11.09.2013 Views

Toyota och miljön

Toyota och miljön

Toyota och miljön

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Toyota</strong> <strong>och</strong> <strong>miljön</strong>


2<br />

<strong>Toyota</strong> i Europa<br />

INNEHÅLL<br />

Idag för MOrgONdagEN .................................3<br />

VÅrT MÅL: NOLLUTSLÄPP ...................................4<br />

Tre huvudutmaningar<br />

<strong>Toyota</strong>s strategi<br />

TOyOTaS LöSNINgar Idag ................................6<br />

Hybridbilar<br />

Historien om (<strong>Toyota</strong>) Hybrid Synergy drive<br />

Hur fungerar <strong>Toyota</strong>s hybrider?<br />

Prius Plug-in Hybrid<br />

Bensinmotorer<br />

dieselmotorer<br />

Elbilar<br />

TOyOTaS LöSNINgar<br />

för MOrgONdagEN .............................................. 12<br />

Hybrid, vårt första teknikval<br />

Biobränslen<br />

Elbilar<br />

Bränslecellsbilar/vätgasbilar<br />

HÅLLBar MOBILITET ................................................ 15<br />

<strong>Toyota</strong> tar ett helhetsperspektiv<br />

Hållbar produktion<br />

Hållbara återförsäljare<br />

Minska, återanvända, återvinna<br />

redo för ett nytt liv<br />

dITT BIdrag rÄKNaS ............................................. 19<br />

Ekokörning<br />

<strong>Toyota</strong> har som en av världens ledande biltillverkare varit verksam i Europa sedan början av 1960-talet. Vi har investerat<br />

över 7 miljarder euro i Europa sedan 1990 <strong>och</strong> har för närvarande cirka 93 400 medarbetare – direktanställda <strong>och</strong> via<br />

återförsäljare. <strong>Toyota</strong> Motor Europe (TME) har huvudkontor i Bryssel <strong>och</strong> stöds av 30 nationella marknadsförings- <strong>och</strong><br />

försäljningsbolag (s.k. NMSC) i 56 länder. Sammanlagt finns i Europa cirka 3 000 återförsäljare av <strong>Toyota</strong> <strong>och</strong> Lexus.<br />

Under 2011 sålde vi 822 386 bilar i Europa.<br />

Svensk utgåva 2012/02


IDAG<br />

FÖR MORGONDAGEN<br />

INNEHÅLL<br />

DET FINNS ALLTID UTRYMME FÖR<br />

FÖRBÄTTRINGAR<br />

Vi på <strong>Toyota</strong> lever efter vår övertygelse om att<br />

ingenting kan bli så bra att det inte kan förbättras.<br />

Kort sagt: Det finns alltid utrymme för förbättringar.<br />

Den samlade visdomen från årtionden av ständiga<br />

förbättringar <strong>och</strong> nya <strong>Toyota</strong>-innovationer har blivit<br />

