Doberaner Münster

muenster.doberan.de

Doberaner Münster

Altar der freudenreichen Jungfrau Maria (den glädjerika jungfru Marias

altare) (fjortonhundratalet) hör till de bialtare som inte längre nyttjades

under perioden efter klostertiden och som antingen förföll eller som

gick fullständigt förlorade.

6 OKtOgOnen är ett åttakantigt begravningskapell för 13 mecklenburgiska

hertigar, upprättat eller ombyggt ca. år 1420 med användning av

senromanska pelare och kapitäl, antagligen från ca år 1240. Placeringen

bakom hogaltaret var en omtyckt begravningsplats ”under altaret”.

Beaktansvärda är de sengotiska sniderierna vid balustraden. De år 2004

restaurerade väggmålningarna vid oktogonen visar kung Albrecht III

av Sverige (†1412), hertig Heinrich III (†1383), hertig Johann IV (†1422)

samt hertig Magnus I av Mecklenburg (†1384).

7 grAvvårD Och KryPtA över hertig ADOlf frieDrich i von

Mecklenburg (†1658) och dennes maka Anna Maria von Ostfriesland

(†1634) byggdes from. år 1634 av Julius Döteber från Leipzig och Daniel

Werner från Rostock i en övergångsstil från renässans och barock.

Gravvården upprättades i kalksten, taket är snidat av trä, i taket är små

fönster av pärlemor infattade. De snidade hertigfigurerna i naturlig

storlek visas med det spanska mode som var vanligt på den tiden. Adolf

Friedrich lät from. 1637, efter plundringarna under det trettioåriga kriget,

återställa taket och domkyrkans utsmyckning.

8 Den senromanska

- tidigt gotiska

grAvPlAstiKen

över DrOttning

M A r g A r e t e

Av DAnMArK

(†1282, bild) som

är snidad av ekträ

gäller för att

vara den aldsta

gravplastiken i

M e c k l e n b u r g –

Vorpommern och

som den äldsta

kvinnogravplastiken

i alla cistercienserklosterkyrkor

i hela Europa. Efter det att Margaretes man hade mördats i sin

hembygd levde hon efter en Romresa i klostret Zum Heiligen Kreuz i

Rostock. Hon bisattes i den romanska föregångarkyrkan till domkyrkan

i Doberan, huvudbegravningsplatsen för den med henne besläktade

mecklenburgiska högadeln.

Bakom gravplastiken till höger visar den mellersta altartavlan i

tugendkreuzigungsaltar (ca.1340) Kristi korsfästelse genom de följande

sju av kvinnogestalter symboliserade dygderna; lydnad, beständighet,

barmhärtighet, kärlek, ödmjukhet, rättvisa, fred. Denna sällsynta framställning

hänför sig till Jesaja 4,1 om dygdernas kamp om människornas

själar. Kristus dog för att dygderna skall kunna förvärldsligas, men där

som dygderna vinner herravälde, som hos Kristus, där har Guds rike

börjat. På sidoflyglarna på insidan visas profeterna Jesaja, Hesekiel,

Jeremias och Daniel; på sidoflyglarna på yttersidan Marie bebådelse,

Kristi födelse, konungarnas tillbedjan samt frambärandet i templet.

Restaurerat 2003-2006.

“Altar der goldenen engel“ (de gyllene änglarnas altare) från trettonhundratalet

med predellen till ett ytterligare bialtare har endast

bevarats i rester.

5

More magazines by this user
Similar magazines