpräglat, eljest med fin bottenlyster.

1+/01 30 000

1+)(1+/01 2 000

438 STOCKHOLM. 4 öre 1575. SM 55. 4,48 g. 1/1+)(1 2 000

439 STOCKHOLM. 4 öre 1581. SM 59. 4,77 g. 1+/01 5 000

440 STOCKHOLM. 4 öre 1581. SM 59. 4,15 g. Frånsidan med plantsfel. Något korroderad.

Ex SNF auktion 133, nr 4.

436

437

438

439 440

1)(1/1+ 2 000


DET FINNS FöRVISSO MÅNGA OLIKA SäTT att lägga upp en (numismatisk) samling. Någon typ av ”röd tråd” torde

de flesta samlare ha. Många väljer att samla en viss valör genom tiderna, andra fastnar för typer av en eller flera regenter.

Ett från detta upplägg ganska olikt sätt att samla, är att samla varianter. Variantsamlaren har i regel något striktare

avgränsat sitt samlarområde. Den som väljer att samla varianter har några klassiker, vilka erbjuder tidsmässigt långa serier

och rikligt med stampvariationer, t. ex. Karl XI:s smärre mynt, Gustav II Adolfs och Kristinas kopparmynt eller för den

delen de senmedeltida örtugsvalörerna. Möjligen är det dock Johan III:s mynt av lägre valörer som omfattar flest varianter.

För dessa mynt varierar inskifterna betydligt och på en ytterligare detaljerad nivå finns mängder av variationer i interpunkteringen.

Dessutom erbjuder dessa mynt ett brett galleri av vackra och skiftande motiv, t. ex. vasar, kronor och sköldar.

Ännu idag står sig Astley Levins “Beskrifning af Johan III:s mynt” (NM XI, Stockholm 1887) väl som variantförteckning,

men det finns ännu mycket opublicerat för den intresserade. Nedan har vi ett litet utbud av småmynt från Johan III, där

några variationer finns representerade.

441

441 STOCKHOLM. 2 öre 1572. SM 64. 2,84 g. s. 1+)(1+/01 1 500

442 STOCKHOLM. 2 öre 1573. Utan valör. SM 65a. 3,24 g. Vackert, orört exemplar. 01/0 2 000

443

443 STOCKHOLM. 2 öre 1573. Med valören Z-OR. SM 65c. 2,90 g. Trots lätt stukning och

några ärggröna stråk ett mycket tilltalande exemplar, naturellt och med härlig patina och

bottenlyster.

444 STOCKHOLM. 2 öre 1591. SM 68 (Detta ex!). 2,56 g. Några obetydliga ärggröna stänk.

Oregelbundet ämne. Exemplar med utmärkt detaljskärpa, välpräglat och med fin ton/

patina.

445

01 1 000

01/0 2 000

445 STOCKHOLM. 2 öre 1591. Med stavning SEC i åtsidans omskrift. SM 68. Lev 398. 2,65 g. s. 1/1+)(1+ 500

446 STOCKHOLM. 2 öre 1591. Med IOHANNES [utan ordningstal] D G SVECI REX i åtsidans

omskrift. Lev -. 2,30 g. r. Plantssprickor.

447 STOCKHOLM. 2 öre 1591. 4 varierande exemplar; IOHANNE 3 … SVEC)(SVEC, IOHANNE

… SVEC)(SVECIE, IOHANNES (utan punkt efter REX), IOHANNES·3 D:G·SVECIE·REX)

(MONETA NOVA·REG·SVECIE. SM 68. Lev 400, - (414 var), 433, - (443 var). Totalt 4 ex.

442

444

446

1)(1+ 500

1/1+-1+ 1 000

81


82

448 STOCKHOLM. Öre 1575. SM 71. 2,69 g. Repor.

Ex MISAB auktion 5, nr 634.

01 1 000

449 STOCKHOLM. Öre 1575. SM 71. 2,58 g. 1/1+ 500

450 STOCKHOLM. Öre 1576. SM 72. 2,81 g. Svagpräglad på mitten. 1+/01 800

451

448 449

451 STOCKHOLM. ½ öre 1569. SM 77. 1,76 g. Praktexemplar med stämpelglans och utsökt

patina.

Ex Ahlström auktion 60, nr 323.

01/0 3 000

452 STOCKHOLM. ½ öre 1570. SM 78. 1,22 g. Kraftigt korroderad. Repor. 1+ 300

453 STOCKHOLM. ½ öre 1572. SM 80. 1,34 g. Små plantssprickor. Svag korrosion.

1572 tillhör de sällsyntare årgångarna av Johan III:s halvören.

1+/01 500

454 STOCKHOLM. ½ öre 1577. SM 85. 1,65 g. Lätt korroderad. 1+/01 500

455 STOCKHOLM. ½ öre 1579. SM 88. 1,41 g. Rengjord. Stämpelglans.

Detta exemplar är kuriöst dubbelpräglat, så att kronorna över vasen och trekronorsskölden

förefaller luta.

456 STOCKHOLM. ½ öre 1581, 1582, 1584, 1585, 1587 (ompunsad 8:a i årtalet. SM 90, 91, 93, 94,

96. Totalt 5 ex.

457 STOCKHOLM. 2 öre 1573 (2 varierande ex; Lev 356, 365), 1574 (valsverkspräglad), ½ öre

1582. SM 65b (2 ex), 66, 91. Totalt 4 ex.

450

452 453 454

455

01/0)(01 1 500

1/1+-1+ 800

1?/1-1+ 500


458

458 STOCKHOLM. Örtug 1589. SM 101b. 1,07 g. Ovanligt välpräglat exemplar.

Ex Ahlström auktion 47, nr 485.

01/0)(01 2 000

459 STOCKHOLM. Örtug 1590. SM 102b. 1,18 g. Något svagt utpräglad. 1+/01 500

460 STOCKHOLM. 2 penningar u. å. SM 120. 0,43 g. Kantskada. Korroderad.

Ex A. Frösell (MISAB auktion 1, avdelning 1, nr 460).

461

1/1+ 500

461 STOCKHOLM. 4 mark 1569. SM 124. 13,05 g. Trevligt exemplar med obetydligt plantsfel. 1+)(1+/01 2 000

462 STOCKHOLM. 4 mark 1571. SM 126. 13,08 g. Litet plantsfel i kanten. Mycket vackert exemplar

med utsökt patina.

Ex Ahlström auktion 60, nr 338.

01/0 8 000

463 STOCKHOLM. 4 mark 1572. SM 127. 12,67 g. s. 1)(1/1+ 1 500

464 STOCKHOLM. 4 öre 1572. SM 142. 1,46 g. r. Repor. Korroderad.

Ex Ahlström auktion 60, nr 342; Ex Ahlström auktion 56, nr 413; Ex Ahlström auktion 36,

nr 103.

465

463

459 460

1/1+ 5 000

465 STOCKHOLM. 4 öre 1591. SM 144. 3,44 g. 1 800

466 REVAL. Ferding u. å. SB 40. GH 1197b. 2,92 g. s. Korroderad. Svagpräglad. Plantsspricka. 1?/1)(1/1+ 300

466

462

464

83


84

SIGISMUND (1592-1599)

467 STOCKHOLM. Öre 1593. Stora kronor. SM 13. 1,99 g. r. Kantförluster. Repor. 1+ 3 000

468 STOCKHOLM. Öre 1594. SM 14. 2,85 g. s. Liten kantskada.

Ex Ahlström auktion 60, nr 346.

1+/01)(1+ 2 000

469 STOCKHOLM. Öre 1595. SM 15. 2,16 g. s. Kantförlust. Delvis svagpräglad. 1+ 1 000

470 STOCKHOLM. Öre 1597. SM 17. 2,25 g. Korroderad. Delvis svagt utpräglad. 1/1+ 800

471

467 468

469

472

471 STOCKHOLM. ½ öre 1597. SM 22a. 1,46 g. Obetydligt plantsfel. Vacker patina. 01)(1+/01 1 000

472 STOCKHOLM. ½ öre 1597. SM 22a. 1,93 g. Obetydligt korroderad. 1+ 300

473 STOCKHOLM. ½ öre 1597. Med åtsidans omskrift lydande: SIGIS D G SVE & REG SVE.

SM 22b (Detta ex!). 1,31 g. r. Korroderad/ojämn patina.

474 STOCKHOLM. ½ öre 1598. SM 23. 1,56 g. Praktexemplar med delvis bevarad stämpelglans

- ett av de bästa Sigismund-halvören som finns att förvärva.

Ex Myntgalleriet lagerkatalog 9.

475

1/1+ 2 000

01/0 3 000

475 STOCKHOLM. Fyrk 1598. SM 29. 1,11 g. Obetydligt svagpräglad. 1+ 500

473

470

474


KARL (IX), HERTIG AV SÖDERMANLAND

476 STOCKHOLM. Daler 1597. SM 14. 29,00 g. s. Märke/hack på randen. Mycket tilltalande

exemplar med vacker patina.

477 GRIPSHOLM. Mark 1598. Med årtal 98. SM 16b. 5,47 g. r. Kantslag. Frånsidan dubbelpräglad.

Ex SNF auktion 139, nr 52.

KARL (IX), RIKSFÖRESTÅNDARE (1598-1604)

478 STOCKHOLM. Daler 1603. Med stavning IEHOVA i frånsidans omskrift. SM 10. 28,42 g. s.

Plantsfel i randen. Små repor.

479 STOCKHOLM. Ort 1600. SM 15 (Detta ex!). 7,27 g. Xr. Välpräglat och vackert exemplar

med attraktiv patina.

Ex G. Ekström (Ahlström auktion 35, nr 86); Ex I. Berghman 1950; Ex L. E. Bruun 1914,

nr 659.

476

477

478

479

1+ 25 000

1+)(1/1+ 5 000

1+ 8 000

1+ 30 000

85


86

480 STOCKHOLM. Öre 1603. SM 25. 2,52 g. Kantskada. Partiellt svagpräglad. 1/1+ 1 000

481 STOCKHOLM. ½ öre 1599. SM 26. 1,68 g. 1+/01 500

KARL IX (1604-1611)

480

482 STOCKHOLM. Riksdaler 1608. SM 22. 28,72 g. r. Några obetydliga rispor, dock ett vackert

exemplar av denna sällsynta årgång.

Ex C. O. Algård (Ahlström auktion 5, nr 151); Ex från samling i Blekinge 1970.

1608 är första gången valören benämnd en riksdaler präglas. Dessförinnan kallades valören

enbart för daler.

482

483

1+/01 15 000

483 STOCKHOLM. Riksdaler 1610. SM 23a. 28,95 g. Något gniden. 1/1+ 3 000

484

484 STOCKHOLM. Riksdaler 1610. SM 23a. 29,33 g. Spår av uppgravering. Varit hängd. 1/1+ 2 000

481


485 STOCKHOLM. 20 mark 1606. SM 27. 98,24 g. s. Åtsidan delvis uppgraverad/repad. Kantslag.

1/1+ 15 000

486 STOCKHOLM. 4 mark 1605. SM 35. 19,00 g. Rengjord. 1/1+ 2 000

487 STOCKHOLM. 4 mark 1606. SM 36. 18,96 g. Varit infattad.

Ex Stockholms auktionsverk auktion 1991-03-22, nr 8113; Ex C. O. Algård (Per Österlund

Myntauktioner AB auktion 1977-03-12, nr 72; Ex Y. Almer mynthandel 1968-06-01 (620 kr).

488 STOCKHOLM. 4 mark 1606. Ompunsat H i IEHOVAH. SM 36. 18,19 g. Skrapmärken.

Repor. Varit infattad.

485

486

487

488

01 3 000

1?/1)(1 800

87


88

489 STOCKHOLM. 4 mark 1608. SM 38. 18,71 g. 1?)(1?/1 800

490 STOCKHOLM. 4 mark 1609. SM 39. 19,38 g. Obetydligt kantslag. 1/1+)(1+ 2 000

491 STOCKHOLM. 2 mark 1605. SM 43. 9,62 g. s. Åtsidan med små plantsfel, ändock tilltalande.

Ex Ahlström auktion 31, nr 312.

1+ 5 000

492 STOCKHOLM. Mark 1606. SM 52. 4,83 g. Delvis något svagt utpräglad. 1/1+ 1 000

493

491

489

490

493 STOCKHOLM. Mark 1607. SM 53. 4,78 g. Plantsspricka. 1 500

494 STOCKHOLM. Mark 1608. SM 54. 4,90 g. Bra exemplar med fin patina. 1+ 1 500

494

492


495 STOCKHOLM. Mark 1610. Med stavning CAROLS. SM 56. 5,12 g. Xr. Litet plantsfel. Tilltalande

exemplar.

Ex K-E. Schmitz (Coins of Sweden I, nr 483); Ex C. O. Algård (Per Österlund Myntauktioner

AB 1977-03-12, nr 79); Ex M. C. Hirsch lagerlista 69, nr KE 3, s. 46 (4.500 kr).

Denna ytterst sällsynta årgång saknades i såväl Riksbankens som Oldenburgs samlingar

- båda annars synnerligen rikhaltiga beträffande olika årtal. Den senare hade ett exemplar

1611 med samma felstavning. Stiernstedt (samlingen sedermera till Antell), en annan av

tidens samlargiganter, hade emellertid lyckan att inneha ett exemplar av årtalet, dock ej

felstavat. Dåtiden kände 3-4 exemplar totalt i såväl privat som offentlig ägo.

1+/01 8 000

496 STOCKHOLM. Mark 1606, 1607, 1608, 1611, 4 öre 1606. SM 52, 53, 54, 57, 59. Totalt 5 ex. 1?/1-1 1 500

497

498

497 STOCKHOLM. 4 öre (½ mark) 1606. SM 59. 2,30 g. 1/1+)(1+ 2 000

498 STOCKHOLM. ½ mark 1607. SM 60. 2,53 g. Fint exemplar med vacker patina.

Ex Ahlström auktion 63, nr 293.

499

500

499 STOCKHOLM. 2 öre 1608. Båda sköldarna spetsiga nedtill. SM 64. 1,62 g. Ett välkonserverat

exemplar, dock med någon inkapslad korrosion.

1+)(1+/01 2 000

01 1 500

500 STOCKHOLM. 2 öre 1609. SM 65a. 1,47 g. Delvis smutsig/ärgig. 1/1+ 500

501

501 STOCKHOLM. 1/8 riksdaler 1607. Kastmynt till kungens kröning. SM 77. J&H 3. 3,48 g. s.

Smårispor. Rengjord.

502

495

1/1+)(1 3 000

502 GÖTEBORG. Öre 1610. SM 85. 1,58 g. 1/1+ 1 000

503 GÖTEBORG. Öre 1611. SM 86. 1,57 g. Korroderad. 1?/1 300

503

89


90

JohaN, hErTiG aV ösTErGöTlaNd

504 VADSTENA. Öre u. å. SM 4a. 1,33 g. Delvis svagt utpräglad. Vacker patina. 1+/01 800

505 SÖDERKÖPING. Öre 1617. SM 7a. 1,06 g. Korroderad. 1/1+ 300

GUSTAV II ADOLF (1611-1632)

504 505

506 STOCKHOLM. Riksdaler 1615. Stora sköldar. Präglad på stort myntämne. SM 23b. 28,97 g.

Rispor. Små spår av åverkan på randen. Rengjord.

Ex L. E. Bruun 1914, nr 741.

507 STOCKHOLM. Riksdaler 1617. Åtsidan med inre omskrift. SM 25. 31,47 g. Litet hack på

åtsidans fält. Något fläckig/rengjord. Frånsidan med rispor.

506

507

508

1+ 3 000

1+ 3 000

508 STOCKHOLM. Riksdaler 1617. Åtsidan med inre omskrift. SM 25. 31,31 g. Rengjord. 1+ 5 000


509 STOCKHOLM. Riksdaler 1617. Åtsidan utan inre omskrift. SM 26. 29,36 g. r. Varit infattad.

Småhack.

510 STOCKHOLM. Riksdaler 1632. Med skärpknut. SM 31b. 28,64 g. Plantsspricka, eljest

välpräglad.

511 STOCKHOLM. Riksdaler 1632. Med skärpknut. SM 32b. 29,09 g. Randen filad/möjligen

varit infattad.

512 STOCKHOLM. ½ riksdaler 1631. SM 34 (Detta ex!). 14,52 g. r. Obetydligt plantsfel. Spår

på randen ovanför frälsarens huvud. Vackert exemplar med tilltalande patina av denna

sällsynta halvriksdalertyp med skärpknut.

Ex The Carl Gustaf Collection (Spink 2000, nr 601); Ex G. Ekström (Ahlström auktion 11,

nr 51).

509

510

511

512

1/1+ 10 000

1+ 5 000

1/1+ 2 000

1+ 20 000

91


92

513 STOCKHOLM. 8 mark 1617. SM 41. 38,74 g. s. Små plantsfel, dock ett välpräglat och

tilltalande exemplar .

513

514

1+/01)(1+ 10 000

514 STOCKHOLM. 4 mark 1614. SM 45a. 29,53 g. Obetydlig rispa. 1/1+ 2 000

515

515 STOCKHOLM. 4 mark 1617. SM 48. 19,14 g. 1/1+)(1+ 3 000

516

516 STOCKHOLM. 4 mark 1618. SM 49. 18,65 g. Sista årtalssiffran uppgraverad/rekonstruerad. 1/1+ 2 000


517 STOCKHOLM. 4 mark 1620. SM 51. 19,23 g. r. Plantsspricka och obetydlig rispa. Vackert

exemplar.

Ex M. Mitteregger; Ex P. Hellström (Ahlström auktion 48, nr 204); Ex S. Svensson (SNF

auktion maj 1965, nr 75)

Den mycket sällsynta fyramarken 1620 förekommer med två varierande åtsidesporträtt.

Föreliggande exemplar är försett med den större porträttypen. Vi har kännedom om åtminstone

fyra exemplar av denna årgång i privat ägo (båda porträttyperna inkluderade), varav

detta är det avgjort bästa. Vidare noterar vi att fyramarken 1620 är väl så sällsynt som

samma valör 1626, också denna en klassisk raritet.

01 20 000

518

518

STOCKHOLM. 2 mark 1615. SM 53. 8,87 g. r. Lätt korrosion. 1/1+ 8 000

519

519 STOCKHOLM. Mark 1613. SM 57. 4,46 g. Xr.

Ex S. Svensson (SNF auktion 150, nr 34).

Vi kan inte finna något ytterligare exemplar i privat ägo.

520 STOCKHOLM. Mark 1615. SM 59. 4,30 g. r. Detta exemplar är olyckligtvis perforerat, men

är för övrigt ovanligt välkonserverat för att vara av smärre markvalör under denne regent.

Ex G. Ekström (Ahlström auktion 18, nr 70); Ex H. Vogel 1926.

521 STOCKHOLM. ½ mark 1617. SM 65 (Detta ex!). 2,11 g. s. Litet plantsfel i kanten.

Ex G. Ekström (Ahlström auktion 22, nr 71); Ex I. Berghman 1950.

517

521

520

1?/1 8 000

1/1+ 3 000

01 10 000

93


94

522 STOCKHOLM. Öre 1613. SM 67. 1,22 g. åtsidan mycket vacker med fin silveryta, frånsidan

dock dåligt utpräglad.

523 STOCKHOLM. Öre 1616. SM 69. 1,14 g. Ojämn plants.

Åtsidesstampen till detta mynt har först erhållit ett felaktigt inpunsat årtal, som framstått

som - 1919! Då detta har uppdagats har sexan/nian vänts, så att det korrekta årtalet 1616

har erhållits.

01)(1+ 800

1+ 800

524 STOCKHOLM. Öre 1622. Med årtal 622. SM 75b. 1,93 g. 01)(1+/01 800

525 STOCKHOLM. ½ öre 1615. SM 80. 1,87 g. Trevligt exemplar.

Ex Ahlström auktion 49, nr 186.

526 STOCKHOLM. Riksdaler 1617. Kastmynt till kungens kröning. SM 81. J&H 5. 29,02 g. r.

Tilltalande exemplar.

Ex K-E. Schmitz (Coins of Sweden I, nr 582); .

527

522

524

527 STOCKHOLM. 1/8 riksdaler 1617. Kastmynt till kungens kröning. SM 85. J&H 9. 3,60 g. s.

Obetydligt hack. Delvis svagt utpräglad.

1+)(1+/01 1 000

1+ 30 000

1+ 5 000

528 ½ riksdaler u. å. (1634) till kungens begravning. Gjuten i tenn. SM -. HK 180a. 11,87 g. 1+ 500

529 KALMAR. 2 öre 1623. SM 91a. 1,74 g. s. Obetydligt svagpräglad.

526

529

Tvåören präglade i Kalmar är alla sällsynta eller mycket sällsynta.

525

528

523

1+/01 3 000


530 KALMAR. Öre 1625. Myntmästarmärke nedtill. SM 98b. 1,77 g.

Ex Antikören auktion 1991-04-20, nr 126; Ex K-E. Schmitz 1989.

Valörangivelsens ö förefaller vara bildad av en 6:a eller 9:a.

531

531 SÄTER. Fyrk 1624. SM 106. O typ 1B. 8,52 g. Någon ärg, dock ett ovanligt välkonserverat

exemplar med skarpa, råa kanter.

532 SÄTER. 2 öre 1625. SM 107. O 19. 52,93 g. s. Mörk patina. Delvis svagt utpräglad, dock ett

bra exemplar med fina kanter.

533

533 SÄTER. 2 öre 1626. Med punkt efter R i GAR. SM 108. O 39 var. 51,88 g. Lätt korrosion.

Ex Yngve Almer offertlista 10, nr 5 (avbildad).

1+/01 1 500

1+ 800

1/1+ 8 000

1/1+ 3 000

534 SÄTER. ½ öre 1626. SM 117a. O typ 10. 13,19 g. Delvis svagt utpräglad. Lackad. 1 500

535 NYKÖPING. 2 öre 1626. SM 121. O63. 47,55 g. Något snedpräglat exemplar med skarpa

kanter och fyndpatina.

Den sällsynta varianten utan punkter över kronan.

530

535

532

534

1+/01)(01 5 000

95


96

536 NYKÖPING. Öre 1625. SM 123. O 61. 31,20 g. Plantsfel. 1/1+ 500

537 SÄTER. Öre 1626. SM 126. O 43. 29,01 g. Trevligt exemplar. 1+)(1+/01 2 000

538 SÄTER. Öre 1626. SM 126. O 43. 20,00 g. Exemplar med skarpa kanter, fyndpatina.

Mycket låg vikt.

536

1+)(1+/01 800

539 NYKÖPING. ½ öre 1625. SM 128. O typ 22. 13,54 g. åtsidan med förskjuten myntbild. 1 500

540 Klippingar; öre 1626 (2 ex, valsverkspräglade), ½ öre 1624, 1625, fyrk 1624. Trevliga exemplar.

Totalt 5 ex.

1-1+ 2 000

541 Klippingar; öre 1625 (hammarpräglad), 1626 (2 ex, valsverkspräglade), 1627. Totalt 4 ex. 1?-1 1 500

542 Klippingar; öre 1626 (2 ex, valsverks- och hammarpräglad), 1627 (valsverkspräglad), fyrk

1624. Totalt 4 ex.

543 Klippingar; öre 1626 (4 ex, varav 3 valsverkspräglade och 1 hammarpräglat), 1627 (hammarpräglad).

Totalt 5 ex.

