Tekniskt underlag, 4,9 MB - Mora Kommun

mora.se

Tekniskt underlag, 4,9 MB - Mora Kommun

TEKNISKT UNDERLAG OCH

MILJÖBEDÖMNING TILL

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORET NORRA

2005-09-16


Bilagor

1. Möjlig lokalisering av helikopterplatta

2. Utformning av områdets gator, alternativ 1

3. Utformning av områdets gator, alternativ 2

Medverkande

Helena Byberg, vägutformning

Monica Terselius, vägutformning

Agneta Schill, miljökonsekvenser

Johan Stjernkvist, geoteknik och geohydrologi

Peter Ödmo och Claes Mårtensson, lokaliseringsstudie

helikopterplatta

Joel Berring, layout

Åke Dufström, trafi kplanering, uppdragsledare

Mora september 2005

aB

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, NORET NORRA


FÖRORD

På uppdrag av Mora kommun har Tyréns AB tagit

fram föreliggande underlagsrapport för fördjupad

översiktsplan för området Noret Norra. Området

ligger mellan väg 45 och Orsälven strax norrom

Mora lasarett.

Området planeras för villabebyggelse, men kan

i vissa delar av området komma att kompletteras

med annan verksamhet såsom exempelvis handel.

Under arbetets gång har samråd skett med

Vägverket beträffande korsningsutformning mot

väg 45, för trafi ken till och från området samt för

lokalisering av planerad förbifart.

I projektgruppen har ingått stadsarkitekt Konny

Kolping, teknisk chef Hans Kronberg, planingenjör

Håkan Persson, gatuchef Johnny Nilsson och

Tyréns konsult Åke Dufström.

Mora kommun

Konny Kolping

Stadsarkitekt

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, NORET NORRA

1


2

0

norr

500m

FÖRSLAG

Anslutning mot väg 45

Trafi k till och från området från väg 45 sker via en

enkel planskild korsning. Trafi kanter från Mora

svänger av höger och färdas via port under 45:an in

i området.

Utformningen medger endast högersvängar, vilket

gör att avsvängnings- och korsandekursolyckor

undviks, vilket i sin tur medför hög trafi ksäkerhetsstandard.

I samråd med Vägverket har även en cirkulationsplats

diskuterats, men befunnits mindre lämplig

med hänsyn till att korsningen med förbifarten kan

komma att byggas såsom cirkulationsplats. Med tre

cirkulationsplatser på relativt kort sträcka försämras

framkomligheten på väg 45 så pass mycket att

lösningen inte anses lämplig.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, NORET NORRA

N

planerad fö

område för villa/

radhus/handel

TECKENFÖRKLARING

Lokalbusslinje

Regionalbusslinje

(mot Orsa)

Lokal trafikförsörjning

BUSSTRAFIK

Landsbygdslinjen Mora- Orsa förläggs genom området

och passerar även utanför lasarettsentrén.

Landsbygdslinjen 108 och lokalbusslinjen 501 som

idag går upp till lasarettet förlängs upp till cirkulationsplatsen

i området.

Trafi kplats vid väg 45


0

mot Orsa

norr

500m

område för småhusbebyggelse

CYKELTRAFIK

Cykelstråket genom området bibehålls till sin funktion,

men kan behöva fl yttas för att möjliggöra

tomtindelning. Stråket kompletteras med en förbindelse

fram till lasarettet som delvis går på lokalgata,

delvis på bussgata.

Kontakt med områdena öster om väg 45 går via

den nya vägporten.

GÅNGTRAFIK

Som gångtrafi kant skall man kunna gå tryggt och

säkert inom området. Biltrafi k och gångtrafi k förutsätts

kunna samordnas på lokalgatorna. Högre

hastighet än 30 km/tim skall därför undvikas.

Gatukorsningar, gatubredder och linjeföring skall

utformas så att låg hastighet åstadkoms. Även uppsamlingsgator

utformas för 30 km/tim där oskyddade

trafi kanter kan förekomma.

BILTRAFIK

För att åstadkomma hastigheter som innebär

att oskyddade och skyddade trafi kanter kan

blandas, anordnas gatorna relativt smala,

gestaltningen av gatumiljön skall medföra

att biltrafi kanterna upplever att man färdas i

ett bostadsområde. Gator med rak linjeföring

undviks.

planerad fö

område för villa/

radhus/handel

TECKENFÖRKLARING

Bef. GC-stråk

Nytt GC-stråk

MARKUTNYTTJANDE

Området mellan planerad förbifart för väg 70 och

lasarettet avses i första hand exploateras med villabebyggelse.

