Framsida_rapport amning - Arbetets museum

arbetetsmuseum.se

Framsida_rapport amning - Arbetets museum

1. Inledning

Amning är en känslig fråga. En del har positiva erfarenheter, andra negativa. Amning är en

fråga som engagerar, väcker känslor – varma, glada känslor, men också känslor som upprör.

Men vad är det som gör amning till ett så laddat ämne i vår kultur? Vad är det för utmaningar

som möter föräldrarna? Vilka krav, förväntningar och föreställningar har BVCsjuksköterskorna

att hantera i sin vardag?

Följande rapport har gjorts inom ramen för Arbetets museums utställningsprojekt Mötesplats:

Röster om amning. Projektet syftar till att undersöka och belysa amning utifrån föräldrarnas

och BVC-sjuksköterskornas situation. Utställningen behandlar amning ur både historiska och

nutida perspektiv. Den vill väcka frågor, känslor och diskussioner om amning för att bidra till

ökad förståelse för olika gruppers sätt att hantera och förhålla sig till amning. Den vill främja

relationerna grupperna emellan, utveckla kunskap om amningens olika sammanhang och om

amning som kulturellt och socialt fenomen. Utställningsprojektet bygger på intervjuer med

föräldrar, BVC-sjuksköterskor och rådgivare, så kallade hjälpmammor, från den ideella

föreningen Amningshjälpen.

Av utrymmesmässiga skäl ryms enbart en bråkdel av det insamlade intervjumaterialet i

den faktiska utställningen. Rapporten syftar till att ge en fördjupad bild av amning utifrån det

insamlade intervjumaterialet och den amningspolitiska debatten. Rapportens första del ger en

historisk tillbakablick och beskriver förändrade amningsrekommendationer och

amningsfrekvenser i relation till en övergripande samhällsförändring. I det andra kapitlet,

Materialanalys, tar vi tempen på amningen idag utifrån det insamlade intervjumaterialet,

statliga rekommendationer, nya forskningsrön och dagens amningspolitiska debatt.

2. Metod

Föräldrar. Tolv enskilda intervjuer samt två fokusgruppsintervjuer med föräldrar har gjorts

för utställningsprojektet. Fokusgruppsintervju är ett annat ord för gruppintervju och innebär

att flera personer intervjuas samtidigt. Denna intervjuform är fördelaktig eftersom den

möjliggör diskussioner mellan informanterna. Den enskilda intervjun har å andra sidan

fördelen att den ger utrymme för mer djuplodande reflektioner. Tre av de intervjuade

föräldrarna är män. Urvalet av informanter har gjorts för att få en spridning avseende kulturell

bakgrund, kön, sexualitet, ålder och utbildningsnivå. I utställningsprojektet samarbetar

3

More magazines by this user
Similar magazines