våra värderingar. Vi kallar det The <strong>Toyota</strong> Way.<br />

TOyOTaS gLOBaLa VISION:<br />

HÅLLBar MOBILITET<br />

<strong>Toyota</strong> kommer att fortsätta sin strävan med att<br />

utveckla den ultimata miljöbilen <strong>och</strong> bidra till en<br />

hållbar mobilitet. För att nå ända fram har<br />

<strong>Toyota</strong> realiserat en omfattande miljöstrategi<br />

som baseras på produkters <strong>och</strong> aktiviteters<br />

hela livscykel.<br />

Vi kommer att fortsätta vårt engagemang i<br />

utvecklingen av den ultimata miljöbilen parallellt<br />

med vårt åtagande om att leverera rätt bil på<br />

rätt plats vid rätt tillfälle.<br />

Med över 4 miljoner hybridbilar redan levererade,<br />

är vi övertygade om att Hybrid Synergy<br />

Drive är kärntekniken för att utveckla miljöanpassade<br />

fordon. <strong>Toyota</strong>s målsättning är därför<br />

en progressiv omställning med fokus på<br />

bensinhybridbilar.<br />

Vår strategi för att nå vår vision om nollutsläpp<br />

<strong>och</strong> hållbar mobilitet till år 2050 är:<br />

1. Att göra hybriderna ännu mer populära,<br />

med bredare utbud, inklusive Plug-in Hybrid.<br />

2. Att genom energieffektiva bilar med bästa<br />

bränsleekonomi minska utsläppen.<br />

3. Att minska energiförbrukning <strong>och</strong> utsläpp i<br />

alla våra anläggningar.<br />

4. Att verka för bättre luftkvalitet i all vår<br />

verksamhet.<br />

3


VÅRt MÅL:<br />

4<br />

NOLLutsLäpp<br />

Medan världen har diskuterat helt eldrivna bilar<br />

har <strong>Toyota</strong> satt fyra miljoner hybrider på vägarna.<br />

<strong>Toyota</strong> strävar efter att minska alla typer av<br />

utsläpp från våra fordon. Vårt mål är nollutsläpp<br />

<strong>och</strong> en hållbar mobilitet.<br />

Europeiska CO 2 -utsläpp per bransch<br />

Oljeraffinering<br />

TRE hUvUDUTMANINGAR<br />

På vägen mot hållbar mobilitet, finns tre utmaningar<br />

som måste klaras av:<br />

• Att använda flera olika energikällor <strong>och</strong> minska<br />

beroendet av fossila bränslen<br />

• Att minska CO 2 -utsläppen <strong>och</strong> bidra till att<br />

stoppa/minska den globala uppvärmningen<br />

(1) EURO VI-normerna 2014<br />

Övrigt<br />

Handel/<br />

institutioner<br />

Bostäder<br />

4%<br />

5%<br />

9%<br />

12%<br />

Didier Leroy, President <strong>och</strong> VD,<br />

<strong>Toyota</strong> Motor Europe<br />

Koldioxid (CO 2 ) utgör ett av de huvudsakliga<br />

utsläppen från förbränningsmotorer. Även om<br />

transportindustrin bara delvis är ansvarig för<br />

utsläppen krävs snabba åtgärder för att minska<br />

CO 2 -utsläppen <strong>och</strong> stoppa den globala uppvärmningen.<br />

CO 2 är dock inte det enda skadliga utsläppet<br />

från fossildrivna transporter. Även partikelföroreningar<br />

(PM) <strong>och</strong> kväveoxider (NOx) är ämnen<br />

som bildar skadliga ozonföroreningar <strong>och</strong><br />

därmed försämrar kvaliteten på vår luft vilket i sin<br />

tur bland annat kan orsaka svåra andnings-<br />

sjukdomar.<br />

30%<br />

24%<br />

Elektricitet <strong>och</strong><br />

värmeproduktion<br />

Transport (50 % från<br />

vägtransporter)<br />

16% Tillverkning<br />

Källa: EA Worldstatistics 2009/2011 edt.<br />

• Att förbättra luftkvaliteten <strong>och</strong> i första hand<br />

minska partikel- <strong>och</strong> NOx-utsläpp. (Våra ben-<br />

sinhybrider är redan mer än tio gånger renare<br />

än kraven för nästa generations dieselmotorer<br />

enligt Euro VI (1) .)


ToYoTAS STRATEGI<br />

• Öka vårt utbud av hybridfordon <strong>och</strong> lansera tio<br />

nya modeller under perioden 2011–2013 samt<br />

introducera Plug-in-hybrider på marknaden<br />

2012.<br />

<strong>Toyota</strong> ser hybrider som 2000-talets dominerande<br />

drivlineteknik.<br />

Bensin,<br />

diesel<br />

Masato Katsumata, Senior Vice-President,<br />

FoU, <strong>Toyota</strong> Motor Europe<br />

Hållbar mobilitet<br />

• Fortsätta utveckla effektiva bensinmotorer <strong>och</strong><br />

dieselmotorer med lägre utsläpp än dagens.<br />

• Introducera elbilar för kortare resor, främst i<br />

stadsmiljö.<br />

Mångfald av bränslen CO 2 reducering Luftkvalitet<br />

Gasformiga<br />

bränslen<br />

Biodrivmedel<br />

syntetiska<br />

bränslen<br />

Rätt bil, Rätt plats, Rätt tillfälle<br />

El<br />

Vätgas<br />

5


tOyOtAs LÖsNINGAR<br />

6<br />

I DAG<br />

När det gäller nya gröna tekniker rör vi oss framåt på alla fronter.<br />

Michel Gardel, Vice-President Communication, External and Environmental Affairs, <strong>Toyota</strong> Motor Europe<br />

hYBRIDBILAR<br />

Prius 1997<br />

Utökat modellsortiment...<br />

I <strong>och</strong> med succén med Prius <strong>och</strong> den ökade<br />

efterfrågan på hybrider utvidgar <strong>Toyota</strong> sin<br />

hybridteknik till de ledande <strong>Toyota</strong>- <strong>och</strong> Lexusmodellerna<br />

i Europa. Auris HSD <strong>och</strong> Lexus CT<br />

200h finns redan på vägarna.<br />

Yaris HSD, Prius+ <strong>och</strong> Prius<br />

Plug-in Hybrid är bland de tio nya<br />

eller helt omarbetade hybridmodeller<br />

som lanseras under 2012.<br />

…med kontinuerlig teknikutveckling<br />

Den tredje generationen Prius som lanserades<br />

2009 satte en ny standard för bränsleeffektivitet<br />

<strong>och</strong> körprestanda – endast 3,9 l/100 km med ett<br />

CO 2 -utsläpp på 89 g/km. Det innebär världsrekord<br />

i det här segmentet. Prius utsläpp av NOx<br />

<strong>och</strong> partiklar är redan idag betydligt lägre än de<br />

kommande EURO VI-normerna (1) . Vidare har<br />

Lexus CT 200h introducerats, med ännu lägre<br />

CO 2 -utsläpp (87 g/km) <strong>och</strong> bränsleförbrukning<br />

(3,8 l/100 km).<br />

Prius: hybridpionjären<br />

När vi 1997 lanserade <strong>Toyota</strong> Prius i Japan var<br />

det världens första serietillverkade hybridfordon.<br />

I dag är Prius, med över 2,9 miljoner sålda<br />

bilar, den överlägset mest populära hybridbilen<br />

på vägarna – detta trots att det numera finns<br />

konkurrerande modeller från andra bilmärken<br />

på marknaden. Totalt har <strong>Toyota</strong> sålt mer än<br />

4 miljoner <strong>Toyota</strong>- <strong>och</strong> Lexus-bilar med hybridteknik.<br />

Varför är <strong>Toyota</strong>s hybrider så populära?<br />

Först <strong>och</strong> främst tack vare miljöfördelarna: lägre<br />

bränsleförbrukning <strong>och</strong> lägre utsläpp. Men<br />

kunderna uppskattar också kvaliteten <strong>och</strong><br />

driftsäkerheten hos <strong>Toyota</strong>s hybrider, de låga<br />

ägandekostnaderna – i synnerhet bensinkostnaderna<br />

– <strong>och</strong> den överlägsna körupplevelsen.<br />

Framifrån: Prius, Prius+, Prius Plug-in Hybrid<br />

Historien om Lexus Hybrid Drive<br />

Lexus införde hybridtekniken i RX 400h i maj<br />

2005. Sedan dess har Lexus GS 450h, LS 600h,<br />

RX 450h <strong>och</strong> den nya premiumkompakta CT<br />

200h lanserats <strong>och</strong> fått många lovord. Lexus<br />

Hybrid Drive (LHD) kombinerar en bensinmotor<br />

(4-cylindrig, V6 eller V8) med en eller två elmotorer<br />

med hög effekt. Det ger prestanda som kan<br />

konkurrera med större bensinmotorer. Lexus<br />

hybridfordon startar tyst, accelererar jämnt <strong>och</strong><br />

har en exceptionellt bra bränsleekonomi. Dessutom<br />

markant lägre utsläpp av CO 2 , NOx <strong>och</strong><br />

partiklar. (2)<br />

(1) EURO VI-normerna 2014<br />

(2) Jmf. med konventionella bilar i samma storlek <strong>och</strong> motoreffekt


