Handbok - Pagero

pagero.se

Handbok - Pagero

Handbok

Pagero Internet för Handelsbanken

Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet,

direkt från ditt ekonomisystem till banken.


Innehåll

Läsanvisning 2

Innan ni startar 4

Vad är Pagero Internet 4

Service och support 4

Hjälptext 4

Förutsättningar 4

Windows 4

Maskiner/Arbetsstationer/Hårdvara 4

Nätverk 4

Skrivare 4

Installation och start 5

Installation 5

Efter installationen 5

Radera installationen 5

Att börja med Pagero Internet 5

Rekommenderat tillväga.. (uppstart) 5

Programöversikt 10

Meny- och Verktygsraden 11

Menyraden 11

Verktygsraden 12

Snabbknappar och kortkommandon 13

Sektioner 14

Sektion ett : Start 14

Sektion två : Skicka fil 15

Rekommenderat tillväga..(Skicka filer) 17

Sektion tre : Dekryptera 21

Sektion fyra : Historik 23

Nycklar 25

Säkerhetskopiering 26

Att flytta sina nycklar 26

Profiler 27

Kataloger 32

Underhåll och säkerhet 34

Underhåll 34

Säkerhet 34

1


2

Läsanvisning

Detta är en läsanvisning, med vilken vi hoppas att göra det lättare att

komma igång med Pagero Internet1 1 .

I denna handbok finns bland annat två avsnitt som hanterar

rekommenderat tillvägagångssätt. Det ena finns under avsnittet

”Installation och start”. Detta beskriver hur ni startar upp programmet.

Det andra finns under avsnittet ”Sektion två – skicka fil” som

beskriver hur ni överför information om önskade transaktioner. Båda

dessa avsnitt är mycket bra för den nye användaren.

Termer och ord som kan förbrylla en ny användare är förklarade i ett

avsnitt i slutet av manualen som heter ”Definitioner/Ordförklaringar”.

Lycka till med ert användande av Pagero Internet.

1 Varumärke tillhörande DIAMO. Innehållet i denna programmanual kan ändras utan

meddelande och representerar inte en förbindelse från Diamos sida.


© Copyright 2003

Diamo AB

Box 2319

403 15 Göteborg

Kundtjänst: 031-600 733

Support: 031-600 740

Fax: 031-600 735

info@diamo.se

support@diamo.se

www.diamo.se

3


4

Innan ni startar

Vad är Pagero Internet

Pagero Internet är ett program för betalningskommunikation, ett

företag ska på ett säkert och enkelt sätt kunna överföra filer mellan

sina egna system och exempelvis en bank.

Support

För våra kunder finns möjlighet till support på telefonnummer 031 –

600 740. Du kan nå vårt supportcenter med frågor och svar på de

vanligaste frågorna på Diamos hemsida: www.diamo.se.

Hjälptext

För att öppna Pagero Internets hjälptexter, använd menyalternativet

Hjälp – Hjälp.

Förutsättningar

Windows

Pagero Internet kan arbeta med samtliga versioner upp till Windows

XP, dock ej Windows 3.x, med Internet Explorer 4 eller högre.

Maskiner/Arbetsstationer/Hårdvara

Pagero Internet kräver 133 Mhz med minst 32 Mb internminne.

Nätverk

Pagero Internet kan köras i nätverk som fungerar i Windows. Som

nätverk rekom­menderas Windows NT, Windows 2000 eller Novell.

Skrivare

Programmet använder Windows skrivarhantering.


Installation och start

Installation

Om inte installationen påbörjas automatiskt, så startas den via

programfilen PAGERO INTERNET.EXE. Det som först visas är en

kort information, ni går vidare med ’Nästa’. Sedan väljer ni var

programmet ska installeras.

De val som görs nu gäller den lokala kopian, och även om ni ska

använda Pagero Internet på nätverk så skall varje dator ha en lokal

installation av programmet. De filer som ska delas mellan de olika

klienterna i nätverket pekas ut senare – efter installationen.

Man går vidare med ’Nästa’ och startar sedan installationen med att

igen välja ’Nästa’.

Efter installationen

Förvara installationsfilen till programmet Pagero Internet på ett säkert

ställe. Den kan behövas vid senare tillfällen.

Radera installationen

För att avinstallera Pagero Internet går ni via Kontrollpanelen och

väljer Lägg till/ta bort program. Alla filer tillhörande Pagero Internet

tas inte bort – de måste raderas manuellt från programkatalogen

Pagero Internet”.

Att börja med Pagero Internet

Rekommenderat tillvägagångssätt (uppstart)

När Pagero Internet har installerats finns det fortfarande en del saker

att göra innan programmet kan tas i bruk – bl.a. inställningar för att

koppla upp sig mot bank.

5


6

1. Installation

Pagero Internet

5. Inloggning till

Pagero Internet

1.

Installation, beskrivs ovan.

