Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. - Svenska ...

missionskyrkan.se

Gemensamt arbete bygger på gemensamma resurser. - Svenska ...

Gemensamt arbete

bygger

gemensamma resurser.

Kyrkoavgiften och

Missionsgåvan ger ett

långsiktigt stöd.


Det fi nns två enkla vägar att regelbundet och långsiktigt stödja Missionskyrkans arbete lokalt, nationellt

och internationellt. Dels genom kyrkoavgiften, som främst är ett stöd till din församling, dels genom

Missionsgåvan, som främst är ett stöd till det gemensamma arbetet i Sverige och i andra länder.

Kyrkoavgiften – till församlingens arbete

Svenska Missionskyrkans kyrkoavgift är en frivillig gåva som

uppgår till 1 procent av din beskattningsbara inkomst. Den går till

lokalt församlings- och pionjärarbete.

Du väljer själv vilken församling som ska få 70 procent av

din kyrkoavgift. Resten fördelas till församlingar med särskilda

behov, pionjärprojekt och församlingsgrundande. Dessutom går

50 kronor till ditt distrikt.

Missionsgåvan – till församlingarnas gemensamma arbete

Genom Missionsgåvan kan du stödja Missionskyrkans gemensamma

arbete och även SMU. Det är ett utmärkt komplement

till kyrkoavgiften och det du offrar i övrigt till din församling.

Det du ger till Missionsgåvan går till mission i andra länder, mission

i Sverige, pastorsutbildning och SMU. Gemensamt arbete

som till stor del bygger frivilliga gåvor från dig och andra.

Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du redan en obligatorisk

kyrkoavgift. Väljer du då att ge kyrkoavgift till Svenska

Missionskyrkan får du alltså betala dubbel avgift. Vill du bara ge

till Missionskyrkan kan du inte samtidigt stå kvar som medlem

i Svenska kyrkan.

Till Missionsgåvan ger du enkelt via autogiro. Du kan även

ge via postgiro eller din internetbank, pg 50 69 60-4.

En fördel med autogiro är att du samtidigt kan ge en gåva till ditt

distrikt och din församling.

Vill du veta mer om Svenska Missionskyrkans verksamhet,

besök hemsidan, www.missionskyrkan.se, ring 08-15 18 30,

eller ta kontakt med församlingen där du bor.


Autogiromedgivande

Gåvogivare

Namn

Adress

Postadress E-post

Mission i andra länder

Personnummer

Församling Ort Församlingsnummer ( ej obligatoriskt)

Bank

Fördelning

Mission i Sverige Pastorsutbildning SMU

Församling

Distriktet Totalbelopp

Datum Underskrift

Skickas till: Svenska Missionskyrkan,

Box 6302, 113 81 Stockholm.

Telefon

Clearingnummer + Kontonummer

(Genom att sätta ett kryss i rutan stödjer

jag mitt distrikt med 5 kr/månad.)

5 kr

+ + + + + =

Jag vill att Svenska Missionskyrkan varje månad överför angivet total belopp och fördelar det till respektive ändamål enligt nedanstående.

Beloppet ska överföras från mitt konto den sista bankdagen i månaden tills vidare. Betalningsmottagare är Svenska Missionskyrkan. Jag godkänner

villkoren för anslutning till Svenska Missionskyrkans Autogiro och accepterar de villkor för Autogiro som återges baksidan av denna

handling. De uppgifter jag angett kommer att behandlas elektroniskt för internt bruk Svenska Missionskyrkan. Om jag anger e-postadress

godkänner jag utskick till den adressen från Svenska Missionskyrkan. När jag så önskar kan jag tacka nej till fl er utskick.

Skriv FRISVAR kundnr 110326201 kuvertet

så behöver du inte betala porto


Medgivande för kyrkoavgift

Härmed ger jag mitt medgivande till att Riksskatteverket från och med nästa kalenderår och tills vidare uttar 1 procent

av min kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomst som kyrkoavgift till Svenska Missionskyrkan.

Jag vill att 70 procent av min kyrkoavgift går till nedanstående församling:

Församlingens namn Ort Församlingsnummer (ej obligatoriskt)

Jag vill att pastor/församlingsföreståndare i ovanstående församling meddelas mitt beslut om kyrkoavgift.