hISToRIEN oM (ToYoTA) hYBRID<br />

SYNERGY DRIvE<br />

<strong>Toyota</strong> lanserar Auris HSD: <strong>Toyota</strong>s<br />

första fullhybridbil tillverkad i Europa.<br />

Start av det globala leasing-<br />

programet för Prius Plug-in Hybrid.<br />

Världens första fullhybrid<br />

prestandasedan RWD<br />

Prius utsedd till Årets bil i Europa.<br />

Hybrid Synergy Drive integreras i<br />

andra generationens Prius.<br />

<strong>Toyota</strong> lanserar världens första<br />

massproducerade hybridbil, Prius.<br />

2005<br />

2010<br />

2006<br />

2003<br />

1997<br />

2012<br />

Över 4 miljoner sålda hybrider, globalt.<br />

<strong>Toyota</strong> lanserar hybridbilarna Yaris HSD,<br />

Prius Plug-in <strong>och</strong> Prius+.<br />

2011<br />

2009<br />

3,5 miljoner <strong>Toyota</strong> <strong>och</strong> Lexus hybridbilar<br />

sålda globalt, varav över 340 000 i Europa.<br />

<strong>Toyota</strong> lanserar tredje generationens Prius.<br />

2 miljoner <strong>Toyota</strong> <strong>och</strong> Lexus hybridbilar sålda<br />

globalt, varav över 200 000 i Europa.<br />

2008<br />

2007<br />

Försäljningen av Prius uppgår till över en miljon.<br />

Den ackumulerade försäljningen av <strong>Toyota</strong>-<br />

<strong>och</strong> Lexushybrider globalt når 1 miljon bilar.<br />

7


tOyOtAs LÖsNINGAR<br />

8<br />

I DAG<br />

hUR FUNGERAR ToYoTAS hYBRIDER?<br />

I <strong>Toyota</strong>s bensin-elektriska "fullhybrider"<br />

återvinns energin vid motorbromsning <strong>och</strong><br />

bromsning <strong>och</strong> används för att ladda upp<br />

batterierna. Elektriciteten används vid start <strong>och</strong><br />

som tillskottseffekt vid acceleration <strong>och</strong> normal<br />

körning.<br />

Genombrottet är den intelligenta styrningen av<br />

Kraften fördelas mellan bensin-<br />

<strong>och</strong> elmotorn på det mest<br />

bränsleeffektiva sättet.<br />

Bensin-<br />

motor<br />

Batteri<br />

Både bensin- <strong>och</strong><br />

elmotorn används.<br />

Fördelarna med<br />

<strong>Toyota</strong>s Hybrid<br />

Synergy Drive:<br />

• Bäst i klassen när det gäller CO 2 -utsläpp <strong>och</strong><br />

låga PM/NOx-utsläpp (5,8 mg/km)<br />

• Enastående bränsleekonomi<br />

• Körprestanda som kan matcha vilken<br />

konventionell 2-litersbilmotor som helst<br />

• Tyst körning i eldriftläge<br />

• Bäst i klassen när det gäller ägandekostnader<br />

med låga försäkringspremier<br />

energiflödena från de två olika kraftkällorna,<br />

som optimerar varje del av körningen.<br />

Fullhybridsystemet mäter kontinuerligt acceleration,<br />

körstil <strong>och</strong> bestämmer om bilen ska gå på<br />

el, bensin eller båda delarna. Systemet skiftar<br />

automatiskt mellan de olika drivkällorna.<br />

Normal körning Kraftig acceleration Fartminskning/inbromsning Stopp <strong>och</strong> start<br />

Elmotor<br />

Bensin-<br />

motor<br />

Rörelseenergin tas tillvara <strong>och</strong><br />

återförs till batteriet.<br />

Batteri Elmotor<br />

Batteri Batteri Elmotor<br />

Körning med hög bränsleffektivitet Energin återvinns <strong>och</strong> lagras Noll bränsleförbrukning<br />

fullhybrider?<br />

Bensinmotorn stängs av<br />

automatiskt <strong>och</strong> bilen körs<br />

på enbart el.<br />

Det stämmer, alla hybrider är inte likadana.<br />

Till skillnad från "milda hybrider"<br />

där elkraften bara används för att hjälpa<br />

bensinmotorn är alla <strong>Toyota</strong>- <strong>och</strong> Lexus<br />

hybrider utrustade med fullhybridsystem<br />

som kan köras på enbart el. Det är därför<br />

som <strong>Toyota</strong>s fullhybridteknik ger överlägsen<br />

bränsleekonomi <strong>och</strong> körprestanda<br />

samt lägre CO 2 -utsläpp.