2. Licensnyckel 3. Nätverk

4. Skapa ny

användare”

2.

Det första som möter en användare som inte har angett licensnyckel är

formuläret där denna skall registreras.

För att kunna använda Pagero Internet krävs en licensnyckel från

Diamo AB. Ny licensnyckel erhålls vid leverans av programvaran.

I Rutan för företagsnamn skriver ni in ert företagsnamn.

Företagsnamnet skall skrivas in exakt så som det är skrivet i

licensnyckelanvisningen från Diamo. Det är viktigt att skilja på små


och stora bokstäver. Licensnyckeln skriver ni in i den nedre rutan.

Även här är det viktigt att skriva in det exakt som

licensnyckelanvisningen säger.

Observera att om ni vill Använda Pagero Internet på flera datorer

krävs det en licens per installation av programvaran.

Saknar ni en licensnyckel kan ni kontakta Diamo på

support@diamo.se eller tel: 031-600 740.

3.

Om ni har en nätverkslicens skall ni börja med att ange vilken databas

som skall användas. Detta möjliggör för er att kunna dela information

mellan olika klientinstalltioner.

Observera att det är bara relevant att ställa in nätverksinställningar

om ni ska använda programmet från flera arbetsstationer.

Observera att det är bara om ni har en fleranvändarlicens som

knappen för nätverk är tillgänglig.

I inloggningsbilden finns en knapp som heter ”Nätverk”, den öppnar

bilden ”Välj databas”. I denna bild ställs sökvägen in till den databas

som programmet ska använda.

Ni väljer den katalog där databasen skall sparas och anger det namn ni

vill att databasen skall ha. Klicka därefter ”Öppna”. Då skapas

databasen.

Observera, den valda nätverkskatalogen måste alltså vara en katalog

som alla tänkta Pagero Internet användare har tillgång till.

7


8

4.

Sedan bör ni lägga upp användare. Klicka på knappen ”Användare” i

inloggningsdialogen.

Det går att skapa hur många användare som helst. Det går däremot

inte att ta bort en användare ur systemet. När ni skapar en användare

skall ni ge den ett valfritt namn och lösenord. Det användarnamn och

lösenord som används vid inloggning påverkar inte kommunikationen

med mottagaren, utan är endast till för att administrera inställningar i

programmet.

Lösenordet kan ändras i programmet via menyalternativet ”Arkiv -

Byt Användarlösenord” efter att ni har loggat in. Genom att klicka

”OK” skapas användaren. Klickar ni ”Avbryt” skapas ingen

användare.

Observera, ni kan även vid senare tillfälle skapa användare.

5.

Nu är det möjligt att logga in efter vilket en användare möts av bilden

som heter ”Skapa ny profil”. Här väljer ni ”Handelsbanken” och


knappen ”Fortsätt” för att komma vidare till bilden ”Inställningar för

kommunikationsprofil”.

I bilden ”Inställningar för kommunikationsprofil” för ni in

information som behövs för uppkoppling mot bank. Dessa uppgifter

lämnas av Handelsbanken och det är av stor vikt att föra in dessa

exakt enligt de dokument som erhållits. Profilnamn och profillösenord

bestämmer ni dock själva. Välj sedan ”OK”.

Observera, om ni inte har de uppgifterna som krävs – välj ”Avbryt”

samt kontakta Handelsbanken eller Diamo.

Ni har nu kommit fram till bilden ”Profiladministration”, markera er

kommunikationsprofil, använd knappen ”Använd” vilket resulterar i

att den valda kommunikationsprofilen blir markerad med en bock

istället för ett öppet hänglås. För att öppna programmet med valda

inställningar väljs nu knappen ”Starta”. Programmet Pagero Internet

är nu färdigt för användande. Rekommenderat användande fortsätter i

avsnittet ”Rekommenderat tillvägagångssätt (skicka filer)”.

9


10

Programöversikt

A. Meny- och verktygsraden, beskrivna mer ingående i ett separat

avsnitt.

B. Programmets sektioner, detta påverkar huvudsakligen

aktivitetsbilden (C). Ni kan bläddra mellan Start, Skicka till och

Historik – dessa är beskrivna mer ingående i ett separat avsnitt.

C. Aktivitetsbilden, här arbetar ni mot vald sektion.

D. Händelseloggen, en lista på aktiviteter i programmet. Via

menyalternativet ”Visa – Händelselogg” kan detaljnivån

bestämmas.


Meny- och Verktygsraden

Menyraden

Arkiv:

Visa:

Användarlösenord: Om ni vill ändra ert användarlösenord

går ni in här. Ni kan endast ändra lösenordet på den

användare som är inloggad. Lösenordet kommer inte att

ändras förrän ni klickar ”OK”.

Avsluta: Klicka här för att stänga programmet.

Kortkommando Ctrl+A

Händelslogg: Händelseloggen visar loggmeddelanden från

applikationen.

