10.09.2013 Views

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

Ladda ner hela tidningen - 100 procent Östersund

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Mer ur

innehållet

Helene Jonze – Leg. Sjuksköterska,

distriktssköterska ka

Jakob Swanberg –Leg g läkare, läkare, spec. spec.

allmänmedicin, idrottsläkare. tsläkare

MIN FAVORITPLATS

Sten Wadensjö

SIDAN 2

De har chans i EU-valet .............sid 10

Krönika: Lars Bolin ......................sid 11

Roland Ohlsson – Leg. läkare.

Specialist allmänmedicin.

Maiken Ferdér – Leg. Sjuk-

sköterska, distriktssköterska

Elisabet Adolph–Leg läkare, spec.

allmänmedicin, företagsläkare.

Mycket mode ......................... sid 18-19

Fastighetsaffärer ................... sid 22-23

Läkarbesök

Vaccinationer

SATIR

Sund & Sava

SIDAN 20

Konst & kalender .................. sid 31-33

Kort eller gott ...............................sid 34

Dags att boka tid för fästingvaccin!

Fästingburen TBE (hjärnhinneinfl ammation) kommer längre

norrut no för varje år. Se till att vara vaccinerad inför semestern!

Ring oss för att boka

Nr 04 Årgång 5

25 april - 23 maj 2009

www.100procentostersund.se

Stålhandske slutar efter

34 år – möt efterträdaren

SIDORNA 6-7

Hälsoundersökningar

Kolla så att allt är okej med din

kropp med en hälsoundersökning.

www.pagang.nu – din guide till Jämtlands kulturliv

BILGLAS

Vi byter eller lagar

063-100 200

Åre Östersund

KRÖNIKA

Linnea Swedenmark

SIDAN 8

100 %

CITY

Kamiran och Sulayman

Ahmad

Gör manus

till långfi lm

SIDAN 14

Cityprofi len:

Katarina

Lindahl

SIDORNA

12-13

TEMA

På 2 hjul

SIDORNA 24-28

ANNONS

063-181160

Campus, Kunskapens väg 4 (Hus O)


2 MIN FAVORITPLATS I ÖSTERSUND

”Här fi nns alltid

något att se på

EN AV MINA FAVORITPLATSER i Östersund är Badhusparken.

Den är årstidsoberoende och här fi nns alltid något att hämta

och ta intryck av, eftersom det ofta är verksamhet här. Som

område är det också öppnare än tidigare med mindre buskage,

men parkkaraktären fi nns ändå kvar.

FÖREBILD:

Edmund Hillary,

bergsklättrare

och biodlare.

AVSKYR:

När folk går

bakom ryggen

på varandra.

ÄLSKAR:

Rak kommunikation,

när man

ärligt talar om

vad man tycker

och tänker.

FÖRSTÅR

INTE:

Jag är inte

så duktig på

swahili.

Och här fi nns Europas längsta parkbänk.

Även om strömvirvlarna är avstängda

fi nns det ofta öppet vatten för fåglarna,

vilket gör att det också fi nns ett djurliv att

titta på. Jag vet att det fanns en skylt med

alla fåglars namn vid brons början, men

fi nns den kvar?

BADHUSPARKEN ÄR en levande park eftersom

den nyttjas av folk, till skillnad från

många andra platser som bara står där.

Det har alltid varit park här om man

tittar bakåt i Östersunds historia. När

hamnen var hamn var det ju helt naturligt

att det blev en centralpunkt, men det har

hängt kvar. Det är hit man går om man

vill träffa folk, det ligger bra till och är

lätt att nå oavsett om man bor i stan eller

på Frösön.

MIN PAPPA VAR stadsträdgårdsmästare i

Östersund från mitten av 50-talet till 1980,

så därifrån fi ck jag tidigt ett intresse för

växter. Själv blev jag offi cer, men träd-

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Gunnel Edvardsson

Telefon redaktionen: 063 – 13 42 42

Telefon annonser: 063 – 13 49 49

Adress: Karlslundsvägen 1, 831 42 Östersund

TRYCKSAK. Nr 34 10 33

NAMN: Sten Wadensjö

ÅLDER: Fyller 63 år i maj

AKTUELL: Ordförande i

Trädgårdsföreningen som

kommer att delta på Jamtli

vårmarknad den 16 och

17 maj.

gårdsintresset har hängt med. Jämsides har jag också hållit

på med biodling, eftersom det säkerställer pollinering så

att man får frukt på träd och buskar. I dagsläget har jag åtta

kupor, men det kan variera över tiden hur många man har.

Det är inte alltid att bina överlever vintern.

HÄR I BADHUSPARKEN fi nns bland annat pelarasp och Jämtlandspoppel.

Poppeln doftar gott och har fi nt bladverk,

men man får tänka efter var man ställer den, eftersom den

skräpar ned. I en park passar den bra. Jag tycker det är trevligt

som omväxling till björk och asp som det fi nns ganska

mycket av.

En park behöver inte vara enahanda för att den ligger

långt norrut. Det fi nns gott om växtmaterial som passar här.

Det är bättre att använda det som går här än att spänna sig

och göra något som lika gärna kunde ha varit i Malmö.

DET FINNS MÅNGA SOM VILL TESTA och köper träd och växter

som är på gränsen till att kunna växa här. Då får man heller

inte bli besviken om det dör. Förr eller senare kommer det en

köldknäpp och då är det risk att de dör. Det är känsligast med

kylan innan snön kommer, eftersom den kan skada rotsystemet.

Cellerna laddar upp inför vintern genom att sänka

vattennivån och öka sockernivån. Om de inte hunnit färdigt

och kylan kommer så fryser vattnet i cellerna och växten dör.

Men man ska heller inte skrämmas för mycket. På odlingskartorna

tillhör vi växtzon VI, men om det är ett läge som är

soligt och skyddat från vind går det ofta att odla sådant som

normalt inte ska gå.

E-post, redaktion: gunnel@100procentostersund.se

E-post, annonser: henrik@100procentostersund.se

E-post, annonser: andreas@100procentostersund.se

E-post, annonser: roger@100procentostersund.se

Upplaga: 43 000 (31 500 till hushåll, 9 000 i ställ och 2 500

till företag).

Distribution: Svensk direktreklam och posten

Visst kan man väl

vända på saken?

KOMMUNDIREKTÖR BENGT MARSH efterlyser

det jäklaranamma som fanns i

Östersund när regementena lagts ned.

Då var alla så inriktade på att klara

den kris som det innebar och drog åt

samma håll – framåt. Efteråt konstaterade

många förvånat att det faktiskt

hade blivit mycket mer liv och på

många sätt bättre i stan. Det fanns en

optimistisk framtidstro.

NÄR SVENSKT NÄRINGSLIV och kommunen

samlade ett 60-tal företagare

till möte om idéer för kraftsamling

och framtidstro den 20 april är tillvaron

helt plötsligt mycket svårare att

greppa. Ingen vet hur allvarlig krisen

är och hur länge den håller på. Och rätt

vad det är hamnar man i en diskussion

om att det är inavel inom företagarvärlden,

att det fi nns många företagare

och få entreprenörer och det är i den

vevan som Bengt Marsh saknar glöden

från 2005. Och ingen kommenterar den

företagare som tycker att vi borde satsa

på att bygga kärnkraftverk.

SOM ÅSKÅDARE PÅ mötet slås jag

verkligen av hur få kvinnor som fi nns

med. Särskilt förvånande eftersom man

pratar om att framtidsbranscherna är

utbildning, vård- och omsorg och kultur.

Kanske skulle Östersund våga vara

först med att forma visionen: Östersund

– världens bästa stad för kvinnor!

Om vi lyckades skulle det locka hit

många nya invånare. Jag lovar!

GUNNEL EDVARDSSON, CHEFREDAKTÖR

SVART-

VITT

Ok, ett ben,

men inte riktigt

vad vi tänkt oss.

Utgivningsområde: Samtliga hushåll och företag i Östersund,

Frösön, Brunflo, Lit, Marieby, Orrviken, och Ås med omnejd.

Tryck: Tryck i Norrbotten AB.

Tidningen är samhällsinformation och får därför delas ut

även till dem som angett att de inte vill ha reklam. Vill du

absolut inte ha tidningen, sätt upp en lapp om det på din

brevlåda. Tidningen är politiskt obunden.


info@daustryckeri.se

www.daustryckeri.se

fax: 063-16 03 40

Stängselvägen 4

831 77 ÖSTERSUND

Tel. 063-16 03 30

P R I N T

Under våren öppnar vi vår nya

digitaltrycksavdelning för mindre

produktioner i färg. Snabbt enkelt

och kostnadseffektivt i vår nya

XEROX 700 colour press.

3


4

NAMN: Margareta

Stålhandske

ÅLDER: 65 år i augusti

BAKGRUND: Drog igång

kulturkansliet i april 1975

tillsammans med Anders Håkansta.

Då höll de till i den

nybyggda Storsjöteatern.

Har jobbat som kultursekreterare

i 34 år och pensionerar

sig nu.

FÖR MIG ÄR KULTUR:

Det är kittet mellan människor.

Jag har inte kommit på

formuleringen själv, men jag

tycker den stämmer så bra.

DET BÄSTA MED KULTURLI-

VET I ÖSTERSUND:

Kulturarbetarna, som ger så

mycket till oss andra. Jag är

nästan aldrig hemma under

Yran, så därför har jag inte

något direkt förhållande till

den. Men jag tycker det är

en fin konststad, här finns

också mycket musik och ett

rikt amatörliv.

DETTA SAKNAR JAG:

Kanske en plats där man

kan ta emot en stor konsert.

Ett kulturhus nere vid sjön

vore inte dumt om man får

drömma. Jag skulle också

önska att universitetet hade

fler utbildningar inom kulturområdet

och att kulturskolan

också skulle ta in bildkonst

– även om musiken är

viktigast.

I 34 år har Margareta

Stålhandske

arbetat med kulturfrågor

i Östersunds

kommun. Hon är

stolt över konstsamlingen

och att man

gett många lokala

konstnärer jobb

med utsmyckningar

vid nybyggnationer.

När hon nu går

i pension ville 88

personer efterträda

henne.

Det blev Johan

Palm. Han var två

år när Margareta

började sitt jobb.

Vi träffade dem

båda för att prata

kultur.

Margareta, vilka är dina

viktigaste erfarenheter

som kultursekreterare

– erfarenheter som du

skulle vilja förmedla till

din efterträdare?

– Att kultur är viktigt.

Att försöka se till att

kulturarbetarna får jobb

och kan bo kvar här och

att underlätta för alla

föreningar, det har varit

en ledstjärna för mig i

jobbet.

Har kulturen den betydelse

i Östersund som ni

tycker att den borde ha?

Margareta: Man talar

mycket om vård, skola

och omsorg, men jag

tycker att kultur och

fritid borde ingå som

en lika viktig del, säger

Margareta.

Johan: Ja, det är populärt

att tala om ”välfärdens

kärnverksamhet”,

men där fi nns inte kulturen

med. Jag menar

att om vi inte har någon

kulturell frihet så har vi

heller ingen välfärd.

Margareta: Samhället

skulle bli mycket fattigare

utan bibliotek, kulturskola

och Jamtli – för

att ta några exempel. Vi

har också satsat mycket

på konst i förskolorna.

Johan: Men det är klart

att det fi nns mycket mer

att göra, helt klart.

Margareta: Om man

jämför med idrotten så

kanske kulturföreningarna

är mycket mer försiktiga

i sina anspråk.

Johan: Ta målet för

skidskyttet, det är att

bli bäst i världen. Det

är kanske något som

kulturföreningarna kan

fundera kring.

Margareta: Men det är

också viktigt att se att

enprocentsmålet, dvs att

en procent av byggkostnaderna

ska användas

till konstnärlig utsmyckning,

har inneburit

mycket jobb för de lokala

konstnärerna.

Har kommunen något

ansvar för samtidskonsten,

eller ska denna

typ av av uttryck hålla

sig till institutioner som

Färgfabriken?

Margareta: Kommunen

är med och fi nansierar

Färgfabriken – och Jamtli.

Vi är också med och

fi nansierar Ahlbergshallen,

så vi tar ansvar.

Johan: Men sedan är det

väl oftast enklare med

skötseln om det är tavlor

och skulpturer.

I höstas hölls det första

kulturforumet. Har det

gett några avtryck?

Johan: Från nämndens

sida handlar det om att

hitta en kontaktyta ut

mot föreningarna. Det

fi nns lite olika idéer

om hur det ska gå till. I

framtiden kanske man

kan se något liknande

som idrottsrådet, alltså

ett rådgivande organ.

Margareta: Det kom 80

personer från olika föreningar

på det första mötet,

så det fi nns ett stort

intresse. Förr hade vi

också ett musikråd, där

musikföreningarna träffades

en gång i månaden.

Men det är viktigt

att inte kommunen ska

administrera föreningarnas

verksamhet.

Johan: Nej. Det viktiga

är väl att nämnden vill

kunna ha en dialog med

kulturföreningarna på

ett strukturerat sätt.

Min roll blir väl snarare

att företräda nämnden,

inte föreningarna.

Men du kommer att

börja ditt jobb under en

besparingsperiod. Redan

i år ska det sparas

1,3 miljoner och förslaget

för nästa år ligger

på tre miljoner. Hur

kommer det att slå?

Margareta: Det kan

innebära sänkta föreningsbidrag,

mindre

pengar för inköp till

konst, färre arrangemang

och för nästa år

diskuterar men fi lialbibliotekens

verksamhet.

Både Lugnvik, Torvalla

och Brunfl o är uppe till

diskussion. Så Johan får

börja i en uppförsbacke,

men det fi nns mycket

roligt att ta tag i också.

Foto: Gunnel Edvardsson

Margareta Stålhandske slutar

– här är hennes efterträdare

”Jämfört med idrotten är kulturföreningarna

kanske mer försiktiga i sina anspråk

Margareta har berättat

att hon under början

av sin karriär jobbade

mycket med musik, under

senare år har hon

jobbat mycket med de

lokala konstnärerna

eftersom kommunen

byggt en hel del.

Vilken kulturyttring är

du mest intresserad av

Johan?

– Om jag får välja mellan

konst och konsert

och det är två helt likvärdiga

arrangemang så

blir det musik. Musiken

ligger närmast mig själv

och jag spelar lite dragspel

på fritiden. Teater

har jag faktiskt inte haft

så mycket kontakt med.

Sedan är jag förstås intresserad

av kulturarvsfrågor

eftersom de ingår

i min profession.

Sista frågan Margareta.

Vad ska du göra när du

blir pensionär?

– Ingenting. Jag har

inte bestämt något alls.

Men det ska bli jätteskönt

och jag önskar

Johan all lycka till med

jobbet.

GUNNEL EDVARDSSON


NAMN: Johan Palm

ÅLDER: 36 år

BAKGRUND: Arkeolog och

historiker, Var avdelningschef

för Jamtlis samlingar

i 9 år. Jobbade ett halvår

som kultur- och fritidschef

i Bräcke innan han fick

jobbet som kultursekreterare

i Östersund.

FÖR MIG ÄR KULTUR:

Allt. Jag har ett brett synsätt.

Det mesta människor

gör handlar om kultur.

Man måste skilja mellan

amatörer och professionella,

men båda håller på

med skapande.

DET BÄSTA MED KUL-

TURLIVET I ÖSTERSUND:

Storsjöyran, Färgfabrikens

etablering, men också alla

små arrangemang som

görs.

DETTA SAKNAR JAG:

Inte mycket. Men jag kan

sakna synliggörandet av

allt som pågår. Sedan kan

man ju alltid önska att det

skulle finnas mer av allt.

Vad gör kultursekreteraren?

Jobbar i en politiskt

styrd organisation,

på kultur- och

fritidsnämndens

kansli. Där jobbar

tre personer,

varav två med

fritidsfrågor. (Karin

Thomasson, mp,

är ordförande i

nämnden som

också består av tre

socialdemokrater,

en centerpartist

och en moderat).

Uppgifterna består

i att handlägga

ärenden som

nämnden ska besluta.

Det innebär

att ha kontakt

med beröra i olika

frågor och ta fram

beslutsunderlag.

Dessutom ingår

att syssla med

allmän kulturverksamhet,

t ex att

vara sekreterare i

nationaldagskommittén,

jobba med

årsbidrg till kulturföreningar,

köpa

konst (för upp till

två basbelopp),

sköta de 4 000

konstverken, ha

ansvar för klockspelet

i rådhustornet,

Östersunds

kulturpris och kulturstipendium

och

olika konst- och

musikprojekt.

www.reklamologi.se

Dom säger att vi har stans bästa

lärare, varför inte själv prova om

det stämmer?

Just nu kan vi ta emot fl er elever

på dom fl esta av våra utbildningar.

Läs mer på www.utbhuset.se

Välkommen!

Tävla och vinn

en MP3-spelare!

Gå in på www.utbhuset.se,

ange kampanjkod ”100%”.

Vårt kursutbud: www.utbhuset.se

Adress Frösövägen 3 | Tfn 063-15 05 40 | E-post info@utbhuset.se

li grafisk designer?

tratör? Fotograf? Eller

nske typograf? Skulle du vilja

bba på reklambyrå, tideller

tryckeri? Eller kanske

ansa inom design?

oavsett vilka dina drömmar är: ta

örsta steget mot målet redan

idag. Sök idévärlden senast

15 maj.

www.idevarlden.com

– inför Europadagen 2009

För- och nackdelar vid ett eventuellt

införande av euron i Sverige?
Företagarna i Jämtlands län

Moderator:

Tid:

Plats:
Du som har idéer och

funderar på att starta eget

Välkommen till informationsträar på

Arena Östersund, Österängskolan,

Rådhusgatan 72.

13 maj, 27 maj

kl 15.00-17.00

Här får du information om vad du

behöver tänka på inför företagsstarten.

Anmälan till Administratör

Marie Ericsson 063 - 57 11 18

marie.ericsson@almi.se

www.arenajamtland.se

Upplev Sylarna

från hästryggen!

Följ med oss på Dyrhaug Ridesenter

på ridtur i sommar!

Vi har nästan 40 års erfarenhet av

fjällridning med Islandshäst.

Olika turalternativ

- se vårt program

Tel. 0047 90 72 76 24

www.dyrhaug.no

5


6

Reflektion

Finanskrisen har

gjort sig påmind

under ett år nu –

och än verkar den

inte vara över.

Här är en fundering

kring vad som

har hänt hittills.

Finansiellt spel. Bilden är från en kväll när ett gäng spelade ett sorts ekonomispel. Du kan läsa mer om det på nästa sida.

Vad är det som pågår?

I BÖRJAN AV MAJ förra

året fi ck jag en möjlighet

att lyssna till Cecilia Hermansson

som höll en frukostföreläsning

på Gamla

Teatern. Hon hade varit

Swedbanks prognoschef

och hade nyligen blivit

utnämnd till bankens nya

chefekonom. Hon gjorde en

genomgång av världsekonomin

och framför allt vad

som orsakat fi nanskrisen i

bolånesektorn.

Enligt hennes analys då

var krisen begränsad till

den sektorn. Industrisektorn

fungerade bra, men

det fanns en osäkerhet om

krisen skulle sprida sig

även dit.

JAG ÄR INTE HELT okunnig

när det gäller ekonomi,

men långt ifrån någon

specialist. På 70-talet läste

jag ekonomisk historia

och statistik, mest för att

jag hoppades få veta hur

världen hängde ihop. Den

ekonomiska historien

påvisade andra samband

än den politiska och jag

var inte så intresserad

av kungahusen. I dag

känns ämnet viktigare än

någonsin.

I slutet av juni åkte jag

på semester och tog med

mig boken Chockdoktrinen

av Naomi Klein.

