Gruppträningsguide - Korpen

korpen.se

Gruppträningsguide - Korpen

KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE / UTVECKLA OCH UTVÄRDERA 7

Årsplanering och Rutiner

Syfte

Framförhållning och struktur i arbetet som gruppträningsansvarig, planera

för genomförandet av viktiga processer i syfte att skapa en välplanerad verksamhet

där aktiviteter planeras i god tid innan genomförandet. Frigöra tid

och arbeta strategiskt med god framförhållning. Bli mer fl exibel och effektiv

i arbetet.

• Struktur trygghet

• Framförhållning

• Tydlig strategi/inriktning – lätt att motivera beslut och ge argument

• Sätta gränser och tydliga ramar

• Öka fl exibilitet

• Ekonomi/Budget

• Effektivare verksamhet

Innehåll

- Uppdragsgivare

- Rutiner

- Processer

- Planeringsverktyg

För att verksamheten ska fl yta krävs s det planering och

struktur av såväl återkommande som nya arbetsuppgifter.

Ett bra sätt att skapa överblick k över

verksamheten är att ha ett system för rutiner

och en tidsplanering för de återkommande

processer som gruppträningen har. På så sätt

blir förväntningar och rutiner tydliga för såväl

gamla som nya instruktörer – de kommer

lättare in i organisationen och vet vad som

förväntas av dem.

Exempel på uppdragsgivare dragsgivare

• Föreningen/styrelsen relsen – inriktning, prioriteringar, ekonomi, sstatistik,

verksamhetsutveckling tveckling m.m.

• Instruktörer – möten, utbildningsdagar, uppföljningar, utveck utvecklingssamtal m.m.

• Medlemmar – schema, gästinstruktörer, medlemsaktiviteter, kkampanjer

m.m.

Exempel på rutiner tiner

• Statistik

• Felanmälning av redskap dskap t ex headset

• Informationsfl öde t ex veckobrev eckobrev till instruktörer

• Rutiner kring teknisk utrustning samt underhåll

• Underhåll av cyklar, maskinpark, redskap

Exempel på processer

• Schemaläggning

• Föreläsningar för medlemmarna

• Möten för instruktörerna

• Vidareutbildning av instruktörer

• Uppföljningsperioder

• Rekrytering

Planeringsverktyg

• Årsbasis

• Veckobasis

• Dagligbasis

Genom att planera verksamheten så skapar du en grundstruktur för de viktiga

arbetsuppgifter som ingår i gruppträningsansvariges roll. Du får översikt över

vad arbetet innehåller och undviker att hamna i situationer där du ”inte hinner

med” de rutiner/processer som är viktiga för verksamheten. Planering och

framförhållning är A och O för att lyckas med att arbeta mer strategiskt och

långsiktigt. Saknar du struktur riskerar du att alltför ofta hamna i ”brandsläckarsituationer”

där du springer på allt som krävs just för stunden.

Ett material från Copyright ©

Similar magazines