Loggen kan ställas i tre nivåer:

Avstängd - då visas ingen logginformation.

Generell - då visas de meddelanden som hjälper er

att verifiera dina manövrar i programmet.

Detaljerad - då visas samtliga meddelanden från

applikationen. Denna nivå kan vara bra att ha om

du vill granska vad som händer steg för steg.

Visa Instruktioner: Här kan ni välja om programmet skall

visa instruktionstexter i de olika sektionerna.

Kortkommando Ctrl+I.

Sektioner: Ni kan byta sektion via detta menyval. För mer

information se avsnittet ”Sektioner”.

Verktyg:

Nycklar: Öppnar dialogen för nyckelhantering.

Profiler: Öppnar dialogen för profiladministration.

11


12

Hjälp:

Verktygsraden

Nycklar

Kataloger: Öppnar dialogen för kataloginställningar.

Alternativ: Öppnar dialogen för inställning av olika

alternativval i programmet. Dessa alternativ styr hur

programmet skall agera. De inställningar som görs är på

profilnivå. Detta innebär att en ändring gäller för alla

användare som använder profilen.

Hjälp: Visar hjälpfilen.

Aktuell licensnyckel: Visar vilken licensnyckel som

används för närvarande och vem denna licens gäller för. Ni

kan även se vilka typer av tjänster som stöds av er

licensnyckel. Licenser kan skilja sig åt på andra sätt

exempelvis som enanvändar- eller nätverkslincens.

Om: Visar information om Pagero Internet. Här finns det

aktuella versionsnumret.

Formuläret för val av nycklar

Profiler

Formuläret för administration av profiler


Kataloger

Formuläret för val av kataloger

Uppdatera

Laddar om den sektionen som används och visar aktuell information.

Snabbknappar och kortkommandon

”Ctrl+A” Stänger av programmet och eventuell förbindelse

”Ctrl+I” Ändrar om instruktioner ska visas i de olika

sektionerna eller inte.

13


14

Sektioner

Sektion ett: Start

När ni loggar in på en profil öppnas programmet med startsidan

öppen. När ni är uppkopplad mot Internet kommer denna sida att

presentera aktuell information om Pagero Internet och Diamo.

Om ingen sida visas eller om ett felmeddelande ges beror det på

problem med överföringen av information. Detta är inget som

påverkar övrig funktionalitet i programmet, dock kan det vara ett

tecken på att det är fel på er Internetuppkoppling, ni bör därför

kontrollera er Internetuppkoppling.


Sektion två: Skicka fil

Sektionen ”Skicka fil” används för att sända filer till Handelsbanken.

Längst upp i skicka-sektionen finns en text som beskriver hur ni ska

bära er åt för att göra detta, om denna text ska visas är valbart genom

att används menyalternativet ”Visa - Visa Instruktioner” alternativt

”CTRL+I”.

I det vita fältet listas filer som ligger i kataloger som är angivna för att

sökas igenom. Kataloger som kan innehålla filer som ska skickas

läggs till/tas bort genom att klicka på ikonen ’Kataloger’. Visas inga

filer i listan har ni antingen inte angivit någon katalog för programmet

att söka igenom eller så innehåller de angivna katalogerna inga filer.

Den information som visas i listan är först filnamnet. Därefter

kommer storleken angiven i enheten kilobyte (kb) följt av datum och

tid då filen är skapad eller senast ändrad. Listan visar även vilken

15


16

mapp filen ligger i och sist visas information om vilka nycklar som

har använts för att signera filen. Är filen inte signerad visas ”---”.

Genom att markera en fil i listan visas information i ett gult fält

ovanför om filens innehåll. Förutom namnet kan ni se filtypen.

Dessutom kan ni få information om övrigt filinnehåll som finns

tillgängligt för Pagero Internet att beräkna. Denna funktionalitet är bra

för er så ni kan säkerställa vilken fil det är ni kommer att skicka.

Om ni markerar en fil som Pagero Internet inte känner igen kommer

inget filinnehåll att visas utan istället visas information om att det är

en okänd filtyp. Det går dock att skicka filer även om programmet inte

känner igen dem.

När en fil har skickats skapas en kvittens på filen. Denna kvittens

verifierar att filen har skickats. I kvittensen finns information om

filnamn, filtyp och filens innehåll. Kvittensen visar även tidpunkt för

sändningen samt vem som skickat filen. Information om vilka nycklar

som har använts för signering och sändning visas också.

Sektionen ”Skicka fil” har sex funktionsknappar. Dessa hjälper er när

ni skall skicka en fil.

”Bläddra”:

Ni kan välja att

skicka en fil som

inte listas i fillistan.

