13587507.pdf

rarapdf.ub.umu.se

13587507.pdf

FRAUSTADT 17 3 /2 06.

Längst till vänster stodo 4 skvadroner Nylands ryttare, så major Brunsköld med i bataljon Västerbottningar,

därefter 3 skvadroner ur Adelsfanan oeb så öfverstelöjtnant Fock med den andra Västerbottensbataljonen.

Midt emot med högra flygeln stödd mot byn Geyersdorf stodo io sachsiska bataljoner af deras

bästa kärntrupper i stark ställning; varggropar och spanska ryttare framför fronten. Sachsarnas fältrop var:

»Greif an und schone nicht!»

I första skedet anföll General Sparre med 4 bataljoner (däraf 2 Västerbottens) ställningen, men »stod

allt stadigt â ömse sidor i full eld»; Focks bataljon led nu de största förlusterna. I. 18 och Nylands dragoner

kommo till hjälp, och det hela gick, som krönikorna förtälja, »gerad pä hela fiendens force utan stort

skjutande».

Sachsarna vräktes öfverända mot Geyersdorf och ut ur byn, under anfallet anföllos Västerbottensbataljonerna

i flanken af 2 skvadroner, hvilka dock blefvo med en salva »så välkomna att de sig snart förlorade».

Vid 12-tiden började slaget, vid 2-tiden var det slut. Rehnsköld hade vunnit en lysande seger. Karl skr ef :

»Jag fröjdar mig öfvermättan, att Herr Generalen och de brafva regementena liafva haft den förnöjelsen att

hålla en så skarp och lustig lek.»

Västerbottningarna förlorade kapten J. Dürietz, löjtnant J. Swenske och 63 man, hvarjämte 26 man

dogo af sina sår de närmaste dagarna.

MAIyATlTZF 17 31 /s 08.

När tälten kl. 7 f. m. började resas af I. 9, I. 12 och I. 22 samt Västerbottningarna, insveptes allt i

en tät dimma, och Ryssarna anföllo. Med köld och lugn ordnades regementena emellertid till strid, och

den ryska öfvermakten slungades tillbaka i träsken. Karl själf sände en adjutant att tacka trupperna »för

deras brafva förhållande och ervista tapperhet». En sällsynt heder, ett tack af Karl XII!

STRÖMSTAD 17 «/7 17.

Detta namn bäres endast å vara fanor. Västerbottens regemente kämpade framgångsrikt denna dag

och bidrog väsentligt till att afslå Tordenskiölds landstigningsförsök. Västerbottningarna blefvo under stridens

gång så heta, att de lämnade sina förskansningar och gingo framåt, Danskarna till mötes. G fm.

— 4 —

More magazines by this user
Similar magazines