Den förde mig tillbaka

till 70-talet igen och de fl yktingar

från Latinamerika

som kom till Sverige då.

Kuppen i Chile i september

1973 blev välkänd i

Sverige. Mindre känd var

den kupp som skedde bara

några månader tidigare i

Uruguay. Landet kallades

länge för Latinamerikas

Schweiz, ett litet land med

högt utvecklad social välfärd

och pensionssystem.

Då, på 70-talet, var det för

mig helt ofattbart att det

var möjligt att rasera ett

fungerande samhälle på så

kort tid. Men det gick.

ENLIGT NAOMI KLEIN så har

många kriser använts och

även utlösts i ett bestämt

syfte, nämligen att införa

en totalt fri marknad, i

Milton Friedmans och Chicagouniversitetets

anda.

I den cirka 600 sidor

långa boken går hon i

detalj igenom länder där

chockdoktrinen verkat.

Den bärande tråden är

att i tider av chockartad

kris går det att genomföra

förändringar i samhället

som aldrig skulle vara möjliga

att genomföra under

normala förhållanden.

I OKTOBER FÖRRA ÅRET

stod det klart att Cecilia

Hermanssons osäkerhet

kring krisen i fi nanssektorn

var befogad. Det visade

sig att de amerikanska

bolånen hade omvandlats

till nya former av produkter

som köptes och såldes

utan att någon längre

visste vad man egentligen

handlade med.

Det fungerade så länge

allt pekade uppåt, då

fungerar det ungefär som

ett pyramidspel. Men när

det vänder nedåt spricker

bubblan.

SÅ HÄR PEDAGOGISKT

beskriver Ekonomifakta,

som ägs av Svenskt Näringsliv,

vad som hänt:

Efter den amerikanska

investmentbanken Lehman

Brothers konkurs i september

i fjol har banker över

hela världen blivit mycket

restriktiva med att låna ut

pengar till varandra, till

företag och privatpersoner.

Detta har utlöst en ond

spiral där företagens investeringar

trappas ned och

efterfrågan viker. Företagen

drar ned på sina kostnader,

vilket ofta innebär uppsägningar.

De som blir arbetslösa,

eller oroar sig för arbetslöshet,

är inte bara arbetstagare

utan också väljare

som kräver åtgärder från

sina politiker. Det är ett av

skälen till att många regeringar

gått in för att stötta

det egna landets företag

för att rädda jobben, men

också för att rädda förtroendet

för det fi nansiella

systemet.”

HÄR I LÄNET blev fi -

nansmannen Maths O

Sundqvist fi nanskrisens

ansikte. Han hade kunnat

belåna aktier och fasta

tillgångar till höga värden.

Det fungerade så länge allt

pekade uppåt, men när

det vände neråt sprack

bubblan.

Men det fi nns många fl er

förlorare.

I december 2008 frågar

vi några personer om

utsikterna inför 2009.

Arbetsförmedlingens chef

Johan Tegnhed trodde på

fl er varsel och ökad arbetslöshet

och menade att

ingen bransch skulle vara

fredad. Kommunalrådet

Jens Nilsson spår ett tufft

år med besparingar inför

2010,

DEN 12 MARS i år beslutade

de förtroendevalda i

kommunfullmäktige om

att spara 72,3 miljoner

kronor 2010.

Den 7 april föreslår kommunstyrelsen

besparingar

på drygt 40 miljoner kr redan

i år. Dessutom föreslås

att ytterligare 35,7 miljoner

kr ska sparas 2010. Inom

kommunen har man gjort

analysen att krisen kommer

att bli värre än väntat.

(Varslen kom tätt.

Landstinget: motsvarande

115 årsarbetare i slutet av

mars. Den 21 april: Aditro

varslar 246 anställda.)

REDAN I ÅR föreslås besparingar

inom barn- och

utbildningsnämnden och

vård och omsorgsnämnden

med 19,5 miljoner

kronor, dessutom föreslås

kommunstyrelsen spara

11 miljoner kr, tekniska

förvaltningen 8 miljoner,

kultur- och fritidsnämnden

och miljö- och samhällsnämnden

sammanlagt 3,3

miljoner.

Exakt vilka besparingar

som klubbas igenom är för

tidigt att säga här, eftersom

beslutet tas efter att den

här tidningen är tryckt.

Men på något sätt blir

fi nanskrisens verkningar

kännbara för de fl esta här

i Östersund redan i år. Och

nästa år ska det skäras

ännu mer.

DEN 20 APRIL arrangerade

Svenskt Näringsliv och

Östersunds kommun ett

möte på temat ”Så går vi

stärkta ur lågkunjunkturen

– idéer för kraftsamling

och framtidstro”.

Dan Hjalmarsson, generaldirektör

vid Myndigheten

för Tillväxtanalys,

talade om fi nanskrisen.

Han pekade på att med

globala mått är Östersund

med sina drygt 58 000

invånare en liten och

konkurrensutsatt region.

För tillväxt behövs bland

annat entreprenörskap,

innovationer, globala mötesplatser

(forskning) och


Två av

många som

inte visste

vad som

höll på

att hända

Crister Gardell,

finansman, trodde

enligt Dagens Industri

på köpläge

i januari 2008:

” Mitt grundscenario

är att den

överdrivna oron för

kreditkrisen kommer

att lägga sig. Den

globala tillväxten

2008 kommer

att bli omkring 5

procent. Jag tror att

vi kommer att se ett

uppställ på kurserna

på 20 procent.”

Ann Grevelius,

förvaltare Handelsbanken

31

mars 2008:

”Vi har en positiv

syn på börsen och

tror att vi har det

värsta bakom oss.”

(Det blev, som alla

vet nu, kraftig nedgång

istället)

Foto: Gunnel Edvardsson

en vision, ett gemensamt

förhållingssätt, för att

driva utvecklingen vidare.

Och den måste skapas här.

Kommundirektör Bengt

Marsh redovisade delar

ur det tillväxtprogram för

2009 - 2013 som Östersunds

kommuns politiker ska

besluta om den 18 juni.

Där hoppas man ha hittat

de framgångsfaktorer som

ska få utvecklingen att

peka uppåt igen.

Under tiden har bromsarna

slagits till. Att det

skulle innebära en nedmontering

av välfärden,

förnekar Bengt Marsh.

– Nej, jag köper inte den

teorin. Vi har högre samhällsservice

i dag än för

tio år sedan, säger han.

DET MAN KAN LÄRA SIG

av Naomi Kleins analyser

är att även det till synes

mest robusta samhälle är

oerhört sårbart.

Ingen vet idag hur

Östersund kommer att se

ut efter den här fi nanskrisen.

Och när vi försöker

se framåt handlar det

inte om att vara optimist

eller pessimist. Vi måste

försöka bli klarsynta –

och för att bli det och för

att alla Östersundsbor

ska kunna bli delaktiga

behövs många fl er möten

och debatter om vår gemensamma

framtid.

GUNNEL EDVARDSSON

Imponerande

prestandaÄNNU

SNABBARE

OCH ÄNNU

BÄTTRE!

Nästa generations digitala tryckpress,

imagePRESS C6000VP, från

står nu på plats hos mig på Prio.

Med imagePRESS C6000VP sätts en ny standard för digitaltryck

med imponerande produktionskapacitet och enastående

bildkvalitet som både ser ut och känns som offset-produktion.

Pelle Lindberg

På Prio Digitaltryckeri kan du få hjälp med allt från

enklare kopieringsarbeten till omfattande digitala

produktioner som till exempel affischer, foldrar

broschyrer, produktblad, variabel tryck, visitkort

samt utskrifter i storformat.

Kom gärna förbi eller ring så berättar jag mer!

Prio´s nya digitala tryckpress är levererad av

BANGÅRDSGATAN 2

831 34 ÖSTERSUND

TELEFON 063-10 20 10

WWW.PRIOTRYCK.SE Digitaltryck när det är som bäst!

När ett liv blir till minnen

Läs mer på

priotryck.se

Vi hjälper dig att skapa en

personlig begravning.

Hembesök - Jour dygnet runt - Familjejuridik

BRUNKULLANS

Begravningsbyrå

Kyrkgatan 37, Östersund, tel. 063-13 13 75

Centrumvägen 18, Brunflo, tel. 063-209 19

DEMONSTRERA MED

VÄNSTERPARTIET

ÖSTERSUND 1 MAJ!

Program:

13.45 Samling vid Busstorget, Östersund.

14.00 Avmarsch

14.20 Tal och underhållning vid busstorget

Fler jobb - bättre jobb!

Mer demokrati - mindre makt åt EU

Sång, jonglering och poesi

Vi bjuder på fika

Tal av Ung Vänster och Vänsterpartiet

VÄLKOMNA!

ÖSTERSUND

TÄVLA!

1 person vinner

2 biljetter till Garvsyra.

Svara på en fråga på

www.100procentostersund.se

DEMON-

STRERA

7

1 maj

i Östersund

11.00 Samling i Österängsparken.

11.30 Avgång från nedre delen av Österängen

12.30 1 maj-talen startar på Storsjöteatern.

Huvudtalare: Björn von Sydow, socialdemokraterna

samt AnnSofie Andersson, s i Östersund.

Facklig talare: Karin Näsmark

SSU-talare: Anna Norlén

LO-Facken Jämtland

Tel nr: Ordf. Per-Göran Skoog 070-258 15 23


8

Finansiellt spel. Deltagarna i kvällens omgång av Cashflow: Anders Andersson, Ludvig Bäckman, Henrik

Sekander, Henrik Andersson, Jonas Nilsson och Jenny Burman. Foto: Gunnel Edvardsson

Test: Ekonomiskt spel för fi nansiell feeling

Spelkvällen startar med en video

där amerikanen Robert T Kiyosaki

förklarar hur han ser på ekonomi.

– Många är fattiga för att de

vill se rika ut, förklarar han, och

tar som exempel människor som

köper lyxvaror som de egentligen

inte har råd med.

HAN HAR SKRIVIT böcker om hur

man blir rik och Cashfl ow (kassafl

öde) heter spelet som han

konstruerat. Han skiljer mellan att

vara rich (rik i pengar) och wealthy

(välmående – antal dagar du kan

leva utan att behöva arbeta). Delar

i hans ideologi känns väldigt amerikansk

och superkapitalistisk, till

exempel synen på skatter, medan

annat är bra vardagskunskaper för

var och en.

POÄNGEN MED SPELET är att du ska

Vilken är din gren? Röja, plantera eller

avverka?

lära dig hur ekonomi fungerar. Och

att du ska ta dig ur ”The rat race

(ung. ekorrhjulet)” genom att ta

vara på olika möjligheter att tjäna

pengar. Det betyder också att du

måste lära dig att enkelt bokföra det

du gör för att ha koll på pengarna.

Anders Andersson arrangerar

spelkvällar på Jägargården, Stadsdel

Norr, varje tisdag kl 18.30 – och

det är fritt för vem som helst att

vara med.

Men varför gör du det?

– Egentligen ser jag det inte som

ett sätt att lära människor hur man

tjänar pengar, däremot som ett sätt

att ta kontroll över sin ekonomi.

Spelet är inget för den som är nöjd

och inte behöver bry sig. Men

inkomst och arbete är inte samma

sak. Mitt eget mål är att få så pass

mycket i passiv inkomst så att jag

Kontakta mig för

rådgivning.

Jonas Eriksson

www.internetmedia.se www.internetmedia.se

www.internetmedia.se

Inköpsområde Östersund

Tel: 0640-68 30 98

jonas.eriksson@norskeskog.se

www.norskeskog.se

kan välja om jag vill jobba eller

inte, säger Anders.

JENNY BURMAN och hennes pojkvän

Jonas Nilsson är med och spelar

för första gången. Hon pluggar företagsekonomi

till vardags och jag

undrar om spelet ger henne något.

– Just nu är jag lite trött i huvudet,

men man får igång tänket. Till

exempel upptäckte jag att det är

mer lönsamt att skaffa hyreshus än

en vanlig villa.

Men det var pojkvännen Jonas

som först tog sig ur ekorrhjulet den

kväll vi testade spelet. Själv var jag

alldeles för feg att investera och

fi ck inte till något cashfl ow.

GUNNEL EDVARDSSON

Fotnot: Vill du vara med och spela så

kan du mejla: cashflow@mertid.nu

Ny kunskap eller er nytt jobb?

Yrkesinriktad gymnasial

vuxenutbildning på distans

Distansutbildningar

Över 50 olika kurser

Handel och service

Ekonomi, reception, telefoni

Start varje månad

Välj och vraka bland över 50 olika kurser på distans eller

en av våra utbildningar. Vi finns på Rådhusgatan 72, men

du läser på distans där du är. Utbildningarna berättigar till

studiemedel via CSN.

www.academedia.se/ostersund

Ring 063-19 93 71 för info!

Utbildningarna genomförs på uppdrag av

Lärcentrum i Östersund.

SÄMST JUST NU:

Ungdomsarbetslösheten.

Känns lagom

kul att ta studenten i

uppförsbacke.

BÄST JUST NU:

Club Corazon. Härligt

med ett ställe som

spelar något annat än

Lady Gaga.

100 PROCENT

KRÖNIKA

Linnea Swedenmark

”Man kanske inte

får säga så längre”

Två negerbollar, eller man kanske inte

får säga så längre? säger mannen på

andra sidan glasluckan och skrockar.

Det är väldigt få människor som

skrockar på riktigt, men han gjorde det. Jag ska

vara artig, jag är anställd för att sälja fi ka. Men

i det tysta föraktar jag honom.

MIN GENERATION är den första som växt upp med

det här dilemmat. För de tidigare generationerna

var det självklart att säga negerboll, precis

som ännu tidigare generationer kallade jazzmusik

för negermusik utan att fundera över det.

Så står jag där på andra sidan glasluckan.

tänker på facebook-gruppen Det heter negerboll

som har ca 60 000 svenska medlemar idag. Och

jag tycker den är motbjudande.

Även fast de fl esta av dessa 60 000 medlemar

säkert är fullt normala människor så får jag

bilden av en medelålders man som ska vara lite

”kaxig” och frustar fram ”Tre rejäla negerbollar

och en kopp kaffe”, i cafékön och sedan

säger att ingen ska bestämma vad han ska kalla

det, för NEEGERBOLL heter det!! (För bild – se

ett avsnitt Cops)

DET FINNS EN ANLEDNING TILL att Sunes pappa

stammar fram wienerbrooed i Sunes sommar.

Ärligt talat, vi vet att det inte är helt ok, eller

hur?

De fl esta av oss vet hur ordet neger har använts

genom historien, vi vet vilken värdering

det haft/har. Vi vet att folk kan ta illa upp, och

känns det inte lite onödigt i så fall? (Kolla igenom

facebook-gruppens medlemar och se hur

många mörkhyade du hittar.)

FACEBOOK-GRUPPEN har många argument. Ett är

att chokladboll inte innehåller ren choklad och

därför inte får kallas chokladboll! (Eh, då är det

dags att bli orolig över vad den personen egentligen

har i sina negerbollar).

Ett annat är att det är vi som säger chokladboll

som är rasistiska och laddar ordet med

negativa saker! Jag förstår, men håller inte med.

Jag tycker det blir lite fel när en grupp med

60 000 helvita Svensson ska berätta för alla som

tar illa upp att det borde de inte ALLS göra, för

de är sanna anti-rasister och menar inget illa.

KALLA MIG för tråkig politiskt korrekt dreamer

som skriver om ett bakverk och tror att ett

namn har betydelse.

Men hellre det än en politiskt inkorrekt cyniker

som kämpar för “rätten” att använda ett ord

som borde dö ut.

”Man säger nog chokladboll”, säger jag och

tar betalt.

”Tack för negerbollarna”, svarar mannen.


STUDENTBUFFÉ

Tunnbrödchips med parmesan & gräslök Minipaj med basilika,

körsbärstomater & mozzarella Kallrökt lax med grön sparris

& balsamicoreduktion Lime & chilimarinerade kycklingspett.

Citronkryddad lax med rom- & rödlökscremefraiche Potatissallad

med sparris, soltorkade tomater, sockerärtor & vinägrett

Sallad med tomat, ruccola & rödlök Melon & myntasallad

Baguetter Smör med örter & havssalt Vaniljpannacotta med

färska jordgubbar.

Vi ordnar

examensmiddagen!

Plockbuffé

Temabuffé

195 kr/person. Minsta antal 10 personer.

Boka på 063-12 68 60, info@foodcatering.se

Fler menyförslag finner ni på www.foodcatering.se

För bokning och info:

063-19 91 81 • info@mrhusman.com

www.mrhusman.com

Förslag på

tvårättersmeny:

förrätt

Canapé Skagen,

Huvudrätt

Helstekt fl äskfi lé med

vårprimörer & valfri potatis

serveras m Bearnaisessås

125 :- /person

för båda rätterna.

Vi xar studenten!

Oavsett om du vill beställa något enkelt eller

om du vill att vi ordnar allt, så kan

du vända dig till oss på Gamla Teatern!

Vi har allt från enklare menyer eller enskilda rätter till komplett service med mat inklusive utkörning,

porslin och serveringspersonal på studentfesten hemma hos dig.

Självklart kan vi också ordna

studentmiddag eller -firande hos

oss på Gamla Teatern.

För menyförslag och

mera information se

www.gamlateatern.se

Gamla GamlaTeate TTeatern rn


Studentplanka

130:-/pers

Marinerad kycklingfilé

Dubbelmarinerad Fläskfilé

Kallrökt Lax

Mango & paprikasås

Potatissallad

Smör & Bröd

Odenskogsvägen 42

Frukter


Erbjudandet gäller från 18/5-09 till 18/6-09

SKA DU HA FEST?

Bjud in till festen

– Vi xar resten!

Hektisk tid att vänta: Morsdag, student

och födelsedagar. Bespara dig jobbet i

köket och beställ catering av oss.

För erbjudanden och info ring 063-51 65 04

eller gå in på www.carlslundskrog.se

Vi serverar lunch måndag-fredag kl 10-14. Även lunchlådor för

avhämtning. Boka evenemanget, födelsedagsfesten, företagets

middag etc hos oss.

CARLSLUNDS

KROG

CATERING

LUNCH

10-14

FESTLOKAL

Samuel Permans gata 26

063-51 65 04

www.carlslundskrog.se

Fira studenten

hos oss!

• Avslutningsmiddag med klassen

• Familjemiddag med ungdomarna

• Kompismiddag med närmaste gänget

På studenten den 5 juni och nationaldagen den 6 juni

har vi en svensk sommarbuffé med bland annat:

3 sorters sill, matjessilltårta, rostbiff med potatis-

sallad, citronkryddad lax med dillstuvad potatis,

säsongens grönsaker, vit chokladcreme, marinerade

jordgubbar, tryffel, måltidsdryck och kaffe.

Allt för endast 245 kr

Vår nya sommarmeny hittar du på www.clarionostersund.se

Boka bord på telefon 063-55 60 18.

Vi ger gärna menyförslag för just ditt sällskap.

Välkommen!

Brunfl o

Prästgatan 16, SE-831 31 Östersund | Tel: +46 63 55 60 00

E-mail: cl.ostersund@choice.se | www.clarionostersund.se

Telefon 063-77 80 80


Arne på Supermarket I Brunfl o

fi xar festen. Exotisk planka till

studentmottagningen.

(Gäller såklart även andra fester)

Välkommen!

Telefon 063-77 80 80

Öppet: mån-lörd 9–20

sön 10-20


10

Vilken chans

har de i EU-valet?

Kommer någon från Jämtland att ta plats i Europaparlamentet?

Länet har tidigare haft två representanter: Jörn Svensson (V) perioden 1995-99

och Per-Arne Arvidsson (M) 1999-2004.

Här är de fyra kandidater med koppling till länet som har störst chans

att få verka i parlamentet.