Detta gör ni genom att klicka

på knappen ”Bläddra”. Ni får

då möjlighet att söka upp en

valfri fil på er dator. När ni

väljer filen kommer information

om den att visas som vanligt i det gula fältet. Om ni väljer en fil från

en katalog som inte redan genomsökts av Pagero Internet efter filer att

skicka kommer ni att bli tillfrågad om ni vill att programmet i

fortsättningen skall söka igenom denna katalog. Om ni svarar ja på

denna fråga kommer katalogen att läggas till i er lista med filer som

genomsöks.


”Skicka”:

Genom att klicka på denna knapp kommer den fil som finns i det gula

fältet att skickas.

”Signera”:

Innan en fil skickas skall den signeras. Klicka på denna knapp för att

signera en vald fil. Det är den fil som finns i det gula fältet som

kommer att signeras. Ni kommer då att bli ombedd att ange lösenordet

till er personliga nyckel. Därefter signeras filen. Efter en stund

kommer information upp om signeringen i fillistan.

För information om hur många signeringar som krävs kan ni gå in i

meny under ”Verktyg / Alternativ” och gå in på fliken ”Sändning”.

”Visa”:

Vill ni se vilken fil ni har markerat klickar ni på knappen ”Visa”. Då

kommer hela filen att visas i en texteditor. Ni får här möjlighet att

granska filen i detalj.

”Skriv ut”:

Ni kan skriva ut den markerade filen direkt genom att klicka på ”Skriv

ut”. Filen kommer då att skrivas ut på den standardskrivare som är

installerad på datorn.

”Ta bort signeringar”

Om en fil innehåller signeringar kan dessa tas bort med denna

funktionen. Orginalfilen kommer inte att påverkas.

17


18

Rekommenderat tillvägagångssätt (Skicka filer)

Ni har nu kommit så långt att ni kommit in i programmet, nu ska ni

skicka en fil till Handelsbanken.

1. Skapa nycklar 2. Välj fil att skicka

3. Kataloger

4. Signera

7. Kvittens

6. Ange lösenord för

företagsnyckel. Ange

filnamn

5. ”Skicka”

1.

För att kunna skicka filer till bank måste ni först ställa in vilka nycklar

som skall användas – detta är helt skilt från den licensnyckel som

tidigare behandlats. Första gången ni använder programmet eller när

en ny användare tillkommer används verktygsraden, knappen

”Nycklar” eller menyalternativet ”Verktyg – Nycklar”. Under

”Nycklar” så följer tre steg.

I steg ett skall en ny företagsnyckel skapas. Denna nyckel måste

sparas som fil för att skickas till bank med knappen ”Spara nyckel i

fil” som instruktionerna i bilden påpekar. Nyckeln skall även skrivas

ut och lämnas till Handelsbanken. Ni måste välja att ’använda’ denna

företagsnyckel.

Välj Nästa för att gå vidare till steg två där ni skall skapa en personlig

nyckel, detta är en nyckel per person som använder Pagero Internet

och skall behandlas i övrigt som företagsnyckeln. Välj sedan ”Nästa”

igen.

I steg tre så skall ni använda en nyckel från Handelsbanken, om det

inte finns en tillgänglig så måste ni införskaffa en från Handelsbanken

och/eller öppna nyckeln från fil. Även denna nyckel måste ’användas’

innan ni fortsätter med programmet.


2-3.

När ni fått ordning på era nycklar ska ni välja vilken fil som ska

skickas. Det finns två sätt att välja:

Det första sättet är att välja en av de filer som visas i listan för filer att

skicka. Denna lista söker i de kataloger ni angivit för Pagero Internet.

Visas ingen fil i listan beror det på att ni ej angett någon katalog eller

att de angivna katalogerna saknar filer.

Det andra sättet att hitta den fil ni vill skicka är att klicka på knappen

märkt ”Bläddra”. Då kan ni söka igenom datorn efter den fil ni vill

skicka. När ni hittat den fil ni vill skicka klickar ni ”OK”. Ni får då

frågan om ni vill att programmet skall söka igenom den katalog där

filen ligger i fortsättningen. Om ni svarar ja kommer katalogen att

läggas till er lista med kataloger som genomsöks.

Den fil ni har valt presenteras i det gula fältet ovanför fillistan. Där

kan ni se information om filen såsom filtyp och belopp. Har ni valt en

fil som inte känns igen av Pagero Internet kommer inget filinnehåll att

visas utan istället visas information om att det är en okänd filtyp. Ni

kan skicka filen även om den ej känns igen av programmet.

4.

Innan filen kan skickas skall den signeras. En fil skall signeras av upp

till fyra personliga nycklar. Ni väljer själva hur många som skall

signera en fil via menyn ”Verktyg / Alternativ” och sidan ”Sändning”.

19


20

Observera att genom att signera filen godkänner användaren filens

innehåll, användaren bör därför försäkra sig om att filen är korrekt

genom att titta på dess innehåll.