Under veckan använder jag min Prius Plug-in Hybrid som elbil <strong>och</strong><br />

laddar upp den hemma på kvällen. På helgerna med längre sträckor<br />

kör jag den som en hybridbil. Det är det bästa av två världar!<br />

PRIUS PLUG-IN hYBRID<br />

Nästa stora steg i <strong>Toyota</strong>s ansträngningar mot<br />

att skapa den ultimata miljöbilen är våra Plug-in-<br />

Hybrider (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV).<br />

När detta skrivs (våren 2012) serietillverkas Prius<br />

som Plug-in Hybrid, som en laddhybridvariant av<br />

tredje generationens Prius.<br />

Kör på ren el vid korta sträckor <strong>och</strong> växla<br />

över till fullhybrid vid längre körningar.<br />

Den tillverkas nu storskaligt sedan årsskiftet<br />

2011/2012 <strong>och</strong> börjar säljas i Sverige sommaren<br />

2012. Prius Plug-in Hybrid kan köras 25 km på<br />

enbart elmotorn. Bränsleförbrukningen vid<br />

blandad körning är 2,1 liter/100 km <strong>och</strong> CO 2 -<br />

utsläppet 49 g/km. Serietillverkningen har<br />

föregåtts av ett tvåårigt storskaligt test, där den<br />

kördes i trafik i Europa, Japan, Nordamerika <strong>och</strong><br />

Australien. Två av dem har funnits i Sverige.<br />

Mer än 70 % av de dagliga bilresorna är<br />

kortare än 10 km i många europeiska länder.<br />

Den nya <strong>Toyota</strong> Prius Plug-in Hybrid ger<br />

noll CO 2 -utsläpp från bilen vid eldrift.<br />

En av testförarna i Tyskland, våren 2011<br />

Trygghetskänsla<br />

Prius Plug-in Hybrid laddas under drift som en<br />

vanlig hybrid. Men den kan också laddas stillastående<br />

genom att man kopplar en sladd från<br />

bilen till ett vanligt hushållsuttag. De senaste<br />

<strong>Toyota</strong>-testerna visar att Prius som ladddhybrid<br />

förbrukar upp till 49 % mindre bensin än en<br />

konventionell bensinbil av samma storlek.<br />

Med Prius Plug-in Hybrid kan du köra 25 km på<br />

enbart el upp till en hastighet av cirka 80 km/h.<br />

Bilen är tyst <strong>och</strong> ger inte upphov till några<br />

utsläpp från bilen. När du kört så länge att<br />

batteriet är tomt behöver du inte bekymra dig<br />

om att hitta ett eluttag – Prius Plug-in Hybrid<br />

växlar automatiskt om till hybridläge, så det är<br />

bara att fortsätta<br />

köra.<br />

9


tOyOtAs LÖsNINGAR<br />

10<br />

I DAG<br />

BENSINMoToRER<br />

Lägre utsläpp, högre effekt<br />

Under många år framöver kommer bilar att<br />

drivas med bensin. Vi har därför utvecklat<br />

effektivare motorer som minskar bränsleförbrukningen.<br />

<strong>Toyota</strong>s teknik med variabla ventiltider, VVT-i<br />

(Variable Valve Timing-intelligent), effektiviserar<br />

motorns bränsleförbrukning <strong>och</strong> släpper ut<br />

Visste du att ...<br />

Om du växlar upp kan du spara upp till 8 %<br />

bränsle. <strong>Toyota</strong>s växelindikator (GSI) visar<br />

när det är dags att växla – spara pengar <strong>och</strong><br />

skona <strong>miljön</strong>.<br />

dIESELMOTOrEr<br />

Renare förbränning<br />

Dieselmotorer drar<br />

mindre bränsle <strong>och</strong> har<br />

lägre CO 2 -utsläpp än<br />

bensinmotorer. Tack vare dessa fördelar består<br />

cirka 50 % av all nybilsförsäljning i Europa i dag<br />

av dieselbilar. Men dieselavgaserna innehåller<br />

högre nivåer av partikelföroreningar <strong>och</strong> kväveoxider<br />

som förorenar luften om<br />

de inte tas om hand på<br />

lämpligt sätt. För att<br />

minska dessa utsläpp<br />

har <strong>Toyota</strong> lanserat D-4D<br />

tekniken med mer exakt<br />

<strong>och</strong> direkt bränsleinsprutning<br />

som ger en effektivare<br />

förbränning, bättre<br />

bränsleekonomi <strong>och</strong><br />

mindre koldioxid, kväveoxider <strong>och</strong> kolväten än<br />

jämförbara bensinmotorer. Med Dual VVT-i låter<br />

vi tekniken ta ytterligare ett steg framåt genom<br />

att ventiltiderna varieras samtidigt för insugs-<br />

<strong>och</strong> avgasventilerna. 2008 lanserade <strong>Toyota</strong><br />

Valvematic-tekniken som minskar CO 2 -utsläppen<br />

med upp till 26 % samtidigt som effekten ökar<br />

med cirka 20 %.<br />

därmed också lägre utsläpp. Vi har även utvecklat<br />

en särskild katalysator som reducerar mängden<br />

partiklar <strong>och</strong> kväveoxid. Vidare har vi<br />

lanserat ett dieselpartikelfilter (DPF) för att fånga<br />

upp partikelföroreningar. <strong>Toyota</strong> D-CAT (Diesel<br />

Clean Advanced Technology) är en underhållsfri<br />

lösning som reducerar både partiklar <strong>och</strong><br />

kväveoxid utan att några<br />

tillsatser behövs. Det gör<br />

D-CAT till en av världens<br />

renaste tekniker för<br />

dieselmotorer.