1?-1/1+ 1 500

1?-1 1 500

544 Klippingar; fyrk 1624 samt ½ och 1 öre med svår- eller oläsliga årtal (4 ex). Totalt 5 ex. 2+-1 1 000

545 Klippingar; öre 1626 (3 ex, varav 2 hammarpräglade och 1 valsverkspräglat). Totalt 3 ex. 2-1 500

546 SÄTER. Öre 1627. Valören i nedre pilvinkeln. SM 131. 25,69 g. Frånsidan med korrosion. 1+/01)

(1/1+

546

537

538 539

300


547 SÄTER. Öre 1628. Riksvapnet mellan två rosetter. SM 134a. 30,29 g. r. Delvis något svagpräglad.

Plantsfel.

Åtsidan med riksvapnet mellan två rosetter är en ytterst sällsynt typ.

548 SÄTER. Öre 1628. Utan M i årtalet, sju ädelstenar i kronringen. Likvända sidor. SM 134b.

25,97 g. s. Ovanligt välpräglat och vackert exemplar av denna variant.

549 SÄTER. Öre 1629. Buktad sköld. SM 135. 28,00 g. åtsidan med stora valsklumpar efter en

trasig vals.

550 SÄTER. Öre 1629. Utan myntmästarmärke (pilsköld) i omskriften. Frånsidans krona

HH 14. SM 137. HH 93. Cav 76. 24,74 g. s. Lackerad.

Ex I. Carlsson (Ahlström auktion 52b, nr 1691); Ex J-O. Björk 1993; Ex S. Svensson

(SNF auktion 120, nr 605, SS 2077).

Detta mynt - utan myntmästarmärke - är mycket sällsynt förekommande.

547

548

549

550

1+/01 800

1+ 1 500

1+/01 500

1/1+ 1 000

97


98

551

551 SÄTER. Öre 1629. Rak sköld. SM 137. 26,40 g. åtsidan snedpräglad. Kantex. 1+)(1+/01 500

552 SÄTER. Öre 1631. SM 139. 29,33 g. Ompatinerad. åtsidan med valsklumpar. 1+ 300

553 SÄTER. ½ öre 1628. SM 142. 14,45 g. Xr.

Ex Ahlström auktion 51, nr 186; Ex Mynthuset auktion 2, nr 160; Ex Ahlström auktion 26,

nr 526.

Föreliggande Säterhalvöre - för övrigt ett av de vackraste kända av valören och myntorten

- uppvisar ett antal numismatiskt intressanta tecken. Årtalet har graverats MDCXXVVIII,

alltså med två V istället för ett, så att det matematiskt framstår som 1633. Vidare är bokstaven

N i omskriften spegelvänd. Under den ros som återfinns till höger om riksvapet på

åtsidan finns så det numismatiskt mest intressanta - något som skulle kunna tolkas som

en halvmåne med en stjärna i. Jan-Olof Björk, Per-Göran Carlsson och Ulf Ottosson har i

några artiklar redogjort för sina respektive tolkningar av tecknen i myntbilden (hos detta

och några andra liknande mynt), se Nordisk Filateli/Myntmagasinet 1992:4, SNT 1995:6,

1997:1 samt Mynttidningen 1995:1. Myntet är ytterst sällsynt och och vi känner endast till

högst en handfull exemplar i privat ägo. En parallell är öre klipping 1626 Säter, med årtalet

1625 på frånsidan, se t. ex. MISAB auktion 3, nr 105.

554 SÄTER. ½ öre 1630. SM 145. 15,09 g. åtsidan snedpräglad, för övrigt ett ovanligt bra exemplar.

553

554

552

01 5 000

1/1+ 500


555

555 NYKÖPING. Öre 1627. SM 149c. 23,18 g. Lätt fyndpatina och obetydlig partiell svagprägling,

dock ett naturellt och tilltalande exemplar.

Ex Ahlström auktion 55, nr 233.

556 NYKÖPING. Fyrk 1629. Med SVEC i åtsidans omskrift. SM 159. 6,63 g. Litet plantsfel.

Något snedcentrerad.

1+/01 800

1/1+ 500

557 ARBOGA. Öre 1627. SM 161b. 24,52 g. Hack. Delvis svagpräglad. Fernissad. 1 500

558 ARBOGA. Öre 1628. SM 162. 25,53 g. Frånsidan lätt snedcentrerad. Valsklump. Välpräglat

och vackert exemplar.

559 ARBOGA. Öre 1628. SM 163. 23,81 g. Kantexemplar. Frånsidan svagpräglad.

557

558

559

Beträffande typvarianter för detta mynt, se notis på nästa sida.

556

1+/01 3 000

1/1+)(1 2 000

99


100

PRÄGLINGEN AV GUSTAV II ADOLFS ÖREN OCH HALVÖREN VID ARBOGA, 1627–1628, stod under tillsyn av två

myntmästare, i tur och ordning Caspar Hedwiger åren 1627–1628 och Markus Kock 1628. Båda valörerna brukar indelas

i vardera tre typer, jämför SM 160-63 respektive 164-66. Markus Kocks öresvalör, SM 163, kan i sin tur indelas i tre typvarianter,

se tabellen nedan.

Var. Åtsida/omskrift

TypVariaNT 1

frånsida/omskrift sM anmärkning

1a Riksvapen mellan rosor1 Örn med SEX vingpennor - Xr

… SVECO GOTHO … … CVPREA …

1b Riksvapen mellan rosor1 Örn med SEX vingpennor - uNiK, i privat ägo3 … SVECO GOTHO …

TYPVARIANT 2

… CVPRE …

2 Riksvapen utan rosor2 Örn med SEX vingpennor 163 s

… SVEC GOTH …

TYPVARIANT 3

… CVPRE …

3 Riksvapen utan rosor2 Örn med SJU vingpennor -

… SVEC GOTH … … CVPREA …

1 Kronan med bl. a. sju ädelstenar i kronringen.

2 Kronan med bl. a. fem kors i kronringen.

3 Kurpfälzische Munzhandlung Mannheim, auktion 42:1327, 1992.

När det gäller ½ öret 1628 och dess sällsynthet samt de av oss kända exemplaren ber vi att få hänvisa till vår auktionskatalog

3 och den kompletterande texten till nr 1127. Det halvöre vi nu bjuder ut till försäljning är detsamma som exemplar nr 4.

560 ARBOGA. ½ öre 1627. SM 164. 13,11 g. Något snedcentrerad. 1 1 000

561

561 ARBOGA. ½ öre 1628. SM 166. 14,64 g. r. Frånsidans dåliga prägling är ett resultat av ett

tillverkningsfel. åtsidan, som däremot är mycket vacker, visar att förslitningsgraden är

ganska liten.

Ex Antikören lagerlista 20, nr 465; Ex Ahlström auktion 23, nr 129; Ex Ahlström auktion 21,

nr 187; Ex SVEA auktion 4, nr 89; Ex Strandbergs lagerlista 1975, nr 108 (”nyligen förvärvat

från utlandet”).

560

1+/01)(1? 8 000

562 ARBOGA. Fyrk 1627. SM 167. 5,61 g. Lätt korrosion/ärg, dock välpräglad. 1+ 500

562


563 SÄTER. Kreuzer 1632. Med myntmästarmärke pilsköld i frånsidans omskrift. SM 168a.

18,92 g. Repor. Korroderad. Lackerad. Plantsfel.

1?)(1 800

564 Kopparmynt 1624-1631; 4 klippingar och 8 rundmynt. Totalt 12 ex. 2-1 500

565 Kopparmynt 1626(?)-1629; 3 klippingar och 9 rundmynt. Totalt 12 ex. 2-1?/1 500

566 Kopparmynt 1620-talet-1631; 1 klipping och 11 rundmynt. Totalt 12 ex. 2-1? 500

567 Kopparmynt (rundmynt) 1627-1629. Totalt 12 ex. 2-1? 500

568

568 RIGA. 1/24 taler 1624. SB 12. 0,97 g. Välpräglat exemplar. 1+/01 500

569 WOLGAST. ½ taler 1634. SB 15. 13,77 g. s. Rispa. 1?/1 1 500

570

570 AUGSBURG. Taler 1632. SB 8. 28,67 g. Lackad.

Ex Ahlström auktion 57, nr 1276.

1/1+ 2 000

571 ERFURT. Dukat 1634. Årtalet över kronan. SB 15f. 3,41 g. Välpräglat exemplar. 1+ 5 000

572 FÜRTH. 4 kreutzer (batzen) 1632. Sköld mellan två lejon utan inre ring. SB 4. 1,87 g. s.

Reparerad perforering/hål. Korroderad.

Ex L. E. Bruun 1914, nr 990.

Mynt från den svenska besittningen Fürth förekommer endast med årtalet 1632. I praktiken

är samlaren utan extraordinarie ekonomiska resurser hänvisad till den här utbjudna

valören. De andra valörerna, vilka också är typmynt, är alla mycket sällsynta och/eller

kostsamma.

563

569

571

572

1/1+ 800

101


102

573 MAINZ (tidigare ERFURT). Dukat 1632. SB 11a (Erfurt). 3,44 g. Obetydlig kantskada.

Välpräglat exemplar med vacker guldlyster.

01 8 000

574 NÜRNBERG. Dukat 1632. SB 4. 3,44 g. Bucklig. 1+/01 5 000

575 STOCKHOLM. Öre 1619. RIGA. 1/24 taler 1624. ELBING. Groschen 1629, solidus 1633 (sista

årtalssiffran omgraverad från en 2:a). SM 72, SB 12, 29a, 36. Totalt 4 ex.

576 Tyska protestanternas glädjebetygelser över kungens framgångar 1631. Av S. Dattler. Silver,

gjuten. HK 57. Maué 29. 41,86 g. Slagmärken. Bläckskrift.

577 Kungen och drottning Maria Eleonora. Silver, gjuten och cicelerad (delvis svårtydd

inskrift). 18,97 g. Hål. Repor.

578 Kungens minne. Gjuten i tenn. HK 323. 45,08 g.

Ex S. Svensson (SNF auktion 152, nr 135).

573 574

576 577

Denna medalj fanns ursprungligen inte med i Hildebrands medaljbeskrivning sådan den

först sattes 1874. Sent i publiceringens gång inköpte emellertid grosshandlare Arfwedson

från Schultze i Tyskland en stor samling medaljer och mynt, där denna typ ingick. Medaljen

beskrivs därför av Hildbrand i ett tillägg (sidorna 621-624) och anses av denne som ett

”dåligt arbete”.

578

1?/1-01 500

1+ 1 500

1 500

1+ 500


KRISTINA (1632-1654)

579 SALA. Riksdaler 1640. SM 11. 27,88 g. Spår efter hängning. Delvis svagt utpräglad

Fin patina.

580 STOCKHOLM. Riksdaler 1643. SM 15. 27,92 g. Repor/uppgraverad. Möjligen varit monterad.

581 STOCKHOLM. Riksdaler 1644. Med ros i åtsidans omskrift. SM 16a. 28,61 g. Delvis svagt

utpräglad.

Ex Ahlström auktion 49, nr 213.

582 STOCKHOLM. Riksdaler 1646. Myntmästarmärke AG samt SALUATOR i omskriften.

SM 18a. 28,03 g. r. Repa. Rengjord.

579

580

581

582

1+ 3 000

1+)(1+/01 2 000

01 5 000

1/1+ 3 000

103


104

583 STOCKHOLM. Riksdaler 1652. SM 21. 27,80 g. Litet instämplat ägarmärke ”S”. 1?)(1 1 000

584

584 SALA. ½ riksdaler 1639. Med årtal MDCXXXVIIII. SM 23a. 14,13 g. s. Små hängspår.

Rengjord.

585 STOCKHOLM. ½ riksdaler 1646. Utan myntmästarmärke. SM 31b. 14,43 g. s. Delvis

svagpräglad. Vacker patina.

Ex Christer Nordqvist; Ex S. Svensson (SNF auktion 139, nr 139).

586 STOCKHOLM. ½ riksdaler 1652. SM 33. 14,08 g. s. Repor. Obetydlig plantsspricka.

Fin patina.

Ex Christer Nordqvist.

587

1/1+ 2 000

1+/01 5 000

1+ 3 000

587 STOCKHOLM. 1/4 riksdaler 1641. Årtalet delat av frälsarens huvud. SM 36a. 6,97 g. s. 1?/1 1 500

588 STOCKHOLM. 1/4 riksdaler 1644. Myntmästarmärke nedtill. SM 39b. 7,06 g. Xr.

Ex Ahlström auktion 28, nr 174.

Föreliggande kvartsriksdaler har en frånsida som inte uppmärksammats förrän exemplaret

såldes på Ahlströms auktion 28. Avvikelsen består tydligast i att Kristusbildens mantel

framstår som ”grovt vävd”, som Ahlströms uttrycker det. Vidare är myntmästarmärket AG

stort och hela stilen grov.

583

586

588

585

1/1+ 5 000


589 STOCKHOLM. 4 mark 1638. Liten krage. SM 42a. 21,90 g. Små kanthack (monteringsspår?)

och hack.

Ex Ahlström auktion 65, nr 179.

590 STOCKHOLM. 4 mark 1638. Stor krage. SM 42b. 21,58 g. s. Randen med märken/möjligt

hängspår.

591 STOCKHOLM. 4 mark 1641. SM 43. 21,44 g. s. Repor. Randen delvis bearbetad. Silverprov.

Ojämn patina.

592 STOCKHOLM. 4 mark 1648. SM 50. 21,87 g. Välpräglat och synnerligen vackert exemplar

med fin patina.

Ex S. Svensson (SNF auktion 145, nr 56).

589

590

591

592

1/1+ 2 000

1/1+ 2 000

1 1 000

1+/01 10 000

105


106

593 STOCKHOLM. 2 mark 1638. SM 53. 10,47 g. s. Delvis svagt utpräglad.

Ex C. O. Algård (Per Österlund Myntauktioner 1977-03-12, nr 115); Ex M. C. Hirsch mynthandel

1967-07-19; Ex H. Wennerths samling; Ex C. Sabelström 1936.

594 STOCKHOLM. 2 mark 1650. Stort porträtt och mindre myntmästarmärke DK med tre

punkter. SM 61. 10,34 g. Porträttet något svagpräglat. Tilltalande exemplar med fin patina.

595

595 STOCKHOLM. 2 mark 1650. Mindre porträtt och större myntmästarmärke DK utan

punkter. SM 61. 9,68 g. Kantskada.

1+ 5 000

1+/01 3 000

1)(1/1+ 800

596 STOCKHOLM. 2 mark 1651. SM 62. 10,10 g. s. 1+ 2 000

597

597 STOCKHOLM. 2 mark u. å. Myntmästarmärke glödghakar (stora). SM 63a. 10,13 g. Små

plantsfel. Rengjord.

01 1 500

598 Utgår. 1/1+ 1 500

599 STOCKHOLM. 2 mark u. å. Utan myntmästarmärke. SM 63b. 10,69 g. Rispor. Rengjord. 1/1+)(1 500

600 STOCKHOLM. 8 öre (mark) 1634. åtsidan med slät både yttre och inre ring. Frånsidan

med både yttre och inre ringarna strierade. SM 64. 5,14 g. Trots obetydligt plantsfel ett

mycket vackert exemplar för typen.

Ex Stockholms auktionsverk auktion 1991-03-22, nr 8180.

Tre punkter över ö i valören.

593 594

600

596

599

01 5 000


601 STOCKHOLM. 8 öre (mark) 1634. Både åt- och frånsidan med slät inre ring och strierade

yttre ringar. SM 64. 4,87 g. Rengjord. Svagpräglad - som oftast.

602 STOCKHOLM. Mark 1647. SM 71. 5,33 g. s. Små hack och rispor. Lätt korroderat fyndexemplar.

603

601

1 1 000

1+ 1 500

603 STOCKHOLM. Mark 1649. SM 76. 5,00 g. Liten kantskada. Rispor. 1?/1)(1 800

604 STOCKHOLM. Öre 1653. SM 85. 1,32 g. Något oregelbunden plants, men trevligt exemplar.

1+ 300

605 GÖTEBORG. Öre 1635. SM 86. 1,10 g. 1/1+)(1 800

606

606 AVESTA. Öre 1644. SM 109a. Tö 44:L1. 46,70 g. Lätt ärg. Obetydliga rispor. 1+ 300

607

607 AVESTA. Öre 1647. SM 112. Tö 47:E8. 51,80 g. Åtsidan med plantssläpp. Fernissad. 1/1+)(1+ 300

604

602

605

107


108

608

608 AVESTA. Öre 1651. SM 116. Tö 51:A2. 50,08 g. Små plantsfel. Obetydlig rispa. 1/1+ 300

609 SÄTER och AVESTA. Öre 1639-1652. Totalt 15 ex. 2-1? 1 000

610 SÄTER och AVESTA. Öre 1639, 1646, 1648 (?). SM 106, 111, 113 (?). Totalt 3 ex. 1-1+/01 1 000

611 AVESTA. Öre 1645. SM 110. Totalt 3 ex. 1?/1-1+/01 1 000

612 613

614

615

616

612 NYKÖPING. 1/4 öre 1633. Årtalet upptill. SM 119. 10,19 g. 1+/01 500

613 NYKÖPING. 1/4 öre 1634. årtalet upptill. Utan myntmästarmärke. SM 122. 10,23 g. s. Plantsfel.

Ex Ahlström auktion 51, nr 224; Ex Mynthusets anbudsauktion 1985-10-29, nr 77.

1+)(1+/01 1 000

614 NYKÖPING. 1/4 öre 1634. årtalet upptill. Myntmästarmärke pilsköld. SM 122. 10,00 g. 1+/01)(01 500

615 NYKÖPING. 1/4 öre 1635. Myntmästarmärke pilsköld. SM 123a. 10,84 g. Välpräglat exemplar. 1+/01 500

616 SÄTER. 1/4 öre 1640. SM 127. 9,39 g. 1/1+ 300

617

617 AVESTA. 1/4 öre 1644. Årtalet delat av kronan. SM 131. 9,98 g. Tilltalande exemplar. 01 800

618 AVESTA. 1/4 öre 1645. SM 132. 10,95 g. 1+/01 500

619 AVESTA. 1/4 öre 1633-1654. Totalt 20 ex. 1?-1/1+ 500

618


620 POMMERN. STETTIN. Taler 1642. SB 15. 28,41 g. Varit hängd. Förgylld. Uppgraverad. 1+ 1 500

621 ERFURT (RIGA?). Dukat 1645. Frånsidan utan inre ring. SB 37. 3,39 g. s. Varit infattad.

åtsidans fält uppgraverade. Obetydligt bucklig.

622 RIGA. 1/24 taler 1649, solidus 1650, 1651. LIVLAND. Solidus 1647, 1650. SB 53, 69, 70b, 6, 9.

Totalt 5 ex.

623 Drottningens abdikation 1654. Av A. Karlsteen för hans första regentlängd. Silver. HK 80.

74,36 g. Tilltalande exemplar med lätt patina.

624 Drottningens lysande och ”makalösa” snillegåvor. Av B. Gugliemada. Brons. HK 96.

92,43 g.

620

621

623

624

1+/01 8 000

1/1+-

1+/01

500

01 2 000

01 800

109


110

625 Förläningsbrev för Christoffer Rigeman af Leijonstiärna, rådsförman i Riga, på gods

”att niuta, bruka och behålla för sigh”. Egenhändigt undertecknat av drottning Kristina,

daterat Stockholms slott den 8 maj 1652. Pergament (ca 43 x 26 cm) med riksvapen i dosa

(utan lock) vidhängande i gula och blåa band. Handskiven transkription medföljer.

625

5 000


KARL X GUSTAV (1654-1660)

626 STOCKHOLM. Riksdaler 1654. Utan stjärnor vid myntmästarmärket på frånsidan.

SM 14a. 29,10 g. Mycket vackert och välpräglat exemplar med fin patina och stämpel-

glans på frånsidan.

627

01)(01/0 75 000

627 STOCKHOLM. 2 mark u. å. SM 16. 9,93 g. Silverstöld runt randen. 1/1+ 1 000

628 STOCKHOLM. 2 mark 1656. SM 17. 10,51 g. Rispor. Åtsidan rengjord. 1/1+)(1+ 1 500

629

629 STOCKHOLM. 2 mark 1657. SM 18. 10,36 g. s. Tilltalande exemplar. 1+ 2 000

630 STOCKHOLM. Öre 1656. SM 29. 1,12 g. 1+ 800

631 STOCKHOLM. 2/3 riksdaler 1660. Kastmynt till kungens begravning. SM 39. J&H 25.

17,14 g.

626

631

628

630

1+ 5 000

111


112

632

632 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1660. Kastmynt till kungens begravning. Sju rader text.

SM 40. J&H 26. 8,65 g. Repor. Rengjord. Plantsfel.

633 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1660. Kastmynt till kungens begravning. Sex rader text.

SM 41. J&H 27. 8,75 g. Obetydliga rispor.

1+ 2 000

1+ 3 000

634 ELBING. 1/24 taler 1658. SB 63. 1,29 g. Xr. Plantsfel. Dåligt präglad. 1+ 2 000

635 THORN. 18 groschen u. å. SB 1. 6,52 g. Obetydliga rispor. 1+/01 2 000

636 POMMERN. STETTIN. 2 dukater 1658. SB 29. 6,80 g. r. Litet hack.

Ex C-A. Lindblom; Ex L. E. Bruun 1914, nr 1211.

Enligt uppgift ska detta exemplar ha tillhört Gunnar Ekström, vilken bytte bort det mot ett

annat mynt som han saknade i sin omfattande och berömda samling. När Ekströms tvådukat

såldes på Ahlströms auktion 35, var det istället Israel Berghmans exemplar.

634

635

636

637

1/1+ 50 000

637 STRALSUND. 1/16 taler 1658. SB 37. 1,50 g. 1+ 500

633


638 Tronföljarens belöningsmedalj 1649/50. Möjligen av J. B. Braun eller G. Pfründt. Silver.

HK 1. 23,31 g. r. Hål för bäranordning.

Jämför med Bonde auktion 6 (nr 225), om vilket objekt - även denna en belöningsmedalj

- katalogförfattarna skriver: Medaljen är fint gjuten och porträttet skickligt cicelerat och

fastsatt med två stift. Karl Gustav delade ut dessa medaljer som tronföljare och som kung.

Se ”Hans Majestät Konungens medalj och dess föregångare” av Christopher von Warnstedt

samt ”Numismatisk kommentar” av Lars O. Lagerqvist, Myntkontakt (SNT) 1985:7.

638

639

1/1+ 5 000

639 Tåget över Stora Bält 1658. Av A. Karlsteen. Brons. HK 28. 142,89 g. s. Obetydliga fläckar. 1+/01 3 000

113


114

KARL XI:S LÅNGA REGERINGSINNEHAV innebar stora utmyntningsvolymer.

Detta ser man t. ex. genom att studera

auktionskataloger - denne regents avdelningar hör till de

längre. Eftersom vi på denna auktion kan erbjuda så

många av de för samlare så begärliga tvåmarkerna,

har vi valt att referera till Bonnier (Berta Holmberg,

Beskrivning över Isidor Adolf Bonniers samling Carl

XI:s mynt, Stockholm 1931). Bonniers samling var

rikhaltig, inte minst beträffande just denna valör.

Dessvärre är beskrivningen inte helt lättläst och

med sin låga upplaga är verket eftersökt. Vi har

dock glädjen att utbjuda ett exemplar av Bonnier,

nr 305 på denna auktion.

KARL XI (1660-1697)

Utrop 640

640 STOCKHOLM. Dukat 1675. SM 22. Bo -. 3,46 g. r. Praktexemplar med porträtt som

framstår som frostat - en exceptionell 1600-talsdukat.