Text: Peter Swedenmark

Jens Nilsson, 61 år, kommunalråd i Östersund.

Socialdemokrat. På plats sex på S-valsedeln, partiet har i dag fem mandat. Det som

talar för Nilsson är att valet 2004 var att av de sämsta i historien för S. Det fi nns röster

att hämta. I kommunvalet 2006 var Nilsson den kommunpolitiker i Östersund som

fi ck fl est personröster. Det som talar emot är att kandidater från mer befolkningstäta

regioner kan få starkare stöd. Skåne driver exempelvis en kampanj för skånskan Hillevi

Larsson. Dessutom är kandidaterna på platserna tre till fem redan Europaparlamentariker.

I skogslänen kommer arbetarrörelsens organisationer att jobba på temat

Kryssa Jens. Att det fi nns en utbredd EU-skepsis i just dessa län kan försvåra arbetet

eftersom Jens Nilsson är stark EU-anhängare.

Håkan Larsson, 59 år, journalist, Rödön.

Centerpartist. Han står på plats fem, Centern har i dag ett mandat. Larssons enda

chans är att bli inkryssad. Ingen tror att C ska ta fem mandat. Han kommer att få stöd

från Centerns EU-kritiker och kan bli mest kryssad i Norrland. Vägen är dock lång.

Nuvarande EU-parlamentarikern Lena Ek blir svår att slå (som alla listettor) och det

kan vara långt till ett andra mandat. I riksdagsvalet 2006 förlorade Larsson sin riksdagsplats

eftersom Per Åsling fi ck fl er kryss. Det kan ligga Larsson i fatet denna gång.

Sören Wibe, 62 år, professor, Umeå, född i Östersund.

Kandiderar för Junilistan. Står på första plats. Har tidigare representerat Socialdemokraterna

i riksdagen och Europaparlamentet. Junilistan har nu betydligt svagare

stöd i opinionen men Wibe har stora möjligheter att få återvända till Bryssel och

Strasbourg.

Sven-Olof Sällström, 40 år, Östersund, butikschef, född i Ånge.

Sverigedemokrat. I sin ungdom ordförande i en Ungcenteravdelning och sedan

Folkpartimedlem. Den stora frågan är om Sverigedemokraterna för första gången i ett

val ska passera fyra procent. Gör de det blir Sällström EU-parlamentariker. I de fl esta

partisympatimätningar ligger dock SD under gränsen. Partiet anses gynnas av ett

lågt valdeltagande.

Jens Nilsson

Håkan Larsson

Sören Wibe

Sven-Olof Sällström

Foto: Europa.eu

Fakta om EU och valet

Det bor nära 500 miljoner människor i de 27

medlemsländerna. Mellan den 4 och 7 juni

genomförs val i alla länder (i Sverige kan man

poströsta från 20 maj).

Sverige får 18 platser i det nya Europaparalamentet,

mot 19 i dag.

I EU-valet 2004 blev resultatet detta:

Socialdemokraterna 24,6 proc. (5 platser)

Moderaterna 18,3 (4)

Centerpartiet 6,7 (1)

Folkpartiet 9,9 (2)

Kristdemokraterna 5,7 (1)

Vänsterpartiet 12,8 (2)

Miljöpartiet 6,0 (1)

Junilistan 14,5 (3)

Sverigedemokraterna 1,1 (0)

Varje parti avgör i vilken ordning kandidaterna

står på valsedeln. Men genom att sätta kryss för

en kandidat kan väljarna ändra på turordningen.

För att få räkna kryssen måste en kandidat ha fått

minst fem procent av partiets röster. För att få

delta i mandatfördelningen måste ett parti ha fått

minst fyra procent av rösterna.

Det preliminära valresultatet i Sverige presenteras

på kvällen söndagen den 7 juni.

Valdeltagandet 2004 var 37,6 procent och Östersund

låg något över rikssiffran.


Bilden av det goda entreprenörskapet

har rämnat

För bra precis två år sedan

hade jag förmånen

att tillbringa en lunch

med nationalekonomen Stefan

De Vylder. Då passade jag på

att fråga om han kunde skönja

några ekonomiska orosmoln

på det närmast babyblå himlavalvet.

Du har väl inga värdepapper

i USA frågade han? Om

inte kunde jag vara lugn, det

skulle sannolikt uppstå en

bubbla på den amerikanska

fastighetsmarknaden, en

bubbla som på intet sätt riskerade

att spricka.

I SAMMANHANGET skall påpekas

att De Vylder är en mycket

ansedd nationalekonom.

Så sent som för några

veckor sedan ville Rapport

att han skulle respondera på

Nobelprisvinnaren Paul Krugmanns

kritik mot USA och

övriga världen. Enligt Krugmann

satsades det alldeles för

lite för att lyfta oss ur denna

ekonomiska härdsmälta.

De Vylder menade då att vi

befi nner oss i en gigantisk förtroendekris

som inte enbart

sedelpressarna kunde justera.

SJÄLVKLART är det så. Tidens

motto har varit girighet och

att berika

sig själv

tycks vara

den enda

måttstock

som fått

acceptans.

En känd

fi nansman

berättade

hjärtligt

i alla

möjliga

sammanhang

att

”Men minnet

är kort.

Den förra

krisen har

redan fallit

i glömska”

girighet minsann var ett vackert

ord, att tycka något annat

var bara en gammal luthersk

och möglig kvarleva.

I DENNA ANDA har vi därför

gödslat fram en kultur – inte

bara i fi nansvärlden – där

absurda avgånsvederlag och

orimliga bonusar har blivit

Kraftsamling Jämtland

Landshövding Britt Bohlin har fått i uppdrag att för

regeringens räkning samordna insatser i länet med

anledning av varsel om uppsägningar. Som ett led i det

arbetet inbjuder Länsstyrelsen till en informationsträ:

Finansieringsmöjligheter

för dig som företagare.

Den 27 maj kommer Länsstyrelsen i samverkan med

ALMI, Skatteverket och Arbetsförmedlingen till

Östersunds kommun för att informera om vilka olika

stödmöjligheter som nns för dig som företagare.

www.arenajamtland.se

Plats: Meddelas senare

Tid: kl 15:00-17:00

Anmälan: till marie.ericsson@almi.se, 063-57 11 18

Välkommen!

närmast legio. Jag menar att

man bör besitta en närmast

unik kompetens om man är

så oersättlig att lönen ibland

är förtiofalt högre än vad som

anses normalt för ”fotfolket”

inom samma företag.

Märkligt då att dessa ”herrar”

retarderar till nioåringar,

helt oförmögna att hantera

situationen den dag de lämnar

sitt värv. Ingen av den uppfi nningsrikedom

som tidigare

varit kännetecknen för starkt

ledarskap tycks fi nnas kvar,

utan nu behöver man plötsligt

all hjälp man kan få...

Till stor del har bilden av

det goda entrepenörskapet fått

sig en rejäl känga och när krisen

är ett faktum vet plötsligt

alla vad som falerar.

MEN MINNET ÄR KORT. Att

det bara är sex år sedan den

förra krisen ebbade ut tycks

redan ha fallit i glömska. Den

mänskliga psykologin – tragedin

– är ju att vi vill gå vidare,

glömma, och tid för grundlig

analys uteblir.

En fi nansman på Wall Street

berättade nyligen om den

historielöshet som existerar

inom fi nansvärlden. Depressionen

på 1930-talet, världskrig,

oljekris, fi nanskriser och

it-bubblor blir snabbt omvandlande

till abstraktioner.

Det som för ett år sedan

ansågs som förlegat; stark fi -

nanspolitik, regleringar, ja till

och med keynsiansk politik

har plötsligt fått en renässans.

Detta är självfallet av godo.

I dag när gemensamma problemlösningar

är ett måste,

tycks det som om vi sitter

vid ett gigantiskt pokerbord

där alla misstänkt betraktar

varandra.

SÄLLAN HAR VÄL raderna i

Runebergs dikt ”Döbeln vid

Jutas” varit mer aktuella:

“Nej, doktor, nej, tänk ut en

sats, min herre,

Som gör mig för i morgon

sjufalt värre,

Men hjälper mig i dag på mina

ben!

11

100 PROCENT

GÄSTKRÖNIKA

Lars Bolin

TITTA PÅ:

Filip och Fredriks Söndagsparty.

Bitvis förträffligt!

LYSSNA PÅ:

The Felice Brothers, Yonder

is the colour.

SUMMERTIME!

Springsteen, U2, Lundell på

Yran

Sommarkurser 2009 i kronologisk ordning

14-17 juni Ensemblekurs,

Flux & Roy Okutani

15 -18 juni Digitalfotografering

för nybörjare

15–18 juni Journalistik

i ord och bild,

nybörjarkurs

15-18 juni Danskurs

för nybörjare

22-26 juni Trädgårdslust

nybörjare

22-26 juni Skrivarkurs

för ungdomar

22-26 juni Skrivarkurs

”att skriva noveller”,

nybörjarkurs

22–26 juni Naturfotografi

med systemkamera

22-26 juni Akvarellkurs

nybörjare

26-28 juni Sommarteater”

Från idé till färdig

föreställning”

27 juni-3 juli Intensivkurs

i vävning, nybörjare

22 juni-2 juli Bygg din

egen grönlandskajak

29 juni-3 juli Trädgårdslustfortsättningskurs

29 juni-3 juli Akvarellkurs

fortsättning

29 juni-3 juli Naturfotografi

fortsättning

6-12 juli Rovdjur,

foto och fäbodliv på

Sonfjället

6-10 juli Jägarexamen

på en vecka 1

7-8 juli Ambassadörsutbildning

Rättvisemärkt

9-12 juli Florakurs på

Ansätten

13-17 juli Jägarexamen

på en vecka 2

3-7 augusti Paddling

& vandring

17-20 augusti Sommarkurs

i stråk och

piano

25 augusti Svamp och

natur i Storlien

Anmäl dig

senast

15 maj!

063-147400 www.birka.fhsk.se


12

100 % CITY

Fikadrottning – men

själv tar hon springfi ka

Östersund har

alltid haft en

ovanligt rik fikakultur.

Men under

de senaste

åren har Katarina

och Roger

Lindahl på Törners

satt fart på

den ytterligare.

Trots att Katarina

lovade (som

barn) att aldrig

gifta sig med en

bagare.

KATARINA TAR MED sig en

kopp kaffe och vi går upp

på den nyinredda och

ljusa övervåningen av

anrika Törners konditori

på Storgatan.

Det startades i mitten

av 50-talet av Lars Nystedt

som drev det fram till

mitten av 60-talet när Lennart

Törner tog över.

I mitten av 60-talet var

Katarina Lindahl ännu

inte född. Hon föddes i

Helsingborg i april 1972.

– Mina föräldrar hade

konditori och jag bestämde

mig att aldrig gifta mig

med en bagare. Jag såg ju

hur tidigt min pappa var

tvungen att kliva upp för

att börja jobba.

Men så blev det inte.

Hon träffade Roger som

hade köpt Törners – och

för sex år sedan fl yttade

Katarina hit.

Själv hade hon jobbat

som säljare med

inriktning mot kläder,

inredningar och, just det,

bageriutrustning.

Så här i efterhand låter

det mer självklart än det

var. När hon skulle fl ytta

hit var hon osäker på hur

lätt det skulle vara att få

nya kompisar i en helt ny

stad i norra Sverige, så

hon skaffade hund.

Osäkerheten försvann

fort, förklarar hon.

– Jag trivdes i Östersund

från dag ett!

TILLSAMMANS HAR paret

utvecklat och utvidgat

och fått de vanligtvis

fi kasugna Östersundarna

att tillbringa ännu mer

tid på kondis. Under de

senaste åren har de tredubblat

omsättningen och

i dag har de 26 anställda.

De har en klar arbetsfördelning

i företaget, där

Roger sköter bageriet och

ekonomin, Katarina har

ansvaret för personalen

och olika projekt.

Basen i deras verksamhet

är konditoriet på

Storgatan, det var där de

startade med att utöka och

utveckla sortimentet och

verksamheten.

KATARINA HADE nyligen

fött sonen Axel när de fi ck

förfrågan om att driva

fi ket i Badhusparken.

– Det var jätteroligt att

få förfrågan, speciellt när

vi upptäckte att Nystedt

också hade drivit det.

Cirkeln slöts och det

kändes naturligt att ta

vid. Men det är jättesvårt

att driva, eftersom det är

så beroende av vädret.

Byggnaden är unik och

man får inte ändra i den.

Där fi nns inget kök och

man måste leverera allt så

behövs dit.

OCH NU ÄR ritningarna till

det nya fi ket i Mittpunkten

klara. Från och med

1 april är Katarina och

Roger de nya ägarna. Fiket

kommer att vara som

vanligt fram till mitten av

juli när det slår igen för

en totalrenovering. Men

alla kommer att känna


CITY-

PROFILEN

igen Törners konditori

när det öppnar igen,

lovar Katarina.

För under de sex år

hon har varit i östersund

har hon sett att vi

fi kar otroligt mycket –

och att vi är glada fi kare,

påpekar hon också.

DET FINNS EN FRÅGA som

jag vill ställa till Katarina.

Man brukar ju fråga

alla som blivit duktiga

på något om de började

tidigt. Men det låter lite

fånigt att säga: Började

du fi ka redan som barn?

Så frågan blir: Vad är

fi ka för dig själv då?

– Kaffe på springande

fot, skrattar hon. Men

jag är ju uppvuxen i en

konditorimiljö och jag

fi ck börja jobba där tidigt

med att plocka disk

och packa kakor. Men

just nu hinner jag inte

fi ka så mycket.

Nej, satsningarna

är inte slut. På övervåningen

i Mittpunkten

kommer Törners Deli

att satsa på att ge färdigmat

ett lyft.

Och efter det, har du

fler planer?

– Det är viktigt att vårda

det vi gör nu och se

till att det fungerar. Men

visst fi nns det planer för

fl er etableringar. Jag har

blivit fostrad i en familj

där man ansåg att inget

var omöjligt. Visst kan

saker och ting gå fel,

men man måste våga

Foto: Gunnel Edvardsson

NAMN: Katarina Lindahl ÅLDER: 37 år

GÖR: Driver Törners konditori tillsammans

med maken Roger.

GILLAR MED CITY: Det är där det händer.

Jag trivs med stadskänslan och både bor

och jobbar i city.

PÅ ÖNSKELISTAN: Att det skulle hända

mer i Badhusparken även sommartid.

satsa. Där är Roger och

jag lika. Och det bästa

är att vi har personalen

med oss och att de är så

delaktiga i allt vi gör,

särskilt i dessa tider när

så mycket pekar neråt.

Jag antar att du inte går

till jobbet och fikar när

du ska koppla av. Vad

gör du då?

– Jag fi kar gärna

någon annan stans.

Eller går ut och går, det

rensar huvudet och ger

inspiration. Barnen är

också en glädjekälla.

Men om jag ska koppla

av på riktigt då åker jag

bort från stan ett par

dagar.

GUNNEL EDVARDSSON

ANNONS

Solglasögon.

Unna dig ett par

riktiga solglasögon

i vår!

Aloha säljer bland

annat Quicksilver

och Roxy.

Kraftfullt.

Bärbara datorer är i dag minst lika

kraftfulla som stationära datorer

och till samma låga priser.

Hos Alina Systems hittar du den

trevligaste personalen, största och

bästa utbudet och den bästa

servicen.

13

Joakim Castberg, Thomas Ottosson, Dennis Tannlund, Mikael Sjödin och Morgan

Kristensson hälsar dig välkommen in i butiken!

Storgatan 40 • 063 - 13 00 01 • www.alina.se

Edgy.

Skor, kläder och skärp från

nyöppnade Butik 142. Med udda kläder för dig som

vågar sticka ut är Butik 142 något för dig. Inriktningen

är Rock ’n’ Roll och butiken säljer märken

som DePalma, Iron Fist, Rockefella

(barnkläder) och Death’s end.

Missa inte att ta en titt själv.

Butik 142, Storgatan xxx

www.butik142.com

Öppet må-fre 10-18, lör 11-16

Underkläder.

Stans troligen coolaste

underkläder hittar du

också på Aloha.

Nya märket

Muchachomalo

har ett annorlunda

och läckert

sortiment,

Dessutom har Aloha kanonpriser på kvarvarande vintersortiment,

så passa på att köpa märkeskläder till bra pris. Stortorget 4

ANNONS

Hett i stan

Minimalistiskt.

För dig som verkligen vara

mobil nns Acers Netbooks.

Här nedanför syns

en Acer Aspire A150 som

nns i era olika färger och

utföranden.

En perfekt studentpresent!


14

100 % CITY

Filmmakare. Kamiran och Sulayman Ahmad håller på att skriva manus till en långfilm som ska utspela sig i Östersund.

PLANERAR FÖR ”KEBAB-

BAREN – THE MOVIE”

Ibland känns

verkligheten

som om man

vore med i en

film.

Det tog bröderna

Sulayman

och Kamiran

Ahmad fasta på.

Nu planerar

de att göra en

långfilm – i Östersund.

DET VAR NATTSKIFTET på

restaurangen som födde

idén. När klubbar och

pubar stänger väller de

natthungriga in och köper

kebab och hamburgare,

och beteendet kan det

vara lite si och så med.

– Idén kom från Kamiran

en av nätterna när det

var kalabalik och fullt av

berusade killar och tjejer.

Han sa att man borde

sätta upp kameror i varje

hörn och göra dokusåpa,

skrattar Sulayman.

SENARE ÅKTE bröderna till

Norge och jobbade och då

tog diskussionen fart igen

om en fi lm i kebab-restaurangmiljö.

– Vi bestämde oss för

att göra ”Kebabbaren –

The Movie” och hitta på

en tvistad historia. Den

kan bli hur kul som helst,

menar Sulayman.

Både Kamiran och

Sulayman valde Rörlig

bild som inriktning

på gymnasiet och som

projektarbete sista året

genomförde de en fi lmin-

Folk som stöttar

fi lmmakare i stan

Vi som supportar Sulles och Kams nya fi lm.

TYP: Två bröder håller på att planera en ny fi lm

i Östersund och deltagarna kan knappt bärga

sig tills den är klar!

MEDLEMMAR: 168

INRIKTNING: ”Vad fi lmen kommer att handla om

är inte helt offi ciellt än men är du medlem här

kommer du att få nyhetsuppdateringar och

snapshots från produktionen”.

HETASTE DISKUSSIONEN: Ingen. Mest lite information

i gästboken. ”Filmen kommer att utspela

spelning som de försökte

producera på så professionellt

sätt som möjligt, med

externa skådespelare och

producent. De fi ck en rad

sponsorer och samarbetade

även med polismyndigheten

och sjukvården,

som fi ck agera i fi lmen.

Resultatet blev ”Valet”, en

15 minuter lång thriller i

Östersunds undre värld.

Nu, tre år senare, satsar

de på att genomföra en

seriös långfi lmsproduktion.

Just nu arbetas det

på manuset samt att sätta

ihop ett fi lmteam. Och

sjunga Jämtlands

sången.

TYP: Den

ultimata

uppladdningen

inför

allsången på

Stortorget

efter presidenttalet.

MEDLEMMAR: 60

INRIKTNING: Att lära

texten ordentligt.

HETASTE DISKUSSIONE

Ingen debatt, men e

av inläggen avslöja

otroligt engageman

Artikel om Facebookgrupper publicerad i nr 2 2009

Jäm

land

sän

fanc

de har redan fått positiv

respons av länets tyngsta

fi lminstitution, Filmpool

Jämtland.

– Vi hade tänkt fi lma

allt material till fi lmen

redan nu i sommar, men

Filmpool tyckte att vi

skulle göra en trailer eller

kort pilotfi lm nu, så kunde

de hjälpa oss att komma

i kontakt med en professionell

producent med

hjälp av det materialet, och

spela in fi lmen nästa sommar,

berättar Sulayman.

