Verksamhetsberättelse 2012 - Visita

visita.se

Verksamhetsberättelse 2012 - Visita

Visita Mellersta

Verksamhetsberättelse 2012

Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 7627400

Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 629400

Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 352500

Tullgatan 27, 831 35 Östersund T +46 63 141099

Köpmangatan 23-25, 702 23 Örebro T +46 19 195764

www.visita.se


”I fäders spår för framtids segrar”

Så lyder Vasaloppets motto. Eftersom det går av stapeln i själva mittpunkten för vår

region känns det som en bra inledning. Jag skulle med det vilja växla in på spåret där de

många små insatserna ger de stora resultaten. Vasaloppet har genom en hel rad

engagerade insatser från entreprenörer, myndigheter och idealister vuxit under åren.

Nästan som en saga när man ser hur stort det blivit på så kort tid.

Vår region sträcker sig från Gotland upp till Sälen och nämner man just de destinationerna är

det lätt att föreställa sig gnistrande skidbackar och

glittrande hav. Däremellan kommer ett pulserande

storstadsliv, nattliv i stort och smått, hisnande

nöjesparksfärder, och naturnära campingar. Och allt

ryms inom vår verksamhet i Visita Mellersta. Det är

första året för de olika aktörerna att samlas under vårt

nya gemensamma namn. Det skapar nya utmaningar och

nya målbilder.

Under året har vi genomfört aktiviteter i Uppsala, Gävle,

Visby, Norrköping, Linköping, Tällberg, Sälen och

Stockholm. Vi har märkt en stor uppskattning om

fördjupad information gällande avtal och försäkringar

och också om vikten av att hålla sig uppdaterad med det

senaste när det gäller nyckeltal från branschen. Fördelarna med regleringen av matmomsen har

fortsatt att kommuniceras ut. Det går inte att ta miste på att branschen i vår region har fått en

större tilltro till framtiden och trots att det har varit en tuff tid för många så andas det tillförsikt.

Vi har även lagt fokus på det växande samhällsproblem som den organiserade brottsligheten

innebär. Vi tycker att det är viktigt att poängtera att det inte är ett branschproblem, utan ett

samhällsproblem.

Vi i Visita Mellersta kommer att fortsätta verka för att informera, upplysa och föda våra

politiker med insikter från vår bransch – allt för att vi alla ska kunna dra åt samma håll.

Besöksnäringen är en av basnäringarna i Sverige och omsätter i dagsläget 264 miljarder – hur

många branscher lyckas samla sina medlemmar till att gemensamt arbeta och tro på en

fördubbling? Det är en styrka och emanerar från en branschorganisation som sedan länge

passerat hundra år – så visst kan vi ta till oss mottot som inleds med ”I fäders spår.. ” just för att

vi har siktet klart fokuserat på att gå i mål tillsammans.

Med de raderna vill jag å styrelsens vägnar tacka för förtroendet under 2012 och avslutar med

en förhoppning för ett riktigt bra 2013!

Salka Börjeson Eynon

Ordförande Visita Mellersta


Vi som har haft förtroendet

Styrelsen Mandat utgår

Ordförande: Salka Börjesson Eynon, Green Hotel 2014

Vice ordförande: Patrik Hanberger, Clarion Hotel Örebro 2014

Ordinarie ledamöter: Alexander Andrén, Andrén & Co 2013

Förbundsjurist: Lina Tidell, Visita

Valnämnden

Johan Larsson, Storstenshöjden 2014

Mattias Olsson, Olssons Brygga AB 2014

Thomas Thor, Hotel Statt i Katrineholm 2013

Sandra Berntsson Siwerson, Fjällis restauranger 2013

Ola Nilsson, Sörmlands Turismutveckling AB 2014

Niklas Sjöblom, Aronsborgs Konferenshotell AB 2014

Ordförande: Mikael Åhrberg, Scandic Hotels Norrköping

Ledamöter: Maria Åhgren, Kilsbergs Konferens & Lodge

Föreningens revisorer Lars Olov Steen, godkänd revisor Ernst & Young

Jerk Åkerblad, Tällbergsgården, förtroendevald revisor

Sid 2 av 8


Om föreningen

Visita Mellersta utgör ett regionalt distrikt för medlemmar i Visita.