ELBILar<br />

Viktig roll i stadstrafiken<br />

Efter att ha sålt över 4 miljoner hybrider, samtliga<br />

med batteri <strong>och</strong> kapacitet att köras enbart på el,<br />

har <strong>Toyota</strong> stor erfarenhet av eldrift.<br />

De stora fördelarna med eldrift är avsaknaden<br />

av utsläpp från bilen <strong>och</strong> låga driftskostnader. De<br />

största hindren idag är batterikostnaden, batteriernas<br />

vikt <strong>och</strong> volym samt räckvidden.<br />

<strong>Toyota</strong> kommer under 2012 att lansera en elbil<br />

med litiumjonbatteri som bygger på den mycket<br />

MÄT PÅVErKaN förST OcH<br />

ÅTgÄrda SEdaN<br />

<strong>Toyota</strong>s slutliga mål är den ultimata miljöbilen: en<br />

bil som inte ger upphov till några utsläpp alls<br />

under hela sin livslängd. För att vi ska nå dit har<br />

vi tagit fram <strong>Toyota</strong> ECO-VAS (Ecological Vehicle<br />

.<br />

Modellplanering<br />

Målen fastställs<br />

(1) Japansk testcykel.<br />

kompakta<br />

fyrsitsiga<br />

<strong>Toyota</strong> iQ.<br />

Denna elbil,<br />

som visades<br />

upp för första gången i Europa på bilsalongen i<br />

Geneve 2011, har en räckvidd på 105 km (1) .<br />

Topphastigheten är cirka 105 km/h <strong>och</strong> bilen kan<br />

laddas upp till 80 % på bara 15 minuter.<br />

Under 2011 har provkörning skett i Europa.<br />

Assessment System). ECO-VAS är en heltäckande<br />

metod för att bedöma hur en bil påverkar<br />

<strong>miljön</strong> under varje del av sin livscykel.<br />

<strong>Toyota</strong> Ecological Vehicle Assessment System (ECO-VAS)<br />

Design <strong>och</strong> prototyp<br />

Har vi uppnått målen?<br />

Utvärdering <strong>och</strong> återkoppling<br />

Tillverkning<br />

Bekräftelse av att de<br />

uppställda målen uppnåtts<br />

11


tOyOtAs LÖsNINGAR<br />

12<br />

FÖR MORGONDAGEN<br />

Toytas strategi för en hållbar mobilitet är att även<br />

i framtiden balansera kundkraven mot möjligheterna<br />

att tillhandahålla de mest lämpade tekniska<br />

lösningarna. Den här filosofin pekar på en<br />

framtida fordonsmarknad enligt bilden nedan,<br />

<strong>Toyota</strong>s syn på morgondagens fordon<br />

FordonsstorleK<br />

EV (Electrical Vehicle)<br />

i-serien<br />

Motorcyklar<br />

Små varubilar<br />

Winglet<br />

HV (Hybrid Vehicle)<br />

<strong>och</strong> pHEV (plug-in<br />

Hybrid Vehicle) med<br />

förbränningsmotor<br />

Kortdistanspendlare<br />

EV<br />

Elektricitet<br />

där en viss fordonstyp inte kommer att passa för<br />

alla behov. <strong>Toyota</strong>s filosofi är istället inriktad på<br />

att tillhandahålla rätt fordon på rätt plats vid rätt<br />

tillfälle.<br />

HV<br />

Personbilar<br />

PHEV<br />

HV<br />

Bensin, diesel,<br />

biobränslen,<br />

komprimerad<br />

naturgas, flytande<br />

gas, syntetiska<br />

bränslen etc.<br />

FCHVs (Fuel Cells Hybrid<br />

Vehicles)/Bränslecellsteknik<br />

Linjebussar<br />

FCHV (BUSSAR)<br />

FCHV-adv<br />

Tunga lastbilar<br />

Varubilar<br />

H 2<br />

Vätgas<br />

KörsträcKa


Till vänster i bilden på<br />

sidan 12 ser vi att batteridrivna<br />

elfordon kommer att användas i stor<br />

utsträckning för korta resor i stadstrafik, där det<br />

är rationellt med små bilar. Det gröna området i<br />

mitten av bilden placerar fullhybrider som<br />

2000-talets kärnteknik för fordon. Hybrider <strong>och</strong><br />

plug-in-hybrider svarar för den storlek, komfort<br />

<strong>och</strong> flexibilitet som motsvarar den bilåkande<br />

BIoBRÄNSLEN<br />

Ja, under förutsättning att ...<br />

<strong>Toyota</strong> menar att biobränslen kan vara ett<br />

hållbart alternativ med lägre CO 2 -utsläpp,<br />

förutsatt att de uppfyller vissa krav.<br />

hYBRID, vÅRT FÖRSTA<br />

TEKNIKvAL<br />

1. Biobränslena måste produceras på ett sådant<br />

sätt att CO 2 -utsläppen <strong>och</strong> miljöpåverkan<br />

minimeras.<br />

2. Biobränslena måste uppfylla de stränga<br />

kvalitetskriterier som gäller för fordonsbränslen.<br />

allmänhetens krav på olika typer av resor,<br />

inklusive långfärder. Man kan förvänta sig att det<br />

fossila bränslet i dessa hybrider kommer att<br />

ersättas av förnyelsebart bränsle, som biobränslen,<br />

gas eller syntetiska bränslen, i kombination<br />

med batterier. Till höger i bilden visas transporter<br />

där hybridbilar med bränsleceller (vätgas) är den<br />

optimala lösningen.<br />

3. Produktionen av biobränslen får inte konkurrera<br />

med matproduktionen.<br />

Sedan 2008 kan alla bensindrivna <strong>Toyota</strong>- <strong>och</strong><br />

