State of the Art_ Öppenvinkelglaukom - Sveriges ögonläkarförening

swedeye.org

State of the Art_ Öppenvinkelglaukom - Sveriges ögonläkarförening

Intraokulära trycket

Som framgår ovan var ögontrycket tidigare helt avgörande för diagnosen glaukom. Så är inte längre

fallet. Alla oftalmologer vet att normaltrycksglaukom är vanligt, liksom okulär hypertension. Utveckling

av glaukom kan alltså inte säkert förutses eller uteslutas vid någon trycknivå. Dock står det alldeles

klart att associationen mellan ögontryck och glaukomskador är mycket tydlig. Prevalensen och

incidensen av glaukom stiger kraftigt med ökande trycknivå och förhöjt ögontryck är en riskindikator

eller en riskfaktor för progress vid manifest glaukom.

Några absoluta gränser för vad som är ett säkert ögontryck kan alltså inte fastställas. Större försiktighet

är emellertid motiverad vid högre trycknivåer.

Stadieindelning

Glaukom stadieindelas oftast baserat efter synfältsdefekternas omfattning. Aulhorns stadieindelning

(Aulhorn, Karmeyer 1977) är den mesta använda och grundades naturligtvis på manuella synfält. Den

omfattar fem stadier. Figur 9 visar datorsynfält från dessa stadier:

Stadium 1. Enbart relativa defekter.

Stadium 2. Fläckformiga eller bågformade defekter utan förbindelse med blinda fläcken.

Stadium 3. Bågformade absoluta defekter med förbindelse med blinda fläcken med eller utan

nasalt genombrott.

Stadium 4. Utbredda ringformiga eller halvt ringformiga defekter med bevarad central synfältsö.

Stadium 5. Centrala ön förlorad, enbart temporal rest.

Särskilt med dagens bristande kunskap om sjukdomens patogenes är denna klassifikation attraktiv, då

den är baserad på synfunktion.

Andra stadieindelningar har föreslagits, t.ex. en som går från förstadier, som leder till förändringar i

kammarvattencirkulationens avflöde, till förhöjt intraokulärt tryck och påverkan på synnerv och synfält

(Ritch och medarbetare 1996).

Utredning, diagnostik

Anamnes och utredning

Anamnesen vid misstänkt eller manifest glaukom behöver inte vara särskilt omfattande, men bör ge

uppgifter om glaukomhereditet, särskilt hos föräldrar och syskon. Andra ögonsjukdomar, samt

allmänsjukdomar och behandling, är också av betydelse. Vid val av behandling är kännedom om lungoch

hjärtsjukdomar särskilt betydelsefullt, framförallt då beta-blockerande ögondroppar mycket ofta blir

aktuella som behandling.

De viktiga undersökningsmetoderna är bland annat inriktade på att påvisa glaukomatösa skador, genom

synfältsundersökning och bedömning av papilltopografi och retinalt nervfiberlager. Dessutom måste

ögontryckets nivå bedömas, liksom kammarvinkelkonfigurationen, och man måste bedöma om

exfoliationssyndrom, pigmentspridningssyndrom eller tecken på uveit föreligger.

Papillen

Diagnostik

Hos patienter med tidigt och misstänkt glaukom är bedömning av papilltopografin lika viktig som

synfältsundersökning. Ofta finns synliga papillskador, innan klara synfältsdefekter kan påvisas. I sena

sjukdomsstadier med mycket litet kvarvarande neuralt bräm kan papillbedömning inte längre visa om

sjukdomen är stabil.

Papillbedömning bör ske med direkt oftalmoskopi; indirekt oftalmoskopi ger en liten bild där små

More magazines by this user
Similar magazines