Ex J. Hagander (Künker auktion 196, Hagander 2, nr 5072); Ex Galerie des Monnaies,

Geneve, Schweiz.

01/0 50 000

641 STOCKHOLM. 1/4 dukat 1692. SM 50. Bo 28. 0,87 g. Rispor. Varit böjd. 1+/01 3 000

642 STOCKHOLM. 8 mark 1666. Hel omskrift. SM 55a. Bo 38. 31,58 g. s. Skickligt avlägsnad

broschmontering. Lackerad. Vacker patina.

640

641

642

01 8 000


643

644 645

643 STOCKHOLM. 8 mark 1692. Tunn kantlinje innanför pärlringen på båda sidor. SM 61.

Bo 45. 31,56 g.

644 STOCKHOLM. 8 mark 1692. Tunn kantlinje innanför pärlringen på båda sidor. SM 61.

Bo 45. 31,10 g. Repor. Rengjord.

645 STOCKHOLM. 8 mark 1693. Utan tunn kantlinje innanför pärlringen. SM 62.

Bo 49. 31,11 g.

646 STOCKHOLM. 8 mark 1693. Tunn kantlinje innanför för pärlring på åtsidan. SM 62.

Bo 46. 30,89 g. Smärre plantsfel.

646

647

1+ 3 000

1/1+ 2 000

1+/01)(01 5 000

1 1 500

647 STOCKHOLM. 8 mark 1695. SM 64. Bo 51. 30,98 g. Obetydligt plantsfel. 1/1+ 2 000

115


116

648 STOCKHOLM. 4 mark 1664. Delad omskrift. SM 66b. Bo 55. 20,04 g. s. Monteringsspår.

Kanthack.

1/1+)(1+ 3 000

649 STOCKHOLM. 4 mark 1664. Hel omskrift. SM 67. Bo 56. 20,50 g. s. Rispor. Rengjord. 1+ 5 000

650

650 STOCKHOLM. 4 mark 1668. SM 70. Bo 59. 20,71 g. Välpräglat och tilltalande exemplar

med patina.

1+/01 5 000

651 STOCKHOLM. 4 mark 1669. SM 72. Bo 60. 21,31 g. s. 1/1+ 3 000

652

652 STOCKHOLM. 4 mark 1683. Myntmästarmärke DF. SM 74b. Bo 65. 20,81 g. Åtsidan med

gnidspår. Plantsfel.

648

649

1/1+ 1 000

653 STOCKHOLM. 4 mark 1687. SM 78. Bo (69). 20,04 g. Smårepor. 1+ 1 000

651

653


654 655

654 STOCKHOLM. 4 mark 1690. SM 81. Bo (72). 20,63 g. 1)(1/1+ 800

655 STOCKHOLM. 4 mark 1694. SM 85. Bo (77). 20,57 g. Kanthack. Plantsfel. 1/1+ 500

656

656 STOCKHOLM. 4 mark 1694. Sista årtalssiffran omgraverad från en 3:a. SM 85. Bo (77).

20,34 g. Repor. Ojämn bottenyta/korroderad.

1/1+ 500

657 STOCKHOLM. 4 mark 1695. SM 86. Bo 79. 20,53 g. Varit infattad. 1/1+ 500

658

658 STOCKHOLM. 2 mark 1661. SM 88. Bo 82. 10,36 g. s. Frånsidan med repor. Välpräglad. 1+/01 5 000

659 STOCKHOLM. 2 mark 1662. Pärlformad kantring. SM 90. Bo 85. 9,41 g. Varit hängd.

Rengjord.

660 STOCKHOLM. 2 mark 1662. Slät kantring. SM 90. Bo 89. 9,77 g. Smårepor. Randen med

repor.

1+ 1 500

1/1+ 2 000

661 STOCKHOLM. 2 mark 1663. Myntmästarmärke GW. SM 91a. Bo 98. 10,08 g. Rengjord. 1 1 000

657

659

660 661

117


118

662

662 STOCKHOLM. 2 mark 1664. Stor krage. SM 101a. Bo 123. 10,02 g. 1)(1/1+ 1 000

663 STOCKHOLM. 2 mark 1664. Stor krage. Ros på harnesket. SM 101a. Bo 139/146? 10,08 g. 1?/1)(1 500

664 STOCKHOLM. 2 mark 1664. B-kronor. SM 101d. Bo 136/123. 10,35 g. 1/1+ 1 000

665 STOCKHOLM. 2 mark 1665. Myntmästarmärke IK. SM 105c. Bo 157. 9,66 g. Litet plantsfel.

1+ 1 500

666 STOCKHOLM. 2 mark 1665. Myntmästarmärke IAK. SM 105h. Bo 162. 10,58 g. 1+ 1 500

667 STOCKHOLM. 2 mark 1665. Myntmästarmärke pil. SM 106b. Bo 171. 10,34 g. Svagpräglad. 1 500

668 669

668 STOCKHOLM. 2 mark 1665. Myntmästarmärke IAK. SM 106d. Bo 189)(162. 10,50 g. 1/1+ 1 000

669 STOCKHOLM. 2 mark 1665. Myntmästarmärke IK. SM 107a. Bo 181. 10,35 g. Vackert

exemplar.

663

664 665

666

667

1+/01 3 000


670 671

670 STOCKHOLM. 2 mark 1665. Myntmästarmärke IAK. SM 107c. Bo 187. 10,45 g. Fin patina. 1/1+ 1 000

671 STOCKHOLM. 2 mark 1665. Myntmästarmärke IK. SM 108c. Bo (194). 9,92 g. s. Tilltalande

exemplar, trots viss svagprägling på porträttet.

672

1/1+ 1 500

672 STOCKHOLM. 2 mark 1666. Omskriften delad av porträttet. SM 111a. Bo (197). 9,91 g. 1/1+ 800

673 STOCKHOLM. 2 mark 1666. Omskriften ej delad av porträttet. SM 111b. Bo 201. 10,36 g. 1+ 1 500

674

674 STOCKHOLM. 2 mark 1666. SM 112. Bo 203. 10,41 g. Partiellt svagpräglad.

Myntämnet för denna prägling har varit ojämnt tjockt. Detta har resulterat i en ofullständigt

utpräglad myntbild, som ger den kuriösa effekten att ordet REX i åtsidans omskrift

inte är skönjbart.

01 1 500

675 STOCKHOLM. 2 mark 1667. SM 115. Bo 214. 10,40 g. Välpräglat exemplar. 1+ 1 000

676

676 STOCKHOLM. 2 mark 1667. SM 116b. Bo 216. 9,79 g. Obetydliga repor, annars ett gott

exemplar.

1+ 800

677 STOCKHOLM. 2 mark 1668. SM 118. Bo 234. 9,88 g. Små plantsfel. 1/1+)(1+ 1 000

673

675

677

119


120

678 679

678 STOCKHOLM. 2 mark 1669. SM 120a. Bo 242. 10,80 g. Kantexemplar. 1/1+ 800

679 STOCKHOLM. 2 mark 1669. Utan myntmästarmärke. SM 120d. Bo 867. 10,09 g. 1+)(1/1+ 1 000

680

680 STOCKHOLM. 2 mark 1670. SM 121a. Bo 254. 9,98 g. Rengjord. 1)(1/1+ 500

681 STOCKHOLM. 2 mark 1670. SM 121b. Bo 274. 10,47 g. 1/1+ 800

682

682 STOCKHOLM. 2 mark 1671. SM 122a. Bo -. 10,59 g. Välpräglat exemplar. 1+ 1 000

683 STOCKHOLM. 2 mark 1672. Myntmästarmärke DF i monogram. SM 124c. Bo 309. 10,51 g.

Obetydliga rispor. Bra exemplar.

684

1+ 1 000

684 STOCKHOLM. 2 mark 1673. SM 125. Bo -. 9,94 g. Litet hack. 1+ 1 000

685 STOCKHOLM. 2 mark 1674. SM 126. Bo 323. 10,17 g. 1/1+)(1+ 1 000

681

683

685


686 687

686 STOCKHOLM. 2 mark 1674. SM 127b. Bo 332. 10,15 g. Obetydliga kanthack. Partiellt svagpräglad.

1+/01)(1+ 1 500

687 STOCKHOLM. 2 mark 1675. SM 128a. Bo 338. 10,11 g. Repig/uppgraverad. 1+ 500

688

688 STOCKHOLM. 2 mark 1675. SM 128b. Bo 339. 10,20 g. 1/1+ 800

689 STOCKHOLM. 2 mark 1676. SM 129b. Bo 342. 10,40 g. 1+ 1 000

690

690 STOCKHOLM. 2 mark 1676. SM 129b. Bo 345. 9,94 g. 1/1+ 1 000

691 STOCKHOLM. 2 mark 1677. Vänstervänt porträtt. SM 130. Bo 346. 9,12 g. r. Kraftigt korroderat

fyndexemplar.

692

692 STOCKHOLM. 2 mark 1677. Högervänt porträtt. Sista årtalssiffran omgraverad. SM 131.

Bo 349. 10,37 g. Porträttet svagt utpräglat.

1 800

1+ 2 000

693 STOCKHOLM. 2 mark 1680. SM 136. Bo (353). 10,33 g. Rengjord. Delvis svagpräglad. 1+/01 1 500

689

691

693

121


122

694

694 STOCKHOLM. 2 mark 1680. SM 136. Bo -. 9,68 g. Rengjord. Delvis svagpräglad. 1/1+ 500

695 STOCKHOLM. 2 mark 1681. SM 137. Bo 355. 10,19 g. 1 500

696

696 STOCKHOLM. 2 mark 1683. SM 139. Bo 362. 9,64 g. Rengjord. Välpräglad. 1+/01 1 500

697 STOCKHOLM. 2 mark 1685. SM 141. Bo 368. 10,17 g. Rengjord. Lätt fyndkaraktär. Delvis

svagpräglad.

698

1+ 1 000

698 STOCKHOLM. 2 mark 1687. SM 143. Bo (376). 10,47 g. Rispa, ändock tilltalande. 1+ 800

699 STOCKHOLM. 2 mark 1687. SM 143. Bo (376). 10,37 g. Rengjord. 1/1+ 500

700 STOCKHOLM. 2 mark 1689. SM 145. Bo 388. 10,55 g. Smårepig yta. Rengjord. 01 1 500

701 STOCKHOLM. 2 mark 1689. SM 145. Bo 385. 10,10 g. Smårepig. Rengjord. 1+ 500

695

697

699

700 701


702 703

702 STOCKHOLM. 2 mark 1690. SM 146. Bo 390. 9,95 g. 1+ 800

703 STOCKHOLM. 2 mark 1691. SM 147. Bo 391. 10,11 g. 1+)(1/1+ 500

704

704 STOCKHOLM. 2 mark 1692. SM 148. Bo 395. 10,57 g. Lätt skrapmärke. Smårepig.

Rengjord.

1+ 500

705 STOCKHOLM. 2 mark 1693. SM 149. Bo 401. 10,09 g. 1/1+)(1+ 500

706 707

706 STOCKHOLM. 2 mark 1694. SM 150. Bo 404. 10,65 g. Smårepig yta. Rengjord. 01 1 000

707 STOCKHOLM. 2 mark 1694. SM 150. Bo 402. 10,30 g. Rengjord. 1+/01 800

708 709

708 STOCKHOLM. 2 mark 1695. SM 151. Bo 408. 9,94 g. Plantsfel i kanten, i övrigt bra. 1+ 800

709 STOCKHOLM. 2 mark 1696. SM 152. Bo 411. 10,01 g. Gniden. 1+ 500

710 STOCKHOLM. 2 mark 1665, 1666, 1667, 1669 (2 ex), 1671, 1674, 1683. Totalt 8 ex. 1-1+ 3 000

711

711 STOCKHOLM. Mark 1664. SM 156a. Bo 416. 4,71 g. s. 1/1+ 2 000

705

123


124

712

712 STOCKHOLM. Mark 1671. SM 163a (Detta ex!). Bo 435. 5,44 g. r.

Ex Ahlström auktion 32, nr 301.

1+ 5 000

713 STOCKHOLM. Mark 1685. SM 170. Bo 442. 4,74 g. Smårepor. 1/1+)(1+ 800

714

714 STOCKHOLM. Mark 1697. SM 182. Bo 457. 5,04 g. 1 800

715 STOCKHOLM. 4 öre 1668. SM 191. Bo 474. 3,57 g. Plantsfel. 1+/01 500

716

716 STOCKHOLM. 4 öre 1670. Med årtalet 670. SM 193c. Bo -. 3,34 g. s. 1/1+ 1 500

717 STOCKHOLM. 4 öre 1672. Myntmästarmärke DF i antikvastil. SM 195b. Bo 537. 3,24 g.

Obetydlig rispa. Kantex.

718 719

1+/01 500

718 STOCKHOLM. 2 öre 1667. SM 212. Bo (681). 1,84 g. 1+ 300

719 STOCKHOLM. Öre 1697. SM 250. Bo 862. 1,25 g. 1+)(1/1+ 300

720 STOCKHOLM. 2 mark 1697. Kastmynt till kungens begravning. SM 251. Bo -. J&H 28.

10,37 g. s.

720

713

715

717

1/1+)(1+ 5 000


721 722

721 LANDSKRONA. 2 öre 1675. Myntmästarmärke glödghakar. SM 254a. Bo -. 1,89 g. Rispor.

Rengjord.

722 LANDSKRONA. 2 öre 1675. Myntmästarmärke HIH. SM 254b. Bo -. 1,46 g. r.

Myntmästarinitialerna HIH betecknar Henrik Johan Hille. Hille kom till Landskrona över

Östersjön från en myntmästartjänst i Stralsund. I den skånska staden efterträdde han

myntmästaren Henning Kämpe (för dennes myntmästarmärke, se objekt nr 721 ovan).

Hille kom att bli Landskronas siste myntmästare - han lämnade sin svenska tjänst till förmån

för Stralsund igen när danskarna intog Landskrona 1676. 1675 års tvåöre med Hilles

myntmästarmärke är mycket sällsynt.

723 AVESTA. 2 daler SM 1676 (otydliga hörnstämplar, svårtytt årtal). Stort, tunt ämne.

SM 278. 2675 g. s.

Denna plåt är präglad på ett mycket stort ämne, som i storlek inte avviker mycket från

ämnet till en fyradalersplåt. Vikten är dock den korrekta, varför ämnet är mycket tunt.

Samtliga fyra hörnstämplar har samma, tillplattade utseende, vilket troligen beror på att

stampen varit defekt. Plåten emanerar från ett ryskt husgrundsfynd.

723

1+/01 1 500

1 2 000

50%

1/1+ 12 000

125


126

724 AVESTA. Daler SM 1676. SM 305. 1359 g. s.

Plåtmynt, dessa för Sverige så speciella mynt, borde ingå i varje bred samling av äldre svenska

mynt. Det är inte bara myntsamlare som köper plåtmynt – de har även intresse för och

köps av de som är allmänt historiskt intresserade eller roade av antikviteter etc. Till spridningen

bidrar att de inte är allt för kostsamma; från Fredrik I:s stora och långa utmyntning

kan man som bekant komma över ett exemplar för några tusenlappar. De exklusivaste

plåtarna är de från 1600-talet, eftersom det grovt räknat går femton 1700-talsplåtar på

varje 1600-talsplåt. De äldre plåtarna kan också ses som historiskt intressantare, eftersom

utmyntningen då var särskilt viktig för rikets ekonomi och de visualiserar kopparproduktionens

betydelse för stormakten Sverige.

725 AVESTA. 2 ½ öre KM 1661. Ruta mellan frånsidans kronor. SM 329. Bo 876. 37,18 g. Som

ofta litet kantex. Frånsidan obetydligt snedpräglad. Vacker, nötbrun patina.

724

725

50%

1+ 18 000

1+ 10 000


726 AVESTA. 2 ½ öre KM 1661. Ruta mellan frånsidans kronor. SM 329. Bo 876. 35,77 g.

Skador.

727 AVESTA. 2 öre KM 1662. Litet C·R·S. SM 331. Bo 880. 32,06 g. Plantsfel, dock ett mycket

vackert exemplar med fin ådring i bottenytan och vassa kanter.

Ex MISAB auktion 2, nr 743; Ex Ahlström auktion 46, nr 410.

728 AVESTA. 2 öre KM 1664. SM 333. Bo 883. 35,32 g. Frånsidan snedcentrerad och med små

ärgfläckar, ändå ett tilltalande exemplar.

729 AVESTA. Öre KM 1661. Ruta i övre pilvinkeln. SM 335. Bo 886. 17,30 g. Fyndpatina. Frånsidan

snedcentrerad.

726

727

728

729

1? 2 000

1+/01 1 000

1+)(1+/01 800

01 500

127


128

730

730 AVESTA. ½ öre KM 1661. SM 340. Bo 892. 8,55 g. Fin patina.

Notera den väsentligt mindre diametern än för efterföljande år.

731 AVESTA. ½ öre KM 1662. SM 341. Bo (893). 9,17 g.

Notera den väsentligt större diametern än för föregående år.

1+)(1/1+ 800

1+ 800

732 AVESTA. Öre SM 1673. Med ros. SM 345a. Bo 898. 54,01 g. Kantskador. 1 300

733 AVESTA. Öre SM 1673. Med lilja och SM krona A. SM 345d. Bo -. 48,27 g. s. Frånsidan

snedcentrerad och med plantsfel.

734 AVESTA. Öre SM 1673. Med lilja och SM krona B. SM 345e. Bo 899. 48,75 g. Små plantsfel,

eljest välpräglat exemplar.

732

733

734

731

1 800

1/1+ 1 000


735 AVESTA. Öre SM 1677. SM 348. Bo 906. 41,93 g. Plantsspricka och snedcentrerad, i övrigt

vackert exemplar.

736 AVESTA. Öre SM 1685. SM 354. Bo 912. 40,95 g. Lätt korrosion och litet kantslag, i övrigt

ett hyggligt välpräglat och skarpt exemplar.

1+/01 500

1+/01 500

737 AVESTA. Öre SM 1686. SM 355. Bo 913. 40,99 g. Monteringsspår. 1+)(1+/01 300

738 AVESTA. 1/6 öre SM 1666-1682. Totalt 30 ex. 1?-1 500

739 AVESTA. 1/6 öre SM 1666-1686. Totalt 30 ex. 1?-1 500

740 AVESTA. Öre SM 1676-1686. Många trevliga exemplar. Totalt 9 ex. 1?-1+ 3 000

741 REVAL. 4 öre (rundstück) 1669. SB 105. GH 1337. 3,82 g. Bra exemplar.

Ex Ahlström auktion 66, nr 302.

735

736

737

741 742

1+ 1 500

742 REVAL. 4 öre (rundstück) 1671. SB 108. GH 1340. 3,18 g. 1+ 1 500

129


130

743 RIGA. Dukat 1664. Fin manteldrapering. SB 88a. GH 1556 (7R). 3,49 g. Xr. Vacker guldlyster.

Ex C-A. Lindblom.

1664 års Riga-dukat förekommer i två olika utföranden, där det främst är porträttbilden

av den nioårige kungen som är notabel. Båda varianterna är mycket sällsynta. Vi har kännedom

om mindre än en handfull försäljningar (av SM 88a) de senaste två årtiondena.

Föreliggande exemplar är möjligen marknadens bästa.

744 RIGA. Taler 1660. SB 92a. GH 1560. 28,21 g. s. Vacker patina.

Vid Karl X Gustavs död i Göteborg 1660, var den tillträdande Karl XI inte fem år fyllda. Karl

XI fick därmed en av våra längsta regeringstider - när han dog i kräfta bara 41 år gammal

hade han regerat (låt vara under förmyndarstyre i början) landet i drygt 37 år. Det är också

därför som hans mynt tilldrar sig speciellt intresse i det vi kan se både kungen åldras och

kläd- och stilideal ändras. Det är intressant att notera att den första porträttbilden på ett

mynt som uppträder efter regeringsskiftet är från myntningen i Riga (för övrigt Sveriges

till invånarantalet största stad under stormaktstiden), där föreliggande taler fick sprida

bilden av den nye regenten. Först året efter begåvades moderlandet med en myntbild av den

unge kungen.

1+/01 75 000

1+/01 25 000

745 RIGA. 1/24 taler 1669. SB 98. GH 1567. Totalt 2 ex. 1-1+ 300

746 POMMERN. STETTIN. 2/3 taler 1683. SB 99. 18,40 g. Randen bearbetad. Åtsidan uppgraverad.

Ex Ahlström auktion 55, nr 1208.

743

744

746

1+ 500


747 748

747 POMMERN. STETTIN. 1/3 taler 1673. SB 125c. 9,84 g. 1+ 800

748 POMMERN. STETTIN. 1/3 taler 1674. SB 124. 10,35 g. 1)(1/1+ 300

749 BREMEN-VERDEN. Taler 1692. SB 13. 29,01 g. s. Bra patina. 1+ 15 000

750 BREMEN-VERDEN. 2/3 taler 1675. Bild med mantel. SB 19. 16,32 g. Tilltalande exemplar.

Ex Ahlström auktion 63, nr 617.

751 BREMEN-VERDEN. 1/6 taler 1674. SB 28. 3,86 g. s. Obetydlig rispa. Tilltalande patina.

Ex Ahlström auktion 63, nr 619.

752

750

1+ 2 000

1/1+ 1 500

752 BREMEN-VERDEN. 1/12 taler 1682. SB 30a. 2,94 g. Jämnt exemplar med fin patina. 1/1+ 300

753 BREMEN-VERDEN. 1/16 taler 1668. SB 36. 1,63 g. Rengjord. Plantsspricka.

Ex Ahlström auktion 56, nr 1532.

754 Smärre besittningsmynt 1662-1697 från Bremen-Verden, Pommern, Reval och Stralsund.

Totalt 17 ex.

749

753

751

1+ 300

1?-1/1+ 2 000

131


132

755 Kungens kröning i Uppsala domkyrka 1675. Av A. Karlsteen. Silver. HK 44a. 14,43 g. 1/1+ 1 500

756 Kungens kröning i Uppsala domkyrka 1675. Av A. Karlsteen. Brons. HK 44a. 13,05 g.

Obetydlig fläck, dock ett mycket tilltalande exemplar med röd stämpelglans.

757

759

755

01/0 1 000

757 Segern i slaget vid Lund 1676. Av J. G. Breuer. Silver. HK 53. 57,10 g. s. Tilltalande exemplar. 1+/01 5 000

758 Segern i slaget vid Lund 1676. Av A. Karlsteen. Silver. HK 58. 38,64 g. s. Randen med

slagmärke.

758

1/1+ 1 500

759 Jubelfesten 1693 till minne av Uppsala möte. Av A. Karlsteen. Silver. HK 119. 104,77 g. s. Hack. 1)(1? 500

756

757

759


760 Kungens resa till Norrbotten 1694. Av A. Karlsteen. Tenn. HK 123. 65,77 g. 1+/01 500

761 Kungen och drottning Ulrika Elenonora d. ä. Av A. Meybusch. Brons. HK 150. 33,54 g.

Borrhål på randen.

1+ 500

762 Kungen och drottning Ulrika Eleonora d. ä. Av A. Meybusch. Silver. HK 153. 12,29 g. s. 1+ 1 500

763

763 Drottning Ulrika Eleonora d. ä:s kröning i Stockholms storkyrka 1680. Av A. Meybusch.

Silver. HK 5. 24,64 g. s.

764 Drottning Ulrika Eleonora d. ä:s kröning i Stockholms storkyrka 1680. Av A. Karlsteen.

Silver. HK 6. 13,85 g. Varit hängd? Repor.