Lexus-modeller som tillverkats för den europeiska<br />

marknaden köras på blandningar med upp<br />

till 10 volymprocent bioetanol (E10). Våra dieselmodeller<br />

kan köras på en blandning upp till 7<br />

volymprocent biodiesel (B7).<br />

13


tOyOtAs LÖsNINGAR<br />

14<br />

FÖR MORGONDAGEN<br />

ELBILar<br />

Litiumjonbatteri<br />

Framtidens batterier<br />

<strong>Toyota</strong> forskar kring utvecklingen av nästa<br />

generations batterier med prestanda som<br />

överstiger nickel-metallhydridbatterier eller<br />

till <strong>och</strong> med litiumjonbatterier. Målet med<br />

vår forskning är att göra de framsteg i<br />

batteriprestanda som krävs för att elbilarna<br />

ska kunna ta marknadsandelar.<br />

VÄTgaSBILar/BrÄNSLEcELLSBILar<br />

2015 planerar <strong>Toyota</strong> att lansera bränslecellsbilar<br />

som kan drivas av vätgas.<br />

Den kemiska reaktionen mellan väte <strong>och</strong> syre<br />

kan resultera i ren elenergi med endast<br />

vattenånga som utsläpp. Sedan 1992 har vi<br />

bedrivit forskning kring hur denna energi kan<br />

lagras i en bränslecell för att driva en bil under<br />

längre sträckor. 2002 byggde vi den första<br />

bränslecellhybridbilen (Fuel Cell Hybrid Vehicle,<br />

FCHV), utrustad med <strong>Toyota</strong> FC Stack – vår<br />

egenutvecklade bränslecell. Den senaste<br />

prototypen, FCHV-adv (avancerad), lagrar vätgas<br />

i en tank under extremt högt tryck (70 MPa)<br />

Nickel-metallhydridbatteri<br />

<strong>och</strong> förbättrar bränsleeffektiviteten med 25 %<br />

jämfört med FCHV. Den potentiella räckvidden<br />

är upp till 830 km.<br />

Den största utmaningen är att få till ett<br />

distributionsnät för vätgas. <strong>Toyota</strong> har mer än<br />

100 FCHV-adv-fordon som testas globalt. Fem<br />

av dessa fordon ingår (vid utgången av 2011) i<br />

Clean Energy Partnership i Tyskland, ett projekt<br />

som syftar såväl till att testa kundacceptans som<br />

till att testa <strong>och</strong> vidareutveckla tekniken.<br />

FCHV-adv


HÅLLBAR<br />

MOBILItEt<br />

ToYoTA TAR ETT hELhETSPERSPEKTIv<br />

<strong>Toyota</strong> har i många år arbetat med utvecklingen<br />

av den ultimata miljöbilen <strong>och</strong> för en hållbar<br />

mobilitet. Vårt arbete drivs av en vision om<br />

nollutsläpp <strong>och</strong> noll avfall. Det enda sättet att<br />

uppnå detta mål är att se våra aktiviteter i ett<br />

helhetsperspektiv. Därför måste vi tänka nytt <strong>och</strong><br />

använda innovativa tekniker för att minska vår<br />

miljöpåverkan inom alla områden där vi är<br />

verksamma. Förutom att utveckla den ultimata<br />

miljöbilen strävar <strong>Toyota</strong> efter att:<br />

Hur påverkar bilar <strong>miljön</strong>?<br />

1 2 3 4<br />

Materialframställning<br />

• Resurser<br />

• Energi<br />

Fordonets hela livscykel<br />

Service<br />

användning<br />

Ekologisk<br />

hållbarhet<br />

i 360°<br />

distribution<br />

Tillverkning<br />

• Energi<br />

• Vatten<br />

• Avfall<br />

• Utsläpp<br />

Återvinning vid<br />

skrotning<br />

Produkt-<br />

utveckling<br />

Tillverkning<br />

• minimera användningen av naturresurser i<br />

tillverkningen<br />

• maximera återvinning, återanvändning <strong>och</strong><br />

renovering av reservdelar<br />

• minska miljöpåverkan från alla våra verksamheter<br />

i bilens livscykel<br />

• arbeta lokalt för att öka kvaliteten <strong>och</strong> den<br />

biologiska mångfalden i <strong>miljön</strong><br />

Drift <strong>och</strong><br />

underhåll<br />

Uttjänta fordon<br />

• Koldioxid<br />

• Återanvändning<br />

• Partiklar<br />

• Återvinning<br />

• Kväveoxider • Energiåtervinning<br />

• Svaveloxider • Deponi<br />

• Flyktiga organiska<br />

föreningar (VOC)<br />

I ett helhetsperspektiv måste hållbar produktutveckling<br />

följas av hållbar produktion <strong>och</strong> hållbar<br />

försäljning. Mycket har redan åstadkommits inom<br />

det här området, bland annat genom våra årliga<br />

handlingsplaner för vårt miljöarbete (<strong>Toyota</strong><br />

Global Environmental Action Plans) som innehåller<br />

förbättringsmål inom alla delar av bilens<br />

livscykel. För att påskynda genomförandet har vi<br />

tagit två extra steg:<br />

1. Vi har utsett två fabriker i Europa (<strong>Toyota</strong><br />

Motor Manufacturing France <strong>och</strong> <strong>Toyota</strong> Motor<br />