Du signerar filen genom att klicka ”Signera”. Programmet kommer då

att efterfråga er personliga nyckels lösenord. Information om

signeringar visas i fillistan. Där ser ni vilka nycklar som har signerat

varje fil. Är filen ej signerad visas ”---”.

5.

För att skicka iväg filen klickar ni på knappen märkt ”Skicka”. Då

bekräftar ni att ni vill skicka iväg filen till Handelsbanken.

6.

När ni valt att skicka filen kommer programmet att efterfråga

lösenordet till den valda företagsnyckeln. Vid sändning får ni

möjlighet att ange vad filen skall heta när den skickas. Programmet

kommer då automatiskt att sätta rätt namn på filen när den skickas till

Handelsbanken. Har ni skrivit in ett filnamn kommer det automatiskt

att visas nästa gång ni skickar en fil av samma typ.


Vid testsändning skall filerna ha ett annat namn än det som används

vid sändning i produktion. Vilket namn som skall användas får ni

information om från Handelsbanken. Programmet försöker sedan att

göra en uppkoppling mot Handelsbankens server. Om detta

misslyckas avbryts sändningen.

7.

När filen skickats får ni en bekräftelse på detta. Ni får även frågan om

ni vill se en kvittens på överföringen och det ges möjlighet att skriva

ut denna kvittens. När filen har skickats kommer en kopia av filen att

skapas i den katalog som är angiven som backupkatalog. Vilken

katalog detta är beror på inställningarna i dialogen för

kataloginställningar. Information kommer även att visas i sektionen

för ”Historik”.

Sektion tre: Dekryptera

I Sektionen märkt "Dekryptera" finns funktionaliteten för att

dekryptera filer. Längst upp i sektionen finns en text som beskriver

förloppet. Du kan ta bort denna text när du känner dig bekant med

programmet genom att i menyn välja "Visa - Visa instruktioner".

Dekryptering kan användas av dig som av någon anledning får

krypterade filer från banken. Filerna kommer att vara signerade av

banken och krypterade med företagets nyckel så att ingen annan kan

läsa dess innehåll. Efter dekryptering kommer en kvittens att skapas. I

den kan du se information om filens ursprung och till vem filen var

avsedd. Den krypterade originalfilen kommer inte att förändras vid

dekryptering, istället skapas en helt ny fil som innehåller den

dekrypterade informationen. Efter dekryptering kommer en kopia av

originalfilen att placeras i historiken.

I listan visas de filer som finns i de kataloger du angivit att profilen

skall söka efter filer att skicka. Visas inga filer i listan har du antingen

inte angivit någon katalog för Pagero Internet att söka igenom eller så

innehåller de angivna katalogerna inga filer. Hur du lägger till och tar

bort dessa kataloger kan du läsa mer om i avsnittet

”Kataloginställningar".

21


22

Genom att markera en fil i listan visas information i det gula fältet

ovanför om filens innehåll.

Sektionen "Dekryptera" har två funktionsknappar:

"Bläddra":

Du kan välja att dekryptera en fil som inte listas i fillistan. Detta gör

du genom att klicka på knappen "Bläddra". Du får då möjlighet att

söka upp en valfri fil på din dator. När du väljer filen kommer

information om den att visas som vanligt i det gula fältet. Om du

väljer en fil från en katalog som inte redan söks igenom av Pagero

Internet efter filer att dekryptera kommer du att bli tillfrågad om du

vill att programmet i fortsättningen skall söka igenom denna katalog.

Om du svarar ja på denna fråga kommer katalogen att läggas till i din

lista med filer som genomsöks.

"Dekryptera":

Genom att klicka på denna knapp kommer den fil som finns i det gula

fältet att dekrypteras. För information om vart den dekrypterade filen

sparas, se "Kataloginställningar".


Sektion fyra: Historik

I Sektionen märkt "Historik" kan två saker visas. Historik över filer

som skickats till Handelsbanken och historik över dekrypterade filer.

Längst upp i historiksektionen finns en hjälptext. Du kan ta bort denna

text när du känner dig bekant med programmet genom att i menyn

välja Visa - Visa instruktioner.

Information om de filer som skickats/dekrypterats med aktuell profil

visas i fillistan. Här visas information om när filen skickades, dess

namn, storlek och det datum då filen skapades eller senast ändrades.

Det går även att se vilken katalog filen låg i när den skickades samt

vilken katalog som var angiven som backupkatalog i

kataloginställningarna.

Filer som fortfarande finns kvar i datorn markeras med en ikon i

början på raden. Om filen inte finns kvar lämnas ikonfältet tomt. Hur

länge en fil skall lagras anges i menyn under ”Verktyg - Alternativ”.

23


24

Observera att filerna sparas i vanliga fall i 24 månader om inga

ändringar i inställningar gjorts. Filer kan dock raderas från datorn om

ni exempelvis återinstallerar ett operativsystem eller om någon

manuellt tar bort filerna. .