Föreningens verksamhetsområde omfattar Gotlands, Dalarnas, Södermanlands,

Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län samt Gästrikedelen

av Gävleborgs län.

Föreningen har till syfte att inom sitt verksamhetsområde tillvarata sina medlemmars

gemensamma yrkesintressen samt att främja medlemmarnas intressen och branschens

sunda utveckling samt lyfta fram medlemsföretagens betydelse för samhälle och

näringsliv.

Förändringar under året

Susan Norrman, Kohlswa Herrgård och Bengt Åxman från Sodexo AB lämnade i

samband med årsmötet sina uppdrag. Styrelsen tackar för deras fina insatser i Visita

Mellersta. Samtidigt valdes Mathias Olsson från Olssons restauranger i Arvika och Ola

Nilsson från Sörmlands Turismutveckling AB valdes in på en mandatperiod om två år.

Catarina Dedert har valt att lämna sina uppdrag i förtid och Sandra B Siwerson valdes

istället in i styrelsen på ett mandat om ett år. I övrigt har styrelsen samma

sammansättning som tidigare år.

Kommunikationsansvarige Adam Holmes slutade innan sommaren och ersättaren,

Rikard Norman, var på plats i september.

Styrelsens sammanträden

Styrelsen har under 2012 haft åtta protokollförda möten, vilka har förlagts ute i

regionen. Styrelsens ambition att förlägga styrelsemöten i samband med större

medlemsmöten har fortsatt och orterna som har besökts under 2012, förutom

Stockholm, är; Gävle, Tällberg, Linköping och Sälen. På det sättet får styrelsen en

bättre inblick i de varierande miljöerna ute i regionen och fler medlemmar får också

chansen att möte styrelsen och diskutera viktiga frågor.

Sid 3 av 8


Verksamhetsplan

Visita Mellerstas styrelse har under året arbetat fram en konkret verksamhetsplan för

sitt arbete och vilka frågor som ska prioriteras.

Man har beslutat om fem fokusområden som man ska arbeta med framöver. Dessa är:

- Myndighetspåverkan

- Utbildningsfrågor

- Kollektivavtal

- Medlemsrekrytering

- Medlemsinformation

En styrelseledamot utses som sammankallande för respektive fokusområde. Utöver

den sammankallande ska ytterligare minst en styrelseledamot ingå i respektive

fokusgrupp. Arbetsgrupperna ska inkomma med nåbara/tänkbara mål omgående under

verksamhetsåret.

Medlemsmöten

Under 2012 har ett flertal olika medlemsmöten ägt rum. De flesta har skett i samband

med ett styrelsemöte men inte alla.

Ett axplock av de medlemsmöten som genomfört:

Tällberg: 11 oktober. I samband med ett styrelsemöte bjöd Visita Mellersta in

medlemmarna i norra Dalarna till ett medlemsmöte på Green Hotel. Förutom

intressanta föredrag bjöds det på Champagneprovning, förevisning av

konstutställningen på hotellet och en trevlig middag där de flesta av medlemmarna

stannade kvar.

Visby: Den 22 oktober besökte en delegation från Visitas kansli Visby för att prata om

det moderna Visita och hur Gotland och Visita kan arbeta tillsammans.

Linköping: Den 15 november var det dags igen och styrelsen bjöd in till medlemsmöte i

Linköpings stadshus. På plats fanns representanter från Polisen och Visita som pratade

om organiserad brottslighet och hur man kan arbeta emot problemet. Därefter avnjöts

en mycket trevlig middag på Stångs Magasin.

Politisk påverkan

Politisk påverkan och opinionsbildande arbete har under året fortsatt ett prioriterat

område för Visita Mellersta. Under 2012 har flera särskilda evenemang ägt rum.

Sid 4 av 8


Måndag 21 januari 2013 träffade representanter från Visita riksdagsledamöterna

Andreas Norlén och Finn Bengtsson i Norrköping och Linköping för att prata om

organiserad brottslighet. De två riksdagsledamöterna är utsända av justitieministern för

att genomföra en förstudie i frågan. Visita skickade framförallt med dem att problemet

inte är ett krogproblem utan ett samhällsproblem som i stor utsträckning drabbar

krogar.

Under hösten startade ett projekt där Visitas regionföreningar tar ut momsfrågan på

lokal nivå och visar lokala politiska företrädare vad den sänkta momsen inneburit

lokalt. Första anhalten blir Linköping 1 mars 2013.