Och med lite tur kan det

innebära en miljonbudget

för fi lmprojektet, om materialet

är tillräckligt bra.

NÅGRA ANDRA regissörer

eller fi lmer som inspirerar

dem har de svårt att

komma på.

– Det är idéerna och att

göra verklighet av dem,

och att folk tror på dem,

som inspirerar mig, säger

Kamiran.

– Det fi nns ju fi lmer och

regissörer man beundrar,

som Braveheart och Apycalypto

av Mel Gibson.

Och Robert De Niro är

grym, säger Sulayman.

De lyckas ändå enas

om att The Longest Yard

(Benknäckargänget) av

Peter Segal är en inspiration

och den form av

komedi som de gärna vill

infl ueras av.

När vi skiljs åt frågar

jag bröderna om deras

planer för kvällen, eftersom

det är lördag.

– Nä, det blir lugnt. Vi

ska hem och jobba på

manuset.

HENRIK PERÄLÄ


Foto: Henrik Perälä

Rent otroligt!

Snabbt och billigt!

IMA-tvätten

Ge dina kläder ett längre liv. Håll dem fräscha

även efter balen, studenten och examen.

Lämna in dem till IMA-tvätten!

063 -12 07 90

Köpmangatan 29 • Östersund

FILM ÄR BÄST PÅ BIO

www.biostadenosd.se

Biblioteksgatan 14 & Prästgatan 56

Stöd den lokala idrotten

Välkommen att spela bingo på

BINGOHALLEN STORTORGET

Öppet

Mån, tis, tors, fre 10.30-21.00

Ons 10.30-22.00

Lör-sön stängt

Vid osäkerhet ring telsvar 063-102219.

Bingospelet börjar kl 11.30 alla dagar

Lokalen

är rökfri

(rökrum finns)

åldersgräns för spel är 18 år

WANDRY DESIGN

• Har du behov av en modern och inspirerande arbetsplats?

• Behöver du en rörlig arbetsplats någon gång i veckan?

• Vill du utveckla dig själv och utöka ditt nätverk?

• Behöver ditt företag plats att kunna växa?

CARE OF Q NÄTVERKSKONTOR är gemenskap och

flexibilitet. En plats med inspirerande arbetskamrater, en

utvecklande arbetsmiljö med möjlighet till lunchseminarier,

frukostföreläsningar och studiebesök.

Q ÄR NYTT OCH NÄRA. En nytänkande arbetsmiljö

med stor mångfald mitt i centrala Östersund nära till

tåg, buss och stadskärna.

kyrkgatan 43

831 34 östersund

tel 070-10 90 507

info@careofq.se

www.careofq.se

Kärnan köpcentrum, övre planet

Kyrkgatan 64, Östersund

Tel. 063-13 22 00

15


16

100 % CITY

Luttrad. Roger Salomon har varit med om fyra inbrott på tre år. I början av april bröt sig tjuvar in och valde ut dyra märkeskläder från hans

butik. Dessförrinnan har han haft inbrott både i hemmet och en annan butik som han äger. Foto: Gunnel Edvardsson

Vad händer när några

bara tar vad de vill ha?

Vad händer när

en del av planerna

för säsongen går

åt skogen för att

några bryter sig in

och tar vad de vill

ha?

Roger Salomon

blev av med

kläder för ca

600 000 kr i sin

butik.

Det var det

fjärde inbrottet på

tre år han var med

om.

EN MÅNDAGMORGON I

början av april när Roger

är uppe och ska se till att

han och barnen kommer

iväg ringer telefonen.

Klockan är runt sju och

en polis berättar hon står

inne i hans klädbutik

Do-It på Storgatan och att

det varit inbrott där. Hon

hade gått förbi på väg

till jobbet och sett att det

låg klädgalgar slängda

på trottoaren och att en

fönsterruta var krossad.

Det var därför hon

ringde.

DET HAR GÅTT nästan två

veckor efter inbrottet när

Roger Salomon berättar

historien. Och han

konstaterar att det mest

troligt var ett beställningsverk.

– Det måste ha varit

planerat. De har stått i

en gränd 30 - 40 meter

från polishuset och har

tagit med sig varor för

ca 600 000 kr. Tjuvarna

har valt vad de tagit, inte

bara märken på jeans

utan vissa tvättar och

både herr- och damkläder.

Han säger att enligt polisen

är det väldigt liten

chans att han kommer att

få tillbaka något av det

stulna.

Vad innebär ett sådant

här inbrott för din del?

– Varorna är betalda

och försäkrade. Problemet

med den här typen

av modeplagg är att hitta

ersättningsvaror mitt i

säsongen. Det fi nns inget

att fylla på med när det

tar slut. Beställningarna

är lagda för ett halvår sedan,

inklusive kompletteringar

och påfyllningar,

säger han.

Så skadan är stor, hur

man än ser på det, menar

han. Men butiken är väl

inarbetad och han tror

inte att den står och faller

med det här.

Men det måste ha varit

en hemsk känsla att

någon har ” beställt”

kläder och stulit dem

från butiken?

– Ja, det är klart man

har legat och funderat på

vilka som kan ha varit

inne och som varit med

och gjort det. Men det viktiga

är att de åker fast.

UNDER DE SENASTE tre

åren har Roger varit med

om fyra inbrott. Han driver

också butiken Zero

six på Prästgatan och där

har det varit inbrott två

gånger.

Dessutom bor han i

Odensala och var en av

många som drabbades av

den stora inbrottsvågen

i julas.

– Visst var det otäckt,

men det har varit en viss

lindring att de inte vid

något av inbrotten skitat

ner och förstört mer än

nödvändigt – om man

kan säga så.

Men hur tänker du när

du varit med om så

många inbrott, blir du

inte misstänksam mot

människor?

– Jag är luttrad. Jag

råkar ju också ut för

snattare så visst är jag

vaksam, på både gott och

ont. Ibland slår larmklockorna

på utan att

det är berättigat. Men

jag tror att jag skulle ha

grävt ner mig mer i inbrotten

när jag var yngre

än vad jag gör idag. Man

vill ju lägga energin på

sådant som är viktigt,

familjen till exempel.

– Det värsta är att det är

en massa jobb att reda upp

allt efter ett inbrott och att

det tar en massa tid.

GUNNEL EDVARDSSON

FOTNOT: Under intervjun berättar

Roger att två personer

blivit häktade i Stockholm,

misstänkta för inbrottet.


Ingen vet i förväg

vad som blir succé

”ALLA HAR JU varit små nån gång”, hörde jag en

tröstande förälder säga till en annan förälder häromveckan.

Det var när den andres barn hade smutsat

ner sig själv, sina kläder och hela sin omgivning

med lera vid en lekplats.

”Alla har ju varit små nån gång…” Ungefär som

att det skulle vara någon tröst när man har en helkväll

i tvättstugan framför sig.

Men det är faktiskt sant.

NÄR STORSJÖYRAN DROG igång på nytt 1983 var det

med enorma dragplåster som Ewert Ljusberg,

Gösta Linderholm, Aston Reimers rivaler och andra

världsstjärnor.

Idag, tjugofem år senare, är det Lady Gaga, Blondie,

Håkan Hellström, Bryan Adams och Pet Shop

Boys som stått längst upp på affi scherna.

Det är lite skillnad, även om Ewert fortfarande är ett

dragplåster – men av helt andra orsaker.

SAMMA SAK MED Storsjöcupen som i början på

70-talet samlade enorma startfält, 11 lag första året

och en nästan femtioprocentig ökning till hela 16 lag

andra året!

När jag själv var med och spelade pojkfotboll på

80-talet fanns det två turneringar i Östersund som

var likvärdiga. Den ena, Karolinercupen, har

gått i graven sedan många år, medan Storsjöcupen

slår rekord år efter år både vad gäller

antal lag och nationer.

Idag är den som bekant en Sveriges främsta

fotbollscuper, en utveckling som förmodlig ingen i

de första elva lagen kunde förutspå.

EXEMPLEN PÅ framgångsrika evenemang i vår stad

är många: Vinterparken, Världscupen i skidskytte,

Jamtlis julmarknad, Bluesfestivalen, Jämtlands

stora Pris och Expo Norr är några. Alla dessa var

någons eller någras idéer som spånades fram i ett

kontor, ett vardagsrum eller på en pub någonstans.

Även om vi gärna vill hävda det, så vet vi inte i

förväg vad som kommer att bli succé eller fi asko

eller för den delen någonstans däremellan. Självsaneringen

bland evenemang är både nyttig och grym,

men den fi nns. De fl esta evenemang får inte ens vara

med en andra gång.

FÖR VARJE LYCKAT evenemang så fi nns det ett fl ertal

mindre lyckade. För varje jätteevenemang så fi nns

det massvis av små evenemang. Alla dessa evenemang

är viktiga, för vi kunde ju

som sagt i förväg inte veta vilket

evenemang som i framtiden skulle

locka 40 000 festivalbesökare, 6 000

fotbollsspelare eller 22 000 marknadsbesökare.

Dessutom är tio

evenemang med 400 besökare

lika stort som ett evenemang

med 4 000.

SÅ TILL ALLA arrangörer,

blivande arrangörer och

andra idésprutor vill jag

bara säga: Stå på er och

kämpa på, även när det

är tungt! Ni är viktiga

för att vi ska ha en rolig,

trevlig och spännande stad.

Det är inte säkert, kanske inte

ens troligt, men det KAN vara

just Du som lyckas bäst med Din

dröm. För alla har ju varit små

nån gång…

Rickard Hallström, cityledare

rickard@cityostersund.se

H allströms

ÖRNA

fl aggor o. vimplar

GLAS

T-SHIRTS

COLLEGETRÖJOR

m.m

Flaggstänger

Längder upp till 18 meter. Även för befi ntliga U-balkar.

HAMNGATAN 11 • 831 31 ÖSTERSUND

063-51 26 00 • FAX 063-51 26 10 www.fl aggbutiken.se

design & funktion i hemmet

Presenten till bröllop och studenten

SYGLÄDJE!

Emerald-serien är rejäla

symaskiner av hög

kvalitet från

Husqvarna Viking!

GLOBAL-

KAMPANJ

Set med kockkniv, fl exibel

allkniv och brödkniv till

superpris!

2 395:- (3 195:-)

fr 2 970:- (3 495:-)

SYGLÄDJE!

Fortsatt bästa pris på

succémaskinen Brother

NV-10. Enklare kan det

inte bli!

3 195:- (3 720:-)

NYA symaskiner från 1 695 :-

www.clasalenius.se

Här hittar du mycket!

Bland annat spännande e

saker från Marocko:

Handgjorda keramikskålar,

toffl or, sjalar,

ljuslyktor med mera.

Öppettider 10-18 lör 10-16 sön 11-16

-


17

Välkommen

Mattor för alla personligheter

Prisex 200 cm 640:-

Fler färger och storlekarwww.pontusericsson.se

Öppettider

Alina Systems

Mån-fre .................. 10-19

Lör .......................... 10-16

Sön ......................... 12-16

Aloha

Må,on,fre .............. 10-18

Ti,to ........................ 10-17

Lördag ................... 10-14

Aqui

Mån-fre ................. 08-18

Lördag ................... 11-16

Bingohallen

Må,ti,to,fr ..... 10.30-21.00

Ons ............... 10.30-22.00

Biostaden 1-6

Mån-tors ...... 17.30-21.30

Fredag ......... 15.00-21.30

Lör-sön .....12-16, 17-21.30

Butik 142

Mån-fre .................. 10-18

Lör .......................... 11-16

Clas Alenius

Mån-fre ................. 10-18

Lör .......................... 10-16

Exerzize AB

Mån-fre ................. 12-18

Lördag ................... 11-14

Flaggbutiken

Mån-fre .......... 9.30-18.00

Lör .................. 9.30-15.00

Gamla bolaget

Mån-fre ................. 10-18

Lör ......................... 10-16

Sön ......................... 11-16

Hamm & Nilsson

Mån-fre ................. 10-18

Lördag .................. 10-15*

IMA-tvätten

Mån-fre ......... 8.30-17.30

Lunchstängt .......... 13-14

Pontus Ericsson

Mån-fre ............ 09.30-18

Lördag ................... 10-15

hos cityföretagen

Sportringen

kärnan

Mån-fre .................. 10-18

Lör .......................... 10-16

Synsam

Må,ti,to,fre .............. 9-18

Onsdag ................... 10-18

Lördag .................... 10-15

Telogott

Mån-fre ................. 10-18

Lör .......................... 10-15

Öhrlings pricewaterhousecoopers

Mån-fre ................... 8-17

lunchstängt ............ 12-13

*) Långlördag

öppet till 16

välkomna!


18

1.

Under 250 kr. Sommartrender för henne: 1. Träarmband rmband 79 kr. kr (Rut mfl) 2. 2 Ribbat linne 99 kr (Åhléns) 3. 3 Haremsbyxor 149 kr (Rut mfl)

4. Bomullsklänning 159 kr (Rut mfl) 5. Trashad jeanskjol 159 kr (Rut mfl) 6. Väska med lång axelrem 149 kr (Åhléns) Nedre bilden: 7. Sjal 99

kr (Åhléns) 8. Ribbat linne 99 kr (Åhléns) 9. Chinos 249 kr (Åhléns)

Blommiga klänningar, neonfärger, trasiga

jeans och hellånga overaller, det

är vårens modenyheter. Lågkonjunkturen

har gett modeskaparna inspiration

att med så lite som möjligt skapa så

mycket som möjligt, något som i speglas

i säsongens trender.

I år står också det trasiga i fokus. Vi

har de klassiska blåa jeansen som gått

från hela och stilrena till att säljas med

slitningar och hål.

GABRIELLA JOHANSSON, som jobbar

i klädbutiken Rut mfl , berättar att vi

denna säsong får se mycket starka färger,

retrotrender och kläder inspirerade av

världsekonomin.

– Många trender återanvänds. Vi har

bootcutjeansen som är på väg tillbaka,

nu vill vi ha utsvängda byxor igen. De

stentvättade jeansen som var populära på

80-talet är tillbaka, likaså den hellånga

overallen. Men overallen tillhör de trender

som har svårt att slå stort eftersom

det är ett så svårburet plagg.

– En annan storsäljare i sommar blir

haremsbyxan, tror jag. Det är pösiga, lite

mer avslappande byxor med väldigt låg

gren. Annars är det kläder med en stil

där vi kan märka av lågkonjunkturen,

mycket trasigt blandat med fl ickigt som

gäller i år. Nitar, kedjor, tänk trashigt

och grunge, typ Courtney Love och Madonna

på 80-talet, mycket spets och stora

smycken. Neonfärgade kläder och blommigt

mönster tror jag också på. Ett annat

nyckelplagg är jeansjackan, den passar

för alla och går aldrig ur tiden.

ÄVEN PÅ ÅHLÉNS börjar våren märkas av

bland klädutbudet. Eftersom våren i Östersund

inte infaller samtidigt som i södra

Sverige är det viktigt att anpassa plaggen

efter vädret innan allt nytt tas fram: Det

är lätt att vi blir less om de kommer fram

4. 55.

allt för tidigt, säger Sanna Thorstensson

som jobbar på Åhlens .

– Ett plagg för sommaren som jag gillar

är chinos, ett plagg för både killar och tjejer,

och som är den perfekta variationen

till jeans. De sålde mycket förra säsongen

2.

3.

Mycket mode. Lite pengar

7.

8.

9.

6.

och hänger med i år också. En skjorta

och ett par chinos är en snygg kombination.

Pröva gärna mera starka färger,

såsom rött och blått.

– En accessoar som jag rekommenderar

är sjalen. Det är en häftig detalj som piffar

upp klädseln och som passar lika bra

på både killar och tjejer, berättar Sanna

Thorstensson.

NÄR STOCKHOLMARE och göteborgare

njuter av våren kan snön fortfarande

ligga kvar på gator och vägar här. Liksom

vädret är annorlunda i den här delen

av landet är också klädstilen det. Sanna

tycker man kan känna igen lite på klädseln

om en person kommer från Östersund

eller inte.

– Många bär kläder lager på lager i en

avslappnad stil, det är lite skid- och snowboardstil

över det. Under vintern är det

mycket sportjackor, Östersund ligger ju

rätt nära Åre så det faller sig ganska naturligt

att många här har en sportig stil.

Men överlag tycker jag Östersundsborna

klär sig snyggt, det syns att många gillar

kläder och är modemedvetna.

KATRIN ÅSANDER

Men haremsbyxan

väcker heta känslor

I början av april startades gruppen”Stoppa

haremsbyxorna” på Facebook och har

under de första 20 dagarna fått nästan

34 000 medlemmar.

”Mjukisbyxor, leggings, kjol, ja, allt detta är

skönt och ser helt ok ut. Men Harembyxan

- get out of my world. Jag är inte den typen

som bryr mig ett skit om mode och trender,

men det här får mig att reagera. Med illamående”,

skriver en av medlemmarna. GE

Sandra Lidströms

sommaroutfi t – för

under 250 kr/styck:

Bolero 129 kr (Rut

mfl). Spetslinne 199 kr

(Åhléns). Halsbandet

80 kr. Shortsen 249 kr

(Åhléns). Väska med lång

axelrem 179 kr (Åhléns).

Tygskor med klack 199 kr

(Åhléns).

Foto: Gunnel Edvardsson

(Tack Växtvaruhuset för

varm fotomiljö)

7.

8.

9.


1.

3. 4.

19

Under 200 kr. Sommartrender för honom: 1.T-shirt 199,95 kr styck (Zero six) 2. Sjal

99 kr (Åhléns) 3. Solglasögon 179,95 (Zero six) 4. Strumpor 50 kr styck (Zero six)

2.

EFFEKTIVT!

– Vi annonserade om vår köksvisning

i 100 procent Östersund.

När jag kom med visningsvagnen

stod folk redan och väntade.

För varje annons vi har säljer vi

ungefär fem kök extra, så det

märks att många läser tidningen.

STAFFAN CARLSSON, HÄRJEDALSKÖK

Din superlokala gratistidning

EN SUPERCHANS ATT NÅ UT!

• Allt som händer på studentkvällen

• Alla namn på studenterna

• Bilagan - ett minne att behålla!

Studentbilagan 2009 - av studenter för

studenter och gymnasieungdomar.

Nå alla som tar studenten med Studentbilagan

23 maj i 43 000 exemplar! Utdelning

till alla hushåll, företag och på alla skolor!

En superchans att nå ut med ditt erbjudande!

23 ma maj

STUDENTBILAGAN

STUDENTB

Prisexempel

HALVSIDA

248x178 mm

6 900 kr

+ moms

2009

Boka din medverkan

senast 8 maj

Andreas: A 070-562 51 17

Roger: 070-562 51 15

Henrik: 070-562 56 78


20

En bLOmmande tankegång

Politiskt korrekta

rabatter

Protokoll fört vid möte med

blomsterkommittén, Rådhuset

den 25 april 2009

Ordf. Ann(S)ofi mena-

§1de att stadens infarter

bör prydas av rabatter med

blombilder av Jens Nilsson

och texten ”Som ett skott till

Bryssel”.

§2 Stadsträdgårdsmästaren

menade

att mustaschen blir mycket

svår att återge medan de

röda hängslena kan skapas

med tulpaner.

Per Jönsson (M)

§3 sade att kommunen

icke får bli en partiorganisation

och föreslog istället att

man vid infarterna placerar

blommor som bildar ett

blått stiliserat M, som kan

utläsas Mittregionen.

Cello (MP) ansåg

§4 att infartsarrangemangen

ska avgiftsbeläggas.

Vid en upprättad vägtull får

alla betala exempelvis 10

SATIR Men det förslaget

föll inte i god jord

Ö. Sund & Pia Sava

kronor, som både täcker lökkostnader

och kommitténs

kaffenotor.