Manufacturing UK) som förebilder för hållbara<br />

anläggningar.<br />

2. Samtliga av våra 3 000 återförsäljare i Europa<br />

ska följa <strong>Toyota</strong>s högt ställda miljökrav.<br />

15


HÅLLBAR<br />

16<br />

MOBILItEt<br />

Hållbarhet innebär långsiktighet.<br />

Miljöanpassade fordon måste tillverkas i<br />

fabriker som är hållbara i flera<br />

generationer.<br />

MMF – <strong>Toyota</strong> Motor Manufacturing France<br />

hÅLLBAR PRoDUKTIoN<br />

Fordonstillverkning påverkar <strong>miljön</strong> inom huvudsakligen<br />

fem områden: energiförbrukning,<br />

CO 2 -utsläpp, vattenförbrukning, avfall samt<br />

utsläpp av farliga ämnen. Dessa fem områden<br />

måste följas upp <strong>och</strong> miljöpåverkan måste<br />

minimeras på vår väg mot en långsiktigt hållbar<br />

produktion. Det är därför <strong>Toyota</strong> år 2006 utsåg<br />

I storbritannien har <strong>Toyota</strong> Motor Manufacturing<br />

UK tillsammans med en av våra leverantörer<br />

utvecklat en unik styrteknik vid lackering av bilar.<br />

Tekniken ger en energibesparing på 40 % i<br />

lackeringsprocessen.<br />

I Frankrike har <strong>Toyota</strong> Motor Manufacturing<br />

France (TMMF) bland annat installerat en<br />

anläggning som samlar upp regnvatten för<br />

användning i tillverkningsprocessen <strong>och</strong> sparar<br />

<strong>Toyota</strong>: lägst energiförbrukning i branschen<br />

Sedan 2001 har våra produktionsanläggningar i<br />

Europa<br />

> minskat den genomsnittliga vattenförbrukningen<br />

per tillverkad bil med 40 %<br />

> minskat genomsnittet av flyktiga organiska<br />

föreningar (VOC) per tillverkad bil med 51 %<br />

> minskat den genomsnittliga energiförbrukningen<br />

per tillverkad bil med 40 % – <strong>och</strong> därigenom nått<br />

de lägsta nivåerna av alla volymtillverkare i<br />

Europa<br />

> uppnått att inget avfall går till deponi<br />

två fabriker i Europa som ska fungera som<br />

pilot-anläggningar. På dessa anläggningar<br />

utvecklar vi <strong>och</strong> testar de bästa teknikerna för att<br />

förverkliga vår vision. När metoderna har etablerats<br />

sprids de till våra samtliga produktionsanläggningar.<br />

36 % av den normala vattenanvändningen.<br />

Denna metod betraktas nu som en måttstock<br />

inom alla <strong>Toyota</strong>s produktionsanläggningar<br />

världen över. 1 020 m² solceller på taket till<br />

servicefastigheten motsvarar ett halvårs elförbrukning<br />

för kontorslokalerna. En vägg med<br />

solpaneler (400 m²) minskar förbrukningen av gas<br />

för fastighetsuppvärmning genom att tilluften<br />

förvärms utifrån.<br />

TPS (<strong>Toyota</strong> Production System)<br />

– gör mer av mindre<br />

<strong>Toyota</strong>s syn på produktionseffektivitet <strong>och</strong><br />

standardiserad kvalitet började för över 70<br />

år sedan med det världsberömda <strong>Toyota</strong><br />

Production System (TPS) med<br />

grundprincipen "gör mer av mindre".<br />

Kaizen (ständiga förbättringar), Yokoten<br />

(bästa metod) <strong>och</strong> Genchi Genbutsu (gå till<br />

källan för att hitta fakta) är samtliga kärnprocesser<br />

i TPS. TPS har under åren utvecklats<br />

så att det nu innehåller miljömål <strong>och</strong> miljöåtgärder<br />

samt programmet hållbara anläggningar<br />

(Sustainable Plants).


HÅLLBara<br />

ÅTErförSÄLjarE<br />

Med över 3 000 <strong>Toyota</strong>- <strong>och</strong> Lexusåterförsäljare<br />

i Europa har vi ett stort miljöansvar. Vi har<br />

därför lanserat programmet ”Sustainable<br />

Retailer” eller hållbara återförsäljare. Det är en<br />

ambitiös plan för att minska energiförbrukning,<br />

CO 2 -utsläpp, vattenförbrukning, löpande kostnader<br />

<strong>och</strong> total miljöpåverkan över hela vårt återförsäljarnät.<br />

Det är det första initiativet i sitt slag för<br />

fordonstillverkare i Europa.<br />

Kaizen ger resultat<br />

Programmet omfattar allt från takisolering <strong>och</strong><br />

återanvändning av regnvatten till ventilation med<br />

värmeåtervinning <strong>och</strong> solpaneler på taket. För<br />

nya <strong>och</strong> renoverade anläggningar ingår det i<br />

konstruktionsfasen. Revisioner på plats visar hur<br />

mycket återförsäljarna kan förbättra sitt energiutnyttjande<br />

<strong>och</strong> minska sin miljöpåverkan.<br />

Tre pilotåterförsäljare drog igång Europaprogrammet<br />

2010 <strong>och</strong> banade väg för en ny generation<br />

hållbara återförsäljare.<br />

<strong>Toyota</strong>s bilar: 95 % återanvända <strong>och</strong><br />

återvunna<br />

Vi arbetar för att tillverka bilar med minsta möjliga<br />

miljöpåverkan i varje steg av livscykeln.<br />

När <strong>Toyota</strong>- <strong>och</strong> Lexus-bilar är uttjänta ska de<br />