Hur mycket information som skall visas i historiken kan ni själv

bestämma. När en ny profil skapas kommer alla filer som skickats

med profilen att visas. När filerna är äldre än 36 månader kommer de

inte längre att visas i historiken. Detta värde kan ni själv gå in och

ändra under menyn ”Verktyg - Alternativ”.

Genom att markera en fil får ni information om filtypen och dess

innehåll i den gula listan ovanför fillistan. Om den valda filen är

markerad med en ikon i fillistan kan den både visas och skrivas ut

genom att ni klickar på respektive funktionsknapp.

På samtliga filer i listan kan ni få se en kvittens på dess sändning.

Detta gör ni genom att markera önskad fil och sedan klicka på

”Kvittens”. Då visas en kvittens som sedan går att skriva ut, se

avsnittet ”Kvittenser”.


Nycklar

Detta avsnitt hanterar de nycklar som används för att genomföra säkra

transaktioner, för information om licensnyckel (till programmet) se

avsnittet ”Rekommenderat tillvägagångssätt (uppstart)”.

Hur ni skapar nycklar beskrivs även i avsnittet ”Rekommenderat

tillvägagångssätt (skicka filer)”. För att administrera de nycklar som

skall användas i Pagero Internet, och skapa ny nyckel, klicka på

knappen ”Nycklar” bland verktygsknapparna.

Observera, två av nycklarna skall dels skickas elektroniskt via e-post

och dels utskrivet på papper till Handelsbanken. Den tredje nyckeln

skall ni få elektroniskt av Handelsbanken (det är möjligt att en

standardnyckel från Handelsbanken finns tillgänglig i er version av

Pagero Internet).

25


26

Administrationen av nycklarna sker i tre steg , detta motsvarar de tre

nycklar som programmet använder.

1. Företagsnyckel Företagets gemensamma nyckel, från vilket

företag filen kommer

2. Personlig nyckel Individen/Användarens, vem som godkänt att

filen skickats

3. Handelsbankens För att bara Handelsbanken ska kunna

läsa de filer ni sänder

Dessa nycklar används när ni ska skicka filerna, de måste skapas och

lösenord måste bestämmas. När en användare sedan skickar filen

kommer programmet att efterfråga lösenord för företags- och den

personliga nyckeln (alternativt flera personliga nycklar, se nedan).

Observera att om ni vill att filöverföringar måste godkännas av mer än

en användare så kan ni använda menyalternativet ”Verktyg/

Alternativ” och fliken ”Sändning

Säkerhetskopiering

Alla nycklar som skapas lagras i programmets databas. Om databasen

av någon anledning förstörs kommer därför även nycklarna att

förstöras. Eftersom nycklarna måste vara registrerade hos banken är

det en något komplex process att skapa nya nycklar. Se därför till att

ha säkerhetskopior av nycklarna. Pagero Internet har (via knappen

”säkerhetskopiering” i nyckeldialogen) möjlighet att skapa och läsa in

säkerhetskopior. Vi rekommenderar att ni använder denna

funktionalitet. Se till att lagra säkerhetskopior av era nycklar på en

annan plats än där databasen finns.

Att flytta sina nycklar

Säkerhetskopiering kan med fördel användas då nycklar ska flyttas till

en annan Pagero Internet databas. Ska nycklarna flyttas till ett annat

program än Pagero Internet bör däremot knapparna ”Spara publika”

och ”Spara privata nycklar” användas.


Profiler

En kommunikationsprofil innehåller information om en koppling till

en mottagare.

Kommunikationsprofilen innehåller alla inställningar för att kunna

koppla upp sig mot en kommunikationspartner. Profilen håller också

reda på vilka kataloger som skall användas för filer. En profil är

knuten till en viss tjänstetyp, vilket innebär att profilen styr hur

programmet skall visas och vilka funktioner som är tillgängliga.

Första gången en användare använder programmet måste den välja en

profil att arbeta med. När användaren loggar in visas dialogen för

profiladministration. Markera en profil i listan och klicka på

”Använd”. Klicka sedan ”Starta” för att börja använda profilen och

komma till huvudfönstret. Finns inga tidigare profiler kommer

användaren istället att få skapa en kommunikationsprofil. Istället för

profiladministrationsdialogen visas dialogen för att välja tjänstetyp.

När ni kör programmet måste en profil vara vald. Programmet

kommer ihåg vilken profil den inloggade användaren använde senast

och startar programmet med den profilen när användaren loggar in.

Pagero Internet kan innehålla flera olika profiler. Profilerna kan delas

mellan olika användare och ni kan även göra ändringar i

profilinställningarna. För att kunna köra Pagero Internet krävs att ni

använder en profil. För att använda en profil markerar ni den i listan

och klickar ”Använd”.