Z (C) erinrade om

§5 kommunens akuta

eko-kris och ansåg att det

är bättre att be LRF sponsra

fyrklövervallar vid infarterna

än att köpa dyra blomlökar

från Holland.

Polisen (FP) sa att

§6 det var lika tjafsigt

som i en skolklass i den

gamla sosseskolan. Han

föreslog att man skulle bryta

för kaffe på Wedan och överlåta

åt kommunsekreteraren

att formulera en linje som

överensstämmer med EGrätten,

den svenska lagen

och vanligt sunt förnuft.

Ständig sekreterare

I egenskap av stadens ansvariga

landskapsarkitekt är jag

vansinnigt arg och upprörd.

Blomsterplanteringsförslaget

som jag beslutat om i samråd med

kommunsekreteraren har läckt ut

i morgontidningarna innan det

förankrats i kommunfullmäktige.

Länsborna är i uppror. Tidningarnas

insändarsidor svämmar över

alla kanter. Det diskuteras att göra

en extrabilaga med bara insändare.

Nätet har brutit samman

vid fyra tillfällen. En stor protestaktion

är under uppseglande.

Förmodligen blir det två dagars

demonstrationer. Den splittrade

men starka opinionen kräver

minst tre olika demonstrationståg.

Svenska Parfymörers Riksorganisation

(SPR) har skickat

in en fyrsidig interpellation. ”Vi

kräver att någon ur vårt förbund

säsongsanställs på kommunen för

att nå en fullgod doftblandning i

stan. Det fi nns galna landskapsarkitekter

som blandar dessa

fotsvettluktande Prästkragar med

stinkande Tagetes helt orefl ekterat.

Det måste bli ett slut på lidandet.”

Astma- och Allergiförbundet

vägrar vara i samma stadsdel som

Parfymörerna och vill framför allt

inte demonstrera på samma dag.

”Vad är det för fel på asfalt? Det

luktar inte och är i det närmaste

underhållsfritt. Man kan väl färga

den grön bara”.

Citatet har givit upphov till en

infekterad strid med Svenska

Färgblindas Förening (SFF). ”Vi

kommer omöjligt kunna se när

vägen tar slut och ”planteringen”

tar vid.” De förslår istället några

klorofyllfria växter som bryter av

färg- och nyansmässigt; tallört och

skogsfru.

Fi protesterar vildsint. ”Vad (

i h-e) gör en skogsfru? Då vill vi ha

en skogskarl i rabatten intill.”

Folkaktionen Mot Porr

(FMP) får spel! ”Hur skulle det se

ut!!! Och varför denna oerhörda

fokusering på lökar? Enkla plastblommor

drar inte till sig bin.” De

vägrar också att gå i samma tåg

som Skogsstyrelsen som har föreslagit

björk! ”Som om de aldrig hört

talas om musöron! Man tar sig för

pannan.” (INGEN annan stans!)

De får oväntat stöd av Östersunds

Lökallergiker (ÖL). ”Lök

som inte lagas till på rätt sätt kan

ge gigantiska magsmärtor och våra

sammanlagda gasutsläpp kan ta

död på all växtlighet väster om

Gällö.”

Sveaskog föreslår prima svensk

furu i rabatterna vilket inte faller

Norskeskog på läppen. De föredrar

norsk gran. De vill absolut inte

demonstrera samma dag. ”Då får

vi problem med kottarna.”

Jämtlands Kruskagille (JKG)

vill inte plantera något alls. ”Kan

allt inte bara växa fritt? Kan vi inte

bara sitta på en fi lt vid vägkanten

och överraskas? Kan vi inte bara

sitta där och äta osötade bovetekex

och dricka nateavkok ur våra

nävermuggar?”

De får medhåll och uppbackning

av Mittbenans Vänner(MV),

en liten lokal organisation som

helt utan framgång kämpar mot

schampoindustrin.

Även Naturvårdsverket nappar.

Men för ordningens skull föreslås

varje plantering bli ett litet

naturreservat. Då öppnas möjligheten

att Abba-Björn lämnar tillbaka

naturreservatet på Gotland

och istället bygger sin studio i en

liten jämtländsk plantering.

”Han verkar ju ändå vara helt

okunnig i naturkunskap,” fnyser

en anställd från söder. ”Water-lo!

Vilket larv. Vilka kattdjur badar?”

Pia Sava

Landskapsarkitekt


OM KARINA:

Har själv utövat yoga i

sjutton år. Yogalärare

på heltid sedan åtta år.

OM YOGA:

Ordet är sanskrit och

betyder förening av

kropp, tanke och själ.

100 PROCENT

YOGA

Karina Freij

Viktigt att skapa

ett bra klimat för

våra potentialer

Krokusknopparna börjar titta upp i

vår trädgård, mitt bland brunt gräs

och gamla höstlöv. Jag har levt här

större delen av mitt liv, ändå känns

det lika förvånande varje år att våren kommer

så fort. Alldeles nyss nådde snön ända upp till

gungorna i parken och så med ens är snön nästan

borta, och innan snöhögarna har försvunnit

så kommer det upp liv ur det som alldeles

nyss var så kargt och fruset. Allt som behövs

är lite ljus och värme.

ENLIGT YOGA har vi alla en inre kärna, en

fantastisk inre styrka som vi kanske ibland

känner att vi har tappat bort, men som aldrig

kan gå förlorad. Den här inre kärnan är full av

potentialer som kan utvecklas om vi kan ge de

rätta förutsättningarna.

Som människor har vi oändligt många

potentialer. En del av dem kanske vi aldrig

upptäcker, andra kanske vi upptäcker sent i

livet av en slump.

NÄR JAG VAR LITEN hade jag lätt för siffror, det

roligaste jag visste var när min storasyster

lekte skola med mig och jag fick räkna. När jag

började skolan grät jag nästan av besvikelse,

att räkna elefanter i ringar var inte min bild

av matte.

Trots den besvikelsen så höll intresset för

siffror i sig länge, men jag blev aldrig matematiker.

Någonstans på vägen började jag nära

andra frön i stället, potentialer som jag inte

visste att jag hade.

OM JAG UNDER SKOLTIDEN hade lätt för matte så

var det värre med språk. Min engelsklärare

förstod inte hur någon kunde vara så usel på

engelska som jag. Mitt självförtroende för att

lära mig språk blev inte direkt bättre av det.

Tack och lov ville jag verkligen resa, och

tack och lov har jag alltid tyckt om att prata.

Genom att resa och genom att studera yoga

har jag lärt mig engelska och insett att jag inte

alls har så svårt med språk.

UTVECKLINGEN av krokusknopparna i trädgården

stannade av när våren tog paus och

vindarna blev kyliga igen. De behöver några

dagar till av vårsol och värme för att öppna sig

och slå ut i full blom.

Det är en bra påminnelse om hur viktigt

det är att skapa ett klimat där vi kan hjälpa

varandra att nära den inre styrkan så att våra

potentialer får möjlighet att blomma.

ATELJÉ SKAPARKRAFT

Samtal

Samtala och måla

Frigörande måleri i

grupp

För att boka tid för

enskild träff, info eller

anmälan till kurser;

ring eller mejla.

Vårens kurser

Helgkurs i personlig utveckling, Frigörande

måleri med lager-på-lager metoden och att

skriva, 9 maj - 10 maj

Helgkurs målarkurs för dig som vill "men

inte kan" måla 16 - 17 maj

Sommarkurs målarkurs för dig som

vill"men inte kan" måla v 27

Dipl uttryckande konstterapeut Gunvor Karlstrand, Rådhusgatan 89 A, Östersund

070-680 11 71, e-post: gunvor.karlstrand@telia.com

OUTLET

Vår och sommar

premiär!

OCH SKOR

80% RABATT

upp till

Öppet 30 april - 3 maj, kl. 10-18

Bara nya märkeskläder

Besök oss på Genvägen 1

www.fashionoutlet.se

RÖSTA

Marit

Paulsen

Rösta i EU-parlamentsvalet

20 maj - 7 juni

Östersund • 063-515920

www.folkpartiet.se/ostersund

Mat, djur, jord, skog och

folkhälsa är de områden

där Marit har faktakunskap

och erfarenhet.

Olle

Scmidt

Sitter i utskottet för

ekonomi och valutafrågor.

Cecilia

Wikström

Jag tror på Europa och

vill vara med att göra

EU mer socialliberalt.

Foto: BERNO HJÄLMRUD Produktion:100 PROCENT ÖSTERSUND ANNONS

Olle 17 år och

Klara 29 år behöver

en kontaktperson

En kontaktperson har till uppgift att vara en

kompis och ge den funktionshindrade möjlighet

att komma ut på fritidsaktiviteter t.ex. gå på

bio eller dans, ta en promenad, styrketräna,

bowla, fi ska, fi ka på stan, eller umgås hemma

hos varandra m.m.

Ni ska träffas en gång/vecka ca tre timmar,

du är fyllda 18 år.

Du får ersättning för ditt uppdrag och dina

omkostnader.

Det är många fl er som behöver en kontaktperson

har du tid och intresse är du

välkommen att höra av dig till:

Kommunala habiliteringsteamet LSS,

Östersunds kommun

Hab.teamet@ostersund.se

Kristin Olsson Andersson och Alexandra Woxlägd

Tel. 063-144547, 144563

FOTOGRAF

Natalie Salomons

Stockholm & Östersund

www.nataliesalomons.com

073 0567 967

21

Sök nu till

Allmän Linje!

Slöjd/Kultur - Hälsa/Livsstil

Folkmusik - Bas – Media

Psykosocial kurs.

Välkommen!

www.birka.fhsk.se tel. exp: 063-147400

Bröllops- &

Porträttfotografering


22

Bud och slutpriserna på

Femton hus bytte ägare i Östersund under januari månad.

Det dyraste ligger på Linnégatan 26 i Odenslund.

Vi har inte varit lika lyckosamma i våra undersökningar

den här perioden och har inte lyckats hitta utgångspriser

och bud på alla hus.

Därför gör vi heller inte lika omfattande statistiska beräkningar

och jämförelser som tidigare.

Det man kan notera är att ett hus på Byvägen som hade

ett utropspris på 2 500 000 kr såldes för 2 325 000 kr,

en minskning med 7 procent. Och att ett hus på Opevägen

ökade i pris genom budgivning med 23 procent.

Januari 2009

Morellvägen 19,

Östra Odensala

Pris: 1 650 000 kr

Utrop: 1 650 000 kr

Skillnad: +-0 (0%)

Taxeringsvärde: 767 000

Huset: 4 r.o.k, 120 m2

Tomten: 456 m2

Datum: 2 jan 2009

Mäklare: Svensk Fastighetsförmedling

Säljare: Liselott Agneta Edling

Köpare: Stig Olof Elofsson

Kyrkvägen 5,

Brunfl o

Pris: 850 000 kr

Utrop: 850 000 kr

Skillnad: +-0 (0%)

Taxeringsvärde: 422 000 kr

Huset: 106 m2

Tomten: 2 082 m2

Datum: 7 jan 2009

Mäklare: Svensk Fastighetsförmedling

Säljare: Ethel Lillemor Wallin

Köpare: Stig-Gösta Lindvåg och Marie

Christina Sivertsson

Blomstervägen 28,

Frösön

Pris: 1 175 000 kr

Taxeringsvärde: 726 000

Huset: 97 m2

Tomten: 667 m2

Datum: 13 jan 2009

Säljare: Carin och Bruno Flodin

Köpare: Helén Birgitta Flodin Wikström

och Mats Olof Wikström

Byvägen 41,

Frösön

Pris: 2 325 000 kr

Utrop: 2 500 000 kr

Skillnad: -175 000 (-7%)

Taxeringsvärde: 1 625 000 kr

Huset: 5 r.o.k, 147 m2

Tomten: 661 m2

Datum: 13 jan 2008

Mäklare: Mäklarhuset Sundströms

Säljare: Maivor Lilian Lundberg

Andersson och Jan Ove Ingemar

Andersson

Köpare: Siw Maria-Elena Jänsson och

Jan Stefan Jönsson.

Bänkskivor i sten

Köks-, badrums- & fönsterbänkar

anpassas efter dina

önskemål. Även skiffer och

andra stenarbeten.

www.granitform.se

063-30360 | Backen, Ås

Mällbyvägen 10, Frösön

Pris: 1 900 000 kr

Utrop: 1 700 000 kr

Skillnad: +200 000 kr (+12%)

Taxeringsvärde: 1 273 000

Huset: 5 r.o.k, 130 m2

Tomten: 1 069 m2

Datum: 15 jan 2009

Mäklare: Svensk fastighetsförmedling.

Säljare: Ruth Bodil Carina Halvarsson

Köpare: Olof Göran Åkesson och Lars-

Åke Wikström

Norra Strandvägen 22,

Frösön

Pris: 1 500 000 kr

Taxeringsvärde: 1 067 000 kr

Huset: 114 m2

Tomten: 1 317 m2

Datum: 15 jan 2009’

Mäkl: Såldes privat

Säljare: Disa Svensson

Köpare: Nils Daniel Svensson och Ida

Sofi a Svensson

Norderåsen 665,

Östersund

Pris: 1 300 000 kr

Eksjöhus Försäljningskontor

Ångstavägen 20

Ångsta

Tfn. 063-75 32 90

Mob. 070-65 27 635

DYRAST

Dyrast i januari 2009. Det här huset på Linnégatan i Östersund såldes för

2 775 000 kr. Utgångsbudet låg på 2 700 000.

Taxeringsvärde: 843 000

Datum: 15 jan 2009

Säljare: Inger Kristina Wallin

Köpare: Erik Torsten Andersson och

Lars Ingvar Andersson

Aspnäsgatan 4,

Frösön

Pris: 1 800 000 kr

Utrop: 1 800 000 kr

Skillnad: +-0 (0%)

Taxeringsvärde: 1 379 000 kr

Huset: 6 r.o.k, 169m2

Tomten: 1 880 m2

Datum: 20 jan 2008

Mäkl: Mäklarhuset Sundströms

Säljare: Iris Jacobsson

Köpare: Eva Annika Ljungdahl och Pär

Erik Lundin

Hallonvägen 57,

Odensala

Pris: 1 400 000 kr

Utrop: 1 350 000 kr

Skillnad: +50 000 kr (+4 %)

Taxeringsvärde: 625 000

Huset: 4 r.o.k, 85 m2

Tomten: 576 m2

Datum: 22 jan 2009

Mäklare: Mäklarhuset Sundströms.

Säljare: Ingen uppgift

Köpare: Dan-Åke och Anna-Lena

Henrixon

Lagmansvägen

73,

Brunfl o

Pris: 775 000 kr

Utrop: 875 000 kr

STÖRST

PRISFALL

%

Skillnad: -100 000 kr (-11 %)

Taxeringsvärde: 428 000 kr

Huset: 5 r.o.k, 111 m2

Tomten: 172 m2

Datum: 27 jan 2009

Mäklare: Svensk fastighetsförmedling

Säljare: Marie Christina Sivertsson

Köpare: Catrine Anna Therese Leffl er

och Hans Daniel Viberg

Hallgårdsvägen 5,

Orrviken

Pris: 1 285 000 kr

Utrop: 1 100 000 kr

Skillnad: +185 000 kr (+17%)

Taxeringsvärde: 472 000 kr

Huset: 4 r.o.k, 95 m2

Vårens skönaste nyhet

Villa Attityd

Välkommen in och diskutera hus!

w w w . e k s j o h u s . s e

Tomten: 1 242 m2

Datum: 29 jan 2009

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Anette och Hans Gunnar

Öhlén

Köpare: Maj-Britt Angelica Flodin och

Lars Victor Remahl Eriksson

Linnégatan 26,

Odenslund

Pris: 2 775 000 kr

Utrop: 2 700 000 kr

Skillnad: +75 000 kr (+3%)

Taxeringsvärde: 1 277 000 kr

Huset: 7 r.o.k, 157 m2

Tomten: 1 454 m2

Datum: 29 jan 2009

Mäklare: Fastighetsbyrån

Säljare: Lena Birgitta Kling och Dan

Gunnar Ånnegård

Köpare: Clary Elisabeth Magnusson och

Ulf Peter Nordström

Tolvmansgatan 60,

Brunfl o

Pris: 980 000 kr

Taxeringsvärde: 563 000

Huset: 142 m2


hus i Östersund

Tomten: 215 m2

Datum: 29 jan 2009

Säljare: Ann-Marie Elisabeth Berglund

och Erik Niklas Berglund

Köpare: Patrik Erik Fors och Cecilia

Kristina Fors Lyrén

Opevägen 36,

Östersund

Pris: 1 815 000 kr

Utrop: 1 475 000 kr

STÖRST

PRISÖKNING

%

Skillnad: +340 000 kr (+23%)

Taxeringsvärde: 1 002 000 kr

Huset: 170 m2

Tomten: 3 230 m2

Datum: 30 jan 2009

Mäklare: Mäklarhuset Sundströms

Säljare: Axel Myraeus

Köpare: Ann-Charlotte Cecilia Danielsson

och Jan-Peter Villwock

Skrakvägen 2,

Östra Odensala

Pris: 1 900 000 kr

Utrop: 1 575 000 kr

Skillnad: 325 000 kr (+21%)

Taxeringsvärde: 778 000 kr

Huset: 5 r.o.k, 103 m2

Tomten: 588 m2

Datum: 30 jan 2009

Mäklare: Mäklarhuset Sundströms

Säljare: Ove Sören Sjökvist

Köpare: Karina Annie Frideborg Fröjd

och Sven Patrik Fröjd

100 PROCENT

CITAT

av Bodil Malmsten

Här pingvinhistorien: En

gammal dam hittar en

pingvin på gatan. Damen

tar pingvinen till polisstationen

och frågar vad hon

ska göra med den.

”Ta den till zoo”, säger

tjänstgörande konstapel.

En tid senare möter

polisen den gamla damen

tillsammans med pingvinen

ute på stan.

”Jag trodde jag sa ni

skulle ta den zoo” säger

poliskonstapeln.

”Det gjorde jag också”,

säger damen. ”Och nu ska

vi gå på bio.”

Den 10 april

www.fi nistere.se

1.

2.

3.

BORRNING

ENERGI &

VATTENBRUNNAR

Levererar och monterar

NIBE värmepumpar

TINBAK

ENERGI

Tel. 0644-410 23

4.

Halva

priset

på arbetet

med nya ROTavdraget!

Ät frukost i ditt gamla kök.

Laga middag i ditt nya.

Se nedan hur fort det går!

ÖSTERSUNDS BEGRAVNINGSBYRÅ

Östersund Brunflo Krokom

ÖSTERSUND

Kyrkgatan 29

831 31 Östersund

063-51 00 58

KROKOM

Aspåsvägen 16

835 32 Krokom

0640-622 52

När du dukat bort

frukosten börjar

nedmonteringen av

ditt gamla kök.

Du kan låta allt ditt

porslin och dina

köksredskap stå

kvar i skåpen.

Nya skräddarsydda

luckor med dina

personliga tillval

monteras.

Till middag är ditt

nya kök på plats!

Smaklig måltid!

BRUNFLO

Centrumv. 28

(gamla läkarvillan)

834 32 Bruno

063-203 33

OMBUD

Föllinge 0645-105 52

Hackås 063-77 05 30

Jour dygnet runt – 063-51 00 58

www.ostersundsbegravningsbyra.se

Kakuåsen 4716, 830 70 Hammerdal

Mobil 010-250 05 00 •070-540 90 00

Välkommen till visningsvagnen

för info & bokning

Onsdagarna

29 april, 6 maj och 13 maj

11.00 - 13.00 Team Sportia,

Lillänge

16.00 - 18.00 Oden Sport, Odensala

(ICA Kvantum)

Kontakt:

Telefon 063-10 77 33

staffan.carlsson@harjedalskok.se

Iréne

Thore

Clarence

Anna-Lena

LindaÅke

Gå in på vår hemsida och beställ

våra kataloger på på www.brahus.se

Se våra nya husmodeller på hemsidan.