Närheten till lasarettet som arbetsplats

kan bidra till områdets attraktivitet. I samband med

att förbifarten lokaliseras hit kan delar av området

närmast förbifarten bli attraktivt för handelsändamål.

Norr om planerade förbifarten planeras för villor

med relativt stora tomter. Med hänsyn till natur,

friluftsliv och framförallt kulturintressen behöver

den nya bebyggelsen hanteras så att inte påverkan i

landskapet blir negativ.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, NORET NORRA

3


NULÄGESBESKRIVNING

Trafik

BUSSTRAFIK

Nuvarande busstrafi k i anslutning till området

utgörs av dels regional, dels lokal busstrafi k.

Den regionala trafi ken går Orsa-Mora (104) och

Bergkarlås-Mora (103).

Linjen 501 är lokal linje som angör lasarettet och

Hindriksheden.

4

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, NORET NORRA

y

03

105

501

Kråkberg

105

Öna

502

503

107

J

70,103

104,108

Morkarlby

Kråkberg

Lasarett

Siljan

Kl k h

Busstrafi k idag, landsbygdslinjer

B

501

104

104

108

Noret

501, 502

503

J

501

Busstrafi k idag, stadslinjer

103

501

103

108

70,108

Landsbygdslinjer

iMoratätort

J Järnvägsstation

B Busstation

103

103 Linjenummer

Busslinje

0 0,5 1 km

Lasarett

501

Noret

Färnäs

501

70

Färnäs

N


0

norr

500m

Karta fordonstrafi k, hastighter och

huvudcykelnät

5700 fordon/dygn (år 2002)

Cykeltrafik

Siljansleden passerar området i nord-sydlig riktning.

I höjd med lasarettet fi nns en planskild gång- och

cykelport under väg 45.

TECKENFÖRKLARING

Blandtrafik

Cykelbana/cykelväg

N

planerad fö

840 fordon/dygn

(år 1995)

TECKENFÖRKLARING

Bef. GC-väg

Befintliga hastigheter

90 km/h

70 km/h

50 km/h

30 km/h

Biltrafik

Väg 45 är klassad som riksintresse och utgör en av

två stamvägar i nordsydlig riktning genom landet.

Vägen kallas populärt inlandsvägen. Förbi området

passerar knappt 6 000 fordon per årsmedeldygn.

Hastigheten är reglerad till 90 km/tim.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, NORET NORRA

9600

fordon/dygn

(år 2002)

5


Karta målpunkter

6

MORKARLBY

TUVAN

CENTRALA MORA

UTMEDLAND

Målpunkter

Noretskolan kan komma att bli den skola som nyttjas

av LMH-elever från området.

För dagligvaror ligger Norets handelsområde närmast

till.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, NORET NORRA

GYMNASIUM

SJUKHUS

MORA-NORET

HANDEL

LMH-SKOLA

TECKENFÖRKLARING

Målpunkter


MOT ORSA

MOT LEKSAND

MOT ÄLVDALEN

ORSÄLVEN

Förbifart Mora, utdrag ur lokaliseringsplan

MOT CENTRUM

Annan trafikplanering

Utformning, förbifart Mora enligt lokaliseringsplan

och arbetsplan se ovan.

Väg 45 planeras byggas om till mötesfri landsväg,

så kallad 2+1-väg förbi området. (Som väg 70 i

höjd med Färnäs)

Lokalisering av

helikopterplatta

Tidigare har funnits överväganden om att lokalisera

en helikopterplatta till mark strax norr om lasarettet.

Dessa planer har kommit att omprövas inom

ramen för föreliggande arbeten.

Nytt förslag till

lokalisering av

Helikopterplatta

MOT ORSA

MOT ÄLVDALEN

ORSÄLVEN

Förbifart Mora, etapp 1. Utdrag ur arbetsplan

Skiss, mötesfri väg 2+1

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, NORET NORRA

MOT CENTRUM

N N

7


Karta undersökningsområde

Geologi

INVENTERAT OMRÅDE

Det undersökta området begränsas i huvudsak av

järnvägen mellan Mora och Orsa i väster och av

riksväg 45 i öster. Vidare sträcker sig området från

Pintorp i söder till Rovu i norr. Inventeringen har

bestått av kartstudier av geologiska kartan serie CA

NR 21 (Skala 1:250 000), inventering av tidigare

utförda undersökningar i området med omnejd och

fältkartering med sticksonderingar. Det inventerade

området framgår av planskiss ovan.

