If Fordonsförsäkring

if.fi

If Fordonsförsäkring

If Fordonsförsäkring

Komplettera det skydd som trafikförsäkringen ger med en kaskoförsäkring.

If Fordonsförsäkring erbjuder heltäckande alternativ för alla behov.

försäkringshandledning

gäller från 5.6.2013

if.fi

010 19 19 20

De bästa förarna

belönas med nya

If Mästerförarförmån.


if fordonsförsäkring

Fakta som är bra att känna till . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Välj det bästa skyddet för ditt fordon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Trafikförsäkring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Kaskoförsäkring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Välj lämplig skyddsnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Hur fastställs försäkringens pris?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

if foldern underlättar din vardag

Du sköter enkelt alla dina försäkrings- och ersättnings-

ärenden online i din egen If Folder. Då du väljer

Pappersfria Tjänsten och eFaktura, löper skötseln av

dina försäkringsärenden smidigt och alla viktiga

dokument lagras på samma gång elektroniskt i If Foldern.

Logga in på If Foldern med dina personliga webbankskoder

eller med ett mobilcertifikat på adressen if.fi.

Ingen ersättning, varför?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Följ säkerhetsföreskrifterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Hur ska du gå till väga om olyckan är framme? ..........12

Vad ersätter kaskoförsäkringen och hur? ................13

Det lönar sig att samla sina försäkringar ................14

Uppgifterna i denna handledning gäller huvudsakligen

försäkringar för person-, paket- och husbilar samt

motorcyklar i privat bruk som ägs av privathushåll.

Handledningen är emellertid inte en fullständig redogörelse

för fordonsförsäkringarna. Läs också försäkringsbrevet,

försäkringsvillkoren och säkerhetsföreskrifterna.

Eventuella skador ersätts i enlighet med dem.

behandling av personuppgifter

Vi behandlar de personuppgifter som behövs för skötseln

av våra kunders försäkringsärenden i enlighet med personuppgiftslagen

och försäkringslagstiftningen. Uppgifterna

skaffas från kunden själv, från de instanser som kunden har

beviljat fullmakt och från offentliga register som förs av

myndigheter samt kreditupplysningsregistret. Vi kan

använda kundregistret även vid marknadsföring till våra

kunder samt spela in telefonsamtal för att säkerställa

en trygg skötsel av kundens ärenden.

Vi överlåter inte uppgifter till utomstående utan kundens

samtycke, såvida inte överlåtandet av uppgifterna grundar

sig på bestämmelse i lag.

If Skadeförsäkringsbolag Ab:s försäkringar regleras i lagen om försäkringsavtal och övrig finsk lagstiftning. Ifs verksamhet övervakas av

Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors, www.finanssivalvonta.fi, tfn 0800 050 99 och fax 010 831 5328.


Fakta som är bra att känna till

en försäkring är ett avtal

Försäkringen baserar sig på ett försäkringsavtal. När avtalet

ingås väljer du själv olika alternativ som bestämmer försäkringsskyddets

pris, omfattning och självrisk. Läs också alltid

försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren, eftersom

dessa tillsammans ger en fullständig redogörelse för försäkringens

innehåll.

försäkringsbrev

Du får försäkringsbrevet av försäkringsbolaget efter att du

tagit försäkringen, i början av varje ny försäkringsperiod

eller då du gör ändringar i försäkringen. I försäkringsbrevet

redogörs för det centrala innehållet i försäkringsavtalet.

försäkringsavtalets giltighet och

ändringar i avtalet

Din försäkring gäller en avtalad försäkringsperiod i sänder.

Försäkringen kan upphöra vid en på förhand avtalad tidpunkt,

om du säljer ditt fordon eller skriftligen säger upp

din försäkring. Därtill anges i försäkringsvillkoren och

lagarna de övriga situationer där försäkringsbolaget kan

avsluta försäkringen. Vid byte av försäkringsbolag gör vi

för din del registeranmälan till fordonsregistret utan avgift.

En frivillig kaskoförsäkring upphör vid utgången av den

försäkringsperiod under vilken premien inte har betalats i

sin helhet.

Försäkringsbolaget kan under de förutsättningar som nämns

i försäkringsvillkoren göra ändringar i försäkringsvillkoren

och -premierna då en ny försäkringsperiod börjar. Dessutom

kan försäkringsbolaget göra sådana ändringar i dem som

inte inverkar på det centrala innehållet i ditt försäkringsskydd.

Vi meddelar dig om eventuella ändringar på förhand.

rätt information garanterar skydd

Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter när du tecknar

försäkringen. På detta sätt säkerställer du att du får full

ersättning i händelse av en skada. Om försäkringen beviljas,

träder den i kraft vid avtalad tidpunkt eller senast när försäkringsbolaget

meddelar att försäkringen beviljats.

Kom ihåg att underrätta försäkringsbolaget om eventuella

ändringar i försäkringens objekt.

if flerbilsförmån

Om du har minst två person- eller paketbilar försäkrade

i ditt If Avtal, får du 5 % i prisförmån på trafik- och

kaskoförsäkringspremierna. För att få prisförmånen på

trafikförsäkringspremien ska du ha minst två trafik-

försäkringar och för att få förmånen på kaskoförsäk-

ringspremien minst två kaskoförsäkringar.

If Flerbilsförmån beviljas bilar i privat bruk, förutsatt

att innehavaren har fyllt 27 år. Bilarna ska användas i

trafik. Förmånen ges inte specialbilar, såsom hus- eller

museibilar. Läs mer på if.fi.

Välj det bästa skyddet för ditt

fordon

skyddsnivåerna i if fordonsförsäkring

Ditt motorfordon måste ha en trafikförsäkring, som ersätter

personskador som drabbat föraren och passagerarna i

det egna fordonet samt skador som orsakats den oskyldiga

motparten. Trafikförsäkringen ersätter däremot aldrig

skador på ditt eget fordon. Därför lönar det sig för dig

att komplettera försäkringsskyddet med en frivillig kaskoförsäkring.

Den ersätter sakskador på ditt fordon och andra

kostnader i enlighet med försäkringsvillkoren och den

kaskoförsäkring som du valt.

Skyddsnivåerna i If Fordonsförsäkring, dvs. Omfattande-

Plus, Omfattande, Standard och Begränsad, innefattar

lagstadgad trafikförsäkring och kaskoförsäkring av den

omfattning som du valt: Toppkasko, Helkasko, Förmånskasko

eller Delkasko. Du kan också köpa enbart trafikförsäkring.

I skyddsnivån OmfattandePlus ingår Toppkasko, marknadens

mest omfattande och bästa kaskoalternativ.