Distriktskontor Tannhöjdsvägen 8, Östersund

Tel. 063-13 02 77 www.brahus.se

Bäst i test

– igen!

IVT Nordic Inverter

ger bäst besparing

i de fl esta hus med direktel

enligt Energimyndighetens

stora test av luft/luft

värmepumpar.

Det ska vi fi ra!

Köp en IVT Nordic Inverter och få en BluRay spelare

av senaste modell från Sharp.

Eller lägg till 1275:- och få en bärbar minidator

från ASUS. Inbyggt trådlöst nätverk.

Kampanjen gäller under perioden 20 april - 30 juni 2009 och gäller samtliga

modeller av IVT Nordic Inverter. Reservation för slutförsäljning. Går ej att kombineras

med andra erbjudanden. För fullständiga villkor se ivt.se.

RING OSS

för hembesök

och offert!

www.ivt.se w

I Östersund AB

KAMPANJ!

23

Gör ett personligt val!

Ditt nya hus ska

vara som du, när

du är som bäst.

Unik och personlig.

Vi vill ge dig ett

hem som du trivs i

och som andra ser

som en självklar

del av dig. Vår

hundraåriga

familjetradition

ger dig den

trygghet ditt

husval förtjänar.

CCJ

Voltvägen 24

831 48 ÖSTERSUND

Tel: 063-57 16 60

E-mail: hedlert@telia.com

www.ivt.se/östersund

STUBBFRÄSNING

Vi tar bort dina

problemstubbar utan

åverkan på marken!

Ring RUBB&STUBB, Ulf

Evertson på 070-5221981

WWW.RUBBOSTUBB.NU


24

På 2 hjul

Tidigare fick

mopedeleverna

bara köra i inhägnat

område

och då höll de till

i Gräfsåsen.

Men från och

med 1 april har

Snöskoterklubben

möjlighet

att låta eleverna

övningsköra i

trafik när de tar

förarbevis för

EU-moppe.

Söndagen

19 april var det

premiär för instruktören

Janne

Sund att guida

eleverna rätt i

rondeller och

vägkorsningar.

Nu får moppeförarna

träna körning i trafi k

Övningskörning. Jan Sund instruerar 15-åriga Sandra Näslund från Rise i Offerdal när hon kör moppe i trafik för första gången.

– VI HAR BESTÄMT att

redan nu höja ribban

och införa praktisk

övningskörning i trafi ken

jämsides med teorin,

säger han.

Bakgrunden är de nya

reglerna för förarbevis

som gäller från 1 oktober

och i vissa fall från 1

april.

Den stora nyheten är

att från och med 1 oktober

måste alla ha körkort

med behörighet AM för

att få köra EU-moppe kl I.

Åldersgränsen är 15 år,

det krävs lämplighetsintyg

och uppkörningen

görs hos Vägverkets

förarprovskontor, precis

som för vanliga körkort.

Om man sedan tar

vanligt körkort skrivs behörigheten

till EU-moppe

in där.

DESSUTOM kommer det

nya körkortet att vara

återkallningsbart om

man gör sig skyldig till

trafi kförseelser.

Det gamla förarbeviset

gick inte att återkalla,

vilket betydde att om

någon kört med alkohol i

kroppen så förlorade man

inte förarbeviset.

Regeln kunde få smått

absurda följder berättar

Janne Sund.

– Jag vet folk som kört

bil onyktra och som blivit

av med körkortet. Sedan

skaffade de sig förarbevis

och köpte moppebil i

stället.

FRÅN OCH MED 1 OKTOBER

måste man ha förarbevis

även på Moppe kl II, vilka

är mopeder som går max

25 km i timmen eller de

gamla 30-mopparna. Reglerna

gäller alla som fyller

15 år efter 1 oktober.

Den utbildningen kom-

Frihet

på två hjul

Kursen innehåller teori, praktik och samtliga prov för

att du ska få ditt förarbevis.

Platser: Strömsund, Svenstavik, Åre och Östersund

Anmälan och information: 063-51 78 55

www.sfr.se

mer snöskoterklubben

att fortsätta ha examinationsrätt

på. Även det

förarbeviset kommer att

kunna dras tillbaka om

föraren gör sig skyldig

till trafi kbrott.

Men utbildningen för

EU-mopeder tror han

att de kommer att vara

tvungen att släppa.

Kravet kommer att bli

fyra timmars praktisk

utbildning och det kan bli

svårt för en förening att

klara.

– Det blir nog trafi kskolorna

som tar över

den biten. Helt klart är

CABBY CABBY

HOME-CAR

HOME-CAR

att kostnaderna för att

ta körkort för EU-moppe

kommer att bli mycket

högre från den 1 oktober.

Är det bra med de nya

reglerna då?

– Självklart är det en bra

utveckling. Och nödvändig.

Vi har sett en ökning

av antalet mopeder och

därmed antalet olyckor.

Eftersom de är upp i rätt

höga hastigheter måste

de kunna trafi kregler

och veta vad vägmärkena

betyder, säger Jan.

GUNNEL EDVARDSSON

FRÖSÖ FRÖSÖ HUSVAGNAR HUSVAGNAR AB AB

FRÖSÖN FRÖSÖN

063 063 - - 51 51 09 09 00 00

www.frosohusvagnar.se

www.frosohusvagnar.se

SERVICE,

RESERVDELAR,

GASOL &

TILLBEHÖRSBUTIK

Öppet: Må-To 10-18, Fre 10-16, Lö 11-15

Köpa husvagn eller husbil?

Kom och se 2009 års modeller!

Välkommen!

Fröjavägen 29, Frösön

HOBBY HOBBY


Foto: Gunnel Edvardsson

GÖR DIG REDO FÖR SOMMAREN

GRIND

21-växlad

2.995:-

CITY 3

3-växlad damcykel med korg. Lås ingår.

2.995:-

Odenskogsvägen 30, 831 48

Östersund • Tel. 063-12 44 10

Öppet må-fr 8-17, Lö 10-14

Tillbehör

för 10.000 kronor

på köpet hela april!

www.hondamc.com

25

Alla som köper en fabriksny motorcykel av utvalda -08:or

erhåller en värdecheck som gäller som betalning motsvarande

10.000 kronor vid köp av Honda Originaltillbehör.

Läs mer på www.hondamc.com

Odenskogsvägen 35, ÖSTERSUND | 063-570020

www.motorhuset.com


26

På 2 hjul

Cyklar från

Optand till

Holland

Fredag den17 april satte sig Magnus Elgendahl

i Optand på cykeln och vinkade av familjen.

Jag visste inte mycket mer än att han

bestämt sig för att cykla till Holland och han

var ivrig att komma iväg. Det var riktig kallblåst

och han ville inte att vi skulle skriva något

innan han kommit en bit på vägen.

Måndag den 20 april ringer jag honom.

Hej! Hur långt har du kommit?

– Jag är i Dala-Järna, ett jättefi

nt samhälle, ungefär 40 mil

hemifrån.

Hur har det gått hittills?

– Jättebra. Det har inte varit

några problem, inte ens punka.

Det är fi nt väder också så jag

har inget att klaga över.

Men det var riktigt blåsigt och

kallt när du gav dig iväg?

– Ja, det var ruskigt. När

jag åkte mot Tandsbyn var det

rejäl motvind i uppförsbackarna.

Första kvällen sov jag i

en stuga i Bodsjö och när jag

vaknade på morgonen kom det

lite snö – så då undrade jag vad

jag hade gett mig in på. Men

nu är det fi nt och jag har slagit

upp tältet vid ett vindskydd vid

Västerdalälven.

Hur fick du idén att cykla till

Holland?

Preliminära

kursstarter 2009.

Maj: 7/5 & 28/5

Juni: 11/6 & 25/6

Aug: 6/8 & 20/8

Vår utbildning klaras av

inom en vecka. Torsdag

kväll, lördag, söndag

och prov på följande

torsdag kväll.

– Min äldsta dotter är au

pair i Abcoude strax söder om

Amsterdam och jag tänkte

hälsa på henne.

Ja, det kan jag förstå att du

vill. Men hur kom du på att du

skulle cykla dit?

– Förra sommaren höll

jag på att fundera fram och

tillbaka om jag skulle köpa en

cykel eller eller en moppe. Jag

bestämde mig för cykel och helt

plötsligt blev det så roligt att

cykla så jag började smida lite

planer.

Men om jag förstod dig rätt så

hade du inte tränat så mycket

innan du åkte?

– Nej, jag hade bara åkt en

runda på sammanlagt sju mil

för att känna på det lite. Och

jag tycker fortfarande att det är

roligt – fast lite jobbigt. Vi får

se hur långt jag orkar. Jag är ju

inte framme än.

Förarbevis

För att möta nya bestämmelser höjer vi kvaliteten ytterligare!

Övningskörning i trafik

Mera omfattande studiematerial

Välkommen till oss!

Avfärden. Magnus Elgendahl på gården i Optand strax innan han satte sig upp på cykeln och

trampade iväg mot Holland. Till vardags driver han bland annat Optands Bil-el. Foto: Gunnel Edvardsson

Hur länge tänker du vara

borta?

– Ingen aning, det är lite

planlöst. Jag har sagt två-tre

veckor och har tagit lite ledigt

från jobbet.

Du har inte bestämt någon

tid så din dotter vet när du

kommer?

UPPLAGA:

43 000

i Östersunds kommun

KÖPA BEGAGNAT?

Vi tar hand C KÖ

I STÄLLET FÖR SKROT

Vi tar hand

om din

gamla cykel!

Voltv 26 · 063-107956 · www.z-rondellen.com

Må-on 12-18. Ti, to, fre 12-16

Sista lördagen varje månad 10-14

Cyklar Cy Cyyklar

från

500 :-

– Jag ska försöka vara där

före den 5 maj, för då ska hon

ge sig ut och resa med sina

kompisar.

Hemfärden, då. Ska du cykla

tillbaka också?

– Jag vet inte, jag har inte

funderat så mycket på det. Vi

får se hur det blir.

Det känns inte ensamt på

cykelturen?

– Nej då. Men det känns lite

oansvarigt att lämna familjen

och bara vara ute och cykla. Å

andra sidan kan man inte sitta

hemma och bara tänka att man

skulle ha provat på det.

GUNNEL EDVARDSSON


Jubileumserbjudanden på

över 120 modeller!

NORDSTJERNAN

7 vxl 4 995:- (ord 6 495:-)

3 vxl 3 995:- (ord 5 495:-)

fi nns i svart och vit

DJ FLYER (SINGLE SPEED)

7 995:- (ord 11 495:-)

SUNFIRE 1.0

5 995:- (ord 8 495:-)

ODESSA LADY

2 995:- (ord 3 995:-)

Finns i vit, grön, mango, blå, röd.


28

På 2 hjul Samlingsplats för MC-utfl ykter

Visst är det vår- och sommarkänsla när man ser alla de här motorcyklarna i Badhusparken?

Bilden är tagen vid en manifestation förra året, men här samlas också spontant de MC-åkare som vill

ha sällskap med andra ut på en tur.

Härifrån går också de turer som Östersunds Motorcykelklubb arrangerar varje onsdagkväll under

sommaren. Den 17 juni blir det samåkning med veteranbilklubben.

MC

Lördag 9 maj

08.00–14.00

Strömsund

MC OCH VETERANBILAR

Lördag 9 maj

08.00–14.00

Östersund

Ingen tidsbeställning

Moped-

och MC-

dagar

28-29 april

29 år

1980-2009

29 år

1980-2009

Massor av

erbjudanden

i butiken.

VÄLKOMNA!

29 april - 26 augusti

29/4 Björkbacka.

6/5 Ocke MC-museum

Mörsil.

13/5 Gimårasten.

20/5 Månsåsen. Bisonkväll.

Korttur: Havtorn-Tina.

27/5 Grillning Mjälaviken

3/6 Fiskecamp Sösjö.

Bromyradammen Bräcke (ej

klart, kan ändras).

10/6 Tännforsen.

Korttur: Frösötornet

17/6 Oviken Ost. ÖMCK

bjuder in veteranbilklubben

till samåkning

24/6 Hara brygga.

1/7 Valsjöbyn - Myhrbodarna.

Korttur: Brinkeboda. Mörsil

8/7 Grillning Andersön

15/7 Hoverberg. Hamncafeet

22/7 Strandcafeet Järpen.

29/7 Glösa - Älgklanen,

Alsen.

5/8 Svenstavik. Gokartåkning

12/8 Vemdalen.

Korttur: Rödön, jordgubbscafeet

19/8 Kälarne Camping.

Ånäset

26/8 Krokoms Lanthandel

(Alla kvällar samling 19.00)

29 år 2 - 23 september

2/9 Nya fiket, Oviken

1980-2009 9/9 Knytgrillning, ÖMCK

Grytan

16/9 Marieby. Monicas

Hembageri

23/9 Stocketitt

(Alla kvällar samling 18.30)


MOTOR-

BLOCKET

Nyheter, tester & reportage

Plus:

Utmärkt kvalitetskänsla

Bra köregenskaper

Snygg förarmiljö

Pressad prislapp

Minus:

Småtrångt för vuxna i baksätet

Fakta:

Motor: 4-cyl bensinmotor

med dubbla överliggande

kamaxlar och fyra ventiler per

cyl. Max effekt: 150 hk vid 5

700 varv/min.

Kraftöverföring: Motorn fram,

framhjulsdrift. 6-växlad

manuell.

Styrning: Kuggstång med

hydraulisk servo. Vändcirkel

11,2 meter.

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd

264, längd 466,

bredd 177, höjd 143.

Tjänstevikt 1 400. Bränsletank

70 liter.

Förbrukning/miljö: 7,9 liter

per 100 km under blandad

körning. CO2: 184 g/km

Pris: 209 900 kronor (224

900 kr för Style-versionen).

BRA ÅTERVINNING

Seat bryter nu traditionen

att döpa sina bilmodeller

efter spanska

städer. Exeo är istället

latin och betyder ”pånyttfödelse”

– och det

är precis vad testbilen

handlar om.

DET ÄR LITE UT med det

gamla och in med det

nygamla om vi ska vara

riktigt ärliga. Seat Exeo

är nämligen i grund och

botten den förra generationens

Audi A4 med

några spanska ingredienser.

Resultatet är en trevlig

familjebil som säljs till

ett bra pris.

ÅTERVINNING är tidens

melodi och spanjorerna

har tagit det hela

största allvar. Man har

helt enkelt skapat en ny

bil på en gammal botten.

Det har sina fördelar att

ingå i Ferdinand Piëchs

bilimperum där Audi,

Bentley, Bugatti, Lamborghini,

Seat, Skoda och

Volkswagen ingår.

Tänk dig att det är

sommaren 2008 och den

allra sista Audi A4:an har

precis rullat av bandet i

Ingolstadt. En helt ny A4

väntar runt hörnet och

Seat har blivit lovade alla

gamla press- och monteringsverktyg.

Därför plockar man

således ner hela produktionslinan

och fraktar jättepusslet

i 1 200 lastbilar

till spanjorernas huvudfabrik

utanför Barcelona.

Tiden från planering

till färdig bil var arton

månader och resultatet

ser vi här: Seat Exeo.

DEN TYSKA förebilden

lovordades ju för sin

suveräna komfort, fi nfi na

köregenskaper och kanonkvalité.

Nu återstår

bara frågan om spanjoren

lever upp till samma

förväntningar?

Karosslinjerna känner

vi igen och fronten har

faktiskt blivit än mer

tilltalande. Genomgående

är detaljkvaliten utmärkt

med ett undantag: standardratten

är en dyster

plastblaffa. Välj därför en

Pånyttfödd. Seat Exeo är byggd i huvudsak av förra generationens Audi A4.

läderklädd ratt som både

är snyggare och greppvänligare.

Interiören är smakfull

och framstolarna riktigt

behagliga. Här kan man i

praktiken sitta hur länge

som helst utan att kroppen

säger ifrån.

Däremot är baksätet

lite småtrångt för vuxna,

trots att bilen mäter 466

centimeter på längden.

Under huven erbjuds

inledningsvis två bensinare

och två dieslar.

Vi har även

förarbevisfria

mopeder

Instegsmaskinen är den

beprövade 1,8T på 150

hästkrafter som kan bli

din för 209 900 kronor.

Hostas ytterligare 40 000

upp så får du den direktinsprutade

TSI-motorn

hela 200 hästar, vilken

är betydligt modernare

och även snålare.

Dieslarna är på 143

respektive 170 hästkrafter,

men bjuder på ganska

mycket motorknatter.

Samtliga versioner har

tre års fri service och i

Brosslarvägen 21 • 063-81010 81010 1010

29

runda slängar är detta

värt tiotusen för den som

följer serviceboken.

HUR DET STÅR TILL med

köregenskaperna?

På spansk asfalt är

testbilen påtagligt tysk,

förlåt tyst, och det visar

sig vara en mycket skön

långfärdsvagn.

Seat Exeo är återvinning

när den är som bäst.

Mercury rcury

båtmotorer otoorer

från 7 7 995:-

995:-

JOHANNES GARDELÖF

BENGT DIEDEN

Sommarprodukter!

Båtar 3.80-8 m

från 9 900:-

Örnvik, Sandström, Silver,

Persson, Uttern.

Båttrailers

från 6 995:-

FÖRSÄSONGSERBJUDANDE

Silverhawk 540 DC

Med Mercury Optimax 90 255 900:-

Mopeder och vespor

från

9 900:-

Sandström 380 med

Mercury 3,5 hk

4-takt.

Nu 19 900:-


30

Förra kryssets lösning

KRYSSA RÄTT & BILDGÅTAN

Namn........................................................................................................

Adress......................................................................................................

Postadress..............................................................................................

Ni vann

Stort tack till er alla

som löste förra månadens

korsord.

Förstapriset går till:

Maria och Per Ahlström

Konstapelgränd 12

Östersund

Andra och tredje priset

består av en biobiljett.

Ulla Waessman

Fagervallsgränd 5B

Östersund

Mona Hägglund

Sörefors 205

Lit

Lös krysset – vinn biobiljetter!

En av de mest kända statyerna i Östersund, Far och

son av Olof Ahlberg, har fått en oväntad huvudprydnad.

Det är temat för månadens korsord.

Första pris: Om du löser krysset rätt har du chans

att vinna två biobiljetter till valfri föreställning på

Biostaden i Östersund.

Här kommer en ny bildgåta

Här är en ny bild att

fundera över. För visst kan

välkända motiv ser annorlunda

ut om man väljer ett

litet utsnitt. Vet du vad det

är vi har fotograferat så kan

du vara med och tävla.

Du har chans att vinna

två biobiljetter!

Andra och tredje pris: En biobiljett vardera.

Vi vill ha den rätta lösningen senast den 15 maj.

Skicka in lösningen till:

Kryssa rätt, 100 procent Östersund

Karlslundsvägen 1, 831 42 Östersund

Lycka till!

Skicka in den rätta

lösningen senast den 15

maj till: Bildgåtan

100 procent Östersund

Karlslundsvägen 1,

831 42 Östersund

Eller mejla in lösningen

till: bildgatan@

100procentostersund.se

Lösning & vinnare

Tack alla som skickat in svar på

bildgåtan i förra numret. Den var

tydligen inte alls så svår. Väldigt

många såg att det var Thomée

som var avbildad på väldigt nära

håll, infrusen i isen. Jättekul att

så många engagerar sig och

skickar in svar.

Vinnaren:

Karin Björklund, Allegatan 24

831 37 Östersund

Grattis! Du vinner två biobiljetter,

som vi skickar hem till dig.