skrotas på ett sätt som maximerar återanvändning,<br />

återvinnning, energiutvinnning <strong>och</strong> minimerar<br />

mängden avfall.<br />

Hållbar återförsäljare, La R<strong>och</strong>elle, Frankrike<br />

NY ÅTERFÖRSÄLJARANLÄGGNING MED<br />

• grönt tak • solpaneler som alstrar elektricitet för<br />

uppsamling av regnvatten • återvunna/<br />

återanvända material från existerande byggnader.<br />

Besparingar jämfört med den<br />

genomsnittliga återförsäljaren<br />

72%<br />

40%<br />

80%<br />

100%<br />

minskad energiförbrukning/m²<br />

minskad förbrukning för belysningen<br />

i utställningshallarna<br />

av vattnet från biltvätten återvinns<br />

100% mindre NOx-utsläpp<br />

100%<br />

grön el från solpaneler (som<br />

motsvarar >16 ton cO 2 per år)<br />

hållbar isolering (t.ex. 85 %<br />

dagstidningar)<br />

MINSKa, ÅTEraNVÄNda, ÅTErVINNa<br />

Vårt mål till 2015 är att återanvända <strong>och</strong> återvinna<br />

85 % av fordonsvikten <strong>och</strong> energiåtervinna<br />

10 %. Det innebär att 5 % går vidare till avfallshantering.<br />

Vi har goda förutsättningar att uppnå<br />

detta mål före utsatt datum.<br />

17


HÅLLBAR<br />

18<br />

MOBILItEt<br />

Redo föR ett nytt<br />

liv<br />

Undvik farliga ämnen<br />

Bly, kvicksilver, kadmium <strong>och</strong> sexvärdigt krom är<br />

tungmetaller som orsakar långvariga skador på<br />

<strong>miljön</strong>. Våra bilar är praktiskt taget fria från dessa<br />

tungmetaller. Till exempel använder vi bildelar<br />

<strong>och</strong> rostskyddsmedel helt utan bly samt<br />

kvicksilverfria lampor <strong>och</strong> strömbrytare. Vi<br />

undviker också farliga ämnen i lösningsmedel<br />

<strong>och</strong> i färger.<br />

Återanvändning <strong>och</strong> renovering av delar<br />

Batterier, däck <strong>och</strong> oljefilter måste alla ersättas<br />

under fordonets livslängd. Vi har därför utarbetat<br />

ett retursystem för uppsamling av<br />

använda delar från återförsäljare i Europa <strong>och</strong><br />

skickar dem efter renovering tillbaka för<br />

återanvändning. Exempelvis återvinns/återanvänds<br />

batterier upp till 95 %. (Batteriet i<br />

hybridmodellerna beräknas hålla hela bilens<br />

livslängd <strong>och</strong> behöver inte bytas.) Vi renoverar<br />

dessutom reservdelar som AC-kompressorer,<br />

styrservo, topplock, startmotorer, automatväxellådor,<br />

generatorer, motorer <strong>och</strong> kopplingssatser.<br />

Mottagningsstationer<br />

<strong>Toyota</strong> Sweden samarbetar med BilRetur som<br />

har mottagningsstationer för återvinning av bilar<br />

över hela landet. Här kan du lämna din <strong>Toyota</strong><br />

eller Lexus kostnadsfritt när den har tjänat ut.<br />

Hitta närmaste mottagningsstation på<br />

www.bilretur.se.<br />

Förenklad demontering<br />

För att förenkla demonteringen <strong>och</strong> öka andelen<br />

som kan återvinnas/återanvändas har vi tagit<br />

fram en märkning ”Lätt att demontera”. Märkningen<br />

anger lämpliga punkter för demontering,<br />

till exempel de ställen där stora plastdetaljer<br />

enkelt kan tas isär <strong>och</strong> där det går att borra hål<br />

för att tömma ut vätskor.<br />

Bästa praxis för demontering<br />

För att underlätta identifiering av delar <strong>och</strong><br />

material som lämpar sig för återvinning använder<br />

vi internationellt godkända koder. Bästa praxis<br />

för demontering garanteras genom det Internationella<br />

informationssystemet för demontering<br />

(www.idis2.com) med detaljerade demonteringsanvisningar<br />

för <strong>Toyota</strong> <strong>och</strong> Lexus.<br />

Materialval som gör skillnad<br />

Bilar innehåller plaster som är svåra att återvinna.<br />

<strong>Toyota</strong> har därför utvecklat en särskild återvinningsbar<br />

plast, TSOP (<strong>Toyota</strong> Super Olefin<br />

Polymer). TSOP används bland annat för att<br />

tillverka stötfångare <strong>och</strong> kan återvinnas flera<br />

gånger.<br />

Sedan 2010 använder <strong>Toyota</strong> också bio-PET<br />

för invändiga beklädnader <strong>och</strong> ytor. Det är en ny,<br />

ekologisk plast som tillverkas av material från<br />

växtriket.


DItt<br />

BIDRAG RäKNAs<br />

EKoKÖRNING<br />

Den viktigaste faktorn av alla för att minska<br />

utsläppen <strong>och</strong> bidra till en hållbar utveckling är<br />

föraren. Vår körstil har stor betydelse för hur<br />

mycket eller litet vi förorenar vår miljö. Att planera<br />

Här följer 10 goda råd till dig som förare:<br />

1. Undvik så långt möjligt att använda bilen för<br />

korta transporter.<br />

2. Planera färdvägen <strong>och</strong> undvik helst omvägar.<br />

3. Undvik tomgångskörning.<br />

4. Håll koll framåt <strong>och</strong> planera körningen så att<br />

du kan hålla jämn fart <strong>och</strong> följa trafikflödet<br />

5. Utmana dig själv! Använd färddatorn i din<br />

<strong>Toyota</strong> <strong>och</strong> räkna ut den genomsnittliga<br />

bränsleförbrukningen eller använd vår gratis<br />

App ”A glass of water”.<br />

VaTTENgLaSET –”a glass of water”<br />

Kan ett helt vanligt glas vatten sänka bränsleförbrukningen<br />

med 10 %? Ja! Om du accelererar<br />

aggressivt <strong>och</strong> gör häftiga inbromsningar slösar<br />

du på bränsle. Genom att planera körningen <strong>och</strong><br />

Appen ”A glass of water” är ett virtuellt glas<br />

vatten som reagerar på din körning som om du<br />

skulle ha ett glas vatten stående på instrumentpanelen.<br />

Om du accelererar för hårt, bromsar in<br />

körningen på ett miljösmart sätt <strong>och</strong> att köra en<br />

energieffektiv bil med låga utsläpp är två konkreta<br />

områden där du som enskild person kan<br />

göra stor skillnad.<br />

6. Följ växlingsindikatorn på instrumentbrädan<br />

om sådan finns. Eller växla upp tidigt <strong>och</strong> kör<br />

på högsta möjliga växel.<br />

7. Serva bilen enligt anvisningarna i instruktionsboken<br />

8. Följ hastighetsgränserna<br />

9. Släpp gasen <strong>och</strong> motorbromsa<br />

10. Undvik onödig last både i bilen <strong>och</strong> på taket<br />

<strong>och</strong> kontrollera däckens lufttryck regelbundet<br />

köra lugnare kan du minska bränsleförbrukningen<br />

<strong>och</strong> släppa ut mindre koldioxid. Det är den<br />

enkla nyckeln till ekokörning.<br />

för häftigt eller kör för aggressivt skvalpar vattnet<br />

ut. Appen för iPhone kan laddas ned kostnadsfritt<br />

från i Thunes App Store.<br />

19


<strong>Toyota</strong> Sweden AB<br />

Madenvägen 7<br />

Box 1103<br />

172 22 Sundbyberg<br />

Telefon 08-706 71 00<br />

www.toyota.se<br />

Miljömärkt trycksak <strong>Toyota</strong> Sweden AB är sedan 1998 certifierade enligt ISO14001. 200908

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!