Trafikförsäkring

innehåll och giltighetsområde

Ägaren eller innehavaren ska enligt lag ta

en trafikförsäkring för sitt fordon. Också

registrering av fordonet förutsätter trafikförsäkring.

Din trafikförsäkring ersätter person- och egendomsskador

som orsakas andra till följd av att ditt fordon använts i

trafik. Dessutom får fordonets förare och passagerare

ersättning för sina personskador.

Trafikförsäkringen gäller inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES) och i de övriga Green Card-

länderna. Innan du beger dig utomlands, läs våra tips och

råd på adressen if.fi. Du får gratis ett internationellt intyg

över att din trafikförsäkring är i kraft och information om

andra handlingar och försäkringar som du kan behöva.

trafikförsäkringspremien

På trafikförsäkringens premie inverkar bland annat följande

faktorer:

– fordonstypen

– märke och modell

– cylindervolym

– fordonets ålder

– innehavarens hemadress

– innehavarens ålder

– försäkrings- och skadehistorian (bonus)

– eventuell avställning

If Helhetskundens förmåner, If Flerbilsförmån,

If Mästerförarförmån

– premieskatten.

If Fordonsförsäkring

3


åretruntförsäkring

Premien för en åretruntförsäkring med premiesättning

enligt årstid är högre de månader när fordonet i allmänhet

används mest. Premien faktureras emellertid jämnt över

hela året. Du kan köra när du vill och ditt försäkringsskydd

gäller hela försäkringsperioden. Tillfällig avställning inverkar

inte på premien.

Premien per månad för en trafikförsäkring med

premiesättning enligt årstid

25,00 %

20,00 %

15,00 15,00 %

10,00

10,00

%

5,00 %

5,00 %

0,00 %

0,00 %

tammi

helmi

maalis

huhti

4 If Fordonsförsäkring

touko

kesä

heinä

elo

syys

loka

marras

joulu

januari

februari

mars

april

maj

juni

juli

augusti

september

oktober

november

december

de bästa förarna belönas med if

mästerförarförmån

När du kört fyra försäkringsperioder i följd utan skador

med 70 % i bonus, höjer vi bonusen på din trafikförsäkring

till 75 %. Och bonusen sjunker inte efter en skada.

Förmånen innebär nästan 17 % förmånligare trafikförsäkring.

Du kan ha skadefria år i vilket bolag som helst,

men Mästerförarförmånen får du endast från If.

Den fortlöpande förmånen läggs automatiskt till din

försäkring.

If Mästerförarförmån beviljas också för motorcyklar.

if mästerförarförmån för unga

If Mästerförarförmån för unga ger dig 20 % i tilläggsbonus

på trafikförsäkringen för din personbil, då du

kör fyra år i följd utan skador. Skadefria år i andra

försäkringsbolag räknas också med.

För att få förmånen ska du vara 18–26 år när Ifs försäkring

börjar och du får inte ha fyllt 27 år före 2.2.2009.

Mer information if.fi/loistokuski

bonussystem

Bonusen fastställs utifrån försäkringstagarens försäkrings-

och skadehistoria. Om du kör utan skador, får du bonusrabatt

på dina trafikförsäkringspremier. Bonusrabatten kan

vara högst 75 %.

Bonusen stiger med varje skadefri försäkringsperiod under

vilken fordonet har varit i trafik

– motorcykel: minst 90 dagar

– övriga fordon: minst 140 dagar.

En ny försäkring som saknar försäkrings- och skadehistoria

placeras i bonusklass U. Bonusen växer efter det första året

med 10 % och därefter med 5 procentenheter varje år.

På nya försäkringar för motorcyklar beviljas 20 % i bonus,

förutsatt att bonusen inte på grund av en skada är i en lägre

bonusklass.

Bonusrätt ges inte för släpvagnar, mopeder, snöskotrar,

fyrhjulingar, traktorer eller museifordon.

Ny bonustabell för trafikförsäkringen

Bonusen

stiger/

1 år

4 år .

Bonusklass och

bonusprocent

E 75 %

D 75 %

C 70 %

B 70 %

A 70 %

S 70 %

12 65 %

11 60 %

10 55 %

9 50 %

8 45 %

7 40 %

6 35 %

5 30 %

4 25 %

3 20 %

2 15 %

1 10 %

0 5 %

U 0 %

K 0 %

M 0 %

Bonusen sjunker

till följd av

en skada


överföring av bonus

Du kan föra över den skadehistoria som hänför sig till din

trafikförsäkring till försäkringen för ditt eget eller din

makes/makas fordon av samma typ och användning. Om

skadehistorian överförs från ett annat försäkringsbolag, kan

bonusen avvika från bonusen i din nuvarande försäkring.

Det beror på att försäkringsbolagen tillämpar olika bonusbestämmelser.

avställning

Fordonet får inte användas under den tid som du anmält

att det är ur trafik.

bilar

Gör anmälan om avställning och påställning av din bil till

fordonsregistret med registreringsbevisets anmälningsdel

– på Internet via Trafiksäkerhetsverket Trafis elektroniska

tjänster. För identifiering och betalning behöver du

giltiga bankkoder. Se närmare information:

www.trafi.fi >Vägtrafik >Hantera ärenden på nätet.

– på besiktningsstället eller Ifs kontor. Om du gör

registreringen hos försäkringsbolaget ska du också

ta med den tekniska delen.

– för anmälan om påställning elektroniskt eller hos

If ska bilen ha kvar registreringsskyltarna.

Skattemyndigheten krediterar den fordonsskatt som

betalats för tiden efter avställningen och If ger premieåterbäring

för den tid som bilen varit avställd. Du behöver

inte göra någon separat anmälan till If, utan uppgifterna

om avställning och påställning förmedlas alltid genom

regist reringen till If.

Registreringsskyltarna kan lämnas kvar i bilen under den

tid som den är avställd. Om du återlämnar skyltarna i

samband med avställningen, upphör bilens försäkringar.

För anmälan debiteras en registreringsavgift som är

11,20 euro på registreringsställena och 4 euro då du gör

registreringen via Trafis elektroniska tjänster (år 2012).

motorcyklar

I en åretruntförsäkring behöver du inte anmäla när du

använder din motorcykel eller när den är ur trafik. Ditt

försäkringsskydd gäller hela tiden och på premien ges ingen

återbäring för den tid motorcykeln inte används.

För motorcyklar kan du fortfarande också välja en försäkring

där du anmäler avställningen till If. Anmälan görs inte

för en viss tid, utan du anmäler dagen för påställning när

du tar din motorcykel i användning på nytt. Vi förmedlar

uppgifterna till fordonsregistret. Du får återbäring på

premien, om din motorcykel är avställd i minst 30 dygn.