Namn Personnummer

Adress Telefon

Postadress

E-post

Datum Underskrift

De uppgifter jag angett kommer att behandlas

elektroniskt för internt bruk Svenska

Missionskyrkan. Om jag anger e-postadress

godkänner jag utskick till den adressen från

Svenska Missionskyrkan. När jag så önskar

kan jag tacka nej till fl er utskick.

Skicka medgivandet till: Svenska Missionskyrkan,

Skriv FRISVAR kundnr 110326201

Box 6302, 113 81 Stockholm. kuvertet så behöver du inte betala porto

För att gälla kommande kalenderår måste medgivandet vara insänt senast 31/10 året innan.


Medgivande till betalning via Autogiro Privat

Jag medger att uttag får göras från angivet

bankkonto begäran av angiven

betalningsmottagare för överföring till

denne via bankernas automatiska betalningstjänst,

Autogiro. Banken är inte

skyldig att pröva behörigheten av eller

meddela mig i förväg om begärda uttag.

Meddelande om gjorda uttag får jag

kontoutdrag från banken. Medgivandet

kan min begäran överfl yttas till annat

konto i banken eller till konto i annan

bank.

Jag skall senast bankdagen före förfallodagen

ha tillräckligt med pengar

kontot för mina betalningar. Jag medger

att uttaget får belasta mitt konto i banken

enligt bankens regler.

Uttaget från mitt konto får ske förfallodagen

eller inom en vecka därefter

– om jag i god tid innan förfallodagen

fått meddelande om belopp, förfallodag

och betalningssätt, eller

– om jag godkänt uttaget i samband

med köp eller beställning av vara eller

tjänst.

Jag accepterar att banken skall godkänna

att mitt konto får användas för

Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren

har rätt att i vissa fall avbryta

min anslutning till Autogirot.

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag

att sköta Autogiro-rutinen för bankens

räkning. Jag medger därför att

uppgifter ur bankens register om kontots

nummer och adress får sambearbetas

med Bangirocentralens uppgifter till ett

register.

Mitt medgivande gäller tills vidare.

Medgivandet upphör fem bankdagar

efter det att jag skriftligen återkallat den

hos betalningsmottagaren eller banken.

Jag kan också stoppa ett eller fl era uttag

genom att kontakta betalningsmottagaren

eller banken senast två bankdagar

före förfallodagen.


Information om kyrkoavgiften

Svenska Missionskyrkan har som

registrerat trossamfund regeringens

medgivande till statlig hjälp med att

ta in avgifter. Den statliga hjälpen förutsätter

att de som betalar avgift via

skattesystemet samtycker till detta.

En insänd medgivandeblankett gäller

som samtycke.

Svenska Missionskyrkan lämnar uppgift

till RSV om procentsats för avgiften

och personnummer för alla som

gett sitt medgivande. Skatteförvaltningen

behandlar uppgifterna i det

centrala skatteregistret samma sätt

som övriga uppgifter vid den årliga

taxeringen.

Att avgiften betalas via skattesystemet

innebär att den behandlas som en

skatt fullt ut. Avgiften ingår i den preliminära

och den slutliga skatten.

• Avgiften redovisas i slutskattebeskedet

tillsammans med övriga skatter

och avgifter. Uppgift om avgiftsskyldighet

(vilket samfund avgiften avser)

är sekretessbelagd. Skatteförvaltningen

får enligt skatteregisterlagen

registrera uppgift om avgiftsskyldighet

och avgiften.

Svenska Missionskyrkan är juridiskt

ansvarig för registret över de som gett

sitt samtycke till kyrkoavgift. Med

sekretess behandlas de inkomstuppgifter

som samfundet behöver för att

fördela Kyrkoavgiften till församlingarna.

• Den som återkallar sitt medgivande

om kyrkoavgift kommer att få en

skriftlig bekräftelse detta från

Svenska Missionskyrkan.

• Den som anser sig felaktigt ha blivit

förd avgift ska i första hand vända

sig till Svenska Missionskyrkan. Om

det gäller beräkningen av avgiften

kan man vända sig till den lokala

skattemyndigheten.

More magazines by this user
Similar magazines