760

761

762

764

1+ 2 000

1 500

133


134

KARL XII (1697-1718)

765 STOCKHOLM. Dukat 1714. SM 16. 3,49 g. s. Obetydlig rispa, dock ett ovanligt vackert

exemplar.

765

766

01 20 000

766 STOCKHOLM. Riksdaler 1713. Bredare krona och lejon. SM 28a. 29,12 g. Kanthack. 1/1+)(1+ 5 000

767

767 STOCKHOLM. Riksdaler 1718. SM 29a. 29,62 g. Vacker patina.

Ex T. O. Erickson (Ahlström auktion 22, nr 771).

768

768 STOCKHOLM. Riksdaler 1718. SM 29a. 29,05 g. Rispor.

Ex Ahlström auktion 58, nr 680.

1+)(1+/01 15 000

1/1+ 5 000


769 STOCKHOLM. Riksdaler 1718. SM 29a. 29,12 g. Stor kantskada (hängspår?). Rengjord. 1/1+ 3 000

770 STOCKHOLM. Riksdaler 1718. SM 29a. 28,72 g. 1?/1 1 500

771 STOCKHOLM. 8 mark 1701. SM 35. 31,49 g. s.

Ex The Carl Gustaf Collection (Spink 2000, nr 997); Ex K-E. Schmitz (Coins and

Banknotes of Sweden II, nr 1094).

769

770

771

772 773

01)(1+/01 20 000

772 STOCKHOLM. 4 mark 1698. SM 39. 20,20 g. Små plantsfel i kanten. 01 3 000

773 STOCKHOLM. 4 mark 1699. SM 41. 21,06 g. 1+ 2 000

135


136

774

774 STOCKHOLM. 4 mark 1700. SM 42. 20,60 g. Plantsfel. Rengjord. 1+ 1 000

775 STOCKHOLM. 2 mark 1697. SM 56. 10,19 g. s. Rengjord. 1+/01 2 000

776 777

776 STOCKHOLM. 2 mark 1701. SM 62. 10,27 g. Lätt korroderad. Rispor. 1/1+ 800

777 STOCKHOLM. 2 mark 1709. SM 49. 9,84 g. Kantexemplar. 1?/1)(1 500

778 779

778 STOCKHOLM. 2 mark 1713. SM 74b. 10,44 g. Trevligt exemplar. 1+/01 2 000

779 STOCKHOLM. 2 mark 1716. Med stavning CAROL. SM 77b. 10,30 g. Liten repa. Litet

plantsfel i kanten.

Ex Ahlström auktion 63, nr 666.

780

1+ 1 500

780 STOCKHOLM. Mark 1699. SM 81. 5,20 g. Obetydligt korroderad. 1/1+ 800

781 STOCKHOLM. Mark 1711. SM 93. 5,03 g. Obetydlig ärg. 01 3 000

782

782

STOCKHOLM. Mark 1712. SM 94. 4,98 g. Rengjord. Obetydlig repa. 1+ 1 500

781

775


783 STOCKHOLM. 5 öre 1706. Myntmästarmärke HZ. SM 106a. 3,43 g. 1+ 300

784 STOCKHOLM. 5 öre 1711. SM 111. 3,23 g. 1+ 300

785 STOCKHOLM. 4 öre 1717. Sista årtalssiffran omgraverad från en 6:a. SM 117a. 2,68 g.

Plantsfel. Repor.

1+/01 500

786 STOCKHOLM. 4 öre 1718. SM 118. 2,69 g. 1+/01 800

787

783

785

787 STOCKHOLM. 2 öre 1716. SM 119. 1,26 g. 1/1+)(1+ 800

788 STOCKHOLM. Öre 1714. SM 138. 1,27 g. Mycket vackert och välpräglat exemplar med

attraktiv patina.

01/0 1 000

789 STOCKHOLM. Öre 1717. SM 141. 1,23 g. 1+/01 300

790 STOCKHOLM. 4 caroliner 1718. SM 142. 25,84 g. Småhack på randen. 1/1+)(1+ 3 000

791

790

791 STOCKHOLM. 2 caroliner 1718. SM 143. 13,27 g. Högst obetydliga plantsfel. 1+ 2 000

792 STOCKHOLM. 2 caroliner 1718. SM 143. 13,38 g. Repa. 1/1+ 1 500

788

784

786

792

789

137


138

793 STOCKHOLM. Carolin 1718. SM 144. 6,69 g. Något ojämn patina. 1/1+)(1 1 000

794 Utgår.

795

795 AVESTA. Daler SM 1715. SM 180. 728 g. Grafiterad. 1/1+ 5 000

796 AVESTA. Daler SM 1717. Motstämplad med Götalands och Svealands vapen. SM 182. 703 g.

s. Repor.

Ex Christer Nordqvist.

Tingström (1986) noterar endast totalt 16 exemplar - av såväl motstämplade som icke

motstämplade - i offentlig och privat ägo.

793

797

1/1+ 5 000

797 AVESTA. ½ daler SM 1715. SM 194. 378 g. En sida/kant med repor. 1/1+ 2 000

796

- Plåtmynten på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek -


798 AVESTA. 1/6 öre SM 1715. Med punkter efter R och S. SM 210a. 3,17 g. 1+ 300

799 AVESTA. 1/6 öre SM 1715. Utan punkter efter R och S. SM 210b. 3,27 g. 1/1+ 300

800

800 STOCKHOLM. Daler SM 1715. Kronan. SM 213. 3,00 g. Ett par knappt förnimbara rispor,

för övrigt ett bra exemplar av denna mynttyp som sällan förekommer i hög kvalitet.

01 800

801 STOCKHOLM. Daler SM 1718. Flink och Färdig. SM 216. 5,09 g. 1+/01 500

802 STOCKHOLM. Daler SM 1718. Ivpiter. SM 217a. 4,68 g. 1+/01 500

803

803 STOCKHOLM. Daler SM 1718. Saturnus. SM 218. 4,93 g. 1+/01 500

804 STOCKHOLM. Daler SM 1718. Phoebus. SM 219. 4,31 g.

Detta nödmynt - eller mynttecken - har präglats två gånger, med en tämligen kraftig snedprägling

som följd. Dubbelpräglade nödmynt är mycket ovanliga och detta exemplar är ytterligare

intressant eftersom det dessutom vridits omkring 180 grader mellan präglingarna.

805 STOCKHOLM. Daler SM 1718. Mercurius. SM 221. 4,66 g. Välpräglat exemplar med en del

röd lyster bevarad - tilltalande.

806 STOCKHOLM. Daler SM 1716-1719. Serie mynttecken (alla utom Kronan). SM 214-222

(utom 217b). Totalt 9 ex.

807

798 799

801 802

807 POMMERN. STETTIN. 2/3 taler 1706. SB 224. 16,92 g. Varit hängd, dock tilltalande exemplar

med skarpa kanter.

804

1 500

01 800

1-1+/01 1 500

1+ 1 000

808 POMMERN. STETTIN. 2/3 taler 1709. SB 233. 17,18 g. Svagpräglat porträtt. 1 1 000

808

805

139


140

809 STRALSUND. 2/3 taler 1707. Liten text. SB 108a. 16,56 g. Delvis svagt utpräglad. Plantsfel. 1+ 800

810 STRALSUND. 2/3 taler 1707. Stor text. SB 108b. 16,89 g. 1/1+ 800

811 Segern i slaget vid Narva 1700. Av R. Hartman. Brons. HK 40a. 26,13 g. Vacker patina. 01/0)(01 1 500

812 Kungens segrar och övriga ärorika bedrifter under åren 1700-1706. Av G. Hautsch. Silver.

HK 107. 7,33 g. Uppgraverad. Fin ton.

813 Magnus Stenbocks seger över danskarna vid Helsingborg 1710. Silver. HK 158. 14,14 g. s.

Vacker patina.

809

810

811

812

813

1+ 800

1/1+ 1 000


ULRIKA ELEONORA (1718-1720)

814 STOCKHOLM. Dukat 1720. SM 3. SMH 2:2. 3,46 g. s. Små hack. Något gniden åtsida. 1+ 10 000

815 STOCKHOLM. Riksdaler 1719. SM 4. SMH 3. 29,37 g. Rengjord. Filspår på randen kl. 12.

Litet plantsfel i randen.

816 STOCKHOLM. 4 mark 1720. SM 5. SMH 4. 20,74 g. s. Mycket vackert och välpräglat

exemplar med fin bottenyta - ett härligt exemplar!

Ex Ahlström auktion auktion 60, nr 499.

817

1 5 000

01 30 000

817 STOCKHOLM. 2 mark 1719. SM 6. SMH 5. 10,59 g. Fläckig patina. 1+ 3 000

818 STOCKHOLM. Mark 1719. SM 7. SMH 7:1. 5,24 g. 1/1+ 3 000

819

814

815

816

819 STOCKHOLM. 5 öre 1719. SM 9. SMH 8. 3,47 g. 1 300

820 STOCKHOLM. Öre 1720. SM 10. SMH 9. 1,16 g. 1/1+ 500

818

820

141


142

821 STOCKHOLM. 2 mark 1719. Kastmynt till drottningens kröning. SM 11a. SMH 6. J&H 31.

9,97 g.

822 AVESTA. Daler SM 1720. SM 20. SMH 15:2. 766 g. s. Korroderad.

Tingström (1986) noterar totalt 32 exemplar i offentlig och privat ägo.

823 STOCKHOLM. Öre KM 1719. Med ompunsat öR i valören - ett av de bästa kända exemplaren

av denna variant. SM 24b. SMH 18:1. 4,70 g. Vackert exemplar.

824

824 STOCKHOLM. Öre KM 1719. Rutad rand. Överpräglad på mynttecknet Mars. SM 24b.

SMH 18:1. 4,19 g.

825 AVESTA. Öre KM 1720. Rutad rand. Överpräglad på mynttecknet Mars. SM 25a.

SMH 18:2. 4,58 g.

821

822

823

50%

825

1)(1/1+ 2 000

1/1+ 5 000

1+)(1+/01 500

1+ 300

1 500


826 Drottningens kröning i Uppsala domkyrka 1719. Av G. W. Vestner. Brons. HK 11. 29,57 g.

De högre bokstäverna i frånsidans omskrift bildar årtalet – MDCCVVVIIII - 1719.

FREDRIK I (1720-1751)

827 STOCKHOLM. Dukat 1744. SM 30. SMH 11:8. 3,49 g. s. Litet hack på randen. Obetydlig

rispa.

200%

828 STOCKHOLM. ½ dukat 1735. SM 44. SMH 17:1. 1,74 g. s. Praktexemplar - en för tiden och

metallen enastående prägling!

829 STOCKHOLM. Riksdaler 1721. 200-årsminnet av Gustav Vasas befrielsekrig. Utan gravörsignatur.

SM 58b. SMH 24. 29,06 g. Litet plantsfel.

826

827

828

829

1+/01 800

1+ 10 000

0 20 000

1/1+ 3 000

143


144

830 831

830 STOCKHOLM. Riksdaler 1721. 200-årsminnet av Gustav Vasas befrielsekrig. Utan gravörsignatur.

SM 58b. SMH 24. 28,94 g. Putsad.

831 STOCKHOLM. Riksdaler 1725. SM 62. SMH 26:3. 28,83 g. Varit infattad (borrhål på

randen).

1/1+ 2 000

1+ 1 000

832 STOCKHOLM. Riksdaler 1727. SM 65. SMH 27. 29,11 g. 1 2 000

833 834

835

833 STOCKHOLM. Riksdaler 1730. Gravörsignerad h. SM 67a. SMH 7. 29,30 g. Vacker patina.

Ex G. Ekström (Ahlström auktion 8, nr 293); Ex I. Berghman 1950.

834 STOCKHOLM. Riksdaler 1730. Gravörsignerad h. SM 67a. SMH 7. 29,27 g. Rengjord.

Frånsidan med plantsfel.

1+/01)(01 8 000

1+ 3 000

835 STOCKHOLM. Riksdaler 1731. SM 69. SMH 28. 29,34 g. Rengjord/ojämn patina. 1+ 5 000

832


836 837

838

836 STOCKHOLM. Riksdaler 1735. SM 75. SMH 29:5. 29,11 g. r. Repor/små kanthack. 1/1+ 3 000

837 STOCKHOLM. Riksdaler 1738. Myntmästarmärke GZ. SM 78. SMH 29:8. 29,38 g. s.

Vackert exemplar.

Ex Ahlström auktion 71, nr 340; Ex The Carl Gustaf Collection (Spink 2000, nr 1134).

838 STOCKHOLM. Riksdaler 1738. Myntmästarmärke HM. SM 79. SMH 32:1. 29,43 g. Grova

repor.

839 STOCKHOLM. Riksdaler 1740. SM 81. SMH 32:3. 29,11 g. Beläggningsrester. Rengjord.

Kantexemplar.

839

840

01 10 000

1+ 1 000

1 1 000

840 STOCKHOLM. Riksdaler 1744. SM 85. SMH 32:7. 29,38 g. Fin, lätt patina. 01)(01/0 10 000

145


146

FöRELIGGANDE HALVRIKSDALER 1723 ingår i en serie mynt med riksdalervalörer som brukar kallas den Krellska serien.

Det speciella med dessa halva, hela och dubbla riksdalrar är att man har använt myntämnen av dubbel vikt. Således har

man präglat halva riksdalrar med stampar för kvarts riksdaler etc. Eftersom riksdalermynten saknar utsatt valör hade detta

fungerat alldeles utmärkt om det inte hade varit för det faktum att dessa präglingar genomfördes utan vederbörligt tillstånd.

Vi ber att få citera den nästan samtida skriftlig källan C.R. Berch i sitt corpusverk Beskrifning öfwer Swenska Mynt och

Kongl. Skådepenningar (Uppsala 1773). På sidan 288 under riksdalern 1727 med ”Bägge deras Majestäters Bilder och Namn”

kommenterar han dessa mynt på följande intressanta sätt: ”Stämplarna härtil woro stuckne af Hesling, under den rätta Medailleurens

Hedlingers frånwaro. Därunder präglades ock til dubbelt skrot; med Kongl. Cammar Collegii wettenskap: emedan

bönderne, wid afresan ifrån det årets Riksdag, fingo större och mindre presenter i Riksdaler. Men at under stämplarna af 1723

slogos fördubblade riksdaler; nemligen under den hela en dubbel, under den halfwa en enkel, och under fjerdedels stämpeln

en half Riksdaler, sådant gjorde Mynt-Commissarien Krell af eget bewåg; och fick derföre Cammar-Collegii tiltal.” När vi

ändå dryftar en udda myntserie från Fredrik I:s tid kan det kanske vara passande att något beröra en annan udda fågel på den

numismatiska himlen. Det är ånyo nämnde Berch som i sitt verk, efter krellriksdalern skriver, ”Dylik Riksdaler, med tvenne

ansikten, gjord efter Hedlingers hemkomst 1731. är olika vackert arbete: och hafwer man därunder äfwenwäl slagit i Gull, til

10. Ducaters wigt.”

Låt oss nu återvända till vår trinda halvriksdaler och nämna något om upphovsmannen, dåvarande riksbankskamreren

Krell. Den unge ekonomen Paul Krell hade kring sekelskiftet 1700 tjänstgjort under drygt fem år vid änkedrottning Hedvig

Eleonoras ekonomiförvaltning innan han år 1702 anställdes vid Rikets Ständers Bank, senare som bekant benämnd Riksbanken.

Till Kungl. Myntet kom han som s. k. bokhållare 1715. Från märkesåret 1718 var det Krell som representerade Banken hos

Kungl. Myntet. Och så år 1720 tilldelades han kamrers titel. Vi får förmoda att det var på grund av sitt rykte som ”en habil

förståndig och activ karl” han tog ytterligare ett steg på karriärstegen då bankodeputationen beslöt att Krell skulle ”förrätta

så wäl Commissariens som sin egen tjänst”. Det berättas t. ex. att personalen på Myntet ”icke kunna giöra honom den minsta

orätt: ty han följer dem så nätt efter med chifren och jemförer generalprofwet med de specielle, att icke det minsta fel kan

ske ...”.

När det gäller affären med de s.k. Krellmynten kan Kammarkollegiet ge oss information. Ur protokollet daterat den 27

november inhämtar vi följande synpunkter från den tillfällige myntmästaren Esaias Zedritz; ”hurusom Banqven äfwen låtit

slå några dubbla RDr, förfrågandes huruwida dhe måge kunna utgå, warandes dhe eljest til lijka skrot och korn slagne, som

dhe öfrige ordinarie RDr”. Då Kronan inte förlorat något på tilltaget biföll man förslaget att behålla de dubbla riksdalerna. En

kort tid senare kom det till Kammarkollegiets kännedom ”att Banqven äfwen slagit 32 dubbla [halvriksdalrar, notisförfattarens

anm.] samt 20. Stycken dubbla fierdedehls Rikzdaler”. I detta läge ville Kammarkollegiet ha svar på frågan varför bankokommissarien

Krell överskridit sina befogenheter. Inför kollegiet berättar han ”at som icke dhen ringaste difference medelst

dhenne förändring af sorten i sielfwa skrotet och kornet skedt så har han i tanke at såsom Medailler ock för curiositet skuld

begärt att någre dubbla ock dubbla fierdedehls RDr måtte slås, efter som han tyckt at dhen eljest wäl giorde prägeln bättre

syns på dhe tiocke penningarne”. Det återstår bara att till sist nämna att denne Paul Krell också var initiativtagare till den

jubelriksdalern 1721.

Lästips: Torgny Lindgrens artikel i Nordisk Numismatisk Årsskrift (NNÅ) 1953, Anteckningar om Rikets Ständers Banks

förvaltning av Myntet i Stockholm 1668–1731.

841 STOCKHOLM. ½ riksdaler 1723. Krell. SM 92. SMH 35. 15,15 g. Xr. Praktexemplar med

enastående patina.

Ex Ahlström auktion 53, nr 353; Ex Ahlström auktion 46, nr 498; Ex Stockholms auktionsverk

auktion 1991-03-22, nr 8373; Ex K-E. Schmitz (Coins and Banknotes of Sweden II,

nr 1207); Ex Holmberg lagerkatalog 67, nr 45.

841

200 % 200 %

0 50 000


842 843

842 STOCKHOLM. ½ riksdaler 1723. SM 93. SMH 36:1. 14,70 g. s. Utsökt patina och lyster.

Ex G. Ekström (Ahlström auktion 35, nr 350); Ex D. Holmberg.

01/0 15 000

843 STOCKHOLM. ½ riksdaler 1736. SM 99. SMH 38. 14,14 g. r. 1?/1 2 000

844 845

844 STOCKHOLM. 1/4 riksdaler 1724. SM 102. SMH 40:2. 7,31 g. Ett utmärkt vackert exemplar

med härlig patina.

Ex G. Ekström (Ahlström auktion 11, nr 145); Ex I. Berghman 1950.

845 STOCKHOLM. 1/4 riksdaler 1736. SM 104. SMH 41. 7,13 g. Liten repa, annars ett bra

exemplar.

846

846 STOCKHOLM. 4 mark 1737. SM 109. SMH 46:1. 21,01 g. s. Kanten något stukad.

Ex C. O. Algård (Per Österlund Myntauktioner 1977-03-12, nr 176); Ex M. Jacobson 1969;

Ex G. de Laval 1941; Ex D. Holmberg auktion 137, nr 224.

01/0 8 000

1+ 2 000

01 15 000

847 STOCKHOLM. 2 mark 1722. SM 113. SMH 47:3. 10,47 g. Obetydliga rispor. 1+ 3 000

848

849

848 STOCKHOLM. 2 mark 1736. SM 117. SMH 50:2. 10,62 g. s. Litet skrapmärke. Fin patina.

Ex G. Ekström (Ahlström auktion 11, nr 146); Ex I. Berghman 1950; Ex L. E. Bruun 1914,

nr 1901.

849 STOCKHOLM. 2 mark 1737. SM 118. SMH 51. 10,03 g. r.

Detta sällsynta årtal saknades t. ex. i storsamlaren Gunnar Ekströms samling.

847

01 8 000

1)(1/1+ 3 000

147


148

850 STOCKHOLM. Mark 1721. Sista årtalssiffrorna omgraverade från 19. SM 120. SMH 54:2.

9,74 g. s. Praktexemplar med utsökt patina.

Ex C. O. Algård (Per Österlund Myntauktioner AB auktion 1977-03-12, nr 178); Ex Ahlströms

mynthandel 1965 (850 kr).

851

01/0 15 000

851 STOCKHOLM. 10 öre 1739. SM 121. SMH 55:1. 6,92 g. Ytligt skrapmärke. 01 800

852 STOCKHOLM. 5 öre 1725. SM 131. SMH 57. 3,61 g. Plantsfel. 1+/01)(1+ 300

853 STOCKHOLM. 5 öre 1730. Myntmästarmärke GZ. SM 133b. SMH 58:2. 3,52 g. Tilltalande

exemplar.

854 STOCKHOLM. Öre 1722. Myntmästarmärke LC. Präglad i koppar eller en starkt kopparhaltig

silverlegering. SM 157a. SMH 59:3. 1,15 g.

1+/01 300

1+)(1/1+ 500

855 STOCKHOLM. Öre 1732. SM 167. SMH 59:13. 1,22 g. 01 300

856

856 STOCKHOLM. 2 mark 1742. Kastmynt till drottningens begravning. SM 181. SMH 52.

J&H 34. 10,52 g. Plantsfel/korrosion.

857 STOCKHOLM. 2 mark 1742. Kastmynt till drottningens begravning. Avslag i koppar.

SM 181. SMH 52. J&H 34. 11,45 g. Vackert exemplar.

Ex SVEA auktion 12, nr 296; Ex SVEA auktion 7, nr 255B.

850

854

855

852

857

853

1+/01 2 000

01 800


858

858 AVESTA. 4 daler SM 1724. SM 187. SMH 60:5. 3003 g. Utmärkt vackert exemplar. 01 12 000

- Plåtmyntet på denna sida är avbildat i 75 % av naturlig storlek -

149


150

859 AVESTA. 4 daler SM 1727. SM 190. SMH 60:8. 2992 g. Välpräglat exemplar. 1+ 8 000

860 AVESTA. 2 daler SM 1728. SM 218. SMH 61:9. 1562 g. s. Obetydligt ärgfläckig.

Ex Christer Nordqvist; Ex Ahlström auktion 59, nr 470.

861 AVESTA. 2 daler SM 1736. SM 226. SMH 61:17. 1546 g. s. Något ärgtonad samt med repa,

dock en orörd plåt med fräscha stämplar med fin bottenstriering.

Ex Christer Nordqvist.

859

1+ 5 000

01 8 000

862 AVESTA. 2 daler SM 1747. SM 237. SMH 61:28. 1587 g. s. Små plantsfel. Möjligen fernissad. 1/1+ 3 000

- Plåtmyntet på denna sida är avbildat i 50 % av naturlig storlek -


860

862

- Plåtmynten på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

861

151


863

863 AVESTA. Daler SM 1746. SM 267. SMH 63:27. 714 g. Hack/åverkan. Korrosion. 1 800

864 AVESTA. Daler SM 1747. SM 268. SMH 28:268. 787 g. 1+ 4 000

865

865 AVESTA. ½ daler SM 1721. SM 273. SMH 66:2. 400 g. 1/1+ 2 000

866 AVESTA. ½ daler SM 1724. SM 276. SMH 66:5. 382 g. 1/1+ 2 000

867

867 AVESTA. ½ daler SM 1745. SM 297. SMH 66:26. 414 g. s. Plantsspricka, dock ett trevligt

exemplar.