Anmälan om avställning av motorcyklar kan endast i

undantagsfall göras till fordonsregistret.

vad ersätter trafikförsäkringen?

Typiska ersättningar vid personskador är ersättning för

sjukvårdskostnader, inkomstbortfall under tid av arbetsoförmåga,

rehabiliteringskostnader samt ersättning för

sveda och värk. Vid svåra skador kan också ersättning för

bestående lyte och men samt invalidpension betalas ut.

Egendomsskador kan uppstå, om du kolliderar med ett

annat fordon eller något annat föremål. Din trafikförsäkring

ersätter reparationskostnaderna för den oskyldiga

partens fordon eller övriga egendom eller inlösning av

fordonet till gängse pris samt ersättning för förlorad

användning.

vad ersätter trafikförsäkringen inte?

Din trafikförsäkring ersätter varken skador på ditt eget

fordon eller föremål som funnits i fordonet, med undantag

av passagerarnas personliga bruksföremål.

Trafikförsäkringen ersätter inte heller annan egendom

som tillhör det försäkrade fordonets förare, ägare eller

innehavare. I en trafikskada mellan två motorfordon fastställs

ersättningen utgående från vilken part som är skyldig

till skadan.

Den skadelidandes rätt till ersättning kan begränsas eller

förvägras, om han eller hon har orsakat skadan uppsåtligen,

av grovt vållande eller under påverkan av alkohol eller

andra droger. I sådana fall har försäkringsbolaget rätt att

återkräva den ersättning som bolaget betalat ut till andra

parter av den som orsakat skadan.

Ersättningen kan nedsättas för personer som färdats i en

rattfyllerists sällskap.

Ägaren, innehavaren och föraren av ett oförsäkrat fordon

får ingen ersättning för sina skador.

Personskador som orsakats av ett fordon som förblivit

okänt ersätts av Trafikförsäkringscentralen. Däremot ersätter

Trafikförsäkringscentralen inte egendomsskador, såvida

de inte orsakats i samband med en betydande personskada.

Kaskoförsäkring

giltighet

Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter

aldrig skador på den skyldiga partens bil.

Därför lönar det sig också för dig att

komplettera det skydd som trafikförsäkringen ger med

en frivillig kaskoförsäkring.

Kaskoförsäkringen gäller i Europa och i Green Card-

länderna utanför Europa med undantag av Iran. Ansvarsförsäkringsskydden

utomlands gäller i sådana Green Cardavtalsländer

som inte hör till Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES). Ansvarsförsäkringsskydden

utomlands gäller inte i Iran. På skador som inträffar utanför

Norden tillämpas förhöjda självrisker. Innan du beger

dig utomlands, läs våra tips och råd på adressen if.fi.

Bilserviceplus och Kontinuitetsskyddet gäller utomlands

i form av Bilserviceskydd utomlands. Du har nytta

av skyddet, om din bilfärd oväntat avbryts utomlands.

If Fordonsförsäkring

5


försäkringens objekt

Objekt för kaskoförsäkringen är ditt fordon samt sådan

standardutrustning som installerats i fordonet och som är

avsedd att användas i trafik. Objekt för försäkringen är

också sedvanlig fast installerad tilläggsutrustning som är

avsedd att användas i trafik. I bilen efterinstallerad radio,

kassettband- och cd-spelare samt annan ljudåtergivningsanordning,

tv-, video-, dvd- och bilnavigerings appa ra ter

samt biltelefoner utgör objekt för försäkringen i Toppkasko

sammanlagt upp till 6 000 euro, i Helkasko och Förmånskasko

upp till 3 000 euro och i Delkasko upp till 600 euro.

Objekt för försäkringen är också en uppsättning sommar-

eller vinterdäck i lager, takräcke och takbox som hör till det

försäkrade fordonet.

Objekt för försäkringen är inte

– utrustning och konstruktioner avsedda för tävlingsbruk

– pärlemor-, dekorations- och annan specialmålning samt

tejpningar

– anordningar som strider mot säkerhetsföreskrifter eller

myndigheternas bestämmelser eller som installerats i

strid med dem

– radio, kassettband- och cd-spelare samt annan

ljudåtergivningsanordning, tv-, video-, dvd- och

navigeringsapparater som efterinstallerats i andra

fordon än i bilar

– andra mobiltelefoner än fast installerade biltelefoner

i bilar

– bränsle och smörjmedel.

skyddsnivåer och kaskoalternativ

OmfattandePlus

toppkasko

Parkeringsskydd

Glasskydd Glasskydd

Inlösningsskydd Inlösningsskydd

Kollisionsskydd Kollisionsskydd Kollisionsskydd

Kontinuitetsskydd Bilserviceplusskydd Bilserviceplusskydd Bilserviceplusskydd

Stöldskydd Stöldskydd Stöldskydd Stöldskydd

Skadegörelseskydd Skadegörelseskydd Skadegörelseskydd Skadegörelseskydd

Djurskydd Djurskydd Älgskydd Älgskydd

Brandskydd Brandskydd Brandskydd Brandskydd

Ansvarsskydd utomlands Ansvarsskydd utomlands Ansvarsskydd utomlands Ansvarsskydd utomlands

Rättsskydd Rättsskydd Rättsskydd Rättsskydd

Keldjursskydd

Keldjursskydd

Keldjursskydd

Keldjursskydd

Trafikförsäkring

6 If Fordonsförsäkring

Omfattande

helkasko

Trafikförsäkring

Standard

Förmånskasko för minst 3 år

gammalt fordon

förmånskasko

Trafikförsäkring

Välj lämplig skyddsnivå

Kaskoförsäkringen har fyra klara alternativ:

– Toppkasko med skyddsnivå OmfattandePlus ger bästa

möjliga skydd för ditt fordon.

– Helkasko med skyddsnivå Omfattande ersätter nästan

allt.

– Förmånskasko med skyddsnivå Standard lämpar sig

utmärkt som skydd för begagnade fordon.

– Delkasko med skyddsnivå Begränsad lämnar kollisionsskador

på ditt eget ansvar.

de vanligaste skadorna

Typiska skador som ersätts från kaskoförsäkringen är kollisioner

med ett annat fordon eller djur, singelolyckor, att

körningen avbrutits, stöld, skadegörelse och brandskador.

toppskydd med toppkasko

Utöver de skador som ersätts från Helkasko ersätter

Kontinuitetsskyddet i Toppkasko kostnader för användning

av ersättande bil, också om körningen avbrutits till följd av

ett tekniskt fel i fordonet.