JORDLAGERFÖRHÅLLANDEN

Marken i området består i huvudsak av moränjordar

som ställvis är överlagrade av sediment.

Moränjordarna är täta, med stort innehåll av fi njord.

Moränen överlagras av ett tunt mulljordstäcke som,

i svackor kan vara något mäktigare. Sedimenten

består av silt och lera närmast Orsasjön och i sedimentområdet

längre österut av huvudsakligen

fi nsand.

8

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, NORET NORRA

N

GEOHYDROLOGI

Området sluttar generellt ner mot Orsasjön och hela

ytan avvattnas västerut. Flera mindre bäckar och

diken leder ytvatten ner till Orsasjön och Orsälven.

Grundvattenytan styrs av Orsasjöns nivåer och

grundvattennivån. Med hänsyn till jordens täthet,

bedöms grundvattenytan endast påverkas måttligt

av stora nederbördsmängder och snösmältning.


Karta jordarter. blått visar morän, gult silt

Geotekniska och geohydrologiska

förutsättningar

GRUNDLÄGGNING

Grundläggning av byggnader kan med största

sannolikhet utföras med sulor eller plattor i såväl

silt, sand som moränjordar. Eventuell organisk

jord måste avlägsnas under byggnader innan

grundläggning. Översiktliga undersökningar

måste utföras för tomter och vägar enligt sidan 8.

Kompletterande undersökningar med t.ex. grundbottenbesiktning

för varje byggnadsläge måste

utföras innan grundläggning utförs.

De förekommande jordarna är generellt tjälfarliga

till mycket tjälfarliga och tjälisolering kommer att

bli nödvändig vid anslutningar mellan hårdgjorda

ytor och byggnader.

VÄGAR, LEDNINGAR

Inga grundförstärkningar erfordras för vägar och

ledningar. Organiska jordar bör avlägsnas innan

grundläggning. Dock måste dimensionering av vägar

och ledningar utföras med fokus på den höga

tjälfarligheteten i mark.

SCHAKTARBETEN

Schaktningsproblem kan förekomma i delar med

mycket fi nkorniga moräner och silt/lera, speciellt

under perioder med höga yt- eller grundvattenfl öden.

Vi bedömer att schakt för ledningar, under

torra perioder, kan utföras utan åtgärder under förutsättning

av korta öppethållandetider och stegvisa

schakter där igenläggning sker efterhand.

AVVATTNING

Eftersom området domineras av icke genomsläppliga

jordar infi ltreras mycket lite eller inget ytvatten.

Detta innebär att det ställs stora krav på kapacitet

hos diken, dräneringar och bäckar, i perioder av

nederbörd eller snösmältning. Det är av stor vikt

att dessa dimensioneras för förhållanden med höga

fl öden för att undvika att nyanlagda ytor såsom

tomtmark, vägar och parkeringar blir vattensjuka i

perioder. Beräkning av ytvattenvolymer måste utföras

inför dimensionering.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, NORET NORRA

N

9


Behov av geotekniska

och geo-hydrologiska

undersökningar

Översiktliga markundersökningar måste utföras

som resulterar i ett tekniskt PM-Geoteknik för

att verifi era uppgifterna som har framkommit vid

denna inventering.

Undersökningar med avseende på jordarter, grundvattenyta,

tjälfarlighet, permeabilitet och skjuvhållfastheter

utförs med borrbandvagn och laboratorieundersökningar

utförs på upptagna prover. För

att utreda den befi ntliga avvattningen av marken

i området undersöks och karteras vattendrag med

avseende på vattenföring och areor för att lämna

underlag till projektörer för vidare projektering av

utökning av diken och bäckar i området.