152 - Plåtmynten på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

864

866

868

1+ 2 000

868 AVESTA. ½ daler SM 1749. SM 301. SMH 66:30. 432 g. Tilltalande exemplar. 1+/01 3 000


869

869 AVESTA. Öre SM 1734. SM 322. SMH 70:5. 13,98 g. 1)(1?/1 300

870 AVESTA. Öre KM 1746. SM 339. SMH 75. 4,59 g. 1 300

876

871

871 STOCKHOLM. Öre SM 1737. SM 341. SMH 71. 13,64 g. Kantskada.

Ex Ahlström auktion 32, nr 396.

872 STOCKHOLM. Öre KM 1720. Räfflad rand. SM 344b. SMH 73:1. 7,92 g. s. Något snedcentrerad.

873

875

872

877

870

1)(1/1+ 1 500

1+ 1 000

873 AVESTA. Öre KM 1750. SM 349. SMH 77. 4,93 g. Delvis med röd lyster. 01/0)(01 800

874 Kopparmynt 1720-1750. Varje valör med olika årtal - inga dubbletter förekommer alltså.

Totalt 32 ex.

875 STORA KOPPARBERGS GRUVA OCH BERGSLAG. 10 mark KM 1721. Sti 176:39. SMH 78.

9,43 g. Rispa, eljest ett ovanligt välkonserverat exemplar.

876 STORA KOPPARBERGS GRUVA OCH BERGSLAG. 5 mark KM 1722. Sti 177:40. SMH 79.

7,40 g. Åtsidan dubbelpräglad.

877 STORA KOPPARBERGS GRUVA OCH BERGSLAG. 5 mark KM 1723. Med punkt efter

DIUP. Sti 177:41. SMH 80. 8,37 g. Rispor. Någon korrosion.

1?-1 500

1+/01 3 000

1+ 2 000

1/1+ 1 500

153


154

878 Augsburgska trosbekännelsens jubileum 1730. Av J. C. Hedlinger. Tenn. HK 36. Felder 112.

59,21 g.

880

879 Målare- och bildhuggareakademien stiftad 1735. Av J. C. Hedlinger. Silver. HK 51. Felder

149. 13,61 g. Vacker patina och lyster.

01 500

01/0 800

880 Kungahusets ära. Av J. C. Hedlinger. Silver. HK 59/28. Felder 163. 103,93 g. 01 3 000

881 Jernkontoret erhåller kungliga privilegier 1747. Av C. J. Wikman/D. Fehrman. Silver.

HK 66b. 60,04 g. s. Praktexemplar med lätt, vacker patina.

878

879

881

880

01/0 3 000


ADOLF FREDRIK (1751-1771)

882 STOCKHOLM. 1/4 dukat 1755. SM 40. SMH 5:2. 0,87 g. s. 1+ 5 000

883 STOCKHOLM. Riksdaler 1759. SM 48. SMH 6:8. 29,23 g. s. Praktexemplar med fin,

grå patina.

884 STOCKHOLM. Riksdaler 1763. SM 52. SMH 6:12. 29,37 g. Åtsidan lätt rengjord. Litet

plantsfel.

882

883

884 885 886

01/0 15 000

1+ 2 000

885 STOCKHOLM. Riksdaler 1764. SM 53. SMH 6:13. 29,01 g. 1/1+ 2 000

886 STOCKHOLM. Riksdaler 1768. SM 57. SMH 7:2. 29,22 g. Svagpräglad åtsida. 1+ 2 000

155


156

887 STOCKHOLM. Riksdaler 1769. Nio serafer. SM 58a. SMH 7:3. 29,24 g.

Ex Växelkontoret Svea, Kungsgatan 53, Stockholm 1968 (475:-).

888 STOCKHOLM. Riksdaler 1770. Elva serafer. SM 59. SMH 8:1. 29,23 g. Frånsidan med något

ojämn patina. Fina rispor.

887

888

889

1/1+ 2 000

1+ 2 000

889 STOCKHOLM. Riksdaler 1770. Nio serafer. SM 59. SMH 8:1. 29,32 g. Obetydliga plantsfel. 1/1+ 1 500

890

890 STOCKHOLM. Riksdaler 1770. Nio serafer. SM 59. SMH 8:1. 29,17 g. Rengjord. 1/1+ 1 500


891 STOCKHOLM. 2 daler SM 1770. Diameter 37 mm. SM 61a. SMH 9. 19,46 g. Praktexemplar

med härlig patina.

Ex G. Ekström (Ahlström auktion 8, nr 318); Ex I. Berghman 1947.

892

01/0)(0 10 000

892 STOCKHOLM. 2 daler SM 1770. Diameter 35 mm. SM 61b. SMH 9. 19,47 g. 1/1+ 1 500

893 STOCKHOLM. ½ riksdaler 1766. Gravörsignerad F. SM 65b. SMH 10:4. 14,58 g. s.

Rengjord. Obetydligt kantexemplar.

894 STOCKHOLM. ½ riksdaler 1767. SM 66. SMH 11:1. 14,69 g. s. Praktexemplar med

magnifik patina.

Ex Ahlström auktion 17, nr 375.

895

895 STOCKHOLM. Daler SM 1770. Diameter 31 mm. SM 68a. SMH 12. 9,73 g. Vackert exemplar

med utmärkt patina.

Ex K-E. Schmitz (Coins and Banknotes of Sweden II, nr 1404).

896 STOCKHOLM. Daler SM 1770. Diameter 31 mm. SM 68a. SMH 12. 9,75 g. Plantsrispor.

Något rengjord.

891

894

893

896

1+/01 3 000

0 15 000

01 3 000

1+/01 2 000

157


158

897

897 STOCKHOLM. Daler SM 1770. Diameter 29 mm. SM 68b. SMH 12. 9,67 g. 1/1+ 1 500

898 STOCKHOLM. 1/4 riksdaler 1755. SM 71. SMH 13:3. 7,26 g. Plantsfel. 1/1+ 1 500

899

899 STOCKHOLM. 1/4 riksdaler 1765. Sju serafer. SM 73a. SMH 13:5. 7,13 g. 1+ 2 000

900 STOCKHOLM. 1/4 riksdaler 1768. SM 75. SMH 14:2. 7,34 g. Plantsfel. Hårfin rispa. Något

ljus.

901 STOCKHOLM. 16 öre SM 1770. SM 76. SMH 15. 6,19 g. Små hack, dock ett tilltalande

exemplar med fin patina.

902 STOCKHOLM. 1/8 riksdaler 1767. Stor porträttbild. SM 77b. SMH 16:1. 3,62 g. Vackert

exemplar.

903 STOCKHOLM. 1/8 riksdaler 1768. SM 78. SMH 16:2. 3,69 g. Praktexemplar med underbar

patina.

Ex G. Ekström (Ahlström auktion 35, nr 361); Ex I. Berghman 1948.

904

902

904 STOCKHOLM. 8 öre SM 1771. SM 79a (Detta ex!). SMH 17. 4,15 g. Obetydligt kantex.

Vackert, välpräglat exemplar med härlig patina.

905 STOCKHOLM. 8 öre SM 1771. Vinkel under tvärstrecket i A. SM 79b. SMH 17. 4,18 g.

Kanthack.

901

903

905

898

900

01 3 000

1+/01)(1+ 1 500

1+/01)(01 1 500

01/0 3 000

1+/01 1 000

1/1+ 300


906 STOCKHOLM. 4 öre SM 1771. SM 80. SMH 18. 2,71 g. Praktexemplar!

Ex Stockholms auktionsverk auktion 1991-03-22, nr 8444; Ex SVEA auktion 5, nr 148.

907 STOCKHOLM. 4 mark 1753. Utan gravörsignatur. SM 82b. SMH 19:2. 20,58 g. s. Rispor.

Märke på randen. Rengjord.

908

0 5 000

1/1+ 2 000

908 STOCKHOLM. 2 mark 1752. SM 85. SMH 21:1. 10,20 g. s. Inristning. 1?/1 1 000

909 STOCKHOLM. 10 öre 1763. Ompunsat årtal och myntmästarmärke. SM 95 (Detta ex!).

SMH 23:9. 7,08 g.

1+ 1 500

910 STOCKHOLM. 5 öre 1751. SM 97. SMH 24:1. 3,49 g. Lätt korroderad. Kantexemplar. 1/1+ 300

911 STOCKHOLM. 5 öre 1752. SM 98. SMH 24:2. 3,53 g. 1+/01 800

912 STOCKHOLM. 5 öre 1763. SM 109. SMH 24:13. 3,45 g. Lätt korroderad, dock ett vackert

exemplar med tonad patina.

906

907

910 911

912 913

01 800

913 STOCKHOLM. 5 öre 1766. SM 112. SMH 24:16. 3,48 g. Repor. 1+ 300

909

159


160

914 915 916 917

914 STOCKHOLM. 2 mark 1751. Kastmynt till kungens kröning. SM 120. SMH 20. J&H 36.

10,21 g. Rengjord.

915 STOCKHOLM. 2 mark 1751. Kastmynt till kungens kröning. Senare prägling med slät

rand. SM 120. SMH 20. J&H 36. 11,55 g. Praktexemplar med skimrande patina.

916 STOCKHOLM. 2 mark 1771. Kastmynt till kungens begravning. SM 121a. SMH 22.

J&H 37/38. 9,73 g. Rengjord.

917 STOCKHOLM. 2 mark 1771. Kastmynt till kungens begravning. Senare prägling med slät

rand. SM 121a. SMH 22. J&H 37/38. 12,00 g. Praktexemplar med skimrande patina.

918

918 AVESTA. 2 daler SM 1751. SM 129. SMH 27:1. 1506 g. r.

Tingström (1986) noterar totalt endast 21 exemplar i offentlig och privat ägo.

50%

1 500

01/0 2 000

1/1+ 1 000

01/0 2 000

1+ 8 000


919

919 AVESTA. Daler SM 1757. SM 145. SMH 28:7. 739 g. s.

Ex Christer Nordqvist.

920 AVESTA. Daler SM 1759. SM 147. SMH 28:9. 717 g. s.

Tingström (1986) noterar totalt endast 21 exemplar i offentlig och privat ägo

1+ 5 000

1+/01 5 000

921 AVESTA. ½ daler SM 1754. SM 151. SMH 32:4. 347 g. Grova hack och kantslag. 1 1 000

922 AVESTA. Öre SM 1758. SM 179. SMH 37:2. 13,97 g. Obetydligt fläckig, dock ett naturellt

exemplar med lätt, dimmig patina och delar av röd lyster bevarad.

Ovanlig i denna kvalitet.

923 Kopparmynt och (Stora Kopparbergs) polletter 1751-1768. Varje valör med olika årtal - inga

dubbletter förekommer alltså. Totalt 24 ex.

- Plåtmynten på denna sida är avbildade i 50 % av naturlig storlek -

921

922

920

01 800

1?-1/1+ 500

161


162

924

924 POMMERN. STRALSUND. 8 groschen (1/3 taler) 1760. Kungens porträtt försett med - på

detta exemplar mycket tydlig - ”tilltagen näsa”. SB 246. SMH 47:1. 7,20 g.

Denna klassiska prägling sorterade under eget typnummer i den första upplagan av

Sveriges besittningsmynt av B. Ahlström men fick, om uttrycket tillåts, “långnäsa” och

togs bort i upplagan från 1980.

925 POMMERN. STRALSUND. 1/6 taler 1761. Myntmästarmärke ICS. SB 252b. SMH 50:2.

4,83 g.

1 800

1+ 500

926 Besittningsmynt 1751-1763 från Pommern och Wismar. Totalt 12 ex. 1?-1+ 1 000

927 Rikets ständers förordnande om kyrkliga tacksäglesefester för frihetens bevarade 1756.

Bearbetad rand/senare prägling? HK 29. 15,97 g. s.

Efter enväldets fall med Karl XII:s död, begränsades kungens makt avsevärt. Ett försök av

kungaparet 1756 att återta en del av detta förlorade inflytande, avslöjades och avvärjdes av

ständerna. Adolf Fredrik och hans gemål Lovisa Ulrika tvingades till förödmjukande avbön,

vari kungaparet av ständerna bl. a. tvingades prägla denna symbolladdade medalj.

928 Rikets Ständers Bank 100 år 1768. Av G. Ljungberger. Brons. HK 45. 89,51 g. s. Obetydlig

rispa.

927

928

925

01 500

01 1 000


929 Kungens tacksamhet för mottagandet i Stockholm 1769. Av D. Fehrman/G. Ljungberger.

Silver. HK 47. 13,72 g.

GUSTAV III (1771-1792)

1+/01 800

930 STOCKHOLM. Dukat 1783. SM 23. SMH 1:13. 3,46 g. s. Rispor. 1+ 8 000

931 STOCKHOLM. Dukat 1789. SM 33. SMH 1:19. 3,47 g. s. Ett ocirkulerat exemplar med

härlig lyster, dock med ett litet hack på åtsidan.

929

930

931

932 933 934

01/0 20 000

932 STOCKHOLM. Riksdaler 1773. SM 39. SMH 3:3. 29,15 g. Frånsidan med repor. Fin patina. 1+ 2 000

933 STOCKHOLM. Riksdaler 1774. SM 40. SMH 3:4. 29,09 g. Obetydlig kantskada. 1/1+ 1 500

934 STOCKHOLM. Riksdaler 1775. SM 41. SMH 3:5. 29,19 g. Gniden. 1 1 000

163


164

935 936 937

935 STOCKHOLM. Riksdaler 1775. SM 42. SMH 4:1. 29,06 g. Fin patina. 1+/01)(01 1 500

936 STOCKHOLM. Riksdaler 1775. SM 42. SMH 4:1. 29,41 g. Polerad. Kantskada. 1+ 500

937 STOCKHOLM. Riksdaler 1775. SM 42. SMH 4:1. 29,32 g. Polerad. 1+ 500

938 939

940

938 STOCKHOLM. Riksdaler 1776. SM 43. SMH 4:2. 29,09 g. Rengjord. 1+ 800

939 STOCKHOLM. Riksdaler 1776. SM 43. SMH 4:2. 29,32 g. Rengjord. 1/1+ 500

940 STOCKHOLM. Riksdaler 1776. SM 43. SMH 4:2. 29,27 g. 1/1+ 500


941 942 943

941 STOCKHOLM. Riksdaler 1780. SM 46. SMH 5:2. 29,19 g. Obetydligt kantexemplar. 1+ 800

942 STOCKHOLM. Riksdaler 1780. SM 46. SMH 5:2. 29,37 g. Polerad. Småhack. 1+ 500

943 STOCKHOLM. Riksdaler 1781. Sista årtalssiffrorna omgraverade från 79. SM 47a.

SMH 5:3. 29,17 g. Smårispor.

944

944 STOCKHOLM. Riksdaler 1781. Med, som det brukar benämnas, 1772 års porträtt. SM 47b.

SMH 5:3. 29,12 g. Obetydliga kanthack. Lätt rengjord.

945

1/1+ 500

1/1+)(1+ 1 500

945 STOCKHOLM. Riksdaler 1782. SM 48. SMH 5:4. 29,25 g. 1+/01 1 500

946 STOCKHOLM. Riksdaler 1782. SM 48. SMH 5:4. 28,98 g. Polerad. 1+)(1/1+ 500

946

165


166

947

947 STOCKHOLM. Riksdaler 1782. SM 48. SMH 5:4. 29,04 g. 1 500

948 STOCKHOLM. Riksdaler 1783. SM 49. SMH 5:5. 29,01 g. Rengjord. 1/1+ 500

949 STOCKHOLM. Riksdaler 1788. SM 51. SMH 5:7. 29,28 g. Hack. Slag på randen. Rengjord. 1+/01 1 000

950 STOCKHOLM. Riksdaler 1790. SM 52. SMH 5:8. 29,33 g. Svaga plantsrispor.

Ex T. O. Erickson (Ahlström auktion 22, nr 900).

951 STOCKHOLM. Riksdaler 1790. SM 52. SMH 5:8. 29,18 g.

De två sista siffrorna förefaller vara överpräglade från 80.

948 949

950

952 STOCKHOLM. Riksdaler 1776 (2 ex), 1777, 1781, 1782. SM 43 (2 ex), 44, 47, 48.

SMH 4:2 (2 ex), 4:3, 5:3, 5:4. De flesta bra exemplar. Totalt 5 ex.

951

01/0 3 000

1/1+ 800

1/1+ 3 000


953 954

953 STOCKHOLM. 2/3 riksdaler 1776. SM 55. SMH 6:1. 19,46 g. Rengjord. 1/1+ 500

954 STOCKHOLM. 2/3 riksdaler 1777. SM 56. SMH 6:2. 19,39 g. Obetydliga rispor. 1/1+)(1+ 800

955

955 STOCKHOLM. 2/3 riksdaler 1779. SM 58 (Detta ex!). SMH 7:2. 19,37 g. Obetydligt plantsfel

på randen. Mycket vackert exemplar.

01 2 000

956 STOCKHOLM. 2/3 riksdaler 1779. SM 58. SMH 7:2. 19,54 g. Plantsrispor. 1/1+ 500

957

957 STOCKHOLM. 1/6 riksdaler (16 öre SM) 1773. Sju serafer. SM 74b. SMH 15:1. 6,19 g. 1 300

958 STOCKHOLM. 1/6 riksdaler 1779. SM 79. SMH 17:2. 6,19 g. Praktexemplar med härlig

patina.

Ex G. Ekström (Ahlström auktion 35, nr 416); Ex I. Berghman 1950.

959 STOCKHOLM. 1/12 riksdaler 1778. Mellanrum mellan kronan och G. SM 90a. SMH 19:1.

4,19 g.

01/0 2 000

01 500

960 STOCKHOLM. 1/12 riksdaler 1779. SM 91. SMH 19:2. 4,20 g. Litet plantsfel. Vacker patina. 1+)(1+/01 300

958

959 960

956

167


168

961

961 STOCKHOLM. 1/24 riksdaler 1778. SM 93. SMH 21:1. 2,46 g. Xr. Bucklig.

Dessa felpräglade mynt, med två lika sidor varav den ena är spegelvänd och nedsänkt,

brukar kallas - inkusum. Ett färdigpräglat mynt fastnade på den ena stampen och fick

därför tjänstgöra som stamp när det nya myntämnet - eller det blivande felpräglade myntet

- kommit in mellan stamparna. Samtliga inkusumpräglade mynt är ytterst sällsynta.

Speciellt de som tillverkats innan mynttillverkningen automatiserades i det att ringpräglingstekniken

infördes år 1830. De flesta av det lilla fåtal vi känner till är att betrakta

som unika. Det är framförallt de lägsta valörerna av koppar som existerar - och då som

sagt ytterst sporadiskt. Guldmynt och silvermynt med något högre valörer förekommer

överhuvud taget inte som inkusumpräglade. Orsaken är naturligtvis att denna typ av mynt

med högre värde, som ofta avbildar regenten, genomgick en mera rigorös kontroll.

1?/1 1 000

962 STOCKHOLM. 1/24 riksdaler 1783. SM 96. SMH 21:4. 2,77 g. 01/0)(01 500

963 STOCKHOLM. 2 mark 1772. Kastmynt till kungens kröning. Gravörsignerad FEHRMAN.

Slät rand. SM 97b. SMH 14. J&H 40. 10,96 g. s. Hårfina rispor.

Ex Ahlström auktion 63, nr 891.

Kastmynten till Gustav III:s kröning förekommer dels osignerade, dels gravörsignerade

FEHRMAN eller F. Hos Hildebrand motsvarar dessa respektive 16, 16a och 16b. Det är

emellertid inte bara, eller främst, gravörsignaturen (eller dess avsaknad) som skiljer de tre

åt. Det mynt som har gravörens hela efternamn utskrivet (SM 97b, J&H 40) har dessutom

ett ganska kraftigt avvikande porträtt, vilken avvikelse varken nämns eller illustreras hos

Hildebrand, i SM-boken eller hos Jansson & Hemmingsson. Tydligast är det håret som avviker

genom sitt rakare fall, men även sådana detaljer som kronan skiljer ut sig (plattare,

lägre) liksom att hela bilden är mindre än hos de övriga variationerna. Hildebrand nämner

att åtsidesstampen omgraverats flera gånger. Vår notering är, att en del av de fullständigt

signerade mynten, är slagna i senare tid. Föreliggande exemplar har förvisso slät rand och

en något avvikande vikt, men uppvisar ändå signifikans för en äldre prägling. Vår inte allt

för vidlyftiga studie visar även att det är SM 97c som är den avgjort vanligaste, medan

föreliggande modell är den sällsyntaste.

964 STOCKHOLM. 2 mark 1772. Kastmynt till kungens kröning. Gravörsignerad F. SM 97c.

SMH 14. J&H 41. 9,65 g.

965 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1778. Kronprins Gustav (IV) Adolfs födelse. SM 98. SMH 9.

J&H 42. 9,52 g. Kantskador.

963

962

964 965

1+/01 3 000

1/1+ 1 500

1 800


966 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1782. Kastmynt till änkedrottning Lovisa Ulrikas begravning.

SM 99a. SMH 11. J&H 43. 9,84 g. Vackert exemplar.

967 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1792. Kastmynt till kungens begravning. SM 101. SMH 13.

J&H 45. 9,57 g. Rengjord.

968

966 967

01 3 000

1+)(1/1+ 1 000

968 AVESTA. 2 öre SM 1777. Stort årtal. SM 102a. SMH 22. 28,74 g. Obetydligt plantsfel. 1+ 500

969 AVESTA. Öre SM 1778. Mellanrum mellan kronan och G. SM 103b. SMH 23. 14,16 g. Något

ljus.

970

970 Finland erhåller en ny hovrätt med säte i Vasa 1775. Av G. Ljungberger. Tenn. HK 36.

55,94 g. Något skev.

971

1 300

01 500

971 Inramad blymedalj (ensidig) föreställande Gustav III iförd hjälm. Av C. Enhörning. 1+ 500

970

969

169


170

972 Hertigen av Östergötland, Fredrik Adolf (Gustav III:s bror, 1750-1803). Dennes död i

Montpellier 1803. Av C. G. Fehrman. Silver. HK 3. 51,63 g. s. Hack.

GUSTAV IV ADOLF (1792-1809)

972

1/1+ 800

973 STOCKHOLM. Dukat 1805. SM 16. SMH 4:7. 3,46 g. s. Litet plantsfel. Hack. 1+/01 5 000

974 975

976

974 STOCKHOLM. Riksdaler 1792. SM 21. SMH 7:1. 29,33 g. 1/1+ 1 500

975 STOCKHOLM. Riksdaler 1793. SM 22. SMH 7:2. 29,31 g. 1+/01 2 000

976 STOCKHOLM. Riksdaler 1794. SM 23. SMH 7:3. 29,25 g. Polerad.

Notera den betydande stilskillnaden för åtsidans porträttbild, liksom t. ex. frånsidans

krona, i jämförelse med efterföljande exemplar.

973

1/1+ 800


977 978

977 STOCKHOLM. Riksdaler 1794. SM 23. SMH 7:3. 29,24 g. Hack. Plantsrispor. Rengjord.

Notera den betydande stilskillnaden för åtsidans porträttbild, liksom t. ex. frånsidans

krona, i jämförelse med föregående exemplar.