Sänkt restaurangmoms

Ett första år med sänkt moms på restaurangmat är nu till ända. Trots att det är en

långsiktig reform som kommer att slututvärderas 2016, kan vi redan nu se väldigt

positiva resultat. Enligt SCB:s lönestatistik, där vi har tittat på faktiskt utbetalda löner,

har branschen har ökat med motsvarande 6000 helårsverken. Detta under ett år där den

allmänna konjunkturen varit vikande.

Det är viktigt att vi fortsätter på samma väg för att motivera att momsen ska behållas på

den nya lägre nivån. Vi har sett en positiv utveckling än så länge men det finns många

kritiker och vi har ett digert arbete framför oss fram till valet 2014.

Sid 5 av 8


Sid 6 av 8


Bokslut Visita Mellersta

BALANSRÄKNING 2012 2011 RESULTATRÄKNING 2012 2011

TILLGÅNGAR Rörelsens intäkter

Årsavgifter/bidrag SHR 553085 525385

Anläggningstillgångar Kurser 0 0

Finansiella tillgångar - Not 1 Fakturerade kostnader 5436,6 11737

Aktier i Svensk Turism AB 100 000 100 000 Summa rörelseintäkter 558521 537122

Andelar och värdepapper i andra 2 bolag 175 640 2 306 940

Summa anläggningstillgångar 2 275 640 2 406 940 Rörelsens kostnader

Kursmaterial och ledare/fakturerade kostnader-1236 -4736

Revision och konsultation -20000 -21875

Omsättningstillgångar Administration -15000 -15000

Kortfristiga fordringar Resor och representation -16830 -13243

Kundfodringar 300 0 Styrelsearvoden inkl soc.avg -254075 -230420

Övriga fordrignar 2 264 2 254 Styrelsemöten och årsmöten -171056 -171270

Skattefordringar 0 0 Medlemsmöten och politikermöten -79270 -44284

Förutbetalda kostnader och Reklam och PR 0 0

upplupna intäkter 0 0 Gåvor -3670 -1000

Övriga kostnader 0 -1101

Kassa och bank 570 517 420 845 Bank- och depåavgifter -2167 -2227

Summa rörelsens kostnader -563304 -505156

Summa omsättningstillgångar 573 081 423 099

Rörelseresultat -4782,4 31966

SUMMA TILLGÅNGAR 2 848 721 2 830 039

Resultat från finansiella investeringar -1300

EGET KAPITAL OCH SKULDER Ränteintäkter 6151 5197

Räntekostnader 10 -1365

Eget kapital - Not 2 Summa resultat finansiella investeringar 4861 3832

G Persson fond 3 660 3 660

Understödsfonden 2 669 809 2 634 870 Resultat efter finansiella poster 78,6 35798

Föreningen 83 548 82 689

Årets resultat 79 35 798 Skatt på årets resultat 0 0

Skatt på tidigare års resultat 0 0

Summa eget kapital 2 757 096 2 757 017

Årets resultat 78,6 35798

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 185 15 190

Övriga skulder 69 440 31 475 Stockholm den 26 mars 2013

Upplupna kostnader 20 000 26 357

Summa kortfristiga skulder 91 625 73 022 Salka Börjeson Patrik Hanberger

Ordförande Vice ordförande

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 848 721 2 830 039

Ola Nilsson Mattias Olsson

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga Niklas Sjöblom Sandra Berntsson Siwerson

Not 1: Finansiella tillgångar

Svensk Turism AB; bokfört värde 100 000 kr (1 000 aktier)

SHB Stabil 25; bokfört värde 1 000 000kr,

marknadsvärde 1 076 038 kr

SHB Svenska räntebärande papper; bokfört

värde 1 175 640 kr, marknadsvärde 1 077 140 kr

Not 2: Av 2011 års vinst 35 798 kronor har 97,6%

eller 34 939 kronor ökat Understödsfondens kapital

och 2,4% eller 859 kronor ökat Föreningens kapital.

Alexander Andrén Tomas Thor

Johan Larsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 8 april 2013

Lars Olov Stéen

Auktoriserad revisor

Sid 7 av 8


Revisionsberättelse

Sid 8 av 8

More magazines by this user
Similar magazines