Förslagsvis utförs följande fältundersökningar för

att ge en översiktlig bild av förutsättningarna för

vidare projektering av området:

Störd provtagning 12 punkter

Viktsondering 10 punkter

Grundvattenobservationsrör 4 punkter

CPT-sondering 2 punkter

10

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, NORET NORRA


7100

0

+300

norr

500m

PROGNOS

7000

område för småhusbebyggelse

Prognos till år 2015

Trafi kalstringen från det nya området har beräknats

med utgångspunkt från att 250 enfamiljshus byggs

inom området. C:a 1 700 enkelresor med bil bedöms

alstras av det nya området.

Trafi ken på väg 45 förväntas öka med 20 % från

2002 års siffror fram till år 2015.

Med en god kollektivtrafi kförsörjning och väl

fungerande övergripande cykelnät kan antalet bilresor

bli något färre. Om en stor andel av de boende

kommer att ha lasarettet som arbetsplats kan också

biltrafi ken till och från området bli något lägre.

Vid exploatering med t ex handel kan trafi kalstringen

från området bli betydligt mer omfattande.

planerad förbifart

700

+100

+100

område för villa/

radhus/handel

8000

+1200

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, NORET NORRA

950

+600

+600

12600

TECKENFÖRKLARING

0000

Prognos Ådt 2015

11


MILJÖBEDÖMNING

SYFTE

Miljöbedömningen utgör en del av underlagsrapport

för fördjupad översiktsplan för området Noret

Norra. För att miljöaspekterna ska komma in så

tidigt som möjligt i planeringsprocessen görs en

miljöbedömning redan i detta planskede. Syftet är

att översiktligt beskriva konsekvenserna av föreslagen

exploatering och att identifi era miljöaspekter

som behöver utredas vidare i kommande planering.

Miljöbedömningen utgör även underlag för samråd

om betydande miljöpåverkan föreligger.

ALTERNATIV ATT STUDERA

Det förslag till bebyggelseområden som fi nns nu,

är det enda aktuella alternativet. Exakt placering av

byggnader och gatunät är dock inte bestämt utan

får ses som exempel.

NOLL-ALTERNATIV

Nollalternativet beskriver vad som sker om planerna

inte genomförs. I det här fallet antas att befi

ntlig markanvändning kommer att fortsätta men

att den nya allmänna vägen byggs i den sträckning

som vägreservatet har. Miljöpåverkan relateras mot

nollalternativet.

12

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, NORET NORRA

MILJÖASPEKTER

De viktigaste miljöaspekterna i detta programområde

har bedömts vara natur- och kulturmiljö,

rekreation och friluftsliv, landskapsbild, barriär,

buller samt vibrationer. Även andra frågor berörs

men mer översiktligt.

LANDSKAP OCH TERRÄNGFÖRHÅLLANDEN

SAMT LANDSKAPSBILD

Området utgörs av en barrskogklädd moränmark

som sluttar ned mot Orsälven. Skogen utgörs huvudsakligen

av ungskog och utgör idag en tydlig

skärm mellan väg 45 och bebyggelsen ned mot

vattnet, på andra sidan järnvägen. Bebyggelsen

består huvudsakligen av fritidshus i skogklädd

terräng. Öppnare partier med utblickar mot vattnet

fi nns främst i den norra delen. Öster om järnvägen,

i den södra delen av planområdet, Pintorp,

fi nns viss tätt liggande villabebyggelse i modernare

struktur. Den norra delen har också villabebyggelse

i byarna Legranäs och Rovu. Här är de

glesare placerade och mer inpassade i den äldre

strukturen.

För landskapsbilden är det främst från sjösidan

som det natursköna kulturlandskapet kan upplevas.

Skogsskärmen ger idag inga möjligheter till

utblickar från väg 45.


0

norr

500m

Hela området riksintresse för friluftsliv

NATURMILJÖ

Inga dokumenterade högre värden för naturmiljön

fi nns inom planområdet. Planområdet vetter dock

mot Riksintresse för naturmiljö, N 49 – Siljan-

Skattunge. Här är det sjöarna Siljan och Orsasjön

som i sin helhet utgör värde ur biologisk och fi skemässig

synpunkt. Norr om planområdet fi nns

naturvärden enligt naturvårdsprogrammet, område

58, enligt länsstyrelsens RUM-material.