978 STOCKHOLM. Riksdaler 1795. SM 24. SMH 7:4. 29,24 g. Plantsrispor. Rengjord. Svagpräglad.

979 STOCKHOLM. Riksdaler 1796. SM 25. SMH 8:1. 29,28 g. Små plantsfel.

Som visats ovan för 1794 års riksdaler, bjuder Gustav IV Adolfs riksdalrar på en del variationer

som inte alltid finns registrerad i den tillgängliga referenslitteraturen. Så uppvisar

t. ex. även 1796 års riksdaler åtminstone tre olika porträttvariationer - jämför föreliggande

exemplar med de två efterföljande.

980

1+ 1 000

1+ 1 000

1+ 1 000

980 STOCKHOLM. Riksdaler 1796. SM 25. SMH 8:1. 29,26 g. Små hack. Polerad. 1+ 1 000

979

171


172

981 982 983

981 STOCKHOLM. Riksdaler 1796. SM 25. SMH 8:1. 29,14 g. Kanthack. Rengjord. 1+ 1 000

982 STOCKHOLM. Riksdaler 1797. SM 26. SMH 8:2. 29,30 g. Plantsrispor. Liten ärgfläck.

Delvis svagpräglad.

984 985 986

1+/01 1 500

983 STOCKHOLM. Riksdaler 1801. SM 27. SMH 9:1. 29,22 g. Välpräglat exemplar. 1+/01 3 000

984 STOCKHOLM. Riksdaler 1805. SM 28. SMH 9:2. 29,15 g. Putsad. Plantsrispor. 1)(1/1+ 500

985 STOCKHOLM. Riksdaler 1806. SM 29. SMH 9:3. 29,27 g. Svagprägling/plantsrispor.

Rengjord.

986 STOCKHOLM. Riksdaler 1806. SM 29. SMH 9:3. 29,23 g. Kanthack. Rengjord. Svagpräglad.

1+/01 1 000

1)(1/1+ 500


987 STOCKHOLM. Riksdaler 1807. SM 30. SMH 9:4. 29,39 g. Svagpräglad. 1+ 1 000

988

988 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1798. SM 31. SMH 10:4. 9,73 g. Rengjord. 1/1+)(1+ 2 000

989 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1800. SM 33. SMH 11:2. 9,77 g. 1/1+ 2 000

990

990 STOCKHOLM. 1/6 riksdaler 1799. SM 34. SMH 13. 6,12 g. Litet plantsfel. Delvis svagpräglad.

01)(1+/01 1 500

991 STOCKHOLM. 1/6 riksdaler 1802. SM 37. SMH 14:3. 6,23 g. Vackert exemplar. 01)(01/0 1 000

992

992 STOCKHOLM. 1/6 riksdaler 1804. SM 39. SMH 14:5. 6,20 g. 1+/01 500

993 STOCKHOLM. 1/6 riksdaler 1809. SM 44. SMH 14:10. 6,14 g. 1+/01 500

994 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1800. Kastmynt till kungens kröning. SM 45. SMH 12.

J&H 46. 9,79 g. Rengjord.

987

994

991

993

989

1+ 800

173


174

995 STOCKHOLM. Skilling 1802. Tydligt överpräglad på 2 öre SM 1748. SM 46. SMH 15:1. 27,07 g.

Ex Myntgalleriet lagerkatalog 10, nr 244.

996 STOCKHOLM. ½ skilling 1802. Synnerligen tydligt överpräglad på öre SM 1747. SM

49. SMH 17:1. 11,79 g. Utmärkt vackert exemplar med härligt röd-brun patina av denna

mynttyp som sällan återfinns i högre kvalitetsgrader – för typen ett praktexemplar.

Ex R. Sjöberg (Ahlström auktion 40, nr 361); Ex Ahlström auktion 4, nr 600.

997 STOCKHOLM. ½ skilling 1803. Överpräglad på öre SM Fredrik I. SM 50. SMH 17:2.

13,42 g. Spår av röd lyster.

998

995

998 AVESTA. ½ skilling 1794. Rutad rand. Slagen (som medalj) till kungens besök i Avesta.

SM 52a. SMH 16. 13,05 g. r.

999 AVESTA. ½ skilling 1794. Räfflad rand. Slagen (som medalj) till kungens besök i Avesta.

SM 52b. SMH 16. 11,86 g. Mörk patina.

1000 AVESTA. ½ skilling 1803. Kronan vilar på monogrammet. SM 54a. SMH 18:2. 11,56 g. Små

plantsfel. Obetydligt kantexemplar. Mycket röd lyster bevarad.

1001 AVESTA. ½ skilling 1804. SM 55. SMH 18:3. 13,17 g. s.

Ex H. Pripp (Ahlström auktion 27, nr 950); Ex O. Hallborg 1897, nr 818.

997

996

999

1000 1001

1+/01 500

01)(01/0 2 000

1+/01 300

1?/1 1 500

1+/01)(1+ 1 500

01 500

1/1+ 2 000


EN PARALLELL TILL DET VäLKäNDA S. K. POJKöRET är ½ skilling riksgälds slagen på öre SM-plants eller sådant

mynt, jämför SM 67-70. Båda är präglade på irreguljära myntämnen med okänt syfte. J-O. Björk har emellertid i NKU:s

antologi Samlad glädje 2009 (Uppsala 2009) framkastat delvis nya teorier kring det s. k. pojköret i artikeln “1 öre KM 1772

präglad på irreguljär plants”. Pojköret är visserligen känt i betydligt fler exemplar än vår udda riksgäldspollett. Men den är

känd i tillräckligt antal för att ifrågasättas som felprägling – vad syftet skulle kunna vara är dock för oss okänt. Ytterligare

en likhet med pojköret är att båda även förekommer slagna på silvermynt.

Vi har kännedom om följande exemplar och försäljningar av ½ skilling riksgälds präglad på öre SM-plants eller mynt i

privat och offentlig ägo:

1. KMK, id 116902.

2. Ex i privat ägo? Avbildad i Årtalsförteckning Svenska mynt, HG. Se t. ex. s 266 i HG 80.

3. Ex M. C. Hirsch mynthandel 1959. Köpare Per Hellström, Surte, vilken beskriver och avbilda polletten i GNF:s

småskrifter nr 10, maj 1975.

4. Ex C. O. Algård, som säljer polletten på Y. Almer mynthandels klassiska offertlista 10 i december 1972. Efter 39 år

säljs det ånyo, denna gång på U. Nordlinds auktion i november 2011, som nr 657.

5. Detta exemplar, vilket kommer fram då kriminalöverkonstapeln B. Olofsson avyttrar sin omfattande pollettsamling

i T. G. Appelgrens lagerkatalog 80, april 1948. Polletten återfinns under nr 55. Nästa gång vi får chans att köpa

polletten är på Ahlströms auktion 30, nr 733 (1984). Göteborgskollegan Antikören ansvarar för försäljningen

i katalog 11, nr 426 (1992), medan Ahlström åter får förtroendet i samband med sin auktion 68, nr 696 (2003).

Till ovanstående med årtalet 1799 skall läggas en liknande pollett och ett sjätte exemplar men med årtalet 1802, med hemvist

i Kungliga Myntkabinettets systematiska samling, id 116943. Notabelt är att det inte på någon av ovanstående polletter

går att läsa årtalet på öre SM-myntet. Vi lägger dock märke till andra spår från det gamla myntet, t. ex. pilfjädrar.

1002 AVESTA. ½ skilling 1799. Jfr SM 67. Jfr SMH 21:1. 13,83 g. Xr. Frånsidan med kraftiga

repor/skärspår. Kanthack.

1003 Kopparmynt 1799-1809. Varje valör med olika årtal - inga dubbletter förekommer alltså.

Totalt 23 ex.

1004 Kungen blir Timmermansordens beskyddare 1797. Av C. Enhörning 1804 på uppdrag av

nämnda orden. Silver. HK 15. 24,41 g. Små rispor och hack. Rengjord.

1002

1004

1 2 000

1?-01 500

1+ 800

175


176

KARL XIII (1809-1818)

1005 STOCKHOLM. Dukat 1811. SM 3. SMH 1:2. 3,49 g. s. 1+/01 8 000

1006

1005

1006 STOCKHOLM. Riksdaler 1814. Sista årtalssiffran omgraverad från en 2:a. SM 11. SMH 4:2.

29,31 g. Plantsrispor. Delvis svagt utpräglad.

1007 STOCKHOLM. Riksdaler 1814. Med SV·NORR i åtsidans omskrift. SM 12. SMH 5:1. 29,12 g.

s. Rengjord. Randskyddet påverkat på ett par ställen.

1008 STOCKHOLM. Riksdaler 1815. SM 13. SMH 5:2. 29,21 g. Ovanligt välpräglat exemplar utan

plantsrispor.

1007

1009

1+/01 5 000

1/1+ 5 000

01)(01/0 8 000

1009 STOCKHOLM. Riksdaler 1817. SM 15. SMH 5:4. 29,11 g. 1+/01 5 000

1008


1010 STOCKHOLM. Riksdaler 1817. SM 15. SMH 5:4. 29,31 g. Plantsfel. 1 1 500

1011 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1813. SM 17. SMH 8:1. 9,65 g. Liten repa. Delvis svagt

utpräglad.

01 5 000

1012 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1813. SM 17. SMH 8:1. 9,69 g. 1+ 3 000

1013 STOCKHOLM. 1/6 riksdaler 1814. SM 21. SMH 11:3. 6,25 g. Repa. Plantsfel. 1 300

1014 STOCKHOLM. 1/12 riksdaler 1811. SM 24. SMH 13. 4,20 g. Något ojämn patina. 1+/01 500

1015 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1809. Kastmynt till kungens kröning. Stor bild. SM 31.

SMH 6. J&H 47. 9,56 g. Gniden/lätt uppgraverad.

Notera att på de fyra objekten 1015-1018 finns inte mindre än tre varierande frånsidor.

1016 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1809. Kastmynt till kungens kröning. Stor bild. SM 31.

SMH 6. J&H 47. 9,78 g. Plantsrispor. Rengjord.

1010

1011 1012

1013

1014

1015 1016

1+/01 800

1+ 500

177


178

1017 1018

1017 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1809. Kastmynt till kungens kröning. Stor bild. Senare

prägling med slät rand. SM 31. SMH 6. J&H 47. 11,06 g. Vacker patina.

1018 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1809. Kastmynt till kungens kröning. Liten bild. SM 31 var.

SMH 6. 9,81 g. s.

1019 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1813. Kastmynt till änkedrottning Sofia Magdalenas

begravning. Avslag i tenn. SM 32. SMH 7. J&H 48. 8,37 g. Obetydliga rispor.

1020 AVESTA. ½ skilling 1815. SM 40. SMH 16:1. 13,13 g. Kantexemplar. Till stora delar med röd

lyster bevarad.

1021 Kungens död och begravning i Riddarholmskyrkan 1818. Av M. Frumerie på uppdrag av

svenska Frimurareorden. Silver. HK 24. 50,98 g. Praktexemplar med lätt, härlig patina.

1019

1020

1021

01/0)(01 1 000

1+ 1 500

01 500

01/0)(01 800

01/0 3 000


KARL XIV JOHAN (1818-1844)

1022 STOCKHOLM. 4 dukater 1837. SM 1. 13,83 g. r. Praktexemplar med full spegelglans.

Ex C-A. Lindblom; Ex kung Farouk.

1023 STOCKHOLM. Dukat 1818. SM 13. 3,47 g. s. Ovanligt bra exemplar med fin lyster.

Ex C-A. Lindblom.

01/0 50 000

01)(01/0 10 000

1024 STOCKHOLM. Dukat 1838. SM 33. 3,46 g. 1/1+)(1+ 5 000

1025 STOCKHOLM. Riksdaler 1819. Mm OL. SM 40a. 29,26 g. Små plantsrispor och rispor.

Rengjord.

1022

1023

1024

1025

1026

1+ 2 000

1026 STOCKHOLM. Riksdaler 1821. SM 42. 29,10 g. Varit rengjord. 1+/01 3 000

179


180

1027 STOCKHOLM. Riksdaler 1821. SM 42. 29,04 g. Rispor. 1+ 2 000

1028 STOCKHOLM. Riksdaler 1821. 300-årsminnet av Gusav Vasas befrielsekrig. SM 43.

29,28 g. Rengjord.

1029 STOCKHOLM. Riksdaler 1821. 300-årsminnet av Gusav Vasas befrielsekrig. SM 43. 29,21 g.

Hack och kanthack. Delvis svagt utpräglad. Vacker patina.

1027

1028

1029

1030

01 5 000

1+/01 3 000

1030 STOCKHOLM. Riksdaler 1825. SM 47. 29,11 g. Uppgraverad/smårepig. Rengjord. 1+/01 1 000


UNDER 1820-TALET GENOMFÖRDES vid Kungl. Myntet i Stockholm ett flertal försök att prägla mynt i ring. Syftet var

naturligtvis att höja kvaliteten på rikets mynt och göra dem helt cirkelrunda. Det hela tog sin början år 1822 med ett provmynt

i riksdalervalör (SM 195). Dessa riksdalrar, som präglades i silver och koppar, är ytterst sällsynta. Provmyntningen

resulterade inte i några reguljära mynt, utan man fortsatte med hammarpräglingen.

År 1827 var tiden mogen för nya experiment och provpräglingar. Liksom 1822 var ringpräglingstekniken åter i focus. Ny

var emellertid den försänkta randskriften ”534 8/9 TROYSKA ASS FINSILFVER”. Till skillnad mot uppställningen i SMboken

anser vi att den ytterst sällsynta typen med nio serafhuvuden i serafimerkedjan (SM 50b) är den första. Därefter

bör den mer allmänna typen från samma år med sju serafer ha editerats (SM 50a). Vi stödjer vårt antagande på att den

halvrunda serafimerkedjan med nio serafer ansluter till de tidigare hammarpräglade riksdalernas cirkelrunda som för

övrigt också har just nio serafer. Det är den sistnämnda typen med sju serafer som vi nu har glädjen att på denna auktion

utbjuda till försäljning. Under nr 606 i vår katalog 7, finns mer att läsa om dessa innovativa riksdalrar och andra mynt

från ringpräglingens barndom.

Enligt Sam Owen Janssons Måttordboken, utgiven av Nordiska museets förlag, var ett ass under 1600-talet den minsta

enheten i det holländska viktsystemet och vägde endast ett knappt halvt decigram (48,06 mg eller 0,04806 g). Efter diverse

snåriga turer för att försöka anpassa det ”svenska asset” till de som förekom i Europa beslöts man under 1730-talet att

ett svenskt ass skulle ha vikten av 1/8848 skålpund dvs. 0,048042 g. De sällsynta riksdalerna med randskriften 534 8/9

TROYSKA ASS FINSILFVER, jämför SM 49–51, innehåller således 534 8/9 x 0,048042 = 25,7 g fint silver. Då den totala

myntvikten, eller myntets s. k. skrot, är ungefär 29,35 g innebär det att halten, kornet, blir 87,85 % eller 878,5/1000 – vilket

är vad 1818 års myntordning stipulerar, men redan i samband med 1830 års myntordning övergav man principen med att

ange riksdalerns finvikt, uttryckt i troyska ass, på randen. Från och med nu var det i stället halten som redovisades, uttryckt

i 100-delar. Det innebar naturligtvis en rejäl förenkling när randskriften i stället kom att lyda 75/100 DELAR FINSIL-

FVER. Då man samtidigt med haltsänkningen till 75 % passade på att sänka finvikten till 25,5 g innebar detta naturligtvis

att myntens bruttovikt ökade till 34,0 g (25,5 g / 75 %).

1031 STOCKHOLM. Riksdaler 1827. Troyska ass. Sju serafer. SM 50a. 29,34 g. s. Ett i princip

ocirkulerat exemplar med god lyster.

1031

01/0 30 000

Ordet “troy” kommer från den franska staden Troyes, som ligger i regionen Champagne-Ardenne i nordöstra

delen av landet. Att man fått äran att låna namnet till ett mynt kan säkert härledas ur det faktum att Troyes

var en mycket viktig handelsstad under medeltiden. Se även http://sv.wikipedia.org/wiki/Troyes.

181


182

1032 STOCKHOLM. Riksdaler 1827. Troyska ass. Nio serafer. SM 50b. 29,13 g. r. Obetydliga

repor.

Ex Ahlström auktion 52, nr 186.

Se vår auktionskatalog 7 och notisen under nr 606. Föreliggande exemplar är nr 5 av 6 i

förteckningen.

1032

1033

1+/01 30 000

1033 STOCKHOLM. Riksdaler 1829. Troyska ass. SM 51. 28,68 g. r. God ton. 01)(1+/01 30 000

1034

1034 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1828. SM 53a. 9,59 g. Gniden. Litet kantslag. 1+ 800

1035

1035 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1829. SM 54a. 9,63 g. Litet kantslag. 1+/01 1 500


1036 1037 1038

1036 STOCKHOLM. 1/6 riksdaler 1819. SM 55. 6,20 g. Frånsidan med plantsrispor. Svagt

utpräglad, som ofta.

1037 STOCKHOLM. 1/6 riksdaler 1826. SM 56. 6,14 g. Svagt utpräglad på mitten. Rengjord,

ändock med fin stämpelglans.

1/1+ 500

01/0 2 000

1038 STOCKHOLM. 1/6 riksdaler 1829. SM 58. 6,16 g. åtsidan något fläckig. Kantex. 1/1+ 500

1039 1040 1041

1039 STOCKHOLM. Riksdaler specie 1834. Sista årtalssiffran omgraverad från en 1:a. SM 62b.

33,91 g.

1+ 1 500

1040 STOCKHOLM. Riksdaler specie 1838. SM 66. 33,94 g. Rengjord. 1+)(1/+ 1 500

1041 STOCKHOLM. Riksdaler specie 1839. SM 67. 34,15 g. Repor på fält och rand. Rengjord. 1/1+ 800

1042

1042 STOCKHOLM. Riksdaler specie 1841. SM 69. 34,15 g. Hack/smårepor. Rengjord. 1+/01 1 500

183


184

1043

1043 STOCKHOLM. Riksdaler specie 1841. SM 69. 33,92 g. Polerad. 1/1+)(1+ 800

1044 STOCKHOLM. Riksdaler specie 1841. SM 69. 33,93 g. Kanthack. 1/1+)(1 800

1045 STOCKHOLM. Riksdaler specie 1842. SM 71. 33,86 g. Repor. 1+ 1 000

1046 STOCKHOLM. ½ riksdaler specie 1831. SM 73a. 17,14 g. Små kanthack. 1+ 1 000

1047 STOCKHOLM. ½ riksdaler specie 1836. Sista årtalssiffran omgraverad från en 1:a. SM 76b.

16,99 g. s. Randen är partiellt mycket bred och på dessa partier med avsaknad av randskrift.

Mycket vackert exemplar med stämpelglans och något ojämn patina på frånsidan

av denna sällsynta årgång.

1044

1046

1047

1048

1048 STOCKHOLM. 1/4 riksdaler specie 1836. SM 83. 8,56 g. s.

Denna årgång har en mycket låg upplaga - blott 2.766 exemplar präglades.

1045

01/0 8 000

1 1 000


1049 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1818. Kastmynt till kungens kröning. Stor bild. SM 97.

J&H 53. 9,73 g. Rengjord.

1050

1050 STOCKHOLM. Minnesmynt till kungens kröning 1818. Liten bild/utan ordet ÅR i

omskriften, men i övrigt lik kastmyntet till kröningen. Avslag i koppar med slät rand.

SM jfr 97. 9,95 g. Litet hack.

1051 STOCKHOLM. Minnesmynt till kungens kröning 1818. Liten bild/utan ordet ÅR i omskriften,

men i övrigt lik kastmyntet till kröningen. Avslag i aluminium med slät rand.

SM jfr 97. 3,57 g.

1052 AVESTA. ½ skilling 1830. Detta exemplar saknar det vanliga, diagonalt räfflade randskyddet,

vilket är mycket ovanligt. SM 117. 8,28 g. r. Korroderad.

1049

1052 1053

1+ 500

01/0 800

01/0 800

1?/1 300

1053 AVESTA. 1/4 skilling 1830. SM 126. 4,25 g. Full röd lyster. Obetydlig fläck. 01/0 800

1054

1054 STOCKHOLM. Skilling 1832. SM 130. 16,99 g. Full röd lyster. 01)(01/0 3 000

1055

1055 STOCKHOLM. Skilling 1832. SM 130. 16,67 g. Obetydliga kanthack. 1+ 1 000

1051

185


186

1056 STOCKHOLM. 1/4 skilling 1833. Sista årtalssiffran omgraverad från en 2:a. SM 134. 4,12 g.

Någon röd lyster bevarad.

1057

01 500

1057 STOCKHOLM. 2 skilling banco 1836. SM 139. 19,02 g. Plantsfel. Röd lyster bevarad. 1+/01)(01 500

1058 STOCKHOLM. 2 skilling banco 1840. SM 142. 18,81 g. Spår av röd lyster. 01)(1+/01 500

1059 STOCKHOLM. 1/3 skilling banco 1835. SM 162. 4,84 g. Vacker lyster. 01/0 300

1060

1060 STOCKHOLM. Minnespenning till kungens begravning 1844. SM 177. 12,72 g. 01 800

1061 STOCKHOLM. Minnespenning till kungens begravning 1844. Slagen i koppar. Jfr SM 177.

17,21 g.

1056

1059

1062

1062 STOCKHOLM. Provmynt för 1/4 skilling 1818. SM 205. 4,65 g. Xr. Små hack.

Ex G. Ekström (Ahlström auktion 26, nr 267); Ex I. Berghman 1950.

1058

1061

01 500

1+ 8 000


ETT AV DE MER IöGONFALLANDE PROVMyNTEN från Karl XIV Johans regering är 2 skilling banco 1843. Det man

genast lägger märke till är att åtsidan saknar den traditionella omskriften med kungens namn och titel. Vid närmre studium

noterar vi också att porträttet har ovanligt hög relief. Åtsidan har karaktär av klassisk medaljprägling medan frånsidan

är identisk med motsvarande reguljära mynt, jämför SM 145. I den befintliga numismatiska litteraturen nämns inget om

orsaken till varför man präglade denna provmyntstyp. SM och SMF sorterar in typen under ”Skilling bancoräkning” utan

vidare kommentarer, se SM 210 resp. SMH 38 (sic!). Naturligtvis gör föregångarna J. F. H. Oldenburg (1883) och A. W.

Stiernstedt (1871) samma indelning. Den senare kommenterar provmyntet i en not på sidan 137: ”Dessa profmynt innefattade

icke något förslag att förändra utmyntningsgrunden, utan lära endast afsett en förändring af prägeln å Konungens

bröstbild, men hvilka förslag förföllo genom Konungens inträffade död den 8 mars 1844”.

Notisförfattaren har haft förmånen att studera flertalet av de i privat ägo kända exemplaren och anser att det kan vara

lämpligt att i detta samanhang föra fram en teori om dessa mynts tillblivelse. De flesta mynten är fortfarande i perfekt

orört och ocirkulerat skick utan minsta tecken på slitage. Vidare har bottenytan på myntens båda sidor full stämpelglans.

Trots detta uppvisar mynten individuella karaktäristika i det att något exemplar ser ut att ha blivit värmebehandlat innan

präglingen. På detta lägger vi märke till en vackert röd kopparoxid med små punktvisa inslag av svart kopparoxid, som bör

ha bildats i samband med uppvärmningen. Andra exemplar företer den klassiska rödbruna kulören med partier i rosablått

som kopparmynt får som präglats med nya stampar och förvarats under gynnsamma förhållanden. Vi noterar att det

exemplar vars plants värmebehandlats före präglingen är bättre utpräglat på porträttets högsta delar jämfört med de som

präglats på icke värmebehandlade plantsar.