Om ditt fordon får en stöt när det står parkerat, sjunker

inte din bonus, då ersättningen betalas ut från Parkeringsskyddet

i Toppkasko.

omfattande skydd med helkasko

Utöver de vanligaste skadorna ersätter Helkasko också

bräckage på bilens glasrutor. Inlösningsskyddet garanterar

att du får en rejäl ersättning, om det inte lönar sig att reparera

ditt fordon. Djurskyddet ersätter skador på ditt fordon

utan bonusförluster, om du kolliderar med ett djur.

Begränsad

delkasko

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring Trafikförsäkring


förmånskasko för begagnade fordon

Förmånskasko är en förmånlig grundkaskoförsäkring som

täcker de vanligaste skadorna och innehåller utöver Kollisionsskydd

bl.a. Skadegörelse- och Bilserviceplusskydd.

Förmånskasko beviljas 3 år gamla eller äldre person-, paketoch

husbilar, motorcyklar samt hus- och släpvagnar.

begränsat grundskydd med delkasko

De vanligaste skadorna som ersätts från Delkasko är brand-

och stöldskador, skadegörelse samt kollision med en älg.

Övriga kollisionsskador är på ditt eget ansvar. Bilserviceplus

ersätter mer omfattande än tidigare kostnader till följd

av att körningen avbrutits.

skyddsnivåer och kaskoalternativ

Fordonsförsäkringarnas nya skyddsnivåer inkluderar

trafikförsäkring och den kaskoförsäkring som du valt.

Du kan naturligtvis också köpa endast den obligatoriska

trafikförsäkringen från oss.

Skyddsnivåerna för motorcyklar inkluderar inte Glasskydd

och Keldjursskydd.

Till alla kaskoalternativ kan du välja Tilläggsansvarsskydd

utomlands för att komplettera ditt skydd, om du råkar ut

för en skada t.ex. i Ryssland.

I Toppkasko, Helkasko och Förmånskasko ingår alltid

Finansieringsskydd för finansierade fordon.

kollisionsskydd

Kollisionsskyddet ersätter skador som orsakats av kollision,

utkörning, av att fordonet vält eller av annan yttre, plötslig

och oförutsedd orsak, t.ex. av att en trädgren fallit på

fordonet. Efter utbetalning av ersättning sjunker bonusen.

Skada som orsakats av ett fordon som förblir okänt ersätts

också från Kollisionsskyddet.

Som självrisk för Kollisionsskyddet kan du välja antingen

200 euro eller 500 euro.

kontinuitetsskydd

Kontinuitetsskyddet i Toppkasko ersätter kostnaderna för

användning av ersättande bil och bogsering av fordonet till

närmaste godtagbara reparationsverkstad, om resan har

avbrutits i Finland till följd av att fordonet fått ett fel,

skadats eller kört av vägen eller fordonet har stulits.

Vid användning av ersättande bil ersätts hyran för en bil av

storleksklass C. Ersättningstiden för ersättande bil beror på

skadan och ersättningssättet. Vid skador på motorcyklar

kan vi i stället för ersättning för användning av ersättande

bil betala ut en dagsersättning på 45 euro per dag. Andra

nödvändiga, extra rese- och boendekostnader som orsakats

av att bilresan avbrutits ersätts upp till högst 500 euro. Från

ersättningen görs inte avdrag för självrisk.

Om ingen ersättande bil tas i användning, ersätts trans-

porten av föraren och passagerarna till avrese- eller destinationsorten

och tillbaka till avreseorten.

Rätten till den ersättning för stilleståndstid som betalas ut

med stöd av trafikförsäkringen övergår till If.

Kontinuitetsskyddet gäller utomlands i form av Bilserviceskydd

utomlands.

Kostnader som indirekt ansluter sig till skaderegleringen

eller ska dan, såsom telefonkostnader, inkomstbortfall eller

andra mot svarande kostnader ersätts inte från Kontinuitetsskyddet.

Sådana övriga kostnader är bl.a. kostnader för mat

och dryck, dagtraktamenten och kostnader som orsakats av

skötsel av ärenden.

Ersättning utbetalas inte från Kontinuitetsskyddet, om

bränslet har tagit slut, fordonets nycklar har lämnats kvar

inne i fordonet eller kommit bort eller om fordonet inte

kan startas eller försättas i rörelse på grund av köld, regn

eller någon annan orsak som beror på vädret.

bilserviceplus

Bilserviceplus ersätter bogsering av fordonet till närmaste

reparations verk stad, om körningen avbryts till följd av att

fordonet fått ett fel, skadats eller kört av vägen. Dessutom

ersätts övriga ändamålsenliga extra rese- och boendekostnader

samt andra kostnader som uppkommit till följd

av att körningen avbrutits.

Skyddet ersätter också transport av föraren och passagerarna

till avrese- eller destinationsorten med ändamålsenligt

färdmedel. Dessutom ersätts transportkostnaderna från

destinationsorten tillbaka till avreseorten.

Utöver bogseringskostnaderna ersätts högst 500 euro i

kostnader som uppkommit till följd av att körningen

avbrutits.

Kostnader som indirekt ansluter sig till skaderegleringen

eller ska dan, såsom telefonkostnader, inkomstbortfall eller

andra mot svarande kostnader ersätts inte från Bilserviceplus.

Sådana kostnader är bl.a. kostnader för mat och

dryck, dagtraktamenten och kostnader som orsakats

av skötsel av ärenden.

Från de skador som ersätts från skyddet görs inte avdrag

för självrisk. Bilserviceplus gäller utomlands i form av Bilserviceskydd

utomlands.

Ersättning utbetalas inte från Bilserviceplusskyddet, om

bränslet har tagit slut, fordonets nycklar har lämnats kvar

inne i fordonet eller kommit bort eller om fordonet inte

kan startas eller försättas i rörelse på grund av köld, regn

eller någon annan orsak som beror på vädret.

If Fordonsförsäkring

7


inlösningsskydd

Inlösningsskyddet garanterar att du får en rejäl ersättning,

om det inte lönar sig att reparera ditt fordon.

Ersättning till nyvärde

Fordonet löses in till det kontanta försäljningspriset för

ett nytt likadant fordon vid tidpunkten för skadan eller när

ett sådant senast har funnits till salu, om

– högst 3 år har förflutit sedan fordonet registrerades

första gången

– fordonet har körts högst 60 000 km

– reparationskostnaderna uppskattats till över 50 % av det

kontakta försäljningspriset för ett nytt likadant fordon

vid tidpunkten för skadan eller när ett sådant fordon

senast fanns till salu.

Dessutom förutsätter vi att fordonet ända från den första

registreringen har varit endast i försäkringstagarens ägo

eller besittning eller att försäkringstagaren har skaffat fordonet

från en auktoriserad återförsäljare för ifrågavarande

bilmärke, hos vilken fordonet sedan nytt har använts som

demonstrationsbil eller tjänstebil. Självrisken är den fastställda

självrisken för respektive skadefall.