KULTURMILJÖ

Större delen av planområdet ansluter till södra delen

av ett riksintresse för kulturmiljövården, K77

– Orsasjön (Vattnäs), som sträcker sig norrut mellan

Orsälven och järnvägen och vidare upp förbi

Vattnäs. Del av planområdet, väster om järnvägen,

ligger inom riksintresset. Området K 77 är i sin

helhet centralbygd med tätt fornlämningsbestånd

och välbevarad bymiljö samt utgör kärnområde för

jordbruksbygden vid Orsasjön och Siljan. Särskilt

högt värderas Vattnäs särpräglade bymiljö och

omgivande anslående kulturlandskap. Det aktuella

planområdet ligger i anslutning till detta kulturlandskap.

Som förutsättning för att värdena ska kunna behållas

anges bland annat att eventuell tillkommande

bebyggelse i Vattnäs by bör prövas med stor omsorg

samt att odlingslandskapet hävdas.

planerad förbifart

TECKENFÖRKLARING

Fornminnen

(ungefärligt läge)

Riksintresse

kulturmiljövård

Hela riksintresset som berör planområdet har också

rikligt med fornminnen. Inom planområdet är det

främst kring Legranäs och Buder som kända fornminnen

fi nns.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV

Siljan och Orsasjön med öar och landområden

utgör i sin helhet riksintresse för friluftslivet, F13

Siljan – Orsasjön och omfattas av geografi ska

bestämmelser enligt MB 4 kap 2 §, inom vilket

”turismens och friluftslivets, främst det rörliga

friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen

av tillåtligheten av exploateringsföretag

eller andra ingrepp i miljön”. Detta innebär att

exploateringen inte påtagligt får skada intressen för

turism och friluftsliv eller natur- och kulturmiljövärden.

Inom planområdet löper ett cykelstråk, Siljansleden,

och ett elljusspår i nord-sydlig riktning.

BARRIÄR

Idag utgör väg 45 en påtaglig barriär i öst-västlig

riktning. Järnvägen som löper parallellt med sjön

utgör en viss barriär mellan skogsområdet och vattnet.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, NORET NORRA

13


RIKSINTRESSEN

Inom planområdet fi nns riksintresse för friluftsliv

F13 och riksintresse för kulturmiljö K77. Järnvägen

mellan Mora och Orsa som löper längs och genom

hela planorådet liksom väg 45, utgör också riksintressen.

PLANERAD MARKANVÄNDNING ENLIGT

ÖVERSIKTSPLANEN

I översiktsplanen fi nns ett vägreservat för ny

allmän väg angivet, centralt genom området i östvästlig

riktning. Strax söder om vägreservatets

sträckning fi nns idag en kraftledningsgata. Vägen

kommer att innebära en påtaglig barriär i nordsydlig

riktning. Nybyggnationer i anslutning till

reservatet bör ej tillåtas enligt rekommendationer i

översiktsplanen.

Området söder om vägreservatet, mellan järnvägen

och väg 45, anges som område för tillkommande

bebyggelse. I övrigt anges skogsbruk som markanvändning

öster om järnvägen, inom planområdet.

Skogsmarken har god tillväxt.

Områdesbestämmelser med inriktning på bevarandefrågor

för område 230 bör upprättas enligt

rekommendationer i översiktsplanen.

14

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, NORET NORRA

PLANFÖRSLAGET

Området planeras för småhusbebyggelse som eventuellt

kompletteras med annan verksamhet som

handel. För detta ändamål innehåller planförslaget

även vägförbindelser från väg 45 in till området.


Effekter och konsekvenser

LANDSKAPSBILD

För landskapsbilden är det av stor vikt att tillkommande

bebyggelse inpassas i struktur och karaktär

till det befi ntliga kulturlandskapet. För att säkerställa

detta bör ett gestaltningsprogram tas fram.

Då merparten av planområdet ligger i sluttande terräng

mot Orsälven och Orsasjön blir den väl synlig

från sjösidan. Även från väg 45 blir den nya bebyggelsen

synlig. Känsligast är området väster om

järnvägen närmast vattnet.

Sett från väg 45 kan nya utblickar ut mot sjön vara

positiv, förutsatt att bebyggelsen är samstämmig

med landskapet. Med utgångspunkt att den nya

förbifarten byggs kommer tillkommande bebyggelse

söder om vägen inte att vara lika känslig att

inpassa då vägen i sig kommer att utgör en barriär

i landskapsbilden, där förbifarten visuellt delar exploateringsområdet

i en nordlig och en sydlig del,

och där den nordliga kommer att läsas ihop med

det värdefulla kulturlandskapet som sträcker sig

upp mot norr.