Anledningen till att det nu aktuella provmyntet ser ut som det gör med en åtsida av medaljkaraktär, skulle kunna vara

att man velat prova vad värmebehandlade plantsar har för inverkan på ett mynts utprägling. För att avgöra saken gäller

det att ha myntbilder med tillräckligt hög relief. Orsaken till detta experimenterande kan kanske sökas i det kända faktum

att man hade problem med just partiellt svagt utpräglade skilling bancomynt. Det gällde naturligtvis de av högre valör

såsom 1 och 2 skillingar.

Vi har kännedom om följande exemplar i privat ägo:

1. Ex S. Svensson.

2. Ex G. Ekström (Ahlström auktion 26, nr 268). Ekström förvärvade myntet år 1950 genom mynthandeln A. Hess i

Luzern. Den tidigaste kända proveniensen är grosshandlaren I. Berghman, Stockholm, vilken år 1921 sålde merparten

av sin stora och vackra myntsamling genom J. Schulman i Amsterdam.

3. Ex mynthandlare P. Levins, Göteborg, privata samling.

4. Ex mynthandlare P. Mattsson, Uppsala. Provmyntet bytte ägare via förmedling av B. Strandbergs mynthandel

2008.

5. Detta exemplar, vilket stammar ur O. Hallborgs samling, som såldes på Bukowski auktion 106, nr 932 (1897).

Köpare via ombud var H. Pripp, vars samling utbjöds på Ahlströms auktion 29 (1984). Vårt mynt såldes under nr

1068. Nu köptes myntet av Ingvar Nilsson, som var ombud för och anställd av K-E. Schmitz för att förkovra och

förvalta dennes myntsamling. År 1989 inleddes försäljningen av denna jättesamling i Zürich. På andra auktionen

(1990) såldes det nu aktuella provmyntet som nr 1743. Efter några privata affärer har nu alltså uppdragits åt oss

att försälja denna intressanta och rara provmyntstyp.

1063

1063

STOCKHOLM. Provmynt för prägling av 2 skilling banco 1843. SM 210. 19,03 g. Xr. 1+/01 10 000

1064 1065

1064 S:T BARTHÉLEMY. Kontramarkering krona (1834) på okänt silvermynt. Olrog, NM XXXI

(sidan 177), fig. 12. 1,04 g.

1065 S:T BARTHÉLEMY. Kontramarkering krona (1834) på okänt silvermynt. Olrog, NM XXXI

(sidan 177), fig. 12. 1,34 g.

1+ 1 500

1 1 000

187


188

1066 Kungens 25-åriga regeringsjubileum 1843. Av M. Frumerie på uppdrag av prästerskapet

och läroverksstaterna. Brons. I något defekt etui (troligen original). HK 39. 213,50 g.

01 500

1067 Drottning Desiderias ankomst till Sverige 1823. Av J. J. Barre. Silver. HK 2. 37,95 g. 01 800

1068 Drottning Desiderias kröning i Stockholm 1829. Av L. P. Lundgren. Silver. HK 4. 7,46 g. s. 01 500

OSKAR I (1844-1859)

1067

1069 STOCKHOLM. Dukat 1845. Smalt huvud. Sista årtalssiffran omgraverad från en 4:a. SM 9.

3,50 g. s.

1066

1069

1070

1+/01)(01 5 000

1070 STOCKHOLM. Dukat 1846. SM 10. 3,50 g. Litet hack. 1+/01 5 000

1068


1071 1072

1071 STOCKHOLM. Riksdaler specie 1844. SM 24. 33,84 g. 1/1+ 1 000

1072 STOCKHOLM. Riksdaler specie 1845. Brett huvud. SM 25. 34,08 g. Ojämn patina/

rengjord.

1+)(1+/01 1 000

1073 STOCKHOLM. Riksdaler specie 1848. SM 29. 34,03 g. 1+ 1 000

1074 STOCKHOLM. Riksdaler specie 1851. SM 31. 33,93 g. Rengjord. 1+)(1+/01 1 000

1075 STOCKHOLM. Riksdaler specie 1851. SM 31. 34,09 g. Rispor. Rengjord. 1+ 500

1076 STOCKHOLM. Riksdaler specie 1853. SM 33a. 33,93 g. Plantsfel. 1+ 800

1073

1074 1075 1076

189


190

1077 STOCKHOLM. Riksdaler specie 1854. SM 34. 33,99 g. Liten repa, ändock ett bra exemplar

med lätt patina.

01 2 000

1078 STOCKHOLM. Riksdaler specie 1854. SM 34. 33,98 g. Rengjord. 1/1+ 1 000

1079 STOCKHOLM. ½ riksdaler specie 1846. Sista årtalssiffran omgraverad från en 5:a. SM 37b.

16,94 g.

1080 STOCKHOLM. 1/4 riksdaler specie 1846. Sista årtalssiffran omgraverad från en 4:a.

SM 40. 8,51 g.

1077

1078

1079

1080

1081

1+/01 1 500

1)(1/1+ 500

1081 STOCKHOLM. 1/16 riksdaler specie 1845. SM 44. 2,11 g. 01 1 500


1082 1083

1082 STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1856. SM 56b. 33,77 g. Kantslag. Små

hanteringsmärken.

1+/01 1 000

1083 STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1857. SM 57a. 33,77 g. Varit rengjord. 1+/01 1 500

1084 STOCKHOLM. Riksdaler specie 1850, 4 riksdaler riksmynt 1856 (2 ex). SM 30, 56b (2 ex).

Totalt 3 ex.

1-1/1+ 2 000

1085 STOCKHOLM. 2 riksdaler riksmynt 1857. SM 59. 17,01 g. Rispor. Putsad. 1+ 800

1086 1087

1086 STOCKHOLM. Riksdaler riksmynt 1857. Längre pipskägg. SM 60a. 8,45 g. Obetydliga

kanthack.

1+/01)(01 1 500

1087 STOCKHOLM. 50 öre 1857. SM 61. 4,19 g. Litet kanthack. Lätt rengjord. 01 800

1088

1088 STOCKHOLM. 4 skilling banco 1849. SM 71. 25,72 g. Fina repor. 1+/01 800

1089 STOCKHOLM. 2 skilling banco 1847. SM 80. 19,47 g. Två små hack, för övrigt ett mycket

trevligt exemplar med full röd lyster.

Ex C-A. Lindblom (MISAB auktion 3, nr 1634).

1085

1089

01/0 1 000

191


192

1090 1091

1090 STOCKHOLM. 2 skilling banco 1851. SM 83. 18,64 g. Vackert exemplar med full röd lyster. 01/0 1 000

1091 STOCKHOLM. 2 skilling banco 1852. SM 84. 19,28 g. Röd lyster bevarad. 01 500

1092

1092 STOCKHOLM. Skilling banco 1847. SM 90. 11,03 g. Utmärkt vackert exemplar med full

röd stämpelglans.

1093 STOCKHOLM. 5 öre 1857. Valörfemmans övre del helt bågformig. SM 132a. SMF 135a.

8,52 g. Praktexemplar med full röd stämpelglans.

Ex Myntgalleriet lagerkatalog 10, nr 418 (den s. k. kopparlistan).

Detta är ett av de absolut bästa kända exemplaren av denna eftersökta variant.

1094

1094 STOCKHOLM. 5 öre 1857. Valörfemmans övre del helt bågformig. SM 132a. SMF 135a.

8,80 g. Små kanthack och rispor.

1095 STOCKHOLM. 2 öre 1857. Långt pipskägg. SM 135a. 5,68 g. Praktexemplar med ”spegelkaraktär”,

präglad med nya stampar.

Myntgalleriet lagerkatalog 10, nr 421.

1096

1096 STOCKHOLM. Minnespenning till kungens begravning 1859. Kanterna med hög relief.

SM 143. 12,77 g.

1097 STOCKHOLM. Minnespenning till kungens begravning 1859. Kanterna med hög relief.

SM 143. 12,77 g. Kantslag. Gniden.

1093

1095

1097

01/0 1 000

01/0 3 000

1+ 500

0 2 000

1+/01 500

1+/01 300


1098 Kungaparets förmälning 1823. Av H. Grube. Brons. HK 7. 123,20 g. 01 500

1099 Kungaparets kröning i Stockholms storkyrka 1844. Av P. Lundgren. Brons. HK 10. 103,82 g.

Vacker patina.

01 500

1100 Belöningsmedalj för befrämjande av vaccination. Av L. P. Lundgren. Silver. HK 57. 21,08 g. 1 300

1101 Utgår.

KARL XV (1859-1872)

1098

1099

1100

1102

1102 STOCKHOLM. Dukat 1868. SM 9a. 3,46 g. Obetydlig stukning. 1/1+)(1+ 2 000

193


194

1103

1103 STOCKHOLM. Carolin 1868. SM 10. 3,21 g. 01 2 000

1104 STOCKHOLM. Carolin 1872. SM 13a. 3,21 g. Ett obetydligt märke i åtsidans fält, ändock

ett utmärkt vackert exemplar med spegelskimrande lyster.

1105

01/0 3 000

1105 STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1862. SM 15. 33,95 g. Något rengjord. 1/1+ 800

1106

1106 STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1863. SM 16. 33,99 g. Delvis svagpräglad. 1+ 1 000

1107

1107 STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1865. SM 18. 33,90 g. Små kanthack. Rengjord. 1+ 800

1108

1108 STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1869. SM 22. 34,02 g. Rispor. Rengjord. 1+/01)(01 1 000

1104


1109

1109 STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1870. SM 23. 34,00 g. Hack. Rengjord. 1+/01 1 000

1110

1110 STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1871. SM 24. 34,20 g. Små rispor/hack. Rengjord. 1+/01)(1+ 1 000

1111

1111 STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1871. SM 24. 34,03 g. Plantsfel. Småfläckar. 1+ 800

1112

1112 STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1871. SM 24. 33,95 g. Putsad. 1/1+ 800

1113 STOCKHOLM. 4 riksdaler riksmynt 1862, 1863, 1864, 1867. SM 15, 16, 17, 20. Totalt 4 ex. 1-1+ 2 000

195


196

1114 STOCKHOLM. 2 riksdaler riksmynt 1864. Sista årtalssiffran omgraverad från en 2:a.

SM 26b. 16,82 g. Rispa.

1115 STOCKHOLM. Riksdaler riksmynt 1860. SM 28. 8,44 g. Mycket vackert exemplar med

frostbetonad relief mot stämpelglans och vacker patina.

Ex T. G. Appelgren (inköpt i Moskva 1934).

1+/01 3 000

01/0 3 000

1116 STOCKHOLM. Riksdaler riksmynt 1861. SM 29. 8,36 g. Lätt rengjord. 1+ 800

1117 STOCKHOLM. Riksdaler riksmynt 1864. SM 31a. 8,57 g. Rengjord. 1+ 800

1118 STOCKHOLM. Riksdaler riksmynt 1867. SM 33. 8,50 g. Kanthack. 1/1+ 500

1119 STOCKHOLM. Riksdaler riksmynt 1871. Näst sista årtalssiffran omgraverad från en 6:a.

SM 34b. 8,45 g. Litet kantslag.

1120

1116

1114

1117

01 1 000

1120 STOCKHOLM. 10 öre 1867. Med stavning SVERIUES. SM 47. SMF 47e. 0,83 g. 01 500

1121 STOCKHOLM. 5 öre 1872. SM 59b. 8,59 g. Mycket röd lyster bevarad. 01/0 300

1122 STOCKHOLM. ½ öre 1867. Stort årtal. SM 81a. SMF 82a. 1,47 g. Vacker, blånande, skimrande

patina.

1121

1123

01)(01/0 300

1123 STOCKHOLM. Minnespenning till kungens kröning 1860. SM 82. 12,73 g. 1+/01)(01 500

1118

1115

1119

1122


1124 STOCKHOLM. Minnespenning till kungens kröning 1860. Avslag i aluminium (märkt

A-M på randen). Jfr SM 82. 3,98 g.

1125 Kronprins Karl blir kansler för Uppsala universitet 1844. Av P. H. Lundgren 1851. Förgylld

brons. HK 2. 81,53 g.

1126 Kronprins Karls förmälning med Lovisa av Nederländerna 1850. Av P. H. Lundgren. Silver.

HK 3. 38,21 g. Kanthack. Vackert exemplar med spegellyster och fin patina.

1127 Kungaparets kröning i Stockholms storkyrka 1860. Av J. E. Ericsson efter professor Qvarnströms

modell. Silver. HK 5. 93,62 g. Praktexemplar med härlig patina.

Denna medalj är sällsynt i silver.

1124

1125

1126

1127

01/0 500

1+ 300

01/0 500

01/0 2 000

197


198

1128 Kungaparets kröning i Stockholm storkyrka 1860. Av J. E. Ericsson efter professor Qvarnströms

modell. Brons. HK 5. 87,35 g.

1129 Kungens död 1872. Av L. Ahlborn för Svenska Frimurareorden. Silver. HK 24. Olsén 19.

76,09 g. Praktexemplar med härlig patina.

KASTMYNT

1130

01 500

01/0 1 500

SOM VI KONSTATERAT på annan plats i denna katalog, kan en myntsamling läggas upp på flera olika sätt. Ett trevligt

sätt är - enligt vårt förmenande - att samla mynt som bär på mycket historia och där då mynten får visualisera en intressant

historisk händelse eller t. ex. viktiga ekonomiska skeenden.

Det finns en kategori mynt som alldeles särskilt manifesterar viktiga historiska händelser - de s. k. kastmynten. Dessa

mynt kastades ut till folket vid mera betydande händelser inom kungafamiljen, oftast kröningar och begravningar, och de

har intressanta motiv och omskrifter. Intresset för denna kategori mynt har ökat stadigt under de senare åren. Eftersom

vi - förutom vad som redan presenterats i katalogen - har fått in en liten specialsamling i ämnet, har vi valt att samla dem

under avdelningen nedan. Samtliga objekt (1130-1153) har proveniensen Morten B. Bernhoft, samlare av olika kategorier av

skandinaviska mynt, vilken vi tackar för förtroendet att få sälja dessa mynt.

1130 STOCKHOLM. Drottning Maria Eleonoras kröning 1620. Präglad i koppar. Jfr SM 86-90.

Jfr J&H 11, 13-15. 11,01 g. Xr. Mycket tilltalande exemplar.

Föreliggande kastmynt är präglat i koppar, möjligen som provmynt. Ytan kan tyda på att

exemplaret har försilvrats. Vi har inte kännedom om någon motsvarande prägling.

1128

1129

- UR MORTEN B. BERNHOFTS SAMLING

1+/01 5 000


1131

1131 STOCKHOLM. 2 mark 1654. Karl X Gustavs kröning. SM 33a. J&H 19. 10,06 g. s. Litet

kanthack.

Tvåmarksmyntet till kröningen 1654 är präglat i 2 250 exemplar.

1132 STOCKHOLM. Medalj till minne av Karl X Gustavs död och begravning 1660. Silver.

HK 46. Jfr SM 38-39. Jfr J&H 24-25. 24,10 g. s. Små kanthack.

Begravningsmyntet 1660 finns i valörerna 1 respektive 2/3 riksdaler. Samma grundmotiv -

åtsidan med text på rader inom band med text, frånsidan med sju svärd - präglades även

som medalj. Skillnader mellan präglingarna består, förutom av präglingstekniken förstås,

t. ex. i antalet textrader samt bitecken/motiv i omskrifterna. Det stora svärdet i mitten,

hållet av en arm med uppkavlad ärm, symboliserar Sverige. De sex mindre svärden representerar

rikets fiender vid tiden; Brandenburg, Danmark, Nederländerna, Polen, Ryssland

samt den tysk-romerske kejsaren.

1133 1134

1133 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1660. Karl X Gustavs död och begravning 1660. Sju rader text.

SM 40. J&H 26. 8,75 g. Ett ovanligt bra exemplar.

1134 STOCKHOLM. Medalj (”2 mark”) till Karl XI:s död och begravning 1697. Av A. Karlsteen

eller dennes elever. Brons. Möjligen slagen i senare tid. HK 134. Jfr SM 251. Jfr J&H 28.

16,03 g. s. Praktexemplar med delvis bevarad röd lyster.

Ex Ahlström auktion 58, nr 627.

Denna medaljprägling av kastmyntet till 1697 års begravning har en från myntet väsentligt

avvikande åtsidesbild av kungen.

1135 STOCKHOLM. Medalj till Ulrika Eleonoras (d. ä.) kröning 1680. Av A. Meybusch. Silver.

HK 8. 18,99 g. Litet hack, dock ett mycket tilltalande exemplar med härlig patina.

1135

Denna medalj, liksom HK 7, hänförs ibland i auktionskataloger till Ulrika Eleonora d. y.

1132

1+ 5 000

1+ 5 000

1+/01 5 000

01/0 1 500

1+/01 3 000

199


200

1136

1136 STOCKHOLM. 2 mark 1697. Kastmynt till kungens kröning. SM 145. J&H 29. 10,19 g. s.

Ex Ahlström auktion 64, nr 397.

Kröningskastmyntet 1697 - graverat av Arvid Karlsteen och slaget i 2000 exemplar - förekommer

ytterst sällan i denna höga kvalitet.

1137 STOCKHOLM. 2 mark 1719. Ulrika Eleonoras (d. y.) kröning. SM 11a. J&H 31. 10,44 g.

Obetydlig rispa och kanthack. åtsidan något ljus.

Frånsidan till detta kastmynt förekommer med två olika frånsidor med olika datum,

XVI och XVII mars. Den förra är ytterst sällsynt.

1138

1138 STOCKHOLM. 2 mark 1742. Ulrika Eleonora d. y:s död och begravning. SM 181. J&H 34.

10,38 g. Rengjord. Litet plantsfel.

1139 STOCKHOLM. 2 mark 1751. Fredrik I:s död och begravning. SM 182. J&H 35. 10,11 g. s.

Vackert exemplar med dimmig patina.

Detta kastmynt graverades av Daniel Fehrman och slogs i en upplaga om 6.539 exemplar.

1140

1140 STOCKHOLM. 2 mark 1751. Adolf Fredriks kröning. SM 120. J&H 36. 10,36 g.

Upplagan på föreliggande kastmynt, graverat av Daniel Fehrman, är den med god marginal

högsta för kastmynten från 1700-talet. Jansson och Hemmingsson uppger att hela 18.105

exemplar skulle ha slagits.Detta avspeglas dock inte i det till våra dagar bevarade antalet.

1141 STOCKHOLM. 2 mark 1772. Gustav III:s kröning. Gravörsignerad F. SM 97c. J&H 41.

9,71 g. Rengjord.

Detta är den sista kastpenningen med valören 2 mark och faktiskt det enda markmynt som

präglades under Gustav III:s tid.

1137

1139

1141

01 8 000

1+/01 3 000

1+ 1 500

01)(1+/01 3 000

1/1+)(1+ 1 500

1+/01 1 500


1142 1143

1142 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1778. Kronprins Gustav (IV) Adolfs födelse. SM 98. J&H 42.

9,76 g. Tilltalande exemplar.

1143 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1782. Prins Karl Gustafs, hertigen av Småland, födelse.

SM 100. J&H 44. 9,77 g. r. Praktexemplar med fantastisk patina.

Ex The Carl Gustaf Collection (Spink 2000, nr 1295).

Den ursprungliga avsikten med denna prägling var, att den skulle användas som kastpenning

till fester avhållna i anledning av prins Karl Gustavs födelse. Den kom istället att utdelas

till borgerskapets ”Femtio äldste”, för att tala med Hildebrand. Det bevarade antalet

är också mycket litet.

1144 1145

1144 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1792. Gustav III:s död och begravning. SM 101. J&H 45. 9,67 g.

Putsad. Små plantsrispor.

1+/01)(1+ 2 000

01/0 10 000

1+ 800

1145 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1800. Gustav IV Adolfs kröning. SM 45. J&H 46. 9,74 g. 1+)(1/1+ 800

1146

1146 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1813. Änkedrottning Sofia Magdalenas begravning. Utan

gravörsignatur. SM 32. J&H 49. 9,84 g. Frånsidan något svagpräglad.

1147 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1818. Karl XIII:s död och begravning. Med hårlockar på båda

axlarna. SM 34b. J&H 52. 9,73 g. Frånsidans stamp med begynnande spricka. Rengjord.

1148 1149

1148 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1818. Karl XIV Johans kröning. SM 97. J&H 53. 9,81 g.

Obetydliga rispor. Obetydligt kantexemplar.

1149 STOCKHOLM. 1/3 riksdaler 1818. Änkedrottning Hedvig Elisabeth Charlottas död och

begravning. SM 98. J&H 54. 9,59 g. Praktexemplar med vacker patina.

Graverad av Carl Enhörning och präglad i 4.850 exemplar.

1147

1+/01 1 500

01 2 000

01 1 500

01/0 3 000

201


202

1150

1150 STOCKHOLM. Minnespenning till Karl XIV Johans död och begravning 1844. SM 177.

12,73 g. Kanthack.

1151 STOCKHOLM. Minnespenning som ovan, men präglad i koppar- eller bronslegering.

Jfr SM 177. 11,72 g. Små fläckar och liten rispa. Vackert rödtonad lyster.

Ex Ahlström auktion 58, nr 971.

1152 STOCKHOLM. Minnespenning till Oskar I:s begravning 1859. SM 143. 12,62 g. Något

rengjord.

1153

1153 STOCKHOLM. Minnespenning till Karl XV:s kröning 1860. SM 82. 12,73 g. Rispa. Små

kanthack. Gniden.

1154 STOCKHOLM. Minnespenning till Oskar II:s kröning 1873. SM 232. 12,71 g. Obetydliga

hack. Rengjord.

OSKAR II (1872-1907)

1155 1156

1152

1157

1151

1154

1158

1+/01 500

01/0 1 000

1+/01 500

1+ 300

1+/01)(01 500

1155 STOCKHOLM. 20 kronor 1873. SM 1. 8,95 g. Vacker lyster. 01)(01/0 2 000

1156 STOCKHOLM. 20 kronor 1890. SM 17. 8,96 g. 01 2 000

1157 STOCKHOLM. 20 kronor 1899. SM 20. 8,96 g. Exemplar med rena, fina fält. 01/0 2 000

1158 STOCKHOLM. 20 kronor 1900. SM 21. 8,96 g. Exemplar med rena, fina fält och god lyster. 01/0 2 000


1159 STOCKHOLM. 5 kronor 1881. SM 34. 2,24 g. Fin lyster. 01 800

1160 STOCKHOLM. 5 kronor 1882. SM 35. 2,24 g. 01/0 1 000

1161

1161 STOCKHOLM. Riksdaler riksmynt 1873. SM 41. 8,45 g. 01 5 000

1162 STOCKHOLM. Riksdaler riksmynt 1873. SM 41. 8,43 g. Hack. Hårt gniden. 1/1+ 1 500

1163 STOCKHOLM. 10 öre 1873. SM 43a. 0,88 g. Vacker patina. 01 500

1164 STOCKHOLM. 2 kronor 1876. SM 44c. 15,02 g. Praktexemplar med spegelglans. 01/0)(0 15 000

1165 STOCKHOLM. 2 kronor 1890. SM 50. 14,97 g. Praktexemplar med frostat porträtt mot

perfekt spegelglans och härlig patina.