Gängse pris + 30 % i ersättning

Om ovannämnda förutsättningar inte upp fylls, inlöses

fordonet till det gängse pris fordonet hade omedelbart före

skadan förhöjt med 30 %, förutsatt att de uppskattade

reparationskostnaderna är mer än 60 % av fordonets gängse

pris.

I ersättning utbetalas högst det kontanta försäljningspriset

för ett nytt likadant fordon vid tidpunkten för skadan eller

då ett sådant fordon senast funnits till salu. Om fordonet

har skaffats begag nat, ersätts emellertid högst fordonets

gängse pris vid anskaffnings tidpunkten.

glasskydd

Glasskyddet ersätter skada till följd av ett direkt slag mot

bilens vindruta, sidoruta eller bakruta.

Ingen självrisk dras av, om rutan repareras. Om rutan byts

ut, avdras från ersättningen 200 euro i självrisk. Utbetalning

av ersättning från Glasskyddet medför ingen bonusförlust.

Glasskyddet ersätter inte skador som orsakats av slitage,

temperaturförändring eller inre spänning i glaset eller som

inte inverkar på bilens trafiksäkerhet.

stöldskydd

Stöldskyddet ersätter skador som orsakats av stöld av

fordonet eller en del av det, olovligt brukande eller försök

till dessa. Fordonet och dess utrustning ska hållas låsta eller

i låst förvaringsutrymme. Självrisken är 200 euro.

brandskydd

Brandskyddet ersätter brandskada som orsakats av blixtnedslag

och eld som kommit lös. Självrisken är 200 euro.

8 If Fordonsförsäkring

skadegörelseskydd

Försäkringen ersätter skada som orsakats fordonet av uppsåtlig

skadegörelse. Skadegörelseskyddet ersätter inte

skador som orsakats med ett annat fordon. Skadegörelse

som tillfogats fordonets inredning ersätts, om fordonet vid

tidpunkten för stölden varit låst eller förvarats i låst eller

bevakat förvaringsutrymme. Självrisken är 200 euro.

älgskydd

Älgskyddet ersätter skada som direkt orsakats av kollision

med en älg, ren eller ett annat hjortdjur. Självrisken är

200 euro. Skada som uppkommit vid väjning för hjortdjur

ersätts från Kollisionsskyddet.

djurskydd

Djurskyddet ersätter skada som direkt orsakats av kollision

med ett djur. Självrisken är 200 euro. Skada som uppkommit

vid väjning för djur ersätts från Kollisionsskyddet.

parkeringsskydd

Parkeringsskyddet ersätter sakskada som beror på att ett

annat motorfordon har kolliderat med ditt parkerade

fordon. För att ersättning ska betalas ut förutsätts det att

det skadevållande fordonet inte är känt och att händelsetiden

och -platsen tillförlitligt har utretts för If. Självrisken

är 200 euro. Ersättningen sänker inte bonusen.

rättsskydd

Rättsskyddet ersätter dina nödvändiga och skäliga advokat-

och rättegångskostnader i tviste- och brottmål som hänför

sig till ägande, framförande och innehav av fordonet och

som direkt kan hänskjutas till prövning av tingsrätt.

Försäkrade är fordonets ägare, innehavare och förare, var

och en i denna egenskap. Maximiersättningen är 8 500 euro

per skadefall och självrisken är 20 % av kostnaderna, dock

minst 200 euro.

I sådana fall där du gjort dig skyldig till en uppsåtlig

gärning eller grov ovarsamhet, kan du inte få ersättning

från försäkringen.

Närmare information om begränsningarna finns i Rättsskyddsvillkoren

för fordon.

ansvarsförsäkringsskydd utomlands

Ansvarsförsäkringsskydden utomlands gäller på resor som

varar högst 45 dygn utan avbrott i sådana Green Card-

länder som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

(EES). Ansvarsförsäkringsskydden utomlands

gäller inte i Iran.

Ansvarsskydd utomlands

I alla våra kaskoförsäkringar ingår Ansvarsskydd utomlands,

som ger grundskydd utomlands, bland annat för den

som kör i Ryssland i sådana trafikskador där det försäkrade

fordonets förare själv är ansvarig gentemot utomstående.


Maximiersättningen vid personskador är 100 000 euro och

vid sakskador 50 000 euro. Självrisken är 500 euro.

Tilläggsansvarsskydd utomlands

Tilläggsansvarsskydd utomlands kan fogas till alla kaskoförsäkringar.

Hör dig för hos If. Från skyddet utbetalas

ersättning till

– det försäkrade fordonets passagerare samt

– utomstående till den del som ersättningen överstiger

maximiersättningen i Ansvarsskyddet utomlands.

Maximiersättningen är vid personskador 500 000 euro

och vid sakskador 250 000 euro. Självrisken är 500 euro.

Om ersättning betalas ut från båda skydden, avdras självrisken

endast en gång.

finansieringsskydd

Från Finansieringsskyddet utbetalas ersättning till fordringsägare

för fordran som grundar sig på avbetalningskontrakt

och som inte förfallit till betalning eller för låneandel

som inte betalats vid tidpunkten för skadan, samt i

fråga om gällande leasingavtal ersättning till uthyraren, om

ersättningen på grund av t.ex. försummelse av säkerhetsföreskrifter

förvägras eller sänks.

naturfenomenskydd

Naturfenomenskyddet ersätter plötslig och oförutsedd

skada på din bil till följd av att

– bilens lackering skadats av hagel

– en gren eller ett träd fallit på bilen

– bilen skadats på grund av översvämning när den stått

parkerad.

Självrisken är 200 euro. Ersättningen sänker inte bonusen.

Skada som orsakas av översvämning vid körning på väg

eller område som är under vatten ersätts inte.

keldjursskydd

Från Keldjursskyddet utbetalas ersättning, om familjens

hund eller katt varit passagerare i ditt fordon och i samband

med en trafikolycka

– ådragit sig en fysisk skada som kräver veterinärvård

– avlidit till följd av de skador som den ådragit sig

– på grund av skadorna måste avlivas på veterinärs ordination

eller

– blivit skrämd och rymt från olycksplatsen och därefter

inte hittats inom tre månader från olycksfallet.

Maximiersättningen för veterinärkostnader är sammanlagt

1 700 euro. Om keldjuret avlider eller försvinner utbetalas

ersättning enligt följande: rashund 800 euro och blandrashund

400 euro, raskatt 650 euro och bondkatt 150 euro.

