Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet ...

merimieselakekassa.fi

Merenkulun yhteistyön tulokset näkyvät Resultatet av samarbetet ...

Iloa tiedosta

Albatrossin ensimmäisen numeron ilmestymisestä on tänä vuonna kulunut kymmenen vuotta. Aika ei ole kovin pitkä,

mutta viestinnän kannalta se on Merimieseläkekassan toimintahistorian merkittävin. Oma lehti on ollut lippulaiva,

jonka vanavedessä tiedonkulkua asiakkaille ja sidosryhmille on määrätietoisesti monipuolistettu ja tehostettu.

Albatrossi ilmestyi aluksi vain kerran, sittemmin kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2005 julkaistiin jo kolme numeroa,

ja pari vuotta myöhemmin ilmestymiskertoja lisättiin nykyiseen neljään. Samaan tahtiin lehden sivumäärä on

kasvanut ensinumeron 8:sta jopa nelinkertaiseksi.

Albatrossi syntyi vastaamaan eläkeasioita koskevan tiedontarpeen kasvuun. Ensimmäisen numeron pääkirjoitus

viittasi tapahtuneisiin ja odotettavissa oleviin eläkejärjestelmän muutoksiin, joista kaikkien aikojen mittavin – suuri

eläkeuudistus – astui voimaan vuoden 2005 alusta. Tiedon jakaminen siitä sekä useista vähäisemmistä mutta tärkeistä

uudistuksista on ollut haasteellinen tehtävä. Lehti on kuitenkin onnistunut siinä hyvin. Viime vuodenvaihteessa

tehdyn lukemistutkimuksen mukaan lukijat pitävät Albatrossia luotettavana tietolähteenä ja 63 prosenttia kyselyyn

vastanneista on erittäin tai melko tyytyväisiä lehden sisältöön.

Tiedonvälityksen haasteet – mutta samalla myös keinot ja mahdollisuudet – ovat Albatrossin ilmestymishistorian

aikana lisääntyneet huimasti. Merimieseläkekassan viestinnän pääkanavaksi lehden rinnalle ovat nousseet omat

verkkosivut, jotka ovat tuoneet kaikkien ulottuville täyden palvelun tietopankin MEL-eläkkeistä sekä eläkekassan palveluista.

Verkkosivujemme Loki-palvelussa merenkulkija voi mm. seurata oman eläketurvansa kertymistä sekä laskea

eläkkeensä arviomäärän eri eläkeikävaihtoehtojen mukaan. Palvelun kautta voi myös tarkistaa työeläkeotteensa, jonka

tietojen pohjalta eläke aikanaan lasketaan. Monenlaiset asiat, jotka aiemmin vaativat käyntiä paikan päällä eläkekassan

toimistossa, hoituvat nyt nopeasti ja kätevästi verkossa – asiakkaalle parhaiten sopivana ajankohtana.

Albatrossi, verkkopalvelut, tiedotustilaisuudet ja henkilökohtainen neuvonta muodostavat yhdessä Merimieseläkekassan

viestinnän mediapaletin, jota tarpeen mukaan täydennetään erityispalveluin. Niinpä tämän syksyn aikana

kaikki MELin piiriin kuuluvat merenkulkijat ja eläkeläiset saavat opastusta verkkopalvelujemme käyttöön kotiosoitteeseen

jaettavan tiedotevihkosen myötä.

Suomalainen työeläkejärjestelmä on yksi maailman parhaista. Siksi on ilo myös jatkossa kehittää kanavia ja palveluita,

jotka takaavat MEL-vakuutetuille ja -eläkkeensaajille yhä tehokkaamman ja monipuolisemman tiedonsaannin

hyvinvointimme peruspilarista, työeläketurvasta.

Vetskap ger glädje

Innevarande år har det förflutit tio år sedan det första numret av Albatrossen utkom. Tiden är inte särskilt lång, men ur

informationssynpunkt den viktigaste i Sjömanspensionskassans verksamhetshistoria. Den egna tidningen har varit ett

flaggskepp i vars kölvatten spridningen av information till kunder och intressegrupper målmedvetet har gjorts mångsidigare

och effektivare.

Till en början utkom Albatrossen bara en gång, sedermera två gånger per år. 2005 gavs det redan ut tre nummer

och två år senare utökades utgivningen till nuvarande fyra nummer per år. I samma takt har sidoantalet i tidningen ökat

fyrfalt från det första numrets åtta sidor.

Albatrossen kom till för att svara på det ökade behovet av information om pensionsfrågor. Ledaren i det första

numret hänvisade till redan inträffade och väntade ändringar i pensionssystemet, av vilka alla tiders mest omfattande

– den stora pensionsreformen – trädde i kraft från början av 2005. Spridande av information såväl om den som om

ett flertal mindre men viktiga reformer har varit en utmanande uppgift. Tidningen har dock lyckats bra i denna informationsuppgift.

Enligt en vid senaste årsskifte genomförd läsarundersökning anser läsarna att Albatrossen är en tillförlitlig

informationskälla och 63 % av dem som besvarade enkäten var mycket eller rätt så nöjda med innehållet i tidningen.

Informationsförmedlingens utmaningar – men samtidigt också medlen och möjligheterna – har under Albatrossens

utgivningshistoria ökat enormt. Vid sidan av tidningen har också de egna webbsidorna blivit en huvudkanal för

Sjömanspensionskassans spridning av information. De har fört in i bilden en databank med full service om SjPLpensionerna

och pensionskassans tjänster inom räckhåll för alla kunder. På våra webbsidors Loggtjänst kan sjöfararen

bl.a. följa upp intjänandet av det egna pensionsskyddet samt göra uppskattningar av sin kommande pension

enligt olika alternativ för pensioneringsåldern. Via tjänsten kan sjöfararen också kontrollera sitt arbetspensionsutdrag.

I sinom tid beräknas sjöfararens pension utgående från uppgifterna i utdraget. Många ärenden som tidigare krävde

ett besök på pensionskassans kontor kan nu snabbt och behändigt skötas på webben – vid den lämpligaste tidpunkten

för kunden.

Tillsammans bildar Albatrossen, nättjänsterna, informationsmötena och den personliga rådgivningen Sjömanspensionskassans

mediepalett som vid behov kompletteras med särskilda tjänster. Så kommer t.ex. alla sjöfarare och

pensionärer som omfattas av SjPL under innevarande höst att få handledning i utnyttjandet av våra nättjänster i form

av ett informationshäfte som distribueras till allas hemadresser.

Det finländska arbetspensionssystemet är ett av världens bästa. Därför är det en glädje att också i fortsättningen

utveckla kanaler och tjänster som garanterar en allt effektivare och mångsidigare tillgång till vetskap om grundpelaren

för vårt välbefinnande, arbetspensionsskyddet, för de SjPL-försäkrade och -pensionstagarna.

Pääkirjoitus • Ledaren

Marina Paulaharju

marina.paulaharju@merimieselakekassa.fi

marina.paulaharju@sjomanspensionskassan.fi

MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI • SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING

Meriklusteri

mahdollisuuksien markkinoilla

Sjöklustret

på möjligheternas marknad

”Tervaskannot” kunniaan

”Krutgubbarna” till heders

Merimieseläkekassan

kalenteri vuodelle 2010

ilmestyy joulukuussa

Albatrossin 4/2009 välissä.

Sjömanspensionskassans

kalender för 2010 publiceras

i december som instick

i Albatrossen 4/2009.

1

Albatrossen

2/2008

3

More magazines by this user
Similar magazines