Jämfört med nollalternativet påverkas området norr

om förbifarten påtagligt.

NATURMILJÖ

För naturmiljön är det inte troligt att exploateringen

påverkar kända, dokumenterade värden.

KULTURMILJÖ

Kulturmiljövärdet sammanfaller i stort med landskapsbildsvärdet,

då det är det vackra kulturlandskapet

med bymiljöer som utgör värdekärna. Norr

om planerad förbifart är det av största betydelse

hur området exploateras, både vad gäller struktur,

inpassning i terräng, exploeteringsgrad och karaktär

på byggnader. Exploateringen kommer att påverka

kulturmiljövärdet som också är riksintresse,

men utförandet är avgörande för hur stor påverkan

blir. Området väster om järnvägen innebär störst

påverkan på riksintresset samt fornlämningsområden.

I fortsatt planering bör undersökas om arkeologiska

undersökningar kommer att behövas.

Jämfört med noll-alternativet påverkas området

norr om planerad förbifart och området väster om

järnvägen i synnerhet.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV

Inom planområdet är det främsta rekreationsvärdet

för det rörliga friluftslivet, tillgängligheten till

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, NORET NORRA

15


0

strand och vatten samt cykelstråket Siljansleden

genom området som är viktigt att värna om. För

turism är det landskapsbilden och tillgängligheten

som bedöms vara viktiga. Elljusspåret är av betydelse

för den lokala rekreationen. Det är viktigt att

i kommande planering se till att utrymme fi nns för

cykelstråk, elljusspår samt tillgänglighet till strandområdet.

Jämfört med nollalternativet påverkas området norr

om förbifarten påtagligt.

BARRIÄR

Exploateringsområdet skapar möjlighet att göra

planskild korsning som delvis bryter den barriär

som väg 45 utgör.

Järnvägen utgör viss barriär mot vattnet idag. Med

den nya exploateringen uppstår nya behov att nå

vattnet genom att korsa järnvägsspåret.

Den nya planerade förbifarten kommer att vara en

ny stor barriär i nord-sydlig riktning som visuellt

delar exploateringsområdet i två delar.

Jämfört med noll-alternativet innebär planförslaget

möjligheter att bryta barriären med väg 45.

BULLER

Väg 45 bedöms med området utbyggt ha c:a 7 000

fordon per årsmedeldygn år 2015. I princip inne-

16

norr

500m

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, NORET NORRA

planerad förbifart

TECKENFÖRKLARING

Bedömt högradonområde

(Ev. byggnader utföres med

radonsäker grundläggning)

bär det att bullerstörning över 55 dB(A) uppstår

inom ett område av drygt 40 meter från vägmitt.

Bullerdämpande åtgärder kan övervägas längs väg

45. Då begränsas emellertid utblickar mot sjön.

SAMMANFATTANDE MILJÖBEDÖMNING

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget ha störst

påverkan på kulturmiljövärden och rekreationsvären

genom påverkan på landskapsbilden. Allra mest

påverkas området väster om järnvägen. Området

söder om planerad förbifart bedöms påverkas i

ringa grad.

RADON

Marken i området Noret Norra skall delvis klassas

som ”högradonmark” vilket innebär att byggnader

skall utföras med radonsäker grundläggning.

Den yta som avses är markerad i fi guren ovan.

Övriga delar av området klassifi ceras som ”normalradonmark”

vilket innebär att byggnader

skall utföras med radonskyddande grundläggning.

Grundläggning med hel bottenplatta är ett radonskyddande

utförande om bottenplattan inte är eller

blir onormalt otät. Tätheten vid fogar, rörgenomföringar

och rensningsluckor skall beaktas. Vidare

skall grundläggningen utföras så att differentialsättningar

inte uppstår. Ojämna sättningar kan på

sikt orsaka sprickskador med risk för en otillåtet

hög radongashalt som följd.


KÄLLFÖRTECKNING

Översiktsplan för Mora kommun 1993

RUM-material från Länsstyrelsen i Dalarnas län

Förbifart Mora väg 45/ väg 70. lokaliseringsplan

Förbifart Mora etapp 1, arbetsplan

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN, NORET NORRA

17

More magazines by this user
Similar magazines