Från ersättningen görs inte avdrag för självrisk och ersättningen

sänker inte bonusen.

personskydd

Personskyddet kompletterar det skydd som den lagstadgade

trafikförsäkringen ger. Ersättning betalas ut från Personskyddet,

om personen i en trafikolycka har

– ådragit sig en fysisk skada eller avlidit i egenskap av

förare eller passagerare i det försäkrade fordonet

– ådragit sig en fysisk skada eller avlidit efter att oavsiktligt

ha blivit överkörd av det försäkrade fordonet, då det

framförts av en nära släkting.

Försäkrade är alla personer som vid var tid befinner sig i

det försäkrade fordonet.

I händelse av dödsfall är ersättningsbeloppet 20 000 euro.

Ersättningen betalas ut till den avlidna personens dödsbo.

Tilläggsersättningen för tillfälligt men är 500–15 000 euro

beroende på skadans svårighetsgrad. För försäkrade under

18 år utbetalas ersättningen till dubbelt belopp. Ersättning

utbetalas inte för lindriga skador, t.ex. skråmor, blåmärken

och vrickningar.

Från ersättningen görs inte avdrag för självrisk och ersättningen

sänker inte bonusen.

Personskyddet och Naturfenomenskyddet ingår endast i

märkesförsäkringarna.

Välj behändiga If eFaktura

som betalningssätt.

Mer information if.fi

If Fordonsförsäkring

9


tilläggsskydd och förmåner i

märkesförsäkringen

If erbjuder vissa bilmärken marknadens mest omfattande

märkesspecifika försäkringar och olika förmåner i samband

med tjänster.

skyddsnivåer och kaskoalternativ för märkesförsäkringar

Naturfenomenskydd

Parkeringsskydd

Glasskydd

Inlösningsskydd

Kollisionsskydd

Kontinuitetsskydd

Stöldskydd

OmfattandePlus

toppkasko

Skadegörelseskydd

Djurskydd

Brandskydd

Ansvarsskydd utomlands

Rättsskydd

Keldjursskydd

Trafikförsäkring

10 If Fordonsförsäkring

helkasko

Personskydd Personskydd

Omfattande

Naturfenomenskydd

Parkeringsskydd

Glasskydd

Inlösningsskydd

Kollisionsskydd

Bilserviceplusskydd

Stöldskydd

Skadegörelseskydd

Djurskydd

Brandskydd

Ansvarsskydd utomlands

Rättsskydd

Keldjursskydd

Trafikförsäkring

Standard

Förmånskasko för minst

3 år gammal bil

förmånskasko

Naturfenomenskydd

Parkeringsskydd

Kollisionsskydd

delkasko

Bilserviceplusskydd Bilserviceplusskydd

Stöldskydd Stöldskydd

Skadegörelseskydd Skadegörelseskydd

Djurskydd Djurskydd

Brandskydd Brandskydd

Ansvarsskydd utomlands Ansvarsskydd utomlands

Rättsskydd Rättsskydd

Reparationerna görs alltid vid auktoriserade märkesverkstäder med originalreservdelar

+ fordonets ursprungliga utrustning ingår i försäkringen.

Märkesspecifika telefonnummer till försäkrings- och ersättningstjänsten.

Hur fastställs försäkringens pris?

Personskydd

premien för kaskoförsäkringen

På kaskoförsäkringens premie inverkar bland annat följande

faktorer:

– försäkringens omfattning

– fordonets märke, modell och egenskaper

– cylindervolym

– fordonets ålder

– egenmassa och effekt

– nyanskaffningspris

– innehavarens ålder och hemadress

– självriskens storlek

– bonusen

– eventuell avställning

If Helhetskundens förmåner, If Flerbilsförmån

– premieskatten.

Skador repareras endast vid auktoriserade märkesverkstäder

och med originalreservdelar.

Försäkringsobjekt är bilen och all i bilen installerad märkesspecifik

tillvalsutrustning i original.

Begränsad

Keldjursskydd Keldjursskydd

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring Trafikförsäkring Trafikförsäkring

Märkesspecifika telefonnummer

till försäkrings-

och ersättningstjänsten.

fastställande av bonus

Du får genast fulla 70 % bonus på Toppkasko, Helkasko

och Förmånskasko. För att få full bonus ska du ha din

trafikförsäkring hos oss.

Bonusen sjunker med 20 % efter att ersättning betalats ut

från Kollisionsskyddet. Bonusen sjunker inte vid skador där

en hagelskur eller storm har orsakat skador på fordonet

eller ett parkerat fordon har skadats till följd av plötslig

höjning av vattenståndet.

Bonusen ökar med 10 % för varje sådan försäkrings -

period under vilken du kör utan ersättningsgilla skador

och fordonet har varit försäkrat med Kollisionsskyddet

– motorcykel: minst 90 dagar

– övriga fordon: minst 140 dagar.


avställning

Fordonet får inte användas under den tid som du anmält

att det är ur trafi k.

bilar

Du får återbäring på premien för Kollisionsskyddet om du

gjort registeranmälan om avställning av din bil till fordonsregistret.

Kollisionsskyddet gäller inte under avställningen,

med undantag av sådana sakskador som omfattas av

Kollisionsskyddet och som plötsligt och oförutsett orsakas

av ett yttre naturfenomen. Övriga skydd som du valt till

kaskoförsäkringen är däremot i kraft.

motorcyklar

I en åretruntförsäkring behöver du inte anmäla när du

använder din motorcykel eller när den är ur trafi k. Ditt försäkringsskydd

gäller hela tiden och på premien ges ingen

återbäring för den tid motorcykeln inte används.

Premien per månad för en kaskoförsäkring med

premiesättning enligt årstid

20 %

18 %

16 %

14 %

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 % %

januari

februari

mars

april

maj

juni

juli

augusti

september

oktober

november

december

För motorcyklar kan du fortfarande välja en försäkring där

du på förhand anmäler avställningen till If. Du får återbäring

på premien för Kollisionsskyddet, om motorcykeln

är avställd i minst 30 dygn utan avbrott. Kollisionsskyddet

gäller inte under avställningen, med undantag av sådana

sakskador som omfattas av Kollisionsskyddet och som

plötsligt och oförutsett orsakas av ett yttre naturfenomen.

Övriga skydd som du valt till kaskoförsäkringen är däremot

i kraft.

skadehantering som den

borde vara

Om olyckan är framme, logga in på If Foldern – vi tar

upp ditt ärende till handläggning med en gång. I över

hälften av fallen kan vi ge ersättningsbeslutet inom

ett dygn. Du kan logga in på If Foldern med dina

personliga bankkoder eller med ett mobilcertifi kat.