Det finns tre tillstånd på profiler:

1. Profilen markeras med ett låst hänglås. Detta innebär att den

aktuella användaren inte har angivit något lösenord för profilen. Om

användaren i detta läge vill göra något med profilen (d.v.s. använda,

ändra eller ta bort) kommer ett lösenord att efterfrågas. Det lösenord

som skall anges är det lösenord som väljs när profilen skapas.

27


28

Det är alltså bara den person som har skapat profilen som initialt

känner till lösenordet. Lösenordet behöver bara anges en gång.

Därefter kommer Pagero Internet ihåg det.

2. Profilen markeras med ett öppet hänglås. Detta är en profil som

den aktuella användaren redan angivit lösenordet till. Den person som

skapar en profil behöver inte ange något lösenord.

3. Profilen markeras med en bock. Detta visar vilken profil som

används av användaren för tillfället. Det går inte att ta bort den profil

ni för närvarande använder. Vill ni använda en ny profil markerar ni

den och klickar ”Använd”.

För att ändra i en profil markerar ni profilen och klickar ”Ändra”. Ni

får då se vilken information profilen innehåller och har där möjlighet

att ändra denna information.

För att ta bort en profil markerar ni profilen och klickar ”Ta Bort”.

Det går inte att ta bort en profil som någon annan användare har


använt eller skapat. Det går heller inte att ta bort den profil ni för

närvarande använder.

För att skapa en ny profil klickar ni på knappen ”Skapa ny”. När en

kommunikationsprofil skall skapas börjar ni med att välja vilken typ

av tjänst profilen skall stödja.

Markera vilken tjänstetyp ni vill använda (Handelsbanken) och klicka

på ”Fortsätt”. Ni kommer då till dialogen för profilinställningar. Här

anger ni de inställningar som skall gälla för profilen.

De inställningar ni väljer för profilen kommer att användas i

programmets kommunikation med Handelsbanken. Den information

ni skall ange i dessa inställningar får ni från Handelsbanken. Detta

gäller inte profilnamn och profillösenord som ni väljer själv. Tänk på

att kommunikationsuppgifter om användarnamn och lösenord är

hemliga och bör förvaras säkert.

29


30

Du väljer själv vilket namn och lösenord ni vill ge profilen. Det är

viktigt att ni kommer ihåg vilket lösenord ni gett profilen då detta

krävs om någon annan användare vill använda profilen. Namnet och

lösenordet är helt valfria och de används för att identifiera profilen vid

administration av kommunikationsprofiler.

Tjänstetypen är fast och går inte att ändra. Vill ni använda en annan

tjänstetyp får ni skapa en ny profil som använder den önskade

tjänstetypen. Licensnyckeln styr vilka tjänstetyper som kan användas.

FTP-adress till Handelsbankens server anger vart programmet skall

ansluta när det försöker koppla upp sig. Information om vilken adress

som skall användas får ni från Handelsbanken.


Användarid på Handelsbankens server får ni från Handelsbanken. Ni

kan alltså inte själv välja användarnamn. Vid testsändning används ej

samma användarid som vid sändning i produktion.

Lösenord till Handelsbankens server får ni från Handelsbanken. Ni

kan alltså inte själv välja ett eget lösenord. Vid testsändning används

ej samma lösenord som vid sändning i produktion.

Observera, att vid testsändning så skall ni inte använda samma

användarid och lösenord som vid sändning i produktion.

När ni angivit all information klickar ni ”OK” för att skapa profilen.

Dialogen stängs då ner och ni kommer till dialogen för

profiladministration.

När ni är klar med profiladministrationen återgår ni till programmet

genom att klicka ”Stäng”.

Är det första gången ni använder programmet klickar ni på knappen

”Starta”. För att avsluta klickar ni då på knappen ”Avbryt”. (OBS

dessa knappar är ej synliga på bilden ovan som visar dialogen för

profiladministration så som den ser ut i vanliga fall.)

Observera, för att skapa en kommunikationsprofil kan ni klicka på

profilknappen i huvudfönstret. Då öppnas dialogen för

profiladministration. Där klickar ni på knappen ”Skapa ny”.

31


32

Kataloger

Pagero Internet innehåller funktionalitet för att automatiskt söka i

kataloger efter filer. För att komma till kataloginställningarna klickar

ni på knappen ”Kataloger” bland verktygsknapparna.

Överst i kataloginställningsdialogen finns kataloger för filer att

skicka. De kataloger som listas i denna ruta är de kataloger Pagero

Internet går igenom när sektionen ”Skicka fil” visas. För att lägga till

en fil i listan klickar ni på ”Lägg till”. Sök därefter upp den katalog i

er dator som ni vill att Pagero Internet skall söka igenom.

Det går även bra att ta bort en katalog ur listan genom att markera

önskad katalog och därefter klicka ”Ta bort”. Katalogen kommer då


inte att sökas igenom av programmet efter filer att skicka. Katalogen

kommer inte att tas bort från datorn.