Nu – tills vidare

PRIMUSRUMMET. Öppet

tisdagar och torsdagar kl.

12-15. Här visas akvareller,

oljemålningar, pasteller,

skulpturer och ryor – allt

skapat av länets mest kände

konstnär Primus Mortimer

Pettersson 1895-1975. Här

kan man också se norske

konstnären JonArne Mogstads

skisser för Primavera

– en hyllest til Primus sine

himler. Landstingshuset,

Kyrkgatan 12.

Nu – 26 april

UPPTÄCK JORDEN! En utställning

som lever och känns.

Här förklaras nästan allt och

mycket är interaktivt. Riktigt

kul att besöka tillsammans

med barn. Ett samarbete

med Technichus från Härnösand.

Jamtli.

Nu – 26 april

AVSLUTNINGSUTSTÄLLNING.

Under sammanlagt tre

dagar får alla intresserade

chansen att se vad förstaårseleverna

Östersunds

Konstskola har hunnit med

under läsåret. Det är massor

av konst av alla de slag

som visas. Östersunds

Konstskola.

Nu – 6 maj

AVSLUTNINGSUTSTÄLLNING.

Gymnasieesteterna från

Vittra friskola får chansen

att visa vad lärt sig i en riktig

gallerilokal. Galleri S.

Nu – 13 maj

MINNESUTSTÄLLNING. En

utställning med Bengt Ellis

måleri. Den så älskade

konstnären avled för snart

två år sedan; några månader

efter att den stora

retrospektiva utställningen

”Bengt Ellis – en berättande

kolorist” på Jamtli

avslutats. Bengt Ellis var en

resenär, en berättare och

en förmedlare av de stora

upplevelserna i landskap

och liv. Nu visas hans måleri

på hans ”hemmagalleri” i

Östersund. Oavsett teknik

är hans måleri alltid lika

sevärt. Galleri Remi.

Nu – 16 maj.

MOSAIK OCH KERAMIK. Anna

Wennerstrand från Gustavsberg

är keramikkonstnär.

Inspirerad av naturen

skapar hon mosaiker och

skulpturala objekt samt mer

traditionellt konsthantverk.

Mosaikbitarna skapar hon

själv ur leran. Drejeriet.

Nu – 24 maj

SKAPA DIN EGEN HISTORIA. Vad

har förr med nu att göra?

En utställning som uppmanar

besökarna att söka svar

och ta ställning. Jamtli

26 april

VÅRKONSERT MED KONSTPAUS.

Sedvanlig konsert med

Utställningar

25 april – 23 maj

Karl-Fredriks kammarkör

som gästas av Gävle Vokalensemble

och konserten

inramas som vanligt av en

konstutställning med akvarellmåleri.

Exercishuset på

Campus.

28 april – 14 maj

ARTIRAGAZZI. Satsningen på

unga jämtländska konstnärer

går vidare på Jamtli.

Agnes Jonasson är först ut

av separatutställarna. Under

två veckor visas hennes

egna konst innan nästa

konstnär tar över stafetten

som ska pågå över sommaren.

I våras debuterade

Agnes på Gamla Tingshuset

med teckningar i kol och

krita och intervjuades då här

i 100 procent Östersund.

Jamtli Kafé.

29 april

THE BUTTERFLY EFFECT. Ett

heldagsseminarium öppet

för alla om Östersunds roll

i en föränderlig värld. Det

bygger vidare på idéerna

från förra årets ”Östersund

At Large” men nu på ett mer

konkret plan. Arkitekter, socialantropologer,

konstnärer

och konstvetare föreläser

på svenska och engelska.

Färgfabriken Norr

MAJ

2 – 25 maj

MIN KONST. Oftast hör vi

henne på radion. Men Stina

Wollters förra utställning var

den näst mest besökta någonsin

i galleriet. Nu är hon

tillbaks med sitt känsloladdade

måleri och kanske lite

måleri grafik performance

foto teckning akvarell

design konsthantverk

Först ut. Agnes Jonasson är först ut i gruppen Artiragazzi

att ställa ut separat i Jamtlis Kafé.

grafik och teckningar. Det är

bilder som griper tag i betraktaren

och kommunicerar

direkt. Stina har ju faktiskt

en gång i tiden bott i Östersund.

Bolin & Bastard

9 maj – 30 augusti.

LEVITATION. Nu är det dags

för Färgfabrikens tredje

utställning. Årets stora sommarsatsning.

Och det blir

åter något helt annat. Fyra

konstnärer vänder upp och

ner på våra intryck. Det blir

skulptur, rumslig gestaltning

och installationer av stora

svenska namn som Peter

Hagdahl, Peter Kruse och

inte minst uppmärksammade

Berlin-boende Sonja Nilsson.

I förväg verkar allting

väldigt lovande och väldigt

spännande. Sedan under

sommaren planeras det för

utställningar i utställningen

och ett samarbete med Storsjöyran

under Yran-veckan.

Färgfabriken Norr.

16 – 31 maj

ARTIRAGAZZI. Andre konstnär

ut i denna seriösa satsning

på unga jämtländska

konstnärer är Christoffer

Svensson. Jamtli Kafé

25 – 7 juni

AVSLUTNINGSUTSTÄLLNING.

Så är det dags för den

traditionella avslutningen

på konstvåren i Jämtland.

Östersunds Konstskolas

avgångselever har sin

avslutningsutställning. Det

brukar vara en uppfriskande

samling konst av alla de

slag. Vi får se vad det blir i

år. Ahlbergshallen

DET HÄNDER ÄNNU MER. KALENDERN – VÄND

Ge blod ge liv

Ring oss på 063-15 41 35Östersunds sjukhus

100%

TIPS

1. RUM FÖR RASANDE. I en alltmer

likriktad värld behövs Ronny Eriksson

mer än någonsin. Han vågar tänka

på annat sätt, han vågar säga det

och han vågar spela på våra känslor.

En gång sa han att en föreställning

ska vara som ett bra fi ka – både

grovdoppa och småkakor. Det blir det

säkert nu också i detta som döpts till

”Ett utbrott i två akter”. Smakprov

fi nns på Youtube för den som vill.

Med sig har Ronny pianisten Benneth Fagerlund. 2 och 3 maj på Storsjöteatern.

31

X. PASSA PÅ. Anders Kronlund och Susanne Michelle Kronlund kallar detta för

en ”avskedskonsert”. Men Hej då-konsert kanske passar bättre, eftersom de fl yttar

till Ottawa i Kanada i sommar. Detta par har sannerligen berikat musiklivet i länet

nu under fl era år med sin egen musik. Det har bara blivit bättre och bättre och

personligare med åren. 20 och 21 maj på Stocketitt.

2. THE (INTERNATIONAL) NOISE CONSPIRACY. Kanske mer rätt än någonsin i

år. Vid de stora G20-demonstrationerna i London i april i år syntes tydligt ett plakat

med texten ”Capitalism Stole My Virginity”- namnet på en (I)NC-låt. Och deras

fjärde och senaste cd producerades av ingen annan än Rick Rubin och spelades

in i Doors gamla studio. Dennis Lyxzén & Co har faktiskt hållit på i hela elva år.

Bättre politisk rock görs ingen annanstans i världen just nu.

Storsjöteatern den 15 maj.

KOLLA HELA KALENDERN – VÄND

FÅ TVÅ

VAR FÖRST

MED ATT KÖPA

EN HALVSIDA

BILJETTER*

SKULLE DU MISSA DIN

DIN CHANS SÅ HAR VI EN

BILJETT KVAR TILL DEN

FÖRSTA ATT KÖPA EN

KVARTSSIDA.

TEL 063-134949

PRIS KVARTSSIDA 6 250 KR

PRIS HALVSIDA 12 500 KR

BRUCE SPRINGSTEEN

& THE E-STREET BAND

STOCKHOLM STADION

7 JUNI KL 19.30

* GÄLLER KÖP VID FULLT PRIS


32

KALENDER

25 april – 23 maj

Lördag 25 april

KATTUTSTÄLLNING. Internationell

tvåcertifikats kattutställning.

Z-hallen.

SHOW. Lars Vegas Trio firar

20-årsjubileum. Storsjöteatern.

19.00

DANS. Fålings spelar upp

till säsongens sista dans.

Folkets hus. 21.00

BLUESAFTON. Ducks can

Groove på nya bluesklubben

The Blues House.

Twain Tapas & Bar. 22.00

Söndag 26 april

LOPPIS. Kanske ett vårfynd.

Folkets hus. 10-14

p r e s e n t e r a r

musik dans teater show

föreläsningar stå upp

poesi after work konst

KATTUTSTÄLLNING. Internationell

tvåcertifikats kattutställning.

Z-hallen.

FÖRELÄSNING. Hur mycket

väger jorden? Göran Mattsson

från Utbildningshuset

om svarta hål, stjärnor och

planeter. Rentzhogsalen,

Jamtli. 14.00

VÅRKONSERT med konstpaus.

Vårkonsert i samklang mellan

Karl-Fredriks Kammarkör

från Östersund och Gävle

Vokalensemble. Konstpaus

med försäljning av hembakat

samt tid att beskåda

akvarellutställning. Exercishuset,

Campus. 18.00

Tack, Hagström!

Speldagar: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 juli. (kl. 18.00)

Förköp: Ticnet, Cityshop och ATG-ombud.

Mer information: www.garvsyra.se

TÄVLA!

1 person vinner

2 biljetter till Garvsyra.

Svara på en fråga på

www.100procentostersund.se

HiFi · Hembio · Bilstereo

Butiken för dig som

värdesätter personlig

service och ställer

krav på din fritidssysselsättning.

Vi marknadsför

utvalda produkterfrån

de ledande

tillverkarna.

Norra Gröngatan 7, Östersund.

Tel 063-13 30 88 www.jamtljud.se

info@jamtljud.se

NÄSTA TIDNING: HAR DU ETT EVENEMANG MELLAN 23 MAJ OCH 20 JUNI SOM DU VILL HA MED?

The Noise Concpiracy Anders Kronlund och Suzanne Michelle Kronlund

Tisdag 28 april

TEMAKVÄLL i Jamtlis arkiv.

Fader George, katolsk

präst i Jämtland, berättar

om mångfalden i regionen.

Jamtli. 18.00

Onsdag 29 april

SEMINARIUM. The Butterfly

Effect. Ett seminarium om

Östersund i en föränderlig

värld. Kan ett gynnsamt

kreativt klimat i Östersund

och Jämtland skapa rörelser

som fortplantar sig till resten

av världen? Vilka möjligheter

och problem är specifika

för Östersund? Talare: Elin

Wikström, konstnär och professor

vid Umeå Universitet,

Lars Strannegård, ekonom,

Uppsala Universitet &

Handels i Stockholm, Anke

Hagemann, arkitekt, Berlin,

Viktoria Walldin, socialantropolog,Stockholm.Moderator:

Robert Pettersson,

Mittuniversitet. Färgfabriken

Norr. 13.00 - 17.00

BLUESCAFÉ. Micke Mojo

presenterar Texasbluesens

stora på cd och vinyl. Fritt

inträde. cd-lotteri. Svenssons

kafé. 19.00

Torsdag 30 april

STADSVANDRING. Vi går en

vandring på stan och återkopplar

till tidigare arkivmaterial.

Medverkande: Jim

Hedlund, landsarkivet/föreningsarkivet

& Mia Nilsson,

Jamtli. Jamtli. 13.00 - 14.00

MUSIK DIREKT. Länsfinalen.

Startfältet: Per Gunnarz,

Await the end, Joakim

Malthesson, Görda, Joel

Landén Trio, Renvoyer, Our

Entry, Amanda och Josua,

Satanic Skywalkers, Five

Leaf Clover, Max, Johanna o

Julia, Trumvärk och Slagord,

Constitution for Fools och

Liten Sekund. Storsjöteatern.

18.00

Lördag 2 maj

STÅ UPP. Ronny Eriksson. Ett

Utbrott i två akter. “Det blir

bärsärkagång bland journalister,

politiker, telefonförsäljare,

ekonomer, fnask, fjollor,

feminister, försäkringskassan,

facket och annat som

kan reta en till vansinne,

avslöjar han. Storsjöteatern.

18.00

ROCKWEEKEND. Rockfest med

Mustasch, Dia Psalma, Heat,

Dead by April, Renegate

Five. Z-hallen. 18.00

BLUESAFTON. Micke Mojo

Nilsson Band på nya bluesklubben

The Blues House.

Twain Tapas & Bar. 22.00

Söndag 3 maj

PROVA PÅ KERAMIK. Prova på

att dreja eller prata med våra

gästande keramiker. Olle

Simonsson underhåller. Galleri

Tängtorpet. 12-16

FENG SHUI. Föreläsning.

Stocke Titt. 14-16

KONSERT. Sångarbröderna

sjunger in våren tillsammans

med Vokalensemblen och

TRE. Campus, Exercishuset.

16.00

STÅ UPP. Ronny Eriksson. Ett

Utbrott i två akter. “Det blir

bärsärkagång bland journa-

Vi har bara 450 biljetter!

Frida Öhrn och Undersåkers Projektkör

Musiker från Blue Mountain Boys och Hoven Droven

Söndag 3 maj kl 19.00 i Undersåkers kyrka

Förköp ICA i Järpen, Undersåker och Björnänge

www.projektkoren.se

Direktsändning från

Metropolitan Opera

i New York

Upplev den vibrerande känslan med storslagen opera

live från New York bekvämt nära dig i HD-kvalitet och

oslagbart surroundljud!! Kameran är också med bakom

scenen.

Lördag den 9/5, kl 18.30 Askungen

Vi öppnar kl 17.30 och bjuder då på cider.

I pausen bjuder vi på enkel buffé med snittar mm.

Beträffande drycker har vi fullständiga rättigheter.

Pris: 190 kr

Biljetter: 0693-168 60

www.folkets.net

lister, politiker, telefonförsäljare,

ekonomer, fnask, fjollor,

feminister, försäkringskassan,

facket och annat som

kan reta en till vansinne,

avslöjar han. Storsjöteatern.

18.00

Tisdag 5 maj

KONSERT. Sångarbröderna

sjunger in våren tillsammans

med Vokalensemblen och

TRE. Campus, Exercishuset.

16.00

KONSERT. Lugnvikskören uppträder.

Stocke Titt. 19.00

Onsdag 6 maj

JAZZKONSERT. ICTUS spelar

musik av kompositören

Jimmy Giuffre. I bandet bl.a.

Jämtlandssonen Magnus

Vikberg. Stocke Titt. 19.30

Torsdag 7 maj

KONSERT. Show med spelmännen

Kalle Moraeus och

Bengan Jansson. Till sin hjälp

har de Johan Granström på

bas och Johan Löfcrantz

Ramsay på trummor. Storsjöteatern.

19.00

Fredag 8 maj

LUNCHKONSERT. Elever från

Birka folkmusiklinje. Gamla

Kyrkan. 12.00 - 12.45

TEATER. Änkeman Jarl. En

himmelsk komedi om jordiska

lustar. Vilhelm Mobergs

komedi med frireligiösa

läsarsånger i handlingen.

Storsjöteatern. 19.00

KONSERT. Sonic Six. En

upplysande, förunderlig och

humoristisk resa från stenål-

■ Henric Hallberg

■ Björn Nordquist

■ Per Olsson

■ Max Lindqvist

■ Per-Olov Olsson

■ Mikael Klemmé

ons 6 maj 12.15

Krokoms kommunbibliotek

ons 6 maj 19.00

Hotell Indalsleden, Bispgården

fre 8 maj 19.30

Gamla Teatern

dern till Britney Spears, via en

nypa strupsång och Pavarotti.

Gamla Teatern. 19.30

Lördag 9 maj

NOSTALGIKVÄLL. ”A Tribute to

ZZ Rock och Creedence”.

Med ZZ Rock och Blue

Steel samt Dj ”Orsa”. Marité.

21.00

BLUESAFTON. Tom & The Blues

Touch på nya bluesklubben

The Blues House. Twain

Tapas & Bar. 22.00

Söndag 10 maj

FÖRELÄSNING. Glädjerapporten.

Socialpsykologen och

författaren Bosse Angelöw

berättar om de goda nyheterna

från vår värld. Rentzhogsalen,

Jamtli. 14.00

VÅRKONSERT. Kören Octava.

Uruppförande av Johan

Ederfors verk “Jag sov (men

mitt hjärta var vaket)” Frösö

kyrka. 18.00

Tisdag 12 maj

KVÄLLSTRAV. Östersundstravet.

18.20

SHOW. Ett himla liv. Folkets

hus. 18.30

TEMAKVÄLL i Jamtlis arkiv.

Antikvarie Björn Olofsson

talar om möbler från Jämtland

och Härjedalen samt

om äldre inredningskonst.

Jamtli. 18.00

TEATER. Dvala. En dörröppnare

till landet där vi alla

somnat bort från vårt samhällsansvar.

I vår likgiltighet

har vi röstat igenom reform

efter reform för att skydda

oss från terrorismen som

Earth

Wind & Fire

Michael

McDonald

Chicago ■

Steely Dan

Michael

Ruff ■ Toto

The best from

”The

Slick

Book”

en musikalisk

resa från 70-tal

och hela 80-talet

tors 14 maj 19.30

Gamla Teatern


MEJLA SENAST DEN 17 MAJ: kalender@100procentostersund.se

Kalle Moraeus &

Bengan Jansson

sägs hota vår värld. (Arrangeras

av Kreativ Explosion.)

Storsjöteatern. 19.00

Onsdag 13 maj

HISTORIA. Militärer och deras

hus i stan. Historisk föreläsning

med Ingvar Gustafsson.

Ahlbergshallen. 18.30

SHOW. Ett himla liv. Folkets

hus. 18.30

TEATER. Dvala. (Se tisdag 12

maj). Storsjöteatern. 19.00

FOLKLIGA SÅNGER. Scandinavian

Roots, folkliga sånger

med kören Mozaik. Orrvikens

Bygdegård. 19.30

Torsdag 14 maj

KONSERT. The Best from

“The Slick Book”. Mix av

soul, pop, gospel och jazz.

Grupper som Chicago, Earth

Wind and Fire, Gino Vanelli

och Al Jarreau är stilbildare.

Jens Comén, Patrik Berggren,

Jonathan Fritzen, Roger

Rådström, Gustav Hylén, Michael

Klemmé, Lars Ericsson

och Tomas Nyqvist. Gamla

Teatern. 19.30

Fredag 15 maj

LUNCHKONSERT. Jan Löfgren,

sång, och Stefan B Nilsson,

piano. Gamla Kyrkan.

12.00 - 12.45

KONSERT. The International

Noise Conspiracy. Storsjöteatern.

22.00

Lördag 16 maj

VÅRMARKNAD. För alla som

är intresserade av hantverk,

hus och trädgård. Föreläsningar,

lilla husdjursgården,

barnaktiviteter, körer och

musik! Jamtli. 11-17

KONSERT. Mora Träsk i 45

minuter. Folkets Hus.

14.00

Söndag 17 maj

VÅRMARKNAD. För alla som

är intresserade av hantverk,

hus och trädgård. Föreläsningar,

lilla husdjursgården,

barnaktiviteter, körer och

musik! Jamtli. 11-17

Tisdag 19 maj

STADSVANDRING. ”Vi hittade

en dagbok”. Ida Larsson

var dotter till möbelsnickaren

Per Larsson och hans

hustru Kristina på Prästgatan

12 i Östersund. Utifrån

hennes dagbok från år

1905 besöker vi ett antal

platser där människor möttes

och verkade för hundra

år sedan. Med hjälp av äldre

fotografier gör vi jämförelser

och drar trådarna fram till

idag. Samling vid akuten,

Prästgatan 1. 18.00

TJEJGÅING. Utmana varandra

genom att delta och

gå/spring eller jogga runt

banan på 7 km. Friskis &

Svettis håller i uppvärmningen.