Ingen ersättning, varför?

begränsningar

Kaskoförsäkringen ersätter skador i enlighet med de skydd

som valts till försäkringen. Försäkringen har emellertid

begränsats så att vissa typer av skadefall alltid står utanför

försäkringens ersättningsområde. Kaskoförsäkringen

ersätter t.ex. inte följande skador:

– inre skador på bilen, såsom

- skador som beror på ett tekniskt fel eller bristfällig

olje- eller kylvätskecirkulation

- planerings-, konstruktions- eller tillverkningsfel som

uppstått vid tillverkningen av fordonet, materialfel

eller skador som uppstått vid reparation och som

beror på arbete eller delar

- långsamt uppkommande skador, såsom slitage,

frätning och korrosion

– skador som uppstått i samband med användning när det

är förutsägbart att risken för skada ökar, t.ex.

- vid körning på väg som är under vatten

- vid körning på is utanför godkända vintervägar

- vid deltagande i hastighetstävling eller träning inför

sådan tävling.

Försäkringen ersätter bl.a. inte heller

– minskning i fordonets värde

– separata ändrings- och förbättringsarbeten som utförts

i samband med reparation

– kostnader, som beror på strejk eller arbetsinställelse

– kostnader som indirekt hänför sig till skadan, såsom

telefon- och resekostnader samt inkomstbortfall

– slitage som uppstått vid normal användning i samband

med skadefallet

– bilskatt eller andra avgifter av skattenatur som

ankommer på kunden att betala.

inverkan av personers förfarande

Personers förfarande kan också medföra att ersättningen

nedsätts eller förvägras.

I de allmänna avtalsvillkoren fi nns separata bestämmelser

om hur brister vid uppgörandet och ikrafthållandet av

försäkringen, vid avvärjning av skada eller vid ansökan

om ersättning inverkar på ersättningen.

Kaskoförsäkringen ersätter inte skada som har orsakats

uppsåtligen, av grov oaktsamhet eller i samband med att

fordonet hanterats under påverkan av alkohol eller andra

droger.

Vårdslöshet vid underhåll, förvaring eller användning av

fordonet kan också medföra att ersättningen förvägras eller

nedsätts.

De säkerhetsföreskrifter som getts ska iakttas. Om säkerhetsföreskrifterna

försummas, kan det leda till att ersättningen

nedsätts eller att ingen ersättning betalas ut. I

försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet redogörs mer

ingående för ersättningsbegränsningarna.

If Fordonsförsäkring

11


Följ säkerhetsföreskrifterna

handling skapar trygghet

Lika viktigt som ett välskött försäkringsskydd

är förebyggandet av skador. Att vara

omsorgsfull och försiktig kostar ingenting

och de pengar som använts till säkerhetsanordningar och

-utrustning är aldrig en onödig investering. Kom ihåg att

bilen inte är någon plats för förvaring av värdeföremål!

Lämna aldrig dina saker synliga i bilen.

förvaring av fordonet och nycklarna

Fordonet och fordonets nycklar ska förvaras väl och hållas

un der uppsikt. För att förhindra stöldskada får nycklarna

till fordonet och dess förvaringsplats inte förvaras på synligt

ställe eller på ett sådant olåst ställe där en utomstående på

förhand vet eller kan anta att nycklarna för varas. Fordonets

nycklar får inte förvaras i fordonet eller på fordonets förvaringsplats.

I gemensamma utrymmen ska fordonet och dess utrustning,

t.ex. däck, hållas inlåsta. Fordonet får inte heller

lämnas på en sådan plats där det efter att ha stått en tid drar

till sig brottslingars uppmärksamhet.

håll ditt fordon i gott skick

Fordonet ska underhållas och utrustas och brandsäkerheten

ombesörjas på ett ändamålsenligt sätt. Om fordonet repareras

genom svetsning, ska beklädningen och andra antändliga

konstruktioner demonteras från ett till räck ligt stort

område. Reparationsplatsen ska vid behov förses med

förstahands släckningsutrustning och bevakas såväl under

som efter arbetet.

För uppvärmning av motor, kraftöverföringssystem eller

andra delar eller som värmesystem i fordonet får utöver

standardutrustning endast sådana anordningar användas

som enligt tillverkaren är avsedda att användas i fordon.

användning av fordonet

Fordonet ska användas och handskas med varsamhet i

enlighet med anvisningar och föreskrifter. Föraren ska ha av

myndigheterna beviljat giltigt körkort eller rätt att framföra

fordonet med stöd av ålder. Du får inte köra fordonet, om

du är sjuk eller trött.

kontrollera att ditt fordon är

i skick och rätt utrustat innan du

ger dig ut på vägarna.

En reflexväst vid en mörk vägkant syns på

250 meters håll. Säkerhetsutrustning från

adressen if.f i /turvakauppa.

12 If Fordonsförsäkring

Hur ska du gå till väga om olyckan

är framme?

Försök alltid förhindra skador på förhand genom

att köra försiktigt och med eftertanke. Förvara ditt

fordon om möjligt endast på en bevakad eller låst

plats.

Om olyckan ändå är framme, handla enligt följande

instruktioner:

trafikolycka eller annan skada som

drabbar fordonet

– Se till att de skadade får första hjälpen och ordna

sjuktransport.

– Förhindra uppkomsten av ytterligare skador.

– Varna den övriga trafiken genom att placera ut

varningstrianglar.

– Ordna vid behov med bevakning.

– Tillkalla polisen, om personskador uppstått.

– Se till att de skadade uppsöker en hälsovårdscentral för

att få sina skador undersökta.

om motparten är skyldig till kollisionen

– Anteckna det andra fordonets registernummer samt

ägarens, innehavarens och förarens namn, adress och

telefonnummer, försäkringsbolag, eventuella vittnens

namn, adress och telefonnummer.

– Gör en skadeanmälan tillsammans med motparten och

vidarebefordra den till motpartens försäkringsbolag.

– Se till att ditt skadade fordon förs till en skade-

inspektionsstation eller en reparationsverkstad.

– Meddela också verkstaden motpartens uppgifter och

försäkringsbolag med tanke på skadeinspektionen.

om du själv är skyldig

– Gör skadeanmälan i din elektroniska If Folder på

adressen if.fi. Då sparas skadeanmälan i foldern och

du kan ta fram den senare.

– Kontakta vid behov Bilersättningstjänsten på numret

010 19 18 18.

om det är oklart vem som är skyldig

– Tillkalla polisen till platsen.

– Förhindra att utomstående förstör spåren efter olycksfallet.

– Anteckna det andra fordonets registernummer, namnet

på ägaren, innehavaren och föraren samt eventuella

vittnen.

– Gör skadeanmälan på nätet på adressen if.fi innan du för

fordonet till verkstaden. Du gör skadeanmälan enklast i

din If Folder och har då tillgång till förhandsifyllda

blanketter med dina egna personuppgifter.