De kataloger som visas i listan är relaterade till den inloggade

användaren. Vilket innebär att om någon annan använder samma

profil kommer denna inte att ha samma lista med kataloger.

Finns ingen katalog i listan kommer programmet inte att söka efter

filer att skicka utan ni måste själv bläddra er fram till vilken fil som

ska skickas. Se mer om hur ni skickar filer i avsnittet

”Tillvägagångssätt vid filsändning”.

På samma sätt hanteras sedan inställningarna för kataloger med filer

som ska dekrypteras.

I fältet "Katalog för filer som dekrypterats" anges vart dekrypterade

filer ska sparas. Lämnas detta fältet tomt kommer filerna hamn i

samma katalog som orginalfilen.

Nederst i dialogen finns ett fält som visar vilken katalog Pagero

Internet använder för att kopiera filer som har skickats. Detta kan ses

som en backup av de filer ni har skickat. När filerna flyttas får de ett

unikt namn så att ni kan skilja mellan flera filer som från början hade

samma namn. Det nya namnformatet skrivs med formen: datum + tid

+ gammalt namn.

Ni kan själv välja vilken katalog som skall användas genom att klicka

på knappen ”Bläddra” och därefter söka er fram till önskad katalog på

datorn. Denna katalog är relaterad till profilen vilket innebär att den

gäller för alla som använder den aktuella profilen. Ni får inte lämna

detta fält tomt.

Hur länge en fil finns kvar i backupkatalogen styrs av er inställning

under menyn Verktyg/Alternativ.

Under sektionen ”Historik” visas de skickade filerna. De filer som

finns kvar i den angivna backupkatalogen markeras där med en ikon.

Om ni byter backupkatalog flyttas filerna ej med till den nya

katalogen utan det är endast nya filer som läggs i den nya katalogen.

33


34

Underhåll och säkerhet

Underhåll

Säkerhetskopior bör göras av databasen med jämna mellanrum. Om

företaget har någon rutin för att säkerhetskopiera så rekommenderas

att de även sparar undan eventuell gemensam databas på samma sätt.

(Den aktuella filen heter *.PTE)

Säkerhet

Säkerheten i Pagero Internet för Handelsbanken hanteras med PGP

(Pretty God Privacy). Det är en teknik där ni använder privata och

publika nycklar. Med privata nycklar avses nycklar som är hemliga

och som ni behåller för sig själv. Publika nycklar är nycklar som ni

kan distribuera till den ni vill kommunicera med. Det är därför

naturligt att ni kan skicka en av dina egna nycklar till Handelsbanken

och att ni får en nyckel av Handelsbanken. Varje användare kan skapa

ett eget par nycklar, innefattande en publik och en privat nyckel.

I Pagero Internet för Handelsbanken skyddas dina filer i två steg.

Innan en fil skickas måste den signeras. Signering innebär en

verifikation på att ni tagit del av innehållet och intygar att det är den

filen som skall skickas. Det intygar att ni har godkänt att filen skickas.

Signeringen sker med er egna privata nyckel. Handelsbanken kan med

er publika nyckel verifiera att det är ni som har signerat filen. Det

krävs mellan en och fyra signeringar av en fil för att Handelsbanken

skall godkänna den. Ni bestämmer själva det exakta antalet.

När filen skickas så krypteras den med den nyckel ni fått av

Handelsbanken. Detta säkerställer att det endast är banken som kan

läsa filen. För att säkerställa att filen kommer från rätt företag signeras

filen vid sändning med företagets privata nyckel. Banken kan då

verifiera att filen är skickad från rätt företag. Som användare behöver

ni endast ange lösenord för företagets nyckel och sedan sköts

krypteringen automatiskt.


Definitioner/Ordförklaringar

Företagsnyckel Företagets gemensamma nyckel, från

vilket företag filen kommer

Kommunikationspartner Den ni vill kommunicera med. Ska ni

skicka en fil så är er

kommunikationspartner den

organisation (eg. bank) som skall ta

emot filen. I detta fall Handelsbanken.

Kvittens När en fil har skickats skapas en

kvittens på filen. Denna kvittens

verifierar att filen har skickats. I

kvittensen finns information om

filnamn, filtyp och filens innehåll.

Kvittensen visar även tidpunkt för

sändningen samt vem som skickat

filen. Information om vilka nycklar

som har använts för signering och

sändning visas också.

Licensnyckel Den kod som ni använder för att

bekräfta för programmet att ni har

licens till Pagero Internet.

Personlig nyckel Individen/Användarens, vem som

godkänt att filen skickats

Profil Är även kallad kommunikationsprofil,

innehåller information och

inställningar som används för kontakt

med kommunikationspartner – i detta

fall Handelsbanken.

Signera Anger att en användare har tagit del av

innehållet i en fil innan den skickas.

35

More magazines by this user
Similar magazines