Vätskekontroll finns

längs banan. Odensala

sportfält. 19.00

Onsdag 20 maj

KVÄLLSTRAV. Östersundstravet.

18.20

KONSERT. Susanne Michelle

Kronlund och Anders Kronlund.

Stocke Titt.

AKUSTISKT. Bottleneck John’s

Delta Trio på nya bluesklubben

The Blues House.

Twain Tapas & Bar.

Torsdag 21 maj

KONSERT. Susanne Michelle

och Anders Kronlund.

Stocke Titt. XX.XX

Fredag 22 maj

LUNCHKONSERT. Matnässtårsan

med Kerstin Nilsdotter,

Birgit Werner Nilsdotter,

Ellen Portlid, sång, Bo Kronlund,

dragspel, Bo Lindberg,

gitarr och Lars Ericsson,

bas. Gamla Kyrkan. 12.00

Lördag 23 maj

NYCIRKUS. Nu knycker vi

tältet. Nycirkusföreställning

i samarbete med Kreativ

Explosion och Cirkus Kul &

Bus. Cirkustältet, Frösö

strand. 20.00 - 22.00

Nälden 2 Maj 2009 Dans till tre orkestrar 19-02

Pub & Servering ´ Fri i Parkering

Entré: Vuxen 250:- Ungdom: 150:-

Förköp 200:- (ej ungdom) finns hos:

ÖP-shop, ticnet.se, OKQ8 Krokom och Näldens Kiosk.

Välkommen önskar Näldens IF och Näldens Byalag

Information: 0640-20 870 ´ www.naldensif.se

STOCKE

TITT

DET ÅRETRUNTÖPPNA

SOMMARCAFÉET.

063 – 431 70,

070 – 603 07 27

stocke.titt@telia.com

www.stocketitt.blogg.se

Öppet

dagligen

Hög tid att boka mat eller

fika till skolavslutningen!

Ring, så får du mer info:

063 – 431 70


Happy Hour 19-22

33


34

KORT

ELLER

GOTT

Tjejgåing på gång

DEN 19 MAJ ÄR DATUMET för årets upplaga av Tjejgåingen,

med start och mål på Odensala sportfält.

Från Milko var ett gäng på 8-10 stycken med och

gick förra året. En av dem är Emma Gratte, husdjursagronom,

som jobbar som medlemsrådgivare.

Varför just tjejgåing?

– Jag är ingen joggingtjej

och tyckte det

verkade kul, och 7 km

lät lagom mycket. Det

är ju ingen tidtagning

heller utan alla går i

eget tempo.

Har du några goda råd

till dem som går första

gången?

– Att ha bra skor som

är väl ingångna, så man

inte får skavsår. En vattenfl

aska är bra att ha,

även om det fi nns vattenkontroller.

Annars

är det mest att ha kul.

Själv kanske jag måste

avstå i år, eftersom nedkomsten

är beräknad

till den 20 maj.

Efterlyser nattvandrare

”SITUATIONEN de senaste åren har varit smått kaotisk

och vi vill verkligen att så många som möjligt

kommer och nattvandrar med oss,” skriver Thomas

Rönning för Nattvandring.nu inför valborg. Värmestugan

(Köpmangatan 14) den 30/4 kl: 21.00 är det

som gäller.

Massageutbildning till diplomerad

Massageterapeut

Det fi nns fortfarande platser kvar på vår

distanskurs som ger dig möjlighet att fortsätta

att jobba parallellt med studierna. Är

du intresserad av friskvård och människor är

detta utbildningen för dig.

Kursen startar 11:e september, bedrivs 1–2 helger/mån

i Falun och avslutas i maj 2010. Efter genomförd kurs

fi nns möjlighet till certifi ering.

Stallgränd 9, 791 40 Falun

023-391 60

info@mtutveckling.se

www.mtutveckling.se

För ytterligare information kontakta oss gärna eller läs mer på hemsidan

Variant på Gino

(ca fyra pers)

2 st bananer

1/4 honungsmelon

1/4 färsk söt ananas

4 st kiwier

1 pkt djupfrysta björnbär

100 g vit choklad

Originalet skapades på restaurang PA & CO i Stockholm

och bestod av jordgubbar, banan och kiwi. Men

det går att variera med årstid och tillgång.

Gör så här: Skär frukten i bitar och lägg i ugnssäker

form. Riv chokladen och strö över. Värm i 175 grader

20 min. Servera ljummen med god vaniljglass. Mums!

Unga tjejer mår dåligt – men vad gör man?

RAPPORTER SOM VISAR att speciallt unga tjejer ofta mår psykiskt dåligt har avlöst varandra genom åren.

Nu har personal som jobbar med tjejer i Östersund fått utbildning med ett nytt verktyg för att kunna stärka

unga tjejer och hjälpa dem att må bättre. DISA står för Din Inre Styrka Aktiveras och bygger på att tjejerna

(och handledare) träffas under ett antal veckor då de lär sig tolka och förstå sina känslor. När man kommit

så långt kan man också styra över dem i mer positiva banor. “När vi har gjort utvärdering säger många att

de känner sig glada när de kommer från träffarna”, säger Mari Johansson, fritidspedagog vid Storsjöskolan.

Stärker yngre tjejer. Längst bak fr.v. Bodil Nordman, kurator vid elevhälsan, Thomas Spångberg, fältarbetare vid

socialtjänsten, Yvonne Hägglund-Larsson, psykosociala enheten vid Frösö Hälsocentral, Ulrika Reunanen, barnmorska

vid ungdomsmottagningen, Sara Ågren, socialpedagog vid ungdomspsykiatriska mottagningen, Ingela von Sydow, lärare

vid Wargentinskolan, Mari Johansson, fritidspedagog vid Storsjöskolan. Främre raden. Lena Svensson, kurator vid

elevhälsan, Johanna Westerlund, fältarbetare vid socialtjänsten, Annika Paulsson, kurator vid elevhälsan, Ingrid Frank,

skötare vid ungdsomspsykiatriska mottagningen och Maria Frykman, kurator vid elevhälsan.

Satsa på dig!

GRUNDER: DATA/ENG/MA/SV/SV2/SO

SÄRVUX: YRKESKURSER MM

ENSKILT: OPEN LEARNING

YRKESVUX: VVS, TRÄ MM

KÖA INFÖR HÖSTEN

063-14 38 60

0693-161 60

vux@jgy.se

LärCentrum

Högt ögt koleste esterol

En riskfaktor

för hjärt- och

kärlsjukdom!

Vi söker dig som:

• är i åldern 18- 80 år och

• som har ett förhöjt kolesterol

• är intresserad av att delta i

ett forskningsprojekt

För mer information kontakta:

Dr Peder Blomqvist Läkarhuset

Telefontid måndagar 9-11 och onsdagar 9-11

Telefon: 070-2459101


HITTA

RÄTT

DIN BRANSCHGUIDE

Guiden till alla du behöver nå. Alltid i 100 procent Östersund. Vill du vara med?

Mejla hitta@100procentostersund.se eller ring 063-134949 så berättar vi mera.

Bygg (forts)

Vi kan husgrunder, gator, vägar,

vatten- och avlopp, stängsel,

grindar och givetvis markarbete!

070 - 607 66 20

ab.angsta@telia.com

Husdjursbegravn.

Vi hjälper dig med allt kring ditt husdjurs

begravning enligt dina önskemål.

Vi har egen kremeringsanläggning.

Praktisk hjälp med värdighet

Eva Borg, Grytan 415, 834 98

BRUNFLO, 070 333 25 15

eva.borg@husdjursbegravning.se

www.husdjursbegravning.se

Markarbeten

Vänd er till oss när är det

et gä ggäller: lle ll r:

• Stensättningar

• Markarbeten

• Husgrunder

• Dräneringar

• Husbyggnationer r

• Takrenoveringar

• Renoveringar

• Jordankare

Utbildning

allt inom

hus och

mark

www.bragator.se 063-129045

Skyltar

Ekonomi

Ekonomisk rådgivning,

affärsutveckling, bokslut,

redovisning, deklaration

och bolagsbildning.

Avtal, kontrakt mm.

Centrumvägen 18, Brunfl o

Lars-Erik: 070-358 10 70

Karl-Olov: 070-316 14 16

kop@pmkonsult.nu

Maskiner

Bilda dig en

uppfattning!

063-57 00 00

z.abf.se

Begravningsbyeåer

Med vår kunskap och

Er valfrihet behöver en

begravning inte vara dyr.

Rådgör med oss!

Brunflovägen 5,

831 36 ÖSTERSUND

tel/jour. 063-10 21 81

Bostad: Hovermo 0643-401 99

e-post: ellebrink@begravningar.se

Elinstallationer

0640-107 20

0640-105 65

Alla typer av

Elinstallationer.

Välkommen att anlita oss.

Hushållstjänster > > > >

Camillas

TÄDSERVICE

Byggstäd

Hemstäd

Flyttstäd

Företagsstädning

Tel: 070-6596358

callemillas@bredband.net

Flyttstädning

Fönsterputsning

Barnpassning

Sopsortering

Städning

Ge någon du tycker om

ett presentkort på hjälp

hemma!

070-685 86 01

ps. Vi städar också på företag!

Vuxenutbildning > > > .

Bilverkstäder

Bygg > > > > > >

Fackförbund Frisörer Fönster/dörrar

Låssmeder

Mobiltelefoner Målerier Pantbanker Restauranger

MRC, det ledande företaget

i Jämtland inom mobil

kommunikation.

Öppet Må-Fr 7.30 - 17.00

Tel: 063 - 57 48 00

Adr: Hagv. 3

www.mrc.se

Vi har det du söker

Musik Data Hantverk

Språk Båtförarintyg

mm mm. Välkommen

till oss för mer info.

Storgatan 25 831 30 Östersund.

063-510060

www.medborgarskolan.se

VOLVO-service

LO-Facken Jämtland

Tel nr: Ordf. Per-Göran

Skoog 070-258 15 23

IT

Tryckerier > > > > > Trädgård

VVS

0642-10047

www.ernqvist.se

- You name IT, We ZervIT

- Webbhandel av IT-utrustning

- Service & Support på IT-utrustning

- Serviceavtal till förmånliga priser

- Inlämningsservice

- Återförsäljare av

Panasonic luftvärmepumpar

Kontakta oss på 070-289 69 40 el 41

info@zervit.se

Se mer info på WWW.ZERVIT.SE

www.brunflomaleri.se

Brunfo Måleri utför kvalitativa

jobb till ett skäligt pris.

Tel: 063-21042

Fax: 063-22762

Mob: 070-5851102

E-post: brunflo.maleri@telia.com

Balsta 135, 834 97 Brunflo.

Se även vår annons i tidningen!

Har du en idé

- kom till NBV

063-126600

ostersund@nbv.se

www.nbv.se/ostersund

Vi utför installation av

pannor, blandare,

värmepumpar med mera.

Tel: 063-199192

Öppet vard 7-18, lörd 10-14.

www.rorteknik.nu

Vi Vi utÖÖkar! ut kar!

Carisma

hälsar gamla

som nya kunder välkomna.

Just nu erbjuder Camilla 25 %

rabatt på ordinarie pris.

VOLU-

MIZER

ROOT

99 :-

ord pris

155 :-

063 - 10 70 00

Brunflov 5

(Ovanför stora kyrkan)

Kollektivtrafi k

ladda ner

busstidtabellen

till din mobil

sms:a

buss till

0730-

125 250

www.ltr.se |

Tider och priser: 0771-100 110

Låna av dig själv!

Inga kreditbedömningar

Betalningsanmärkningar

spelar ingen roll

Snabbt, enkelt och säkert

Färjemansgatan 19 • 063-510606

www.pantbankenostersund.se

NU ÄNNU

SNABBARE

OCH ÄNNU

BÄTTRE!

Läs mer på

priotryck.se

TELEFON 063-10 20 10

WWW.PRIOTRYCK.SE

Återanvändning

Vi utför allt inom bygg

Betongarbeten,

Kakel/klinker,

Mattläggning,

snickeri-arbeten

Ring Micke!

070-6773061

Nya fönster

monterat

och klart

063-77 87 70

www.wisy.se

Lås, larm,

kassaskåp.

Stortorget 4

063 - 12 73 00

Lunchbuffé

Vardagar 10-14

Catering

Fest, middag etc.

Ring & boka!

063 - 51 65 04

Studieförbund > > > > > > > > > > > > >

Städning Tandhygienister Transport

Vi kan

hålla

ditt hem

eller kontor

rent. Ring oss!

063-51 34 22

Vi utbildar

Grundkurs

Livsmedelshygien

HACCP

Heta Arbeten

Hjärt-Lungräddning

063-183 183

www.anticimex.se

Grävarvägen 4, Brunflo

Yrkesinriktad

gymnasial

vuxenutbildning

på distans

Ring oss på 063-19 93 71

eller titta in på Rådhusgatan 72

www.academedia.se/ostersund

Tel 063 I 16 03 30

info@daustryckeri.se

www.daustryckeri.se

w.d

Vi gör dina

tr trycksaker!

www.haffnersbygg.se

Replokaler, Rockskola, Clinics,

Gitarrkurser, Data, Musikstudio,

Workshops, Konserter, Språk,

Kultur, Mångfald och livsfrågor.

063-142840

torbjorn.ringdahl@sensus.se

joakim.staaf.sylsjo@sensus.se

marie.siwertsson@sensus.se

sensusosd.blogspot.com

www.sensus.se

· Butik

· Snickeri

· Måleri

Voltv 26 · 063-107956

www.z-rondellen.se

Må-on 12-18. Ti, to, fre 12-16

Sista lördagen varje månad 10-14

www.syre.se

063-517855

www.studieframjandet.se/

ostersund

Biblioteksgatan 9

831 30 Östersund

Vi hjälper dig med allt

på tomten från vår till höst

Specialitet: Trädfällning

Tel: 063-362 26

Bengt Mob: 070-511 66 57

info@tradotomt.com

www.tradotomt.com

Ögonlaser


36

CHEFREDAKTÖR SÄLJARE/VD SÄLJARE SÄLJARE

Gunnel

Edvardsson

063 – 13 42 42

070 – 24 24 615

gunnel@100procentostersund.se

Henrik

Sekander

063 – 13 49 49

070 - 562 56 78

henrik@100procentostersund.se

Andreas

Sjunnesson

070 - 562 51 17

063 – 13 49 49

Roger

Söderberg

070 - 562 51 15

063 – 13 49 49

andreas@100procentostersund.se roger@100procentostersund.se

NÄSTA TIDNING delas ut 23 maj och är aktuell till den 20 juni. BOKA din annons SENAST 15 maj.

Yogaskolan


Anm&info 063-10 30 75

www.yogaskolan.se

Vi utför allt

i branschen.

In- och utvändigt.

063 - 210 42

Mobil: 070-585 11 02 · Fax: 063-227 62

brunflo.maleri@telia.com

www.brunflomaleri.se

Samuel Permans gata 31

(i samma lokal som Carlslunds salong)

Jag hjälper dig att

få sommarsköna

fötter med:

· Klassisk fotvård inkl

fotmassage.

· Behandling av vårtor,

liktornar, förhårdnader,

nagelsvamp,

nageltrång mm.

· Delbehandlingar

· Nagellackning

· Försäljning av pelotter,

salvor, avlastningar,

nagellack mm.

· Presentkort

För tidsbokning ring

tel 073- 838 62 83

Välkommen!

Dagny Fessé

Dipl.Med.Fotvårdsspecialist

Succén från förra året

öppnar inom kort!

Öppet Måndag-Lördag Lunch serveras mån-fre

Snart är du återigen välkommen till Teaterträdgårn - en oas mitt i stan på Gamla Teaterns

gård. Uteservering med stor och härlig sommarmeny, liveband vissa helger och dessutom

möjlighet att spela ett parti shuffl eboard med goda vänner.

Välkommen att besöka oss. För öppningsdatum se www.gamlateatern.se

Det är oss ni söker:

VD Susanne Pripp ...........................063-57 12 53

Konferens Tobias Blomqvist ............063-57 12 52

Restaurang Hanna Falkelind ...........063-57 12 51

Kökschef Niklas Hamberg ...............063-57 12 58

Husfru Marie Pålsson ......................063-57 12 55

Vaktmästare Tomas Owen ...............063-57 12 56

Fastighetsskötsel Rolf Espemo .........063-51 16 00

Till sist: Bättre än vanligt

D et

var en strålande vacker

vårvinterdag. Jag stod utanför

träningshuset och väntade

på min bekant. Han hade uttryckt

sin önskan om att kunna bära sin

baddräkt med stil i sommar, och då föreslog

jag spinning. Han var länge skeptisk,

först av ren princip och sedan argumenterade

han med att fabricering av garn inte

skulle få fason på hans kärlekshandtag.

Dessutom hade han ingen spinnrock.

Efter lite skrik och dragning i håret

lyckades jag reda ut begreppsförvirringen

och min bekant gick till slut med på att

åtminstone prova på.

Medan jag väntade dök två unga män

upp. De var sportigt klädda, bar solglasögon

och var välfriserade.

”Det är fräscht väder”, sa den ene.

”Man blir peppad att träna.” Dörrarna

slog igen automatiskt och slukade dem

mellan solida betongväggar.

STRAX DÄREFTER stannade en buss vid

hållplatsen och till min förvåning klev

min bekant av.

”Varför tar du inte cykeln hit?”, frågade

jag. ”Du bor ju så nära.”

”Alldeles för jobbigt”, sa han. ”Ska vi?”

Vi gick in, betalade och min bekant

Gamla Teatern

Thoméegränd 20 • Tel 51 16 00 • Fax 13 14 99

www.gamlateatern.se • bokning@gamlateatern.se

verkade misstänkt bekant med anläggningen

där han banade sig fram mellan

vändkors, klädställ och slutligen fann

omklädningsrummet. Jag frågade hur det

kom sig. Han skruvade generat på sig.

”Nja, säg inget, men jag råkade gå på

aerobics av misstag en gång”, sa han.

”Vadå misstag?”

”Jag skulle någon annanstans.”

”Vart då? På systembolaget?”

Jag fi ck en mörk blick till svar men

saken förblev outredd.

”Lova att inte säga något till någon”,

vädjade han och jag lovade.

VI GENOMFÖRDE VÅRT PASS på träningscyklar

som stod uppställda på rad. Mitt

emot oss på ett podium cyklade ledaren

och berättade hur terrängen såg ut.

”Nu kommer det en uppförsbacke”,

sa hon i mikrofonen och alla skulle höja

motståndet i tramporna. Efteråt gav vi

varandra en applåd och sa till varandra

att vi hade varit jätteduktiga.

Ute igen frågade jag min bekant vad

han tyckte. Han var mer än nöjd.

”Fantastiskt att man får cykla sådär,

det är ju så billigt. Mycket bättre än att

cykla på en vanlig cykel. Men nu är jag

hungrig. Vad säger du om pizza?”

LÖSULLSISOLERING

• Tilläggsisolering

& nyproduktion

• Väggar, tak & golv

• Fri besiktning med

värmekamera

Cellulosaisolering

100 PROCENT

KRÖNIKA

Johan Hemmingsson

LÄSER JUST NU:

Under Guds himmel.

Av Niklas Krog.

LYSSNAR PÅ:

Stefan Sundström: ” ...omodernt

att känna skuld”

TAKARBETE

• Papp, tegel, plåt & trä

• Omläggning

• Reparationer

& nyproduktioner

• Snöskottning

BYGG & ENTREPRENAD

Allt inom byggentreprenad

NYTTJA ROTAVDRAGET!

50% av arbetskostnaden. Läs mer på www.rotavdrag.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!