– Vi kontaktar dig antingen per telefon eller per e-post

och ger dig råd i ditt skadeärende. Vi anvisar dig till

närmaste reparationsverkstad som vi samarbetar med

och som också sköter skadeinspektionen av ditt fordon.


obs!

Fordonet får inte lämnas på skadeplatsen utan bevakning.

Reparationen av fordonet får inte påbörjas förrän ditt

fordon har inspekterats.

brandskada på fordonet

– Rädda passagerarna och förhindra att ytterligare skador

uppstår.

– Inled släckningsåtgärder och larma polisen samt vid

behov även brandkåren till platsen.

– Kontakta utan dröjsmål Bilersättningstjänsten på

numret 010 19 18 18.

– Vi ger dig råd i ditt skadeärende och anvisar dig till

närmaste reparationsverkstad som vi samarbetar med

och som också sköter skadeinspektionen av ditt fordon.

stöld eller försök till stöld av

fordonet eller dess utrustning,

skadegörelse

– Meddela polisen.

– Kontakta utan dröjsmål Bilersättningstjänsten på

numret 010 19 18 18. Vi ger dig råd i ditt skadeärende

och anvisar dig till närmaste reparationsverkstad som

vi samarbetar med och som också sköter skade-

inspektionen av ditt fordon.

– Gör upp en utredning av värdet på den stulna utrustningen

(inköpskvitton, garantiintyg).

avbrott i resa

– Om ditt fordon har gått sönder på resan eller fått ett

tekniskt fel, kontakta If på numret 010 19 18 18 innan

du beställer bärgningsbil. Du når oss dygnet runt.

– Lämna inte fordonet på skadeplatsen utan bevakning.

– Fortsätt din färd med ändamålsenligt färdmedel.

Maximiersättningen för kostnader för att fortsätta en

resa som avbrutits och för andra extra kostnader är i

Bilserviceplusskyddet och Kontinuitetsskyddet 500 euro.

– Spara räkningarna på alla kostnader som uppstått till

följd av att resan avbrutits.

rättsskyddsskada

Om du vill använda rättsskyddsförsäkringen, ska du skriftligen

anmäla försäkringsfallet till försäkringsbolaget redan

innan du vänder dig till en jurist eller omedelbart därefter.

När du gjort anmälan får du ett skriftligt ersättningsbeslut.

Den person som handhar ditt ärende ska vara advokat eller

annat ombud som avlagt examen för domarämbete.

Om den allmänna åklagarens åtal i sin helhet förkastats

med domstolsbeslut, utbetalas ingen ersättning, eftersom

ersättning för kostnaderna då ska krävas ur statliga medel.

Vad ersätter kaskoförsäkringen

och hur?

ersättningsgrunder

Kaskoförsäkringen ersätter i första hand reparationskostnaderna

för ditt fordon eller motsvarande belopp.

Ditt fordon jämte utrustning kan också lösas in till gängse

pris, om det inte går att reparera till skäliga kostnader. Med

gängse pris avses det kontanta pris som kan fås för motorfordonet

vid tidpunkten för skadan. Då det gängse priset

fastställs beaktas marknadssituationen och fordonets individuella

skick. För inlösning till nyvärde eller ersättning till

gängse pris + 30 %, som utbetalas med stöd av det separata

Inlösningsskyddet, redogörs i punkten Skyddsnivåer och

kaskoalternativ. If har också rätt att skaffa ett motsvarande

fordon i stället för det skadade fordonet eller att utse

anskaffningsplatsen. Ersättningsbestämmelserna utreds i

samband med respektive skydd, med undantag av sak-

skador.

självrisk

Med självrisken kan du påverka priset på försäkringen.

Omsorgsfullhet reducerar skadorna, självrisken sänker

premierna. Självrisken anger det belopp som dras av från

ersättningen för en enskild skada.

Som självrisk vid kollisionsskador kan du välja antingen

200 euro eller 500 euro.

För övriga självrisker redogörs i samband med presentationen

av skydden.

Gör skadeanmälan i din elektroniska

If Folder på adressen if.fi

För att förebygga försäkringsbrottslighet överlämnas uppgifter

om skador till försäkringsbolagens gemensamma

datasystem, varifrån försäkringsbolagen i samband med

ersättningshandläggningen kan kontrollera skador som

anmälts till andra försäkringsbolag.

If Fordonsförsäkring

13


Det lönar sig att samla sina

försäkringar

som helhetskund hos oss

– Får du på If Rabattstegen upp till 14 % rabatt på

premierna för ditt If Avtal, för organisationskunder är

rabatten hela 15 %. För våra unga kunder under

27 år räcker det med en försäkring för att komma

upp på rabattstegen.

– Samlar du för skadefria år If Självriskförmån upp till

160 euro.

Läs mer om våra förmåner för Helhetskunder på

adressen if.fi eller ring numret 010 19 19 20.

8 %

3 Helhets-

kundförsäkringar

10 %

4 Helhets-

kundförsäkringar

14 If Fordonsförsäkring

12 %

5 Helhets-

kundförsäk-

ringar

14 %

6 eller fler

Helhetskundförsäkringar

Av fordonsförsäkringarna räknas som Helhetskundförsäkringar:

If Trafikförsäkring, Helkasko eller Förmånskasko för person-, hus-,

paket- och lastbilar, bussar, motorcyklar och snöskotrar samt

Toppkasko för person-, paket- och husbilar samt motorcyklar.


närmare information får du via

internet, per telefon och av de

lokala if specialisterna

if.fi

Försäkringstjänst:

010 19 19 20 må–fr kl. 8–20

Den elektroniska If Foldern på adressen if.fi

Ersättningstjänst och skadeanmälningar:

010 19 18 18

Den elektroniska If Foldern på adressen if.fi

If Nödjour i brådskande fall:

0800 1 3800

Avgiftsfri skyddskartläggning ger stabil grund

I den avgiftsfria skyddskartläggningen sammanställer

vi ett lämpligt och heltäckande försäkringspaket för

dig och din familj.

Vid samtal till våra nummer som börjar med 010 19 debiteras för

samtal från det fasta nätet i hemlandet endast lokalnätsavgiften

(lna) och för samtal från mobiltelefon den mobilsamtalsavgift som

den egna operatören debiterar (msa). Vid samtal till de nummer som

börjar med 010 51 debiteras samtalsavgiften för företagsnummer.

Läs mer på adressen if.fi.

If Skadeförsäkringsbolag Ab

Registrerad hemort Helsingfors

PB 4, 00025 IF

FO-nummer 1614120-3

Börja använda den elektroniska

If Foldern och Pappersfria

Tjänsten på adressen if.fi

Du sparar tid och skonar

naturen.

441 624

61773 6/2013

More magazines by this user
Similar magazines