1166

1159 1160

1163

1164

1165

0 15 000

1166 STOCKHOLM. 2 kronor 1906. SM 60. 15,01 g. Trevlig patina. 01/0 1 500

1167 STOCKHOLM. 2 kronor 1906. SM 60. 14,98 g. Hack. 1+/01)(01 500

1162

1167

203


204

1168 STOCKHOLM. 2 kronor 1907. SM 60. 15,00 g. Smårepor. Rengjord. 01 500

1169 STOCKHOLM. Krona 1876. Sista årtalssiffran omgraverad från en 5:a. SM 63b. 7,46 g.

Lätt rengjord.

1+/01 500

1170 STOCKHOLM. Krona 1881. SM 67. 7,48 g. 1+)(1+/01 800

1171 STOCKHOLM. Krona 1883. SM 68. 7,50 g. Ytterst obetydliga rispor bakom porträttet,

enbart synliga i vissa vinklar. Praktexemplar med spegelglans.

1168

1169 1170

1171

1172

1173

0 10 000

1172 STOCKHOLM. Krona 1890. SM 73. 7,47 g. Lätt, vacker patina och rena, fina fält. 01/0 1 500

1173 STOCKHOLM. Krona 1898. SM 75. 7,49 g. Obetydlig rispa, ändå ett tilltalande exemplar. 01/0 1 000

1174

1175

1174 STOCKHOLM. 50 öre 1875. SM 81. 5,00 g. Fin bottenyta. 01 1 500

1175 STOCKHOLM. 50 öre 1881. SM 85. 4,99 g. Praktexemplar med djup, fin lyster. 0 5 000

1176 STOCKHOLM. 50 öre 1899. SM 88. 4,99 g. 1+/01 300

1177 1178

1179

1177 STOCKHOLM. 25 öre 1881. SM 97. 2,21 g. 01 300

1178 STOCKHOLM. 25 öre 1896. SM 102. 2,42 g. Mycket bra exemplar. 01/0 300

1179 STOCKHOLM. 25 öre 1898. SM 104. 2,44 g. Praktexemplar med spegelglans. 0 800

1180 STOCKHOLM. 10 öre 1891. SM 120. 1,47 g. Hårfin rispa på frånsidan. Spegelglans. 0)(01/0 800

1176

1180


1181

1181 STOCKHOLM. 5 öre 1873 (sista årtalssiffran omgraverad). SM 132b. 8,48 g. Vackert exemplar

med stora delar bevarad röd lyster.

01/0 800

1182 STOCKHOLM. 2 öre 1896. SM 188. 4,01 g. Vackert exemplar med fin lyster. 01/0 300

1183 STOCKHOLM. Öre 1873. Med stavning SVFRIGES. SM 134d. SMF 6i. 2,73 g. Någon röd

lyster bevarad.

1184 STOCKHOLM. 5 öre 1879, 1889, 2 öre 1857 (O I), öre 1867 (K XV), 1890, 1898. SM 140, 150,

135a, 77, 214, 222. Huvudsakligen vackra exemplar. Totalt 6 ex.

01 800

1-01/0 800

1185 STOCKHOLM. Silver- och bronsmynt 1873-1907. Många vackra exemplar. Totalt 26 ex. 1-01/0 1 500

1186

1186 STOCKHOLM. Minnespenning till kungens kröning 1873. SM 232. 12,75 g. Hårfina rispor,

dock ett vackert exemplar.

1187 200-årsminnet av slaget vid Lund 1676-1876. Av L. Ahlborn. Silver. NM XIII:92:10.

Olsén s. 230. 12,78 g.

1188 Kungens och drottning Sophias silverbröllop 1882. Av L. Ahlborn på uppdrag av svenska

Frimurareorden. Silver. NM XIII:115:49. Olsén. 165,44 g. Praktexemplar med härlig patina.

1188

1182

1187

1183

01/0)(01 1 000

1+/01 500

01/0 1 500

205


206

1189 Kungens 25-åriga regeringsjubileum 1897. Av A. Lindberg på uppdrag av svenska Frimurareorden.

Silver. 86,69 g.

1190 Oskar II:s jubileumsminnestecken vid det 25-åriga regeringsjubileet 1897. 20,09 g.

Detta minnestecken - i silver med kungens porträtt på mörkblå emalj - delades ut till

tjänstestaben i 241 exemplar.

1191 Medaljer till Stockholmsutställningen 1897. Silver (1 ex), brons (2 ex), vitmetall (4 ex).

Totalt 7 ex.

1189

1190

1192

01 500

01 2 000

1192 Kungen 70 år 1899. Av A. Lindberg. Brons. 65,16 g. Exemplar med mycket vacker lyster. 01 500

1+/01-

01/0

500


1193 Kungen 70 år 1899. Av A. Lindberg. Tenn. 64,69 g. 1+/01 300

GUSTAV V (1907-1950)

1193

1194

1194 STOCKHOLM. 20 kronor 1925. SM 1. 8,97 g. Obetydliga hanteringsmärken. 01)(01/0 5 000

1195

1195 STOCKHOLM. 2 kronor 1912. SM 5. 14,99 g. Obetydliga hack. 01 300

1196

1196 STOCKHOLM. 2 kronor 1914. SM 7. 15,01 g. 01 300

1197

1197

STOCKHOLM. 25 öre 1949. Slagen på ämne avsett för 10 öre. Jfr SM 134. 1,43 g. s. 01 1 000

207


208

I huvet på en myntsamlare

-Så Du samlar mynt, sällskapet runt bordet tystnar. Ett lätt roat leende sprids hos vissa. Jag känner mig som

nördarnas nörd när jag berättar om denna min last sedan drygt 40 år. -Det hela började i slutet av 60-talet

i min lilla värmländska hemstad. Det var på den tiden, brukar jag förklara, då det fanns ettöringar. För en

tiokronorssedel kunde man få 1000 små ettöringar, åtskilliga från Gustav den V:s och en annan även från

Oscar den II:s tid. En del var i järn andra i brons. Det viktiga var årtalet. Jag tror att den första ”kicken” för

mitt samlande var då jag gick till banken för att få några mynt jag fått av min mor värderade. Den snälle

bankamrern sa att han visste att det fanns en man i en herrekipering på andra sidan torget som samlade

mynt. Han kunde titta på mina mynt. Sagt och gjort. Med raska steg gick jag över dit. Han begrundade mina

mynt och tittade särskilt på en ettöring bland dem och sa: ”Synd att inte 4:an är öppen” . Det rörde sig givetvis

om ett ettöre från 1914. Detta blev starten för en omfattande växlingsturne mellan bankerna runt torget. Helt

plötsligt blev det viktigt om sexan i årtalet var lång eller kort. Variantintresset började ta över. Nära tusen

ettöringar växlades mot ett antal hundra 2-öringar. 2-öringar mot femöringar i en ny bank... Min röda kalufs

i dörröppningen på stadens banker måste ha utgjort en plåga för kassapersonalen. Det var också långt före

vår tids banker med dess avgifter. I dag hade jag förmodligen tvingats vara trogen en bank och då varit någon

slags utvald guldkund med växling som extra tillval för en rundlig summa per år.

Jag var nog inte ensam om att gå igenom årtalsmynt vid denna tid. Den stora boomen för myntsamlandet

kom som läsarna vet vid denna tid, vid slutet av 60-talet och början av 70-talet. Åtskilliga mynthandlare etablerades

runt om i landet. Det var alltid spännande när de ofta, stencilerade lagerlistorna, kom med posten.

Jag kommer särskilt ihåg Hirsch mynthandels typiskt gröna lagerlista som kom fyra gånger per år.

Mitt samlande har varierat med åren. Från årtalssamlande till varianter. Från varianter till felpräglade

mynt och svenska provmynt. Mitt samlande har i perioder legat nere på grund av brist på tid och pengar, men

alltid varit lika givande att ta upp igen. Som samlare har jag alltid tjusats av det udda och ovanliga. Som barn

läste jag om det unika gula treskilling-banco frimärket. Att hitta ett lika ovanligt mynt är faktiskt möjligt

utan att vara miljonär. Intresset för felpräglade mynt föddes nog en dag i början av 80-talet. Jag cyklade förbi

en mynthandel på Södra Vägen i Göteborg. Han hade bland annat ”bråte” en 5 öre 1972 - incusepräglad! Jag

visste då inte egentligen vad detta var för slags fel men jag hade aldrig tidigare sett något liknande. Myntet

blev mitt för den facila summan av 50 kronor.

Som felpräglings-entusiast kommer jag ihåg vissa viktiga händelser. Ett var när jag fick tag på den första

specialkatalogen från USA i slutet av 80-talet. Det var från den framlidne Arnold Margolis, en veteran i branschen.

Med hjälp av hans kataloger och tidskrift kunde jag fördjupa mitt intresse. Jag var som specialsamlare

pionjär i Sverige. Som sådan kunde man mötas av olika attityder vid besök hos handlare. Allt från ”varför

samlar du på detta, det är ju inget att ha” till respekt och ett tom delat intresse. Jag hade givetvis möjligheten

då som ”först på plan” att hitta ovanliga avvikelser till överkomliga priser. En annan viktig händelse var givetvis

Internet i slutet av 90-talet. Detta innebar ju en enorm möjlighet för en specialsamlare som mig. Numera

intresserar jag mig mest för olika utländska mynt, alla givetvis felpräglade. Målet är ett sådant mynt från

varje känd stat. Och jag har att leta… Men för mig är det en fascinerande tanke att hitta ett sådant mynt från

en liten ovanlig nation, och föreställa mig att detta kanske är den enda kända felpräglingen från detta land.

Samlande kan ju utövas på många olika sätt. Det viktiga är att det ger glädje åt utövaren.

Martin Wettmark


1198

1198 STOCKHOLM. 5 öre 194? Präglad på plants avsedd för två öre. 3,32 g. Xr. Något korroderad.

I Svenska Numismatiska Föreningens Smärre Skrifter nr 6, 1991, förtecknar Martin Wettmark

de av honom kända exemplaren på förväxlat myntämne. Under Gustav V:s regering

rör det sig om inalles fem typer! Efter det att häftet publicerades har dock ytterligare några

exemplar kommit fram. En uppdaterad förteckning – över av oss kända exemplar – får

därför följande utseende:

Krona på 2 öres plants (järn); 25 öre på 10 öres plants (silver); 25 öre på 1 öres plants

(brons); 25 öre på 1 öres plants (järn); 5 öre på 50 öres plants (silver); 5 öre på 2 öres plants

(järn, det här utbjudna exemplaret!); 2 öre på 25 öres plants (nickel); 2 öre på 1 öres plants

(järn); 1 öre på 10 öres plants (silver, felaktigt angivet på 25 öres plants).

Till dessa skall möjligen läggas den serie 5, 2 och 1 öre 1949 av brons som vi sålde på vår

auktion 6, nr 1017. Dessa mynt skulle också kunna vara provmynt inför återinförandet

av brons som myntmetall år 1950. Den intresserade kan hitta ovanstående felpräglingar

i Ahlströms auktionskataloger 37, 38, 39 och 51. Så vitt vi känner till härrör dessa intressanta

felpräglingar från en sedan ett tjugotal år avliden person som under många år

uppbar anställning vid Kungliga Myntet i Stockholm. Det är troligt att dessa felpräglingar

är felpräglingar i ordets rätta bemärkelse eftersom de dels uppvisar en stor kronologisk

spridning (1943–1950) men också för att de alla tycks vara unika. Förmodligen hade man i

närheten av präglingsmaskinerna en låda eller dylikt där dessa udda präglingar, allteftersom

de upptäcktes, slängdes.

1199 STOCKHOLM. 2 öre 1950. Felprägling. 5,26 g. r. Något korroderad.

Ovanstående felpräglade mynt är ytterst sällsynt och består av två delar! Den ena delen

är en plants för 2 öre mörkt järn medan den andra är en dylik avsedd för 1 öre. Denna

mycket intressanta och tankeväckande felpräglingstyp har sannolikt uppstått på följande

sätt. Av misstag har en plants för 1 öre kommit in i präglingsmaskinen med stampar och

ring avsedda för 2 öre. Den lilla plantsen präglades och fastnade i frånsidestampen. Nu

matades en 2 öres plants in mellan stamparna som fick prägel dels av åtsidestampen, med

Gustaf V:s monogram, samt av 1 öret som fastnat i frånsidestampen. Resultatet blev att

2 öres-plantsen fick en korrekt åtsida och en incus (nedsänkt) åtsida på frånsidan! I brist

på passande präglingsring expanderade 1 öres plantsen kraftigt av trycket – därav den

deformerade åtsidan.

Av denna felpräglingstyp känner vi till totalt två kompletta uppsättningar i privat ägo.

Båda har proveniensen Ahlströms auktion 39 och nr 1397 respektive 1398. Det är den senare

vi härmed har glädjen att utbjuda till försäljning.

1200 STOCKHOLM. Öre 1949. Präglad på ämne avsett för 10 öre i silver. 1,41 g. r.

Ex Ahlström auktion 39, nr 1401.

1201 STOCKHOLM. 25 öre 1910, 5 öre 1939, 1943, 1948, 2 öre 1909, 1920, öre 1909, 1917. SM 101,

208, 213, 218, 222, 233, 266b, 274. Genomgående vackra exemplar. Totalt 8 ex.

1200

1/1+ 1 500

01 3 000

1+/01 1 500

1-01/0 500

1202 STOCKHOLM. 10 öre 1950 (klippt), 2 öre i järn (en sida fel/svagpräglad). Totalt 2 ex. 1+-01 300

1203 STOCKHOLM. Silver- och bronsmynt 1909-1942. Många vackra exemplar. Totalt 23 ex. 1/1+-01/0 1 000

1199

209


210

1204 1205

GUSTAV VI ADOLF (1950-1973)

1204 STOCKHOLM. 2 kronor 1954. Präglad i brons. 13,49 g. Xr.

Till skillnad från kastmynt och äldre jubileumsmynt (t. ex. riksdaler 1721, 1731 och 1821) är

de reguljära mynten alla ytterst sällsynta som avslag i annan metall än den avsedda. Under

1900-talet existerar veterligen endast ett tiotal sådana exemplar. De allra flesta är förmodligen

unika. Vi känner till följande spektakulära präglingar i såväl privat som offentlig ägo;

- 2 kronor 1913, brons. KMK.

- 5 öre 1917, brons. Ex K-E. Schmitz, KNF auktion 1990-11-16, nr 1036.

- 5 öre 1919 präglad i guld, vikt ca 16 g. Ex J. Schulman auktion 233, nr 1912a;

Ex Ahlström auktion 14, nr 549; Ex Frimärkshuset auktion 2009-05-23.

- 2 kronor 1932 jubileum, brons. KMK.

- Krona 1943, aluminium. Ex T. Höiland auktion 117, nr 3501.

- 5, 2 och 1 öre 1949, brons. Ex Ahlström auktion 37, nr 1260, 1988; Ex MISAB auktion

6, nr 1017.

- 5 öre 1953, aluminium. Ex Ahlström auktion 64, nr 721.

- 2 öre 1953, järn. Ex Thörnström antik, april 1989.

- öre 1966, aluminium. Ex Ahlström auktion 51, nr 791.

Till gruppen avslag i annan metall än den avsedda kan också räknas de färgglada ören

som präglades 1969-1970. Här användes som bekant metallerna koppar samt järn och

aluminium med olika ytbehandlingar (SMF P32–P41). Ovanstående lista kan alltså nu

kompletteras med den 2 krona 1954 av brons som vi har glädjen att utbjuda till försäljning.

Enligt uppgift har vårt exemplar varit i samma familjs ägo sedan präglingstillfället. Vi konstaterar

därför att det existerar åtminstone två exemplar av denna udda 2 krona i det att

I. Wallin Mynthandel AB utbjöd ett exemplar i auktionsbilagan till Myntrapport nr 9, april

1992. Det kan inte uteslutas att fler än de färgglada örena ovan kan hänföras till gruppen

provmynt.

1205 STOCKHOLM. 2 kronor 1958. SM 17. 13,97 g. r. Kraftigt snedcentrerad.

Smärre myntvalörer förekommer ganska ofta snedpräglade. De större valörerna - såsom

föreliggande tvåkrona - är dock mycket ovanliga med motsvarande felprägling. Det här

utbjudna exemplaret är dessutom extra trevligt eftersom konserveringsgraden är så hög.

01 3 000

01/0 3 000

OSS VETERLIGEN äR DETTA FöRSTA GÅNGEN som en del av en präglingsmaskin offentligen utbjuds till försäljning.

Det rör sig om en kombinerad matar- och utkastararm som suttit i en maskin för ringprägling. Vi citerar ur Tore Almqvists

förträffliga artikel “Tillverkningsavdelningens verksamhet“ som publicerades i boken Kungliga Myntet 1850–1950:

”Plattarna skopas upp i en roterande matarskål, varifrån de genom en ränna glida ner i ett kort rör, ”tratten”, som är fastsatt

på matarbordet. Med ”matarnäven” flyttas de en och en fram till präglingsringen, i vilken de falla ned och pressas mellan

två graverade stålstämplar eller stampar. Den s.k. refflingen i kanten på en och tvåkronor åstadkommes därigenom att

präglingsringen är refflad invändigt. Efter präglingsslaget stötes det nu färdiga myntet upp i jämnhöjd med ringens överkant

och makas undan av utkastararmen samt glider genom ett rör ner i en transportlåda framför präglingsmaskinen.”

Vi konstaterar att matar- och utkastararmen av någon anledning fastnat i ett läge mellan stamparna och därigenom

oavsiktligen tillfogats två stycken präglar av 10 öre 1969! Att matar- och utkastararmen var avsedd för 10 ören framgår

till yttermera visso av den instansade texten ”10.Ö.” på armens ovansida. Förmodligen var armen anpassad för ytterligare

minst en myntvalör eftersom vi skönjer åtminstone två halvcirkelformade urtag med tillhörande text. Om vi antar

att armen var monterad så att dess instansade text ”10.Ö.” etc. var synlig från ovansidan, d. v. s. av personen som

skötte präglingsmaskinen, så var understampen åtsida vid haveriet! Armen är till höger försedd med tre hål för montage

i präglingsmaskinen. Hålen är på sidan ned mot matarbordet fasade och anpassade för skruv med försänkt skalle. Den

kvartscirkelformade vänstra delen av armen tjänstgjorde förmodligen som utkastararm, jämför citatet ovan. Varför denna

del delvis är förtennad har vi tyvärr inte fått klarhet i.

Denna relik från Kungl. Myntet i Stockholm utgör också en unik ögonblicksbild från ett haveri i myntproduktionen och

som sådan har den såväl nationellt som internationellt intresse!


1206 STOCKHOLM. Del av en präglingsmaskin (se beskrivning på föregående sida). uNiK? 5 000

1207 STOCKHOLM. Ensidig prägling av öre 1961-1971. 2,06 g. 1+ 300

1208

1206

1207

1209

1208 Stockholms konserthus invigning 1926. Av C. Milles. Försilvrat brons. Abel 8. 76,60 g. s. 01 1 000

1209 Bergslagernas järnvägar 1929. Av C. Milles. Brons. Abel 9. 62,98 g.

Medaljen till 50-årsjubileet av Bergslagernas järnvägar är mycket ovanlig i brons.

1208

01/0 500

211


212

POSTER

1210 Romerska silver- och bronsmynt 100-300-talen e. Kr. Ett flertal trevliga exemplar.

Totalt 21 ex.

1?-1+/01 1 000

1211 Diverse antika romerska, indiska och arabiska mynt. Totalt 12 ex. 1-1+ 300

1212 Erik av Pommern. Örtug. LL 3. Kristian I. Örtug. LL 3. Rbg typ 3a. Totalt 2 ex. 1-1/1+ 1 000

1213 Smärre svenska silvermynt 1500-tal, bl. a. örtug samt 4 penningar Gustav Vasa. Korrosion.

Totalt 20 ex.

1214 Svenska silvermynt inklusive besittningsmynt 1565-1872, bl. a. 4 riksdaler riksmynt 1857,

4 mark 1712, ½ riksdaler specie 1848, 2 mark Kristina-Karl XII (7 ex). Totalt 60 ex.

1215 Besittningsmynt 1570-tal till 1806, bl. a. Wismar 3 pfennig 1715, Stralsund 1/192 taler 1706,

en del sällsynta årgångar från Elbing samt tre polska mynt. Totalt 43 ex.

2-1/1+ 500

1?-1+ 5 000

2-1+ 1 000

1216 Svenska silver- och kopparmynt etc 1573-1949. Totalt 53 ex. 1?-01 2 000

1217 Silver- och kopparmynt 1591-1800-talet, bl. a. öre hertig Johan. Totalt 6 ex. 2-1/1+ 300

1218 Silvermynt 1610-1871, bl. a. 4 mark 1688, 2 mark 1671, 16 öre SM 1770, 1/3 riksdaler (4 ex),

½ riksdaler specie 1831, riksdaler riksmynt 1871. Många trevliga exemplar. Totalt 63 ex.

1219 Svenska kopparmynt (jämte en del besittningar etc.) 1627-1873, innehållande bl. a. en

komplett svit nödmynt. Totalt 76 ex.

1?-1+/01 8 000

1?-1+ 3 000

1220 Stora kopparmynt, mest svenska, 1627-1781. Totalt 12 ex. 1?-1 1 500

1221 Svenska kopparmynt 1629-1872, bl. a. öre SM Karl XI, nödmynt, 4 skilling banco etc.

Många goda exemplar. Totalt 47 ex.

1-1+/01 2 000

1222 Mynt, huvudsakligen svenska av koppar, 1629-1906. Totalt 93 ex. 2-1+ 500

1223 8 öre 1634, 5 öre 1719, 10 kronor 1991 (motvänd) samt hvid Kristian I (Danmark).

En varierad och bra lot. Totalt 4 ex.

1224 Samling 1/6 öre SM 1666-1718 innehållande ett flertal varianter i form av ompunsningar

och variationer i motivkompositionerna. Totalt 36 ex.

1-1+/01 1 500

1?-1+ 800

1225 1/3 riksdaler 1777 (2 ex), 1787, 1789, 1/6 riksdaler 1801, riksdaler specie 1838. Totalt 6 ex. 1-1/1+ 1 500

1226 Skilling banco 1842, 1/6 skilling banco 1844, 2 öre 1858. Två av mynten med röd lyster.

Totalt 3 ex.

1227 Minnespenningar; Karl XIV Johans begravning 1844, Oskar I:s begravning 1859, Karl XV:s

kröning 1860 samt Oskar II:s kröning 1873. Totalt 4 ex.

1228 Utländska mynt från antiken till 1940. Många vackra och bra objekt i silver och koppar/

brons från bl. a. Norge, Ryssland, Danmark, USA och tyska stater. Totalt 83 ex.

1229 Mynt med inslagna ”chop-marks”; Bolivia (under Spanien) 8 reales 1808 PJ, Peru (under

Spanien) 4 reales 1819 JP, Franska Indokina piastre 1903. KM 73, 116, 5a.1. Totalt 3 ex.

1230 Polletter, huvudsakligen 1800-tal, bl. a. Korså järnverk och Sala (stavrum gruvved).

Totalt 13 ex.

01 500

1-1+/01 1 500

1?-01 5 000

1?-1/1+ 500

1-1+ 500

1231 Polletter, bl. a. Borgviks järnverk och Ankarsrums mejeri, samt ordenstecken. Totalt 9 ex. 1 500

1232 Silvermedaljer: Gustav III/Lovisa Ulrika, Karl XIV Johan samt SNF:s bröllopsspecie 1907.

1/3 riksdaler 1788. Totalt 4 ex.

1+-1+/01 300

1233 Silvermedaljer Benzelius, Fogelberg, Horn, Kolmodin och Rudbeck. Totalt 5 ex. 1+-01 500

Similar magazines