Gruppträningsguide - Korpen

korpen.se

Gruppträningsguide - Korpen

KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE

Varför denna guide?

Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din

förening. Kanske vill ni starta upp gruppträningsverksamhet, eller utveckla

den redan befi ntliga. Oavsett vilket hoppas vi att denna guide kan hjälpa er.

Guiden kommer att fokusera på kompetensutbildning- och kvalitetsfrågan

som de centrala delarna i utvecklingsarbetet för dig som gruppträningsansvarig.

Använd den som en helhet eller fi nn inspiration i valda delar. Guiden kan

givetvis också användas av föreningens styrelse i ett utvecklingsarbete.

Gruppträning är en väldigt expansiv bransch. Behovet av att röra sig tillsammans

i grupp blir allt större och spannet av olika aktiviteter växer med rasande

fart och konkurrensen är stenhård. Var fi nns Korpen i denna värld? Korpen står

för det ideella engagemanget i denna annars starkt kommersiella sektor, våra

kärnvärden är glädje, gemenskap och att alla får vara med. Fantastiska värden

med stor utvecklingspotential som särskiljer oss från många andra, men det

handlar om att använda dem på rätt sätt.

I samband med Fokus Korpen-arbetet gjordes en intern och extern undersökning

av ett oberoende företag som visade att en av våra största utmaningar

är kvalitetsfrågan. Vi låg långt ifrån andra aktörer i gruppträningsbranschen.

Vår viktigaste resurs i gruppträningen är instruktörerna och deras kompetens

och utveckling kommer att vara avgörande för att vi ska kunna hålla hög

kvalité. Det är också de som kan bära våra kärnvärden gentemot medlemmarna.

Därmed blir kompetensen hos dig som gruppträningsansvarig så

viktig då det är du som utvecklar och leder dina instruktörer.

Innehåll

1 Gruppträning – en historisk tillbakablick 3

2 Att starta upp gruppträning 4

• Frågor att besvara innan uppstart

• Tio faktorer som är avgörande för en lyckad uppstart

• Rosersbergs IK ”Vi startade upp gruppträning”

3 Att utveckla och utvärdera gruppträning

– material från The Academy 6

• Din roll som gruppträningsansvarig

• Årsplanering och rutiner

• Schemaläggning

• Mötesteknik

• Planeringsmodell modell för presentationer

• Uppföljningsteknik ngsteknik

• Kvalitetssäkring säkring

4 Så här jobbar obbar Korpen Linköping med sin ggruppträning

16

5 Ledarrekrytering ytering g – 3

goda exempel från

verkligheten 18

6 Utbildning 20

7 Försäkring 21

8 Söka pengar 22

9 Korpen – en del av svensk idrott 24

2

Similar magazines